Skip to main content

Full text of "Mag. Joons Þorkels Sonar Widalin (Fyrrum Biskups i Skaal-hollts Stifte), Huss-Postilla, Innehalldande Gudrækelegar Predikanir yfir øll Haatijda og Suñu-daga Gudspiøll., 2. b."

See other formats


M*g. \>Mtm ®mt Widalins 

(Sort>um Jöíffupe v etaí'&oaœ etífte ) 

re SmiefjcwTiatiíe ' 

4 I 

t)ftt *fí #mt ijfca ©umrtaga 
<&iibattyaxt ntenn, 

3»« Srtnltett* £mttjt>tttStt*enttt. J I Editió X. ♦£ooíumi£taí(ta.£)af, 
Ifrpcf t «f _joonc 3oom> 6yn« , 1 43* 
Sí £rinif«fíí 

@ut>fi>ia«eí> ,$>í).3. £«t>. 

g'SþaftSCijmtt , fectr ^ar ett-n ðJíttöur ttf í>6ttr<fðpttttttm r ?(lí^ 
H&eimtí <tb ^ttfne, etrtt i3efbíttrt,e ©nbtnrtrt. ^ttrt eottt tti 
Sefti ctt '-ftcntfrttfceíe , 00 fttgbe ttí ÍHtnné : SRttbM , met fcítttij 1 
<tb pn ert etm gccrettteiftttte f omeit ttf ©ttbe , pot etrtgeii gitf' 
ttt tttertptttt Xeím fem |nt (uoret , ttttttl ©ttb fte meb fjonun 1 - 
SefuSfortrrtbeort, frtrtbetií f?mt6 : (Srtníeott/ frtnitíetttt fefo/ ctt, pter; 
tfctb eíttrten nemrt l)rtttn ; fcn eb fccbeft rtb ntjtt / fcet rtb ftm ©ttba SKtjfJ 
Siícobetmtá frtgOe tií ()rtttSr/Soernett ntm föírtöttten ettOtttfctDrtft W 
t)rttt et* omttrtíí i Jpoett «,teíttr (jcut í)otfeb rtptttt imtrtt^oobut$o. lIV 
»0 fccbft fo <tt> ttíjtt ? 3eftt6 focttrtbe : ©rtftfcrtct , fannícaa fctcje ert WH 
itcmapttbnocrur&er&e enbttrfcebbur tvi af ?3atne ocj 5íní>a , pot rflj 
natt ecre inn ot> rtcnnaa t ©ttt>6 WSU. J?t>rtt> of ^oííí>e et fccbr, W 
er Jpeííb ; (Etl íjfcab nf Sínbrtmtm et fccbr,í>ctb et Sínbe. Unörttft fht fH 
at> ecj fagbe píer, aö t)t>ttr f>t)rirtt <tb fcebrtft rtbníjtt. ^ínburen í'^f 
t)t?ttr er t)rtti t>tu>tt, fm f>et)ter tjcuíé $>t;t,cit eícje uettfi fm í)Ortbrttt 
t iemttt, ébrt fjocrt (xtit fer. ©o er eo, fter^er ctf Sínbnmtttt fccb&ur- 
Tacobetmté foctrrtbe ocj fttrtbc tií fjctrié : ^etnen mcn f>cttrt vtit; J£ 
fuS tyrtrrtbe ()omtm,oafrtðbe : Srttt eírtt «9ceiftrtrei Sfrneí/Oft oeítjí etf 1 
mta ? ©rttlíertrt/ frtftíegft feíoe eo. £fer,rtb otcr fcíoúmt fxtb oíer ottti 1 ! 
ort oítmtm bortb oier fteb neftttn , oa t>orn93irttiaímr& tttcbrrtcW 1 ;.-; 
ecfe. *£<tfe e<j fa'ðt Dbttr jnrbnefm -Oíttte, oa fcíer frnxb ecf e, í)oer^; 
ttutmtb fjter fccn 'trtott, ef e «_ fcgoa nbttt ptmneff tt 4Mttfe l <£i\wý 
tf i jour rií £itttetté,tttrttt fcn fem ofnn ftie nf Jpímttc, ðfeanfHta &* x fÁ 
fatfem er cn £fmne. £a fofettt ©eonfeé ttppíjoof ^ertaormc! 
Cobetttírletie/ííjítt fo bnrtttr «9cttttjttté @t)tte ttpp nb f)efirtft,fo ctí> fj! l " v 
íetr fem m ()rtú trn)rt,fortrtpeft eige / ()eííbttr rtb ^etr í)rtfe etíijtt Wk 

Srorbfwm. íC 

3fcíttðcQ5(ínt>ne ^«iOmði«n<» fonbum íOctga i ®uW ©ö«own /. t 
oiifajiuflf^irafoðbu,abeittmie«b 9ti)fe f ptíe ecf t leinae aO flu" Da 'Jite 

Htðft ^tnDaflOé^ttWí, f« jfopuíu f eir fiec otat fíuoe til at> (Wwn^^ 

cicpoftf^*»tíUfuú- 
auiní>oern Qcm 

, . „ , r ,.„ T JoMnvoer«*«it:* 

" mcftur foncDoDrum jíioovnaDc, amc jta flijft oD oera epter mannícðuui ^Magfifc t 
hT t a " ^ ur ^ te í 5eir * attiíí <** etiinDum,einé og ^gamcmner.fma.HuDer^emmga, 
E • *« l)«nn btete r)icw©ricfium ^omingafia át'onungut. Sþegar eg atf)tiga T >etttt,£ca 
tfiWt.tuiet « £ug faD (em^auluö fhifar,i.€or. 5.- SiDepcfc SBeraHDor fccfíorar 
l l &einiftal)icw ®uDe,»g imDeveinö bvenur mitt .£)Uma i micvof(£t(funí til miiul 
g^rova/oD ljanbeu»ropcúbcrðDofó fijnum «3Öcfctiingum , paDfem {>u!cD t r or fprcc 
I ^nngwmog 93itrmgum,pat.v>ievmmimco cíttn ©uDfvennan i (Siniugu 03 ciuaií 
í,í Vem,1 ðU/i)v>crcD cinfiéoMan;, cnnollct l)auné,og cr eiatlfrooDc aHra £)iuta , 
liuhí W & imi °9 3 er °U/fo fcm ©o«ib feigcr i ^foím. 1 1 5. <2ot ©uD cv co ppfrþ 
Deo? ' ° 9 ðierct l>v,aí> bonmnlijfar. íþeffarar bcukitu ©uDDöomfmé íþtCnning'át 
s-öKga ^catúDeigum oí«r nu i ©ag aD l)ttl(Da , co f)0erte oftf oerDur pve£>ifaDfia* 
^JJtigcIiumfcmincbinDur^co bellftu ^clgierniuga , cv^oDcr, eonut og l)cíla'gi<c 

$ ;' £l >aftt ocitt ofó fauDwgum SRennum til 9ít>fFunar , J>aD ct CnDtucrictnmgcn og. 
>ncurw„.,s (^v^i..^ .s-K ,.. nn mt)m ©uDotn lcxua of$ 

coímv ifnftarc SSoof toijDn tal* 
eihn cft' r " v Vk, " v '' »'*!)" f^nw vyuuiymwc / «u ym; fiemur eiíí «£)i^fDmgc ©oDinga , 
fcnL ftare { Sftacl til oD lcera peffa bimneffu grceDc af þonnrn, fem ti( pcf* ooc 
vi L r y° r «$oDuríms efaute, aD opennbcrn banafenDugum SBennum. $>oi*ilitim 
8oobír ^ atbuga einn froomaíí , cun ^ofaieijfon Scevcfocin , oflunDeremé' cinn 
föZl ™°gfó aloijfan^íeiftara , mcDpeim gccrDoomum cr fieirra eomtal meD ftee 

<iui i , n ? ?t ^Í f ét ' 1 P v lTa ^ctfágooDcföuDnieD fcijnáglnDa, fpret eonat* 
i,b öorítieuuftn , % & <£ % 

g||r ^StttíSin SJkDut Sff^barifccunum, fcgíct í&rten :£totWan95itniébtirl) 
Jöf^Örott ........ .. . ^l^votten giefuv Í3«fTum Slocf,ntaaaUí»iiDaftm i ©uDfpiaaamanana^3oofum, 
y rnT ° ð <cf e ^ ' 1 f,icri ^"o-'ö 3 ©ap. ^ouv ()an mcDaf onatg f allat þca ©tur* 
Öenwil ? oí, ™^i)n , h fonfí JjcfTc guDbtccDDe !D7aDut mcDoi Jieivra ; <þot> Or ð 
? "^umS^fc, aD ^ecfet ©11D fccajfcm I)annf eru, fciger ^oftuien. q£L iÍ^ ft00t)a ^ifluéíöctmc, ^viften®íaöur,aDeifamlaacr{»upig\)on^ 
eifi S e J l ^i ♦! e "" ar </ í u W»*öt j !)<"< oí> lifa. *ar oar f»o ein Sibrabom i ^evar, 

aria< , feffe tó b ' ' «°öoma,ciu^obttDia i Slcpabé «f>rofí, ctn eimcon/em 3acf>a 

tc?e fan i ■ öí " 2triul . at ^ ia «^€btifli ©egum , l^crict binet fijDuftu weic 

iM„ftfti..s,..,-..o:.o....rtv..... JJ( , " oarcD nDur og , löerti 

enn piiieD $0 ©rottcn 
mcfetaf <D af ^nav^laiflum,^eiie» 435 <u£rinit«ti* 

uc (fijiteD fo Uffl 2ioo$t mprfMim <25taD co mcDal peflT*wf pwttöiiftt áfynflooöaf ' 
•9trcpfleDJtot,aD fn> atooUDUðaSSccncc gcelfareti beiDDefprcc fljnitm SœrefrdnunV 
Jun nctcogtilt)Dftr,ef{>ier ottcft ©ttD, (jar f>an fagDe r 9ío'M7. <£g bíD ^19 §aDeCf 
ecfe aD {>u tafer þcct bttrt vi>r£>eimenum, fyeUDur aD$u t>acD&eitec{ktt fpcec í)in^ !t 
tonDa. ©iooren ec falltuc,en^i(farnecfem £ar tnne Itfa, fjeircrufcoetfefallter. 
eiga ©jttDé 33ern aD \>aha ftg forec ©pillingu |>eirre fem i £eimenum ec af ® prnDerto 
fo fem^ctucap.DcDe fiemft ;^oottpaut>ccDeaD fpnDa igiegnumfjena ftcla 
m mcDan @uD\>inret)n* Jkui meD #\>i,aD fyorfa uppat afla {?caDl)cefu , fcmpar inn« 
frametl \>ecDuc. íþejTe ÖlaDuc^Mrein^ífDínge @pDinga/«m€fa eiííaf þt\m'7° 9 
4Dllíungumf>efémifla dicaH, famt\>ar benum fomieggiefeD um 93elfecD ©cnlflf 
finnacaD í>atí fcootteft ecfeofcgooDuctiUDlœraaf 3efU/ l)t>ern banéSaggmenn 
uDu^tjnfodð^in^ol^eimtumanaoðbccftjnDuaca. <£)oaD fiiöcaBeic ^ecoamo^ 
ec ftg falla ^ofDíngta mcDal \>oc ? Dgecu po^efœlingacaD rcifnaijictt SftícoDciflPí 
€9 t>ogft aD fegia, £eir \>ita ecfe fumerf)\>aD^eir eigaaD trntá / §rccDenf)afa jjeic lcef* 
aD fennu,enn eg þ ecf e þca fem ccf c ff iíia eflu meic i J>eim, beUDuc en ©teSDinguc 2)rott> 
ningacenac (EanDacea i ©pcnDoomeíEfajœ, en f>\>ect|>cic ecufo UiDetomectilaD ícot* 
ftec unDecoijfa fo f«ni í>ann ^ac/^egítr ^3f)íltppué til í)anné f otit/ 2íct. 8. #>aD biDegptf 
■«D bugIeíDa,fcmjafn\>eI bata ftjna@cttfufocgaca fpcec fjeilfufamíegac Æienninflflf ' 
eg ipoott fumecaf í>eim tneigc \>ita aD nccfru Icite, boaD feíc eiga aD trwa og gi0 f(l/ 
$«* meigafccirfto ecfe ©anícifanbepraaf^reftftné SNuneDteiDelauft: Sleöan i}^ 
fcigec pfec£ijtum feicca og ©femum , fcca er l)au@uDé <£ngefl,enn taíe bantt 
uocfca Ó()(utcenDne, f»aajtuclar bann ^fcael ein*ofl€liaí, 1. 9lcg.i8. ^anlfí 1 ': 
unDer €alDœo$ einí og3ecemmé,3er.3% Dg&erDuraiIttíI @af a funDeD,©uD bet" 
Jjeffa $ijma,ta(cD paD fcm ofí ec J>ocf nanlegt fegDu 3uDar forDum,fn> £)IID ec ap^ r ' 
f ometl, ©pcttDoomur @t.^>cw(6 ec riettur, {>eír famanlírwga ftec SœrcnDum cptetr 
fem Sprun f Icea, ðftcnn fcuta fo fcoutaD Sefhtm ftjnum , einéog SttooDec aDctnafW 
€pne,jafm>cl f> þ cíc fteu bcepe macgec ogíiootec^enelffaftnncigcníþcecf^iné^ 

©icwallDucSIuga ftjn$,fo ecufÖíenn \)iDfoamec,nccc bann fnertur ec,fofemt>œruP u 
©oacog^D mcflu Seitceru t>orer 4bofDíngtac fb ípnDccetné og Soac^imáfonuitfl^ ' 
^oa^annö íþicnare 3uDí ^afDc lefeD ^enum fritt cDa jíegur íJMeD af €^<nD°°£ 
3eremiof/fca(fac ^ann Söoofena i funDuc og f aflaDe þenue t SlIDen,3cc.3 6 - ^ 
fftlafaa etnu gpíltefoallacíöccfuc \)crccbrenDarfem()liooDa um ÖuD6 ÖtW/°3* 
erSJíunnartilborgDer femfar umtala. ^ 

ÍflitoUmut fom tilScfumat ^íoattar^clc, ajnefafprerCtta faFecetnító J 
fepb af 2lrimatl)ia,er t>ar l)ctmugle|ur €()rtfli 2crrefi>ein,fef uut ^pcccDflu f>iD ® DÖutf 9 
Sof>.ic>. <28eifíei£c fanfl nocfttc l)í(a ^effum gooDu ^íenumiflijfu , *Q$?*Jtf¥ifa 
Up?)&af tit ^etrravOioilprceDi6;€n ^tH'em eingönf acft aD oítajl t|>t>i «D fríflW afl ii 

«tec ; £af þisx S)úfme af 9)ic»Dem» ^»t/ «D píiia l«ca af I; wum / o« P eim í m l) Jjrot j fin @t«b fetoíun ecfe í p"pi ob fotbatf Q3et oflbena ab f ijf ti ; $ ab $ aubtoibcD 
" ^SamtaU 3>rotteniS tiD fjon, ab ban befuc «cf eoetcD mt'ecj frooDut i £()tifl , etíDoottií 
i!jttij>egaf I)anft>tft fom , ennecfettarDeljabíeíttðe, fjortil pannv>o ð aDeaDfðtí\>aca 
^ l)r! ítiim berlcga i SvcoDcnu, er (jatí fagDe : í£><emer tiocf uD Pert gðgttiaal ^íonefl ne« 
J'Han fic coDur peprDur,3o().7. Da mcotte fcepca £ar fi>rer : <£tt jhi eg otDcn ©alilce* 
S'.^fcni \>ot ()innt<fta(5mconmeDal ©pDmga. $>aD mcottc fijna(la&\wcttcetewj 
J W/Jwaw { ) an ooí fo ■ feni SllrceDiö SDíaDuc til £)auDo Dccmbut »g m ©ctilgatl upp* 
™,^at ban iktftttfaflaufa Sijf ; <£cfe et lijftegt aDfceit Sefepi) mune pafacercD 
icoo&ate wth Upptifuno pellDuc en £ccrefecinarnet ,famt ttoguDti {jetr aDcireptta patí, 
Jðí'etDti por til gtcnuinutti fijnutn : ©o er ©uD f roptugur i aooDtim C8ílio,po teifut 
JJ/fnn pti fmteorDenertfatitifrooDur um ©ijrD £>rotteiíé i &aíi&Uppt ifu , eðvtcitjí 
J D [)anfitur til^roptacenð pceötc #anDat ; 23reiteptct9}icoDento iÍ3ej]u,oa lcotíiee 
Sftcol fo ff pllít \)et O/OD f u nfrcef cft riett oD oiet o ; £cot einga <2BetoUDac SJíoft 
'°ofíMooDapicr , oD pu i minfta 3Jícoto ffierDet S>ijtD pijné ©uDðipm aDfrcmio 
w» eptcr SJíannano SSoDcfem l)onn uanob l)cfur. D ! poctfu fcooijfer og onijtec ecu 
J'Uec peit,«rfolla fið»í)Ullta ncerpcit gieraallt pttoD l)iúv>ol(Duoe mjDttf ^im; £ep* 
ft7Í 1 ' P^aD íÐrottcfi; feðiet fprer SJíttn Sopponice, Gop. i. <£g (fal co Jjeim ©ciat 
. J. ®na alía pco fcttt flecf^anfct $teif ttilDo, pttctiet eD uppfpdo £yoö §>f ottno ftnno 
, c DDíatnco9©»ifum. <g>oma ertim ollt anaD oDfefliofcm ttocfur Ofrijf t$ SðeoDut 
^"caimootc ©ubéíöoDe , l)t>ett bontt er pctrre eDa Iccöcc ©tiettor / jkitið\>atnu 
bot 10 ■) ct1ttfll) ft m tr roflt Þ-Oft M f om til 3 f mn», «i pcert <£prcttDcD ucreD 
i ©í' v', ðl,Dfa;rt afeattfnatanéSlnDfoarC/po ccfc ftonccoafií ©piifningrotprpcfelcðíi 
®m? * « iallcnu ' , ) afl b«f«c con efa tíiítab fvccDoft of S>rottne,meD ()t>eriu moote [>an fijtíe 
()b flt) er ^ ' efi f« m öBt ö€« 6o«b meD f)enum btoo, hottn frotoc 

i«S mtcfe « ,ní * ð l)tnum l,i ' fa ^ngtóíSíöfif/btío ?ðíattf).i9. Œtfttftte f)on oDÍ)\>aö 

a J^'W^Í'befo ban mctttt eignafr etltjft 8ijf, f)»crium ^oft vijfobc til Seaircolfiná, 

hiifii uppfl)IIí ,)rt í a » €cf e í° fcm ^bnt ifflf «« oð ðtxotié íþirnurum^t Fcmu til 
l "* meptMbiijfum gormcoio ea[9lfcobemné, cnn í>ofttllerof Unberbpgoitt oo^lcott* 
IS° 9 ÍPWföu ab,btíert ðb lcpfDejt oD oiefo ^cpforonunt <g>Fott cbnrcf: €cfcfofent 
' oJ? menuiu,m °9 0IiDutiðuiu;m,ec fputDuljan oD, off)petiutii3Rpnbuðleifaf)ann flíl 'be . «Katth. 21. ©fottetí BijycaD^icotemiiépatiSeðiucclenunooðtifrooDuf ab • ^ a\ } l - *^f »w® l H«oDV«coccmu 

tm<Sí* v>nr ím®íei(late i^fwwfc/ par'fpret tefut F>afí ccfc ob tmb* 
^ifRnS UIM l5 Nífaö penun: Pot Slbooto oont, ooopnobc f)enunienor fpr(ttt^)pt fiiiiíA I » r ' ' iinvMivyyuiiiyMimnuivirvjmii ^ímuw^egor \ipft)turtom. 

luncit qd p«i V f )a fe ecfefcccftilppruiia epnbcna , jafmjcffo fceit mtcttu ícfa pi co 

' € ,e e a ■ 2)abíö i 435 SFtvtoifatjíi 

€cfe am&/$f. j i . 3 ©pttbene em *g alcíí,og i <£tynDefíe f)it naDe miííí $í oobuc m'efe tö^ : 
_ fc €nDurfceDinfluna, eDuc ætlaD aö UmfFucnen muiíDewva l)enacéícDal a\&^ 
til(FicfaD,f)eflDuc fofem nocfucSfouac ron>ovtið $eifn,meD l)wciu 3fcael$-§oolf 'fl&^ 
aDgceint fcao eDcum $)iooDum,?3ar £ o Sftopfeé fegier p eim berlega,3De\)r. 30. 
etl mun umffiera Juttítíart* og^ijuó <£5œDiá ^ötarta tíl aD elfFa ©rotten ©«D 
•fluí)iacta5tjnu,oð afaflre$riDuJ>m*íoaD Jm lifer,£)t>ar eif an aDwraanaD töeli? 
en JniD fem^aulu* Mtttaíar,9tom, 2. <£c t>an nefner UmtF urn ^íartairé fnt ec i 
anum 09 ccfe i Sðotf * @tafnum,f)\)ecrar Cofjlijt ecf e er af eíutm fycllDiir af ©uDe. M £ 
$eff*re ^iflu Difl nu ©cotteií fpcffc þicolpa 5RicoDemo/09meiflum»ler : ^riflner ^ 
oDauDíegav íþacfer ©uDe fuiía, ecfe etnajta fprer J?aDf)ann fjefur enOurgíeteD of<> tl1 
cínar lifanDe <2Bonar,fm ^etur aD DrDe f iemft, 1 J)et. i> £ellD* 09 JtoD,aD buert SSaf5 # 
eD comepalDotOB^fo|lca/.aD ncma Jw&imncfFu<©pefe um (SuDurflietningunaofl^ 
ar jtrapt/fem fefle baalcecDe áðUDungur uijfe ecfcrt af. <$uD gicefc aD bctDe á?íen ,ie ' 
SeDurog SoteflDrar I>efbu fomifía Slflunöan cö,al> bríjna J5^UíjFtfi;r«u (linuniiBöV^ 
um og IjinumetnfoIIDU/fo femJjaD er ííooftí ©uDö&eílaga DrDe,J*a munDu ?Díen^ 
fooptlega fleGfarut^fijrnar^IceDefem Sftenn ðtera f £co munDuinm íjafa 
^taufl: i ©itotgoanctenum efltgretf!ingunum,af]>oiaD oieterum <£l)tifto iupíantaP' 
erog fetter i l)<\\\$ 9íijfc,og Æraptur ©fijtnatenac munDeframacaufllfjfafIgi€i lÐ J 
ut nijungu £ijfDagana,og íbepDingu ^>oU»ftná fyeliDur en átmefielega (FieDur. $>aD eí 
mcifeleðí,aD SnDuríaufnarenbcro^^^ 21D W\\\x. SFi)cneff e J 

ecfe neiil ©tunDac $>\)ettuc,ec giececíöíann ^ceinann um ©inn forec ©uDe,M DUC 
tecDur &in fFijcDenij ©ftepnai @uD$ 21uglite,og J3ar fpcec fallafi £aD €nDuwi* tn# 
ín^ar 2aug,$it. 3. #t>errar$raptut baccc um aUanjþcfé -aBDur/er etfeafrœfe'r ftn? 
©f íjrnar ©mttmc&ía/fjellDur f oftar í?appé um aD enDurnija foatl méö ©éttfu"** w' 
trncftntf Daglcga. ©icueD tiI/iSocn mijn, 3JlaDurenn fceDepi ^eimenn DauMtc i UpP' 
runa©9nDenne,blinfeuti fijnum @coIu^iöaí)>ar €fnum,J)\)il)onDteguc ©JaDur P^* 
iarfcfe^aDÖuDðSlnDaer/feeier^auiu^i.^or. 12. (£rJ}aD ccfc pcu aD feoafí^ 
niju, aD Ijeííagut SlnDe t ©Fijcnenne upplijfer ^)ug|FoteD, enDutfFapat ^iliantv^ 
jjtefut ofð ntjar anDíeflar @cnfur,aD \>ier fawm fteD ©uDí 9?tjFc,fecft ^aD t íjmvu^ 
famfitu pöi tc um íab talaD \)etDur,aD \)ier.Ieitum^efö,Icnnflar epter^\)i,oð eDlw 11 ]; 
paD u6i ftjDer ; l)\>aD omogulegt er ^)oIIDe og ^ölooDe,fo fem^ofluIen\)ottar,i. 
if. ©péfingacner fegta aD ©íaDurenfie S&aDucfijjper ©culacenuacöFuIlD; W 
annaré be-cc &an ecf ett af ^oif tnDunum,fo er í)ann 09 @uDé 'SJlaDur alletna,f!>t« 
íagan 2lnDa,er oteti©Fijcneíie meDtefum/ anará ec í>afí erfeeinafla ffpnlautf/ f)^^ 
tg DauDut i anblegan SQaBta ; Iþoi er ^etta <8ub6 ^Betf ciett fallaÐ gnDurfccDyjj 
3 anann ffllawaec ofí ftmugt,aD *urfœDunfií^etm penna^Socn 9íetD^^'^ 
"^aulu* ffcifar ; íþaneg er \)or ncntttuleg ^œDituven iöfijrnene verDupi 1MCt ^ l L 

&m$M wecD^ ofí fpm aKðeeFcd a(J(ína fprevSeftt^cijli fyvpimftv ©P ,,D< / fom'gicfnac , efi tticc tÍIÉ ftvrct í>anö ^aib/oa til Sírfa tcfnct meb ©u&ð 
3 I? ' 10 rotmcolac ftouluí fS:íDurfafDi«uíUíi» , ©t: £ <6catcD miec : (Sc ccfe 
jJ JUD niju focbDuc aDoeca? 3 tyrtDia ^cttta ; inebinDur oa <éf ijvn'etl |wt ^l^ept 
(vj lo Ucf(5Din0avcftat,fcmev €nDuvitt)i\>ngcií , l>oec eD Daqjegá cu fraiíi ab foma oai 
^ítaD faca,fi)ter íjvcria SftaDutcii enDurfcc-DDur wvDureinnij efiepna,*. £»r.j. 
'3 aeur i Sbujto tjí gooDra <2>erf a i ef Dwenne efí íf íccDejt Daglcga einum nijum 
;^Uine,fem enDurniiaji eptec banné' gjíynD ec t)an jfapab í)efuc,og i peffit btenu ec 
^«Oucaietninaennfoo(ðen,l)i>crtaS>rottcnn öinteífnab t)afa,mj poi DrDc aD fceDajt 

uiju. tyo fíal cnaemv fo bcurleður Dera,aD bann meine aD f»aD noog fí«,aD fceca 
JJ°tncfi oft .ftocf iuna,og loua pau l>ac<2kttieaufa,og ta(a @uDé DtD i)fer,cfi altb* 
£ l M^n\)ceta i £eim iícapt pcp t)imne|Ta«9íeDalðmeí guDvœfeleaveUppfvceDinciu. 
^lanlcava wccve (?D fafta£eimvet m SDíetf ena,oð laua uppetoaf<^etaum,fmíoet 
itt ^crftc ©l<rpur,l)eUDuv cft aD alaJtoD upp,fcm @uD (f apaDe i «ÖíooDuc*Sijfc,og enb» 
u i a ^ Dc mcD '> il0flUm 1 ® f tjcnací£«ucjcne,^ianDanura til íþioonujhi og í)on* 
J«» t JOcaiD,fem ev ®uDá foavenn Doinuc. Unijfocefi \>ac 9íicoDemué,cnDuvc)ictetm 
£* 1 banti eptec bcicte ©uDI ef icfan fcm oatDe allt til €()eiftum,efi f o P<ic baii fo Q* 
itooDnc umftmlfá fijn* €r.DucfceDiii9u.i9Íeinac^taDíöatneíijnu,femfan |Tie allD* 
11«. r aö ^9tanema.§(owtifuna,fipí munebctuv facnaft efi pejfutti ícecDa Síane? 
er Jk* alcr ^ ðD w t)ifie í?remu oa ^nfamieju Sðííoolf ©uDtS £>cDa, fm ^etnv utíl tat* 
ocr-rt i 2< € ff ,um f ff tÞatum,09ftevtfuc(íe,fn^caDt)IftccfcoiDaDmav|uvmHn* 
*<<j * btxiD @ub Jbetre , ba jfamaft bijn ccfe aD goanga ntcö ( DticoDemo,jafnoet ca 
l «ttacf!þele,íab ec ÍKíinugfcga, effuí blugbaft \>iD abgievapaD opetiberíeqaiatttt 

cjamali oorDefutil €f)rifti fcienara eDuc afiara fem betun>ita,til «D tcera SrceDe p\i, 
tiir Í m00tt ecf c mn mcif f ^ u f mn ^ 00Í P« & &«öe p" tfie og fo tcicva eailum cv fier ec 
bS fi ^ ncma ^ u viUct P-Ptíi«lt cafatnt þetmí eiljjfum ^eteijti0£oða,fcm ©uD bafbt 

Demií.V et mcD ^'^'ð" UppfrceDinðti tit í)ímna*9lijfií aD leiDa. C'cfefcer Í^ico* 
R2^ ct . ta ÍD í'^^tfitcD^er Sefuó faaDe t)en«m,og ^oi taíav f)nnn um ()oltDlcg« 
g^mðu,bonumÞootte feaD£>fðav,aD«Ö}aDuven efi)llbe ^perfa Slptut 3 einna* 
^^ouc.^iD^flpr Aftfi €c ©amall,Oð ^aDajieo 2(D Wju: €fi jjoott pab tcc* 
fotuJmík 1 ' coa ^ ann * *>«mU oðpfevðeítige banó efpnfeme ec gcfirt talabe, famt 
^ififv c n ccfc ® ro iÍ <ð oD ^' IÍDl,r '°9 biií í)«i)ta meica (>iet um ta(ab. Olijfuc eat 
^)Bm lln " 03 ttorum ® oau,n crf * m * lmta m { ^ uöá °töe uttDecoi)fa,et. ^oil* 
»iuiu-íi t ? t .Í $0 ^ cim <tl)afifeiðec,2. 3:imotf). 4 . ^D ^cc ^ijDev mttne f oma,aD feeie 
«t ab JJ* n J cfl r 9«ifuf«nrieíian Sarboom,petc biottpa i gcluv n*v pctvra dbvijtcfiDooni 
fceirl\^' 1 ^ 100 " SBwwu" ftjnum unDan,nccr ppilijft jfa( um J^enb bafa, 

6)tcS a ^ieneiiDtinum,ttcer peir i jluf u vilia giera fitt ^mbcette^og bcoofa þ*i Imt 
fUc tuSS^fe? ei»^ítn^aKt()afe 9ictúb (loppeD froa ^pí ab lcuta íciD.fetici 
UtBin^ ^ijfi$. ^ctta aíera nocfrec af }>«im oí míbiU m , fem bccDe eru í3f At trtottóð* 

ifijrÐecogðíetigfttil ©uDíSSot&S, pcifwt , fwctuinftnum'tt ttrcfy)eih'«; eft riN* 

©uDá Sþienara, ef l>an mll ecf e lcifa þeim 09 fbernum $eirra,aD eta 09 Dtecf a *£)oflD 0$ 
í^(ooDí5)rottcn«fiet til SotDœmingat. !þu <$itft)tfingut,munt pi\ pctt&eQDtn^ 
ta til43etoijtié fata,&g|>ar eílijflcga brcna,enn aDli(w€t)tufijn()cilfufamlegte 

m & W * -T" • _f_^*- _- _ ■ a _rfT_ ■ _. _- _. • _ i f* m á § 1* o&etDugej: etu. <£cfe (Ipggcfl ©rottcnn t>tD ^effa ÉinfeHDne'^icoDemi, fyan vill etf e 
íetið bmfaDa Dlepr i funDur*bcioeta, þellDur til pefa,aDuppcœta £ eflfa §cw>it(f u fl> c 
í)aftö£iartaum (iiBþattileða ^ceDiitgti/poa fegter I>atí ^ecneg þcfíore attDlegu gnDU# 
aíetnínau f_cöateD,mcD|k0umOrDum: 9íema 2tD £in€nburfœDcft ?lf 93atne£>f 
íiijfcvva jtait o>m <£cfe 2(D Sftgcnuga 3 ®uDó SRíjee. £aubleffaDut í>afDe P A 

_>t_ CV* . .«*.._ mil^ i _*_._. .V ..£__._- _. II _>*'_. #-/_fcr«:i____..L__,í_ £YV _,_*_' _í<?..i1ítl u ut.i yiuu,pin <e_ijiut v^uuuiuuuiuimt.iuai; touuu,juu yauiuö um giciwy 

& eö ©ftjrncfi *ar aptur i þenar ©taD ínfett,og SDrottenné $oeHDmcttttí> D 
(FomufijDar i (6taDen^3cojta Sambfené, bwr cDDaramun owfamt^tijrnenc^atp 
93eroliD{mjtur. ^efé^íecut ^aulué, 1. €ot. %i\ (5r()aítbijDur,aD \>iet ntcDpeMlj 
^tmncjfa©íeflaí?öoDcÍfulumfun9ÍDca ©auDa ©rottenö^at til banfiemut. 
^efatar atoijfu ðtaiDfrefun rt l)inar Ijatlcitu ©uDDoontfenS $>rcningar , vijfar 
S.eifaren peffum ftjnum 2œrefocin,og íeggur örfef cna ti(, fut pejfegoobe SMaDur ¥rí enoitcetfe emajla aDt)n|ieípti!turaDnocfru leiteafllppruna <bt)nDene,l)cllD2og cm ' 
ungcö i ©pnDene DauDur,fo aD por 9?v«ttura .Dcrpur aDcnDurfœDaflmeD aHtf/ 1 ? 1 ^ 
om ogulegt cr aD (?te l uue, neina fprer Stlmctttíé átcam ©uDö cr SJlatlcn t fprfíit ffapaö 

an gcuni 

«... .. v .. ^ iirr.. - 1— böÚDieg... ^ n 

!o ^id ptDc |>atííg \>or 2:optunar*?0lci|tare tt( €6rijium. €it ^)^aD ©cm 2íf SlttDa" 11 " 1 v^ov. 1 s . ^pa? ct iiranDe 9JíaDur,i)un oerDut etn anDc meD ©uDc ef i>an W9 OT "3 e íJ?." n í 
*h, i Stft. 6. DgfeottreDuc ecfc ©uDö ^cnttmcola, jafn^cípoottccfc fttþtfý^M 
^c|fu DauDlcga ^)o!lDe , aD\>ier alDeiliö anDlegerwrDum , ^icr fwSlíjman^"* 1 ^ 
^illDrtní oðSln&aná/cr^auIuí fo óp?(egata(ar um;!þaD flPtcÐi fwft t UPP^ ut JJ ö , 
úacra/aD t>ie* anDíegcv occoum tií fu!ií/{?(« muwu »otet 2tjf l)amet gnDUð^ ^9 ^ yjWn«wtba,6fl betac^cofet eittmeD ©uDcfem tocrba mun aflt i eflu é Jvt>í ®lcfr< 
2 ðt ''£anDc/pv>i nefnejt l>un og SnDurfœDing fjioa ©íattf). 19. £ap. $a0 cr Uppícifn 
J ^&luui, fo fem 9>etur|>aDfallar, Síct. 3. Q.ifie íÐrotteú aDei munDe9föwð«no 
k ' u ]ftí>etta efi nu,{)\>i fegier f)an f>ier jttajc eptet, UtiDrajt£cfe2íD €9 <5a«Da tyiw, 
J° ^Dur Q3priaDe 2íD 9ípu 21D gœDatf ; Ogccfc einajtafegier batípaD, ^ellDur þac 
^ «ufe framKtutbafi eitt omootmcelaúlegt ©ccme uppco Scomtff u f)ané,oa anata 
j^olegra afifl, fcm ícongt etu frco f>\>i, aD (f ilia pco ^íute et f>cic Daglega umgcong* 
Jvanfþeurur aDfcit jfpnia mune £co fjimnejf U/ er fo lcongt ^firgaTngamannleoann 
M'ftiing, SBinCttren SSlceé Dg $>u ^eprir 4Danné tþot, etc. SDrottenn blfc* ai 
bfi íl öeumna °ð faðöe : SfteDtaf eD ^>icr l^eiíagan SínDa. «£). 2lnDc f om i fterf um ^inDe 
j nr Jjofíufana co .f)\>ijtafuúuDegum. @o tefur nu Stolfareú f>ier J£>*ine af þeím 
yiu.fetjj SfnDanum toatltjifafiut,tiíaöf);oalpa§a5frœDepefJaeinfaHDa^„úö. .QBtcc 
t ; . ei )rum allet 95ÍUDÍÚ pioota,\>icr fflU'm fyanö SJlegu ax Sijf IjamanuiN/eingeú fier fjú J?o, 
J'ðcú \>eit f>oar l)aú f)efuv ftjtt Upptef, ^BinDutcú blccö at fomu étuttDu i ^mfum 
g^Dum, af Sfuftteog QJeftte, af UíorDre og <éuDrc. @eig mier, f)oac fjafa ^efjec 
(JÍ'^w Bin Upptef ? £»ect fara J?eic V f)\>ar flotac f>etm ? gprjr eingeú fxfi «n nu funöi jl 
^,00 J>angiete fagtofé|3aD,f>oerfumunum toiecpa j?pniapaDfemmtflumeict)fíc* 
J n «8ur \>orn ef iíning, €ú <So €tu £>g StOet 5þeit @em 2lf SlnDanum €ru SceDD* 
toef <cJ* nð ®nD$2fiiDa «Ötœtingaci€5coluftúc,f<gacf>an ftraffar @t)nDcna,upp* 
tferift ™ Droncna / lijfgat <£m>na,f »eif cc €l (Tuna, efler $>olenniceDena, og oerfar aDcar 
5efJ í' 0ör ® D ðOec ^Biet toitum og at> M er frco ©uDcfomeú,af |\>i SHítningcft M t ' neilDurtottum tMcrl)wrtf)anfer,ptti21nDeúfee i burtog ftemurinaptur,\>ter 
w?. 001)11,1 f«reroféinieilijftgijf,efvMec jIocfoum6atlecfe,eníaD 2ijf p ccf ium »ie« bet iv, mia fcm f yrer ®P e '9el og i 9tcoD»@cntU/poi ^aD etoft)iielegt eú nu í)\>aD öiec 
Uti,* munun, ' oa wxt e, jf •« foolgeDi @uDC/€oI.3. íþat fpcec foi fem jinu.f QÖer* 
bchVf . nöfl 1 ^ 001 " ^" e '° ð ccft ^"öurfötDtngunc trwa, í>aD ec eintf 00 feillí 
*>Æ » f a fltl ^ nitluren blwfwn gicrte ^o ecf e ftmlfuc m SovDenc jtaDeD fptet Of« 
*t r p tt^Pfn^f 1 til ^cottutuúac ^erf an aD trn>a/J> oott ei jf iljum pier foen* 
^^J'^^^Upptef ; 1þv>i jfpllDum \>ier ecfcgitfa v>ora ©filningu fco'nöna unDe? 
» ,,e ítwatefiar i anDIegtim €fnum , fem fo mif lu ecu ojf ilianlc$rc. 
. 51 b « wieofceniuö co mootc f'ejfunt PíjðDooméfuIla ©anleif «,er 3 íÐrotteti taíí 

%i oc f „7 VMtl ^n frcrDajtgior hierunt/Oð Þ»t fegier foaú : ^tocfneg «0ícn íþetta@fie? 
fein J { rcEn r Saufnarcú til ^ efé fem jlerf a jl oar, paD »ar bané etaen <2Öitm$burDut, 
^icr ; e r Ur Pn« ©f aute : eonfeaa, ©aftíega ©egie 6fl Sþfer, <33iec gjitum |>oafc 
ttij f S!S , f u ' l,/ °ð ^itnum ^>\5aD QSiec @ieD í)öfum. €ingcn «Xef cDuc <3Bitne 
mK l*m ^tt M/ @uD I>efut p«D talaD : flwi fajDe ^eful forDuw »iö ©pDinga, *í39 2í Stvinifötií 

S : ol). ?. $ooíteg bcre<$ímcaf fim!fummícr,pcaetf o nuttQSítne fabugt,cnfc^ 

£$e 9íicoDeuiuö eti Jjoa ccfe; £afi fagDeaD foím i onDwrDu ©amtaleuu : ISícifi:^' 
ÖJicr <3Birum $>u €«€in fi<*re<gaDer 21f @uDe,<þ\M£ingcn ^an 2lD ©iora^ 11 
í>al fic, fciðianr.e : ©ngcnn ®un Uppfara,.$íí #imcn& Síema £ann ©Ijj 

íþettaDcD.S' 

ög foí mautuge, fcaD er €í)vijlur ; <£>\>eniuin uppfara i ÆÍimentó ogofan JkÉDðfl • 
fþaDcr, £\xt »mn ®uDé geonDarDooma ranfa p a, fcar um talar fo Slopfe*,©^' 
30. ^aD SBeDorD <t cg bijD ^ícr i 2Dag, |>aD er ecf eí)u!?D fprer £ier,eDur lcnngt i btirí^ 
fijnu ; $m tnun fara fprcr ofé upp i «f)imenin ? SþaDeraD toga S{${bim oMtft: 
^œpumim : £\>ar fp*# ? SÞ'tfi I>nn rar einufmne ofantil \>or fomeu , og far.De <>' j 
í>éf[a himncffu ©pef'ewr ©faute §eDurfiné/ {n>i fuirfte eingen upp aptur ctií^ý 
«Ötmenen,ti!aD raíífafa ©tjDé ^Biiia uni ^anfinévScoluljioalvv pctDer í)tD famal^ 
íÐrottenie-flier f)ier WcoDemo, €ð fóm «ö v>íd ptc\ tala i gijfin'gu ft>nDug« JÓ 00 . 
aD^cgöanfunDen fem S£ftaDur,ogcr ofanfomen af ímnncafmijnðSöDuré ©faut«j 
6g pcií fcoaD eg fegíe, og oitna ()\>aD eg faí> fcefe, eingen atiar mun uppfara t 
*n tilaD raíífafa ©uDá^cgu, nemaeg fem nu cr m #imne, poott eg t)ier \>iö píg W'jí 
Jbi bi)uarjji$t mijnum DrDum.ab trn)a,cf Jnt \>intí)oo!pcn\>erDar íþeffe er efal^ 
t??eining §telfaraní, fcéi eingcti fjefur um SUlDur ©uD ficnan,fcn cínðtctnc ©i>it» v 
^eíuiríiné, fcm cr i ()ané (^fautc^ann I)eftmofó^oD cpcnbcraD, fegur 30I). 
<£n £ijfa<6em SWpofeí Uppl)oof^cggormcn2i Si)Dcmarfu,@o ^5priar!ð)í^" in J 
€5'une Upp 21D ^efíafl, fegicr §reifarcn. ©n()\>er mœtte aD^fppria ; #\>aD 
^effe gDrermvnDmi l)ier pjÐ ; ©ngefrer betrc, dþvifíen SJíaDur, i ellum Síairfibo&^ 
S?vtiiino,avenar,cíngcn fcm bctur I)íijDe uppon |3aD Sfne,fem í>ier var umtalaD,p\)i j 1 
^cclfareu^ana tilaD fanfcera ^icoDemum mcD,|)i>cr f)au oílTc aD \>ar líppfrceÐP^ 
S^gmmíenu. ^3auiu6 figíer Jócbr. 9. Sr ban pijDer ©amla c ^c|íamentcfcné $°P X l U 
uppca €&ri(lum,rtcalfur ©^Dtugur fprcr oDrum ©otingum : £\>erfu nutiuf^ n \c 9 
munfa.531ooDeD 6brijli(fegier þn)fem ft)rer [)ín ciíijfa SlnDabefur foornf#rt v a }] (i 
anftg oflccfaDau(lHiDc,treinfa©am\>ítfl?u\>ora afDauDlegum Q3erfum,tíí ^ 

^uDe UfanDa. ©egicD mi«v; -Öoatoítíífr »8«at ©amoit|Etttf fprft ^veiníitD^ • nentÆatfo w Mm tytmt pana ©c«frm<öm ðooör wCamtoitfto í $pt et pm f 

"JJðjter pteinfabat? ^prct SefuíBloDO , fttu fcitannltgíer af $otfulan<S'Dt&um> 
«7 v<í r vontlefcn ; #tmt gaf gtclfattnn pao 'rot?3 ©vaígat&tnunwtþ.tjnaV'Pwff 
pMn/tiutoIIta l)eOjí ;■ «» Ætoffení ©(Ulga, Þ»t þax blíe&Dé ftcnlfuSijfonutil Dluftö' , 
MattDc Ijanne' ttojlSullf omnan t>ortat 4>tcinfunat; ^m fagÐc fjaun un&ct 2lnD* 
föteo ; ÍJ> a í) etSuffl§mna&. $m $prermpnDan gamla $ctlamenteu"néí)ltiDcc nu 
§U ujjpcn J?rofsfe(tirign S>rotte'ííé ? (£ingcn betur enn^c|Te,nctt Söiopfeö eptec ®u&* 
•^&t uppboof €prorinen ca (Sp&emerfu ; lííopfeé pctng&e Drmen uppoa $rte&,fo et 
c ð Stfuí cö ©íttlðrtn ttppf)ting&ur,uppcu StieD bat pnnn wrar e>pnDcr,og fefieþat 
v«nbiírtftena Fcctftm wootcefs \>ar/€ol.2. 3 feim-Drmevar ccfcrtgttut f foI)ann 
**rt f)inum oDrtun lijfur. ©u&e 1 ©onut et a& aíltc ^eaDan funixn fcm SRaDur, po 
^fepn&at; #flnn er fprcr of£ fpnöuca Dtnm®e«&fut ogeefetWaDurpotÐíon/ 
Wúioelpo hanntxerepreinn og l)eilagtir , ogfr<w(fi!en ©pn&urunum ; Savpopaim 3 5« Jcitcö pig lijta Srroarefmr Sluaum, fceíc tm&eurfnaDer af f»ui &ite>ti%n (l«ð« 

£*rtflormur§>iofuIien beit eorafprjru?öiooDur me&, ogofíJ ftj&an Daglega bijtttr ; 

fegier f)iet og i ©uöfpiallenu f ©oSBptiat ©iannfin*. epuc Upp 2ID $*fi*Vj 

- * - " fe €ílijft£i)f. 

lnnjn,3of). 

f'-'tuv pict GÍefeD, eo Drog ofo pctt , Í>cna3efu , fem bmum i ptffu fatcec-a SanDe, 
^«ciafueináöcllepftf)tfut mcöþijnu Dijtmccta ^looDcosaDrar íþiooDer; ©taö 
5'*ftðie eguuöct ptn ^rofo/Cfþicr foIijfflt/jcn/tippcnáírofóenmeDpier/efprtDmauil 
J'fiat SDijvDnr gagtm Oð votrar Bflftlupianípar. $m& er ofé forcr ntínfiu pijmun 
B'Uu %faMmgum ; ^ier \>t'tum þ u fagDer\>t& ©p&ingct/ ^egar píetf)afc& «£fírtn|mð 
^ituppf)rtft&,p(fi munuD pierfccfia a&tðem l)afi,3of).8. tþwittwiumttittat Jjuew, 
;£ r ottenmínn, a& rtötuöunt ©auöa , íöiefieoa ^eleijte, pfcrolla ^jitntta í)afcu t 
vmui §)ijtö/tila& bwa ofépat^Öijt i^ijn»Se&uro^»fe. ©taðoféíjcnnflaDmtÖ 
.pur/D #erra Sefu ! fo a& ptmtfcm ^u trr,íarmeiðe og fijner <þienararoeta; 
^icc mt& §e&ut og l)eifeömu ?tnört , fie QJanD, £eiDut, S>i jt& ofi ^rnp* 

tut , |u f)cnleita ©u&Dooniftné líþtenpmð um 

2lll&cr Slll&rt , Slmen. 

i5u&fpirtBe& , Sut. i6. Caj). 

ttn£tjttt«. ^efitd fagfce tíí ^íyatf fcemla : $>at *oat «fj jfur $ftan ) fem ftceööeft ^eríe oc^þurpura , ftft>e C^^V 11 
>ao/í SMííftmaum pracffuajeaa ; £)o, f>at par eirtt épWtíf 
^ Jfoöur faíatué aö 'ftafne , ðw eí> mtc p fnrer í)aús £>» r> 
^ um,fuíuit 4 .®ttUtttt,()tttttt mjrtttitf «ö feöírt ftgaf^etm «9íoltttt^ 
T ».„ jefíu af SSoröe í)in$ ríjfa. pca f ottui JDttttÖar oo, ííetfttt f)ttttttf 
©cnr. €tt fo tfíeöe , ab t)ín oofaöe ttitöaöeft, og oarö boteíi afW 
íttttum i frttöm ftfbrttf)ttittg ; €tm íjttt ríjfe attöaöeft ííjfa, oo, oar fltcft' 

€tt fem (>aun onr t Jfpeíof jte oo, $©0Íttttttm,()o$f (>aft upt> ftjj 1 
n,íe(f Síbraf^am cnf eíttðöat,oa gajartmt í $aöme í)atíg ; jpí W* raöttr 
Síttð ttfre()rtú öa/fa<iöe: DSaöei'^bixlijam mnf^tnaÞu mtei- ! o.a?möW 
ahtut .mjnaaö, aöí)aú örepe ()ínu fremf.it jtjttfc ftíjnflttr$t'23ttnV0 
etcefeXtvuaumíjtut, ^ot eaeoe(ftt|jeffii!Ugoa.i. £)a 2íbral)am fa#< 
f il bans : ©omtr , ímaíeiö f> tt , aö (ntmeötoofft í)tö aooöa í £ijfe (tfjiiHí 
oa2ttjatuð, íijfa tnö oonöa, |joi()ítjtur()atVnuaöl)uaðaft , enfnt tt ö 
focííatf. ft-rnnt nftrafít fjefta , er mífíum oor oanöar, ntífeDíDíntf 
ftttöfefí , foaöfjetr fettt ()íeöaú inítafaraftl nbar , meta fntö et, 04 eí<P fcetr belf öttr í>aöan frcn t)öttr , ttpp tíí oor fotttcft. £)g í)amt ftm 
fcot : €a bíö fuo, $ttöer , aö fnt fettöer l)aú í mijttg goöuré , pw 
eg f)efe ftm SSrceöttr , fcaö t)ttú ft'tjre peint frat,foaö enjeíomefjcírt 
fceúttú ^oafa-@taö. £>o, ^fbrrttyant fagöe tií íwfi'é : $eir f)dfa íW' 
fcn og ©patmenena , í)et;re fcetr Jjetm, <£n fjaú faa,öe : 9íei gfaöet* 
^fbrabnm , beííöur ef ttoeftir frantííöeúa fccreííí ^etrra ,(?at uiuttt)tí 
peir $)örau mora, (£ú l)an foaraöe (jotitmt : (£f aö peir ()ct)ra m 
«9?ot)fio<i©pcttmottumtm , pat mtmu í>cttectc l;elíöttt 4 trtva,f)e^ 
ttoctur framltöeú upprijfe. * 

^yoröiuttt. 

61. <£cfe fotDaMticr SíuDeft ífí«ttfu<n fíet , t)cllbut ofmíflagiíf'ucu 
yvijtDoomuteft et aooDut þeúu et ttctt fan aD btröfa t)uií. Sluoutet ?tft f> c ' 1 
ta ^)luta ftm aiota jra[,feaiet €itero. ÖrlAitur«S5.aDtit'gie!aué,f)an ereitiéoqei 1 '!' 
^appeíSopuIauá. €cfían ftpet lagDeeinn ^cniitð í ©uDó ^ijtuna / l)Utt U^ fí 
fenu meitaíú cilíet binct cíjftt , ptti,()unqaf of ^cotcef t fulc ; €ft þefDupcite''^" 1 '^, 
niefcD of fule SluDlegD , epter poi fem §c,ta rann til , þct, immDepaDoa af ©rot- 111 * 

tcfe fijDun.ell)afaí)eifieDp<rcD.. ^ccccyvtjfDoomurcnuecfcöuÖó iöicfíim/^viii 11111 * * Míiccfe ^fa r)'«fí«b^mtiit íil Uuna ftjnum' gljfcnöum , «t tedrfebeit^ i&afí^ 03 * 

' ,n pmðmij?tt,3ofepM ^íimtftfyiHv ið-ál)V<t'nHC)á^MófRi}^^(nV9'-Þo 


•tftn ey^ m * t fl5liðö « c : ' '<£*« W^uDá^íí|tooc Sfft^iof $rottette ; $öi fcgk*€5otó» 
Æ vrótf.io. §ID ^lejfan^rottt.né gieri rijfa , ég '^6nftun^ntiÉn«^n«M 
'jtfiAð'ctutlmwjftim ©iane til núfúð £cibur t> ty»i.fcgict þatí enn 6>aptítr,^íot>. 

4. <auDa?fe bifíéeijfa eru f)amtó Corona , mcDBeimfunum t-ter SenDHtrt'bsStfÖum 
iHtcalpa - — - ' * 

SgfoJniM) 

X; c >ia& 

^rfum, 1. $ím. <s. fo þ cic mcbtttfe ofé ; í eílijfac SwllbbTODec , ef-wcc gievítm gott 
r l 'flfi'faiutte£rro, ogi ©úbéSiafne, ^oarfprer aD fot eb fmtcef um giefur , bami 
^wtiat ©cottne , og í>afa SDletl alíbcci bctur vareb §ie fíjnu. ©0 Wfú - Wtffenn 

j^t^uDé Scnn Oft hafíé @tí(fti ^íeíf^n'cetBdiiriíttfétiiainTi evn isnvkttUrmhih. 

|ic*(©iooDér ficú . ^ , r „ w vv „„ v 

iíiS r ^ ímn ^ 3ut5c til en >ð Ðí,c > ti( oofé 09 SðeétriáDar , tíl áD unöer 
11 <£ ð ^ 1,m ^ a ' ,a °ð 8ijtelmagna.n, 09 l)ellDur benuiHtil'OfuvS/öðinút^rev^er* 
^^Jíatienum , 09 binutú foafa > fa , fcm@úb : f)efuv jfipaö ábala; M^)anii.Q3eí* 
«mtté uhDer'votpen^cfé 9ietutbinn«ijfcmebBemtmDrDUm': :S ©a't eö 1 ^tfítíeV#^tfttt 
1* '^! tu 'cílf ^enDum 98eiae,l)annmún i ftnne ©letttn {)rapa,6ö btnerétiife'ltDiHttuntt 
'jnaft t>annö ©ooíj. 3« feDöartSíúDlc'aD ef WwtttÓftlfcöé- argare;jb &áö er #ong* 
^wuut aD factvm <&bhár><!Bel alía ^feftjna btca fbDDáúú ÍKijfDootú'e.' 3 Báflf 
r^ðé" ^angetio vecDá tífíf\)meioort?r'fettermir «ffienn , cin cijfur , antiárfau 
.£*«r <3Bicr toiiium i ©uDé 9Mne ffoDa. 1. ©æmétynérijfá'; 09 fo baúul 

#ug-ooDc(53ub, fem atleina ctjf úr ert l f)iaiípa ofé m'éö ðtijf boöm'tMbat$tnn* 
' ft í> ðietabetta rfiijnum Otta, forec 3c'ftmi ; €$ttflmtt> ! Sl 9?. ' 5 

ittTeasinaen. 

^_ 2ft csar SinniKtjfur'fDíáDur , fegtcr ^eptetí. SHtjfDootmttcn fanneittguittaf 
;<U fiattfum fícc aD baíía in i «Öimna*9íijfc,fo femi3nðaín9enumfaat ^ ec, Mfíaít* fnaDtre^ %lf •t>aíí^ía:DDeft^el(cOð ^urpura^fegier ^erten. ^ell varein Q3ef 
^ tunatvioen 09 ðullva'guv ballDetí , f)«ún ev nu ecle ab fcw t |)eittte4tum ; Samaevmn. 

^Htpucafi ab feðia,^ab t?ar cin íitut forf oftulcðúr, tilbtpcn m <£>í ief »gfiftar 5ÖI oobe, 

Sff2 ' 1« *ger ntíecf e ab {ínnat9$ete(iDene. •öperttvcggia jpetta \>ðr áContinga SBwnaönt / Jj- 
anar* #efDingfa , og ieifDejt ci ^n>j3'a»^)Íonnunji ai) ^ ^{inig '^ar -S(arqnié y ' 
naDur,og £efuD*$>refta @t)Diuga,€í:oD.2^^ 

(Sfatt &atíÐanieí,©an.s. $anneg\)at^atDo$^ <£ii um W% 

^ijfa 5Kan fl.eri&ur.ecf e i ©uDípiadcuu, aD&ann (>afe nocfut feféþoattat ^aD*»w^í 
JjatHtog e-ie lijflegt/fmStelfarenmunDe ei l;afatíl f ef6 tefeD,aD ^ail tyefDefo WÁr, 
■-©fcrct bn>enn,f>efoe^ann\>ereD'Í)efDinge nocfur, peim erfoomt^efDeaD&erdfo^ 
mctt-^íceDe,oð\)ar ifeífuerfelijtill ÓfmetnaDur , fatterpaD,aD^lœDennðioraeú^ t 

rtnnDonDannni-eflooDannaf ftcalfum fter, enn^atnaDutenn er SJlannenumgiefen?. 11 * 
aD (f ijla SÖIpgDan fínne,og\>atD\)eita Síjffjamann froj-^uKDanum,^ mœtteJ>aD W n * 
ajt,aD fcafem f ieppejt\>iD aD broa ftg tigugícgar l)cl(Di enn QJirDingu banní foomco^ 
ftann giere paD annaDíj\)ert ft)tet Sauélœtié cDut SðíetnaDar fafet , og er ^erttoegg^ 
fioor ©pnD i @uDé 2tuglíte,fprer í>\>i mun fmD ei fpnDlaujt \>era,et SJlenn brrofa tit 
gD efla {j.ejfa Öcfte m&^ifmunur t -KlœnaDenum ca aD \>era,og \>ar forDum til aD aDg$? 
na ÓSirDingar 9Jknna,og fo er SKoaD fprer {jefííi giert t 2anDó>2egum \>otum,f)\)aD ! ,lf 
pat ftam t)fer er,£aD er DfiDfeme og 9tcangícrte,|)\>i paD er aD taf a fínn SRiett frca 
fm ceDre eruaD fo tnif lu leite fem f> efiutn £iegooma nemur. €g tfíí fegia, l>\>crt fent 
einner-ftotfúmbtiMnncDuvei , í>c«ft)nDgarf)ann , ef()ann PíceDer figbeturenn^n 1115 
<6tanDc fotyiter, fic (>ann \>el aD fiet um marga #lutc framor eDrirtu , pca fpillcr ()^ lrt 
ntíeg fo 2ígtcrtcfijnu,ef í>ann mcinat faD \>erDe argicttara fptet S&winingfení <§5fti ,lD / 
Jjoi <Salomon i allre finne ©ijrD piar ec& fo.ff rijDDur fcm eitt af 2lf urfiné Síliu*® 1 ' '' 
ttm,og \)iet Dítum £o, oD ©uD frefur meita \)itDt í>tnn aumafia og f)eim(Fa jta <2Jefcclw^ 
cci meDal oo^ennfau;Snn^iet eigum aDbeta femu SQitDingu fptet íWutunuw^ 
^ann fem þcá ffapaD ^ef? ; €nn fie nocft ei nema aknennelega ijojlum b»enn,oð J> ! m 
fo leitafíer ^orDilíDaraf^(ceDnaDeuuiu,&ca ermifel ScaDitffa i poi. (£g\)eitaD eíw' 
2tfne oet'Dut ^o aKDrei £«tfur,()o SJlehn fetie ©uIUQeDulca (>ann,ogfo »etDut eín* 
©oire atIDrei\)ijö, ^oecnig fem ^ann moaíar fíg umn. íþcffe DfiDur fetrníeg í° 1 
Qiejjt i fianDe \)oru fmcamfaman nu nocfi 2ít. Símbcacten \>tU einð f lctDD \)eta og S^ípm 
fiJlooDutefi/íþienaten einð og ^)'ettan,©onuten betur cn ^anö gamlegaDer. fyttMQ' 
unen, $lan(Faputcn og QJi/íDoomuteneruiburtu m CanDenu , enn ©wniitó'Uttó 
^.ícpDa^ntDefie(lr"' — ^--^^- < > - - — - - - ,l 

i?i^I>ttmaDfuupa 
ccfetim. Ogutft 

SþiooDa ©niDe, giœtanDelijteDaDíjuí fem ^Drotceti feðtet "(Pte (Fule oot fíjmim^löttWWT 
tö$#E0a ofá einð og J3aD giccf SuDum, er £e:r toofð itpp -oíOu Öcicf ía , ^ þtix 

'þtim aöR)r<»P,&»«fw@iPum.íeitl>te9mi cpt«r,3, S^ n ^ m €$M írinitatií. 4 , 4 

(ÍP^fiðií ftcnfcuc bicr unt fy\m r «9íunaDar^ropi(> , oD battn fcafc ct<D Daakaa 
MiiaiiDc &'va>|ev. £pcet Sertanö DcDum ec fcaD fo : £ann $telft fia fotf otfui .0« 
J/'^O'can Dagtega. #>etta mco jfcua , aD l)afe wccD i ®at og £)r»cf og eDru D* 
fjef, ,c ' ,e,u (Kprertiílijfbamíegé SðíunaDar. 9íu er faD \)kt aD fegta , aD£)rottciw 
Bíh!- bnnaD aDÍ > a f a 3" D *l« af fijnum ©fiepnum írtettan §ijma og meD £oofe 09 m*> ' U X oa ^BiínfMÍflUt t«NÍ1«i 3«t,l>ann liet fittl&leflaDa £efuD fmtjria mcD Dijc« 
J^u^alo.e, ogpAÍ)onu»œre:alfra£luta©totteiín , bceDeca £imneeg3er&u,jj<i 
Qo " De f;aun b aD ecfe giert.bafa , ncma flijftwrre let)felcgt ncer £aD er i £oofe,og mcö 
Sjjí? ©f icfan btrofaD. ©rottcnn. bauD ftcctifur i fijnu Segmcule um 2auf|f culcc 
C ? cna ' 8wiU3 ' íþiet ff uluD eera gíaDer forer 3>rottne ©uDcpbar ifie íöaga, 
^logmcal aD$Díoi)fe6 tttefar,§)c\>t. 12. íþiet ffuluD eta fpret ©rottne ©uDe »;D* 

af k? 9 ,aD e i " m<x 1 í* iec oa l > Dac ' ^ ellu fa« f«m f ier ricttcD pDar £enD tií, 
. u>jctiu ^fottcnn @uD f>efut blcflfap fcig. Dg fcamt>cigi<$ i f>inu SftionDo QSerfe feg* 

ÍL" : ^ D * eíc ^ uíc ecfe aa innann f ,nna ^ orta m SoufiTmla £<xuijDenne ftjnac 
tth ! £'>unDet,eDa$ijunDetaf^uftcnneeDutDliunne. €nn l)cmn fegiet : íþier ffuf* 
J^toD bar i J>eitu<ötaD,femS>rottciin @uD rotoelur/fw og J?itm@onur ogj>iju 
^J«ev,$>va:l( biii ogambcttitbijn,og £eeitenn,feni er tnnannfcinna^orta,^ tfaift 
5,i 0,a PiðfDrcf|5)cottne©uDe^jnum,f)t>ect eegmcn(^ef)emiaéog#«}ca$$iem* 
ftiir c mt i*' le,DDu eptcr £erleiDinguna,9}ef)em.8. €r fceir bubu$oó(fenu co Sauf* 
txti X m i*mt '• ^ teD biD f eita »9 DrccfcD fœton^rpcfogfcnDcDjpcimeinýart/fmecf* 
£ 'J^Mii ; Wbefiu ec ouDfcect,aD ()iií gooDe@uD befur eibotmDaDglcDiangi 

í í\r°Æ,' aD Dl)VC>e l > an mcD ^ icDi »ðu, og glcDic fig mcD Dtta,fm £)amD bijD* 
Uií ffi*' í CÍ,n ^ ^ '^ 1 ' {CU ^ l ' ec ^ anen ff«PaOat,ecf« forgicfcné/bcHíur f>onum til 
flf ^icmDar og jficfanlcgrar íövwfunor , en ^onbw^uncn ficnmr «f ^ollDcttu oa 
anDanum. <2ÖiD bctta @uD6 Sptcricete ca nu «DíetnoDuf og D().>of cnð tijPti 

*«r. r S ð * eq ^" ff i;UDí * ^ icv l* cnöuc / aD & a " bafe baUDcD Hð ??orf ofíulego ©laö 
Ím! c ð öa; v^craD ffilt«,bafi v>ar afluc focfcn t SDíunaD CBerallDorbcjfaror/ 
^ « cccíert um @uD , ccfert um fijnor epnDer,ecfcrt um l)iD PomanDa §iif eDur ftnn 

%úhl' ^ ,,Duc ^ ^toð'aú f» m ' fi«n ® llD / f» f em ^ejlukn oD DrDc ficmff. 
n f|tcrfu4* ^ aVlktt ciuð ° ð W^ff 1 * 6 - ^omum,lcotum ofófollo of< 
s- f f l .'em 4 J«fbu.pefr^(lc*!»riéf ar2íntftotanum',nD pettaffufé difíntm toava,fctt,um 
«m£lut nema um.«Kutí 09 ?ð?agrt,og 6ab fem fceftfune aD&afa tíl aD 6ioonap«i n ; 
mcD,mfn»el Jjoott CaD ifuíewfDa IjtipfaDmt af ?9í'une- Staungané meD ÖfbelID*™ 
SKcnngmDum, 9?uiootu Beffei 2cftet í)ínnö tijfaectlficta,fo uonöet 09 fotDcrtuöi'' 
ieget,fcm alía rctDu er nocfuD umtalaD,ennBáí> joof ofmif íu cn,aD fjinn wfcrlc gajaíu-* 
tuiíur ©cura og á?rtima,iaa f>mugraDur fi)rcr í>anné £>Dtum,oget lijeieat / aDl)a"«' 
•|afe. narfraf íoiDfcar \>ercD / Jjvjí fco fcnt ctf ert I> a f d« ti.( aD feDia meD míif*B»a«r^ 
®taga,f)ann munecfe yafa mifeD [jáfífW áD ftöDa''fjmuj^raeitfJ)amáT *&m0f 
jfielfelea £arDpDgev>at pctta ?€cferí Sifrfte&efre guDIáúféÍf foppur «D mifTv-af fm 
mmtú aD feDía peuna ^efcrling meD,M banit gs)rntcfí 'aS TeDiáíl ár^oíuiii í fj<i ,1 !i 
<rftcllu.tar af ; £cfert afftjnu ^elle óg ^iirjíurá^SoWxánn &efbtfci|t<ttf tmmW 
09 moatte iijflega fcigiafVaD^eu' munbu fprr iimgcangá i M htn'iifeífn ^crufa 
,S.poc. 22. £cfDii f eíc fcar f ií |?apaDer beteb, l)c(IDut cnn' Jjefía ^iliu^ir 

£> ©uD giœjvl aD ^írfciul)ann.t)eftirbleífaD. meD ^u^IíaD^erallbatliefJarav,^^ 
fiílpu ^/fegie eg.cinf^crn^tjma^uglciDa^^aD mifeDíeír etu "éiM \)oiiiDtiin 

um ffpílDugcr. í^cigmier,pu feiti"eífter — - — --<- ••••- ■< — m 

^ailtafpeiniðíerá: ^cgatpicttoatf , , vv 

ciiu,l)i>aD fjafDer þu til mcita uííeb af fetiDe r>cíít>itt* enu 'fchb ? ^ont'I 
emé 1 ©DnDcne gietner ? 5Sar ít nocfuD mcira uieD fcíer ínn i <S«toílDena bellDiir M> .. Trv >,,„ r .„ -^..„^,, VVMV IM „, ^iuviv oiui-'iiiii/viiuyivvmafijnuin^ropy" 1 

aDmu&fíaDmir^^elfDöttiíaDD^rfarið^at me^og (eggía fo mifeD af-ib l)hw 
föuDfrefut/^i f)<mn er43mébonDínn,enn f)aun frcfutfo mi!etf,fertf l)inum uoIáD" m<p 
tctDa I)oofpcD mcD/Ogpu fantoelaDmiíJa,09paD jafnann ncer&u'ft'ej: cDut ficprer cin" 
nauD.flaDDann,ognœt fcufcaDjter eDur f)et)ret/&(u t>it,aDJ>ar er fomcnncinn ®fu(lD< 1 ' wct i^miuiao ircra,enn tjann Detur^crcslinðniim aícfeD ; Sauet Buf)anaecfetii/f«; 
ftimf h ©ftiílDa^íþtioótut ®uDé,jcu,$ioofut i f)annö 5íugfite, Bar p« ftcíti' , ^ i 
fu\)IféBijuð ^enbe, ogf)infltcunge^)n)öboonDemun frefía Jjig §ft>aptí»c§ioeif fO' ,ð 

^oilbvoDene ^ícu fceim tljfa «Sf.ane / nait íu upppafnat í &el»ijte 09 ^Ðefunum, éíti^ D ^ 

.'•••""-■■ ; ; .. ■ • v Qtfltx Stnitltatii. 44« 

lnj^éw f u bvwfev 9lmb ^É^ni«tó5b?fy4lí<^^ 

tnoii .' p,cmiac 3iv«tiðiœte f itt tucb 0lmMfusierDuiii oíö fvucíra; £ein'>vu <5alo* 
r ii6 .OrD, er batí feflicv, 5 }>cor>. 3. @U't;m ecfeaD siora Sfeintf gott'ft'm hniacncec 
J" <yeiiDl)efuc Sfuepac ai ; eeifl ecfe.til ■tyjmífóamnaaiðacf bmt 03 fotnaptur,' 
«d,t tðun M «9 8«f« Þí«r ; oð pu bcfuvf aD £o, 09 ícotpier paD'faat t>«r«,aD mTt »o(* 
rtj f Jefttc uiifiu meíre SRiett til pefé/cr Jnt eignac pier,bellDur en ftaaifur ptt tií dD bcmf a 

feo? c 11 trt'ö&Dofí .08^etnaDar / l)ttíct.l>itn matðfailDleðabanaD bcfttr. íðtotteií 
r . "ttfprcclDM^ofca/Um^ 

J" fljef Ijcne^octicDoðlðíujteiiaoðDiiuna^og fÆ^ene cn'notaanUfla^ilfreD og©uU* 
( :'«I)ungtötet Söaal cif; Sþettacxt mieafowlþcima bic«Þum,fm©tiDbefurfeinfl* 
itm P Cuí,ncal1 * 9í(rflt«r-f5íccic,cú þtii Dcafla paD aí baííí fcvttmDuni 8imum,tyi>ec* 
cvO" Oatt ffipaD hcfuv.aD Dprfa fið,eti brrofa þat> ti\-«b ala fui (.tutficwtati Æropp,til 
t u °«t*!Ðtepí benuiit fcm DloaiiðútDett lijÐur,ti( aD befna ot Ooitutm fijnum. $> c jf, 
e.J'« $8aalmr peim ^iutumfem Qt-oDeceru i ftailfum fter, og fetia -'bafi i ©uD$ 
iboít M* m ■*< ra ' ð «ttí &uitta peírra,paD er bina ora.u|tu emjoirDingu 5oTei)D|lunac, 
(w n ^taD femcctte aD v»cra bin allra«í)clð a fte. D @uD-betce i>ocar§iiDev! &áttiú 
j. Waupmen ft)tiai©uDé Æptfiu mcDal toov, paD ev i sföatiana £iertum,b\>evia 
feli W uc at > ^aminðtav^œlc/ei fvjDttr eft ®t)Dina,av fovDum SJluftcveD ; en fyoaft 
«in« * íc ^ a ° ð fau,)a? * CIC f clia í > iu vtctrlcxita fovev 9>eninfla,og bmn oeíaba fpvec 
I04J, ftj FDO '^ e,ttroöa # e f uD f^tcefta i <ðauccnn,oð ufttiitnaÖJegum 0eítvá jjojgí 
löcc ,moé - 2, £»&mnfijDer.f«lt«fait fijtiavetðetinecalec. $efé giétuc ©prtk&i 
k\i ftp ' ®* tö ^ 11111 Otbumí €cf ert cr toflnglcvuar rtfiefliernum SðJarírté/feattt nan» # 
^ «>ann icttuv faia ©íolu fijna ; $ac ftjret fcgiev fttelfacémt , aD lijtcD gaane paö 
W?sPK Ð í)ann eiðní| ^ allðnu '^íimenn, 09 lijDe ^epun m @culu finnc,()oar um 
fiti «'i 101 n,<uel!um v « im ,i: >rfí S>œme vera^ecelff a ^roppcnn meic cnn ecw(* 
Íftb ftenDuc btcc i © uDípiaílenu,aD bcnn bafe weceD tll'a f oiiicnn aD SíuD fijnum 
^mnti ^rtSwbœntinflac*©*^ b aun brrof.vDe bann tif OI)oof^crtn a(?pmDe 1)ll uuiíf, - ^ uD öwolaDafeauDc, 09 eta fitt ^imuD i t<! cra StnDrttiö eocita? 

í'eirS cl! a VMlla ? í> w tí«mnu í>«ir vccnta fteC/ita'f frcit cicta aD (Ttlia víd aiítbad 
^tiJffi^'lPW baft fauimittDrc0íD ? ©tVttenfl fcaicr DiD ^onunacnn af 
llv « (Fníin ;1 8, * u feðicv;ti:ðeinftcffuv (á)uD,íðbi) i cimtðUDDootulCflu Öerbevae 
^fterhVr ív! ar mtur l)enuin raftt : «öíututt nocfuD fegia »iD ^inn Cfi^ ínDa • éí 
|»&ra ucr, ? ^fttóttt^tíi peir mtne 3)lai«at en ^otifluvcn af ^pvo bictt ofó, cvfiJ 

^^viJ r &\ oC, ^ llDum ^^ 

* ítl Hlla b;n laElaujn/Cti l>fía etcvUf eft/oa Jn;f «v fo fcm þ aD ftanDe i ftjnu <$S, flflDe «D rœDa forer !>oeré$?an$ ©icefu cg Ogi<rfu,«it pegar ©ðtíb'cR Picffl} fo fctit eín ^"Jý 

m £ctia og fajtar £«'m i ^«n«*©an(ien«,fje««t^móitffaátefut til aD bijt«/í<Jl 
SJlinmg ©lœpatla tcfur.aD ( ofbíooOa|ÍKtm,Í>eðftr ©atan fem befttr flef aD f« tíígjj 
fonar DDcnDa, £cgar i>an reiDer ©toiutma til,og ftjnerýeim £eíoitt<S 8og«,f)ttar i)" • 
rijfe f oelft og f ueliaft mim unt SIUDer ?iHDa,cít ©uDS SReiD«t*9>fum« (lcec «f ^inft 
•f«nn,mun paoefœí^annejfiafegia ; €gem fterfur@uD ? £e»rcD petta ; D ! VjL 
fetit mtíuogeD £tp$ €tfn«og3eburí«ufra,og lciteD ©rottemtf ca meDan íjan et ð 
finna, Jpiner otgiornu og Öfrijf iímtftetner ertt meD toetíu ^íootC/fumer fœra goot^ 
SIDvcf erufceir cD fíflin/blefiaDucfiert pu-íÐrottcP/Þafteg em rijfur&orDcn, enn Dt % #p ©lauur^uDena.meD DftellDe, ^g.eitt^nn er fm>m aD fœDcpca e&ut WJg 
SReÞfliinifunmeOíeim/einí ogfeffefame ©pccrniaDuv aD Ör6«ficm(l/^ettaerup fl 
femdfOu&eos cnu bvtrfla QSaUDccru pfiraDra fetter/til ^efí aDfcim lijDe-Del/en-9^ « 
J>o ecf cvt ftaD fcm ®uDog Jvonungureíí boDeD ^afa^ellDur etaiírijugum $9$%$ 
tttött ofl 93orner/os ftjnafeim einga ■SKpflhm-er u'nDer perá ^aHDejtyniflf l)* ,|l rfd 
£alla,l>er í)ijnðaD,ber &ijnðaD/O0nœr|Kir&afa fo DcucPeD^Ioo&^efoflingana/P^ 
peír ©uDe fo fcm fprec ricrtfeinficn ©efn^ £&ericr af (Sejfum v>err v fteu,ercigcf0^ ^ 
Vcllt aDfegia,mma J?aD,aD £rc?fnenn fliercr í>ina fi jt ^rc ant>fít)ðð«ícare i ® - lD ^í" D e- 
\\ii,$m af t&ennu inu pon er (?cnrra,aD eigna ^rerf v>ijfc ftnneíl'lœf cua íjellDur efi 
^itt bett ég/ap f>ann fcflier um pcjfa facrutDeggu , $a'&. 2. Q3eí feim er fafn a 
fcm ccf c cr fyaíté (í>oar (Fal JaDlenDa) og feim eD famannOraga í)in þ ictta 8ep£ j^e 
ýeimfcm er' 
í*£)G?Di:num 

Dícup tefeD rprer f»ttc ^ros,O0 upprœtt marat£ooit-,og t>efur \mvQo$wuv»» \ 
*im £icr,|)\)í ^tcínenni^eQnumljvoopar JaD,og. ^ifturen i -$rienu&itnar JW ■ uf/ 
l£g v^eit þar cx margur er fe0ier,e0 fafna cefc ttl \>t\$ aD giartí cinö og {»c|Te 9vij fc w> 
C0 í)ellD migfpatleða,e0 erecfe i ?p&jlufamur,faD er <ioucf£u .fafnar rictteleða,^ j ítll 
er 0ott()inum^oíaDa, enn efpu fafnar ejnafta fprer Srfín0ia ^íjna,og ^^^99 í)auDanu,og ?0 \)cit í»o ecfe f)\)ert af íöi\)etDuvebur eí,f\>í fannjfieitiijn D ðH D ^L,faff 
fprs0iereí)ailMrre i pt)i,aD þann mií&rn)fe-ÞaD tií ÖI>oofáet i cgmeD9íc»nð^ u ^ c pjfi 
naDcogeg fpnnefarmeD aD lciDa ^ann tíl *g)cliMjtt6 meD mict/ P 1 ^ ^ a d fi;lð ía 

fama^Befl og eg foor,o0 f^vneg fem Jtoi ec öareD,{)c« plafiar ©uD<©t w » ^ y tt " c ^"áf«HÍðnu^SÍ^Í9í cvn fyufunö Sleter í fittéfchj Sftoar^irbc fcmscf 
l0fl i buvtu tefner,ttema (ErfinQcim cyiere fierQSincof ÍKflum fHcwnciIoftié «SKftmm* 
[• f c^ i! beBDur 0iet« fáD ftatlfur meDanú calife, fofceir meDtflfe múyl«i* 
Jixtti ^iaiibhvDcr/beliDur enn eiaa ftaöuuöer l)emim,feni fo gietut ecfrfcoft ©ooíu 
Jl«a\D!; ^cioijtC'/ mcD ellu poi fem eg fjetuim cptevliet. $aö fcsiejt umf)ittn tiifa 
^rpura @tfcf > oD bantt fjafé <$el!é fÍccDönr veveD , foD ocvDur 'ccfe fo ðvíinelcða 
•S^wrá^Mngu^oaö^aft'Drö í>ijDe,er í $ertanum ftenDur ; <Snn upiftiMUfoifi 
^nm ffvifat ^liniué,flD fjann btcnne ecfe i (SllDinum, Jjoi r»evu8ijf $ um oíDlijf au 
f?i>nunaana J. v iic-Oott-e oefDe ðiert wrfltaa , í)efDc !)cwm tefeD nocfuD af pefjtmt Dtjta HtíetnaDC 
"j!. e "fiev til 45elbíjiié,l/cfÐc ímDmaM f)!ijfa Ijenum fpvcv^oaanum fcm f)ann f\>aíiö* 
Jti : <£, m (gnQlarner vorufmfave tii aö tíera Sajari ©caltJibraíjamó ©f aut,f)eílDí 
r'cnn SDíeflavncrtií aö fœra fjannð ^3ell oð $>ufpuva oa aflt anndD öfíocte meö 
Jl ðft um. £ ^nrué ÍFpíDe finn 5írmooö éptér tfíö £>t)t f)innó r ijf a,cnn f)itm rijf e fijna í'Jnif afgUDe oq Q3renntfícine, foinunu ocj alíer jmr giera er íoua í>anné SaViUtu i 
£%un 'Sjiwm, .cmrföffníc* l)inn naut>(laöt>a boi örciðan , og laua íjami lafntjcíi - ♦««*. A. ^viiuu T^yiL'V jlilH <i\ IklVV V K^lKl VW rKJV\ \J\l\UV llJVM/tllll l/mil MJ»v 

í^^^ 11 ^ 11 ^ runumf oftuíe$\a ©arftC/ oð í>vapat>e fo fwfl 09 fclané i f aD ©ijfcbfem 

^ÍfllV* ^^^ 11 ^* C\X~ .n..:.., r_ - ^ ^rv^'ic-iJ ^:....^ r^.* A r. ^u*** Q***^*%t i 

%w ^ _ , , 

l^ngvenjt af Dípa , ca meöati f eir ala'finn gfaiiijfaíí ^ropp til aD octDa -f)eKMjti* 
^ilbéfiiDítitnv o@ Ó5rcnuc*^oorn SlnDff otané/ og er fo fauneð wt'-taíaö tim í)inrijfa t 
tti ; - n ^^'fete 21 ' aö tala meD foim DrDumumf)inn ^olaDagaiavum. ©uDfpiallcö 
Vi'níít banné ca$ enán^ottt: íþar ^Bar €inn ^utfa*tSíaDtir , 2ID ^afne Sajanié, 
g>c_r ^DUte ?cö ^pver $aM ®t)vum ,^ullur ^auna. Slllt ^aö ^oíceöefcm einne 
«Jfanc(fiu|ofuil«DfaI(a/l)cfur a» ^efjum^íane Ieigeö:^)ann oar foiícef ur (jaDoa'r 
ntil ^ScfeiiD, jia&ccfaö fem flcfter cif ofó iveria ftg f>oaD mefiforcr , 09 nocfrcr fília 
mtta $!vfíet)fÐ i ^)imnenum til pefé , aD oera eefe foatœfer i ^)eimenura , foDöan eitl 
S ot munð^Pcv-0vbpvð&efi«D?anaaii meDal , f»i fcgicv ©alomon/^rofc. 15. 2llf«« 
^ffar f)itlé föttœf a eru íllcr. ^cjfteíí fegier : 2ÍD f)ðnura f)«fe ttercö fafíítö níöur ()iai 
^'Jrum f)iné rijfa, cinðog oDm ^)rœe , fcm einðen í)prDte ttm/raeir emtpo öauöunt 
JuttDe tceve rotfafiaö. @ breurá'SWcnn \)iö©uöé «SKpnö, J>éöar{)un bijr i liootu 
«Jtt)fc , 09 vivDa ^toéboonDan épter «&cví>cr0enu. íþcíje §orfmaatt f)efitr 09 mostft 
^amiflu ofan <n <^olccD« pefita faircaöa sSJíanö, 09 l)cfur f»aö ðeingeö l)ier einð o<| 
^^icMiictt feðicr, ^H-oto; 19. SÖrœDur f)tnnéftat(cfal)at«f)ann,oa. ^Sincrneroijfta i 
" rt fvaa f)enura ; €n' ; paOteof pfer affa í)anéSprao, aö f)an toarfulíur^auna/ogfo 

i U c' öl> •Ö uní)flC e ^ tu ^ a " é ^ 001 '- ^Jaaeíí f)efur f ann ff ie fccrcö beilbriðDur , og 
,p jjefut [jflfiapvnftaD fcDiaflafSDíofum í>eim/etDuttu af SöorDe r>inö rijfa. ^nall* 
«Dv«c Sijf bamané Simet fo plcoflaöcr, aöí)annðateinða^iota fier veitt, f)«fur 
^eiifcrpflöt e^f e aöaö ^iert, enn afía fjenuiiiýefíi meire ^ijffat meö 4>w»9* 

veiw / 1 449 ' ; S^rfía _5u!ttt.«_ 

tenuog _&atat*.pfMe,J5ar&ann ftccf ecfert aD feDtafig öf. -^ðafem^eUbcpðtuKJ' 
banngietue unneDper _f.at,þo .antfe focitcefur. gorfmain ^ÍeraliDareúar, crccfe ' ð 
pmngtaDlijDa/peim et f)œgt aD forfmcn £eímetí/íem ^etmuccn forfmcuer/og erf> fl0 
í>at ..aup _.aupé,fem _J.enn plaga aD fcgia. íþot oottar 09 ^aill um fig, <&«i-y- 
2ÍD fyanftc f tofetef.ur £eimenum og £eimureií fíer, J>aDer,aD i>er forfmcne ané} 
€nn paD er h o erium 'JD.ootgauige meira,pegar ©uD cefur fo £eilfuna af nocf cutm flÐ 
..bamv'gieturecfe boreDeDur rcaDeD fioalfum fwr, paD geítigutnat|.|M)i,aD_anta'|) u 0' 
foeíuii<i_>uD. 2fttDa,_gfúinaei ti( fjenar , ncec .DMlaangaríktr cpter,poi foDDaiin {< 
_)el-i)tié $ ijflum lijfaft. íþefju gat ©atan ncerre forDum Í5)aga,erí>aft fagDe»' D 
_. tiD um 3ob,3ot>.2. <_)nctt pu bann, 5_. eín og l>aíí_ .íviet, og fioa boert ban bol» flí 
pier ecfe unDer Slujun. ©fuU^íen og fatt fcgia,pca jiecfj. fcejfe ©uD. ...aDittecf* 
femiegpat um>pof)ann uiijU$iamt>lutefíjna, ©pne ogí-Dcettut fijnat , eDttt P° 
fccir af <S5aba og ^galDoea wtau f>enum _>fergoang ; £tí.pegar(_hiD (eiD SfnDff^ 
anum aD-iloa ijan meD í)inum perftu ^aunum, fton£oirf.e og adt tíl 3(ia, pccttoo^ 
pefje i-Drot.cn. ^inur^ellDut enn ecfe,aD íaata fter ^ugfaHafí. @. oat nu &i<* f 
tuéauniur,fem fagt et,og el( f)in pijngftu -..octlcete ^erallDarcnatlœuaiheiiuii 1 ' 
0rbprgD,_.l„Dlepfe,#wngur,$orfmain,og .ijfhaman. <3_anbei(fa. €11 pufpnDU^ 
ur tÖíaDur,fem ert hetíí og Btauftur , t>cfur noog ti( aD fteDa og fceDa Síjf baman nie* 
r-gertaf eingnm ooitDtur í neitiu,niutupu ecfef)afa Orfef ti(aDBacfaf)inutu (ifan^ 
©uDe? $>egar pu<ía(ijturpetta _efce(a £t<s, niDttrf aftaD forer £)prum pittóríjCM/ ? 
wf ert Sfnga mp|funaDe ()enum,aD bami fo oel giecer tií j)íjn,aD pig . antar ecf erí afP 9 !' 
fem ban alit . antaDe ; -Jiunt jpu nocf uD oera beííagre bellDur efi feann'? €_ . eit ecfe W* 

líjfUt hann _í_.D h_fiir._i.ihriíÉrt . flíihann hi>fiir(Kuh<.Cni.iiir «.«.,».. ,.ti,-ii<_...,»fri_ecf< 

©cul 

&ei __ .. ... , ..,,.,„, 

«nu,3ob.2. ___\)_riumun f. 0» v>era aD Jpacf a , at» ert ecfecín. platgaDurfcmS^ *f 
_a_aru_ , nema _. uD, otanfaf aftlcgr. © iceDff u og mif (u $>olentnceDe, fení tncD SRiif' 
Doome fttlat .cangíunDar,Dregut pig íil ^Dt anat ? ©eíg J3oí einé og €pl)taim / e. 
rijfutvorDcn,a(It mitt _rfíDe nccger4Uietecfe,peiríD fpnDga/bera^traffiSpttDat^ 
«r,í)of. 1 2. _}.ifui b«UD) nar f u flijgur oa pijn oraujlu Q5ein, pca hugfa ttl ^efé,aD <^ uD 
%*fi ecfe ^Öelpocfnan ca ptitia ©tprfleifa^cHD.'on peíni/fem f)an ottafí. ^œrí" tí,u E 
§e pttt,eDur ffoDarpinDijra_íiceDnaD/poií buglciD, aD Sa&artuJ oaaff .tfomíf^ fó' 
^an oiD parf/og ef pu befttr toetí .íííctDe , faa hcpra binutu naftacfturtíí; ^fpu"'! ; 
ueta 3oí).ini.i_»aptifta; .œtef_ein,euc.3. íþegacpubefur í)iDme(ta @atnanaf® EU * 
ningar^ítuuum , fetu ©uD befttcgicfcD piet til nauDft)nlegrar$Snt)futiar , P 1 ^: 
^ungaíi; 2f ugttn,€prun og aDrcr piiner .iiuer, eru píer til biiíar meftu <_5f íenttuuar/P fl 
ícut jaftt-eí Jíeíja 6uDö <öfapiiapat «8.i-btrofan mtna pigai Saiarum, f> ar baftliðð 
HnitDurfo#aÐMv etn» oá-awiaí íOauDpfie fprer íÐpvumbín. vijfa, og .«fur 
GpttttxÍnMt. 4* Jtatb fprev ®dMum f-g ^etftítm. ^ccftu -bafi mebafí $ati er fjicn í>tef,ab ecfepuvtci 

B áö.t anafi bib fftn fpr(l,n<w |>u upp\>af nat i j)ttoi/te c-g &Mfumim,fcni$u ecf c f>ect» 
willber m mcDatl p u (ieffti>ier aD aare^ul!<@<rlui^eimenum,j(«,nieDaripu bef* 
^fona meftu ©fiemtan af fpnöfamlegté ©feDe fcfjatac <23etaUD«t , {><« ícot fiet t £ ''uiu m«|tu votiemtanflT ípnujareueðte ta?teoc pcuarac ^o«.atiu«v, f w f • 

§ l *ð foma,f)\>etfu al> bu'n fte ecfeft 'bka ©œ(u Sajari,£at bari baDat nui?lbtabatti$ 
Yfautc^toi (jarifem beft £ ecfetf m eilijfu ©ijtDar*CBtft,bt>«t 09 befur feppt efé banrn 
u "Vanöa i'ueD fijnuDijra QMooDe,ban biiDur ofé,uD t>ier aílan þcria .f)tegoi>ma ffulutu 
? i'"UDa,fo oiet funumaD eianajl banar. 3ca,l)ugfa tíl fcefoaD ©œllijfe f efía «£)eitri* '"")u«,io utec cunum au eujnaH oana : ^cvi/inigia ut petw,«v ^vmi^f l u M 'v x - l " ,w 

M ei (eingevera/OCj'fOfU ptDefal[ta$at!ae((ftur f mffalpaD prioota,ogfrtDer ecfe 
'^'icjuiuntyfem einbwrn §úma €nDa t«f ut, fegiet SlucsuftinuS , enn Sajari ©iefto> 
^fc tetut etiHjann SnDíi. QJijélcaa befut binn ftaóre 'áConunðUt pv>i til(r'tcf aD,fo fem 
öiluettu i ftjnuSíijfyaD baúíiet^ijííetfotDctmDta \>ctDa eilijfar,f» i i>cerepat€nD< 
Ul 'IaufH m í)cl\>ijte,f.co cfaftcð ecfe tmt,ob matðutguDlativíÐcntc mi'nDefma paD 
^ ftunDleöó ?£RunaDar,aD fttmia alla pca £>l)ccfu,et yenum i í)ua f iemut,po barinð 
|Oteinfuiwt €llDur cette aD uataum allan £eimö 2lllDuf,eg 'fó fem ban tjcfuc i f>Pi tnjí* 

ijDuna^œgD.atfamleáa btcptt \>iD |>oi,íem.bann$ 
etu2fffaE<33eta|IDat, ogfo fcm nocfutéfotnu 
„ .........v yr v...,v f ..w ^xv..v^. VH .n / patf)ane<fecinafía|ofaDb«fut,fíD^infaeU 

^OM'etinaf f>eifra2l'ugum,og aD ©auDenn ff ule eefe ftamat ueta tit^cgecfe (Sorgcnn CÍUD 

aö u ^a pfírgiefa fia,feni eru ©uDé íSern , énn £icx» Q5otn ^BetaliDat entiat. Sa( 
PDut baD til •íjuC8imar,©rottcliné ^Biner,fem eruD ©taílbrceDuc gajari , ^iet et 
tcvita'fer einé 0ðÍ)ariit,\>atDatmif«DumvaD,nctr ^iet etuD i Q:rn)nne rijfcr? 
8«)IlDtt pDut 5iuDlegD ^Betall&arcnnar^ncer þ ieví)af«D í;an eiðnaft,fem ©uD bcfur giefeD 
^H^nDemotf QSetallDatefiattil ?itf?cifÐat? <St ca fictccfc betrcetí tiju<5pnet? fag* 
°c <£ífana \>íd ^onu ftjna, mootut @amuel.ié : fyeðav piet bafcD ^í)tiftum i pDat 
^ivttum ðieteD, mun pDut fCtt nocfuD t>anta ? ?Díun bann ei vetDa pDur betre «n ell 
^ijfc^erallDatenatogfpc'tta^iitD? SajatutSeDut€leajar,fem ct biDfama'if.afn, 
metf «c pan,fem ©uD er til SíDftobar. ^öarn mitt,Sf©uDet mcD pier,t)v«r fan 
*^.cíD;oetacx»mooíefiet ? SJíun nocfuD 3«ttn«D btioota baD <StctileD af D-otDcmv 
^S'et^tottcnn vmD 2ietemjam,{)eðat l)Qnn beítet í)enum SiDc fíjnu 00 mooteSetufaf* 
^ Mfa,3«t. 15. <öov>il«ð feðiameD©av>iD /f eðat@uDet meDfict,I>t>aDPillfier 
^aDurerin flieta ? tþeir nega aller minnaen ecf ett,b eit f afta 6 íet w>t af S>ptunum,f eir 

@ y 2 ' ttíift 4 W .... — ' StU'fia ©imubrtá . 

ecfeuna frcr <2SíDtafé,I)toaD f a ? Sðíuntt fceir funa ab í>nna^ict aD taía v>ít>*^on* 
ung£>imnaíiai SBamum ÍMjnum?2fJ}unu peic faftn pta'iut af .'5)pvimt ^>imtHivijfi» 
Sl meDaít £cít ccfe £cttaðíeta,$8arneD gott,p\*i œcfa egjiu jtan'oer jtfmú&tiX upí ; 
® uD6 2fugum,po pu iigger fíaíuc forec ©prum f;tnn« rip. £oaD er nu ftamar \ 
ínt ert fot jtacuDur,!ijour Dtiett,eingen oifl Eaiíaft oiD ^ig^ab er ecfe nijtt i ^einien" 1 '!' 
©alomon fem ecfe m|]e af mífilleDoicDingu ab fegt'a, í)ann gtevec SKotD forerpí'/l} 
fem f)ier aD fcamanu ec fpcec jfemu fagt. ©eig miecaf boeviu oetbuc £uooivDtu c? 
af oonDum 3Jí ennum, $aD ec ecf e ftongt oc bera foœDDuc af Jkim fem jafnoel aD ® 1,DÍ 
l)a?Da,og tmDer einé fceir focfmm£ig,pWfotfmaj £eic ©fapata J3inn og þ inn 
utlaufnara/boeréDf pubcr:$uoerDur flf fjeimjíum S»eííum otoírCtitV/^^i jet'naeú cf 
$oat>itjf"a nieitcenfm,aD forfmco pan fem ©uD fjefucoicDtmeD 5eifnejtjné : ®ott^ 
fcetta fij'neft mietíicttaDí>era,pot eg mutt ei fcnfl mtfeDpm* um,£o eittn efiptinð 11 * 
frlceí aö im«r : íþu oevbur af f» mergum ooirDtur/eg jaita p^tb, poiaD fleive eru m0 
enn geoDeV/fjeúttffer oellDur enn oitrer,en po ecfe af ol!um,nocf tet eru peic feni qM* 
©uDl og ftjné DoerbugIeifa,\>itanDe oD tfeit í;afa f)iD fama oerDff u(IDaD,og cineJ pcivt* 
£)oomur öa aD gpllDa meira ljiai pier, &eUD'ur enn aílé Ijinnö fft;n!aufa SDhoga, p^ 
ectt gooDcr ðftcnn i <3Berol!Dcnne, ec fama (jafa ti( íðrunné aD Þeva og Jni, og gíetuc P 
f>co l)Uðgabr>íg meD ^oftttlané DcDum,aDJijnerS5ra!Dur í £cimenitmmeiga lijD* 
fujftíjiD fama. £oerfu kongt mun 3vt)ftepcfiararDtoicDiitgactt)tbccaft?'<2?arÍaíeiii9' 
ra enum^öD 8anD cc pu lifeci; Sf 9vi)f te !)inné ítoova SllcranDrt, og &aií«@W 
sDícíjtara51rifícteIt«ccfenatDci)ftcum§íaaiD €aucafum / eDtirSíi:eotcDg)angem / f)Da Ð 
lijtcU^artucituiit fjaboevba faaf£eiiii^pgbene,fcm pijnDoivbina gietut ffoöí' 5 
unt ? *£)r>evfu fcner cctt f>cit eD tii bcnnar oira l)ia» fjítium otelianbe 6fara fjeilaar* 
€ingía og UtoallDta «8ianna,at meDa! fcoerra Jw muutbíjrblegur jfijna, ef Jnt lijDU« 
íjeffa etutiDarSíijnftinpoIcnmooDIega. €im í;\>ab ícingc {faí Íniitnut/Aca ? >2í!ltti ( 
©rafaveúar,f)oevfu miiía er J5aD efi eítt 2íugnab!if,cf £ab et famaiiboveD oib Silijf^ 
ena ? €gv>ileifcomiertíí DrDa um fo margra f>eilagra SBíafia ogvDuDé ^ijjlatDot^ 
í£)cemc, fem f)losu aD DtóirDingu ^SeraHDar ^efjarar/cn þ eirra Q3egfemD og jptivM « 
uppoafnaDe focpter ©auDami/flD ^iaurmfcaoijfra 3)?anna f)efttr pm ncecre^io 3 
©uDunt giert/íiíeria QSevoIíteít ecfe OíeíítoevDuga tií aDpucfa ftjna ©foo i gijfentt/ 
ogoarpo ecfcpcirra t>erD,«g)cl\ 1 1. @o í>!œeíeg er nuSlííDac ^cffarar SSírbíng/ eDit^ 
DttirDing/eDur feig mier/|)ocv er uu meir iofaDur i ^eimcnum, Saiarué cbttr #n riP 
Sföagané*$v<el! ? €g tvtoe flefíer fjroofe Sajato meíivog jafuPel ^eir fém f;thum *** 

f)toaD lijfaftcr. 

Sftti f ictu eg til fempeftum foitaftfpfer/femer^)ei(fuC>refruren/í)an f?efur marð^ 
ann Jtoppa t)ftvluigaD,enn j3ier fem ©uDá £ett'uv evuD, og jttijDeD unDcr gveifataii* 
^er?iunt/giauíDf;efii5/^ovn©rottennö,af!)oeriuni pDurereirwPDooniuvennupP^ 

lagouv.fem et apfw 'at'apgta/íjviú Wwfcmrt&tolummmnWbmmAoW 1 fyttt 5 vtoííaítt. 45* 
etum 2ifnaDí,og feig mict jjaU)i>aö 
cft <SpnDo fiina, 09 lijDet |>aD mcD 
y 'cgu Umburöai^miDc , et fhi fprct pettto <£>f UIID lijDa mout, o$ louet {Mimig, 
lch ®9 nDe,ia ðafltia Ju'et tií<s5cvUul>ícwíp«r, cnn efeDtumjfe er,fjat\>ítf>o aD ©uö 
33ur ccfertat ncínufi>rcr faflepfc. ©íevt fm Jjoj. ecfeDrfef i f>ifie9knljeiífu mcö 
^ a . rl «ðUm 2ífnaDet?£Jfat eDur gJtpcf , cDttr ðfiare^)cattfeme , et plagat aDfteinfict 
^''"íniiuvþat Ijefut fm fotfu'enaD <§in>f DoonicfimcD eDrum ©pnDum, {>\>i ef aD jafm>ei 
tiH '• !' n ft a ^ m,í5 ^tus til #clöijtié,\>ilie @uD Ijana Mteif tta,f>\>i mun I)tm Jjot ecf e&íttct 
l 'Woatukðra Sföeínlœta , fem \>ata fo ff onta @tunD ? €nn ^ilðotngur £)rottené ec 
(jMftfiar ot <§tutiDum,f afiíf ie ©otl Jjtjn fte\>anl)eil, oa^anplcnðeÍHjfI>amaní>enne 
f' 1 "ycilfubootar/OQ f>\>i if plIDa eg J>o» t eiDajt 2ctfnetniim,f>o í>ann ff iere J> aD <gatt upp, 
'^fweD er ? «£>eilfafi et alltijD gooD,enn J>oetf>un DijcufiJ>egnrí)ana\>autar,Oðþpfí 
:, tticft till>enar fouiCMtcrrijun er aptur feittðefi,f>\>i tefur@uD I>ana í burt ca ©tutiD* 
r%ti\ oD ttcf ia oor Dofefi og fofcmDe J&imu til tþacf lœtié 09 SofgterDat \>iD ftð,og tíjtt 
jðður ^ann^rofécn ot f>ot fem eru I>v>aD faf iaufafiet,eDrum til^pterDo i inté / aDHjnci 

vClUl hn.th íii>irfni , fiiíMinhIiiifi>.nflf\MrthtiiifÍ<i í^rfftp fi^tv hafi> ftí n& Infn (SVnís CSi Jjpnjjj 
ftar 

nft . -- ------ -r- - - _ r -~- - ^....„.aDut 

jy m aD lijftajt 0)rifro,femogljefur ofé ti( (SptecDcemté liDeD,i.^3et.2. Oaft>rftptt- 
f «llt fiaD j>o lijDa , J>at -bugleiD í>oaD mif Itt uetta er aD íijDa eínó 09 ® tiDtS SSÖtrn 0$ 
^Ppaeilijfo ©celu 09 SegnuD tií Couna , IjclIDur enaDbtiootaD&D i funDutmcö 
pöl 

Í . ^ „ m , 5VMI , 

.} oicr l)ofum cina ceDtc £ug9un,aD nor gijf fjame etallDt ci fo \>cif ur,aD ©uDé ifrop* 
l Ut ccf efte í \>otuiii $ötei|Tieif a momugf e,(>\>i f>.ifi er trvot, 09 freiflar cinfié pfer s&cöit 
ptn ; Dg uttt alla ^lutc fram, pai í;uðga f>ið eiD pixt ^ctIu*Q3on oö í£>íjtDa^2íuð* 
JjFSti ©uDé ^atna,(>r>errar ccf e \>crD cvu f>e|Ta ^)eimS SDíootlœte, fo ncet ^etfet ue» 
<§ u 9a frið, oð f>u ftpnut af Oftoun , þ cvt í;ttðfa (>\>aD fagut aD fie ^nðlana ©ounðtit : 
■J*?t {>u ftetíin Sijfí>ama afmpnDttDafi af eattum 09 ^atmum , fiot fjuglciöfiaD/aö. 
? rtlí íal at fijDanwDa €iiðlunum jafn, jai, famlijfut ^efu €l)riftiDijvD|e9umgijf* 
Oaiim.. ^(crpieteingen ^Xtttut et til €>ficnmmat i ^)«im.enuut , f>ailcatjMmv£)ua 
to tt««,^oi> faðtit aD fíe Slbtaljamé §«bmut , jot , t)tnt)imneífa Sctufalem, fepertap 
voolog^unðí aD<ötiDet,Oðí>anéí£)ijtDuppíioomaf I)ona: IþauiðaDaDfomaflÍ* 
es fataD bwaunteiIijfatSlUDet , ufieofé ^infjeiíctgo ©uDDoomfiué^þtening, 

^ðD«V/<donuv 0$ $.$f nDe/^^lcfjuD ym $t|jDet ?UÍDa/?|tmn* $fnjg w w »««« <§«Snba» 

Sínann <Siinmii>a« cptec Srittítan* 

©«bfpianeö,gu<. 14. Cðp. 

_3ejit$ faabe ttl ettté af^Oartfauin 
^ ...^"^^iaDmt emaííer £ínfer ttíreibu. .fca í>etr tcof? 
etífer ttít emu^ftoobeabaffaíafta. ^tnfmfte fáábet 

mta. Ða Djn annar faabe : gtút .g>m? Sírnenf alenp a ea , oa fc ** 
ttt ab remta fimt , ea. tub |>íg, affafa utig. £ 9 eft afi ar faaoe ; W* ' 
fcefe ea mter, fefta , oa for er W ntai ea eefe f oma. £)g fat | oon n^ 1 
Sfcatmr íom, himevU peffá ftínttm^erra. St»S> 
ett retbur , og faabe tií ftpt* ^toonnffh^ané : $ar>t ffiaríeaW* 
© rccfe og ©otttr 33orgarenar, og íeíb ubíatoTbaÆ bítnba e 

&u ^toonen fagbe é^a.^TOMSlf 
gtpaber , o ð po er en utetra SRwm. £>g -Serraft faqí>e t í <bioonmi* : 
Sar Jm ft)tm fcfoob^rattter og£nut»©arDa, oanauMMein tn^ 
ftrab garnga, fo ab mítt JP»b$ t-erbe fufíf. <þW % feate nou" 1&> * 
<£rorbtum. rfeFcnn tiíMarar bijrmœtu Spteríijfingar, fem 3efuá fwftVenirliBífíu 
(aga ^anacítoAw fro, ab peaat tjann v>ar aD£«imboDe mcD citmm af $&ar<J mTÍ a m •&ofDinaum *ötauD« aD ncnta ca fþoott SÖeiae^cn DacBarSn^ 
^cD^teÚumim, et faaDe : e^a <£c @ai ®iaDur,@«it <£tur Sðraub i ©íiDii «Kj i? 1 : 
ct i &enne fterDeiíeé n>cnt at&uganDe : ©'em cr> t>t>ab tueint fi.cmcb Ml'ate ávW' 
IWaníniD, 05 1 annann Wlcam, (wcier J5eir fteu , fem bobncr ooru. g«rer WcaU "~" 
ff a r. JK"« M, t ö0 ^ Ua ^ a]l - x ^ flní)Ie 8« 3Waiorninaar , 'f <B t fö i)cíttcr <? 
Í5«fu ^bnfio , l)Mtn ©uD 1 í)cimcnn fenDe aa ^©HDe QjeraDDat fieflarár , o(\ i' í( 
ftonuni (latt^-at Jtoflwií aitare, oflfleifia i íötuna fuinar Jöéiptac DíciDe, íhkW 
Mm bann allrc QBcrellDu aOa #hnt tilccíbt , fem Dugá tillpeirrát: cilijfu feeíffff ! 
gimn«nu m/ ©em tjtf DctDut fcigenn (jier i ^aaDcnnc, cnn fijöar Ittun funfomnfl^ ) 
©ncpene ^an cr eijfllní ^rauD, fcm af £inmmu er ofanfcmcb, %á 6. $aP v 

-poHD.cc fanacícfl ^ccDa, ofl í>anné 5ölooD«r f«narleflut©n;cfur, l)\>m 0^^«^' 

■ • ■ -■ . ðm m " Œperr Sriniífltií. 454 

Íite btöf m mebSroarennar SRunnt bagíega , beflburogSijfpamanöi&eiiogu 

fítt & eacratiKtito : ^nit forer fn>i , aö íBcotteti foac. .c - pííjum ©pDtng úppíxt 
M&M meD ftefforc (gptcvlijfiugu , {w er lijf legt / ob l)atm áet i lage mcínt í>afc pab 
» "»C|la SBo.cD&al.lDmeb $U>ral)am/3faoc oö.SocoMs lenDerpo ollt i foma ©wö, 
oia !"! n 03 1)11111 fömé er £í)viftuc,f)oecn oiec fmecfumpieci 9ccvtDene,enmunum paíis 
(íiíii öa ^ ac ' ,,ðnnö ®ö#iat £Hijfc niootanDe PtrDo. eemu ccu^ijlewar, pa» 
^«talleiua/ODpa , r ecuecfe meb fomo SJíoote framreiDDar. «£>tec fumtmpier fyret 
bieri ° ð 1 9l.<oD*©ctttu , Jíar munumoier fiett Slttglite tií 2íuglíti<5 , l)iec gaunqutn 
íeirr ^W tt $& Snn parmunum vicrgcttngo i eiooueúe. Swenn ec<2Beca 

enn i r • trt ' fem totev v,onum e,)tei '' & oec eD fnnec í> rtD fem ecfe fieD oecbuc i pejfu gijfe, 
8amt ^ lnu eDcu numum Í> ecrirt fo fe m öier pecf cec pcrbum , 09 fo fem §oocnec 
^eftamentefmí noro -cí nema efugge eptecfomanbc ©íceDo ,fo er og $oc 
^iftí r 111 ' & imurttl ' f 16 1 í)iettum ©ubé SBatna i ptjfum £eimc,ecf e nema ein <Sf ugg 
ftniSh*? m car eilnfu ® m ' Drtr ' f em viD munbpennbw &ccDa. Spcec pm mocgu, 
icclr. 1 ® uE) fP'on«nu fcgtecaD fallaDecfíeu, eigaollec «W'enn oD <filiojl:^ifofeg* 
nDm ' lrtuum " n 3ottf).2o. 2ío ðiannfm$ ©onuc fíe tilfcefé f omen,aD wtgicfo 
%^í funatl| £ rtumrt ^ ^auíué fo wtíegguc, 1. £im.2. 

^ h? ci r ttuc f)afe gicfcb ftg tií €nDurlaufnar fpcec ollo , po eclijtVjr , aD l)ibfpcfta 
<fw » femfom til ©pDingana, fetuoocu Dvijfefiné epncc, jca, fanffieti!£eirca 
foccÖ ,a Wtffowna °ð ©fcift«tecDca,$bi ©coftcnn bcfuc con tfo bcnDtpetm 
^erchf ' ei ' ul SöotDiínó fcrttu , og paDcc auglioojt , aD etoocí$J}ennc pefuc fiac 
l M fii an,rtli ' lf ' °meD/í)\>í annuréjnunDe !)an ctf e l)afo toloD fpccc fccim ff emu cttDur i fa* 
^linbfl p ,1<ec P eit '9 ieiDu ©i«(to»Sö6D , (f pllDu peic foUo fcotcefo , reifa ,N(taos 
fe tn rmf l L c " I4 -^ nn ^ ,na f ,it)<,l ' e meina ca aö toec o fcttwijfann SílmrogO ©pDinga, 
f a!luKS u . (n 5©te«tum og ©etum íSocgacennac, ^ecia ftcttlfec í)pfoingiacnec 
e «!ía cn ■'Sí * aí)ann StlD >^ m ecfet>ifJcafgegmcolcnu, 3of).7. €nn l)iD fiiDocfía 
^orb»,- fl , v }rí oftf "^öoenum «S)eiDin9ianna,ec fttitu'oa íþiooDífBcoutum w^rtn* 
^ouiuá /, r oi ð r $1**1* ^ or 90iv9íiette , og con ©u£6 i ^etmenum , fo fcttt 
ði «t II Áf; 2,0 fo f9"cmafltu,til eg giefo mig til aD IjngleiDo ^ertann nocfuö. 
ftí) fianL ? 9enum tocnnt pfecpcga,fem tc. 1. ^)oaD ofí ayca mefl pmbre fcon 
áfi ^eimÞoD. 2. £oaD ofé cige me(t aD leiba til aD f iggío |aD. ' 

«c Bt ' ,r * ' u wtaUe mtjnu/^rottcnn minn,oo«9ioctura?ðocna fcina til Sofö oa©íicDí 
V5l /ennoföti(ecttlac^otí>,i3efu^ofne/?l2ní£^. r * ' 

i «v t Utícqaínaen/ 

«a pjattp i 13. €0p. Itpptciuc íöcotteií fícrDeiíi« Jírent fem bceae «SJtoncní 
^w" 1 " i rtD ^epra @uD6 DcD mcb Sipcrte. íþob er e ,rg CSeraí!barenor,2íub* 
^'íuíS i R% ? wn ? ? í)ín ^ : D §? cttð | c< c nt fíftií I í ft , ^ccftttícn fera l)an cí(Pabt,a& 

«utcn ruf«Uuvaf/ fcm er Díambfomt 8i)fecne , §t)fn5(uflnðna,oa©9chD|)oí(D f 455 Sítíatí ®u8ut>«ð" 

mm 3o6.a. JÍÍItpma er ftbri<tt^«Mumf(«ttijfum®íti«utft,M<rf^Win)uK 

V" SttcoltijD pefta er r<?*:Dfpiaiicnu tafor nm. £in $»rfte ©egier : $8»gatD JD*f , 
■ffiíier tfepptan , £>g £l:jt€g2íD §ata Ut2JD=©feea £an. ^áDffalfo cg fai<? 
p>r» <£cra5lDarenar,fcm 8aufna«íí nefner í)ictt t $íatt[)<*uni,enn So&aneí ©W n ? 

lamt Ettfcme.íwí til Ltteró fauna ?TO<>n fi-iwrt íSWrvi «hm. K«.i„;,i K/« «.,.«,. /,h UtitW ,lm ap QJiDu*SDijre og cnt ©caó meD peim. ^o vecDa éq'allec pctt er ftcrca f 1 * 5 .,, 
^Ferícetc <3BwallD.at JjefTarar,pegac Jjeir eflíaeera ineic eii SKcn^cw éerDa peir 
eg WJVDlum acgace,og ^ccf ia ccfc ©11D #imnátía,{)eeriu eingenn cr gcojihna "'E 
ípegar mennernerupprtiftu ^«beí,tilaDg'ierrrrtr^dfrt &3etDtímíé;fo fett' r: 
«D fecDur,©en. m tya eotu pw ftraffaDer af ©uDe,fo eiií braut#(íD ec annac M^S 
JeiretllDu -Dogaia bann upptií £imna,fo fem #ar fcigíecenn ^imnánná ^toWJl 
fleo pca mcD 3tcoDlepfu>fó pcir og £eicca StfBeame *{f ciDu mt unt alla ■<33e*eU#' , ¥ J 
tnun paD ei <2Begucen eeta tií .£>imnatijfií, aMw'a fjer fafla $©pol*S*fhi i&t í •£> cll, 5' 
»e«a fegte cg ecfefjefe" eegna,aD allur-SRemaDuc fic pac i foofoen,áD%naft 
©acDa,eibefIDuc,aDpaD irfeíepfé(tðtfle,naY^«n.etii\>cl aD peífemner,l>HDUC Æ 
Saufnaten tíl pejfa,fofcm en^^ífla/etJKen-vlaaaaDfltfca-flðaf/jöfnaeííeic^*:, 
tumppfiaft ^ugprmDaCcpot p cím f> pfcr ccf e til pefé foma,aD itaca fig af^icflfi,, 
anum,fo femaf fegcum SStonínge, af £ccefte gíjffjamane ,af 2tlíte,cf gefugi' ð n( i 
ellDce, jjeipaDfte eínumnœrjr,femh/aíí flcttlfurer, enn-pciccD mif«D r ©oofc 'og ®f l «, 
eiga,peir l>afa eptaft 2Dtana,ftorrcoD,og Jjpfeclpei SWFe nocfuD,en marger af rji 
um §iaa ofö,eru fo lpni)er,aD fceir eiliaaD alíec pcir,fcm genD J>eirr« bt)ggiá,ffuíe P* j 
fo fem pcirra €ignar íþcccfor,cun beerra peír eceru þ ecfe mcira cn ciií af peimÆ. 
Jfeir ccu paD fcm ala ©camb peirra ctt ©oetta fijnum,og fP pdDtt blnet tniffa pg'JL 
munDu peir fnart brioota £>DD af Dpcrtcfíjnu,pei fcefícr afíífíumQJecallDarfjS ■ 
um í>afanocfucn^ijmaDcepiD«t>enDefinc ifaUtCBatn,muuDu $m foma tíí<« D b ' p e ,| 
íacpcicei Duga til aDgrafa,f)©aruppaa SKenl?afaog nocfurí5>a:me,cf ecl « 'í'^U 
^eerncg f'cm pei ec nu eareD,f>a cr earla nocfur ©enDare fíctc ^fmna'Slií^'JJitt 
íÐramblamtir, 5«if eioatur «JJíaDur f an ccf e aD pecf ía ©pnD funa,f \>j'Dáú pQw^ 
ricttg.ieca,og .crt,mcDán.@pnDen et ecfcpccf t,pa et ccf e ^Bonco^ímnát'íjf* 1 
en mootflenDur Dramblcntum,3ac. 4. gti bDerucg viíí fa itlgconga- 1 ^mÆd* 
fcm @uD fprtr Döin &ífur,f)eer alleina co pcfó eallD,enn eingefi annat- t^t 
ffoteil ecrcDccfen tet ter «&imnenum t>egná2)rambfem<nar,f a er 2ijílegf,aD fa* 
par ecfciunf oma,fcm 5enmu eilí i peffum ff amarlega ©Iccp lijfut wta. ® ð J Uíí 
fcgicc^coe. 1 6. 21D fa fem ec floor i ^Ötavta fijnu,fte SfnDjíwgD fprcr ©uDco.af 
í[coeí)enD i^)enD^aDer,íl»Oán íafe aftan meD fter/og aMDcei fomaríja)P 1 ^ k ftío'f(feD5<ö«liurftevb«i'íBtiI&w^ ff' fl i pcn foatljootten, fem ci ðíóvet nema ofla 

.^iienum 4?egningar af@uDe,froof)vieriumoittogulegter oDffija. SftemáJíiervcrÐ? 
bM og Jjetta Ung*$öarn,pai funneD J>ier ecfe inn oD goangai (SuDö 9tijfe,fegiec 
efi, SJÍattí). 1 8. u tsi.tum mcr aD ©mavSöorncnn cru ecfe Dvambloat, einð ft'Jj?* og Jjetta Ung*$Sðrn,pai funneD J>ier ecfe inn aD gcungat (SuDS 9tijfe,fegiec 
g. lcl l«reu, «0íottl>. 1 8. 9? u vituin uicr aD ©mavS3orncim eru ecfe DvamlMoat, einf 
, J^ongé ^>onuten ftet v>ib fcotccf ié 33arníD,fcm v>iD fum vijffl/cf (>ahn mco roaDa 
ij • Werfu loongt er fat einn DrflmfMcntur Slfne frot «£)imna*9 ? .ijfe, £egar I)ðmnu 
ft íeb " n ^" ^ ðní,rt Í°f n f Ætié f»er,f>afe I)anneDur fjonné §orfeDuc ftxelt noctuD tt>t 

5 

ft ' °orum. (Salereru ^oogoœretvpoi J> eir munu 8anDeD erfa/fegicr §rclfcvrefi,5Jíattí). 
\ <lo pijfu er paD ifprfhuneint unt ltjfi)am!ega §arfœllD/fo fem'pftt motaf l)inum 37 jr ft »»D$ ^fflime, þwaDan £>cDen tefefi eru, J>dí J> eir fcm nceglaottí eru, og ccfe oileit* 
■JJ&io aDra,peir íjafa optajt fttt i^prDum, jafnvel J>o miéjoftu liere til tttú Hp, nœr 
íiiii l, ^ uc ö.W<mtttti aD cftDa upp i í£>ramí>l.cete Ofta}tungaÍH>,cíi DcrDc £eir Stvfe 
Itf i V(Entcl ' l > icr '0g íijDa faD J>o weD Jpoog\>cerD,J>at eiga J>eir f)ann bijfnn oo SauDe 
miiDc «sj}ajía ; fe m aUDrci mun ffiemafí, i .^et. r. É>ime í;iner til, oD po Jtcir bloofc ftð 
»iof' cihö °ö ^oDvíitni/ af ^vt fcm J>eir l)afa ftoleDfra^umingíanmu,I)v>cvt fjeiruumu 
i, I flD tnDa ©amovfav €f)cirti,fem vac fjoogtcerog af^iarta lijrilcotur,$9?attf). 
I ei • *>ðD$3ort er f>vaungt femtii gijffené (iggur/ogCBcgnvvá cr tcepur feni JjcrmgaD 
r, ° cv /l)^cvnegmciga í)eir goinga^utn^f^e'vium ecfe Duger aUtSanDcD til aí bwai, 
Jl° u ei ficnJ-eiraD gijfíjamané ^aattum §i;verferDar meire efi oDrw «Bícnn ? pt» 
- 'artab «vvayit> uppmr <2>f Duuum,f iemft po odiorei i#imnarijf e,newa £od v.jt c (£>v>ip 
ðiv. - '•vfwmyMw iiiuu^ut vi-vuv mviiu ^vivwi; iv 

l %P fl ö fama er fprer <St)rum ©rottenó 3«baotf), fegiet fjann. 
?(f( P'm^er Sífneita ^etjpia €g,Dg §cr íg Ut 2ÍD 3Ut)na ?þfln,€g 5BiDq?ið 
^y^fa^ig^fegier I)inn Slfiar: iðíeD Jjcffavc ©rein af <Spterlijfinguíi« vmII ©rottenn 
cifi ■ oí í)ina ff ðD feðtt ©tof forg oa oleifeícgti SíuvA^ilTti/og bev f)an fioolfue liooó* 

JJ -öitne um paD,l)DflD mtf ctí ^avaftonfma Síuöuren giere feim,erf)afa feft «5)iavta 
to 'D f)«n aiSXeofunetiI í)imnarijfié,erl)annfagDe toiD Sœrefoeinana ump vijfa 
£ n 3^'^afi, ud I)cegr<t weve UlfaUDanumaDgatngaigicammt l Díailav*2lugaD,^eUD# 
li^^jfumScanneinnt^imnarijfe/^flttÍ). 19. Og er peíje fame ^nglingur eitt 
Cu >^ mK líp poci,r)^crfu aD giegprneft og Slffflfi til jarDiteffra ^íuna, battna 

bo?V u,m ftö wfeffiia ^ l ) ri f t0 inn » ©uDé Dlijfe : í)an v^illDe fraDafí af ©rottue 
L 1° »>ann giora ffDUDe, aD {) a nmœtteeignafí ejlijft gijf ; péifdvcmt .uiitobe ecfe J>v>i, 
» rJ ,ll }i)cfDe í^oDorDen í>aflt"eö alltifvot SöarnccfFuftné ; €ií <r l)an I)?»rDe,flDl)an 
C« !eíirt aflt t" 10 l > a " «ttc, gi«fa paD fottcefum og fplgia ftcr cptcr , poa varD f)aun 
C k - 09 öiCcf 1 l>urt £ í ^ 00 ð° oílu ^ Dtc WnaDc íeífe fot\>ijfe «9>aDur,lijf ur 
OanmiDgfo í>efium ^erallDaí^onunt/cr f)iev talav.umi(5)uDfpiallenu ; £uaD 1 / 

/ 457 2Jn«n.6»nubaíT 

Uinðí <Mte f>cm Sfuöe ftjuum ab fagna ? átan ffie ecfetií^otðun^eðfoDferaaf^'j 
|)íD ðooDa £lut(f iptcD , og lict penna c8era(lDarí<gaut Draga ftg froa ^tmnaM *L 

i (f rífat/ at) Saufnarcn (>afe ftart oa penaíí rijf a SJían oð w ©atané SSallD. SJlarcuíSjf aD f)an,3!5arc,io. .£.aD nocfrervr>t(eðð'ia,aDI)an foafe tefeD v>tl ca moote &enuni/w 
fjafapeic nocf uö ti( fijn* ðRca(* ; en ljv>ert fem Dnr,í£>rotten mín,pca fiee.g mer fijnaP', 
utleða ©iceDjfu i fcv>i,ab (eita alíta SötagDatoíD ©laneff iuna. ©oelffaDetpu^ij 
mínn £etta, ca tncDanljann ðiecf aci punum SBeðe ; ©o v>qtfttu meD 3c()U,a(lt i 
(citifle aD &an raf pitt (£t)t enDe ; ©o mp(funaDer pu $lcljab,ec fan fteDDcfti ®<JJ 
cnn ecfe er aD furDa,33ern mijn, f> o íörotten I>rpc\t>cfl i SfnDa oð ta(aDc fo jf ore'J 1 
orDt tii Sœrefoeinana (>ier um , « fjmn fco Jjena QSefcelinð aDfomen «Dtmnari)^ 
IÐpcum, fal(a þ aD«n aptur i ©atané 9cet , oð fjefur {jan Ijier fœrt ©efiur ca 9*2* # 

ftttec f>an coDur taíaD l>afDC/aDomoðulcðttóiefeun&ef einð@uDeaDJpioonaoð^^ 
©na,$ftatt().6. ^íafnon et ciú v>cfceU d?uD,og f>eit fjenumfjioona , eiga auman-y^ 
boonDa,()aú gtetut ecfe ftailDcD ftcuífum ftet fnttum , f>v>i fjöetfu opt fícuum _i«v 
jroorar $e*2)t)ngiur fjrapa i eiuu,fo SiganDen toeit ecf crt af, fo et (jaú tíotfwö feaar 
Dtd/aD $>rce!ar baúé gietaecfe f>al(DeD &enum,og ei po f> cir ðiere v>iD í>an eine" ogr' 
i £t>ro gíerDuv>ií> fiú Sífguö «£)ercufem, er £cim íwcjí i íötauma,aDpant>íllDe frj 
í>eim l>(aupa i ££CbvuDet ené (toora SfíejcanDti / *D peir bunDu l>an meD í)lecf irij • 
í}>viD et ciutf 09 3ctemiaé fcðicr um<Sftpi'3oDcn,Sap.io.<þcirðiora fau fegut :W v 
©pífte 09 @ul!e,£cir fc(ta mcD 9íeðd»«' 09 |)amre aD ^cir mi(fc pau ccfe,cn ©'iDOicc T 
íUíenttillDubuDlciDa/f^aDluteDrwc^afa 111111, feðar £<ir f>afa tapaD ellu 'jcflu/ <f®*L 
i>i(I fo octa Icuta/J5t>i ^cu l^aftt p.cír fciitðcD Ócfef tií aDöatpaaBteftneSlooggiu'up^ 
@uD, fem ct aHciiiaclífuf f 09 \>ill ala poa ct pann cl(fa,jafnöel fofanDc. ^on ll1t,,, S 
£aban ecf e rcíía-epíet 3acoí>/^ pan oantaDe fijna SffguDe. ^g^efetaíaDnocfu^í 1 J 
fictta €fneft>rer(femu,09fjt>i r/il egenða nuD©t. ^caiéDrDum/Ct ^aíí feðíet,!..*, 1 ":; 
6. ^eiceDfijfetfcetDatoilia,falIa i gretftínaar 09 ©necut oðmatgat ©pvnDct' Þ C11 ''J 
ffulcgur 09 (faDt>a!nat : í)v>aD (oinðt eru tfet't |oafrcoí)intnafijfe, fem alla ^5 l J a 
foftcrerui ^cflu ©atqné *^cte/Oð ct þictaf auDfœrt/f)V>ecfu mieg aD§ie«©t)f"Den w 
of*ntifeD 2(uraí<Safn,bcege feimfrcu@uDó9lijfe,crnatlcegt ecfert anaD fí liní:,a '. f , í , 
ífonu ^)efe €g »ííec gefla,Oð ?fprer *v>i «ðím <£g Scfe Æoma,fagD« f)in * rl J J 
^)an uiIIDc ecf e (>afa ftg unDanJ}eigen,jjtul)an poottcjt (eglega affafaDur : £ ðnn Xf f 
53vPgatDen f)afDefct>pt,gat tcoteö 'bijDa til «ð?otguná aD (f oDa f)an,og f>in aD ccmm^ 
9?c»t<n, en fpvct fjpi aD f>tet mca (ftííafí,'?öfn>Dfaupóí©agucen f>afe »eceD tilfgj ^ 
$>tft «111 pc(fe S5rn>Dgumc ecfe epDa metgum DtDum til aD affaf a ftg,f> <tr í>aft W°L, 
aiíaré Oicftu íöoDé aDgoanga/fem (>enum t-cere f)V>aD ficeraft/og f>an ni(ctte etf*J 
fooma. gijfícga lijtut f erta n?t fi>rct tWanlegum ©oomc,f\>i ©tottcn í>efur 
5KaDúren |f pHDe jafnwl pftrgícfa SoDur og ®íooDur,en famttingiaftnne^flta^ 1 ' 1 ' 

eú^e mun ^effe eint fcfut pereD I>afa i^uDé SfUðlite oi^inev. í)icc ftcnDur « *>% 

anim 1 ' ! ; ; ' fpfct frínUflfilí 451 

.J^'Vptct fai fciueg pnn iFi(:Sft> l»eic-offoPuDu ftfl itteb fotttá ©ieít. fcabev 
5° werf eirrawllDcþafa.ftjna epflan.meir metnacn f> cfFaÆeellDmoaitijD. föuwllto 
JJ £vöé>$öoonDenn einða af peim gplíDa tafa,og ^v>i earD froSUpf tuncn aD ftiDuví> 
«5 e: ^ingcfi ^eirra «&tona <^etn SöoDner SBoru, efulu @macfa SRijna á^ellD* 
; f íöltijD. ©to tóifó SSMningetí/aDeingen £lutur ffule ofð fo fiœt wca, ecFeQMvD [%tr t)otar,ecf e ýor Síu'Dut, «cfe §aDet nie Sttooöer , ccf e <Spj>.r nie SövoeDuv, ecFe 
í 0t «r íigeúti áConúr, fem ófé ccttu þ&aD f iccrafíar aD eeva ; jcu,ecFe v»ort cigcD £ijf,aö 
[MinDre ofé fvco fieirvettoo.ru #oeliDmcultijD,fem pimi SlteallDe «£>veé> , gaDcr l)cfuv 
:! é tiIreiDt i fijnum ©p'ne,í>aD tiottar Stelfarcn ftcolfur ffemu fijDar i pcjfum fama £a* 
£ l -uila,fegianöe : @f nocfur Ficmurtiímijn,og ecFeþatarSeöurftn og ( 3)iooD«r,og5?onu 
P^oern/og^örcrDur,Dcj ep(iur,egjafn\)elftjna eigew <Scttí,pan fanccfe minnícere* 
;**'nn nö'toera. #t>aD 'et jpct.ta Sðetn Stt. £an faTi ecFeminScercfeein a&ocra? $>aD 
JJ/knn ffaí ecfei'mitt SRijfe foma. ©uö gaf Síannemuu^onuna i fprftune þenimt 
L u ^Purfortté, og til aD fielga ^pne ftjnu,«n ecfc tiljkféaöþan ffpllDelepfa [>cnne ab 
^9« fig af ©uDé ^cige/CDut btioota co mootc íöoDe ftjnu,ptti fegicr i)an og £>ew. 1 3 . 
Ji Þift $ScooDut/@onuv SJíooDuv þiímv, eDa J3in ©onuv cDa pijn SDoottev, eDa piiu 
jwétfcii faDmat/\)infoma|jieftil aDDptfa aííavlega ©uöe,j>c« (JM pijn £enD ecva 
JlJ fptfta aD fiu DepDer i)ana. (£n ffoDum nu oí#,$8r«but miiner,mun oféecfe uetDa 
Jjpiijft og §eDur eorum SÍDaUi/ aD bcra©fulÍDenauppcnÍ?onuna,£o paD fie meD 
^ tu ^oote, <s5egiep mier; fiegat þinn volaDepíöur um <£)icalp/ og t)inn naubftaDöe, 

l\t\ t • - m toiet ecf e ? ^ at> mca tQ ecf e ^ tet ^ onu mi " ? 09 ^övnum, aD ieagía mjf <D af 
D patl/ annavé munu pau f anffte fara co <í8onateet. Sþegat ©uDé (ÉotcnDe oa aö 

fo?/ a 09 bc, '°otafl nocfuó'i mooteéatan og ftanð Offtnum,i(0tunt \>ier pco ecfc «Ötig* 
cnr " ? 3 ð fu ví| ícírfem fjugprveDet veta fpfiaft,og fegium mcD ficulfum ofö : ©iere' 
jöpctta/munufeit fijoan ^onumincog^öernum oQt ^ilt giera/einéogefculfuvcn 

"cecfe i^tottenó |)enDC/Og pafi Funeei aDvetnDa fijna,pcoeD fetia atlt fttt ^tauft co 

Ss'c fr e9ar tt,cc nu^ettagievuifi/Þcuerumvicr eingwbetre ennf)ann cvfagDe^onu 
£jWgSfti (r §efla,09 fprec ^oi mcw eg ecfefoma. €gtoilccfe fcomicr til DrDaum 
g'vra^ioonabanD/fem locfo f>v-crratlaD ttí Ufta og ©pnDa,til Slgpvne, ^ofmooD^ 
^ unDav,.^acDpDge,ogívufamlpnÖ i ^toi/Cfí gicttaecfert fceirrar éiffu fcm fiaueíga 
^Jfí'eog^coungönum aDpafa/eil)eUDt)rí>eirta#cttttalag,feni aD i ^gtaffapnum 
^afaman einé og ^unDat og ^icttet/eDur pina fem aD fenu eru famanvnjðD til $im 

iur Kr *'^ ^ a ^ at <fi< vi cttl,m ©fi«f íu SifnaDe. Ccangt e<. frcn aD foDDafi SSMtefF* 
vpitjbí^ofíuianð íöoDe,i^iaD I)ailDa €gta|fapenpeiDo.riegari,ogí)toona*©cen* 

ijli °Pccf aöa, |)ebr. 1 3- Og munu peir fo Oafo ^pfiafl fuíla Dtfef aö ei f omc peir 
-otottené^enbmoaltijöat/^ifeirpafe^onut fter feftar : Dg fan cg ecFeanaD 

eii at> ^ffc 2lfli>etun er qpnD/^iaD ©iefuDen belJP) meD ^eim ©crng eg ©efé, 
A>auiué fefiier^.CovMQ. tiDPíerfunumciíeunDeteinéaö ötecfaíÖvoucne^a, 

1* *) í) 2 í íetf 45» * " StiíflS <8nmm 

kit og£Merfíafía,cg ecf e unbct einé abi>eta í>anéS25ort)é £íuttafanb« og'fjetcta. 
cingeft fo SJíoal mitoat* <g íajte pejja ^eileau <Stiett,i?un et af ©uDe i gprftu vk 
piptuD,Sreífaren l)efucpnjDt í>ana meD nnc^anlctgD/meb'Dene befut Datn<ífn« D J: 
guDDoomligu 2ljV, er ban befut oa fute €l|?u(egte ^troDeCbtijtneííe ; €n £aD WIJJ 
eg,aD SDíeiígleMna ©uDe ft;eet SijF'í;amanémunat» / 09Ítfapaítiíeí>uertoamoote W? 
58oDe,gie>ranDe «£)ioonnbanbeD aD§rtflulifnaDe marftur bVet. §te(fatenn tiííl og cC '^ 
£ioonabnnbeD (afraD í)afa ; f oott baíí fegicum |jm« ©uDiaufu 93etellD foret$(ooD^ 
<iD fceit bafegppt figog gppta lotteD , T>eHDuc í)itt,aD peirttotu jo Drucf ner i fflunw* 
iffli ftjnum,aD f cir ei blijDDu ^rcDifun pð" ciettícnta 9?oc -Os'ec nu fo wt»t« Mi ' 
mti I)iD §i)rra er eg &iet oa aD minnajt. íTí 
£ft í>\>aD ()inu fijDara ttiDoijf ur, þca cc £aD matgt ec ofó cette aD íeiba tií ab-taf a 'ÍWJ 
toegfamlega £eimbob«. £i>cterfcw, efátonunguren bijbut fcnum tií Í8'md*/*9 
íjanpigge JjaDccfe aUébugatfeígcn,ogmunDe Oföinut£i)fía,ef (janDtcepe £<» Díl i' 
oi mootc jltjfte ©ccmD , eíí I)tet cc ccfe nocfur jatDuejfur £etta , ecf e Sljfocruó, e# 
SÖciltctjar/CcfcSílcíanDcr ()in ftoote,|)ttetta ^citingarurDuoí '©tunbutn &$V l Í ÍK.iíö £>rícete pi)ggia,aiíar6 pcrru peirecfe megnitgcc uttt aD f<cDa fimlfa pS^úEwf! 
giolmenc fo mifeD. £cf e feDia SBecaflDac £ofDingiac nema gijfbaman aHein(i,&»f t J 
fplle caOturiDum öecDiif aD ©cníar í)wngre/ení5)tottcnmettac©(»lec uoc'acm< í ' 
fogooDre.og()eíínc?mte gctDu,aD fai eD fjetíar nijtut,ljafi petmfedijteD uúi QJccaH?' 
íegac Æceefmgat/Jtoi l)an befuc £an Sfóat og £)CDcf,fc.m aDrcc ftctt ccfe#of>4' W v 
f uiia aD fcallDa cítt @íejt<uS3oD i fjetía <2íiPu cDur íct'ngj/fiiDan ^Diigi'ac p cvi og pptl* <r ' 
ecboDnccoovu.;€n^oecfemetur og Drecfuc affcjfutn QSiftum/^an (P«i ecf e $v»ns rit 
niepptjla aDeiíijfu : íþab (ficDuti|)ofDingiaúa ©icfta.^joDum,aD^eirfemaD^. (! . lí/ ' 
pnumetU/toetDa íD?crttc(tjnumfí'cnatefegaf faDaDet fyoaD Dejtbeitt/foíiegat 9*}} tt ' 
eD ctcofeDWc ^efDenu , DíliDuíJten pacanDceiDeteD í>afa , og ecfcbcta(a|utfap^ 
fem til ©ooDaDacgioctmeD p»i jda feni cw epter folgec. €tl i pcjju ^)eiml>oDe m«í n J 
^eíí áODrci ofmif eD eta nie Drecfa/Þefðmeir Þeir Drecfa^ efé i)ijfare DecDaBcíc : ©"S a . n um 2(nDa,fca ^ciDuC/fa §ognuDur,fem yfergnœfer aflun ©filntng. . .„ 

íSg (>efe nocfcum finum cnDuc boceD mig aMala i pejface ?Soof um pa ©ijfbl^i 
^ÖiU«&ciiagra,meD ©uDeog bafíé €ing(um, og mca eg mcDfiefia,aDparverDUt^ 
umtalaDafmieríö nocfurn ^cg/fofemöerDt er/Og ecf e a"f nocfurre fi>nDuðce tyonW' 

<f ^aDucen fann <cf< aD fm ©uD ofl^aííDa Sijfenu , foftm ^tottenu fagfe vlu ^ ■ , ■ €j»t« $ritt.it«tif.1 4 <? % 

Wf««/C)tob/.33. $a munu SDíen ci bellDur funo aD' wt|Tijca tjpafc tocgfamfegt £aö 

«in oí'^ ^'" 1 f° |£in & flU cr ' 09 ^ c< *'" & ð "--f° f cm tiicc m,ma f b>nutn Jjccftec. 3 
^'urDeaDfegío; ^acum\)ecDui;ecfeafia&faat,en|taD feni£|ajaöiö4. gap, Do 

l ^ or - 2 - Nfolagtofé i 3Jcuií,aD poD f>afe ecf e 21ugafwD,og ccfc'.£t)va benvt, 

jjjnJSub foafe tilbroeDpeim, ec bann eljfa,og ooc^o^ooll uppnuinennt l)inn pviDio 

J'uen^fo oD líjfaft ec,oD eingetiltfanDe ðíona fcafcgier fteD po#imne(fu QJiftav* 

Kcu,feo maute íjan ecfe mcD öcDum mtff ijc« (>\>i(ijf Ijun ttac,pDií)anfcgie|Íf)afaí)e* 

'v. vflc feou DcD,fem eíngen fo*c mtítaloD,2. €oc. 12. «£paD fegicD piec nu,$3vceDuc jjjuec? §iúeD fciec nocfcopo Slffefun i £eimenum,er pDuc gpllD Jjpfe tií aD l)afno 
™@ie(ta^oDc ? <s5toocec«£)efDingiac íotta beco SBíftecnac cg íðcocfcn fcom t 
P u «í og t^plfur ÍCierum,p" etc í)ofa morga dl ictte,og Smiélegan £iibmnmg,eptet ptn 
^V^teifoconé ^unctttta gietur ()rœfnaD forec peirra ®oom,fem boDner cru ; (£ií 
werccfc ncmo <inn9íicttur,paD ^oflaufa 2amb ©uDö, fjiH'rt eD (TcotroD er ifror 
^"nrmé Uppf)afe,f)n er fleif tuc ca £toflen« 2(ítare i ® uDð SXciDe <£UDe co peitn Æoluu* 
?' u /fem brutteD befur of fijDan ^(Dam brout,paD eru ©t)nDerporac,fem erum %)Diac 
wnné: bann cc Scefning pcint fimfu , «£)uggun fe cim angccoDu , DíijfDoomut feeitu 
^iutu,Uppvcifn feim/fent^ecellDeú^cfuc niDucDccpeD,@aDning jjelm,fem f)n>ngra 
^Wrfta epter ðvictitoténu. .£>kr fcauD fíer foDDonnieinuöieffo $SoDc,€()riííncC' 
S 1 ' 3<W/()onn cr etn$ og €fajflt? um bann ípcnet: <S»n fe cim 3MinMt,$a:tuv fecim 
r ;, ,lt U/«t)reiníuní)inum lijfpraut , £epvn{)eim Dauftt , Uppcifo bmafvamiiDnu, on 
J a °fcnt t)fevteFuv,9ccabav S5oD(fapuv ()inum fouccfu , f)\>ern ^pwDoom, íjaií puDec 
J ^airtoa(fannftg,í)tm^íatt().ii. £e y rebpiermier nu,fem btoeD i ^anbcpefiU/ertiD 
* ,w ittavgcr pitccr V (£iub feier mocgh* focficolec ? ScuD feiec marger gefugcr ? (£f 
g tt'co fppt-ia »bur mcD e>t. ^aUö Drbum : $>ier munuD fcgia 9íco;ef bicc taf eb ^cn* 
r'.'vboc eígeft ^avm, ogpoí>efur í)in gulDoomlegn €l(f lcotcD ofé fattcrf um ©uö 
•P'oiUnb — " ' ■ ^ - " 
^fHfcm ccftrt cvi fpuncD,en fovfntartD pefla miflu ^enDma)ItijD/aD (3oc ma\ecf« 
JJffl ng i ©uDé 5íuglitc af ()inuntmcftu ^(utunt,gSttC/?0í.aft og ðtiDœfum. Snn ()PoD 
r^SJcnnfcgia piD()inoDvoniblattu £tDégamgö «D«cca »ov cn meDal , feegav<3Bita 
' fetn r yteu ^°°f ðr f icc fl f ©«ni«tó @pefc,pegav ^ann fem gictuv niDuvDcepeD ^cim. 

er *.r~n* « ^ ~~t~* r., 0» ^„ Cl< ^ ^ ^ ^ 

ijmolatVMD ^miSgcutu 

wi. ■■ / i v » ,v iv«!»««ii «n.iif 'v*y»» / .».«.« ^i\v»».u)»e >5)enDlan/ 3ftt/ mcö 
H « •PðttDo e»ifumog^vctiitttt , (;cfuc DveigeD unDevfig <&W} ^vftungo jÍjnö>o 

íHi feíít 46 1 fcíící)ðnum m ftutíöum , amiab&em fóna cigeh íþerf eDut &tttoítir , u,Ba faret 

^&™*«W>*m StmmWÍam bmm l %Z let :fo! £nt '9 
opennbert,aD et ^arfcptcr át) grafo^fo fem ©rottenn fcgier forer ðiunn °kvetnj« : 

íf£K Cum ^ r '- *? «»jraw«f •önim fciooDum lijtií* virDter,um bveria m<° 

rnargev oufet , «cf e matget forpcQíec , «cfe margct gofuget, og Bo tiaaiunft vicr öð 
gnjunfhn&prDtf , >m, vijtunft jM Bctta qftlfti , «Wmiíu lanDaMmn eS * 

SííSl^ •? um ,llt ? ooDui! '< n ^ aD w a,,f a •nnmafoaD B aD fem »erft et á Dinum 
f«u<þiooDunum,e^^ 

Sl er Í e i nt Í ,a ?^r í)pr f oa ®«Vflfa ©nmDer fprer QSéllpftareí^ 
&&K W í™ 'í ? J«g!« «ð,|Filur ecf e í)éílDut i>ÍD €pmD«t /otat,^ 
Bo attu aD nei)Da ofo m aD gamga tií Bejfa ©íefta^oDé; og fo fem aD 9ta«ternar *» , 
•Hta ^onDa jgmanleðt €ptetlœte, Wte aD Draga aDrat *.ooDet tíl aD e ÍS So pftjf^ 

Jonno MDe,aD 6an t eUuBejiu befur uut ofð Beirrar ©atlU/Cf oier nana riett órtofu^ 
u^TJLÍÆ alíafomioð'cpterl^nða^femcr^iD^ 
ut o igi oofeme : €n ©uÐ ð.tatfe aD bter nontobe ccf c alít ofmíf eD a>,og aD Beir feih bu" 

tJll£ im fwmr V *8* . ccfc l œDou ^©"DoOtDcfot tto 8 Offœ» , . 
iTl fl e£' fo Æ 9t < v Á m H^elt (citc totecumJ, eDur f omc Bega? M bo*> 
nereru. jþaqBarD^^oonDen Dl«iDur,fegíer Scptch/Og eagDe 2?l íþioonii^ 

ta^anDa, BaD et Dctt af ^ar.fcearanna DtDum , ecBeít|fo3Du : ^mecno*n f<,í 
|>ofDmðmnumc« paneputaf ^I>at:if*i^enn Þeffe Síímv^e femecfe ^teoammleD^ 
f'^ 7 ;' ©fWngum BptiaDe og fprft að ^rcDtfa ©uDó OrD , fo f«í 
U>oulua og ^ornabao DottuDu fprct Bcim i 2lntioc$ia,$lct. 13. gtl ncrr Bcir tmet' P aD 
[raa ficr,og bull&u fig ©uDo SHijfiöomafícga,Ba I)afa Beir fmofO ftertií 
íþiooDa, fofetn Bat ftenDuc , Bi>í feðicroð í)i«r i ^uDfpiaíIcnu , aDhat ^þíoonctm faí pí 
JD Bat \>are en meira %x>m,U nafe ^tDfóbooiiDcíí fagt j §ar $ u Ut 21 íþtöoObf«ut«f/ 
S° ^" ðaf öa / 0ð ^auDga íþ'eim ^)íer 3ii 2ÍD ©cvmga. ^vetier munu óíljer oeta 35- 
gf.? ■ Wtma Ptet í)eiDena Síaila ^3orn,iö\)erta ^«6ut votumn^uDoi-éeimenuin' 
^aj,ecfej>ier fijDfl fembmumbíet unDet f>thu t)tfta£eím$efaute. 21 ofð craDfuJ" 
rattuc (öpcaDoomur ©uDé,cr í)an fegier \>iD ©onefi,£f. 49. Ö>aD er offO'tcD aD P u 
,ficrt minq?ienare,tílaD upptietta3acobi> ^pmoaapturaD fcefiaBaDíapaDa af^?! 
«Í/ÍHÍD2 befceg giert Big til Öioofo í)ciDéna íþiooDa, foaD Bu fíertmit'tí)í«' , P fa! í til 
íeifa ccaHDarenat ^nDemarfa. ©icqíDBtti og,Bi«r ^f)ri(tncr fflíen^bilíjfan ® l(tt ' 
aDSaD«r«h bcfut ofo giefeD/BaD öicr @uDvSöornfailaDetp«tDum / eingnfy Dl !. í? ^>if e(ltt* ®p»cr. Ifcefle <t 3'efué €brijíuc ^onur ©ub« Iifanba,ijaft fcm er ooc 
S tlö ur og ðierercitt af bcaD.ttm,og ©prDingu SKiöí < í8eggiaC«uí> befar broteD,fofem 
Jtoufoa aD OrDe f iemjt, (Sob- 2. -Doab «c ofð p cu til binDrunar,33ecn ðRijn , aö 
£ Q %c«nga til 9ícabací©toolfcng ? $>ar oier befum ftijaíí Sílgcxmg fprcr ban,fegiec 
*°lhil«n tií í)ebrceoö. $m>eb mier ,ab f>ab «r ecf e lijtiu" 9Belgierningur fem oier fceíg* 
? höfum i €f)njlne*SöoDenu ; £9 etl «t taía um pau gleDelegu Umjíipte , ab oeca 
J&fter unban ©atanf QSaRöC/en fetter i ©ubá ©onar SRijf e ; €ú f)itt crtte ofé aflDret 
ju c . ,®<ine oD lijDa,ab biner ncutturlegu íbijtemer eruafbrotner,etioíec ínplantaöec, 
s£ i )fifm$ ©onec ecutottefmc i I)in ptftu 9Jcpcfuc,enn oier etgum $ojt ca ab fttia til 
"öorbé meb ábrabom , Sfaac og 3facob. . 

. £> $5ernmijn! €g grcotbcenc pöur fprtr 3«fu fmru Æoel og bíoobugar Unber, 
'J/fi)rer pDar«ilijfrav ÓSelferDar ©afer,tðfeD SBara cw f> ejjare pbar ^anan,ogíijf«fí 
JJ* l)iimm t í>oí,abgiera pbur©uDó SKijfié ooerbuga. $ab er bmfamíegt aöborfa 
2? bina aioitru ©uöé SKcwöftefun ijtjnu 9ícaöarí9íijf« ; gorftfítte bann íþecf ingu 
j'iné Iftafné fo ctö fegia miDt i ÖSereílD.ena^egar |>etr rcafu f>ana frca jtcr,f>ai befur 
wnfœtft fmoamfaman noröuc epter Jkfíare ^eimfmé 2llfu,fo ab bun einnig ecfoni* 
'nn tiiöor bínna: ptftu £«im$ 5Sma,og eatla ec Ijina fennu ®uD$ íÐijrfun ab finna 
J? \>öeimenum,nema if ejTmn norbujlu Cenöum. <§5egi«ö mier nu, djciftnec SJcenn, 
jt Jier nu forfmcxmm pejfa ©ubé ©ief, og ei f> ecf ia oiliumoom c8itiunar>§;íjma,f)oert 
ju ( ð5ut) Jjca ctö fara ? <£Da fpcec boecittmca pan fttt £>rb ab ^ceöif a lcota? 51 batl aö 
U\ l 'ð jiot ix>c ^eímenum ? (ÉDut pcebifa lcata fpcéc Sofiunum, Söiacnöijcunum, og 
jMunum i^tcmlanöe? $tt(u tmmaroiröeft mieobicu mergum boerium meöaloor, 
^t^yiarta^aiíana «r fofrebeb, fo 3#faflt ooröeö, ab JjaD brcaönar ecfe viö ©uö« 
^ungu4beotaner,«cfeuDban<$ ííícaDar $8objíap,og «cf«oiD«0íitling bitlé jijöar jía 
|^omé,nœr •&efub*©fi«pnumarmunuaf ^itabrcoona^icerlcifurctl og 5rmfFap« 
"lenn eru burtumr ganDenu, cnn 2lflorn«oðg«í5)rctttturtafa •pfirbenD ; íþeic fetu 
"'eiga ftcc ncíub/ Cta i fcijngun; ftg einé og Sðpmec og Seon, f «gac f>aö tcfuc f(jn« 

tiio? ? ^ inet ein f° UCu ept«cp«icca^ijpu,og jlecfca t;ftr boem ^cofFulíö, 
Í\ ilWW* *Ðn>é £)rottna ftna,m«ö ðvcane. O'g pott mec meigum jcata ofó b»erce 
Smt beimff ac«, pca ecumvnec^o nooguoitc«cí©lcegö«n«,jca, faljíec eíné og SKtfar" 
íá?cS el> l;inum "®9 ,1Í!U »V boac fpc«c ©uö caf jttt ^oolf n>t i vpecletÐínguha, 

^twif at V W9 ' w 'Owr hiítnuc umgcmgit ianttega,og tata ccce *oanmeican, $w fi enna 

itb i, • U ' m ,Jt aí> tftla ^ flD ' 09 cl ^ Da ^ ceitía j ^ i:at> í) enMa f° if foutlega. ©cq* 

^eremjaé mcctte íifna nppaptur, muuöepann funna bctur abmtmcalci 

Wo Af m'* n mctl ^^ um örbum ? Og boab erum oier pefoab oiec jf pllbum occnta ofí 
lvl a í <oube ncsv oíer uppfpUmtt ^eirva SÐícrlincj ? ^ema viev pövunjt af ^iartð, ^ f ribfa mmt 

Jjggtinw flf JWe fetfa. O '.faetfu mif eD fiefut of* bnigttflb, ccf e et'ttrtftrt t effum W$ 

gop 09 «P9ðfltnDum /v ellDuroð i®ófleofenu 09 §H'oaÞv>cnDnenc-: £\>oret hin fo'rii* 
^rTOfeftC/etetoiflíeife, SKeffeme, QSijéDoomur i 9.caDfleðunum / £uflprijDe i4Jtf'«» 
ingunum, ©annfegle i ÖrDnnum, 9victtoijfe i íöoomunum, fem cu £>eoumgorf«'>' 
ra eorro ear fo mioð lcfuD 09 elffuD. <þetta fcfum \>ier i UtleðD refeDog feruto 
DðfljelnanDe, fo aD \> etr fem ecf c eiðo mora §tr ti| Söofa aD teíta, fieic íccf ta ei 8an0* 
eí> eDttr (bttoorncno í)tao ^oífcm í)tm *at,faect tt ftjnofr tnectte oD »era cítt eijtf ....v» ,v vwwuu« aM n«y« m» pqia og pvuijro votoorfliœpe itomu fprec JDerletDitiy 
tino, ogmetflum eicr .onnafT par eio; aD ©uD fcefur benbt $orfcDcum oocum meDO' 5 ' 
itjfu ^íoote/fem ea, freoaa. oD fegt'O/OD eoru miftu betre enn v<er. 

UtlegD yefUrjofnonl)flnDeit eereD í)ibmefta ^olccDe, encg eei.ci þeðb ta fcot'a 
betra erjjeervetno wtteður oD wromeDol cl)ri^no ^aiía,en oD ÍmmMmM>& 
©bflbcn erfurer efem ■ v oflDen / en «enur i fforfofluefner, jaftiveí of Bcím f<"! •wvg v^uyp i;vu«g?r ofl ei|tttieger mattorooene 9J?i)fFu;ifcmc, ©ooDflpruenc^ijtei* 1 ' 
cnUíöooflewfDenneoð tyoíenmabene/ gnhin nooDugc ©ub eicbef. aD eorDtteUoftj» 
SÐern t eolle p cffarar ofluDíegu 2WDor,fo pott oftroffanlcg ffnof. mcrttu ca þtxm 
<£tlfomu íöetge 3«fu S&rijK ; Söcenljepre JtaD gooDur ©tiD fprcr fijn* ©ottf 
or tvtþellt ^SlooD 09 fcuru ^ijflev, Stmcn, i ^efu Stofne, Slmen. 

PvíMa ©imnufcaa epfer £rínítat& 

®iiDfptaucb,£ur. if .Cap. 

t jma. €n aíícr, Soltycímtarar ofl SSerftmbugcr ,!ð í' 
, _ .jð fiííjan^foaítljcífOcm'Dufjenum. jDanmeríft;^' 
lccrbtt ca 9>nartfctf meojubu og foabu : «þefie íttebtefur W 
, fnnDuaa v^cn,oa ctttr nteb pctm. €u nan fa$e tií fyitM Mz 
(Spferltjf tng,fo fcðtaní)c : ^r fat ðKaöur af t)í)itr fcm Í)Æ 
^uncrat) eaníe, og cf (ian qtatar cínttm af ^etm, 9f.r9.efur í)<n't 
ímntjttoantjttttjacrat ^vbemerf tt , 09 fer epter J>efm fcm ð^^ D Æí 
^omðab til (;aú ittuir í;an . pot (}<u1 ()efur funbcD ^ao / lM& ™$ 
ívíctgbu f?a fpíwr. tmuntii. of sí?- mð ^ mrt ^AttttCe ) f&f m Jpet&at, etcmttt ftfinf , oa f affar fmi> 

M s lne ° ð Sftatlnva, 09 fegtei* tií fjeiera: @ama>otefí meí>mter, 
L 'M eg txfe utíft (Saitö aptut funoeD/ÍHttt fem ojaraöitt toat. <£c| 

fiX l)í>ur ' rtí) IWafomungagnubunwa m Jpimntmt , nfet eínmtt 
*ffitflum fem $fctan aiotet , mett eit vfet jjcím tttju og ntjttttjget 

fcS t mtum ' í* cm eía -' c ^ 111 '^ ^fetboofat* Díb. <£oa,f)t>eí et fro .f ona, 
j,7 n Defut tijn $)emttaa , cf í)im tíjttet etnttni/et eto.e fo, at> í)im tteirYr 
j joog, og |- 00 p ðt jp ÍV f ep , g(ettat toanotega/pmnaítotiíaDOunnú' 
Jvm l £>a íhu íjmt focfut r>an funoeO , fatuaft fcttíat íntn?3tn^oitut 
( 'n«t eg (Sraft^onut , feaianoe : ©autðteoteft tttei) míet,frt.uaoea, 
ff* mtfi spentag aptut fttnöeo , ^etíttm ea tíjufca. gíífa fó oa fcgic 
J oout, fcao $oa,nnout mmt ueea fntet SnaJwtt ©uo£ nfcr etnum 
'"Wtigttm, peiítt eo $ferfccot aiorct, 

grotoium.' 

£g 8 em aucsíiifíiic píim fcm ccf e fpurDu epter míer. €ð em ftmDeít af |><tm,f«fíí 
IJ^cfc leituDu aD mier. ggfasöe ; ©iaieDmig , ficocD mig, oíd gocíf paD , 
o?**** fcm ccfe nofncft epter mijiui 9?afne , legier SDrotten , <£fa. 65, tytfti ©pai« 
mJ n x l J t m ftD ffiuaftutn beiDnat $iooDcr,ÞaD §oolf,f«m fnt i ffiípcfrununt/Ofl oac 
hl t ftaifFil&ec Sfraelé $8orflar>Diktte , framanDc i ^cattmculum $»rer 
1 PWDoonmr ' ftm bonDfaJjat utít , aD ^Jíeéfiaé ff DllDe fœDaft af©»Dina.um,enii 
!>„»..' L n J mn «nnc(eflu , fem elluntfliefín oorn,fofem f>eflar,@uD í)i«t abra&am/öD i 

, %i. .£>\>aMiooft crccfe einajla af 
fiatííVi ,m V^ TC amflatnge oanðem, ftrat «pt«r «pmma*$oy ©rottcnné , cr hannaö 
^ in °um ©auDa,5DiefI<ofl £eí»ijte,toof ginoaílDé ©tioorni flnne ^prfiu umalí* 
„^cimefi ^iihnv^f., — «í..st^ — aró.* nj*^ 2 <£ av feaianDe: 21D {11 ? ? C< ^ ,)lltu bU ^ rtllat * iooÐer > 3 2 - ^aD liooft «r ecfe einafta af 
fj " n niu lflframflamðe(£oanðclij , jlray «pter Sj\ 
Q JruDun, JÖauDa,5DiefI< 00 £«UMjte,tooÉ- €in»aíl 

^nn V r cílé ^ lllc *« tfl f«>f«n».€>iíofat ©anDur, ^oerncmðefí gietemœlmictalcD: 

OD hn,° n ? 0(1 ®>** m ^ ofca; tórtr 3 fvrtcí fi> «atngt niDurfocleií i 
^ m\\ tUlDíf eini ecfc framar ím)fFuna, paD f cir ccfe fntcomfa ©uDíei)fefiné2lfðrufi/ 
fmaunfamann {)«t(<iDDcr pttu; ^nbl e f^ ottaft ^** m JÞífíutt' tter ft u " 0fl fuoufht SÐoflum , aD ef)i' í ftnenn,l)^cria 
^dm^ M nut befut meD fijnu Q3looDe afccfaD , tjun meifle toecDa felluD goru* 

net mune toerDa^otu 

, *!h« ~/-" ,l ! ,ICI . flD .*"0rauD , nema awenn i>(cte unn e.i)riftennDoom r ofl taf c ficc Hi 1( , c L ct)ur uaaöatlauí / Ofl «0 tnatflet hennat fijiieleget gimet 
^níflh ? tfrðnna nD ^ 1 '^ / "«ua <Dl«nn f>oitc finn €í)tiften í«talað,!)eliDurenn almennelefla tíjDfaft. ^nema.^oef fÖtufntt ®t»ff unac 

3íí eftat «ff iuc IjaflDnar, og eingeu t>íflDe meD petm <©<fá tue ©amuepte «tga,ew ecfe (f teDep " v 
|3<f$ uejna,aD Jjeic wocu becfpnDugec eg §oflf)<imtu*^en,fiv>i aHtíjD.ec ©uD fain^ 
t>iD jig i Jroi/aD <i(ijfac f)ðnum oguDfcgt Sftjjccfe/ IjcflDuc ()iuu6 / aD Jjeim íco 
mcft «j, og pegac aflec í>e>fou forDcemt ^CO/ CuflDe fjan ecfe focDcema, fen; alleina ípi^ 
Q3a!lDtí(,aD ciettíœta. @o (Fulu.mWecog ecf c meina, aD t>í<c eDur gcDucttoccrí) 11 ' 
SföpjFim f)Iot<D af Jroi,aD fjeic uocu £eiDingiar , |rot.£)eíDingía og ^oflfyeimtmSÐW' 1 ' 
íeggucíÖcottetíaD jofnú, Sflattf). 18. >S)ellDuc eptec mifelle fÖtyjFunfeme ftnne,ljeffi' 
f)ann ofé (jooípna gíðct, fo fem $ aulué t>ottac, $it. 3 . $>aD gier<c 3efué bect i fw'J 
©uDfpíafle nteD €pteclijfmgunn<um l)inn tapaDa ©auD 09 tijnDa ^ening. (Sm' *' 
i>i<r afccef ium faíja SftcoD/ <r ofs foíeínge^efurfcamt>oDenur»cceD,fumum focgiefe^í 
fann(fíe(í)\)aD@uDn(«Deogí)etce)íl)caDpliun|t <cf<*oiD,aD \>oc ^ootmtcmuncp, 
Jjijngcc KcDa,f)<KDuc4nn fjtona ncotturUgu J^vijUmna, fcmaD feim^ellDuc tilljct)^ 
gprerfjeitenn, enn ofé. Sg\>iírotaf©uDfpíaI(enualleina f;ug(ciDaifíetta©inn. * 
Iroecfu noaDuguc aD ©uD jtcifroi, aD (<ita eptec ofé. 2. ^utcfu tceger mecr 
imt í / aD lcota oftf fínna. 

©tprf oféí)iectt(©io;DjFucijfe §aD<r,tn<Dáícapt<fijn« 2fnDa,ft)cer 3<fu 
$orplcnufíu , 21 «Di £ 

Utíeðfjtngeií. 

cmingefi i I?ejfum fegru €pter(ijfingum IjítjDer fter i £ageuppaficö,fm @t1 et ! 

„©ijnDec^afatcíjgt/erufaimerfccwöuDö^ittfttttuiOanéDtMijÐmogp'V 1 ^ 
g^focfvcoteD ©uDé SSarna 3? íett og fyaité §aDcrne,fem ftcw mcta af Sprerííjfi 1 !^ 

une um ()inn fottapaDa ©on,<c i pejfum fama íEapiiuía ftcar co eptetfpígec. *$ 11 ef 9l i t 

tanfefttmoora Cijferneé £cuttu,cfcrífíHerSÐ?en,Jjco muneingeti bera fco af ofé,aD ej *| 

peban i ©anroit(F u ftne,aD fcatl (>afe ©uDá 9ccoD j>rcofa({D(ega af fiec bcotcD,og ao 

fmr forcr fte SSauDaná fef uc. €cf e ec J>aD nöog,aD t>i<c <i Drijgiunt fcu ©íccpe fem ( 

ti( Utfetmng<ic afÆt)cfunc;íþaDci* feetra aí> ocra rotrefcti af ©amfun&unn«/oeJJ ' 

cno fcco é>'uDs3ícoDac <2?t© ít. SDJargur ec fco infr iifpcfiu, fcm ei munDc itm W 

«é>imnaí9lijf it ©pr f oma,ef ^an Dcce t fatua ^mttafage. vD^oD oacDacum P 9 .^ 

tmgcn oite,cf ^ijn éanrottiFa oeit ? öijícD gaguar aD Dt)tia|t foccc ( jÖíenum / H c a l jtt> 

J3o opeD ft)ccc ®uDé 2luga,wi(iec |ht f acfpcec ftM ©uDé ©íœDfu i froi aD feita 

cg tm f'tö fptiDugatl tíL^Drauar/íja jFoDafeoarfccofHfaííenect^poe. 2 -,&>töt 

en fatnítjfcc foDDatí tijnDre SJcancffiugtetuDttm ©auD,og er^aD ticn'jiavc! tfI * u J5tat*c 

fjmfjan eefco gooDe .^P^DeC/Sof). 10. €tí tiicc foocum atlec nílítfem @ ai,ö /!JLcge 

€faiaé Sap. 53. Dg fecum Dagícga. ©auDunum ecum ^iec (iiíec i fw&^ 

og^ótfvœDcuu/Cnecfe i ^cimepfcnU/^öeim i^íttFunc/accfe t «Örecfí>ííK' B ' ; '^ a D 

moote Í>Pi,fem ^ojiuleií itjDur, 1. Soc, h> &m nm ím i 6i!DA)iaHenu,ai' . itcetí 
r l'°ö l)ietaD tw()cllapftr Ijan ^ra^efine^ai feðicr^an í)tcu #ofeami4.<£ap. 2íí> 

.qJJ pk fcct>a 3frael>fo fem eitt Samb ca SBijDIenDenU/ cfi í)V>aD er.eitt fianib i foDDaíí 

^íoatje/ccfcrt anaD en 5$r<oD '^argana, 09 í> erf>eim miDur farcD, fcm mcD <5pnD* 

Jy«fl ©fœpum l>efur ^íert jífl v>iDfFiía &m .ofijnilegn ©rottené ©'auöa §loef/faö.r# 

Íj3t);Þecf ia fin ^vDetveg af ()enum £ ecf tcmvD'a, 3of), iþí 9>at> cv í)i.n fanna (SniDé 

M)nftnc ocj ©ofnuDur Ijaiié víettmiDaDva Söárna.iD ! fjwlijPcr Jjca ©.iœffa tjiiíé 

J %Da $t)vDev#,aD Fjton Érötejí tií aD fcita aD foDDan tijnDum @auD. 9toh>œmlev$a 

^ ,ní ftMar-í5>rotteö.fitt.feDurleet ^íartolacj i þ cffarc Spterlijfinð'u-. Scfc ^ftvgicfuc 

^Hinaviettlauu/d £avf lyan {jdíDuraD pftrðícfa Jpoa, ut aD lcita aD fetjM femtap* 
oíw ...... ... — .... - 'ánn 

ari( 

©ÍtfDffti 
fli! lnsín c % í6uí J tt^í^ ®oinum fyrcr mtinum ©tjnDum ; SDlijn (S cor fooft 
[Í7 t ««f®reptref9recniinar.&eim(Fu©a6er. íþeqar l)in froattifíta ©au&ar* «cfevt ^eitltca miinu ^joHDc fyvccjrine Dðium A f>ac 

illa 09 

(SuDé .gnacta bvefw i ben* 
$cö mun €í)iitTt2lnðe biö> 
$>cn mun f)uo Dabvcutt 
þco (ÍPal ea £œc fniooftv-ijtac SioY "Vs punav vEnuieecneuvauuai iein >oiooD/pcu uai eg j>œc iwooöv-utac 

ItQfi? c 9 í> œc 'f ,eu f ?m ^ucuuce rauDac,flfulu fccec tlflf)oijtac »ccDa, £fðj.. i. £>g 
r^'ið tec nu f)iii gooDc £»vDev od leíta eptec f)inum tijnDo ©auD. £> ! f)vnlije-feDuc* 
ö 1 * 1 ^- O ! |)tíi(ijt' breiíanDe <£lffa. O ! J3aD ■owmfafanfega afotufi J&rotttifo 
«v /. uunar ^í>ra: átoiwD í>ijngaD alle*ímv fem CcftDe Dn;gcD, ogfyronga tfítD picuD* 
'jjj-nn vjíii enDuvnceca t)Dur, sföattf) .11. 

taníí- ^a&aSJleire ©leD« -3 #imnenum. < 9ffr-£mum ©Dn&ava/©em i PD* 
beS W/ ®Mbm <£n<$fec 9ciju Co^ijutijuDtiettlaQtiMivfegiecíöcotten^ico 
Kimimun fw ©leDe \>eca ? &m (giuDe ogf)ano blcfJuDum ©nglum ; íþarmunu 3 i < 2 ð (eö 467 . Sþviöia ^íuilatðgí 

SleDiaft Stngfar §rtoaren>5,efa. 3 3. 21D p eir fico (ttt <SrfrDe Ijefur ecfe fbrgjefené » {t> 
cí ; íþar munu fagna oorer ( 2krDÍ)allD6'>€ínglar , feni eru J>ioonufiufamet Síttf'Él 
TOtfenDec|)«iwi,et @coíuí)ico(pena ecfafFu(u,Jóeb.i. 9tac $ eir mecfia,aD peirra^ 1 : 
fcecet fo g-ooDaíí SíDett, aD ^etrfmaptut bcettttíí Jjan ff aöa, et <Satan uan þ etni/i 1 ^ 
$an Droo íþriDiung <Stiarnana,paDer <2inglana^eirra<Stallt)rcrDrai5Jfgrun?W9 ,: , 
taiíameD fter,pco Ijan fteH af ^)imne,«í>{t«itfco ban bcettan, fegi« eg,meD Spílinð 1 ' 
wtaKDra @uDð SÖarna , fem ^Dran giera; par gíeDft €ingeU piné mifía dicc$ ( ' 
ncer fjanní Dijra S3íooD l)rijn ca einum fcurcctDum <5pnDara,fem ^Dran gierer/pai"; 
reifiiarecfeíjau^enötfi/p^u^eggetvpOT^^ 

Æranfcn, pann £rafm'ngen,£<» bittti ^ijjíog í>efDijtié Æoaler,et pan faflaué if 
fprer Jjoerbrotenn ©pnDara,na:r Ijann pDrafiaf «£)iaria, og (ottur af©(ccpunuin/' l ; ( 
©leDen pfurgn<eftr,aD pait pefur ©auD ftn aptutfunDeD þan ergíataDuroar,ja»/J il 
©uDDoomfmé* íþrening fagnar pftr ^ptm'ljoarfe©pnDaranéV$aDeren,Jjot í)oií w f f 
ar of$ i jtjnMra eljFulega (Spne,©onuren,af poi pan í)efur ofé ^crDe f eppta,[)ei(a0 l '5 
SfnDe , af pot f)an et ^>antut Sírfleifbac oorrar, þ ©i fegict og íörottenn, «£of. 6. , ? 
^pfFunfemebefeeg tpoctnan og ecfe cuDffre,.til Ijoeré £ijfnar«OrD$ ©rotten^'' 
at>e ^M)attfceunum,er Jjcir megíuDuum paD, aD pan cete meD £ollí)eimtu>Sfóert l 'í n ( 
SSftattfj.9. SaceDJjiec, fagDc fjan, og IweD í)oaD JjaD er, SWpjf un toíl fg,og ecfe Pn úí 
Jjoiei fomeg aD falíaciettícuta, fjeí.DutfpnDuga tif^Dtanac ; Dg f)oaD erpaDiei'f 
auglijfe mtir ©ub$ guDDoomlega 2ffl til ©pnbacaná,l)elIDur enn paD fem pier jtetiDUt i 
©uDfpiadenu ? Dg «f)ttn í)«fut<ö«n §unDeD,2eggj |)an íþan <3ama SÖícD §0$»' 
uDc 2í «f)erDac @icr. $annjtar frann ecfenie (emtit>« refur I)an meDljacDré«£)f ,I,< . 
utiDan fwr,l)elíDur ieggur f>an ca «£)erDar fícr,frar til Ijan nœr til «£)iarDarenar,aD f) am ! 
ert'e aptur tijneji. ©0 et og @ud oiD ©pnDaröim wttDuguc, !)ann gleimcr oíW jr' 
f«m unDafi cr fareD,í)ftn jFiluc ecfe I)in uíllta <SauD cptec i SlcoDIepfu og ^)ugai , ^ i '^( 
^HDut fijnerí>onum mcD ^SitniéburDef^tlagðSinDa/dD !)«nn6 ©pnDum fie f^^i' 
4t>afftnöííÖiii>p, fo þtívta ©íiiliiig ei (Fttle uppfoma aD eííijfu. <í?efja gruimlauú»pj r 
n)tmcttfaríörottennmerfeleða,(£!a.46. fegianDe: ^)epteDpiermieraf^)n)fe3aci>bð/ 

#gaílcrí)iner.fcm eptemnD af «£5t*fe Sfraefé, jÞicr, pocria eg ber i mijtiti Síjfe, -'og "'^ 
l)t>cria <g géíne, joa, e^ mun bera pDur ^Ht tií <£lie?ÍDaga, og ^cangaD til píer groo** 
«f «Övtntm werDeD , cg Pii upjjíjefta , bcra , og freífa. .^DaD opt lefum t>ier t b< ííí, ðJJ 

^itningU/ ðD ©11D pafepDraD^efeíSíia fctn bancetíaDe öD (eggiu eDur f)afbe (agt 
®?amifwJÍiD(fo.n)tmcaíac pann fijn brennatiDc iðlpfíunar^buc epter matuil^H'" 
^íffgftD)én.fiaUDnar{lu(um pí« íefa, aD f)an í)afepDraDpe|'t3 ©ooDafembanii*) 1 ],'';' 
Siðrt/pmfomífíu pfergnctfer 9íciciDen-íKeiDenaoa 3)Ji)ífunfemen Dvíeitlo'teD,^'^ 
tr fegier f)«n og fprer !Ðíuú •öofea; 1 1 3. €ap. Um $ a ITÍcuD er !)an (jugDe fpnDuau 
fpnc aD oeíta t ^I)riflo> ^Drimicnn cr í>u!D fprer míjnu $íug(tte,^aD er,eg jfaí í>«f^ í1 ^ ' 

rciípDrofl 1 í;pwfuc.r ©uD fpnDuflum ^ionnum Ba oíijfur/pomim fciP^ . €pfrr Srinifafté. 468 

5onn aDaie,ra ' enn °f* atíD ™ aö fremio btD itía. £ann fegter fjico 3ocl,€ap.2.£c 
tobff • í* ! íé,ulluin DiwpuSDipffunar^Dcumpfec ©pnOnrofi: gg ctu ncoDuguc 03 
^ jwnfomur , mtfellrar ©ooogprne , 09 fcw eD pDrar peiéida, í>»or ()iD illomerftc 
Wrn í mtt f e,:Du Ö a *Ö«f n D Pfer ©lcepunt ©ionnana , enn SJianejfiaií lcetur fis fo lijtt 
jss a Wiwa frolu efaúta,er í>un reiter poií til DteiDc meO. D Ipoilijf erpctt^iœDffa 
Oai ou « n é/«cfceino|la ip\>i, aDpaií&cfuc <þolcnmœDemcD3lloierDumv)orumpelíDin: 
J'titar eptcr ofó ctt olior SunDer , og tefur oa moote einum fpnDugumftm ^Dron 
Ct -S eD alléfoiwt ^ÖWöu. SRifel oor ^Dron Sonce ©pcttmané,og £0 ecfe mine 
foíí f aD oan eptec £ aD í> an & a f De í cotaD ^'öfiiorD fijno , oogoDc £0 aD lauo 
t w fiec n>t i bio bwfonDo £af ; £mi $0 oar cn jtcerrt ©uDé feDucleg ®iceDj?a,ec 
fioí ,C5t tcít fo brcoDtoiD í)ann 09 fooígierle§a , oD pan tiíbioopenum <2&iftt £\>a(* 
?f* n * ® m nn örunor(cg iJiorta @i*D jía,<ette ccf c tinafta oD íeiDa 

obrí D fa"^ 010 ^f optfem Dicr benumönntootebriootum, beílDur et petta ein 
^ ipspm £11991111 fprcr f>cu fem tmDcr fitt SínDIait pDrojt etooríega pafoc ptffc 
^"o««gjlaDut ipnDgctfl , par cd I)ann (jecf te ©uDó !Öicatt,og to(aDc 01D ()onn tinð 03 
fo£ UUmD 3»«» wl«r,3on. 4. £>g fettcftgfo upp ctt moote ÍHmö33oDc;€iípan ec 
lc«t * Dleaa til*s«f &enum JkfTo í)c ooplcgu ©pnD, mun f>an ei bccDt f uno og tilio for te ? aí SþoD óar ©uDó sfcptf unac*£iocto , ()t>ar Pacfab ? íþaD 

ftahffiw eli áíoipe ; Scotjjier þt>i fagtuera, aDpu trtollDrci i BcimStaD 'Hiibi. >öerfem ^ 100 n, «SanDe, .verfe i ^Bvunenie €nDö*<3BoDa/aDet fie ()an fiec 
*te bor" °f "Ð^ftd fciDmœfefl díd ban, ogicinu OrDcaDítgio^acec «Díuft* 
^ *o. i! í ^ i(tD,fu °9 b«ö 9licttÍcett,og Þobenum pcDe JjoD co oD fpttDaa fo (toorlc-go/ 
»icrniuni ,vum ^ ðÐ °9f l ^«roDpDcafi flcajf íemöuD íictí)anpecfio epnD fijna,eií 
v Öbuer.,.^ 9at ? un * aD 8 ieva fofiioota^Dran fm allDrci teinfterncmaum©loípena, 

u,H ðfufpiiu-j»eiinfenibefligBerfaDfomfl ; ^flD&tnDu^nOðíöocn^Dfaii 

faífa 1 

1 * 6 9 ' ■fjribia ©ttHnbíí 

falla t ftoorat ©t;nt>er,<ínöbr;\>ert af ©atlepfe einé og 35íct)fc6 , af SSrcviDrceDC cinéoð 
©av>iD, flf Ctta eínéog ^ctur ; tyctta frieDurfkgar <2$iliefi r(rí)ur ft)tet <sbf t;nfc« 1 ' 
cno,^iiDefila:tucftgrflft af £oIlDenu , cfipdu pDtaft aptucaf i^iattdVpaö ucotd [ÚW 
©'ceng í §auum meDáÐat>iD,og grcwa beijnegameD ^etce;€fifavguDlatife l)ef ll j 
<ing« #t>ijm, ()ann f cttif er ei afiajD efi I)p«tnig pafi tneige l)inu illa ftantfoma, og epD** 
©llum ©otíar og 8ijf*ffreptum til aD fpUa ©prnD ftjmS illfrofa £iatta. tyoott n» 
aD ©ub* fpDutleg ?lfi til SJlannfpnfiní jtejafnan t«»entitaDtafa\)iD-©9nDatantH n ' 
nctv í)ofi fnijt ftettil$fctÞootat,paifafi egccfe aD fegia, aE) íi«féí>wttav ^Jíafui?H ,,lí 
muiie t>eta lictt um &pturf)t.avf, f>t>i ©uDs" Ðvonfrev mieg fo l)at DtoluD at móotc jjeii"' 
cr I)flnn fegiet: Wlk\).2. ^Bei £eimfem()ugfa SícanglccccD ,og(3cim fem jluuDAUpP " 
()tD iílfl i <ðt> cfn*^)tt>fum fijnum , aD þm v>ilie framtr»ccma í>aD{>«gar bprtet, ncet f ell l 
fabet i <2?alIDe feítta. <Síok nufcir til, femotfetiaaDtcmifl ftecþt)iíiift#ugflrí rtV 
ölItffflmiíöfluDfln/l^'ett pcit muneeiga.£)lint pcffate ©uDó ©iceDlíii/UiYt^ciií 1 ^ 
lccttnt aD fo fteDDu Vf>t'4aÍaD r>ct a, jafnioel {>o í)imallDfcinn*tc!uD\)etDC/eDvu , noog 1( ö ð 
pvijíuDumalía €ílijfD; £>g til fofomatiIljinéftjData et cgl)ictumaD tctDa. 

@oet nu©uD notDuguc til aD lcúa eptetoftf, fcmcg (jefe fagt ; <Snn b^cvfú et'«n l 
Pict iiufluDtJcRDct tilaD laitaofé ftnno? @uD ()toopaDecn2iDam/Ct f)afif)flfÐcftf luy ' 
8«|í / og fagDc : £t>at ett fui ? Dg cn nu ptoopat baií cu ofs Daglega i ftjnu Ot DC/ 
ncer fcietaD SDa-me peffa t>oté §oDut fcripotum fjaiié ©fipaner , £aD f«tumoí í1, ð? 
fína i I)aiíé $iju gaga SSoDotDtini/fm vuer aílcv Icet a cigum,ftrar oa unga ?l(IDre. 210^. 
og€r<a felDufig,erpau metftuföuDé 9íatijtt2(llDciigatDeiuim, en ftrar. fem fjafi fd' 1 '' 
areSDtonenpiD 9cafn, fj oi anfafee ()afi og janaDe ©pnD ftjmi. <So ev JtoD«finuf<> i: . íí " 
of^,flD oi Ungmefii6í$ítum v>otum l)cptum Dicr aD fefiu9taufr£)rotiefiðí ftafifc^ 
inailC/CíDlijet og ^Dam^ítcfi af pafiðgerD uni 5íllDcfigatDcfi,cfi ^cn PitDuvof^P ð ; 
fi)tet,aDffijla ofé cnmeDal £tfafia,£ab et i $aitMtjtuS3arnDoomfinö,og iwinuro* 
toíec fufium aD Dplíaft fpret ©uDe ; €f vtet gietum Duuftfi)tcr f> eim,fem ofé et tW?* 
flD,ogt>ii; ofé eígaumaD panDa,fo etnu cBpilIingO^aittútufiatfrcnbccf i ^tM,at> laltl ' 
ftg ccfc pa flf@uDe / po eptcC'Oíflficnum fte IxitflD/Cnn feféyœteofíflnDC/ aD 
tíiet euiinfomnev til 93itéog Slvct, og ©uD fflllac ofo mcD ^afne , aD pícc fw íCrí 
2f tt()(etar t>cetum,()cllDut btcitunt eptet^oDut votumi^i, aDDpliflccfeict)ngc'' u ; , 
cfé <St)nD t>ora. IþunnmtflDfppria í)t)aD (j«D flc, aD©tiD l faIleeifi méb ^af««/. V* 
fallfl'egaDtjeta^nctf banifijnu OrDe(ifaffat fccc <BpnDctnat, fcmpu cvt fcfnti/C"" 
íiu Ðíllt ecfe t,iD f'Œtlafia(t,afiaD()«ctt afKM'/aí> pu faílarpaD lítlacDurein3<i ®V" ,' 
et fui pclniatitt fccfia ©pnD aD pcta , eDut og aD \w ctt fo fot^tDtutíptim n°.J J: 
€i)nDutumi,f<malkf ©[ccpefalla, «D pu ccfepDcaftf'eirrfl/^flncfier ovDcfi foem 1 J 
t f'ine fptlítre 9?cottuvu, nD fni ci pccfer 5irmooD pifi og gcatccft i ©uDð ^u.fll^/^", 
gt> <SuD ctfDfmcttt ípijnuni 2iugtim,aD fu cetlat Oannmune ccfefovfniai Jö 11 " m 
$mn vajiPitDet/i. ecim. *. íþegar Sttenn ^afa nu©retn af etn^criu pcffu / « IUI ' (Sfptíf' $riní tdtíí , * 47« 

M(ttccfe ncecfia torMbtt tíí ab (<»taof« fíiTa ? ^egac tJötttfpcjH* $ote!fötaT,af 

jpPtnbene til fcD pccfta í>iD iíía,uepttu J3«fð.?íoartac,cc ptira baííaDuc »ar,þcttt)íutu 
fJOjf ftjitd/etl faDfprfta illt crpaa pecFtU/Movu ftcttíf pau cgp«icca§atlepft. gff 
^lfavc fpvfíu ©prnD jjitið 'Sprftá $Ðtan*,«c infmogen tií allra 'SSJíana nocf ucéfonac £oc* 
ue til aD \)ita paD fcra illt er, f)\>aDan fhftar ÖDpggDer og Sefter fpcetta,eíí £ efé pœrc o(f * 
J n &e,aD fprft oiev efnufine befura rataD ipctta ©piflingaeenac £cntíafag,aDofðfctt 
»r** ()tD fama fprcr,ctné og oovutu fpijtu $ovcl(Dvum ,aD v>oc $íugu IpfiulT up.p,fo 
l ltr - tsccftum ficrt(faoféoc3tioraí5(pcjDan,t>orn 9}etf(eifaog\>ova£kt»pvðD,ogaD vmcc 
pDfafTev txevum í vfwglcíDingu p« jfavac oovvav DmpnDav,þ" ctt munDc pín gooDejljprD* 
f ( tf e einafta fina ofé tijnDa ©auD«,b«HDur tuunDura oiev lcita fjanö StnDlitið fttoc ftin 
faDar,pan munDcbveitci otD ofo eúiö ogfiau,ogf(ceDa ofö,ecf« meD @fin<jjfc(ceD> 
7 1 «in$ og $otel(Dta v>ota,í)«((Dur mcö peitn 9tiettlcetiö$ptttenum,«c fjan v\n\>egaDe 
f 16 P tgav bann bwbftettuc \>ar : £tm fprer jþ \>i aD \>iee erum fo toomíctttcc i jlijf u,þctt 
jjjjfltr faD ctt «ptcr,aD \>iec fnepDum £ituen«n Jj cirrc (§McDe,fem batí pcfur af cinum 
~t>ttDatð-,ftm 'PDran giorec,og ftcttlfa ofé þeitta ©anmcpte fem i ponum broa , þat 
: lí £ fioofum í)cí(Due aD «taí£)v«f«D af ©oijna $cpgí«num,jctt,aD p\>ecfa apturcín* 
, 9 $au til Scproefltunar/f^cllDuv «ff aD tcita tif «öpbij(a \>ocö ge»Duc,og raettaDer ttevDa 
m ^2lbrapam,3faae og ^acob af ^cegtum ©uDö £raftf €ilijftegana. 
. f «9arciií (SpnDarepDrafí af4)iarta,og fœtuc af ©(cepumtm,pcvt faífar Syrotten 
j° f)cin^af<(5auD ftft funD«D ;€n f)i>ecfu tregfom«D aD fte tií f«fó morgum 9Öane> 
£<*D cr auDficö af S(ccpunu«i,fcm ^)eimur«n «v fuKuv af. ©cotteú fegicr fpvcv «Ðl itn 
g°PI)ouice <£ap 3. €rf)antafarumfcia^cttD,«r^anpcíteraD\)ettaofói3efu€í)ri{lo : 
H c-ii umbrepta <2$erum goolf finé,aD pcec fieu f)reinar,og ff emu pat epttc fegiec íjati : 
ytcvtcpfac 3fvaclté fftKu ci Sícttngíceteb fremia,og peie ffulu einga íijge racela/og i 
uííSf «« fofff íwnga finctft. íþcfíe Dijru epcnDooraé DrD,f)epra og oor* 

, 'f ^'iDuratiI/og mun cijivioota pav ttl cSevollD fri)tuv,f)V>ifo (tinge f)«fur $ve(fav<íí 
hir 0/ ftí) ^tva f)icttofð. £ftl)fuftePti( f)0«vncg ÍÖrottetm i JjefTum DrDum, rctiwttlac 

£i 4nDfega 3frac(,€í)ciftnec?i)íefi. ^unupeicDecaaf|j\)í©auDa^rofe,fem(afía S f S et> ötD< °ð ^ evf e ' f cií ■" tm ecf m ^ ^ r«inð»ft f )ö num " íel) ^wnne fijnutu , $ eí 
fevvp rt ^ Dtia tou,,m tóií) ^ u,né t)c<eDc(ega ^afn,liwga , baftata , ccegta og bruggn 
\\x v o meí) ^ugu ftfie ftjnum íörooDur fcm m«D @uDð ©onc\r 5öfooDe er enDucfepptí 

.. • Vcnuat tv fr,Y> fu\í Íí»ív»ví* flínmi AíSiM /vtn (K\n>>& ! f>-»iincuitut,og fxavlcegcv 3tfvrt* ei ö '^ n 0t ec froa pöi^eic cvu eingu fijDitv cnn (SttDo i £ei 
1 ^aar^iiette^bellDuv en í)iner v>«cflu ^)<ioingiar,tun boeria ^auluótafac, ðlora. 
voiorcD j)\)i ^Dran i 3«fu ^aftic , Dl picv f).in frcttfnranu ^öertwnu , og fciteö 

f«ni Si ■ n ? ® mtt>a " í)CUl ev ' ai) fi~ ]< *j Q ^ iei ' *f & e,,um f^raönec öcrDeD. Scfect cc Jkð 
!a»S{ ,c Oinbrat ©uDr«fnc vora,f)c((Dur cnn UnDanDtcttttut ^Dtanatenar^pcrttcg 
- ð ' ^ öuum aD twA/fctn ci Dagtcga tcetucfig fjaDcttngva,aD^ann t)af« f 

U9au ®uö itpgD^Dec eöifo wergtic liefutfeitaDo? alíac SunDet eptevBauuí i Wctb, n toiíiab fei&aljan meb ©icebjfu flneoð Dlíjf&oomeftnat $3Íenm«í>< ti( 
$ttpturI)Mrfé. <23iír pecf ium ab fonti ©Krpe Pora,t>oré @uD$ foDurleat £ia rt £ 
fonunft vier oflt>ib,i £\>i,aD Wta'þca. ^ier jaittmioðVMtum,abei*erDurpetrra & f l 
outwef cn,nema $ eir DerDe meD beiff um $corum af^cgneivenn fjttevfufaicc ecu feií íD 
ðioca foobbanu <Pbran , fetn £eim ab nocf cu íeite meme fantbiooDa. <2öœr erum n<n' l ' e 
Jroi ciné lonDer ofl ©uDe §oolf,epter pab ©ub fjafbe tcibt þ cn aptur rot 4)«íefoinðuiw 
'uml)wrmffr!fflí.jtenDur / ^að.i. tycttagoolf fegier : <þarer eifomenn^ijmetíl^ 
Wflflta ^roéíörottené/en I)an feflter : Srfcar gijnte tílaDBicr ffuluö bn>a i fciliuDttH 1 
}r Iefa©ubé £>rb,í)epvajxfo,cnn £o mcbI)oonflanD< .£eube,Þ\H fafna fceír litluín»'f? 
barfo nocfubparaf wrbur fleimti Æortn|)íebu J&iauatáfi eim til 9íota nœtcn R" 
cfo I)alíDa, *þetr tta oflDreefa £oIID 09 SMoob ©roíten&etin ecfctii ©abningflt,mi f '; 

lu I)ellDur ttl ^orDccmíngov, €f)rifto fjnfa peir ab fennu if lafojr,en;t offart fífl í) 0,!ll,t ! 

jfljjt* lu^uiuoc/pcim octia fjetr t rtfen <ötooD,pöi í)tn |ana gtit>m9Ft£>t 

lcttnflt þax frctt/Ofl fo £vroenn,cnn Iroervar omeguLcgt er ©ube ab pocfuafí. r « 

^ret)tum ei fiafKcvériftnec S>ícn,bret)fum ei pann<a,f>eliDur Imtum efé»P™ 
fem imbflnnfaríDcr/funDurfremium \>or $'mw mcD Slngte og £tega mn •Öreeff'f' 
cg ecfc um etunDar<e>afer ,f>ellbiir aíooríeða , ebuölega oö Daglcga^i ö«A l T 
Gopnbgunjr ctec/Ofl oinunt oaoallttil i?egningav,uimar£ mun €^riftenDoom|t,né V'JJ V 
aD etngu gagna ofoecfert ^e^m OcDgné/og ecfevt \>or ífrn-fiu^ttngur^otat^ 
nwfur.nieétuit ©ooD\>erf,()e(!Dur mun paD oerDa einé 09 ©rottenfeðjccfytet 9»"' 
«£)fl98*» < £ap, 2. epptieD ^cejíana ab / ef nocf ut bit ijelgaD »t i fljuu *<W l ' I I - fytcx ttinUam. 473 

,00 emíðptuc facr? ! tc ' ,t11tn r)a,in ^ eiíð ðUí verbo ? Jpuécíum tynftcmm foerubu nep 
Lj^^i'n/ífnocfucfaa feijr ol)teinn cr nf í^auÐpfTC/fnertíu <íttí)t>oD fcoilijft/bvetium 
^JjtieruDu : $>«D mutii>f)ceint vCtDo. ©amo muh ftomf omo PiD f>m fem ei pDcaft 
Ííb? 1 a tfl/ ° 9 n ' u w, e ^°0 ttomioíuer i <2etfe ©cníor ftúar,faD öiDeDer fceic 
«ní UDÖ ^ í)ame oa íSlooD et feic mtDtof a/SScenernat cr £eit ffapto rct «f ðftun* 
f )i Í 1, ' %rfianil)tterrcí)tic bpítaft ft)cec.©uDé 2fugum,munu ecfe belga ÉcO/Wíu íiiiih cru 1 W'f ct ol)ceinev,og ecfeí>oegncrmcD goug fanntar 'pDvanaV/fcu 

i Ut '^cir ttanl)eíaa peíja r)eiöu ©eoma/tií gotbcemingat fier ogeilijfrav ©letunar, 
L jPW betur oanDt'-PDvati fijna 09 21pturf)vatffvcxi <St>nDuntim ; <£ií uiDfccfju 
iiR. , ^ra(t«Dleií aíinenelega/jaftiuel poott í»aD fie@uDé ei tiii >7 im $ Síe» ttímenelegtt/jttfnpeí {joott paD fie ©uDtf eigeít £Kauft i allcc SUtning 
ít * 5 <©o tvegt oeitet £eiioguin SfnDo.aD f oma of$ i geítcna/Fcgot f)iii gooDe. ^)t)tb# 
j, «0 ofs kitar. D!f)«ccfu fietftgieta SJWiiiec ^Dcunac^ctfcD ? <2Biev mtimmi «D 

^mciAsfuihni. «w.,s.« ©uDlaftancC/UJícínftere/oa í)inec occftu ^ía'fer ejj 

oerDc meD einu §c\r* 9 jvJ'*^fSnar,og jafnoelJjottcifiepaD fo nu'eg af ©rufie .fHoctané ; £n$iniuc23ov< 
ov 1 ' 'Wm grieíu ©i)nDecfijnari f)«ifa4o.£>aga. S)aoiD fem mc f)inn fiœraflc©uDí 
tj { "jut/^onn gciet fco JbiiflF lcga i @ccf og £>fru. 9iebu#obnejar mcmtc of^oo fitf 
< ^ngketemcD fie2fro ( $Dron. <£n f)voÐ meinor fuíjiet buvieaD giora,f«m evtpict 
othn 0r< ? ® ^nDa meD\>itaiilxy>^~mi ^cer ftcpvc fem ptt ecf c tocitff/ccf c manft,og «cf e 
8a . &«fur,og futnar fotmffic f)oflDeD ft)cer litfa ebuteitn}a<£puD,enn crtpo«cfc 
t e Íy i '»öÞuf)af«tfo íoingon gvcfttil í PDcanor,fetn «D$iollDa ©ItTpanafatr.bioo* 
f ) »i m 7 ,,it) í , :cr eil|30vf(w oDloitoíigpo aff)onum/fcmeflum etoovft)ntiivum,^f(* 
aní i n r eiu,m ° ð ^mm t«f«« tíl fijn bobeD ? DleiD fyg ecf « uppm Ölmufur $l>árif«*. 
Hicoim!"^ £° ott 0'mufur fteu of ©uDe ffipabor>Þab f)eítcc o& oilio faupa<Scwtí 
t$ ,.' *f ^ 1000 - .'B&ron 09 (anre $tw> ca pifí f coféfefio pecDuc pob feing«D,cn 

^..n^..-^..--— .0...,, ^ijrD er licttarc eií §ió f)icnein# 

gnDurf aupa 'Síhinfeti e", 
vaninr u ' «* wi f»w ^wv t y**> wllra niefl í>iet umóugaD oeta, 

!s s rot to0l ' tiö ^ crf<fi ncwiffrafo oo cpter ft)Igia. ^Dronen 09 $rn><íí cru ^cet 
^foS «' w ^ u mu]} tcíit,fl w ^^o^piinumfioufnaco/ttœc^anttnurtiguínuí 
f <i,In> fl?í p , cm « rP »/9ior fo/pa mimt £ u geiDetomur PerDo til ollra oooDca <35«Cf 
fl UtoíiI '? ' ím v*** ^l»flaD^iartafirt mcD^iningumm3HoierDo,banmuhffivrí 
^iefni? - ma í aö tij ninor rouDu Q3eningat/©cn 25. (£r f)in ftcege 5örogDo SKcfuc 
^^onrf-? 1 c au ? a l)flfi<J Srumgietningu m«D,oD ffotiDo m oDnpu flijfo ^3lcqgu r 
^n fti ,í n Jv ,a ' öía ' íat> ^num,e t Duc oDpijnaft cifijflcða í ^eloijteaDeDtum^ofre/og 
ha r,l>afi .1» ™ ® m ® on '° ð ec toií " é um ðD ^ enum ecu fo morgot @pnDer uppgicf* 
^oöc „hi;- r meiv cn fo ' ðí) ^ n 1<wtc Hcr finöft bono íöoDorD í>mng,«c f)onfof)eitt 
*/«o-Dttn bor oiio @uD* SÍciDe^o f)on »oc ©ofiouéfpofen fprer ^ofjý epnD* I er. <3B«(t eg afc ppecugt petta jíenDur i fcoru SBaHDe '.£ingefi f ann ti( ^efum aD frun 
nema f)ann$ gaD'er Drage&ann, 3ot).6. £)g pier jtenDur i ©uDfptaUenu, aD $RaW j 
p.ifeieitaDeptecpefíum tijnDa ^auD. ©o leitar Sefué aD pier/paDtutmDel^i 1 ":, ft>rer leuaDe patui aD'^ougeimttntiennum 03 iHtipnciugmn, letu ooru tapooer tt , 
J) oi fyann \>or fomenn tií oD frelfa þaD fem topaDpor. £01111 íettaDeecfe letngeaD w a ' 
$(eo,cítDiic enn f)ann íiet fig fnm/ccf e aD 3acíjceo,ecfeaD íjtnne berfpnDu§n,ecf.c aD P\ 
tounne,er f)ann afíepf>e i -SRúfterenu. €ingum of peffum txegDu cSpnDernorfvo 1 \ 
lcotafiafitma/enn ^I>atifce'imoot|tooDu^).$ítiDa, 2lct.7. $wgeingu 09 ^oll()eti" . 
Sftenti og ^votur tnu i ©uDé ðíijfe par fem peir poru rotref net. SJíoDuten toof pfj' jj 
©auD cn £etDat fter,í)i>ar fprer? íþpiaD fyann fjafoe fo leinge roofaD i c8il(un.ne,oD v' „ 
tjefí ei fímlfur goonga f unnaD. <sSo giSret og @uD \>it> ©pnDat ann,af ptoi toiet-meðJJJ 1 ^ 
ecfert gott af ficctlfum ofö aD f)ugIciDa , auf í)eIIDur aD fromf t><ema,pcn ber þann $K \ 
^onDumfier , euíé og <mn SföaDur í>ec finn ©on , fagDe Sföopfeé um ®uDð c, 
€i)Demetf unne. Dtu pat ttict Ijefum fo noaDugajin ©uD,aD f)i>at fm ©pnDen pferð 11 * & 
tt,f><\t pfergnoefer^o^aaDennmiflu framor,og fomilíDanmaD&annöiIlfimlfm'ð 1 ^ 
©fé ^roptoD pocfnoftfier/pcttlcwtallörei <SpnDJjijnofotiarapieri^ugum,aDpu c l 
umljanné$ípiftm,me\>antrepflfo fujnu Sftoattlepfe, aDpuetfÍrarfplger boiuini^ 1 ,, 
J>t>i þanné^rapner ibteijfummcottugur. ©aíterfoD,flD ©rottnemíélijfor^''^ 
ffannfomíeg/aD eingenn .pIuturerdDrum fogagnftÆDur/QSatneDer SllDftné Qjii' ]( , 
og Ulfurenn '<SouDanno,f)toa f>w «j>atre,fem ©uD l)efur cn {wi iíla,annaré inunDe Ir,,, 

ir, 1 5' 

Snn t)iet ét ecf e ?Dí oofeé nie <Bamueí/S!)cottenn minn,í)ier ec ein'n fáircáDur ^^.^uí 
ein erm'ccDD @ooI ; <Stnn fjarm^rtnngenn StnDe ; einn tijnDtHN^auDur,er f m» ^Lat 
pcfut po aptut futvDeD, í>oet oD-ín: meíte enn SJíoufeé og ©amuel, mui)t MW^ a ji 
f)enum,©tottetí/na!t I)ann ftambet paD Dpra @»í«UD/ et paíið §relfare lauf fpf ' 11 
av ^rtenu ? §iœrrefiepaD pier/Q3ruiu@iccD|funar,fmecfetiiIItei)nDarflnéíV a „* 

«r,aDf ti lcotec mífi ecf e nioow í>anð ^cena , fe&i burt raf (l {jegar í)an f ^ a ' De ' . j^t* 
mijnar ©*)nDer,«Damunt$u taf a (SiolJD af bcaDum ocf? ? Dg P^i ff° UD í M^í ol n"<c «>í 
mið ftua/nœv min -ÖpvCer lettar mier,fo©pnDermijuar©.ceru ft^creen®^? 0I1 iiiri 
® omorrœ©i)nDer,Þ\)t num eg \>anti\i)fta mier aD betra mitl 2ifnaD,tií ' v^vjftU^ 

epter^ ar ecj meyjna alift^lute mj ^auio,fi;rer \$xn fm micj mcwttuðan ðiöícr^ ' ^ 8C3on* SKrfltt. 47* 

niiei fcC ®& ec te ^öW/<ífe f)öer$ eg'bíD SeDtirenn i fjanné ^afne^áfcnum &tíu öéíta 
öb/V ^ 15 * ^ e ð ar íflfiem fp.vcr.SíanfíaraHé^orD/pat etn cg fco ecfe\>if$ mu, 
ter í - pl aC)mis ðPnicr í S^fn^elfoott eg ljafc noog forer : a& ðialIí«,flun&Um<fov^ 
8l ■ .J ai \^Bpruna,fl:unDum DcrDa SKcn ecfe faupfawter 09 fcaDber tií,aDannar bijDuc 

E? ecfc 8$ Þ^UD.eg fare eprenDcélaué. íþefí'eru ecf e'íÖœme,aD pcer SSæncr, 
ea fi e * ^ inKnc " f<nDar,í)afe toomar aptúr f omeD,eg faupc Jjav mcD ©f ortcnum,nccr 
^.y ecfiittaf-ncolfum micv fvanraD lcgflia/jpaifcccganaÍJlutefprcr altóecfert/par 
i^ 1tUr ecfe JfóD &ocr(Í9rncjl/{ivM(far eru'lfícegter @uD$£\i)fé,£ar jíal cingeul)laupa 
kmft ^ D £ ar cr "öogfprcr öíla/éinéfovcv^anaffcn/fo fcmfprer ©auiD, 

ci * tprtr 9íccningiann co átrofienum/ fo fcm fprer ©ubé SJíooDur ttnDcr ^ro|]cnum, 
^ nwt pann fcm ecfe í>cfur crftDaD riema eina ©tunD , fo fem íjtnn ev boreD befur 
thtt ° ó * TOn 9^ ® a ðfm«, ncer sföenn biooDa paíT meD -funDurfnofuDum SínDaog 
l Ubu ^iavtd/ fcm iUleiria fpvev ©uDe gt)líDer,í>aD er íjanné ©onar govfuenujta/ 
3 I)\>erium f)oiium uel pocFnaft. £aniim mcD ftoDur og Ijcftegum 2ÍnDa 
fie £of, ^rij*, SXijfe og SJiactf , ©Wfíeífeog ©ijrD, frto 

{töt nu'er og aD Stlijfu , 51 ®l S S X 

91 Sonl sSíclfu ðapttfte. 

©uCfpialIeÐ, Suc. i. €ap. . 

po, pcn cb fcn &ijnte ihu fonjefyftaö (gftjabetí) f nííbe fccba,oo, 
fmn fccbbe ©on. £)o, er Sftoifltanar bcttar o$ S-rcenbí f)ci)rbu 
M>/ ab S>rotrenn ()afbe tittfíab SOetjffun ftjria ^b í)ana,fam'» 
1§@ðfo&&ufi fyii ftenne. í>ab tff ebc , ab fceir íomu cn wtt* 
f nm Sfttnnba íöcfgí , ab umfpfeta ©t>eincmt , 03 ttefnbu 
2? n "to$ §ebuvg SRafne 3acl)avta£. €n Sttoobet tntnS fbntabe, 03 
rðj>e : 2íuna>immeiaen , beííbur flPaí í)an Sobaneé beifa. £>ð Nte 
JJ ðbti tif fteftar : «par ei* fco eíncjen t f>tne 3@tt, fent ab í)eitei* ^effu ^Raf. 
i le -_ <£n fjeir benbtu gebut í)mté, ínntb í)an Dtííbe ab ()aft fn'cte. Én 
^n beíbbcft ^nefa-^píaUbé/fTPrífabe oa faabe: Sobaneé er banné s^ve eom ,t)fet alla petrra ^ícnacaua, oa ttnt allar S-tail^naber i 3n» 
fv^ijofrccabuft eíí fceffe íDrb. £)a afíer |?etr eb pab f)et)rbtt, fetttt ^tb 

trtvtrt ' °^ f e ^ w : ^ 01 ' P ww # í w ð ab fceffe 6t)eirn t?etbe ? ^>tn 
nu -vettb.2)rottettne var meb l)omtm. £)a, 3acf;aria$, gaber bamté ^íí 2 fpfífift 475 : 2t So(J# 

fufítefl af f)cí(egttm ^Citta , f^mí>e ógfaaoe : SöíeffatMr fte Sroffcttrt 
©ttO ^fraefg , £tnat> í)an otr tttöe og gtoroe #reífan ftjmt #ooífe. 
fjatt tweifte ofs ettt £tmípttr*£orn , i Jpn>fe $>cn>töé á>toon$ ftít^ 
©ofem í)ttú tjefur faíab forer fðiim fmntt t)ettttgrrt ©potmmia , Pf 
2f ííDobíe. J3an freífaOe of$ frm £)otumtt Dortmt , og ctf .fSenOe aíM 
fjeírra fcmoféí)a.ra. £an gtoroe o(j59et)ffimfemíibtí)5eSitrtoor^^ 
mtftíeft m ftft í>eííaga (Srnf rutmfa. £)g m f>at> fccre er fxm foor 
nr bornnt 2íí>rtttjam, at> batt gíccfe ofg f at>. 2íb t?íee íenfter af JSeiW 
Doínaoorra,f)toottiií>ttm ()onnm mtt £>rf a , t Jpetíagtetf a og áített' 
tccte ftjrer t)onnm ftmífttm, aífa Dorrt £íjf£>aaa. £)g M ©oeW 
mttnt fctííttft ©pmmaOur í)inng í)cct>fta , potat> (m mttnf ft)rer renti* 1 
Síugfíre íDrottenng, aOttíhva fctttté 23egu. §10 gtefttíxms $ool# 
©rtirttni3<Smtitt)ímfpttreHttr,t§t)reratcfntnðu (StmOa fjetrra. 
er $c4)fTtmar3)t>ur @itt>g i?oré , t tjoertttm íjatt otftaOeoor UpprtJ^ 
afJpcctmm. Slí> ftjfa fcctm fem t SOenrrntmog 2)aut>ane ©Éugga ftf' 
ta,ríí ttí>greít>a5ccturooraframm 23eg $rtDaren$. 

€rort>tttm 

iott/Cð mun ftnDa minn Singtf fprer mier,fc« cr tiírciDc ^eígenn unDann fli'^ 
fcgier ©rottenu Í)ícb SJíaíad). 3. €ap. 2(0 f effe <5pc»Doomur (m'jDe upP 
l)inn forfía nija 5£e|lamentifm$ ©pcomann,3o(>annem ® F ijrara,f>\>er$ ÁMI' 
ing t)ier i £>ag f^oílDKm ; fyab er auDtM'taD af -QJítnióbHrDc fimlfó SrcífaranðVi' c íí' 
afcur ftcnDur f)ícn Sttattí). €ap. 1 1. #uar f>«n Deríega fjtjDer íjíií fama uppat fyé 
faD cr ogliooft,aD eiiré 09 $)iorgum6tiarnan geíngur tmDan ©oeíuíícfo ran.pen 4 
@uDé <25inur unDamt fijnum £err*, gaufnara «Oeimfin&\ £ann &ar cnDur gicten 11 
i 9DiooDur*J?oiD«, og cnDur i£eimen» fceDDttr, fcv>i líjfcr €ingelíenn,er fjann bot$f 
«02ooDur ©rottené ©íctnaDcn,?uc. 1. mcD ^cffunt DrDum : €5icw þ 11 aD tmbw 
^romDÆona fijn^cfur og 53am gictcDi €ílc ftnc, og fcfTecr fí©ttc«SíconuDur W a * 
«r, fcm folluD \>ar öbpria.' iörotteti oar i ^cimcnn fœDDur af breimic og ofHccf^ 4 
tSJíct)u, og f oott^aD oœrcDiD mcfía §urDu*Q2cre,fcm @uD Ijcfur nocfurn ^ijma ý&f 
t eflu 5cattturtinnar íftij%pia var og paD mieg fo unDarlcgt,«D SoDcmncé »« r(,t * 
cnn mcD pcirrc^onu, cc fo mieg par til $íra Fomen. ^o^anneé ff ijrDc mcD QWJ' 
tilaDbroa ^orifto ^Bcg/fcm cptcrcn Fomog {FiirDcmcD «0. SlnDa og énre, ðJíafW' 
3. 3oí)atíeð í)oof ful SccrDoom mcD "pDranar ^reDifun, og gi)rcrgicfningar &9^* 
anna,far í)ann fagDc: ©iorcD 3Dran, |5v>i ©uDé SlijFc er naala;at; $ctta \>aW$ 
^nntaFcí í otlum £í)n|ti gccrDoomccr fij&ann ca cptcr foígDc, 09 fo mun f a& 

aiu til t\m ^cíailDciicmiac ; íþui faflDt bm\ fetDunj vib gccvifpciuana/Suc. «4« 

€5* 
€Ö?cíT«- 47* <fi fab ffrífab, o:g fo forinta Æþcifto ab ííjba, og upp aptut cijfa <« f cíbia §)cige, 
,9 PveDtfaftlcma iftjnu 9Mne ^Dran og epnDatia gprergiefning í)icueuum tþtooO* 
1111 / I)\>et $<ttD«r Söo&ffaput aD eirntg er til oor fometi. giefur $relfareú peft 
, •"fijnumgocoaungu SBtomwpann <-3itniébucD f)tc» SJlattb. <Iap. n. 2ID f>ann fie 
ftoe enn nocFuc ©pcttmabuc. Ogmcctte fcab ftjnaft, ab ©cottenná aloijfa gorftca 
? fl f« fett jj etta ftoora Siooó ienbwcba e&cíftð Æpcfiti, fcab ec i $ocbpre nija Sefta* 
^ntefutf/tií oD ftjna ellum peim,fem Jjar tnne ecu/eDuc tnngconga \>ili«, f)»erfu\>egl«gt 
?° U ^ntbcettc goclijfunacennac, fem ©uDé $>ienurum ec tiltvmab. ^Bil eg f oica 
Nate blcffuDu &cotijb tafa mtct fpver £cnDur aD pfemga: i. £wfu vocD* 
u Öl«ð «d f»eicca Sþtoonufta eigeaf eflum ballbcnn aD oeta. 2. ^)oecfu miog fceic 
SðMtoAifa fig aD panDa. #i(ttlpa ofö bjec tif flooDe ©ub , focet Sefum €f)tiítum, 

Utíeððíntjeú. 

JgSþu ©toeinn «Ð}untÆa11aft ©pmmabut#inn飜rfta: $«tta Smbtette 
Jeat mieg fo ocglegt cu ©egum gamla $eftanientefúré, fo pab folg&e ^ong* 
íiS/boomenum aa ftunbutn. SJíopfetf wac ©pcomabut , og £0 ^efDinge pfec 
^UD« ftoolfe, S>ámD oar Æonunguc pfec ellum ^fcncl, og po <3pcttmaDuc,fem líooft 
J t( if bannö ^falmum : fcetctoocu og mieg fo tignaDec af gubbcct-DDum áíonungum- 
£ to «c SUtfean i £ctt«gum f)tca £)amD, £ð$acia bico 2ija Aonunge og Sfajaé bic« 
B«tf)ia. ecu 0aD ©ubé* ÍCicnne*a>lenn í nija Seftamentenu , fem cobuc »octi 
vpcömctmecnec, íjei þ etta ÐcD ab <Spco , mccfec ecfe alltijb ab fegia fpc.cc ofomna 
S ll ue/fofera,gierbuíeiccx» gamla Seftamentefmé ©egum , f)«Hbuc i ^i, ab ftptia 
^Ubö ^t^«nDe og fcíjDfcœgia ^anno' 9íafn. «f)v>ec mun gicfa miec, ab allt þ etta §ool£ 
g l <e ab fpoa/fagDe Sttopfeð/Scum. 1 1 . ©puct pDac og ^oetut-munu fpcvi/fagbc ^oef, 
£?o. z. íþ^b ec,@uD Dijr6a,(ofa og oegfama. gofenfíeí -íöaptt(la werDuc piec nefnDuÉ 
S Pc Umabur ené f)acfta,og $ gietur ecf e um paD/aD f)an f>afc fprerfagt ovrrbna ^futC/ 
ivWttcn fegiec,2lb ^an <ðie ^icice tn 9? ocfut ©poamabuv, oan €fa me&al atmatíi 
S^^tflna/Obonet ©pcumennfpcubu tii £þci ftum/enn Sobaöeö benbte til f>ann*meö 
ö "»gcenum/Oð íijnbe Síonum ©ubð ©on ^ollDcnu iflcebban. ^cmi Sptecf om* 
J^rcnitoorecáicne^gcbut/feícboba ofé Sefum Sbciftum baaefifpreroorat^pnb* 
*>H uppctferiofétílSiiettícrríé/pcir wn<x oíö þaii i SRitningunumfpm ðugunumaf* 
S^laban meb ellunt þaíié Slftgiefunt og ^elgievningum. «&»«cct fm ^oovn gamlci 
Jr^flntentcfm^/cc jafnaft meiflebiö þafré biivmœta ^)oiiD ogíöloob, fem f?ané íþienar< 
1 ^hiia i f>cílegu Sí Itarifiné ©acramctuo ? í>v>et t ct QSallb fo miFeD cw Serbu, fc fm 
? Icöfc cgi)nbena fjicxifetm pDranbc,og ab btnba I)ttna ()im ^etm,fcm ccfe\>illpbra(t 
f fl f bene loata ? áob.ao. <&imcb pco,^5cccbuc mijnet, f)^ccfu veglegt abec £etcn 
P'bœttc , fcm ^o af mecgum íÐcuca oecbttc IijteliS meteb. Scfc toof ©pcomann^ 

vn ^<ftt«bfo mtfíft %ii'&mðuaf 9Baiioftiootncnc/^ott«ðfpwr (f emu fefibc/ab ©uö 

^ff3 Sífbe t 4 77 - 2í 3on$ 

|cfD_c famt nana mv&B^nœtljenum fo lijf abe. ^Mtuttoeðð'U<ru ^nnétttíi&i>í^ 

yxii) w i jerDune, eg etga þoiiíim Bar ifie at> Bioona,epter Buifem bafi l)tfurl>óeviuifl 
BoDeD,Bat Mru 09 fíefret of gamla Seftamentcfeng epaniiéfium, feni tfngefi 
SJÍetie potu furer £eimcnum. €(i(teuð«at ftoi ^ltfognum tefefi/Se.cmjaéParUtiS' 
Jjjngur^aj l>mi oacfoBoDue ; ?ímoé fegiecijinac Q5óofar€ap. 7. ettioreaep^ 
SHoduu og ecfe ©poimaiinð ©onuc,f)elIDiic v>ac «g 9,auta*£t)rbcr, og TeitaDc cptec 
^.orl>eriuni,B^t tefur Bettatteglego <£mbíette eingafi 5).i)nÐiiglcífa afnocftiré m** 
^ertoonU/ ^tt/^tgterfC/DujrÐoouic nic oDrum <5BcralID.it £lutuni>Bm Bar i cv 
<&(emDcnfoolgcn/aD Beit<>tuS)tottenné íþicnatar ; ailurDujfDoonturenn/aD bf^í 
toilUera^etrro Sírfur, 9aim. 18. 5HIut«Öít)tiDuglcifcn i Bm, aDBeitctti DlaiDé^ 11 
l)ané SepnDarDooma : Dg er Bab ccfe lijtcD, Söern inijn ; ^pet.fem ailijtut BaD D> 
r a B tm írtD n«CMronoo. (Sg Bpfcft eita, ab Bar cc eingefi af »Duc foa ec & 
þaflbe @uDö <bon afl$ ^ciDticé wcDugafi. (5fi b\>ab fegiec Cbcijtuc piD ^ojrulanfl ■ 
gwr þan forfmaitr pbur, ban forfmaies ntig. 2(D\>ijfu er BaD fatt,aD »otcc ^iem"' 
SeDutnaieiSaiimmBar- s a-í*-«-tí«í.. * 5 • ■ - * 

SDiifeD jfóctcc ofö ai mb J... 

feme,ogöbrar ficnnemaníegar.<;yyuvi.-,.f>u evu peii; i«im^i)ti|tt jpienarar, ogpeir< 1 ' 
uafa pfir ©aidim nbrum, tia'r Beir gieta fttt£mba!tte,eptec Beirre 9.aib, fctit BciH' 
Mier cr . m * ^oftgia;fiie : Sftun Boi Sþrifhte ccfc þalIDa Bann fafloufann, fcm «2fo 

aiimaíta og txif afía ípienara/Bm þafi jtcnDur og fclltir fiinum <f)crra. @ð iicitt er/tticD 

tuD.t í)annöMi„ . . .„...„,.„ ^,.»,, ?vr/rfc ,, ,,„,, |, H1VH i V y ivum iuiium >yeuu. v>» 
tn nu t Betta ©111 ccf e fai mtcr til DrDa, þoet fu *ier cigttm jþcxj aD elffa og t>irba fijc^ 
Jmrra eigefi ^erfoonu,Br>íegpcfe«!ínf)oeriu(Sífiec«Dur um 6aDtalaD,pemier fcaD0ð 
fi)rerminnjtu,ab BeitafpDurbceniberPcrbccDur of matmleguin ©eigc, ^rottcim eí 
fai fcm Dœmer Bai, i.€or.4. ^eirta DoirDing í)ia> «0.eifiuiium ctBcim^eiDuc ()i<* 
Q)uDe, bab £atuc, fciu cBctDliDefi leggucai Bai/Ofiac fceim<£l|fui.f)imnetuitn. 
21fDcciittiir,crBcmi jficri fijmim^cfiuiU/bafiocrDurDu'jf'booiiuici ©uDú? ^ie-.öpc^ 
jlii/cmn ^cningur/fem Bca t>antar í)íer, aflar í>uuDraD ^>eninga Bar,efi um f> í r c \>il cg " l ' 
tala,aD pterecfc forfmcaeb&eirra<Í?iootiuftu,bofcirfíci: liitelmootlcgeripDar Sfugun' 
fumra ^erra/Babecálíenningacnac ogDcDfiné^rcDifun^'oi efjiier fo giercD,^ 
forfmaitD Biec ecfe Bai/()ellbut pafi fctu pai fctibe ; Dg ef Bicr (>atcb Ba ft)ter"@anit# 

ami.ím hnroh hitr (Þ\tntor nh/lPM ftnftitf^ Xmim i í...... ...aí*.-. rr>«ís^ tL:*. C&.:l>?H i. t .,,vMvv f ivi vuvfvM/yvtiLnu pmueiHpe«ieuue;jjg ci pter tjatcopa mrer oaniii^^ 
\n t pa batcb Bier ©ailer i)bar/og jtoftieD Beim i mun niefta ^oba. (£g bib pDur ©r* D * 
( fegter ^.uiluö, 1 . Sejf 5. 2ío Bier pecf cD Ba fem crfiDa cn mcDal t)bor,og llouÐd fpvci' 

ar Vllinlífi> nn Piimn,. nhnv ,.rs Vttov í. /iCii ..fi' »m £.'/»«» f-„r.. t,: /^o.^ti/? 01111 
ur 

t)bar 
fcr 

fpiallciiu 
anö í 
f tl %tf,hcetíieit'gietaf>aD tttofeða, 09 Dilia fat J> iet foDDaií ©ieftetil £t)fmgat ? £tí 

™« |f iltf ecfebifn: bamtn>uDui?pnjtooD>&un et ein* og ©f icefinmfm $cttentiu« giet* 
iitít i ©f ref fegiuíe, einá 09 ijun fagöe uth l>in Dramblotta <StrijDéí'>9i«n,aD ei t)efDe 
,e >%t>iDt)«n «Dt«l«,nem«j5«D fembaií (>efDe oiburfprermœllt. D ! jcn, taleD ^aDfem 
Jfó'et fiocfnanlcgt, epter f»>i fem Sprun.ftcsn. <£t ecfe |?«D biD fttmo fmi íötottentt 
%iet btai2lmoé/<£«p.2. $>.erb«feD fprerboDeD ©pamienunum,feði«nDe : Sþier ff ul* 
5° <i fpca : tyeíje ©uDé ©ínDur mcotte »9 af £mfegi« , Stmoé 7, $eg«t 2lm«tjia 
•ví^^Ottmé^teftut i $8etí)elfttgDet>iD ban : Sþu <SicoanDe,fac butt i ©pDinga 2«nD 
?ð et^or 23tauD,og fpcaí>at,cft l)flllt ecf e cafccith ttD fpcai&ietbeí, þ x>\ paD et í^ongí 
fené £elgeboomut,og baiié ím>ö. D put QÍMlluDijt! fjeöatSeoneb eíftat,bttermun 
ifielfttfí ? Dg pegctt ©rottinn jfipttt,bi>ermunecfepteDiftt ? 2lmoð.3.€nfyamt 
'l'Pat fo opt fem nD &anné íþienatttt ftca, ttD oDttt ©Icepet 09 oguDlegar $ltl)ttfnet taf a 
íwljenD , ennboer «f bajmé trmlnnDum $itnutummun ff ielfttfi fntet pDctt DJjocfa 
^Ur 2ReiDe*©mp,ucrr SJlenn erutotfierum batíé ^inautu, t l>Ðetó «£)enDeJher etuD/ 
''•16 og t)iD fnona ©pami«nnfmé Söeítte, fetn f> nllDrei bafDe i toott f omeD. £g íf aí 
Siet'a mijn DrD t píjnum söcunne fo fem€UD,enn petta §oolf fo fem £rie,p«uet baú 
^ber,fegier Sbrotteii fptet Sttunn 3eremjce,(£ap.5. €nn pnD DrDcD,femguDbrceDD* 
Sbrottcni íþiettðtttt bcifa i 2Dcunnenum,f>ttD et 09 t)«nö DrD. €nn fo fem f> «D «D 
•oerufalem ecfe ftr«r uppbt«mt biD ©painittnímé DrD , f«mt »ar 5S(xil<€llDiiretm 
*f e lccuiðt i burtu. ©e i>ite I)inn guDlaufe £eimur , fem ecfe m lepfa pefjtim <£UDe 
ohngcangi .£>iarta mt,tilaD brena J>ar upp <Sorp 09 <£nDeme bollDíegra ©ptnDa, , 
^'te l)an fegieeg,aD biné eilíjfnSogttmun ff ahu «DbijD«/fcm um SIHDer numbrenntt 
vcn/ticma feír pDrefl: «f £t«rt«, Sllíer lamtnft toicr til ^ptf iufuir f om«,«Uer l)ct)rum 
^ier DrDcD/Og brnof um éacramcnten/09 fo fem ein .^ermcí^caif a gierum ofö íœte i 
^i)tiftenDoomemmi,enn ncet öiít ^ctta f)\>«D mejl gietum ,þoa gial'e ©uD, «D ecf e eétte 
wma bicw fumumofofó, paDfemíörottenfeðicrumSuDofprer ©íun 3ccemjcr/€ap. 
j : %><\x byttaft rcongfmvmcr Síeft camcbal mijné 'goolftf, peir femliggitttil 2agié/ 03 
^tia ©notut ft)tet ^oolfcD «D t>eiDa f>«D , fo fem p«D Suglaicíi gierer mcD ftjmtm 
^ciDc>Q>reIluut,og|eirr« «£m>é ecu «f ^3rettutufull/eín6oð eitt Sugl«*33tt)t etfullt 
J^atb?iugluni/ p«r rot «f r»erD« pcitmeftugct og tijfet, feitet og fricaléleger, pcit 
|«raiíicD Siitfm^er, ^eir b«llD«eingcn SRtettinDe , f»eir fcamfvcema ecf e ©íailefne 
feDurlauf«,og ^«D Incfaft fieim. Dg Sllmwgcú er ca ftunDutu ecfe bctreaDftjnu 
jj!*te. íþ.iD ec «D fennu gr'aitlegt til «D v>it« , aD beiler ©afnaDír bet)r« fo innrgac 
.^'<Difan<r/fomttrgar Slminningat «f ©uDóDrDC/Cií peg«c SJjeii f refia «D Þeir giere fme,Jjai et e«tl« tijmiDe l)oct , fem fuííe«Dgier«p«Dfo fem cí)tifrnuni 
ri«r,f'«D er einé og einn ofunugur ÍDlutur fprer |jcim, og einó og ©rnumuc 
^ fe ÍMtct)áDneiar6,S)«n.2. €r l)«nn f«gDe : $ÍD íprDeD Dctrc't)otfeD fict. D ! b,Dcrfu 
ll )t<D er pettft «D DitDa ^mbcttte §otfijfunarenn«t ? íþu fegiet, aD DcDcD fte borfeö t E 479 .SíSött* 

*cfe i «te frrilbeb, mebMutamcr fu'ftalfaii £ fo, fBarnmW 
tunniim aD relia gccDiIuna ? eegDu ©pDingar fotDutn,amoó.8. _n£cfé ttccre ofltW 
oe,aÐ npcfrec ©corutigarfegDu ccfct^iarta ftjnu,nœrfeír unDer ©uDSDrDa SyV 

m II M r I /% 4^ Al fct _ « _ - _ * _. T . . ái / . . W. iT # . > _. _ . & tcnu emafra [)rc:n PölluD,fem aDjoovtruDu, ftcn £uogtil,aD £u pelgev £»ijlDavDa9«'' 
{Hn&Mrneg *mm. fcnnnfKlgaDuv? _cfe ev ciit íÐacmc affimifum f.cveDvum pelga.'' 
l)el.Dun>cvDa £eir foeptcv ©uDé og^fevpallDfiné ^oDc,eim{ni[)eígav.)an, effcupe^ 
ar fícolfan f ig,ecf c emafta meD , aD frepra ©it.éOrD , l)e«Dur 09 í)ítm,aD itceft 
faD íueD ficolfum £ tír,cv J?u Ijepvt (>efuv,ogtoeiItev £toift)vecfcíer ciné ogíÖijvenSooD'' 
reim t^rt9onumoð_i.uncnum, ofliMlierpu til fuííé f;anoa ^v>t cg allDrct íTeppa , P^ 1 r- i~ u'v»i.,pH «.M»mvy,wu f u u| -aiwi u uiii vi. og ifijruv pwa i)eucig« gorujtunatv 1 

flr tmbcrtte ; O9 f)oaD|loDavfaD Scamiííí, aD[)anDvDeD[)epre,nema panenDunÖ 
tffegge JmD uppa.4DiartaD,oglife£avcptev , eDur mun Jtetta I>eilaaa €mbcette »* ta 
mftiptaD fprer ©iDa*©afev ? £Duv eiga ©uDti $>íenavav aD pera pDur eint? 09 33é tn ' 
pau ot ©tvœtum fcotuog feliuDu til ^iíía : <2Mev I)ofumft)rerpDuvi ýijpurblcvtf^ 
»9 piev f)afeD ecfe DanfaD,\>iev piilDum pDuv Spatma t>ova,og Jjiev í)afeD ecfeg'vmtcD/ 
Suc.7.í)civ(öuDt5 OvDfjepva atl)Uöalaujr,09 ecfc l)i)vDauuiaDfa , vaS(o0ctparaf,^ lt 
öra9« fuolfa jig magnlega co _onlav,ecf c einafra i J>ei,aD JjaD mtm rijfa upp t ©ooi^ 
ítmm mmooteJ>eimcofijDnfla©eige , Sof). 12. v&öaDpoerm'DfFicífelcðafta^oa 01 . 1 ! 
fliera^eirvagorDcemíngmiFlu prccDelegre en ©oDomcc 09 @omovvce,f)enDuv cvtt f ,{ * 
Dattlegev i þ \>i,nD Jjeiv lico _j)vu fijn tií aD f)epva £cin #lut fem jfcim ev ix'tl meflc 
W,4ijtjei«ð tilaD orccfna fprer ^enum/09 Ijafaftefópo ctnaeíí 9íoti^«iTtim ^>«ime,K ,J 
íP Jcirva 4)imnarijfe,cnn cilijf ©ieliD annará.t)eimt?,fo fcmegfDrcr ffettui f^ð^ 
©icvteö aD í)öaD þat> er,fem ^ad)ariai?fe9icv fvaniöegíðum pena unga ©peii'í^ 
^ií ©iefa #ané fjoolf « eeilninfleatlupiailparcnav ^tl ^preraicfninaac 
Daíþetvva. ^ii r cfí5 ^inðfama erupDuv 09 ^ienenDutnec f(twv/_j.S«. Ccfe r ^' , *P?cffu 48« 

Jjrc 'öwfci Dbuv eil(ntnð«n v íf(Duv «n 5of)an«é. £flnn (T íj' töcf Wl€Í>/5Sð t u« öTUína / fo 
ív a t °8 WtvSjtaU mcaplatita fo fínjl)anPíll,og Slpöflo'pefpii , U €whw} ^ rtD 
. f<> ■forqicfíii« / n<ttia aD ©uD&ioe^ctlfiiefe , <nn fomt fœDo$eic ©calecpDac ca.pm 
JJ"n*ma íijfiuitf OcDe/fcm aD ít^captttt @uD««til ' ©cnlu&itolpat ettum peim fem 
.^i/Ofl Jiegar ©UD$ SfnDí fíimtcingcjt J>oi i tíetwt wtDtt &iatta; fjca f aií SRanefEian 
'j? tft ^ fatoai imé.piDf>aD , oD pato eptec fulltomitum ðtefee €I)ti(li $lUDut<$ / fctn 
f ^»ulus ab 0;íDeEícmil/€^.4i : £g ppfec miccfo fcm aD^afi ecf c mieg eljíe ©onlu 
Jv'Hfemecfetoill paDuinná tií t\D bcne íjoolpeD uctDe / oD fcpggia nouDfpniegaUpp* 
Wuig af ■^ícfo fijttuuvog pcpta poii i @uD$©toD talatiDcnteD pitíc meftu2ltf)t)ðl<: 
Jr** Wfiðia ©»nöetnot mie'ð' ^tvnðt <o ^énitm r fem oD ecfttneD onte (Soihvc og vnf* 
<ntom l)fr6g cfyrificlcðUm UttDetbronin$cftamPcmuc'f»)tét ©uD i ©fciptat<e>tool<n, 
S ^^'ðfito^f^num^tíittúuepiiÐofinoftKCt^cDalöaunau f>oné Sþienara ; Ettft 
^naiDe ! oDi^avcc \5otlo 5 nocfur ^íutuc fcn, cDfumec SJlcnn nafa otp>mjfon 
."^btooDfo fcmcrvpcfiore l>«ílfufam(egu $>iooti,uftu fo nccr cD otinaD v \>ert £rcem* 

"J ebuc Dttcnn Dccguc £ca unDct @uD6 £>cDo £cprn, f) ca cr J>aD f fem pciv cettu oD 
^ii9otil^ij(ioc,oDgiœtanDe J>oD lijtcD , oD peiceigapataDftnna @coluui ftjnum 
S"Jbut/fo pett meigeumfípa cilijfac £el*ijti$ ^ijfter. &m fcgicD mícr po,ef €oin , 
J*ttbopf)eí, 3uDOö :ogi)inn cijfe ealgi«tinguc mœttucigo ^oficttaD pMrfavoc 
^elunum / og fitio unfcer «intu$>r<Difun,iiutnDu fcicecfcftUlfl £aö piíí ftœr jta ^cU 
f!S ínm ð > 09o(faoD |b^t<Difuna(IDrcipr:ite,f)toilijfur ®cncafTapucecfaiaDfc^ 
1, ?R ÞaD mcDatí 9,aiDarí§ijmcn er/ fprer ppert^aDur giettirft.tttut otDeDPiDpctt 
« Un U'<tbe(egu £ernmngaiy«r peicnupijnflfH £lijD<D£pt SXottjtu ^coopanDané i 
^emecfu,gter<D ^Dtan,fctttaD©uD$9Uifecrnmla?gt, pecfutn ©uDe,oD v an pefur 
^ c fenbt of« €nglo of $imnufti til oD fro-Do ofé , pwetto SftailctgD picr munDunt ci 
' ^oft^eíiDutfpnDugo Mmw potaSijfo,Þoc fptír,fca fcm eljf oc <Soaluftjno , v on 

l f Minn^)cniuforgoro / og fúgge v ann$ínioonuftu mcD ollce •öoogpœvDogUnDeV' 

\*i og ét J>aD nu.foum l>iD ft>tcavot*talaDi 
6I ,af3ol>amte pofaouer (£l)vijtt Iþicnococ-poDfpcft aDJ«ro,aDforfmCtt £eim«nmeb 
J^fau fcm í l)enum et/og (ietDcilíé ?íuDog IðínnnDitDingflC. 3ol>anneói>ac noogu 
^ftoovv^ticDec t)onnð vocu til pefð , aD bonífuiíeoD pevDo tijfur^)ofDingenuDal , "enicDal wDm £lcajarö ^oronévsonot #ofuD»*i>'ejt$, fo fempot um t 
r '>f)tonicu íöoofatcnar,24. $aH SföooDer €liiol>etl)i>ovog of Slocono® 
IiJ c i u ^uca6einigpottor,l)Ðcvium 2i£ttf?iDoD ^icncmoní«©fopuccn fpígDe, ©cetvum/ 

tlnft — a ,v . -v..^ Iv . M De/fcmttat 

, "Uoor ^ign mcDal ©pDingono. ..9hi po bann t>cecc fo vSttfgofuguv , fcmfogt ct , 
jj? ^tpoiiDc f)on ()cllDUc oD{*.ioono íSuDci €pDcmocfu,í)<UDuc.*n oD l>cco ^ign^cDco 
,ui fl. Siöpijfu tc^oDfatt , ^3vaDucmijn<c, oDetnöen et ff pllDnguc til fefMDHna 

8ít títmn 4U »30tti 

siiuin tijmannfegú^ «Wunum , túi* 09 Sobaneö, poifyann bac fieri f agt f aífaDUt i 
jkfía £mb«tti*. ©uDbefuc breitt sctgDarfamfega PiD ofé/og leift ofó aD bvoa íiSa^ 
enu meDal ^rœötaoorta, ogbafap4é^ot,ec banog Æonunguten bafa of$ •v»tW u í' 
aD,ennfco ecfe aD feiíaft £ at ftam pfet. Sobatleépfecgafalla .£íute jpcec epcifti fat' 
et,paD famagiotDu og banné 9>oftulat/fo fem ^etuc oottar,^attf).i9.£n£ef*Mi te 
aD oífa , aD ei finDuft peic co meDal oot , fem p.fergiefa (Ebriftum fpret oetallDW* 
£lute ; tyefíupilegtilpeitta sifeD bafa, et lijteDeDut trfett fcp.t&a uft fut €tn&*rt f ' 
enn etuallet focfnet ofann i gicot *$>íoog oð2futa*@afn,bt»fanDejafnotf fijní€^ 
C>cctíið «8*9nDugíeifa,til fijnSeigen 2íbata,enn ecfe €bciftöí?prfíu til Cflingat/fop^ 
etttiD, aD £ac finneft eina matget SuDctSijfat , £eic tDfetie fin ^etta fpttt fcW'": 
^3eninga,fo fem ^etti ©tailbtctDuc , tfeic eD pftcgiefe alla £>Iute fanné pegna/Oðf 
J>aD meige oiD nocfta fegia, ecíöcottenn taíacbic««p1ia)eam£ap.3. 9íctcí>eíc W? 
aDtiggía meD£onunura,Þcobtoopa peic gcibeú, ennHpeimfemecfelcetut uppt ^ iu i 
{lettra,boDa £eic@tríjD. Sþeit eta ©pnDec mijnögoolfá, fegíet £)rotten fptef5S* u " 
£ofece €ap. 4. ogfeitteifa #ug fin piD peitta Dictmglcete. StteD fama moote M 
®totteúumbeíJa8eigulíDaog um§)aglaunataú,©eot.24. (Stfjann fegiet íeitt«' { 
£ug finn oiDfiauneú, ogec$aDnccrftaperfagt,ppi ein bpcDilau* ÆieúemoDuc ucí 5 
baúpefuc fcaDpaú eta |f al,pco (f euec paúlijteDum goolfnnó0pnDet,^pitetfer b a " 
Jpug finalfeinacn moote 8atmunum,enn kggut aD litlu fjaúé llmbootebttc gramfo''.' 
fem f)<mn pigguc8aunen af,og fagnat jafttttti af oonDuSftbœfe/ef @pnDaten»iH H 
íepfa meD nocfcu ^teftfmö ©agne, gietanDe fo&etbeíaD íöetbaoen , £aDet©u D ? ( 
^roi aD #iegooma*|)tt>fe. €ingen bttpf e fiab fptet Slffef un , aD f;ann nepoeft w {Knlijft aD gtetáfptet <23am£fna og gcutctftac fafet ; «f)oet ec fcoaf pDuc , aD &an" 
lcoteaptuc ©ptnac, fpcet ecf ett , eDur foeifeœmijnu ; ?tttace fpretecfect '> &W Ht 5)cottenn oiD &ennemeúcna,«0?aí, 1. @e mco og um ofé feöia>; <£íngen et fcw eD pioo' 1í 
€f)tifto ofeppié,$o ei fteu matgta Saun fo ttjfteg , fp fem áíptf iu^ienatatía i ga"!^ 5teftaraentenu, og oante piernocfuD, mun'BaD |ufunDfallDt aptucgiallDajl ilíPP^' tt 
tiettlmtra,eDuc B\>aD mun petDaafpeira goununum, ecfuero^eD pDut afCbrift ! 1 ^' 
et pDac <Statf,effctet tafeD ^aufcam fpcec ^)enDuc co bonumi pefltt fiijfe?^^' 
tniettif,aD faD mun ecfe oetDaauDoeílDt, aD peta^uDaé biet, enn ^Jetut 
pco betta biec lijtéD aD f)afa,ogfat fulltijfUc aD v>eta , ef;anaDl)Pett peta flfaf/fP^ 
jíóoi fcotumofð ^áD fagt t>eca, ei'3 : obaneé fagDe ©ttijDéraonUnum, ^eim etfont" tu 
ban* ©f íjtnat, og paD ^efé beílDut , fem pictetum ^bctfti ©ttijD0*«92tíí; ®' <,l ' eP 
etngum Dftijfe,og pcetteD,eingan,bellDuc peteD con«;gDetmeD pDac SJlcöfa, 2 lIÍ>3 ' 
2. íþat) aííaD fem @uDé ^ienemen eiga aD nema af 3obane/etoané fF^nfatwíffi^ 
cöanDíctte i bané Smbcette/ facfomu tilbanéefijcnat ^ollbeimíumeú , £MM tm 
bailDnet \>oru f>iD t»etfta §ooíf , ijjeim fagDe f)anineD ^ctgíctte, aD^eít ffpHön^* 

gieta fcaró pfetf aD fmboDeD bctce : íþac fomu tii banð <5tt iÍWMtn, hm fagDe b» °* ^pcft JSab íamð,ev eðífpvcv (remu uráðttt á €n #at íotttu o,ð tií !)atíá 6f tjvnac 

ír^'Hfeíu.^allOnct wru-ftín«rrwjfu(lu/(j^w beííoa.ufhtyog .©aDuca*i ; pmet tjctt* 
af^W/Mec t>otu eittðpet ©ntcelinðtav , fcpi alít goolfeD (>nie at> íeflum tuenum 
wvu ofl .raarðcc^)ofomsiar.©pDinðO afj eira ; €n nf pt>i aO $eit oetu #f «í'- 
F 7* ríl V/ paa uojjaDe ^eflfí @uo* SíaDuv aD ( feðia Piofcu: ■$ict9teDtu*á?pn,ty»er petw 
J«Jt PDur aö uráflpiU'tHf omataÉ>e- SRciDc ? ©ioreO tfpi ectDuða Stoejftu ^Oranennc , 
JweDei mca ficuífum pOut , ^rapampefumpiev fptev ge&ut : £an uoðaoe «0 
pfli;iimm ðwOlauía '^cwOi áfenunfle, pícr bpvíat ecftaD bafa pijn* S5vooDuv$ 
^öto'&Wnt.' ^eíianDe raunu^ eiv nu oerameDaleoc/SövceDuemijnec, femfoaloav* 
r? ft * al < ttl í'tivtav «w ftg f alla ^efbin^ia cu meDaí »*t ; Safiwel fco aD SJliífratjDen 
r!/tT metð i ^arerfurata fceivva , aDccfe uvfe jíoonbaðan ■ffitonn ttl aD £ecfiapau. 
ííii ub oeveíoféítjfnfarauc f ogðicefeaD SRenn toiílDu tií ^efé buðfa,t)verfu SanDcDec 
p uf ©\>ij»irDins : Slflpotb, ðScmiQtote,; ©tipDcillDer, ftoref tun ©uDé, Sorfmcnn 
r'^OrDa , £auélccte,£atUr tilí9ícmuiðan<$ ,£pðar og ðiooðut ðmuga etfpunum 
og proopa t ^iraencn, foaD ncerrepoifjjneft Itaðia, aD ()inn alwcottuge mUnc 
i íf aþau l Oröfpret ^prumttorura/erpani fprfiu taíaDe\3ÍDSíed)ielem,€ap.7- íw 
g. n otmia ttíreipu, .Jtoi SanOeO evfuíltaf ^efuD^ierníngum, Oð ÍWulfSBptaenn af 
^tjtc/Oð petta oevOttv {>o 'anuabí)V3<vt ccfc, eDurnteD poatiðanDe £enDe ftvaffaD, at 
JlX'frm £o <taa UO ftiéra 0?cifning l)inum aloallDa í£oomc»va fpvev <Scul í)tné £> 
sj'tfla cw pjDötfia5Ðei9f,aHtaítjDftl)iín^eim , fem mcftuðectvii,iafnoel fco pctvam 
*«0\>ert fteu fccthftes i §locf e , bccDe aO ccfa floifijf t, eDuv 04 aD forfoara þca eO p aD 
»era. íjiKr fcðieD ,,ýaD ðptíDcc ccfe , ei aD fijDuv pcpt* a peiv ofe eitréog £>ocvöraonl 
Wlana.,enl)t)aDi)iteD^i<vaf|jpi, $BraDuvmijnev?McDf>ievtilMévepnt? 
[^ WtjDt ^oDe^caléifui/aD faltai 3eafaoqp«ðtaecfe,tö(iraffa,ognao9 comma 
l^ m ^ °ð Dtijmcí, meO alíre $)olenmaDt ? a.Sim. 4. Sfcema fcter fo gíeteD,fcca ottcb 
JJ* wfc f)oaD ©uD f aiu? fycer sDav íþioonufht aD rotrietta. aStltD ei tií aD faD fte noog 
J t«9ðia £enDcna CU ^looflcn / enn tijta fo aptuc til f efé / fem til baf a ev , peiv cD fo 
l J tfl/ cru ti-paifcv til aD íeiDa ftoilfa pð nie aDva til *f)mma vijf té. ©uD oill ecf e Imta 
b ^obtííeDuveita/ljtti fkiv cvu eitt^crbvoteD^raö ; Dttafltcft/Þof eivruumoot* 
ttb ^ a '/Oð s -Þpfnum\>aíner, os aD pubTOec 00 mitlum ^eaaovma. €nn @«D gtceft, 
íhiiih nn ttm S c 6Pvnen l)ieiiDe ecfc ©vevDe SlnDanö i ©feiDunum , picn ofé ca 
wj' l, m , fo ffiíetm ccfe toanl)el9u0u @uD fpveveinn í)nefa S3i)ga^íiolé,og ein ÍÖita 

oðfaumuOufo^oDDaunÐev f)toecn Sicmlegð , tiné oa pinar felff u ©pcu'- 

H nttv ðtov&u wnDev Scv.ufaíemé €pDcieððinju , íSjecp. 13. ^tiaDteifna fcac meD 

«ÍÍ2 grít), *83 SK 3oní,.v;: 

<^b,ljoaf J5oeniðenn$tíDut tar. OSÖrcebut míírtet í p&i (fyíl^mwlfr&t^- 

fomwfanDe €llDebcanDa ? £>g ecfc mifluftatnac f>ttm lifanba <SuD? v£>t>eeW''. 
bob oiec ca £enDe pefum, lcntum ofg í)epra pab pann fegiec vtb Serenuam, £ap. <l 
QSert ecfe ottajleigen fprer þ eirra 2lugum , aD.eg eifunDurmerieíJigi ^etrraSítið'^' 
poert er fco nu betta,aD fim efoilfcn pgla fig, og bann fcoe £o eingu tií Söegav tota* 
eD,etlegar aDmafta @uD0DbíijDu,ogaDoannfunDurmerieofí aDÍeítnaíft(«enDUi l1? 
©uD fannaD troDa Sínbffotauti unbetgatut pinnS minnjta QSefoclingé, fein honum- 
trepfter,og gierer SÖerf finnat#allariat i panne* Dtta,aufí)eílbutpOTemm'<'5)> 1 ^ 
ana, fem wer f)efum ab bertafHíD ; Upp()cfiumJjoi oorar DíaDDer femaOrar^*' 
funuv,fegium 3ftae(ttlfinnaepnba,og3acob :ilfmna$}iágíecba,foei oetbefceiíí ' 
Söloobé 1 af ofé f rafeft m pínurit mif ia íöeige allö 4>ollbö , tto-r pt-er einn mun W 
noog mebftjnatepnb«t,JÉ>oieigiere í;annfíg (jluttaf aube tannatlesum. 

3. 3 ÍJriDk Sttcntta befur 3opanne* meD fijnu SÐo-mefient of* , aD otet (Ftiíu» ,r 
uera coroofret og foftgtafner i garDoomenum , patiité iíprfia oar ^pDemeef táP 1 
3crufalcmé«0iuft«te fcefbu peitgiettab Dtœningia^ceíe , (jan foor i Frijnaum # 
pab SanD erlcwmD SorÐan , ogpreDifaDe efijrn^Drunarenartilgprergieftuna^ 
epnDaua, Suc.i. Ut fccxmgaD foor tií ()anö3erufalemogalít@pDinga*2anD, fof<" 1 
SDtatr&am* t>ottar,€ap.3. ^ettaparfroor eoofn, Söro-Dur mijner,fprer eiíí Scani'/ 
og(fuIumoierecfemeira,«D paííö ^erf paf«einaftapereDaDÍ?ijra,poteucaö fegiec/ 
fo |em eg (írar aunitíteft, aD pan í;afe pceDitaD ^Dranar^efijrnena, pab jíilft tttí«« 
aDfíe, nDpanpafewtlagtognnliftaDfprer Jjeimer foinuulpansefijrnar ,• poilijrW 
ab tœre fca SctrDoomur , uppoa poevn fccir(Fijrbtift , ogpvernigeptecpenumcette aD 
lifa,puD ftjna Me £>rD af paní ^reDif un ; ©iereb 'PDran^oiaD ®ub$ «K;jf e er ncu' 
lccgt/ tteni, gtereD oevbuga 2l»ertu 'PDranene, foeregpifö um,aD paií tingafl bíf« { 
til fttíar ef ijrnur tefeD,af ^eim fem pafaoereb fomner til^ttðogSlva/feiHecfebeF 
öeteb funnuma i pejfum 2cerboome ; Sftcerfta olijfut Jjeintaf ofó, f«m fetiaoib 2>oro 
©totten(Ji^eilagte^t)eUbmaiItijb,ecfe«inaftaUnglinga,pellburog afgamía m ftuttb' 
um, fem ecfe funna ab repna og proofa ftailfa ftg,ni« giera efiímfiijf&amaíÐcot'' 
«nn* og annare gcebu. etoot Dar fcejfe eoofn Sopani*, Sörabnt oggaf \)^ 
ellum i riettaíi 5:íjma í)oaO ^eim bpriaDe , annarömunDe JÖrottetí ecfe fagí btff fl / 
nbfrca panní ©egum f)efbe^)tntnarijfe libebDfrtjfe,«S)(attl).ii. í8orar eoofi»e f 
eru lamgtum mine,fc Pantar pctt cn ftunbum í>A>ab pofr nanbfpníefla oibpurfa, pi< f 
fegi«b,I)vab uantar ? €g oii (uer tií foara, ccf e «Uum,enn ^o mergumia;c can^ 
ftaUDnaft eacvamenten, pooita «Díenn , aD af ^oi bercaftunbum picttlumum b^* 
ium,en f> m oantar f oftgiaffna Unberoijfun, bœbe um eacratuenten og um abrnr 
atenat ©tetnet , fem etu onufianDe ti( ecolupicttlpat. 3ací>avjaö fpcnet um ftn © ot1 ' 
2lb ^)an SJtune ©iefa @ubg goolf eef iíning ecaiumcttlpatenar Stl Spvít0ie fnítið» lC 

©pnöa íþeivia/foeígumiíievaDðiðVfl ; mxl tt ^}e?f eD oníitt. ^vao flagnav?< l,íl * SMtt 4*4 

p.%tun,f<rti tuec pefum t>eitt paná,nema \>iec gcanDgtcefclega n>t(Fijvum fpvev fccim 
Jjw &capt>ncec þcív Dvaðaft oi £*ðð ? SDHnutn f>a cn l)\>aD Jiett pafa $av ®uDe £of* 
J D '*ienum þ tim aD <£nDuvnpa pafi 0iccí>(f utýEít ^oftöavtííav (gcottmatla Daglcga 

fijftílDve 'TPdv an og €nDuvnpunð £í jfevnefené. «£\>aD ftoDav þeim .£)ol(D og S3(ooö 
^ ri >ttenné,nema t>iev fpvev pannö SlDftoD ifíceDum þaéinu $8tn>Dfaup$ á?lœDe,coD* 
Sf^^eitftamfomafntet fo (fietfeleaa ^aatiðn,^ienumpeimaDpDvajt©pnDanna ; 
^Mta p\>aD í>eít jmc meDtafa ; 2lD m\>a fcot , oð aD bcioota ecfe fcamac£nDucnp« 
Sjðftjnð <SEijcnat»©«ttmcola \>ijé\>itanDe. $etta og anaD Jj\>ilijft , ev aD giefa 
~Ubg goolBe @filning <BailubiaiIpareiiat,og nema \>i«c jpetta giecum,{>a* \>anf>«tð* 
{jmt>icv MaDij.vu ©ooma,fo aD peic \>ecDa til SocDcemingaV/SöœDe $ejm,fem fw 
^iibtieta/Pð ptrium,fem \>iDtaf a. Sþu \>illt fan (fie feðia : €g em ecfe fceDDuv meD 
P- SlnDa ein$ oð 3opaiíe$,£\>i ev ei Ö3on,aD eð fo míf lu af ©taD f ome,eð jcnta. JtaD, 
™c Íeimtejiog ecfe fo mifeD af nocftum einum af ofá,fo fem afljenum , \>iev munD* 
Ul " og ffamt f omaft mcD aD aff afta fomifíu,famtpofumt>iev allev £eilagann 2lnD<i 
Ul «í)tef eD , og allev pofum mev 93it oð @fpn þeigeD af ©uD«, ofð pafa §ovcllDvav \>ov* 

SDíenta fett,fp t>iev f pnum oDvum aD f iena. 4)<f De @uD fpv«vfíeD,aD til SRann* a,l( t ©atíuf)ionlpav p ptfte fiev i 2age StnDanö ®cofuv,ein* oð gopannc* oð ^ojtulav 
n<t :pefDu,f>a pefDe fn> SínDaná @a>fa jafnann famfava taovDeD <£pviftnenne ; 6mi 
jjmav SDteijtavc , fem beftwit p\>aD Jíejfave Söpggingu pagav , pann eill nu latta ftjna 
•flioona nœgíajt meD aímennleðav Wautuvunav*@aifuv,p\>eviav paií þo jafnan ftpvf ec 
peD ^capte fijné 2InDa,feav fem SífhmDan oð 2(v\>ef ne ev fpvev. ©egieD miev,þ\>ev ec 
afofeVff)anpefuv einWevnfoftðicefennSpvenDeð9lefa,aD ecfe legge pann penunt 
fll,íi 'ÖenDuvnav, tilaD fvamftxtma J>aD (SpvenDe? ^ilium\>ieví>a«tIa,aD Sövunn* 
% ©i<$DfEimav,fem fo mieg elff aDe ©atlupiortp SÖ<aítana,aD pn gaf fin @on i 5£>auD* 
«ju fpvet ofö,í>ann muneícnta ftjna tþienaca \>antartjna$lDftoD,nœv5ann fíev feivva 
^^.ugicefne/en paD tc ðcoatíeðttil aD pita/í>p«cfu toomlottev aD fumev ðJíenn evu i{> eff* 
^ SDöiU/OCi icctta fiev uíú aiit anaD mtiva giefeD v>eva/enn ðieva ©uD6 Qietf aD ^iai* 
&* x h 3«>,paD cv aumfunavcevDuv £lutuv,fo Sllmn>geií/fem aD ecfe t>eit@uo< 
ptttinDcpsií fœv f au ecf e aD í)epva fumjtaDav af §«t\>ijfum eDuv #pvDulaufum DvD* 
m íþttnui'um/fave þ eiv \>illt,petv vxvDa ei 2eiDvicttev,@pnDðe fceiV/þav \>evDuv <i aD* 
tttntcD ; SorpevDclíÞeiv i©pnDunuin,paperDuvþoccfe|>eivvafov(iocfaDí)iavtafunD* 
J^UaveD nieD ®uDS DvDc,p*tvtaD ev eiit SHDuc ogeiíí ^amav/fegievpannfpvevsOiua 
^patmanfenð^femaD^IettetíifunDuvmoIacSecem.is. ®pððDenr.evDucat©tunD« 
2 betuD/Sejtunum pcoofaD,eDuc þeiv vevDa affafaDev, ftevDeilié fieu feív 9ievDeu 

l< 3Bií. ?KunþaDei»evapiD fama og ©cotten fegíeV/Sjicp 13. goolf eD bpggep 
"Ppjin qstgg af 2epv,og þeiv f lijna pan meD onijtu ^alf e ; 93ei í«'m peimjf u <Spot* 
w efiun '/feðiev ©vottefi/ecgcnngaeptec fíjnum ánDa,þijnec@patm«neculijfec9lefí> 
Hlu <W ^ínpvf U/ OSfvaíl J feaiectan. ©uD gicefe/aD feflfe ^e jtiíetuiíi «cf í Dc«* 

S U & Vt 485 S( 3on# -ðlíefftt. 

p< fiet ni&ur &i<u of* , Þ flb wíö M«, aDÞ eit fp(g< fijnum eigenn Sínfca / <t tataí)^ 

*<imi£ug fi<mur,ÞaD feir aubreií Stitningumu fwu ,<Dur jufu upp af 3n' rtílí ' 
J3timne>f)<flDut Þetttct <igenn £)raumrt,ogÞo ffamaftÞcicjtjn ecfeaD faúxföwtW 
9«furfaðtÞaD,Þo £>rott«nn pafe Þ«D rtllDrei taíatvfeðitt^jecljíel ©pmmaDur/^P' 
22. ©o f alla og Þ<ff<r ©uD6DrD,ppflDf<mÞ«trSKUfl(fl,<f 35íunnur<nn aUcina fcci^cr/ _ 
einó ogoa jfeíDma'&Dum £efti. 

< Stefarnet eru fofltnet i €pD<merfunne,fo raifa oð nocfcet itiennenfiur utn 
©tflDj,ogpaecfept>rtr mtDÞcir fun<fitt<Dur annata Cijf aD notra^eir'frtijfifl »t flí{ ' 
oÞerfumogfowjfum íöoofum , ÞaD fem eingum er til Wota , efref eegur , 0f. 
ffuleðflr@flmlijfinðaroðranngarUt(eððinðaraJ©tunÐum,tíirtb uflaaf Sijmaim^ 
ÞaDperDur ei»ar<D,rtD SWen meiga peprtt Þccr fumar ^reDifaner,af ptxritim eing<» «f 
nocfru n«r i ftjnu eoalupicaípar <3B«cf«. D ©uDé* SMi ! gcwteD pDur Þe einf)»< l ' n 
^tjma tt( ^ugar foma , aDfoojtra£ierD $>rótte.nní,«r pafirtfr«to&(i<futmeí>fii nU 
etgen S5(ooDe,ogvferf>t>ena .£>. SlnDepefurpDur $ilftoon<w«B}<n fetta^ct.ao'^l) 11 '' 
raotoiflDeecfegtefa 3frae(6@onumí)rt3ímeDur3)ín)c*@t<ín'ti{aD gjora fj*t> 93««»' 
er pan pafDe boDeD Þ«im,og Þo peimte pan Qícrf cD rtfÞ<im ; €íné wirDajt míer SpuDtf 
|etr yí<ne>S)}<n er ecf ert pprDa um Cprifti 2frfí<pfD,f<m Þ<im <r ti( gjef tunar feinp' ' 
J eir i>«imta of §oolf<nu,aD peir life cpriít<Kga , og giert Æicerkífcme gjerf/Ctm t& 

fienfl Þ t\xþ <im 5lDf<rD jlijfra £íuta, og «rftgaangaptir unöan oDrum i Þ»i, fem^« rf . 
otooDa,jm,fumtt jflfnod ^ijngaaf f<ím,paDf<m ptirfpík abgieta <2í<ff Æiarleif* 
ané meD. €r Þ <tta aD vxra €prifiiog panS ^oftula Cptte-fcreitare og €pterPomat<? 
W pD<riut>í<rÞo ftœrttm ofo\ 8öottDpDur ÞaD ecfeptUDuc nóogppfia/SSraíDurmiíii' 
«r,poott #cr paftD Þ tigeD gooDar @cofur,tii ab f iefm, eDur poott pDar jtiefiingu f'* 
JroofaD af «Ð?enum,ÞnD <r aD feítuftoor ©uDé2íftgief,og pané$i<nurummiegf° 
pecf,ti( aD uppDpggigprtn0^pcfiu,enIcoteS)íenít<r^rtDí«£)ug foma,<rfagD<forDuit' 
pingooDe ^^rDer^iDninaecerefminar^aaneDeii^fetlJvva^^ieflarnu'erupCiurunD* 
ecgtefner, pellcur ctf poi,ab pDar Sflefn eru (fcifuD at £imtnim,euc. io. @o Pil ti 
ogfegtai öiDlíjf um |)IUtum,Þ* ecf « ellDvengií Ijittum fama ; §agneD ecfepfet px>\ f <$ 
»JeiiproofapDut,Jíit)ipDurfpn<flDÍKnDa (>tD famaocj ^croðem/pvern €ingif/eii fíof/ 
flfptot l)an gaf «t OuDe ©ijcDena/Sict.i^ í)ellDut faaneD af poi,ef@afnaD<t pDflí' 
«'Dri«ttafl,<f þ i<r m<D cprift<l<gu ©o'me pg 9teffamr« ^itningu l<iD<D nocfurn # 
©uDé s8<g,fo aD pier fteuD nijf<r um,aD Þ<ir m<D pDut ,og pitt m<D Þ<im munu', 
©uDé Dtijfe erfrt/flleÞíefl afÞejfu,ptti til Þefrt <ruD fi<r fettcr^ar i eicta aHer pt>ar 2it # 
bnrtec/alUr <Scolar og gijf ^amané ^raptar aD repna fig,og ecfe tíl aó wtotga ^jroo^ 
g<a)lí@np!l<fiar bicu ðRenum^oi eígcgagnaDepaDpinumponDu ^)l)arífceié,Þo^ 
«EI)rifhtrt fegDe,aD ÍÐíen (fpIlDu giera epter eílu fem Þ«irteluDU/oaetaD(ijDur o^ 
ru Þeir blinDer,DlinDra £eiDtogarat,^>tafnatat,€itutíCtmar oa ^oDru^mi,^' 
Wlrt <fl«ef«Þrtnflpp«Tal)in Defla ^>T<jí,f<ntl;<fucpiDnt«jta WwvMf^WW giooroa ©íuutöaa eþter Srinitatií. 48« ?^M)eííbut|knfem fjefut bina befíu $ilf)epretrtmr/ oa beíttil £)imnaífRijfté itpp 
Ln- 0l)<1 ' f«ro eífPe ©ub 09 'DícuUngan , oa t>arD\>eite ítcwlfa ftg fíecfíaufa fccn «&eime ^StJ 111 '^" leé *" ttt Sefa'Sixeffoter £imna*9{ijF_e,ío opt fem f>an fier,aD fv.iné 
^<nifleí_9rDer ©auDafta ! bií 1 Jhfí> in f)imneíFa SeDurfnret ofMD bctDe ^ienenD* »but ðconga crr©uD$ CBeige/Oðoerfa fijna ©cöíuí.icalp meD Úgg og Dtta. £> \H Sil&eprenDur/ mcettu fo taPa <35ara co ©colu ftnttc f>ier i Cijfe, aD oier i 
sflmbfiné Sörroblraup til fatnané innleiDDer v>erDum ; $>aD bœnbepre f)inn 
noaDuge @uD fprer ©onarené§orJ>itnufUt/ Sl «Dl S^. 

©uDfpialleD , guc' 6. £ap. 

^efué f itc.be tif fföa £cc refuetna : f33et*eí> mt#unfamer,íí jfti 
fem ubar ^at>et* er mofftmfamur. 5luna>ann ifttlub ^tet* 
bccma, fo ab fcier bccmeft etcie ; Scrbccmeb ecf?e,fo ab J>íer 
forbcemeft etge. Som^íefeo , oo, £cn tmtn ubur furerctief 
b • eí> Derba. ©íefeb,og pcn íjaf obur ðtefaft. ©ooba,famfcrt)cf ta, 
ftjjtficfno 09 t)ftrftíootanníea,a $íccítna,,mumt petr a,íefa í ubar <&? aut. 
£ b iab meb jkirre t)ínne fomtt ðJíceftnðuf)Derre^termceíeb n>t,mun 
/ 0l 'r tnn aptur mccft berba. íÐa, ftattn faobe |>eim eina €pterltjí- 
b Ai ^ert fann nocfub bltnbttr btínbann ab íeiba 2 ftalía J>eir ecfe 
otDer i ©rofena ? £ccrefV>etnnen er ccfe uftr ftjmtm gjteíftara , eit boor 
<Wt fcm fuUfomen er , ftamt mttn \>era fem fjamts iöeeiftare. JjpDab 
;*vu #c.nena t í>t jn$ Söroobttré Sííuaa, en ab |>etm SStcuieanum fem 
r^tmu ^tuga er,o,tccter f>u etge 2 (£ba t)toernen mcnttu feaía SSroob'ue 
r' n um ;.35roober,íeín>uabeg i burtbrao,e#anetta tvrpíjnuSíuga, 
r} 1 eb fcu fter ecfc ftcnffur Söímlfan í fctjnu 2íuaa l 3>u Jprccfnare, 
c «3 finft m Sötculrann n>r pijnu 2íuaa, 03 ftcn 13u pcu fo ttí , ab H 

^er wtbr eiaeb $)aniua fcm er i ^i jné S3roobur6 Sluða. 

€rorbíum. 

cemeD rietta S>ooma , feget @uD til ftjné SooIFíJ f>t(» Sa^atiam €ap. ?. 
-Öoerneg fcaierp oa ©tottenn biert ©uDfpwllenu ? $)œmeD &, ©0 íþier 
€i ©cemDer ^BerDeD , ^orDœmeD €i , ©0 íþier ^BerDeD €t ^orDœmDer. 
^' v iiii kt aD atbuga, aD Jieðar ©rottenrt bíjDur ftjnu §oolfe aD Dcema rietta 
^° ma r \> co er auÐfwD/ aD f>an gierer fXaaD ftjrer ^eím/ fem roanger etu, og bannac 
\* ^o cierer og ^relfarenn f)ier i ©uDfpiallenu. @uD»5 er íÖoomutetut/ fegiet 
V| )tt«nn. iþaD f)efuv jafmum veveD ^íuttuv SinDfjfotan^/ fijDann fcann Datt \n 

^eib' 

í fWrtfl ©Ufittbflí mSAtTc^!^ ^ "' 00 f0 m *> m] ° ð f<tíð P« * & 00m ^f 

cr 2f?fSSÍ . u - ! ' f °JL m ® ub ntut<tt ttlinuni ©»öanna i SÐoomunum, $f. ga. ® 
Ito btS r^.S'^nn meiae frclaft £ar inn; eguílccfc fegia, aD í)ann 9« 
baml&P þ r m e ' ? c ? e ^ nn ? e&ln ^tfoamlcgum Slugum, famt metga ©eenn l'* 
ÍSSfiSí?'?? . fobw JSf?' W «f Wwa awjftura ffuluB J>icr pecfia J>co, í< 
ÍJ 11 ^" : , Dtt f ettn teffl benumepret *t>i, fem J>eit eru IpnDer til, fem £)ooitio''J 

%Lnl n t\l m ^ m * eic Wa©uD fprer $lu ð um fer, 09 ottaft binn aMW< 
*>Z alf, «J r°, ðr ® öomtt M. ©oomurum ec miefarcb einðog eDrum®íeniu"": 
ffis fi3°? f o Ö rc® oom <<Stoote,par fitur og ©i, *ar fat ©alomon » *ar fot 

ttá^JuS*?®*' f a J fot 09 y [{m * ' 0fl <cu * ml ® Œme ofcioötanDe. ®* 
C mSSi ^ u fð J c , e ðf €íi ' ac & ttí, $ ° tt $ i,ttti ©wönim, enn biner pceru fW? 
ftm X U il öw fl« *ab $eifn binn* fijDarfta Sííléberíar £>óoi"*' 

&«SH?i ttni1 fe § iec tf' fovet ' l > i( » ^ottHœum > ^op. 24 . 51D forer fvi # í 

nu fícw mcn afelít"" 

rer í>oi perDa. % a } BftiTw»^ftií -2 lu ay 01Utt ^wiernar. W.neg DcemDe 09 forDcemDc Saufnare*' 
? t 2lÆ riÍŒ « Dð ' 2> € * * ðD * in almennelegc Saga>ÖUettur, b*>er af 
líftft f 5, ðn A f pnenu ti! ðooDa 00 biburbaHbð. 3. €r u í>eir,eb «fóenn aim< 
i ^ ð '^ oomtt ' &o«tiaSrelfarenn fier i fiaae bannac f/ír i a>ange(io/ m ? 
Sn« r,,. ð «Í n 2 l í <tttt J inn nocfub fromar taia, epter jtot,-fem ©ub aiefur SícriD 

Mnð llnSft r Ö í- • • ®S?n»f « / w 3efu Sbrifte, fiprF f>u mifl bicr til mcD $«<« p 
PVne SínDa, fpvcc Pnna gor^ienuftu , 21 «fó S 9?. 

Æ J Uffegaíngentt 

f[cr ff aDíeau ©ag«©oomar perDa meD mergu «Dí »ote, 09 margra Ðrfofa 

13. 1, m)rftícaar^nnihrnfirit.fffniíl(> ( riiin/irtMi,i«í^i» a r/ t f*f.h a/tinoídOn 
»3. 1. 3t;tfífegar2)fen 
^ola,aD þ\>i fte m gopt fen niDra f ei,fem Sícttunganum er pelgiefeD, og meiðv 

feme ogöfunD,cr liggur 1 5aiooDenu I)icw ofð $lDamé @onum,fumum meir,en fu" ium 
nuna ; gíel fieÞe«m,fm gieta DrepeD f etta Situr meD íþecf íngu fijnt eigen O»crDu0Í« ,F 2 
WDur enfaD blcetf upp ecu(ena,bene til eilijfrar ©letunar,fem mffcttfrim eD Dro^ 
ficr upp, og pf)m aD eingen flan De fier jafnfoite*, poi @ud mootfienDur Drambíccmn"' 
fegier 9íitningw,og boar Dill fcu {)cinraon eiga, fm b?ft ftonung ^imnana forer.O^ 1 ' 
nema mep benum fem ©rotteft fteipte af ^imnc í eílijfar ^i)jler,peðnabinarf^' n 
^Jrambfeme. ^)ei>r pu mter ©eoOD og 21(f a,í>u oefcell Drma ©ecf ur, «c nocfuo Wk 
M Slgicete pijn9íiDran?€fj6uert ^oftumbroen, 00 ecfe ©uDfricolfí aD aieraop! 
ptcrjafnaMDuvfremrcef ban oiil ?gjöi(;rcefer^uÞcw ©uDc i ðnDlitcD/Og fmcvmor b ' 19 mffi m « S^í)ðflbf ff/ittcb piíic fðuruflw ofl efjítuoanDre Swnsu"? £n numt J5o 

9tos ' ^ n, f u «Ptcr lcitar fiorc/cg tcfefjeltDur tapaQStrDmcm pinne mcD annarfl 
íiií? 1 ? 1 ' ^ em * u {na munDec f>aílÐcD ftáfa ? 21D Dijfu. €f SRafnenn {H'ðDe, fccá 
'ote, i ,m ^NHDcnaeö jtunDiim. íþegaceg l)cpcc cinn lafia^oD fein\>cier 
m '*® ^ m »««'fl«»]ci.^us>^»«0 mun þefjt SKaíutr piIiaíofaD &afa,fprft f;aw 
e uar gooDu #lutc ; (£g giet «cfe annaD meint , cnn aD íjann fmine ccfe ©rcin iííð 
^ »ooD*,cDut aD-f>ann íakaf <pattt/ £av I)ann ecfc ann Uícuunga fijnum ©ann* 
JJ !ó /«Dur og i ^rtBírt Saflc,ao í>ann ugger forer «D f)enum ftc f)f oofaD ftamav ftet/ 
Mí eg j&cw,nE> fjinn ev frcmrc , jafnocl aö íuolfé íjannö íöoome, po ccf e uilie ijann 
J~°önj«m uppfegia. @o ff iecDec riú fjaúé SJtoeige <23ivDingu ftannð aD miúe£pgð* 
i 'Jfc bveria&mD fein Jktta tefcÐ er , f)oevn eg ella I)«fDe fannff i« fpcer flooDan S5íai? 
iie * ^'"S^i^tccptct^ifcnsíjaííócr^cílDur epterpeifem aftaré <r,í«ðier ^Jjáuk' 
cM.^ov. io. £aiuotetuí<eirftajptti,et Ðiiia tafaÖcemDenaftco eDcutn,tilðDauf* 
. iia mcD ; <£iú $>ioofuv er »iDiicfti)ðflelefluc i gRaftana 2iu9um,og pcrDtir ci tuootepoi 
æW* í'Ctta cr nocf uiéfonar ^ioofnaDUv i ©uDé 2it<glitc, poi i>afí fem niDrar eDrmu, 
1 11,1 tfc to SSirDingune fcm Sícaunga jí jnum,og cr paD fo mif lu atgatc íþioofnaDur/ 
Jjn <peiputcú et §kiiu Dijtnioitare. #aú fem laftot f>aD fem v»cl et giort,í>an ct Sog» 
jkVfJOiíýmn fegicv #lnt«ú eDtuwijfc enn fmnncr ; (Sn f)oaDfegier<Sprocí>, €ap. 20, 
gjteeifeið Qíioofurenn cin jljfellDur 8»)g«re,po intmtipcicbavDer Dluefuna fneppcr. 
ettav 9í«ítun,aD öilia e<íe f)roofa pwi 
cnn þaDaDDcema voangt/Oð aD 
tohT ^icttðrcn^ , ocj «r ^oertto^ia ©ÐtivírÐing DceDc fowr.OuDe oaSKenum , fo 
^flmcuuppoa ttuiinm fioM)oec eferíteúaD fjcerca fitur i??iauDané3vnfe. 
W ; 1 ,?« öcu * fl fl»<cn^eit/femDwpo mtyáat mintfu^aMmane , 2iotcDinðat,og 
w fl P aU6aw «®l»j^lugufie,^aDíC'©toor*©lapeTOr lijtille ^fcrjíoon. UmfrfTa 
K R 8mtwiu £>ooma taíar Sceífacen í)iev i ©uDfpiallenu,$ ar fcafi feflicv : £v>aD ©iet 
fci tjjpspcna :l *>ijné SBróoDuré augá,€nn ^anniSiailfaneem 3 *ijnu$íuaa 
fo íi f s,Œ í ír * u ^avla cr nocfuv 2ejtur tijoare í^cinKnumcnpejTe^eneru 
K\ 'W'etflD ieita uppaíiata«9íiðflíevDcr, fo gtanDjfiflncr i aDfimpa)t,fo totnU 
fttó ■2? ðD D wpa í>oer it>t, ^art»ier«rumíjojiaHfef íijtum þlgDner: Sf pocav ^)uflf* 

k ltff VÖ 00 ® Í£, tDevcettuaD (ttfajtoi f)in ciítmijfa alléf)«ciac ^oarDa,etúr I)Percr 
w l«ðia func i mt %wta cr f)rcint ? ^JerDa tuw apf u ftetí ccíe (j> laflémi <w fraíí 2eflr,et {to fefojtat o&eDtum,en elut fafijíieaOra^ette/og. famjíner peim, fetn tf* 
|ijmr*©tall^t(tDuti jiiilu. $Ut jpt)fér\)<rntum^^ 

UMUn$aftjna,|)o Jmt fteu aílra $*tf enDa liootajler ( ef ^aD moanocfuD itoottMJ' 
fem ©rotten (f apaD fcefur); 09 poecfe fteanaD,£c»er|>ettaÖM^ 
gierer fcijné- ^caungaáDirDing fo,jtoota,Hnnaffafar {>ijna eiáen,fem Eatl(f ie er tfl íE !£ 
jicerre. «£)inn feramblcntí lijtet þinn oagiarna,ennftg fallar &annf)ugptn)Dan ; 
cogíatne laftar fcinn epDfIufaraa,ftg ncfnec ^nn forftcoían ;,£)tn epDjlufame br^ 
f)tnumaD|Tcuta,*nn &ann wlt erlcvttur fyeita/og f* £ pf er ^etium af oíéftíi gugf foS^Í 
ogecfe einafla £etta, ^cIIDur pati femoier erum; potifer ^aDmeflðtefnerfprer^^ 
Drepum fcier tot cn eDrum , (fcm er flaf t í5lt>gDun Atlepfe) jafnoel oageoDum éíi^t 
©g ^eiDioirDum, ef ^ca Ean eitt^aD toilijft aD tycnDa,femoierficttlfcr l*efum giett 
45anD&evf e og Daglegvt ^Díu ,. til f>ef# r aD giera^av ein* foatta og ofé,og aD $ú (t t 
ÍÖceme(fule bera ©fugganat DwaQölœpe: «£fi: foaet ^prDa um aD Draga ft)v|í 
Söicalfafi m fijnu Síuga, aD þ eir meigeftíDannuDtaga; ^gnena m ftjttó £5roo& u,: 
Sluga. tþaD er,aD fcanDa og> tetnia fprfl ftoalfaöftg r aDSJÍaDut fíjDan meige o»níi wwa ' 
fín ^SrooDut meD £efé meira^reífe- og-Síwpte: *£)ier unv talar ^auluéref faml*ð a ' 
9lom.2. fegianDc : 3 fDi aD jÞuananDcemer,Þai fotDcemer |m ftoalfan í>ig,|j\)i þu ý oti * 
f)iD fama fem £u Dcemet ;. ©1 meinar {ht D l ^aDur, fievbv>etfa>er Dœmerí)ca eD fc^ 
lijft giera(fegier fyafi) og fujjietcr l)iD fanta^ aD þu munet umflíúa ©uDö ©oofe 
^\)ert aD er faniþliooDa ^t fem l)ier flenDur i' ©uDfptallcnu : S)ameD €cfe,@o ^ 
<25erDcD ^cfe £}cemDer ;.£>g er^aD mevfelegt,fem 5>o|luUn fegter f)kr: % þvi öí?F 
D«meranan^oafotDcrmerpuftaalfanfi0,^aD er^mjþmaD^ugíorerpigaD ©ooit^ j 
i anaré2loirDingu,i^errepu ío (loaifur fefurert^ca aflar Þu^ier §orDœming<tr/PP 
©itt) v>ill ^ijnar ©pnDer Dœma iiK :iDe ftne,fprer fjefla ^lutfeme j)ijna,jbar fu feUut W 
l>an*6:mbc?tte,fem iöoonutren allcna ttlI)ct;rer,fo íem3acobpottar,fegianDe3 aC ^ 
€itier gúgí©iafaren,fcaeD fan aDfrelfa ogtortijna, enn l)ttet ert ^U/fetuananD^ 1 ^' 
£)g ^etta (BieDur optaft i í^eim ^lutum , fem ofö alDeili* ecf e toiDf oma. €g f unn «2 
aD fegia, aD mtet eí letfefl aD f alla £aD illa giort fem- miet er tilgtert , ,ef þdV *tj; 
9ievt, ^aiDil.eg bellDur loata fiegen Dcrmamtlle míjn og niijné ^otfleDu^at'y 
f ellDut en leggia fioaifur ©oom oa bané ^ilgtorD,^i I>\>erfe gillDer min ^oomui* ,l . uC * 
<D,nema aD giera< mig fefan fprer ©uDé5)oome, fo og tef eg þail fram fpccr &M° U ; 
cci ^aUCfiíoornenc bver aD er fett gooDumtil govfoarg, en \>onDum tií ^eð^^^V 
ení)\)aD ajeg meD,aDDctmaum|?aD migei fuevteiienu mtnfla ? ^)\)aö MvDatmíð 
aD Dcema ^oa fem fprev utafi eru V íocgtev ^>au(ué um-ÖetDtngtana, í.Sor. s . ©P nÐ C ecfeötl e^voxl;roopa l;vmé>ogaliva fijD|t&íeru ftm*w\wii&l$ Mt P ^ 4 


w V U . €ptcr trinttafiS. 4io 

~y ^rbbeite mig í |)«0bur öffofo, ef íjun «c ^aíTcð/ «D $un oertmr afiefut>,*g foa t ^ijfeiKEttier fin Sftaiunga/batí t«fur ©u:$íKi«tt froa benmn, 03 gieret fig oD &ef* 
U g 1 Ta f«u f>anDcettier,pat iban er $ b ecfe nema fSamJnoon. Síttfelega talar ^aut* 
« vter um, fegianDe,9íonu4..£)i>«r ert £ufm forDcemer annarlegann íþioon? £ann 
inn °Sf eHut fijnum íörottne. 3a«obfe9íer,€«p.3. tim^cafemfdrai SJiaúoirD* 
jj S ^ c / aD j&cic fteuoerDneruonDta ^ugfana ©oomarar/en ecferter ©íangreiuar 2í* 

bíflf ra CÖM * *> <im ff ulc ð ro <n a& falla ftg botjfan og fyeitagaií, jafnoel Jjo oier atlet 
' e 'Um i mergu, cnn nijDa fijna SMœDurfnrer femu Sijte/fe'm oter íeif um ofé aD,«in$ 
JL*bris $abl«,«bur f anff ie ebrum o«rre,\>ellDut JjaD poí, aD «£fien aiera fier fo annt 
j* aDíjmjfa jepter $t oaungoné' ©ierDum og£)eirDtngum,aD SJíenfcoeccfe^eomtil 
JjJ**. $>aD er ; Dfá wrDur fo ftarfijnt co jþaD, fem t>i«r liootf fiotum oa eorum 9ioa* 
j"9a/ oa befum fo mif «D Dtnaf fpr«r aD giera paD <n JiQa Hootara cöfhinDum, at) ofí 
. <murecfe i ^uaaDeiné/aDtoierfieumi^inufamaeailDtr/fo lamgt«rfra3poi,aDoiet 
fl JJ«fefum öorntifnaD, «Dur leitum ,i Silfniinwor Qiaxta «pter pvi,fem par f pne fooí* 
J aö oeca,og fom poi tiert)orfum tiett eafram,f>ai ficuum oier ecfe ©f reppuna,fem 
\jn>r? fknu Mnfl^fö fe.m< jjinum 9 r t ffa £>rDél>a;tt« feaier : ) QSeltDur peffuhjn beí* 
tui m ^ ^ °' ír 1»Ö9«« « »«wu fptlltu Q5idoD.e ; DflMe ©reín af £)ag»£)oomiin* 

''CrmipeféffaDtegre^ím^ 
c ö 'J^I- Sftennfoma fawan tilfoDDaíin 2)oouia,fo fem tit annaré ©icfta*23oD$, 
uin ! ~ 1,mm ©u|ta*$)oDunumf)i)gfl egaD|>effe.9íietíuren fniatf c b^D befi ca ítunD* 
nuni ~ aÐ " - ö ***'*$í$*& ð * ##»^#tíli^^#«öí SKíctti 55ít)rf ra ®at* 

í , | , i ð ; l >°t , «fi t)etvir,oatciot«afí)ene,()n meDaneiípaiet 

|! ,0lu «*w 9íaufru3ocobó<r [>oil feger,3acob. 4. SaleD etfebtoer cu niooteeDrum; 

«D toiar oo mooteHjnum ^örooDur, og foaeD forDœmer íörooDur fin , f>ann talar 
6nT^ ct o * ö ð««<ttícnu, og forDœmergeamoateD/ennefíjuforDceimrgegmaileD^OR ert 
^ðmotlfcné ^eomare [jellDur ©oomare. 

frn ©ícepe, fem bocDe «ru 

e\no. "" 7**' t "" w'yvv»»»/»« t'wuutu m»uw* «y fcnnu einacnn öffafaD, o<* 
s l V KlD * iröl,r ® írtí)ul ' ^ roo ^'« tl'jf taDbafafl,en í>aD giera fumer ecf« af 

iir'lv, ý ixv ? a í? f^ "" Scfte,cDurttl aDlacifccra ^aií,fem aDbeim funDeii eerDur,«D# 

illt <ðfapr>efur (§Jamanog3n» 
aD fon par til ; ©0 tcanat er frco 
•jríDíaeage,ftD^ann meD ^efé 

^ m m 2 t gorbccut. — v wjjiiMpnen© ^twmare peiiour '^oomare. 

ob? r S^nnebriDiu9íeDerupeiv,f«mlafíaoaiot v roopa 
^nnberer, ogfo l)roopl«gcr,oD f oirta tiootleif fli«ttir ab 
49 * fStoor&a (Siintt&íjj 

Jortamfaðú/ fflit itía &rettet,\>ifi fmijöa ftmlfum fí«v nocfuréf tnat 2íðt*ttá « fclt ^ 
&vp§Dté SJlpnD ianaca íþannfum, fo fyann giete fagt : €g.em ecfe fo.fem-feff«'£° u J 
{)eimtu*©?aDuv,Suc. 18. ©e (cmtgter fjan frcaíwvaD bera mifeD af {>eim,fem ^ 
fccemer um,fw |ann,fem£ arf aríarra€5«urenDameD tií aofegra jtg,I)aftmca ecft^ 
ntieg btartur ftoaffur. . íþu öuDíaué^íaDur, fjafcr J>u ©amán af aD fafta áwt Ð,nð ' 
ar£íjn«$fta»uuga,í>o Jiartföosar fteu,f>toerneg ert fm þca bttreenfjaiU *þaD . ^efut °» 
2lnDifoten,og er f>aíí fco oecce eít fjiíi argafíe ©pnDare ? ©c» fem Drpgt befufeíft 
fcan fan aD pDrajt,fw ntoattuqur er ©uD aD cetfa f)aii,feðter ^3au(u$,9?om. 14. 
fie eg af SDccme ^anaéíté,5DaoiD$, ^>eturé, f)inar becfpnDugu, og <t>oor*^onutf* r ' 
tt SDrottm afíepjte í ?0}u jterenu. <£n f)\>erues ttiflt £ u,@ataná £ingill,umflpa 
SXetDe og $prerDœminguna,far Jnt fjefur ©ftemtun af anarra 8eftum,f>oott *i Dfl$* 
ev pu fic«Ifurf>c« 7 ^)\?er \>erDur jb f)ttei}:IaDur,aD eg jttfneecfe ? ©egier ^>auIué/f a r D 
fagDe f>an ffefé oegna, úD f)an í>ataDc Seftena,en eljfaDe SÐíenena; €n f)per DeíDti^ 
f>rotlegur,aD fw fagnerecf e, fm elur $(ugu £atur jtn* og íðfunDarenac 0* íþrecf flflj 
arra,og geingttr fwneg i £iD meD $Iugna*#efbingianum 3$edjcbuí>, og foer f)onu^ 
§rrona&/en jíptft unDatt SJícife fftjné gre!fdra,i (>oeré ^JoIlDe @uD forDœmDe Jjií 11 " 
©pnD/fem ^auluð t>ottar,9íom. 8. SfóeD þpíaD J>u forDœmer fntt SörooDuC/f)^!! 
@uDf)cfur ffipaDfriecaDcamínaog (eiDcietta,en aílDrct fíecf fjanfnec nocfurn foDD^ 
SDoom eDur <2iatlD pftr fjemmi.- 3ca, $w eru f>eir til, er fo vijf t UmboD f>afa ccfr D 
af^íanDanunt/aD fmr (ocfa 9tc«ungan fprjttil aD fpnDga, aD fwr fijDan f)afa ttte'í 
#aD f>ctr fune aD la jía pg bcrma tmt:$ejfe er^íefuljmé 2ftferD,fo gierDe fjanie^' 
terDu \>iD oora QíooDur £ou,en fijöaít ^efur f)an ei loateD af aD bripla ©uDá ^er^lo^ 
um, og affgfa fa,fö flagaDef)ann 3 : oU fprer ©uDe, fo jlooD ^ann tíí f)œgre fyctfW 
3ofua l)inum ceDjla ^refíe, til áD moetftanDa f)enum,3a^. 3. ög petta fpararf)^ 
ccfe en nui©ag,aD wtrtettafprer ftjnatlmboDé^ef?,^antt^ 
innt fjanfreptugttr er,etl @uD jtrajfepig@ataii/&anlifer etl nu,fem?öabpíoná^ oí ^ 
ungwg ca ^igt/© an. 5. Sflíoattuguc er ^an en í S)ag,aD pctjfa jtjna $)ranDa # f 
af ^eitar €UDe,eínð og3°fnam,entroDapig unDer ^cctur t)ora,^unpuren fiit, og ^ 
(locf^a fújnum öallDar^Iocfe : ©0 cr nu fejfe rcongfnwna S)ooma SDferD fj 
^atanð ^Dia^og í eic eD jter temia ^ana,meífla ^ar um \?ijfer ma,at> f)an gtellbur fyW 
i€)ftlepre/^aDecmeDeilíjfum^öriplum ogeílíjfre^maan/ttema peirgcangcror \ 
uftune ca meDnn ^ar fegiejl en þoa i Í5)«g, pti aítaD fjefur ban erfe fijnum S)i0fí ufl * 
^lcaia aD giefa. ^féíte eru aD fenu ^reiner fejfara S)agíí2)ooma r en eg \>íl b.íet ttJJ 
f prt lcnta t ^etta ftn. Sn ff uiu ©en þca #tx tif fegia ? €iga SRen aBa aD jefjj 
oD lcggia, og ecfertuiít þaD f)prDa,^Derneg ^íotungenn jftcfar jler ? gicrrre fte P* 
íÐrotten 3 c fnð giefur ofé ()íer i€oangelio f)tn jfijruftu £og,epter ^eriumW^ 11 ;! 
ca og mca aD faflaufu Dc^ma, fegtanDe ; ^cccfnare, ©rag gocjlUt ^[^L, 

flfittf *ijnu 2fuða,03*fl ©mu *u ©i« ®i,aotttOWíi« ^otjteu Uv *ijní ® rw . \ (gpM' SriiiifatiS. 49* 

^Sfufla. ©emiMbéfjmm fagt frafci : ^cMfi^mjtuvcítcc í pijhu ^fíigV^act evtpu 
ttefo líarpfpivaD^u.cjtetívfieö l)»ertfaD cr^5tcuif« cDUt ■ «i,f«mec i Stuga ^örooDuc 
png. ^ þ t ífl ðC ^anii/ joa, ^afí bijDur aDiSíaDur uíe oatclta ftfi ^rooDiír , Jjegác 

ÍDUDgar/oa aftclia r)«tí fmm gejtum , fcm í>öft er giacn on , oafau jFic jjecfcr ei 
'oftífur, <Dur Iwaaur ecfe fo íioota aD vtera , Jjoi tiec fm'cccjtefum ftcttífumöfó jafna'n 
p'tfl efi oDvum,og^oier fjaö Q3eIaierninðiir/09@uD«|œgt^af/aDoanD.aumvMD. 
[ l,, .S5rooDur i flijfu,en Jjofo , aDíöoomurenböriejtfprjtwtoorucigen 4>rofc,og þm 
pitx J)afi: 3)raa §nrftn>t SStautafi Uc tþijnu2íucj<j. #oaD mun eifi fcm wifuc.et' 
<l %etíu leiDri«tt«ftv>iD þab , po eífi ©lcepaíSÐiaDuc Deileat í)an? SOíun^ann ecfc 
i^ðtum [)ctlDur giefa ()onum Drfof til,aD bctjclajiec unvjtjnaceig«nn©fam«t,btnn 
™. l! fcette fpotte bm(f acfa,og fat fm böijtuv er, 53totniaöefi,fegiec biD fiatjnjf a <S5f caHD. 

fama er aDfegiamn fafi/fem öDrum til fegia til ©lœpafma,poeingefiaf pf^fte 

W| agur,og facoante mifeDcO/.fatffai íjanaD fefiu co&Dfoinaceb«c<i,fem annanmlí 

^tfia/[)ciiburennl)Ui/<DuvaD miftfta ^ofic ecf e i fjeím Sejle funDcfi/ fem §an atteluc 

LHannoc* miin Í)annfecaaDléga b«t)ca : 8cefn«c , bjcwlpa ftaiífmn fci«t , og ^auuiá 

' ( 9ter ^enum bct(Fan©ann(cifa,9íom.2. íþuftcnec eDruni/ feajec f>an,{ju pcebifat, 

?°Ji frule jtefa,og £u fíe(uc,íufegíec,ei jfule ^oocDoomDrpgla/ og (ju Dcpgec «&poc, 

J?Mw 2lnD jtpgD cn ©ftt>c*©oDum, enn jtelut ó«(gum íÖoomum, fyi fccoofac Bicc 
"ice ' " " — ~ 

J ð, ^ d / Ö 9 fliorer f>an mct) t\>o#lutegooDa,femeraD ^oii vorDixitec fifl öjlraffaíi* 
j c ðafi , og awinur ©uDe etna ©oa( til £imnarijf ié ; boertu eingcner Jtajare^oom 
^utm , 09 ei £ einn bitaDí allar fijnar €igurntDurfi)rer fcatcePa/i.Cor.i^. (^* 
p ai \í)fDU(C9^r 00 '©ÚDe {>tcfer eru nu foDDan ©oomar. Oð^aD fegter SeamoaleD/ 

íþuffttllt ecfewro et'5 8af!íSJHiruir , eDa SSaftalarcmcDal ^ijnð $ooifá , 
g^bcIlDur líalltíut Ijata ^ifi ^SrooDur t fijmt ^iarta, í)dIDur jíalltu œtclta ^itui 
^. Vo °öur,aD|)ubcrevícfe(g)fuliD l)aííð Wöna. ^)ierftjne|ímier a'Dbatl,^ 1 — 
^^jrun^atíe^aD aD f)ata fm^örooDuri ftjnu^)iarta , aDfegia ftonum e( fem ranfafac 

*£'-^*'7vwus|>wy m ywm fiit kjiuuu ui \ )i;uu«ymvut / v^uityiw i^ituui erf e til ^SAttifl 

k^' c f ©íflöur fier ^aa^öaDí^creingiprefiaþluttafanDe i^eirre^mtCvec^an fieraD 
|J l )Dcr ca cnungann,cnn r»il( ccf e ttara ftann \)tt>. íþejfa btb ccj petr flicrtc fcm ðteraj 
s nn uccrrc^iaD ©uDe,mcDann Ijann l)cprcrti(,enn talauiu ()ann allar @futíter,jaftu 
I 1 l| |^c\anDe,nœr Ijann fníjr t>ib 5öalmu,etin þverníg fctn^í cr \>areD , fidcumítcB 
£ ö et m x>ti aD í?e|fc Cegmcoíó ©rcin fiemí faman \)iD í>tt> alaterDa nt)a ^cfíamentcftntf 
^ft^oai^oi l)ibfprra^fem er Sajímcrlðe 09 DbrooiMtr ; ^aD bannar£>rottctm ()icr i 
Cv uo 'PiQllenu m} ^cféum OrDum : gorDcrmcD (Scf e,<^o íþier 98et DcD €cf e ^oröffm&^ 
1111 fiiDara / par l)ann fester : ©rag ©ijDann ítoí jtenn Ut Ur íþijné ?ÖrooDurö 
l ja. 8r<ifarenn ftieþ ofðeitt íöoDorb/ffllattþ. 1 S.fegianDe: €f ^inn SörooDet fpnDgac 

* n »ot« P icr/f cttfw oð (fltel I;an ntillum pijn og(aB«/ff ^inn $brooOet tyvwÍtoM 

SDtmmj ^eftic 4 * 3 * gíooría ©uRutao cþfer írinííaíR 

^ W0 J ur - «f nu piúm bijDuc oD SJíenn fTufe fo giétd, tt«r 

SaX fiEKSPS^S^ K"** mn NtiMlia paDffule ffie tilaD UiDríett; 
mifíuSÍ™ SP r ^g%°ð ofé ðierer f>o ecf ert <n moote í fcoi fem (,an fpnDaar ,paD et fj 

aD S7 9Da Jf m Æ fc ^ ^ f'^Möuc eneðfFiiftutDíttta^ml/fenievv 
^aumníntKl?. 4 * e fa| verum ' {« owe foDDaii ©oomac af eiffutíe t! 

fiec. Skmum o ð ecfe beluW' 
ttdt ? £ " S oome f ur uu !Í ðD f em l**m ffpnium, beílDuc um £cu £lute fem ofé 
m $2lV3 l >*H m ^ l T m \' *; ®* x * w fer mt 1 MT« ; eumecmtelij 

SfffSW «ff<tt-OPt Sotfmomat 09 SltbKuture au«ina,nocf cec ecu beijf' 

?L ?fff,S „i Tt,aaD J flVð "1? í,n - * il,tflU e^uData , J>an fcm ecfe ec foT.l>ccDtut; 
4s&lft? m S8^%*?*#« |a fem guofan bo.fiaci QBeinD«n«/ectf 
*aD Œ , °; eeap meO-Söewöiim^a oerDa *eic cinó og Jqm f>aD«c bcpnuc, f 
íaar í 1 f Af ?'f f bn,t f > f uuöur ðl » fem unDec fcpi oecDur > <þetta»íl e ð f**, 
Œfí' ? þefur <cf # r 1 2«ð«.umboD«D a.D fegia 3« tiífuia 
Jlrael ttl nfio ©ítéatotDa ; £mct ,em ®i\ti llmbob et flMfóf eic jbafa gceif? Il1 

mihiÆ T a í* ramiö f ' a ^&eM ftina £oevbrotm. , *g * cgar 3m?ann Oð 
pDlegt2ltl)cefe tefuc ttl aD Dcottna i «anj>«im,(©g í»o»ill ^aulu/aD &m 

m«D mmmm^ **mW*Ws \ ©uM etavðe^ 
uncer ftne $ecf«onu,oa. m»e e ð aD eingerl jie fo D<uclepr,aD fril ppcf efl otD ©ub<5 O íVf 

fr m?f r W r rí írðmbDrcD ð A e!num ^ 

^iíh^^m^ ® y^íS^w'^ «íf e, pcu mun fjan í>ccuDle ð « 
n et 3etemja; ^tiffa.Ut ecf.e fwDr.jí fpcer pcivca 2fuðfite,.ella uuin < fl funDutO'« rl í 

'RÆ «»^" 0um ^ trra 'Oð.mun e ð ellu pellDnc fíDofo^Dfico efmifeú pgla ft ð /«ú 
<e>iu & gieiDe toctnne miec aD benum ca ficuanoe. €buv úpod fegiec %m\m&*b *' 
J>«P>e« ft pingaD t ( tl®Jenumf>.ocf.naO,Þcooo?ce e ð ecfe€priftiíþienaieT€n binuiu^! 
wn»/fem ecfe|afotiemu£oili!.f u aD ffipta p|d aúan^efm óil ea gfefa Bod faflw SR^l 

Sl f0tDU i t, í ? t ^ ( ? U ¥ m 1 ©^ffap.íS. fe ö ,anDe: ^rabu r,ef nocf ur W** 
DerDuc pfirfrijðen af etnf)oecce £rofun,£iec fem anDlegec eruD, leiDriettcD p«nn H tt í 
nicD booftpofruni ?lnDa, ð w tí ne eifi QíecallDac ©onuc þoi meD íiofmooD oa ^otfe/J 
f«m petcra er CBenia'íií/og fecjie eíné o ð j>m bebreffe piD SJíopien, €coD. 2. -O^t (>• ' 
uc fett p, ð S>oomara cu millum 9 # ar ? $a oarDac paD lttlu,ea beft fatm fcelfaD ® 
int)na,cn f)an« ^looD ec pfi'v&an? £efbe,erei piUDe í»éla betlfufamieaa aminmj; 

g^. ®o bugleiDeD nu f etto, cDviflnec ®íeun,o ð lcuteD pDur STicnl #t « 
nm loDft/aUev evumpiec fpnDugec, og eingen fco eD gottgipre,og etfc ciú/tcotuni P 1 í~ *ntefí bptíafí ft>tfl (ftficoífum ofá,og munum oiecpjlíUtabrabœm^RíÍfabíSnD^ 
^ortau 3Diu a^tveliDuni,og ftenDum iipp til £ef* \ama ot SKorgna^ciönuuen ften 
^ Uc fprcr ©prutumvboer mun ■■ jtanDaft ferer (>ané 5>oome,ef í)an nill i©oom flcun* 
BíftiD tþrceU njna/enban^iK alla £a Dcema i ^rceDefine/erfin^rooDurDcema^ót 
L e fl l <t f)n s íöofnreD Scfe ©o tþier ^öerDeD £cfe S)ccmDer,anaDÍ)\)ert v>i(l <ÖuD Dcema 
F a >« oier tefum oféiöoomé^allD pfer/Ctlegar foatt t>in J*a ecfe Dcema ; ^Bilie bann 
^ma nocfurn/ÞagpllDer míÖoomurecfert,nematil aDforDœma jtcolfa ofö,J>\)i |a* 
2J cc ©wmaren'n,»itie |an ecfeDcema,{>cu er£aD þrcrDelegt aDuilia Dcrma jiann,fem 
ytib [)cQDur €>aflaufatr,ofl l)önum er j>aD flierer,er §orDcemtn$uti fo wjá,fem fjinum 
^Sftpffutten.' 2it()UgPum pettayen glepmum fco ecfe aD otmmajt inbprÐió meD |)oog* 
J*vum ðtnDcr/tif ^i&tietrinflKre 0g Upp&9ððínsar/0ð ©"aitroitff um oorum tíl greiúm* 
^fAD et Qionm oier ofé #(uttaf ara i annarlegum ©9ttDunt,eDur befum ^sSamfelag 
pb ofriooffemum QJerfúra ©tyrfratia. <£n þ\x jtoore alléþeriar SDoomare ; $íu 
^iitDœmer ^erelIDetía nteD 9tiettoijfe,{uifem alleina munt riettlaftturfunOen wrDa, 
n *tfmDcemejí y®ief 'pw'aDoierfoDöPmunificolfa ofé,aD \>ier -ecfeoerDum af Jjier for* 
ÖcemDer, beODnngaunðum frco SDaúDanum tilgijffmé, bcrnfccpr |wb, 
mpjf m\]am @"uö , fprer £tjné ©onar allé $ottt>ð ©oomara 

§orJ>ienujtu ?í«3t. 

> : ..©uöfpialleb , Suc. i. €ap. ; 

$tfm£eaum,ftooO$earta upp/Oo.foor uu $ítjrettl#taíf* 
SBnoba tföoraena SuDa, tnaiece t Jp>tv>é 3acf;artcC/og t)eí(« 
g f rie €fi$aktf); £>o. í»aD ffieDe fo , iþat ee (gíijabet () nenrDe 
' £eií futt ðftuuu, aD -SðarneD fpratt upp t í)enor 5\!tnDe. £>ð 
sy?«^ ^íiíaOetf) uppft)(Xteft of netíoaum 2ínDa ,. íaííaoe oatrre 
SfrW&fag&e: ^MeffuD eríuameoat^oeúa/oaÍjfeflaOí et2loertnr 
S« ll !?í Þtittg. £>a (joaDoft ítemur míer petta, at> <m ooDer íOrotten* 
ftcmur tUmíjn?@ím fut,po erSKeDD fcínorátoeDíu íommíet tií 
fgijta /fpratt SSorneD npp of S'oanuDe i mtjnnm áfon 
^ 1 ^'^ oDpoöimmfnttfomhoftbtooD' íjeúeturr footafSrottne. 
jtoiDe. ©ceí er (nm ^oilo Jaobe : ^ijn SlunD mícíor ©rotten. , pg mtn ^ínDe gloDDeft i 
WS&^mmm míjuum. ípPtaD ()on íett m gceaíng 5(mbmttor ou I 
. % Wtowt fton 

um mme: euntmrt>reifbe Raft eramMoatum. t< ^círm J^íarí*^ 
^ngfatt. fQofiÐwaa fette l)an af g>tock,oa u pptjoof ítjteíotía. .öM' 
ra £a fnítr e f>an® tce&um,oa íjtnum rtjf u fTepte íjntt f>rlnr$uni. f^ t 
mmmmt(tm^vivíax ftnar,ogmeí>toof ftnfcíoon Sfraeí. ©ofif 
wnMfifytiisftta borra^ranamé oa baút Mf^mxM at> 'eíUtff 

m maxía m fame fo im ffcmwnprím ð)íatnnt>e/Og foor ftjv' 
. £roroíuttt. 

ac&aíí (>afoe giött eittf)*>ect mecfel«ðt íöcafemDac *3Becf co meDal peítta/P 
prijfitDu£cic \)w íucD 8off@aunaum,til pefé/aD ^ptecfomenDucncf.fniiiJ 
f cím fenro íD tiana (>asté DijrDac fitfla Sfíðfii/pcðacíjeic miimift ai fooDDan 
©toecmecfí.. ^«grtt:®íovvfcí5 í)afDckiDt aflafi ^ifcac! i ðie<tnum £afcD ■:fRca0 
$>uttuití;góotum/Cn Dceefí^acaotte ea.enul>anö 2íDe paci/papcijfaDea!luc 
el ©iiÐ m«D;9ítjum 2ofí0aunð , og ©Ucia ©pcafonít , <5»(Kt aaecntá toof flj 
föumbut^enD/oa alíat ^onttnat geinp roteptec ocncmeD ÓMmibutu oð#!i oOI \ 
$ijpum,oð (>un fau.ng fstec Jteim : ©ijngeD gof £>coctne/pM f)an f)«*fut jíoocM 4 
mifíaD ftg/«£)efrenum op>!DiíDDacamtm .J)efur fjmlí €Hbo«tl niDutf ajioD , groD, *V 
€*>tteet »ar petta gucDu^eef ©cotteimeVer f)ann fjiccðíerDc öíd 3ffael,poev*fa ( 
uiífíu meira/fcm'I)m 23,(cffaDa «Öíe».oð SWooDec aD €í)ti fío Swnsfiw Sttacía prf 
ðcljíct i J pcj]uftcí(aðaS^aiJð«li«>/"" D í>ífat &tjrt>í«cja 8of*^aunci/er 'viec ftrajc ^eyj'* 
tim i ©úÐfoiallenu'. *0?o»fe0 ÍeíDÐe $fca<( wt af iíectDptaíanDé IþcœlDoome. 
(Bomtc f)«fuc ofé* af @»nDaccnac og ©iefuífiné SþreefDoome vot<let)fr. ©uD (WPíjf* 
5>()ataon<oðf)annó .ðer*$íennum ofann i ©íootnn. €nn3-fus? f)«fut l>iiin P n . 
«SewopnaDa©»ful<ífFfcDtfinne «£>arDne(Fiu,oð ttoDeD íjaun unDec flnna S5 flC JJ 
gattic ©ieocenn f lauffl i fwDUt pcflac 3froíl feoc af 2£ð»pto. Snn i ^mf^ 
íöuDtf ©ona* etu ^imcno.a 3ecD fomteínöD/Oö eílum ©uDöS3í>cnum i fjoiititn ujPJL 
enn tinnntjr oð lifanDe ^eðUt/Ccf e inn i Canaan,f;elíD) til «f)imna«9í ij.f 'ð,ai 
íifanDe' íDíánha/Ooac aD ectSnoógt ^aanaDatcn^óð gícDcíccit gijfetnetii^ePi'H'L' 
Ijœate £anDar. • Sínna (£lf ance £)tf#grro f«ma ©uDe einn ^acficetiö 6aunð/. r r 
«t íann@oii/Ctf)un þafDe feingcD mcD ©œnaf@uDe. gnn ©ttDtí ©íooDecpf'^J^. 
9íjifn ené alíca fóœcftá/fpcer íaun ©ou,«c()o«cf e ^un ■ nie netfuc fonDuaea 
funne tim a& biDia. gca %\cqH ^toí^^rw fagDe §ocöum, ee Siipba OlWM % 
et : S?u mumiaflac ^onm mic» fcfa fa((a ; €it SJlarja feaíet díer m«D eUtt m^^n" 
ettc ; ^íeDann 2if SDíunu ®lía 5íliat Sgttec ©ceía ^'affa , ^oi þtro ^f' fj^g 

i fijmmí v^oiDe / i f;oeriiiro ítHac ^ttfpijfler 3>ayDac í>ie(jaDay eru. P0 xi * * F grjfíar mWmt, ao oto $efum cíníg af&atinéfijOínðumeDfer'eD , J5oi ícutumofé mi 

At , „ nuD SÖooOuc' í5>rottenne>g ffoDa cn {>effu ©tunDarf orneboaD crtgiatt fcaD fie, 
Q!1 ^icla I)ann / og aDgleDia jlg i ©uDc fijnum £eilfugiafara. OrD eg oil nu 
& ""a IwaíeíDa i £etta fmn. ©tprf of$ lu'et til , o fcu Söcumuir aU SnOos e| 
wðtiaDav j meD 9taD fiinnar ©iceDíjfu , i 3«fu $afne / Slmen. 

Utícðgíngeít. 

nvDen 09 QScðfemteií er fo jioot ^iutur , od fíeftcr gnrnafi $a«a framar eDrum 
fllutum ; Sofnoel þcit , fem ccfert loféoerDt v>iúa,£eir oííia fcolcotatiðno ftg/ 

Ut-t ° ð *° tf ® l,,nH< l f íafi ði< f <n 43ciDrcnum,aD fnm«r tapa f>inum rietta £eiD* 
J lil QDrotúcga ft«r fconijtt £rooé,eíi fuwcr oiliaicuta jiet f>roofa, jafnod afDDpððv'- 
»m\ : ©oerjjo^ngwrriDenrijf í eovre SJloílO og 0ff u ; Snneinðcriafellumjnim, 
I ^Ptcr C8«ðf«mDenc f'icppaft, crfo .cvDuv.&eriorferer ficolfonfí0,«f Sfteriffuíu ©an 
s^tt taUi. tþier bet£>ijcDcfi oö .jáeiDuttri, fcöier ©paimaDureri unDerallra ?D<ari« 
g^onu^aDcinðumfrcoiíilDuni/enofíJ bír ^lpgDanooré SínDlitis" ; tyaDetaDferiu 
f«i s ' ðD 1,V00 ^ ®»SðÐum og 5>?aiífoftum , cnn eúiðcn m þ ftcnlfum ficr i Jh>i ^Bcð* 
es aDlcita,()elIDur$eDiit Sioofflria,frc« í)»eriumaDficmur aO gooD oð elifuilfom* 
^<ef,3ac.i.€inðen«r mcira Cofé oevDtir, «ú einn ðooDur^onunðtir, fcrt «D ottafl 
C° /O öveíftioomar fijiiiim getiDum oðSvijf'ium, ennaHrabeUfítSuDéátorfiU/ unt 

"'n iuiyi <>,i fii/j.'.i ttnt\ r.uii s1v.-1.1fi r/t»f\A-fi\fiMiiM iim íí^» í7\n!s..„^ ... « '"-■tt oei fovftooDU, 

ir fteu toefallD* 

'Hii l " r,vl, y íl • f •» f« u»pwv/si :^,yyei;iiui ganue <i.ooiae : fiemiDa ©00í 
i 2 * on «n9fm« et gottaD Di)lia,eri ©uDé9_erf aD bprta og jcrtta, er ^eiDaeköt,^oí>. 
itgj * o| mn0afw DícnD oerDur aD Dplia, fjoi jafnoel j&o £«ír ftcu eliuin eDrum Scetuu 
U il0 * Dcc 'í i « 1 «tða fceir jafningia aDra^öniuiða ftjna Sijfa: £nti ^íonunður ^oiu 
«0 °í "l" 9 *" r,ÍC M m $i °9 Parf Þti ccf« aD Dt;lia ft)ver neinum l)oaD t>an cetlar 
ti( «j JMo Owú Ötfi fcðiattl f)inar mcfíu ^cime' Staftar,fa&feiul)ann fagDeforDum 

#'WR,34 1. í)auOvÐ0ð ©ctningar, er eg iimbauD íþicnurum mijntim 

feahiJf l - fiunum ' ^f"^ 11 {CÍe nCDD oDðC SorfcDrum, fo aD^eaar^eicaptutfncvu , 
Ui„ "jv'V ®efem í5)tottcni7Uðf«öeaDðieraofé c^teroorumÓ3cðum,ogeptcr oor* 
^cvVhl rl)e ' nun, /fo í>cfnr hon gievt. ^Devn jfylíDum oier ^co íjellDut prijfa en I)aíí,er fo 
ij' lu ^ ut « 09 fo a(oal(Dur,flDf>anfuuri ^itnncmim oggiorcr í)eaDl)ann oi(l?^f. 
^ifl & i)m ^ SíooDer íÐrotrené m'ct i @uDfpia»cnu,fegianDe: ^)an ©ierDe <3JiD 
^aí^^pfiítt^emSlDSJíatttUöUvCr. Sbocriu giorDe l)ann^a&?3 N ( 21D 
'iiifu! >' ,r 2í vœgmg Síjtiþatjttar ©innar. ^taD fDfcr ecfe mifeD, aDgiera mifeD af 
Wi'f-'j*; 1 ' 61 ' ? iöí) «nDra,^o fat gicte btjgt merg ^mð, fem cu marða ©fooga^o 
'«3t Íbry 1 ? 9 ^ nD unuíL ' ng/femmerðum í)«0 cn aD ffipa,cn faD mcu ©uDDoonu 
mm } f f«m paD og er,aD giera aflt af eingu, fo fem ©uDgterDei0nDoerDu _ _>__-.; T P<ar . * __; IPMPST **_r" - -T^-g*!" ' *____^___E_P__. - ^_______________."^_»^^___j ^ *■ . * '- , * t^- '_■*'- * * t ■-»■."_. VwV ,y t t - r , fff__r^____*__i3- L - J __p_* *■ .rv^- j»v* >. l ' '■ _ííh _F7__K _ ^< 

S?épuiíat,enn flo f ab jte ecf ettlijteD, fem aD baíí gíetecp 1 c« Dat jjab fatijteD, fo i{{f Jí 
fem 0aD et, pico J>oi,fem <0.atia ptijfat @uD fptec i Mum Sof»@aung, £aD et aD@"J 
wtD SRaDut ; Og fptet Boi aD fjinum atvaODa pafpejjocfnaft, aD lca'tajiaD jfíeilF 
ot JCoiDe,fem oac ein umf omulau* ©mMf a,|>ca pcijfac i>un © uD meD pcfface ©auttf 
<2Bijfu : £an ©iecDe <3BiD «K ig 9Jtifla£lute, ©em$lD SDtcottuguc €t: fceiW 11 ; 
alít fpnDugt <Ð_anf pn noteD : 9>aD oat eettá enn <cf ett, eptet b aD SJiaDucen pcapfrt' 
Slfðcun SocDcemíngacenac, fmbetcapac allDceifceDDutaD_eta,enneílijfiega aD c^ ci 
iaft. Snnpann minteft ftnnat mif íu SJtpjf unfemDac , 09 i ftjnum Diropu SRpjfunJJ 
<j)Dcum PitiaDe pann Poc,Uppcune afí>ceDum. íþefiuecoecDtaDpcoofafcantpfeco"' 
«c2tftgiafecíöcottenö; 3c» , fcoaD aUacgngla 09 SSianna Sronguc fteu jf pUDat' tf J 
Degfama pena omcelanlega QBelgiðcning Söcottené, b co ec b aD ofö £0 (f pllDugtfcaiti*; 
mecgum eDcum, beecca SeDuc aD pocu ®tpcfuc,emt eiec freicca ©pnec ecum eotD f 
tiooéi S)cottne,Épp. 5 . SUIccfieicfemgconga oilía einöogfiiooflreníSöecnumpcer 
Soomfcroen ftjnguc biec t ©uDfpiaUenu : <fyan$ ^pífunfeme^acecScaaSiMjcF' 
©I00D £il Stiíatac <9fec Öllumíþeim,@em.£>ann0ttaft. $aD mcotte 3fcael jcw 
erbanné guDDoomlega ^crofejte cepnt bafoe ca SeDcutn ftjnum, aUtfcco&eintií'';, 
©fepun,aUttiI W*3efu$ f allaDefi 3€fu$, og fo ce ftjDan,ecfeeinajrapfec Slbcab^ 9 
©onum eptec £oHDenu,pellDur pfec ellum þ eim , fem nu fallaftpinn anDlegeSft^ ..' 
fc.eria <8uD fjefuc Stbcapam af ©teinum uppoaf eD, jjaD W/ a f ^cim , fem DtjrDf u 5 J 
©tocfaogSteina/ogpocttpeimftcttlfeclíjfec^femíÖapiD pottac^f.115. Dfó/JSrJ 
oDeit>otumpann$$oolf,enní)ann pefur £co fallaD fofemfitt, pwrierecfeeiga^ 1 . 
fttt aD cef ia ttl Sfraelé. O ! ppecfu meiC(Um t>ier 9laDec unDectafa meD pine fcelu <5> uD 
«S5.ooDuc,facl)anbefucofófamanfafnaDaf'2{ujtce 09 <28ejtce,enn Dlijfeftné^pnecevj 
rotcef nec í bin ptitulOtpcfuC/foaD piecjcotameigum, aD JiaD . afe co ofd fannajl/ rj. 
íöa\)iDfeðíer um@uD,^f.io5. SlDbané SípfPunfeme pace ecfeeinajla frcu eú"' 

. J^pnjlooD ttt annacac , fo fem (SuDd «S)íooDec f)iec fegiec,pellDuc frot eine ÖUD til at't" 1 
«r,pfer ellum ^eim fem pan ottajt. Sþtjfc pDutnunocfnD fonta tit ^ejfara glcDe^ { 
Umjfipta, jcct,ppfe pDucfofem ^>imenog3;ecD,jc»,allac€ngla og Wafia 
fteu of'fcnat tif pefé,aD fulípacfa Söcottne fpcec fo bcalettan QÖelgtecnin9,|>ca lcu^V, 
ef$ f>pf ta fiaD gleDelegt aD ^acf a ©cottne , 09 fiof ftjngiaýtjnu^afne, |m(>in» fl % 
í)œrfte,f \>i paD ec ^aD einafta/fem bann af ofó f cefuc ; aD oiec Díjcpf um baftí 9?afn t» 
OcDe 09 ^ecfe. QSecallDlegec^onungac jfilia ftec m ftjnum CenDum 09 SKtjf iun'L 
^)lute,femecufcogiceteC/Og noefcac «S3.cetuc ecucO/ ec t>iec fellum SKegalia/ eDuc-^^, 
unaá ©iecfemac, ogecfaDecfeutnSigní'eicca , fent ©ag eg 9íoott pafa UtfiJM^ 
fpcec fomacgce <Saalu,og f>ac aD aufe etu ptijDDet meD nocfucöfonac S'jfingu^,':,^ 

- ^cottgnac,enn áíonunguc ^onungana í><fí fíec alleina ©ijcDena ff iíeD ; ^)ané W\ , 
©IpKDaoac eingenenuc af3fcael,enn aD feicffpllDuottaft.ann ogelffa, ® ew f' tt ^ 

Ofl fo et bun en i !5)ad af . inum anDlega,£pi m«D foDDan mootepetDuc í;enum t ,c . Jða $%t>en giefen. íííftljeaD Pegfamlegt er co #ímnc eð3^U/faDtrpané^eðn« 
fiðltg^fem ecficolf SMjcDenn, ogecfcrt utaií S)ijcD og <&e9fetnD:.&iimmjfef)coofe 
J 1 tcfettf fiinum 9$ijéDoome,09 ecft J)in PoIIDttge nf ftjnu SBttUDe, ogpinn cijfepcoofe 
ct «cfe«ffijnum$XíjfDoome,pellDur l)\>er fcmv>ill próofa fter,pann proofefier ofpei 
yiiífilieögfecfemið/ttDegfieSelyowfl , fco eD fremie ©ooDgprneno, SXitttenn oa 
j 'nttiijfejittcn 3erDu,p^iflD J>ar i íjtfe eg <25elfcocf nfln/fegier S>rotttn,3«.9.í) to « w» 
[.^igfl ^iltolutilnocfUrrttrQJcöftmDttrf^rtr utflítpann, fprftJjeirmciðoecFtbrooifl 
! er T«moD etu,f)c<AD ocgffltnUgfljíec fallaDcc piec co SftrDu. 9>efíflre QSegfemD, £c\f* 
flre ©oo6ðpvnc,o9^c|Tacc SviettiMjfe btnnð ðooDfl ©uDö ; £rooíat Sttaria i Sof*^ceD» 
S»ec!)un fcðiec: SÐcamblcutum £cfltt £ann 2lf <8>tooie, £nn Uppbooffiijtclcwta. 
ptoDiD piec pDuc i ©peiglt / olfncciToiItuöiccDinðat^erallDarpcffarar/OðÓwtcfu 
^újtec fier truD, nccr fciec eilieD troDo fiijíílmaðnon unDer §ootum,f>an fem ©uDe 
'tyuec ; ^BitcD^icr ecfC/ttDÞicrfcercD £ec 3>cottneco £enDttc ? $SiooDttecfe2eo\>ov, 
{y«in $irarf)«UDf SftaDur ffuleeeria @ef Dmaðo fijn*, oð fcef ia cf t>iD patf ? 2£tUD 
r ,c t aD ©ufcé Spvetpcit munc binDa pann minna pellDuten Segen j? ullDbinDn pDur, 
p«t fier rimfeD ; nccr fem pDur bijDut fo ot'D oD Í>orffl,fprer $loininð$eDur ^flturé 
JJ E «r : €nn pperfuopt lofnc nu ©cottcn i fijnuOrDe,flDp.ann ttilie pero gorfoar f)in* 
J u naDarIaufa ? <£>o oi> fllltr unDerJjrpcf tcr, flllc'r f cir eD SRcoitðinDen IijDfl,í;eir tru £>* 
S a ðctr £)rotten« : €r f> ar nocf ur Simur co oorum fiijf bfltna,er ofé ftc t>iDf ocemave enn 
i%un ? Dðf ofagDe ©uD um fijua cöefceíinflaV fem fiunDtt unDcr Ofrijfe £eiDinð* 
lc >na i 5ööbt)lon,fem ec SijfingpDflV Sooftuv»!D?óoDuv <23evaIIDAreiwr : £uec eD fnert* 
r r ODuc,l)öií fnerter ©iaaalIDur <mijn*$luða,j3a<$. 2. ^ugleiDeD numeDpDur,o!piev 
?"» límilaufu 5öernenn,eiD ppern pier tiðtD aDffipta ; €cfemDI)flnn,ifctn f'utfe aD 
^ tla fið niDuc aD tcifna,pv>ert l)ann m«D tijuíþufunDumðietemíett^cim fcmfwmuc 
5 'ttoote l)enutn mtD tuttugu IþufunD, ittc. 14. íþeiaD allar ©coíer eru pannð/pellDi 
^ÍJann/toiD Ipeté cinafta SöenDingu «D ©oDwnabcflntniIÖiTu/SecicpopcflpflDe, 
^ ív »íalem oarD ax> <Stein*.£mi?9u / Syvue" pcunDe i'Orun niDuc ; «í)»cc cD Dctcf tt 

Pofltflojje mcD Ijanné 2tDe t |)afenu cauDa,i)eec c& Dcoo ^aiíé €ptecfomaro wtcec 

'jnu §íiootc,meD ellumf ctm ^iffunumfem (oDDui pané^cciftce,€ltcp.29.«Ö^' <D 
,<lt «fin stmt i ©cnad)ccibé brcnnanDe9lofcc,f)oereDÍ)ané€pterfomartt^onunðí 

of $lföprttt,pcir cD ooru einó oð ein foftuleður C8ijn^iDuc,fo ciD aliflc Spfur 

" in efunDUDu boú/ljpec cD f> cn,feðic «a,Upprcetrc cn eine ©tunDu 
fpfi" i«uuc v ðugiosoptftnao93>ijc' SJiccfurenar mcÐ ^ollDcDoinafinna, 09 upp 

JJ Íttn qBallD f>cf2 ttl oD f flflo St jfe oð©coluitilIjfflnn€UD/ fmbccfoIctanðtaffeic# 
^mungum/fcm frier niDurDrepeD meDCfríífe pDflr,fofcm@uD* íöflrnoöctlo, 
m P«tmer "cetluD, bcr of oúve pDor §ullfcclu. £> ! ppevfu cruD picv fco foaioijfccna'C i^i^acDcnum^cDcn 

ffíDfcDucguglaeopi. . „ 

T Ut £>aUna og Qíatnéfellcnn ..mcDfeirroiSiocD,€itct).32. Ðgpo fter œtlo funn* 
r pcttaei mune fcfltn »iD pDur f oma, í»co mco pDur paD olfunnu9tceta,oDi)an cr 45.9 3í«Ðitim»at23a9Í 

pur&efíeD Æcleg <»meoteflíjfum ^>etca ? <2Öei pDur,$ i« muuuD éffro 09 plfca^ 
munuD eta pDar Sungur rot af Dfraun,§lpoc. 1 6. 9tar jjiner munu ffijna fo fem @ co1 
iiKijfe fijní geDur*, D ! btecfu gott *cece pDuc pan,aD £ijfbamec pDar, r>t>ería ^ 
fo fappfamlego oleD f>af«& co SötooDe biné aolaDa, aD £eir, fegíe eg, allDrei upprijfc tl1 
©oomfin*. €nn nu ec jwi ei fo pareD,poi ©uD fegier fpcec ©íunn €jecoieíté,&»l ? ' 
32. $iD pDac SKconglcete ligge ipDoc93«inum eptec £)auDann. 

.£>epc«D $oi DrD ©rottennéj&ier fem metneD aD $ ier í;afeD 6weD pDuc í)reiD« f 1 
©f punum,f)«pr«D,f«gie eg,DrD $>rotten«afíÐa&iD$ «0huie,f«m par miffu meftuð' 
ce enn tyer, 09 po mifíu Itjt«Icotat« : ©iefeD í£>cottne £)ijcDena,pier ©pnec biiu ,í 
ftecfu,gief«D2)rotme©ijrDenaog «Jkijfen,giefeD SDtotme ©ijrDeno baiíé 9lafn* 
bugteD pDut fegianDe : ©cottne fie «£>eiDur i ^cijDcnne fijnð DelgeDoomé , jco giert 
foefl ^ÖeceHDenn , bcoer og ícoger. £iim líjtelmootíege SöcooDer bcoofe fier i finn' 
UppbefD,J>aD er,i poi,aD @uD baf« bann fcfó \>irDt,aD lijf ía bonn ©pn« fijnum>böec«& 
gtecDíít faatcefuc frac&an \>arf cijfuc,fegier $oftuíen,2.€ot. 8. €nn fco binnrijK 
iSfuDmtjft finne,fDi <in*og 23(oomftur ©raéfiní munl)aúforgconga,fegtcc <*ac*fc 
Dgpaneggiefum ttí«rbeft©rotmc<£ijrDena / cprifmer Sttenn. £cfeerí>a& noogaO 
fijngia benum Sof meD «Dcunnenum,en ofneita benum meD <25erfunum. (£g elffa ðtietP 
en,fegiec ©rotten;£g bato SRcone&, poD fem teingeft t>iD 5ör«ne*goorneno / gfo.íi' 
emgenn af of«,|emioiíl £lut finn »anDo,bann ff eiter mieg um paD,aD benutn fie bcoof' 
oDafemboerium orcoDtoenDutfyog bvaD mun ©uDpco DijrDfaDur eerDaaf ©fc# 
enum,ef bonn $p(ur benum eina ©aun0».<2Bijfu, fannffie ficolfum fier til ©qmon* 
og til aD ffi«mtafi«r m«D9tauft«nne,fem eg I>t;gg^Dicerr,ab optmune benDa, jafn» eí 
jat/fem ecfe nuegoonDer «ru,eun £iavtaD crJjoecfealltij&bmeD til ©tiDé íðijrDflfc 
&>f fijng BuQnb mijn ©rotme,og olít boaD imier erbaiíí bíííogo 9tafní,feaier 

DiD : vaDer^alltboaDoföfpIgeC/ogöuDbefucofógiefeD/MmoDprtjfo^uD 
taD meD Sffrumie, SRunnurenn meD DcDunum og 9lauftenne,binec aDret éitntrM* 
meDrotoortté Utríettingumyfo oDollt beoD tiec gtecum meDDcDoggjcrf/BoDgiec' 
um etec t Díafne 3«fu€f)cifii,og J&ecf um' Se&umum fpter f)ann. áafnoel binec un^ 1 
^cafnocnec cofofía ©rotten,fegicr £>a»íD, ^>f. i 47 . §(f^i B ftð f >e futffapaD h<xh# 
mu nutnjöter m <cfeoeco mocgco ^)cafné*Ungo oicDe, fem ecfe einofto oorum epí« { 
©uD^ ^pnD t fprflu ffapoDer, og eigum ^íoft co oD enDurnpoft epter benne, ^ M »g nte& þané eonor ©auDa frco •&eH>ijte enDurf eppter. 21 peffa ©f pHDu t?óra mifo 
<r 0« ^cott fcgtanfce : 1. €or. 6. tyítt <ruD Q3erDe feppter,DtjrDf«DBoi ©ud ípDrui" 
l'ijf bamo/og tpDrum 5luDa,b\>«ri«r oD eru @uDé : ^u par oier erum ©uDö gíanM^ 
wcc 9li«tt« afopunarenar og £nDuríaufnarenar,p<n erumoter bttur m«ftu/ö^ 
mí etotforar,ef oier:«cfeaffreinfta gjíegne foftgio-fum aDfpfla Befía efnifDu »*f flí 
Sn btoD «r pco aD DprDfo©uDi fijnum Sijfbama ?íþaD fcgiecínin ofó,€ol a r©epD« 

0pDí» Jtoöa Jöptbf an,og i eínu Orbe ab feði«>Aí> Síen jtijnge þab 2uigab,og affnijbc þ<» 
*ö*nb cbtit $oot,fem pneirlar, þaD et ab t>cpt>a fprec SínDann £oílDfen$ ©prnDer. 
p^öetaD Dptbfa@uDtftjnum^nDa?.öietmtinar ^ojhtlen ©aalena,þm pun mo> 
wft 09 ftjDat jt peita 95etDe f eppt,f)efiat íöijrDf un jf iluc @uD fiet í>t>aD mcjta,þi>i feg* 
* c Otit fjeilaga SJiep : SJíijnSlunD mifíar ©rotten,í)tm giörbe 09 fo bcebe meD £>rDe 
^9 cgetf e,þei nenta fo t>ereD pefDe,þa munDe ecfe pin aljfigne ®uD f)afat>aleDbenn? 
S ^ijffjarna ©pne ftjnum ttl S8n>ftaDar,pun fegiet : 1J>\>ipann$ Síafn er peiíagr. 
jp'Mtðan þeffaraDtDa gagnaroffr.til weðgia^)(uta,femboaDereruc^tijtnum3jían« 
('."ijfanDe. 3/aD er mtanlegt, aD meD þeffum ©uDDoomftné £auiðnar <£iðenleg* 
^,£eiíag(eífanum/tt>tmoalar SKitningcn opttega fjaitð 'pferburbe pfet allat pannS 
piepnur,þar fprer fallajt patt fcu peilage i Stfrael : tþefá Pegna eru allet.£>luter / fettt 
z?num oiDf oma eDureignaDer ctu,peilager faIIaDer,fo fem írfyaítð DcD/f)ann* Jtytt 
v'Matiá §tumbutDet t gamla $«jiamentenu,þaD et afltfamann I)eílagt f alíaD. <$uDS 
pJrbarfuUu «£)etjfatC:t,ftm þ ac uppe etU/þeíc í>afa eingann 2offaung,fem »iet af* 
^Jutii/jegrc enn þetina : í)eiíagur,í)eilagur,óeilagur ert þu £}rottenn©uD,<í£fa.6. 
t'&þar panner fo peilagur,aD fpnDugra SÐíanna ©fpnfeme fcer þaDet gripeD,þaat 
J{"« Spugmt aD gagna ofö tíl aD DprDf a paiíe* íxotign meD SÖIpgDan ttotð 8nDliti$,O0 
f'ho 3>agl«gat>otn ©autugteifa meDSoirum <2)Drunarttotcat,þatt>ietííDagltgci 
'^mfoma jftiIummeDbotarSocenar goornetfprtt þtnnafortceranba(£nb,eibf)v>cw 
Mfett ©autugt mat lnt>a,og t ebru £age,þar f>an fobeitagur er,fem oaDur er fagt,þ(i 
J'íigum t>iec fanafHib <g>finDut>ora,aD ofe bpriar af fremfta SJlegnc aD burtf afia ell> 
j 1 'f Opreinlcífa/cf ttitc \>ilium ^anní ÍJtfeonar oec«/feiii fo pfttmaata fyrtinn 09 f)et* 
£ðuc cr, 09 aD öicr lifum peoffamtega,cicttt>ij$Iega og ©uDccefetega i •£>eime þcfíum, 
ípr?* ^ an ^ 11011 ™"" 1 ^ ®?P jf unar ©iöac,Dg SDíeDtoof <2uií íþioon 3frael,@cð* 
Jl^uDá SftooDtc. $aD giecDt fco blcjfaDe £ecca,þegat ban fenDe ftn ©on i í)eim* 
Un' ðö f rcI f fl P fl ofem tapaD t>ar,til aD giera f>ina MnDu ^eiljfigna/tií aD Icefna^ind: 
^"tU/^reinfa f)tna Ujf þxoau t tU ab gicfa baufum ^)eprn,og tit ab uppreifa f>ina i>mbu, 

JJ 1 fl öca pelijí til aD prebifa fcotcefum <&>angelium, eoitttm nu og fícw tit, abtiec 
'jtttunjl borra »&eit*Otba, tr \>iet sierbum i ©fijrnar*@cottmattanum, aD trma 
^Jina I>eilectu ©uDboomftnö ^renningu, enn afneita ©iefienum og ellum fyannS 
„ .JjEum 09 ýsiclum. €f \>itr nu þetta meb allre Jcojtgiafne og 21(\>eru0eIIDum,ab f» 

J' l 'Ulíi^.fpm v\i,!i« ,ifp,lftnh fíYimn fnr ii' 9íílí><\h .fl íXnh/i ÍMHiAÍ'&miini »\í.^ ^tOttCtj 

frn> élatt 

. „ — „ ^^„"nocfubaDtatci 

Slnbe ©IcDjl 3 ©uDc #eilfugíafara «0íijnum : tjíetta ec ©oalarcnnac 
^tn V, ecn mi ' n ' c,,n ccf e WŒbmcint ©œlgiafte, þaD ec t ©uDe, fegicr f)in blejfaDci 
^lla i il at> ÍC ^ run,lul ' °9 Uppfpretta alltat ©celu, og ftmlfut aBtina fcea,þpi 
f fl n ftHeina fuWf(tlan/«j) íinöatl aftatí,fem fmacfdb íjeftir f«wt abí;ancr. * 01 Sí mtium ©«tg 

Jj>at| cnt nu y ewr 0(F« i 4)címcnum- ? ðftarðái; ccu ^r^ð ftyMto &etmffu^ < í' 
ff aDfamac , fuQac af eotg 09 2lrm«Du , cnn alíat (rota fcet 0cangaD,aD oter t>» D * 
turn , uraía £(ute,fem ofé epter(«mgar. €n í>oaD fegiec íöauíD ? éaf Bijna U« ðDí 
feinD t<gcotttie,»g mun ban giefa fiet boaD fjitt í)iacta gptnejt,boaD ec íaD,#* tn 
ttttjn ? (Scfect anaD eííbann ftwlfut/fcoifofem&oHDIcgat ©ptnDec oecDa allDcei f« DÐ ' 
jC/Spflenn oflac $eim ec farc elffa, <e meica £rongut« , fo etogeaungunenn ept« 
Æ)cottne {roettm moote fíjn cigettn eaDntng,og £eit «D oeHta ftec i hoHDíeaum ^ 
aDe,þettgptnaft nu ^<tw,nu bttt^egar ©aDningenn ablacfretmeeiDacoeinumDutf' 
lolcmigatfri t onnann,enn fa> femett®uDc gIcDuf,oatilfuíiö (>cfuc fmacfaD Jfttf 1 
tpurf omanD^UDar,£«b.6. £an gtjcnefl ccfeanaD eíí ©uD^atíé Sftatuc 09 ©ujcW 
etaDgtota S8slia,fem ban eljfac umftam alía £lute,&oi Batet allut fem antf' 
fcðicr OcDé^tttuc gamatí. <3Bcceí(Den fallac 2luD,«0íetotD,ecelgi«te 09 annaD þ*» 
ujf t qum meftu ece Iu,cnn eg f>efc atDuc nocfcum fmnum meD SXof um font aD i beffu < r 
cingen ciett feííttp ecela,bellDut bJenbuD m«D SlngtC/ScftDe^ugrtjfcDttaríþra:!* 
Doome,oð jafnoel bift mefra ©otlat^aBffa oiDtetngjluD. €n boaD fegiec íöaoiD ? 
PJ a í m :Í-_®* , '«f<»ScúDut fcm fcefut ftjna Ctjfl i 8egmatíe <Ðtottenné,oð taltf 
jmt b^ttð gjcgu ©aoa 09 ^cetur. £oat fotet,íÖt<tDutmijnet ? fcoibannfem d> 
r U k o j£. W"* ^""'n^fo m »*9 iöfoc , 09 fomiegfiœt befut,bann gictut tdt 
fareb «» StiáoiDfaDaD elffa ©uD,biaci boeriuallut anat gegnuDurog ©laDocetcet 
^059 og SJcmccpa aD reifna,$oi fco«tMu£lutjFtpte ncoD befur,Þeim íjeittc fctufii' 
acen,aDbano9banCgaDecti(ieti(l)anð foma, og<2Mftacoecu bico benum giera, 3fe&- 
14. 0!«pocrntgmcoÞ<»>;o«»taa(ía@noogt^aanaDatin(5/ beat fcouijeic ©tefW 
ccu ap ^eimboDe,jafnoe( faott einboec o<mi®anieí*gioona*©r0f. íþeic SjéuP 
eoetnac €í>ananja3ifael 09 «S>ajatja,boectecaD£epfe ©tallatanáíbinu SBabpfo' 
ntlfo #ofe nepttu allcina ^atDoc 2Joayta,fo aD ecfc btitu j&eit ctt mootc fitnð 0ut>* 
legmcaíe,£eit ucDu £0 fœllegte og fegce 3li« cnn aDcer,í$>an.i. eoeru og í>« íc 
fcm t£tartoftjnulijta ©uDö 2lftoonu,pfec t>oettamta$ftan buji fegut jFi jn,cnn w$ 
vv otemtDuc fan nœtte aD gicta,jafnoeI ^oott þa oante ^pfevicete £iim$ CctJa,oa»^ 
ncjt ðumet ogfotgbitnet/famt broa feitoiD binnmcfra ^eanuDogöloofente^i^ 
ané,femeingcnmaiaf^cimtafa. íþegat S)tottenn@uDfafttc «Wannf t;neD oíD fto™' 
ann ftg t annaD ftn,^a tilbioo \)an ftnn S3ogat ©foenu,til eintf ©atttmcolg c« ntille ftí 11 
og^acDacennac,@en.9. $aDec alIca^eicca,femat3ecDu broa. €jccbicl fcgíer,^' 
1. 2ÍD Cijfmg íöíjcDat ©rottená,cr i>an fotoiD gliootcD Ccbacíe' bafe veccD ein* °^ 
iöoge fca,fem oecDuc t efounum þ egac cignec. 5>ijcDleg oac ^ejfe Dpenbcrattr^ 
fcpaatnaDucetí fco,enn miflu ct fu eeglegtc , ccDcc,og innDorfle, fcm boctefí í €i>W 
cn« «Ðíoní <)tarta,nœc ban ftec ©ub ncctDugan,nœc ban glcDuc ftg i>cittt ©oittttK 11 "' 
anum,fcmgtecDurcraa milíum fjaníog ©rottenniJ i ©ttDá eingietnum e»n«/P oít , 
SC wmnftc 3©feaneé Scegnboganum fantlíjf ec^poc. 10. £0« cd gíetet ban ^efé fu» er ' jStoít*. yoa 

Jðgati, ab J>aiíé ®pnber fi«u fcanum fprergiefnar. ©cotíen fegier,©en. 9. 2lb ^aíl 
5 e nunajKtjné©cottmoala,|>egar&oðen fi<(l iöfpenu; €ttn þtwfu feigenn nuw 
PPnDatcii petDa,5Ðtotten^impegar þaíté Slugu rigna ^curumDDtanarennat/og 
{[" ^caDar^cottmcole mpnDajt i pejfu ©fpefprer 93erfan.£). Sfoba, fem ber þans 
^Da9Bitneum,aD þan fie @uDð &atn,femfallat2lbba,{>aDetSaDet,fem þtoop* 
JjA>ett pu þttgpraujtut <ðonur,f>ier erupíjnar ©pnDer fprergiefnar. Iþegar ©uDö 
Ptnn fcou pejfar DijtDlegu ©ioonet,J>co utDu Jjeít mcutt»í>rota,fo J>ar par ei ©iegn 
Ifeim ftamat, fo fem ©aniel um fig talariþaífó 35f0ala*23oofar 10. £ap. <?nn 
J«ðac ©uDé ^onDatfSioome jfijn i pDranDe SJcanné #iatta,j>co fcet þann npan ©ua, 

geingitt þenum einí ogftaD giecf €jecþíel, et þan fco Ma mif lu ©pn, et ea fpter 
f omu umaat,aD þan lífnaDe o|D aptur, 09 jtooD upp co fijnat gcetur pegar ©rottenn 
^D þenum,ein« bre9Durfan(t<pDranDe*£Ranne t>iD©ubá SlnDa SSlijDlc^tté Sfoarp, 
5*t þann te(ut þenum $tm nm, aD þttatfem aD <SpnDen pjttgnotfer, fcat pfirgncefe 
w Sccaben mif lu ftamat. ■&inn npe SSJiaDur fptettut upp af SagnaDe i Ijano* £íarta, 

oa Soþaneí i SNooDur ÍbiDe, nter þenum til CSprna f iemut (ieffe &oebia,og f atí 
Jjngenn jarbnejf ) SegnuDí aD f omajl i nocf utn ©amjefnuD PiD pejfa þimnejf u ©íeDe ; 
FðmcxtPelfaUaþanaþimnefffyécfe etnafta fiefí ixgna,aD l)un ftco £imnum f iemut/ 
wllDur og þiné,ab meite ©lebe et i í)imnenum pftt einum ©pnData fem <j)Dran aiet« 
*t/ peÐDut enn pfit ní ju 09 nijutpu tiettloatum. fflJooDet ©rottennó fegier þier Orfef* 
JJ* til f> effa guDDoomleða gagnaDar : ^jdí «£)«mn Seit % ÚocginðSImbcottar ©innar. 
^topta Örfef þafbe þun tii pe {fa,(n>i margar munu þafa gefugte og meire*þcuttaV oet • 
r*ý* I)un,fem ecfe \>ar meit metenn af Jþeimenum enn fo,aD l)tm ei ftecf annaD 9tom 
' 'oiefla^erbefgenU/pellDut enn einn @ta(I til aD (eggia i gimenð og 3atDat ©fap* 
??* ; $un mcotteíegia einöog ©eDeon ferDum fagDe píd €ingelenn : 3uD. 6. 4)pet# 
5 l 9 ffal eg fcelfa 3ftael,fatmijn2Sttet pinrainjla i 3Jtanajfe^pne/ogeg pinmtnn* 
" { L>&tt>femijn* $ebut. 

. ^cf e et paD Dffegum fagt ttm pinn mcattusa ©u&/ fem ^etut fegiet , aD Dtamb* 
'wtum mootjlenDut í)ann/enn upppefut (ijtdcota. Jqmw metg ©œme pefum t>iee 
£j c uppco,aD pann íjefutrotoaieD paD,fent ecf ett et fptet ^)eimenum,fo fem pann »a(De 
^>cDeon,tilaDftetfa Sftael af #enDe S)íaDiartitamia,fem oatbimtminnfle meDalftjn* 
J^olfð, fo f l0 te pann ogpejfa etfnauDa ogfoatcaDa ©tulfu ti( ©loo^ut adtatQSec* 
2» ateiíat gvelfata, 09 »ar f»i ell 9Öon, aD þtm faðnaDe jlijf te Upppefo, piaa p»ect e 
"tcitcgerallDatenat^iefDíngjFaput et íþtcelDoomut aD reífna/efi þ'oetneg fempejfu 
iHteD/fcoþuafameD piet,fpnDUðut©laOut/þtoetfuauDt)itDeleg ab (i« ^cala pijni 
«f 1 w Síuglite/p'egat ^u gietet þana aD fþrotl ano jTotané meD 3(Df un oet jlu (öíœpa 05 
r^ðiecDa/fem uppténDta @uDí tiettfetDuga ðleiDe. ©uD ncoDe , aD þun gietut et 

sgiatiatóiD €ingelen fagDe : €9 £m Stmbcott SDtottení, <2ÖetDe «Nieu 
^P^w Ovd< ^ijnu/ p««Dut wtDur þun aD jc«t« þ«f< oeteD gtiöia Q>atane,o§ 5°3 tt Öiííuttði' ðfld ?SÍ 1 $ e6( 5 é U M ? b HWttttW SffTúða, ftraff a mig ccf e i Dieíbe ffffe, 09 W tt# <rf( 
SlS ' r ^c eetðmúr^öecccpwfo Kagfcm ecnla ^ijn^og bt>er ocfur meícclW' 
tíilt bf oteD ch butvnac í>an fcgicc tíl banac ? flom Bu aptuc til mijn/Boott aD et)tiD« r 
gunac fteu cauDac fcm 58looD,6 co <f al eg gieca Bcec btttjtac fcm enioo.oafiootf Bccc f« 1 ' 
VT ar / S^^^NMtðtow^fa. i. £> ! Soecfumiflumeicc0 íD 
L -iríf n ^ 03 íl?* ðItt)iðí * 1 ^ iatífl Þnnu/^éUOut eií @uD* SDíöoDeC/afBuiaD bun^Í r»TfN s s- Sr y 11 wu & ,t,va / ao oon omc mpnDair i piec aptttc ao npu,tem ^a" 1 
» E,e «#>©«l-4. fcut>ecDícban$anDíc9 ©íooDer, 09 ec Befff $eaiu ,D * 
uc ceDce euum eftlninge/ef pu fant PiD «D tafa o« mcD «D fac« fo fcm ©uDe* ©aíHi 
«P«u« wttacban fiatífuc,ecb«n7«ðDefotDum Ðioftmuna, ec pcijfaDe e«luSWoöDUt 
janitf ,b»a& umíab? ecelececitfieicfem bcpca ©uDéOcD og t>acD»eíta Bau. # u 
|o|em pcffeJðgnuDuc i ©«Dc ec fo gott £lut(fipte, aD ccfcctcc B»ií;jft,fcco cc M 
ecre njoecé Sttann* £i«cta aD fum«/Bi>i Stnxnn cc ecf c aHca,feðiec ^atilué, 2. $f)«"- 
3. jaím>ef poott BaD (tanDc ellnm tíl böDa,fem fciíia BaD til Befé \>inna,aD bafnat® f« D< 
^ecaiiDacennac, 09 ccfe felia Beffa éœlu fncec mmDíígt (Spteríœte ei)iiDaceim^ 
^flDecccfcnooð/CDcittttec «0?cnn, «D t>ili« nc» Beíjum $p0riuDe /mif eD ffal til ni'fcl' 
wna, tcðtec btn focne OcDéföiDuc ^icppefi oiD aD gcoiiða in um biD BcaungM 
CD/icgtec * ceífacen,euc. 1 3. $m eg fegie pDue/inacger uilia Bar iti0Ctíttga,o0 fco Ba£> " 
comejt. D ! bjoecfu mieð fpnögum v>tcc y jafm>eíi v>oru guDcoefnié 35<rfe , marfi» l 
nwc. «D JSuD fceitec oftf íinl)t.ern lijf bamlegaií Q5eIgiorning/ fcm í)«nn Dagl«ð v1 
9«ocec/ pco eljf a Beir baii f an jf te,og B«cf a fjenum par fpcec/ fem suDf)rceDDer oeM ^ 
ta/0ð ccBap ffpllDuðtaDfenu ; £ri Bau QimnefFu S>aofemDacDerf enti,fo fem Urfcnö' 
jUfljanö eoiiac,?ifrðtafec Oeiíagé aiiDa/^pc<rgíefninð et)nDana/B<ttaa!fr,f<giccil/ 

lo mtf eD fem BaD cc, fem &o cr ppc allann «ÖíOtta mif eD, BaD ocfac ecfe fo mifílí l)"* 
^á,aDi>tecf!)cerfeanníSefti(fD,ecDféalItBetta focfur giefenó Dcitt,Díítum focfmatC (lð 
i { ecaf!DacJ<uite,í)oaD cetle Bicc aD &inn alff pgne, f>\>aD œtlcBicc aD ^tftrtnannf °9 
jJítjtnana Sdannfaf accmuue Da?ma um foDDatt ©uDccef ne ? €ð t>ií feðia paD cð ni< ína { 
«D bann totfl fcðia t>iDBco,fem alfeina finnft tilBefé fcm^coppnum ðagnac,oðDi'0« r tl ' 
00 lifa pel 09 cijfmannleða i Beíjum éctmccnn meta líjtefó fiaD fem f ac uppe cr, 
tötoormerf e ouDDoomf eflcac €i jf u, fm ei mottte afref a nema nti' batíó eonnr 5)au^ 
»iD pat totfl bann fegia,fe0ie C0,eín$ 09WD ^barifœoó coDur, SJlattf). 23. ^Öet vjf 
efrtttfcerDum oð ^>r)arifa;iá|iec^)caffnacac ,Biec <D tijunDeD ©h)tmi/'2ínté og^ Uí 
men,enn0lepmeD foi fem meica ec ieððuicQíenu/^rronnc^oomiiumoa ISípifrin^"'' 
cnncpetta bpciac aD ðieca/Cnn hitt ccfe cptec aD ff ília. eo eiðutn \>iec ©uDe aD 
oann a& ilffa 09 DijcDfa fpccclijfbamícða^)Iute/09ÍaD af alíre ^lwD/Cim Bolcnuðt''. 

um fcamac aD mifía f)ann, cflfa/fjeiDta^ððfeDia ofé i Oenum fotecBau Dijru <&toov- Fj tf « fatíé feDutlegrat ©tefcjFu, fcter &vtr ^an v ef: ^riftt) ©ai(«t*otat'lttt af SlnD* 
rj«n«<2SflnÐe. £eprcD f>PðD íöroíteii fegter forec ®}un £ofea,€ap. 7. SþeitöR* 
•£ Uð inig «cf e af £iarta, Begar teir emifl i ©»efn»ön>fum fijnum, fprtr ^orneD.09 ifl unt alla r°[«©uDtf1J?ioonufhj,er viet(cutunftí>eitaf)enum , aneinafprectijmanlcgaSftune , 

Six ftnöft ^ 1 ™" f ftn1ð " ® uíl * fljfottwftu °ð ^tamonc , QJatneog^iDfmiete , fem 
y r «i f uíía aD pijDaftyvett aúaD. SJten foeria t>tD 9íafn ÍÐtottené , og f> unDet ein* 
pi(com,ciné 09 SuDar, ogDijrDfum ©tiD i fjanné Æorf iu, enn fteryocr farcr $oornet 
' llll u<8ftvröoDé ca^)ceöunum,ciné oafreir,p^Dcr fier&verium £eim£(ut,er I)an met* 
^' meitíDurjafntvií ©uD. ©oDDflit €l)riftcnDoemur tr ltjfur§eotmiumc«Sftel>Uí 
^ímcjará SijfncfTiu,er fumpfltt var af gcpr, 09 fump«rt flf Scmne. ©tottenn fagDe 
J ltl £&ed)wl ; Cap.44- tþeffat £>t)t ( (>ann mcinte í>inné allra yelaafr a ) ff ulu Urftat 
J ct <* , eingenn gctmge inn nmpaC/pviaD íÐrotteíí Sfraeíé ©uD ijefut fjauuú inn* 
f'ngeD. $u (f allt 00 minaft pefé, fem crt einn anDIegur .Sfraeia SftaDur ,í)vaD ©tiD 
Jtoo bcfur um ftnnnc ^ptfiu QSijgfltt, fcm cr jjitt ^iarta ; €a(fa(fiicfa pDutntjtt . 
porta, 09 einn nijaft SínDa jf al eg fetia mcDal öDar. íþetta enDer ©UD «D vijfu PÍD ada 
fent ()onum e^u í)claaDtr i ©f ijrncnc, oaecfe faurga apturbannð ^uftere mefc 
yunarlaufu Srnmf«rDe ; SnnpjDafi puncfur y anné ÍJOtfatC/og ©tapyanv - Secta, 

3>aD cr @uD» 9tijf«,int Ijicu f> icc, f m íivf ftim ©orum aptur,f)var l)aft in* 
jptf/og Icof eingum(jartnflD fomatil @iflinðar,ncmaf)eiuimoar)ané€f)tifte,fJjmeE 
?, l, !*öfie ^reftur , og fcaiíé UniuoDé^enum ((>Di (jinumppparfla^rcftc, egíjann* 

"'UboD^IKanC/UyfDeíirTÍaD gconaa i JjflD adra ydgafta ) (cut parpoiinnfoma guD* 
jccfcj 
ftn «a fcec cpter míer f«ttaveifa«&oHb? •éaíít fprruum^tunD,í5arn mitt. 
c-^Scrufoícmé Sttuftei-e voru EtaDer ^eiDingiumim atlaDer/fyienitan p\m <MíD* 
-<5eð8cn ; cr^)rottcnniturí>raut , $egar f>an f om til fijné $»ujtctié,£ ar \>ar og ©taD* 
H)rerp<n,f«m @pDingnrf)ðfpuýierfl, forcr ^oolf cD, og fprcr ícPitana eg ^tcnne* 
^enena^fem voru af ^ne(œgte SRoD^eit ^inpppatfle^rcftur/eDurog&aiBUmDoDtfí 
^.aDur,giecf alleina inn i pflDollta*I)elgafta;íþflr eruog i ©uDð SDiuftere, femccpitt 
Jtatta , margat ^ttur ,far fanoD uxa fpm ^icöoomaSBecollDareiiar , er fu 
* a ðleg a jjentet ; 8cut pat allDrei f omaft inn f»rcr «J)í iD^eggefi/ycllDur Oallt f at fpt« 
f, £eiDíngia / femei meige faurga ©uDé «Sf?uft«r« ; Iþflverog^taDUtforer nauD> 
'V H, *ðo Umf)uggiu5cffa fallvaUta Sijfé , fprtc 9íoaunganum, ogforet SmDattiéUt* 
r^ngunt vorum, ennf)iDinnflaaf^)iflrta ^ijnu ffaHt^u SDrottne l)c(ga,faD ffallt 
J" D «$tUjja nreinfa mcD fannrt ^Dtan/ f aD ffailt $u uppfc'Wi mcD Dícpfclfe ^anar* 
"tt^b^ji^y^ m« D ® f arte ^onacenar, ^ttoattníít/^iajUífané; €num 

D c íiíía 
5©5 gitöto ©umibag 

alla £(ute fvflði meö £íff une ttlfan* ,Jta t>i(l f>an til j>ijn f oma,oð ^ífíattoeru '&tfl 
§iera, par munt pu ftco f>an$5)ijrl> , fo fem i nocfurðf onac <s5£uð9*@ico,|jav n«j 
!>ann lcota £19 fmacf a!)r>ab fœtur bafier,ogparmun fyaiíjafm>el i l>tnu me|U^ D '*: 
fténa f ier,aD ðttootlcctinðac íeffara Stjma fteu ecfe uetDar Jwccac $ÐijrDac,fert»- B,u 
oftJ mun fcamfoma í eilijfu Sijfe ; £t>errar niootanDe aD öecba, ofé unneofl 
ceite f)inn ncntmfle ílonungur eilijfrar SDijr&ar / fpcec 3efum 

(Eljrijíum , Síiuen. 

Stmta (Suftutað eptcic StínítatíS. 

©uDfpiaHet), Suc. 5. €ap. 

t>an í£í jttttt. £>a fc«b ^tei>e , pm et) gootf eb fíotf f ejt rtb f)0»t' 
umtifab ^eorrt^ub^ótb, ortl)rttt ftmífur ftoob otb t @tooetj 
©enejaretf) , oa í)rttt leittDoiðr'tp ftrtttbrtPíb@tooen 
Síflfrtrrtrner Portt ftiatter rtf ©ftpitmtm oa ptobit Sfteten* 
$rtttftte|jrtt ttppm rtttrtb <5ftpeb,lkibfemPrtr ©imoitrtr,^ 
bitb {)rttt rtb brrtttrt nocfttb frmfrittbe. íDtt,l)ttftfrttortnenbe^ooí^it 11 
rtf ©#pemt. £>a fent l)nn aaf upp rtb nenrt, fctgbe fjan rií ©tmottrti' ♦ 
íDr"rt(j jnt n>t cn S>íivpeb , 6a (enfeb upp nbar SReírtlgííFebi'otíW^ 
(Stttton frarabe , 09 faapetu t)'ml6 :^etftrtre, i rtfírt ^oott í)ofwj l 
bíer erftbrtb , 09 feinattttt e<f ett » <£ft t Jrtjrnt £>rbe mun ea ^etentt nn* 
f rtftrt , oö {jrtt t>eír fjofbtt petta aíert, tnelucf ttt peír míÉítt Söcerao 8-ít?fl' 
fo ctb petrrrt Sftet rífnubu. £>a petr Uatu ftinum Sieíogttm fem oorit 
m í)ínu obru <Sf ipentt , fcab peir f ícmte pnr , og t)írttfpnbu peím. P$ 
fcetr f omtt oa ^foobu bcebe iSftpeft fuíí , fo ab pan fttcf u nb mefttt. 
eb ©irnoit $erur frtt pettrt,ftefí tian til ^nímúrt ^efit , oa faobe : 
frmtttier2rtv>rtrbttr , fjiurtbea ettt SJcabttr ftjnottgitr, afjtártb fteínt' 
tttrortr pfer f)rtitfomen , oaaíírt Jjmfemmeb f)onnm oorn / afí>cí* , J 
gíiíebrcette erpeirfeíttatt tíf frttttrttté , lijfaoaeirneni)fer ^acobji; 1 ; 
09 3oí)rtftem ,©omt ge&ebcct , fem ctb oortt 2aa,$> < töleá éímonat. y» 
Sefuéfrtðbe til ©ímonrtr: Ottrtftpu eige, ^oirtbíjiebrttiífrcnfFattf 11 

S)een ueibn. Peir broou ftjn ©ftp «b gmtbe , t;feramftt rtíítfiw' 
rtn , oa fnígbii fjotutm epter. 

(Erorbiuttt. 

ÍciTan íÐrDtten* gierer rijfan for*v ucatí SJlceDu, f«ði« ©aíomon , -^roo. *?• 
Scfe mcintel)inn »ijfe JK'onunður í>ab, aD ei(Fi>ííDu fnnDutjír 9íenn í)afa P 

m«f 09 StfDe forer ^(rrinau fmne, f «0 oar edft (janMP ra|Ta p»i .Coaö 1 * 
f fpter Srinitati*. 5« 6 

&i tx &' mt «feo!Ibe Æonutiflut fctte ftrnc epter ©wtoúgölIA, ab meb £rftDe ffollDe 
^atutef, f, g af3erDune nœw,og i ©fccita fijn* SlnDIitié SörauDö fijnó net)ta,@cn. 
3 - V itt er í)anö S9íeining,aD fmtrt fcín f)in gooDc ©uD íauur cinunt 2luD cDur 2Umoo& 
"wlla, faa fie f)ann famt rijfur,ef fjann otwft ©rottenn,leitat f)anné SBíefjunar, 09 
K<*vmgar finar i franá Sftafne, þinnujfe aD fennu, jtoi poott v enum SluDur blotneft, 
jj** fcfler fjan ecfe £iarta ftttJan>iD,fo fem ©atoiDbijDur/^f.62. €f f>ancr @uDí 
^vn, fjeílDur flutíDar epter aD toeta rijfur i gooDum <j8erfttm, fo fem ^auluð fyret 
JjWcr, 1. $im.6. £)g ctur fo 23rauD fitt mcD ©IeDe,og gooDre ©amoitffu, baun* 
.^fib'e fcllur Ijenumliett, og^i JjiggurSSlefTan ©rottené' tneD 2luDmt)ftog $acf* 
af í)aftð JÖtíceteö £enDe : @o giorDe 2lbraf)am/3faoc, og ^acob $orfeDur , og 
"^tficr af þtlvva 9íiDium ^afa fctaD « f»eirra ©por. (Sintf cr f)tnuin fvtitccf a v>areD, 
"whn elffar @uD,f)ann fíunDataD oerDa i fjonum rijf ur,fcgar í)ann t>efut^)rott* 
e ">i,paa ffeiter t)ann fjeerfe tim <£)imen nie^erD, fjenum Jtyfer ficr borgeDt>era,peg* 
Sf)onn íjefur eignaft f)mm, fcm alla <2BerollDena í)cfuc aD &fbuni tefeD, £l)ri|tum, 
^faim.2. ^wi temuróann ficrmcD ^iauíO/bœDc fyatcog loogucaD úcca, bœDenoog 
Ijafa, og (gfort aD lijDa : íþanneg fjroofar t)in auDmcDiIcge SðrooDec ficr i UppbefD 
'"'ne , ocs tjinn r ijf e i ftnne ^íiDurlcegingu^ac. 1; í£)œme uppcn foDDann DUjfDoom 
?9faito:ft l;ofum t>ieriþ^ffa©ag$.£.€c>angeIio, ©t. ^>ctreogi)<mnö§icIegtnjt, 
wc Jjeir I)ofDu afla Sioottena erfiDab, og ecf ert feingeD ; SnnfijDann innelticftu •fcci.í 
J'ifla «SJ)ergD §iffa. ^)icr n?t af v>it eg tocnnt at^ugaifctta ©inn. 'ti 21D of« 
^vie fpiemmtooDum aD eera i örburgDenne. 2. íþacflauum og auDmirofum t 
^clgeingncnne, £ica(pa ofð til aD IjuglciDa Jietta fo fcm bec, pu:alleitiaiciife 
^pnunguc, og@fapo.cc £imené og ^acDar, fpret 3efum él)riftmn, 51 5ft £ 

2ína Sfoott «&efuin QJiec SrftDaD, jDg Seingum €cfcrt, fegicr ^etur. ^cttcn 
brrof ar I)ier {»aD DrD,mt merf «r aD er^Dg fig f teittaíi,og forer jþoi l)cfut ^5uD6 

9)ÍCiDucI)icc nocfraSíffe-fun/ogiMUDe fo fem ()afa ftg unDafiípcigcn,aDtconatil 

'Vaniac , nema ©rotten (>efDc l)enum JaD boDe?). QöiDlijf Stei|lne benter jafn^í 
5'«vaan ^an fcm \>ill ottafl óg elffa ©uD,|)cgac ^ané €vftDc og?ití)afner lucfaftecfc, 
m íeínf er meD ficr ; €-g öin Q3af c brotnmeg biD @uD micr til ^ioulpar ; C*jj jTa? cin« 
ð«uC8ínD^eagímíjnum 2ltbutDum,fo eg ffi)niaDfaie,oger fcoifneiDDurallccoraJD- 
fjut £cu fofanDe,©uD mun micv con íífa retbut vcra,og íyan fctuv mijnar I)einmglegac 
§t)nDec focer fitt Sluglite. ^oilíjf t fan «Ðlenum i ^)ug aD flircga/jafnoel f oott ©uDí 
/Öinet fteU/fieaat ccfe vetDur framgeíngt (uiDfeit bt)g'gmf»cv til befru 9íota.€íi lareö 
^d af íÐceme $etuvtí/d)vtftncvS)?ct1,og f)fió QSevf anauta,aD J> iec ei lodteD flijfa1þ(»n*' 

D a ffl > 

S©7 gimto ©untto«i" 

f a f oma t nbar £íettu. 3 af fcfium gi(F<*$5«tum toac ^etuc oa %>w\f. 
fcaná ?(nDtea$,en i eDtum feitSebtDcei ©pnec §tœnDut $)tottené,©<atc.i. 
fufcaitt í>ant>afeelíTaD pe(fa$i(Fara,ÞaDðaf ftDar $Xaun c J3itne um,oötticDa(anac' 
tð,peðat ban þ&oDe ftcrtuc £eitra,peðat bann taíaDefptet fetm frina btattncemuy"' 
fcif un, fem tituD (tenDut,3o&.i4i5.i6£ap. gptet £t>elJmcoltijDena,peð flí t)an» 
íe»fDepttmaDíofaoðb»ijla(t,{ia bann ft>ettteft ÍBlooDenuonDct |>ettra og aura ^ ð !J* 
@í>tiDum,pcðar ban baD peim ÖrDíofé/tior SKorDinðia £enDunum,í>eðar ban lejW DÍ 
«D$eutt,upprtfenaf S)auDa/erban þ (Feráu cnDur Dferðiefeb befDu/og fterDeilitf W 
u er meft bafD«tiluficD,£o lamir bannpco&Jer a(ía Sftoottena forgtefen* erfiDa. Q9 J] 
t>anbceittcfot>iD ^ca,þr»im«tgum totet fafunna biiíafoijfa fprecpaD, aD ^anftjneroí' 
femu 9tcoD,fem binum ficrcuftu QJinum (ijnum , böerra ©foo $t>eiitðe t>ier ccuttf 
ei tterDuðer upp aö (eifa,eDur aDpucfa af SDupt goota Jetrra : 2£tUpt>i citiðen, aDftf 
inunc t>era bin befte Ö5uD cQinur,fem pað ícoiiar meftafQ$eta!lDar<9JÍunum,ena& 
fcanbafe (foteD binum frc« fter,er baú tartur $co \>anta,«iíará baDaDe 9íabalt©uD< 
©faute ; £n £>at)iD,fentnccrr«pM foor co 3Qonat»<2Bel mcD ©t>eitftn«fptcrDfcijt e 
<Saul$ Ítonun9á,5an t>arewttefenfcmbaúe^uglite,2ajacu$ t>œre burtfaftaDuc,c« 
^in tijfe ©celfiere intcfent ©uD« CQinanttu. ©cemum pt>t ecf c epter <öollDeuit,3o&' 
8.€briftn«r ^eti,bellDurlctrunt afl>effuui®uD$ -öetium aD earpa allriéorre StbPð .' 
iuuppctt ban,p\>iban mun pei eeí til c 3cðacfoma.,^f.37.«£)t)aDfemban(œtuc ofe tíí 
«£)anDn bera. $aD bicoípat ecfe til aD b(aupa,aD »era (f ioofur,ecfe til SöarDaða/aO 
txra fterfur, fo bicoípac j>aD oð ecfeti(SKijfDoomö,aD t>ecambt)ððúifamur,pw éaO 
tr fatt fem ©pracb fcgUt,£ap.i i. 21D Sucfa oð Oíucfa,gi;f og $>auDe f ome af 3>cott* 
ne,oð ban atefut paD b&erium ban »ín. £t>er t>i« f«ðia v>iD&aií : JjoaD ðierer 6u % 
!0ccijlar«,3 pijnu Wafne Sfóun €ð 9íttenu Utfajta , jtenDur i ©uDfpíaiitnu : toetta 
£>rD SJígiftace , fijDer cJBerfftioora , epter Sertanum ,<Dur 09 £efbinðta , «DUf 
forrcoDa SJtann: gftjaú ec #errann , mco J>a banna Ijenum aö (Típa mUraD«rfiDo> 
jafnueí forðiefen*, ef benum fo lijfar ? €aaa ccfe mcira «f 3Diu mínne,bel(buc en baíí 
tnicr (f«mtaiotl(,fo fem eDtum QJerf»í)ccel,«n ejtteit aD (>aner tm>c,oð fceiftateinfií 
pferSJceðn fcam,oð ecfe moaeg foöiDban bcetta,fofem fumerafoorumCöerfaíiDlon' 
um toíD .ptttfbcenDur ftjna^no'r þ eir f> t;f íaft pteptter Dera,t>ilia þ eir ecf ert cJÖerf ftamaí 
\)ina: ecfe mco ea beKDur fo rconðepöDur wra, aö fiacs Df|toonumpferpoi,aDbafii» 
licnareDrummeire í)ammðiu i ftjnu grftDe/p' »i banntoof faD «cfe af mijnu,f«mb'"' 
flafbonumfrefar en mier,fierDeilið far eg eeit ecfebanntf £i(ð<Ottð,&annbefuc£ijm« 
efl-Dentuðleifa fettijtjnu cQallDe/act. 1. €n" ecfe mijnu ; ^)t>ec befut nocfurn Síjtní 
^aíjé DlcwÐöiafe t»ereD ? SKom.9. -£)itt (teeð af ©ofmuntmi/ bccDe fornum oa nmtflf 
aD Q5uD líenar SíuDeú fttmum gjíenum,ti( J5ef*,aD bafið ^oltnmcrDe oð ©iœDffa Drað< 
Jjcotil 'PDranor ; €nn nocfntm,paD er ^eímgeltinðiunum,femupp Hfa fpíít WctM 

epiiDana/tii etcaftí n $ wmaar, fe ftm $lm oja iin ti( ©(cotu^, ftpt» 1 €fkt ÍMtUttf. 

Jjnt(tt pab £ecffa,ab €5ub fpíptec jtjn Söecn freffum QSecalI&ac £íe«ooma,tií pefó, 
ti , D «DOa frtc m<D<doBDftn* ©pcnbtc, tiítfefMb cepna ©tebugleif Sctoac petcca, 
ttiíir 09 3 0Í>é > €cfe fpcer £»i,ab (>an fecfe Jjan ecfeftcaífuc bejt,pelIDuc ab £eic fem&ií 
JJJ a Wcece aD £ecfia ficwlfa fifl/og tcepjta ecfe ofmieg «fö«tte ftjnun* i anDlegum £jn* 
r™/ 09 fcwe aD fegia mcD ^auío : $on eg em oeifuc , þca em eg mcuttuguc. Sþaö 
pec fco bíeffabe£tcca 09 fo til pefá,ab oenia efs af SÖcioofium oinac pcttccubu ©fice» 
:' u< 35erallbaccnar,oð ab «föen f>ecf e,ab alltjiabfem i í)eimtnum ec,{>aberecfeanai> 
J Spfn «£)0llbfcní5,8pj|ín92(u9nanna,09 Drambfamt 8tjforne,i.3ofj. 2. Dg ía*r« 
J? jfpnia í»ab ftm þax uppt tc,ogaD woc 25ocgac*SKiettuc ec « £imnum, Ijoabatm 
5[ { c pcentum §ceífaran$ 3efu ^rifti,^pil. 3. £pec foott pann potce cijfucfegier 
^oftuien, gieceft pan fctttafuc, fo ab t>tec fpcec &ann* gcotceft Cijfec pcbum,2.€or. 

9>oí ffpflba eg mégla 00 moott l)enum,fcm ab oeit afla £lute,aflec ecu j>eic opner 
^ðnaftec fpcec í)ennnt,fegiec ^oftuleií ; Sru Jjetta ecfe ©uDö ©onacOcb fjicu élattb. 
?• ^Dac ptmneff uc Sabec \>cit aD (>iec ()afeD allé* f>effa $>ecf ? Dg ecfe cinafta peic 
Mi paD,fjellDuc og (Foctec &an ecf e Sföcutt til ab (jiculpa ; €c pano" |)enD nocfub fhttc 
J l oen,fol)annei9icio(pa funne ? <£fa. 59, 3ocbenec paitáogalltp\>aD|jaciec,3acbf 
J^rijngfatvog niíec freiceö coí>ctte btpa^f 24. Sftcetpaií taíac ; @o ffiebttc fxto, 
Jfccl^iri bijbuc rerbuc j>ab,9>f. 33. Sbut ntunl)an @i«öffuna bccfta ti( aD t>iliapícö(í 
Jo,f>af« f>aft ffapab^cul 09 Sijfog fucbulega þ eim Pib^tlíbcb allt til0cjfa ©096,05 

pfeö ofó þ aD b.'fla ec f)ttn cotte,fitin einaiettnn <3on, til aD frtlfa ofó" rot Æoelumim, 
jJ'njD. anDatilaD ()elga ofó,aD pan fte$untucooceac2(rflepfbar ogeiíijfo-Sijfrjtöhw. 
Jton j>aecftgiefa ofe"f>aDpiert>iD£urfum til {>effa8ijfé Sftceringar, f>o (>an lcute fftinb* 
JJjn mtébrrjí cu £pi ocrba, Jjeirra Örfafa Ptgna,cr pan fioalfuc peit,en pitr fcnpijfav* 
^ottíif i? ff pnitttn ecfe : €öa fegtec tcf e ^oftulcn bcctcga : ^)an ftm gaf ofé @onetí,muti 
Wncrfe ðicfa ofí alla ^lutc tn«D benitm? ^)an ^tfur ftcaífuc laatcD oftí broa toib ^atl 
Jojt er banti pill,er ofsffapab, ettDuclcpft og bclgab ^cfuc. Sfbannnttcluc Suglanci 
yjet •SXmncnum, fo aD einn íjitlinguc af f cim felíuc ecfc cu 3erbu oan fyanni QSiIt'a, 
^ooft pcijbec ©tafep |»ctö i £>ag ec cu 2lf cc,fcamar enn ©alomon ^onung i allcc fine 

<>ijcb,og otcbuc ^ocníJJlorðun t Ofn faftaD,«3»attl).6. ©cunbt ^anö ©iceDffa þ 09 
gpta ofé ^ef6,erDicc ffulumncpta 09 flceöafl mcD,oféfem fpcec &auní ©onac Dijc« 
oloob 09 fcnru ^ool «um paní SBecn oocDnec ? Síunbepan^fegie eg,neita ofé fcejfaw 
vluto,nema aD l>aíí oiffe aoofó gagnaDe cuflunDum ab miffafco, og jafnoel ^o Oatl 
l *"e StjftDaf of<j,meb b^tciu ntoote fem^enum J>ocfnaft,Jjc« verum ^efg fullecugger, 
?»baft giecec ^aD til fy% ab mec ff ulum ftnna ^ao cilijflcga^pi £ aD ffal ff ic,ab hpcp 
Sjntcroec <xt eoneií,éoottí)«fíDcpt^aa ffal bctfi famt lifa>3fo&. rI - Oð ^efum BaO 
Wcr \>ijft, ab ^tcfcfiiif nie ©aube,l>pecf e Snglac nie ^)efbingia«©ceme,l>pecft l)i& 
1( Ulcega nic piD cpterf omanba,l)Petfe ^)«b nie ©ppt,nit nocfuc aííar ffapabuc f)lut« 

Mí mmw fcw ofí íf iUO »ib ^idclcif a ©ub^ftm ab ev i £&cifto ^tfu íövottne oorum 

| SKom' i 5*9 fcíiitfo <gtifítii>ð« 

9íom.8. ^MtfuobœnlígaftmofébotfafpEer: &ipo«b ©ubefacfneftftMctaMWf 
£rfiDe 09 aftunD«nmitf«ll«,cí>fiíin<t «jJienn,pai Utiunjtecfe i p oi, «D l)»«D otct «>*♦ 
um, £«D gietum t)iet i 9t«fne Sefu Sbrifri og pecfum geDurnum fyrer f)<m»t. 

$0 $etur fjefDe ecfe fiff«D alla tftoottena , níe f)«nne §el«g«r , og ))oru fo «fN* 
ner <£f ipunum , wrfuía QJonat um fref ate Sif? «* < 3J«t0ae i ^aOfmn ; <5«ritt í)^ xW 
"jetr@ut>é OrD,ogf)in« atgioítu SDrottené ^reDifun : S3reptum ogfaíiig , p>o otí 
fcrfiDe lucfeft ecfe ai ftunDum,£a» glepmum ecfe ©uDe, fc\>ieitt et nauDfnnlegt / lcit* 
um Jar forer bané SKijf ié,og i>ané Sliettícetie, f a» mun ofo aOt crntíb tilleggta jr^attb' 
6, €f ecf e fo fetn Dier &ilium,pot fo fem f)an bill ; fywtt cjMlie «D toiet baglega bit0 l 
aD oerba ff ule,og gierutn Q5erf ootratJtaHanatiDtta 3)f ottene eprer fjaútSSoM 
po gterDe ^etut , 3 tþijtut OrDe •, faDet / epterefipan fiinne, <2Bíl €g?Rewntt 
Utfafto. Sttamugut oar^éfue aD lotta giffana t>raupa lifanDe uppi @fipeD , tcfe 
fUDut enn aD latta^etur ftnna^eningen i gijftarene ©Junne , «9íattí).i7. tyofir' 
ttbcf)ann Ijonutn aD Dragawt oríEthvpeD > epter paDban óafDef)IijDt@t?D«DrD«- 
gocntít íjíeraD lcera : €itt p«D fem eg fprer ff emu atminnteft , aD ©íenbpríe ellfti iv 
QJetf t ©ubí 9íafne,og aD benummtD fíet tilf ðlluDum , fo gietDc«J}etur,fmcnoiit'' 
um íöetgeJ)efurp«t«toereD,afi«r6 Í)«fbu0eír ecfefarcDtií S«<Fe«^5etba: .pittatíaD/ 
«D «Wen brrcf e fiau SDieDeI,fem @uD bcfur f ient og bobeD,i Utuegum 9?ccringar ftnðt/ 
enn grtjpe ecf e til oleifelegra #iuta , p eg«r ecf e m atorf «ft. 3 $ijnu OrDe <3Bif £ð 
JKeteuu Utfajta. «Jcet pijDer m«rga.f)íutti Dtítningu , pab mcrf et ©oif rœDc oa. 

^teidtorcttDfanDraogguDIaufcaStJeanna, peiceDjtela, lht>g<t/ foíjfia, jp<en«,fjpg«/' 
í;rœfna og a» Satíar Draga eínfaflDat (Satlet/ tílSíbataftet.: ^effcr f «fra cjjetenu »f 
t SlnDffotané 9íafne,ogJ}o Þ«b meíge lucf afl um©ttmD, fatmunupeicum ftjDerO' 
jucfuna t)eíDa. Um fumaaf^et'mtaíat ©aíomon/^rou.ap. ©at fem^n'efnaf -fpretf 
«25111 |ijnum/f)«nn breiDet ííet fptet ^anní ©atng. €n ©aöiDfegiet ^ct Utfetcft 
nnme öetDa/^f.9. 9?ete et f eir faleD f)«fa, et ío^óotur j3etrr« fatngetí. ^þaP 
merfer og OfbellDe petrra, er Draga aaa £lute ttl fijn,iueD 93alIDe og Ofnjfe, fo fcg' 
tcr.^itntngen um^onungetl af Söabplon, í)abac. 1. 2ID f)«n l)«fe fcett goorncr fpf 
ec Wete ftjnu,f aD ei/ban f>afe $atf«b'«to«ftfinn«*g9tburöuni aOan'finnÖtgur^íl 
JaD gjallD et f)«n feingeD íjafDe pfer eDrum ftonw SJliJf fum,^tr eD bon Droo tíl jíjtli 
fo fcm Jegargiffar öeiDDereru. ^etfcr fafía^eVetiu t»t i fiínu eigeti Wofhí > og erii 
Dinumfptteeingu bttte/^ifeicglepma ©uDe ^imnaíia/ frat bvxtium aDetgutc" 
f icmur / enn trepfta oi tOícntt finn og ■Sítigett. <})ett« OrD pijber og ©uD£? brcut>« 
•pefuD/ pfer btnuut ftolltu QScranDar^onum , bw eD tjfet ícn ft'erfutr ct? ftwnDtttlf / 
ncctpett nnnfrbpggia^fo fem«JceteD pfer Si|f«n,fo f«m 3ooö*©ortti)fetoít«tta^íunt/ 
i.^beff^. ^etta 9íeter t>ijft eBumfeím erupp{)ífi«figcQ moote@uDe/ ögecfe gtc/< , 
I)enumjÐurDena, pefí gietut biat €xed).i7. pateD fegtet : €g (fnlmpenia ntitt «n«t 
¥ferI)«n,og f)«n ff«l i mijnu^ttefatngcn petDu; íþ!)it)ilegnuibinui:ifijDare^«tf^ tyut Svittiíaíif. 510 

<uunt jiieb fcttfht OtDum i)ugl<iDa , t)\>etfu aD oiet eigum i SJ»«DÍ<etenu aujDmitef et og 

Wtfjcout aD \>eta. 

» WfpialfeD fegiet : SÍD þ «gacjj«ic ftingufanamifía 3iff«*£)ccött,f>aa I>afe ^ctut 
JJ°P«D aD Ænicom 3efu. Sþctta \>ac $ acf lceti<5» ^ccf e l)an$ , aftaD l)af De bann ecf t 
^udö ©pneaD gialtDa, anacö fc«fuc bann.ecfe l)«KDuc af neinum/ p\>i fjatí et einf ié 
futfc : ^aDfijnDefyaítoptUga, jafn\>«l tf>aíí$ gcegingac»<ðtanDe , fceaat l)ann eillDe 
f Vfth ^öatlD fut / 09 f>aD ccf e jíjDfl tneD j>«jface DijcDlegu 3at Dteif n. fo fetn fiaD ® uö 
jSiet foc«c 2Da\>iDó «0iun/^i'.5o. 5ÍD fjann oilieecfefeaia«0íane(fiun«ti(ef6atlf)n)ní 
tpc ; <þt>iaD atlt <Silfuc og ©ull fU f)anué,og ell £ci«n oa SRecf «n«,og elf §>ijceií c« 
J^oognum. ©e «c af pelju ©ceme liooft, aD ©cotteit 3«fu$ f)«fuc,ept«c SJiann* 
^oincnutn/pccjeD af jtjnum geDucQSallD pfec ellum <2>fi«pnum ©uDé, ogalltfjoaD 
f W nwDtef um af©uD$ £ínDe,í>aD\)«ii«íÍof* fpcec l)ann$ ©fullD , cof)onum '^at 
Wc jf tjllDuaat ípacfec aD giallDa, ogt l)anné tfiafne aD biDia um alít faD »iet pogg* 
,ft putfumaf í)ittnealn»cattuau^)enDe, j>at fpcec feaiec $>aulu$, 1. $l)e(f.5. SMDitö 
0í *ffctnanl«ga, 09 gieteD $>aef «c t ellum £lutum, pcnpaD ec QSilie ©uDS fotec £l)cii> 
^ Sefum t ellu \>iD t)Duc. ^etuc oac fo í>acflcutuc viD ©cotteií ft)tet eiit gijfe* 
Ntctttt ; €iíl)\>aD uiacgal)efum oiec nu f>«íg«D ? <íþatt «t p>D/ aD l)in ftooce alloí)«c« 
í^totun' l)cfut lcvtuD eitt «Duc t\>e ?lc cn ftunDum ootat §i(f t^eiDac ntiéfalla, 
eutsog ^ttucéipctta ftnn , uiít Sftoottena fpm í>etta mifla £app, «nn ftjDan f)«fut 
vftim t)fetflioctanlega,ctt mecgum Sfcum uppfoflt ofð m«D Söl«|fan futneaf ©ioon* 
y n Mo aD^j^umotcc l)aft ^taittfoneljofcpl)^ ogfafnaD «t þeimgooDu Stjmunum, 

jJ'iD ofö og wajunganum fjcfoe f unaD aD fjicnfpa «t ^ííjii t>otiDu, ec piec fo f elfum, 
w l)cfDu ícfeþcec l)inac megcu^!i)cnac uppetcD J>cet feitu : €ii l)Pett íþctcflcete fjefum 
^ec nugollDíD@uDe ^at foccc ? iþaD ftnucf)oec eiii,Þegítc^an atf)ugacgcanDgíctfe« 
^satueD n<tttfumitec/i)pec|uiijtt l)onum f)«fev«c«D t)ugaD um,aD ojfca íðcottne 8of* 
ÖieiDenc/ í>egac l)anf)\>aD nt*(ta ^öííffan f)«fuc af f)aité í)cnD«m«Dtef«D/ jafn\>«l þo 
j*Mlet($ti|lnei SJÍenn v»ite , aD £eit fteu (fi)llDuget ttl aD^acfa()enum/einé e«( fptet 
Jlíootlcetc fem «ðl«Dfcet«. @egi«D uti«t , ecf)umt notítum nocfuD (fpllDugut? Qwv 
vmicljenum gi«f«D? ^joec^fuc (jenum lconaD aD fpt ca bcagDe ? Og l)\>aD fegi««g, 
yDft)ttabt«gDe,l)o«t b«fuc l)euitm ttocfuD ttocfucn $ijma gi«f«D? 5þ»i ^aD tceiep- 
Jtotunfl tt>t«livita eiD pco «jcí)an jf tpaD l)cfuc , paD tefum eiet 60 ecfe af eotu, l)eaDuc af 
)ft né,fem DctDc «t of^eg aflt ^aD ec \>icc f ellum \>oct ; ^oilijf «t þca fw ^atitnna ? 2tD 
f lt e ecíeDaglcga jfulunt aD <S>uDé^nicom fcitepa , ttíaD ojfcaI)enum íþacftceunu, 
mvt p«t ometanlcgu QJclgíetDet/et \>tcc oa þoecte ©tunDu ppggium af (jatíó £)cl«teö 
^eitDe/tcfe etnungtðlijfíjamlegat / «tof«ÞpfecmejttiIfoma , f)«UDut og anDf egac,f«m 
nitfiu Dijcace, ef j>icc befDum 3v«f t eDuc ^itðmune ntoote aD taf 4. €ef e bpcf tt m \>at •Ocottne fo mifilö \>ccDt unt pcnna gí(F<*?íiTta , þ\>i [)j«t (>ann ^etce eDcu f«... vw , 

M ^ íBðicstíiv^ jV donn fgfjiDe ; ^iec ^ptec Of o,fftu g?í«nu ^eiDfl. §8 (faf gteta . í cf ut aD mu Siffurúm íagbe paíí itetítu ftjDar »it> £a Stbebcet <&onu, Bab <r>bf « {t 
í . u f, ð°ð ninö Sil&eprenDur fcooípna giera,fofem $aulu« fagDe DtD$i« , °' 
wum, 1- f mi. i . tpcfja pefum i>i<r aDnoreD,fcar £Jíoomur fceitta et og ofá til €0 <nrt 
f omen ; <$w f« m broum pi«r « miTteíf<<<£erallDacenar,utteger, fo aD fcgia/fcíö^ 
rum louDutn , og f> at fpret eigum \>iet pinum gooDa ©uDe f)taD meftat fcacfet o» 
í»a,og eefe etnafta aD f)eíDta í>an fpt et tfotneD og «Ðíuftena, 0aD et fpter SflW °? 
^rpcf, cpter ^oeriu aD íeita í>eiDnat $>iooD«c, SDíattf). 6. £eHDu* fpret paD gijff" 1 * 
£íauD,|eiii tr af £tmnum ofatifomeD, ogfi)t<rpaD<26atii,tptet feot•ftaDeinðantH tll, 
Wi|ta,pann fm af £oi Dteefut, 3of). 4. fcaD er ftcaífuc 3efus5,fem ©cnfut 
■J'Jtmnum gwfeD/Uppfawn í -gteDetnat : Stí fcaD etecfe neoaaDíaiíajtBacfa©^ "►^"wiíMWKim/a^anoaTf lajjt PtD g«|um : Stfijf ætcaSJttct ycogoarDur: SRuno* 
nait notfuD foeDta íjonum SSpggD fo ftm ©aDarent/ SJlattf). «. eDutpfirgiefapa 11 
U) lemiiapetnaumg &orgar>«Díen,3íof).6. eDurrotpijfabenumfofcmpiner @aiii< 
S f « lf * al1 » ttl,a6c ff t' 1 Serufalem flieðnum SSpgaD feirra : Sterte et M : 
meita sptíirtané SfuDmpft og $erf íng fijní OperDugleif a pcfut f rijft benum til aD taW 
W{prD,faD etatiDtettaf Ðrfefetíe,<r &an fatet $1« tif ;$oi 21D €9 €m-3R«D»» í 
^VtJDtigur. @o «r tut mannlcg Sfamtura toeif , aD &un ftcnDft ecfe ©uDboomfd'* 
w«tegD : £un cnltjtur í)tílDur i fprftu fmn OperDugleif , f>el(0ur eii Saufitaraní ' W 
Jíenugi. 3 í)eilít51r fjafDe $<turf«cft3<fum,oabepttbané áfc<nnin*Jft«flar^(f< 
Dura JflrDteifn nac gier,eg *o*ar f)tecfofcm l)an ni!<$tcepft< ifotftune &an$ ^caD/ 
<r benum po ff emu aiDuc f)afbe fo naaDuguc veteD, tþu et t innflcitifleii tíl mijn ©uD0 
«9íaDut/fagD« ecfiani ©arepta/til aD minnaft SHcttnglaHtnfla mina, 00 DepDa 

m "i l i rx s 'J y - ^ K f wtt ? ^ Bia& í> un talDe T»9 opetDuga, vegna ©pnDa ftnti"/ 
og podttft ecfe fo íifaD f)afa,fem f)ce(De ©uDö ©enDeboDa. «Kanoaf)fagD« ©íd ^)n^' 

W 9 k ' « a ' ^ uí> - I3 ' munum toifjulega Depa , fot píD fjefum fteD Jötottentt- 
•poaDpeBDut f3efju?qjoiaD ©amot'tff flil,nœt f)un etfFtelfboa mngruD ©egna ©pnD' 
anna,|>œ giepmer f)un gorÞienuflu SKeDafðcongarane; , enn l)ugIetD<t ©uD aHeitifl/f 
t<m-ftraiflðaa>i íöoomara ogíieðnara SHmnflteteftné : ©omeinte 09 ^eturi jíett* 
rmn,aD ttcttlcmet ttner mcettu bma m«D €f)tifro, þinum eDttim ocete f)an eitn fortfff 
flttDe taDur, iafnpelfoott f>ann vcer< i í)eimen fom<nn tiIaDfaHa fonÐuga,og ec/< 
rtcttlmta tiT ^Dranar. íþetta mUx nu Untf einf infl ©pnDana 09 ðlietttetcftn^ ifptP 
unti« ptcn@uDá íöernum, 09 ^oou aD tflijfu fte < 2Beif(eif«nocfut,^ccíieuarí)ðfl t '( 
t°. ,<mallt an " afc ' ^«ím tíl gooDa fem ottaft©uD. gptet ^oi, ncet j>u framfieittu c } 
pinti5öœua*©taD,tíl aD fjaefa @uD« fptet cBelgietDet ftjnar,tDut oD bíDía nocfut^ « 
l)enum,(iaab«rfaman baiíe? ^ctttign ogfittgjoteD«/f)ané@teDffu,oð fijna Q5ott°'' 
ff SKíetttett/og \ ijnat metflu ©9BD<t,f;flnní ^olííimaíbe/Oðýijna ^þpítmf 00 ' 

fflt/ 1 flii/fem # o evellu meive,f>ai lcnt |>inn £. SlnDð mattt ÍKifc fegvu DrD i £iav< l 
wvu,og bcra \>ornm SlnDa QSitniébuvD |>av uni/ttC) \>ier fieutn ©uDé Söevn. a írfoifafi*. 

i L , ;'l)ðu8^fiiia-tteoðfiiV^anmofttt / og num brmblega ^efmtut' nfcr fcigfoma , ecfe 
ifcj!' f ca $etur,og pitt £iðrta fmellta i fcier,fó fem anaD SBðr, «f Siipnou @ut>« 
yuti-e pj- w . epnDunum 09 .£el\>ijtté J^ðfð, f«m ^cer Ijðfa unncD ti(,Dð nœr Jm fjanefi 
' ou UC ertmillumQBonar oo £uta, fxn muntu I>ci)ra mcD*}>cttf,öf ©uDéSUfu ; 
ínr ft « <cFc ' W/fccvtu migtyvauflur ©frmir , í>ier eru fiijnar ©tjnDerfnrergiefuar. £) 
\5itft. uö ! *> in fð,,írrt °ð biti-tt SDaubani ©funö ofé aD £onCum bcr,og ©am* 
'tJFafi tcíur flD'aitíagflbfotaing @t)nDafni ofbijDur ofé , SMefuIIenn fjreílev of$ , 
^|eirra_ S8íinmngu,og giercv í).aD meft rov fKim,enn líjteDwv fnjn* ©onar Q&eto* 

tð 

íwífyáft ^flbl)íiiiiu(FegaDevfi)v<v 3efubIciTaDa 'gorþienuftu , Slmcn. 

©uDfpiaUcD, ?D7flttI). >. Gap. 

j5atí £í juta. Sefué foqfce f il fttra imw&M t €a feqte^b' 
sttr ,twmafo|íe / aD t)l)bat*t ^Xícttfcctc t)fet^ncefe mett ennÍKifc 
*~í)tntt . ffnftföprbu oa ^í'artfccttúa , Sþat ttuttmblncrctqeimu 
qautqa i ^ittinatíjf'év Sþter l)afeb beutt ipa'd fagt cr ttl £eit. 
f ra qetttttt. €cf e ffttííttt Sftaft teqa. £ft fiter fjaft teqttr SÓíttfT, 

i?íwt»ur £>oomS f tfur. (£ft cq fcgie nttir ÍHib,f)v>er ()an rctbefr SSrocfc. 
l i nittuutifoj berbttr íÐoójitS'fef ur. €ft í)t?er fent ab feqtet tt( Söroobur 
Staea,í^an terbur SKatbé feíur. €n Wt fcm fcqier,ÍHt ^(fqíape, 
gj« vcrbur fentr J^eímjtíé €ff bé. «þar fnrer , ttctr cb J)n effrar Jnjna 
wfu tit stítartó/OaÞierlfeimtrÍnr ftl J3nqar;J>ab DinSSrocbcr í>afe 
J-'^ub cn mootc tner , par íattftt £ar pífna ©atfu fnrcr gíífarentt ,oíj 

L^-'attur abfcrtta í)iq mb 5öroobur t)íft , oq fojtt Dai ab 'offra f tjtui 

m?' u * ^ Cltu fmuleqa fmttpýcfttt Dtjmuit 501ootffebu»f9fane , ot 
^«rtcttai S3ciéemcb í)©mtm,fo ab ciqe fctie^ia pin !9eoot. 

"*vU'!BléfclÍ\>5J^ftftnin»'ttÍ»iltti . ^rti-sHtní'nií Mio t^in ÍY^tMiarttttttttt/Oð 

Rji*r> «• í L »>ci;i'h?íu mfiut'iir. vsttuteqa tegxerg vtei .' ^vyeiqe mtttttw 

í ll wm>t fara , pmn0ab f íf jj.ttjcfur borqab í)tn m'bnrfta ^cnítta. 

€rorbtum. 

«cr toífleft,farf ier ttiteD ccfc 9?ítm'nððNtar , fagbe ©rottentu>io ©atucctoé/ Lw^fcm-&ecmiuattum , íDocmaren fefte tiqípienar 
^oct-fcí^j)bíífTufaffttbiu\ ©aftíeqa feqíeca Dter; 5fbet 
I f>aö er fjoecíu Oxbt fanara , fem ^Scttll jtcifac, aD fjollDíegut SÐtaDut jfpnie ccf e 

©uDí SlivDa ec, ogJiaDfte í)enum£ejtnjfa,i. €oc. 2. $aD ec lioojt af í|Sfo»#55 
ffciftío'cDuver foíluDu frgato b«f* ^pfet ÖJttfFunac , cn tDtiegDupo ðliwiitauna; <P w f 
fijntimeigcnn ífrootta, $aD auglitfec I)imt jtooct Söijfup meD ffca oel(arcDtt$u> n i 

ttn«i Þejja4>. ^aa$ &>«t^eíie7 fcac f)«ntt ftcrtlfur votíegsuc ?eam(»(eD fcxmfl nl > 
©Dcuoijéen ©pDinoana <2$itcíngar ^ieBDu : •£mcfjann$ Utjfijcing; aDmejluteit< ( , 
toiDtefeit af ffejntm peimeD cDctjtnér faflají , peec Jmc iein ©cci»,femecf« fietnucí> w 
um fanran um r jiafr iec þ effe r QSectu ©nacíega 0amfacfuc íþijnum SWootjíjjyJ 
!0ianne , Sf ©eeean $u €ct €nn St SSeigc $teD £enum y @o 2ÍD <5ige ©«H< V* 
3>inn SnootjteDu SfóaDuc 3}oomacanum , ÖgStoomacenn ©elic $*g 9>frn«tfl n 
um , Dcj <23erD<r ^ @ & 3. <Ope>ti|ff u ^flaDuc. Ut af efllim OcDunr 
«nn$f>afa cinppcfer 03 jfpnfceígec Síenn^aD fpunneO, ap tt K^feftcpciftnunv^^ l }" 
uttt aD eigafttfea. otD fpcec ftjttu $fecoa((De, oafn>i oerc , aD t ÉanDe oocu ecu W 
tc leggia £aD m c» fjínn wecjla <28eg, ef nocfuc ec vanDlattínaafamuc i fioi , «D M ( . 
©uDéog J&nunaftnð JKiett, aD focfoaca QJrcDiugu ftjti* og $icöC',£ftttí focct^ 
faíneuertDca SJíanna, aD (lpcfia«aitxt(efite€cfiunac, oa f>tnn# feDucfoufa , 09 
«D J>aD f oroe ecf e einum oiD, ogjafmwl Jjo aD gegcamtnguccn fie benum oanfcabutn'' 
m, og nefna jtijft Ocooa og $ciDac*@ptl(ec. (Stmegmtun meö faamÐcDutn 0)»'?' 
•DeifíepaD Saufnacand'íiJteintng/aD Þarota cfyújtnum fÖlennumaD fafta ^eitjj' 5 
£>g pat f)icu , aD ooc Uviettacgcungur eigc aD vseca cun adtf ^aturá og. 9tetDe. W*i 
ciettícute gciDaren* @uD, g't'ef oftf íftcuD £i>nt$2ínDa #ac t\\ f oDpctta €pcettD< ^ 
lucfiijlmeige / fpcec 3«fu»t £f)rijtum , Smev. 

eoít aD eef eoœce aDcítc fXtt femDec ttí þ efé,aD Caufnacen ei taíe o { er um oecaí^ 
liegan 9iiett,&e(lDucumþaD 9liett(oste,fem fpcec (SuDeg9(JDcr,í»iií ec ftonooð * 
_ ^f)anfegiec ienDoerðuÖ)uDfptallenu:'i^ema SÍD ^öac Dtiettlcete 'pfecgticefe ff a 'U 

•c €n «í)ina ©fciftlacDuog^^acif«ana,^ca.^uneDíí?tcc €cfe3it2íD @o»»« a *; 
©uDö Sítjfe. Q3Uan(egtecpaDaf@uDfpiallé^egunum/ aDeeíeí)öfDujlpe(fec<f^' 
|»e(gu SJlen Doct |)luteaD,fem ^eradDacíðliettur f^ne.aD fdiaf cttfprer,en fprer FJ 
«D ©uDÓ ít)oom«recu ecfe einSog 'ðíananaSDoomar/þeic Dceinaeptec ©•gnU' 1 ' 
C8itnutn,en ^an ecfe epter fot fembané Sfuga fíer,eDuc l>atíé€pra l)epcec,f>el(Dur r«u # 
faf ar batí ^iertun og%)Cun,^)l'.7. Spcecfp^fe.aiceg/tcfucgaufnacen ti(aDtot(f l ) v ' 
l)tKfimta 5ÖoDocDfprjl,og ftjner/aD ecfe einajta SKanDcöftpeDuctiítoort^tDíío'í- 1 ^ 
ingac fteu forec @«De fafncemar,5ie(IDuc og 3íetDen t ^tactanu, og Ooiroingac 
í>au,ec fcamfoma afSíu 
allcr giora munc , fem þ 

Uteine t (jejfum CapitUla iyn. %vu\, fijuin , wtmiiyn;yi.iiui íaish-»i í, vi/v.« i »» • «••" gii 

Öjtuí ^aD, w jtjDac íK.uöak i©uDjpiaU<»« ; 91« íþuOffcat íþijtia ©virtfu 8«^*! 


t « / Ðfl Ht»iév Æíemut $at $i! £ug<uv$aö $in S5roo?)<r £ftf« Iftocf ttb §1 SSftoe* 
cLv»tc,«j)«i Smttuífcat <þijiia ©oafu gpm SUtafcnu, Oa §ar SlDuc 21D ecEtta<þi<$ 
^ðtooDur $iú,Dg Æomlþm 2fD Ofíca$ijna@wfu. e«gi«D mier : £\><r <x» 
í Ífððia Dfftcö, ©uo eDur @pflumaDMt«ú ? £oata ©oomate mun poa memtut t 
JJJWum DtDum : 2iD €cfe Ofurfelit #an íþig £)oomaranum ? €g meina ©uD, fcot 
j^pffunfeme l)«fut,pa#^ocfnan, og tcfeot JÖffw, £of. 6. €nn QkraUöar £)efD* 
,l1 ðifltV^it>í.rt r íeití)afa niargur^vjcr'íþocfnftncoÓfce/enícfc caSföpffunmct f)«ic 
: af <i §«tif aöriettlceta l)itm rmnðlcnta / «nforDa , maJ)tn faflaufa am allrat QScegDac 
jPtyffUnar, og fóf«m|>aö ©ro,ttneecfc^ócfnaDciiDffur^iúaf)«itniFuScd. 5. oDru* 
fjft cft fofjóft fegier,€fa. 66. $D f>v>«r f>aú flmtrar 9iaute,£aD«r f«tn l>an flcteSftafi 
Jöeí ; £\>crl)aúÍoógar <SauD,paD «r f«mí)anaff)efDaöecin^unD:^)ttcrbann fcertr 
£ 0o tii,'fó fcm offraDeftfln @\>ijné<$8loote,fm «Ö 9tei)f elfekreúer,fb fem pan gicefe J> aö 
.vf mraoöc/fo oill og ^iílfa-ren fegia, aö ell <SuD« $ioonufta fi «f$, fem er miéfoutur 
Jf fin' ^cmmgfl, pÁn cr ^an^efut,flfftiett»i>^unf»eSlntfrpftö fotet ©uDwf pann 
l^flúaré ©cmtum noa, 09 fjoi cnlpFtar f)a.n mcD fccfíare ©Ccin : ^Btrt ©natlega 
P«m^)cft!^ijnuui «föootftetu»ÍBiofle/$Í «$< öaú $>u €rt €ú co c JBetgc«Ö}íD.t)em 
8j > ©0 21D €tg« ©clic %\§ $>inn fföootfletu^aDur ©oomacamnn , etc. 2i.Ö 
^omatefv f« ©uD/aHefjctiat í?onmtgur,j>ar ereingeú €fe cu, pan eiríi ai cBaUD cd 
? tcifta peim paú forDoemer, i J>aD ^oangelfet, poaDaú ecfc «r £nDt»rlaufn, fctn «c 
)p^i)te,oa at£aD úcí)icr,m<int/V>ottar€ptetlijfing<ú tmt f)íúv>ont>a ^iootver rituö 
PöMt { «$a<$. 18. 4>an oa og flUeina ^imiíarijf ii ^allD. gpcerfjveréíKicttíœte 
J'tc t'nnðrtunðumi^uöé SKi)f«/er aieunnugt,ecfí ^arifœauna,ccfe oort eigcD, eDur 
wtagt-a «BUnna, f>«UCUf f)anné,fem cr 3*{)o\>a \>ort 9íi«ttía>te,€f)riftuo , ,-<Hn l)<mne* 
p*Sldte mm emgcn nco fer«rutan fftD,aD f)an fi< \>íö fmfStooöut foattuv i újnð £tftc» 
JJi/Jo mitlfta ^ofíc.og Diiic ofgiet t po.fa ^aö afgiett »at. Sfiu et «ing«ú p«ilt>ita W aD * 
Fica/ftDífpan f)«fttr mi6giectmDniocfurn,aD paú «cf< f)«UDttt f«tteecuttaíiU)anné, 
gaöttt enn aö mceta fprw"í5)oomacanum, f)t>er<Öauf ^cgnftnó^KicttaivfeUet afrpaú 
S° nun ðf«n*.eof/_ flícöciliéííac ^onungacnet f>afa <ptet fcut«ö ptat eaittít^ na^c 
^culum <c fo f)«tttaD/aÖ «cf« fnettet ©uté'2etu,nie ^eif ta. 9íu f)pgg eg fm úe 
j^tintng ^ottene" t í>etTac«@cein,ÞaDfemScamftjn« ^fer io«canDI«gum«9íaolum/ 
;»» ftpUDe Jat «i (tpfia i €fne <S(UÍuf)icalpac ptat ?Jtcu tt«caUDl<gumS)oom« mai 
; h iafi c« einptoctn^mtt; <£inI>\>etfaúaD-9CCnða í'SöorgunfoMr mig/tniec Fan 2trf# 
«L f » aöfaflct/fo «g gi«te lof «ö <6f uUD mtjna ;C^iiKrog9ícating<tt5Í<ta§riD.ftintmin 
m^otfteDníSgíaú/tú froo ©uöé íDoome eingan v>etg«ú,nema «g \>crDe foattuc ttiömin 
J °tf>epu#9Kafi/<iu-meDan eg'er «n pcoca ^Öeigcmíö penum/faöér/aameöaúcglife/ 
Cs^ e 9 Eí tm fprer pin firmnga aHél)Cf iac S)oom,ogv>írD i!5íprfr>afrofu^ftftftDuC/ 
to^ ð . ■ e ð ntiin ecfcwtfara, pamgat til «g f)ef< borgaD f)iú fijDafia ^ening ; íþaD ec 
ot tt, pt)j vv»c ^)«fpijt«<c cingen Snöuriaufn. %\x f«r« <f cinfcett aö fcettajt \>iö 9ícu* 

p p 2 < uligaíl j*5 ^íflíía 6ulíuba« ; 

ungan me&an ^iímen ec,ftettieiíté fcac eg t>eit ecFe f>v>at> míf cb et eptet QSegðretié/® 11 * 
tceDuc mijnum ftjbarfía tJíœtur*<g5tat>/oa ecfefioalfuv ca ; Oa f>tccaf Í>pö3 eðP<» D ^ uE " 
f«tt,a& ei tale grelfarefn Jkijum <2>taD um t>eca(IDIegann SKiett. 93eit eg o& ®0y, 
en fegiec i £ effum fama Capitula. <tSf nocf uc t>ífl t>iD fiig £eg ^tei>ta,oa pijna ^jfc 
af |>iec tafa, íoot (jenum og JjinÆ'pctel eptec. €g toil nu <i faa mjec þ a& til £>cDa/ f 
macgcc lcecDec ffiienn leggía f> etta fo tpt. 93iiie nocf uc f ieppa t>iD pig uiít ^fufjop 
f ijna. SþaD ec, taf a pana af piec meD ÐfbeMDe; £g t>il Icota ()itt ftanDa,famt tyty* 
^oíörottenccfei^effum DrDumSaga'StícttenfprerbobeDÆaDMretfe (jafió aDNfli 
SNenum 2eg 09 Dliett, fem aD er £efun&ur Díiettar og Saga, &t>er>3 ab er íöoonutf' 
*n,pi>ec ogec meDal íöoomarana i ©oomunum,a& QBitne 3ofapf>ató &onmgðt 9, 
€f>ron. 19. £eflöuc f> eicca fem neita ^etium tíettca 2aga, tca&fa SJículum ^Slao^ 
meD glcefium og Stangfleitne/fpífla íegíegum 9Bitnum og^tefnum «D caunaCKtff/ 
^\>eriaS)rottenn toill (ijDann ©a*ma. 

€nn egt>il aptuctafa til (jiúsfpcca «9larte\ €íngum fcanar 3)rotten i fjcfiace ©te" 1 
abbeibafíSHiettacftjne* : IJíab <r alfunnugt, aD $celfacenn talac i Dc&sfotöunt 
€ptetlijf ingum pttttlega i^iefiíngum fljnum: <öan famlijfer €í)riftnena ^ijty^r,p 
§lf re, SöwoDf aupe ; $>o <r €&ríflnenn (werfe QJijn^arDur, Slfur nie 35rroDfattP- I 
^ann faflar #eroDem 9íef,munDe þ'ann J>at fpter 9tefuci>eca ? ^ca^oljanttíni oi 
Sacobum $cumu @pne, munbu peic f>0» ecf e eera ^ebeDcci @pner ? £ann fegter d D 
fjctgra fte UlfaflDanum aD gcanga i giegnum 9íatIar*2lugaD, ^ellDur enn rtjf um SDiaifr 
in i ^)imna«Díijfe, Síattb. 19. 9cu ec £ab omegulegt ; -£>t>at munu f>ca Síbtapati 1 / 
3faac og ^acob r>era ? 3 pejfum fama €apitu(aSWattœi fegier f>aít : €ff>ijn £enD 
eDuc Sootur Ijtuírlar f ig,pco fníjD f> au af, og fnara Þeim fr«>iec : «0! tm l)an fcö »ilí* 
aD3)Jen ffuIemeiDa fig eDucoana cinöos S5«a(í*^ccflac?Ög ccfcmífí" ^eIIDní/" D 
Jeic (f ule f coféfejta fitt ^oflD, og DepDa funa jacDne|Ta Simu, fo fem ^>aulug aD jOt DÍ 
fiemfl, €oí. 3. «£>ann fegiec og i fama Capituía : ^f nocfuc jíœc ^ig oa&ijna 
i^pn,poafnwaD^enuml)ineannace; €nefí)an(Ia!ca» ^ina*>iujlce forfr,í>oaI)efur^>, 1, 
ecf e a&ra\>tnftr< ^pn aD biooDa,fegier Stuguflínu^og £uca.á gietur b)><rf e um bagre 
pinfíre ^ípn, M meiga SJíeií ecfeaflttjD (>amgai Ór&um 9vitningacenar,&cIIDuc íe íttf 
<iD ÍReiníngune, ^\>ec aD i ^ejTum Ðr&um er eiugeú onur eit fm,a& ^SJcen ei ff uie p«f lia 
ftaiífec }ljn,()eB&uc lijÐa Orietten meD ^olenma*De,og l>atucí(auft,^aD »i( eg fattðjj** 
mtD ^celfarani eig?it Í5)(eme,^tter f egac í;an t>ac ^pn*«&ejt fleigen, 3of>; 18. 
bau&I)anecfc()inaaDra ^pn,I>efl&ur aatalDe me&«£)oog!>œr&pan<rí>an jtoo;€it)í'. lD/ 
ur (St. ^atfl,ncec ^>cefta<í)efDíngeíl bauD aD (laa f)an fpcec ©oome, (>eIlDuc beí^ 
bftnCegum fprer (tg, og fagDe : ®u& (trajfe pig ^u focfaagaöe Qieggucpu fttuc og W 
uter mig epter Sogunum/OðbijDur aDflcn mig ca mooteSegmaalemi/2(ct. 23. tfSa"^ 
toilcgnufegia um^aD/aDlaatafeim (inná?prti(eptcr,er %>ífl ^raatta p(D nocfuru t111 ' 

^ané^fir^efn/^eicra £>cöa cc^in^en ^ieininfl enuc<nfro/aDmifie«&pggiU/aD »«r I :••« wtntng jjr(ettareno,a 
£®uD f>cfuc fett fjinum fro 
^<iDe(atift,foi«DiflDurajai ■ Æpftrfrinita'fi* ^ií' 

r Jfcttr íijbut necfurn Örtctt/lfuk \)<\m ccfe befna fu'tt fí<ttífur,lj<ííbur ilritfe t.ero fo 
faren,aO í>afi fte tni>cii tií ob £o(a flúonn ftcervc,9vetDeóð baturé(aujr,cf()an ncer 
!?* tHiette ()ioj Ó3allDftioornene/fiv>íoD «f€>iatlfá*.£)cfuDennefiémur ^ijDumftcevce 
^'Utfa. Sllbuven oevbur ecfe meD <£Hbe flocftuv,I)eliDuc meD QJotne,fo er ftobeiuQ* 
^Mtefuing Oriettflrentf/dD gioIIDoiKu iHt,l)ellDur oDleita 9Bol(Dftitttorennov,f)ocr* 
* omu ti( §orMv$ ( enu rconðlctocjum tíl £eanmcjar,enn f>o 

,, r aDfnwo^.«inaonumi^tortanu,oðecfecttí)efDenu:5pc* 

* r í>r>i baiíar grelforen i. íjcjfore. ©rein ; €cf é SeglegoniXiettar acuna, bellbur enn ^ouf* 
^Þoott l)on feaie , is €or.6. QJoaor nocfur of t)Dur,fa eD co ©of vúb einf)óevn/OD 
%i§)oora unDer rcnncjlcotum,09 <cfe unber í>ei[o'aum, oD fefra er SSreftur biotybí 
l ^«bí>iev bafeD íÐoomo meDal vDor^tti lijDeD fjier jecfe beHDur Drietten,f)\>itofe Þt'ec 
pejlbut éfoDa ?€cfe banac ^>ouIuð f)icr 9vMcttor*©a3nfien,f)ellDur oD ekyo ®o! 
Fer Dvconfllaotum/ (fofoflor fjotí ^eiDingiO/enn f^eiloðo nefner f)onn f>tec €f)ri(tna 
™«tm,einé 09 oijDor ) fo vtill I)on fto ecfe ollann 9vMettar*©amð banaD í)ofa,l)cllDur ob 
% ©íoil ft)rer«f)eiDinðiuut,f)oacf»rer ? <&o ab einðum gtcefu f>eirneinaí)neir(aiv 
w$ioonuftufliovbetíei loftuDt)cDe,2.€or.6.Dfl r KÍvra^ooðV'œvDfunu0onum«Kon* 
lll |i,^()it.4. én Qjitne til f>efMD f)on ecfe \>illDe I)afa 9íicttov*@oon9enofmc(tDamv 
ýoD/OD f)onei bafiar/aDjwjjoft Soð.mD fi).ver.icf)Viftnum,oö ftjneftlcttta fcðb epter,ef 
J'o f avf/por f>ofi feðier •: <er emgcú foi oo meDol »)Dov fem ^BiteD f)efuv,fai eb fune ai> 
^Ho millum SövceDca ftíía : Dg fyrer JM,ab.dpriftntv befDu jþa ecfert QjoKD til aD 
^inaopefttu'rleðoum ^eroaDor^<cöI,|>o fjineíí,oD tjaúwlie aD fkic nefne SÖeenti flf 
Jjoöifmu ficc, tií ab Dcema SJíatf ftjn/bcllbur enn aD bera f>au unber Danmtuiba , ebuc 
f. ol « Oricttcn eIIfl/f)eIlDiir en oD gieroí íþrouur ftjnor Sfugíioofav peim/er betubn €l)rif> 
JÍ&oomenn/Ofl foðbu peim ollt ttl 2ijta,er Jto Sit to oa íþioonuftu ttfeD f)efbu,oð fo fent 
^lfatenn feíðer I)icr i ^5nbfpioIIenu : S'íema ^bor Síiettlccte ^ferðncefe «Scciv€tui 
S! r 'oefvtptícrrbu Oð ^borifcfono/íþa ÆuíieD íþier g^eSu51D@amðoS©ub* 
^'ife. vBo uill 09 9>cnii, oD f)iner C&rift jiu (Fíjna (fule fo fem Ctooé cn mille rcvmð# 

yfbenar £cíDiuðiana ^Dtiiloobar. íþeiTc fome ©ubé obur fcðicr i ebrum ^tab 5 
jwttÐ ei ftðroft of f)íttu 3lla,í)eIíDur pferoitieD I)iD SiHo mcD ©ooDu,9íom. 12. €tf 
/E ,c V^ðor (\b f olla ©f ipan l>inné Síimcxutuso ^onbo 'í ^Dur ev 98oiiDft oorticn ecf e of 

íté^t;rfm,til^rijDé0alM 

6wifailoeðfonn 

t ,.. toonbo iueb'ðoobU/fem ncer JHiette funtuu fover (oðteðum 2>oome,enn f^oí* 
c <£)otuté 00 ©iOfl(unar,fjo of $\>i bere.: ©rottenu fcfjicv i 2©ðWCö(«uu,£roD. 
s' ^»ða fi)rtr Sfi»ðo,$enn fprer ^onn,por fptet befur bdnn f> ecfe.lciftýeim ev Stuðf 'ðta ijio 
**7 '€K*tt« $ufíuoa$ 

©oomflrflnum^cöt/ts*. ^ití Síuga ffð( m pprmð^mim^ijf^mtijf/ ffttS* 
fprer2{ttga,Sen fprcr Sen,£enD fprct &enö,$oot forer $eot : £aft pefur ogí^ 
boerium etnum fia* forev utcm,2<D. íl9 . $u >f?allt cofe fcefia eptcv £efnD<ne,og ecf< 
jcm i mmnuður priettaténö. £ann cD fcafcr i ðteinDum £<tpttula SÐeot < Unt f)in fauf « 
■ / ' e £! ct ® t0 ttn í ' :í,a,T ,mm , frcIfo feia - * c fl" u « e*8* & ð " 

1 ðtet^om .12. fþieveigep ccfc aDMna ficolfcv pDai^fioiífrifaö'ev jStöjner öcfuÐ' 
WmW enturflwn&fl : Sn 6c 9 av ;<3BaliDftiettcnn fiegnév oonDru <2Berfa cn fieim W 
Ö<er fitfur m annarí £lut,fia frelfftr ©uDfctii fafíaufa , fiei fiun erí)«né afecfre til 

J«^mftar.,ícimcMft«^fflfl,fRpm.i-3. ^ocr©ctim^arf«ml)ififtoove2íiIéf)Cf'' 
tov .Oopniarc pefur QBaílDftioornenc ftictten i £enDuc feingeD,6ar fjefur pan meD í«D 
fmna (cift r«crf)vcrium/ímtta:n[)flílDcil ev,aD fœfta Dtfcttfin'fpver fitfie,fiw fiun bcr ccf< 

BZ?,? fot r a, / en ^ 

l SSTo Z r • ,ím ? ctm af ^wwnffenuhi erufenDcr, tii e.trap binum flkepaftiflu / 
S?^fi°,% nUm f ™ ð °? a í^ föfl ® m m ecfc'pcffaoiDpuvfa, c^ri^ 

ÍS^K^W 1 fo cíníít, ab ecf e finneft i í*ne bcc?e fbort og^íjtt ? 
S,h ,„ ? ð , 7 í/ • fwtf^Meirter oö goobev ? fcoi cv eútfcett fpvev fioi fcm W 
ðtnDui pol« ( flDuua gorfofltí f)icrt esaftoftimenc ; £but múnbeccfc ttaulué letta &' 
X^TT''^ aa ^ «DíunDcf)flnccfcfFioot« 
UccunDcc «cpfatfln«t©o.Om A Bcðflt íjan «ttaDcftDfí)<n&e : ©i)Dinðfl ; ®gfiore fcani' 
avab i tflta / pðD etccfe^uDe ^.(it / 09 6 a ð riar ecfetilT)nmiéíÐíjrDar :21D OTénWW 
r^íLs lt T n ^'f 01 M> 9'««^ og <uf«Inave,to 

^í,l mCW Æ 1ðft/ab foa Æ 3« Weittfl^em tatut &V*fm»* fieWftftn tncw »<° 
Jjnum mcD íeraum oð mictti : <5m ftít m : táfa frcn micc ð&nj mijnaoo aett SDWl' ' 
orö,mun fiaD@uDeoft mootcaDeg forfuatt niig SegKga fprcv Síiauiivcfiafií rm 
Uðmruppm míg « ijtuimóg ©fomum.fem'eðafDeflié ccfe er öflfl&ur hf: mm mW il 
lei ckðt flDfcerfl^onDfPrer ^efuDmicr.fiflv fomficnfiur; €^cr rcenct ttMpW 
jpiutum,n.)nmn,pDelum,eaJírfa ? ®o(je^ 

jnaDbwrt meD pfrúfccDur ^feioflrpc Saga o S ^iettinbo.fo eg HjD ef ort oo §órfocð; 
uti mmcog tctrra fcm micr eru PahDabunbncr /Æonu «Bnma og ^irea, þefc ccf< 
fÍcŒ m ri laí '^friri' flíefa, og ÍMavga nauDftoDDum mcD ; cnn fiann brtpf «r & »|/í 
til Dboofð og pfmctnapav,ptti fo;flíora ficiv optaft r erk-nta ^ienaraftjna ftécfoftpf** 
^ecn^roffulíD.til flDfDlla 1 ^ £5vottna fina meD 0?rone og eoifum , 3opí>- h 
anJöuö bcma.m/ec aö^erift'tTtitt m\ «ogum cn mootc (lijfum Offtopa ? Siarre fúF. 
miarð í)efbe han ecf e gnrDt i frimgum grclfe mitt.og €iqnr mijnavmcD Sagana 
fccft fte efl aD 9{itnmae» lcgaefiaö t)lofiot tit ttjtfl.fiott f)an neítaöe 2lcpat> utú ftn [ftfet$«inifoH«.' 5i| 

Jfj 1 * ; €nn fco ðt'orer IjiD fama ,.fem.Y*r fttt meD ricttum Sdðum. '©'uö W«r DoDeD 
" le VaDeðííuleel|laminn SJfotttmða fent ftcolfan mig/en ccfefratnav. OjfanDcwe* 
'J'flöSDien ðiœtu J>aD ucf pallDeD , paD peprer ©ttDeeinum til/aD eljfa ! I)ímn framat 
JJJm £lutum,ogíafnMl Siífenu, ^aD co 09 aD jiera »iD $8r<eDurna,f«ðitr 3ól)an> 
fmm\$ • wsna/ 1.30&.3, €nrt fro £(jfa erif»i f«olö«nn,aD l)ícolpa penum ogfoi* 
pca fprer omillDimr aJíennum,enn ecfe i p»i,aD (cota ©fcolfen tcena fíg eð fepma, 
Jtymco £agamia nioota/ fmD er «ingu betra,enn aD forfmco ®uD* ©cofur, «tr)an 
J«'ter mkr tíl UpppellDiMmi eg.oil par «cf « npta : €gv>eitoð, aDeð er jfpllDugur aD 
pw« fflíctti £cf iurinar oð binné feDuríaufa, mun eð |>co ei meiða flcttnða i SKtett fprec 
[Hfunepeim £ar meDljoolpeD aD oera, ef mier fcaD 8©ö«n leifa? 2lf edu þejfu þpðð 
[öimauDfactwra, aDf>aöecfeemajíaerteifeleðt,l>ellDur og gottQíerf co jiunDUm,ai> 
JJJtagaðaoð Dliettarcw moote Slrotfum oonDra ©ianna ; €nn paD co aD (T t< me» 
fl«te^)ooðocecD,aan^)aturéoðiHetDe,fofcm eoDur er faat, poi fcannfem SHwten'fett 
wltit/^ann^cfuroð fagt : €l(feD0utn« *Dat , «Díattf).y. Dg ncer paD ecfe ftiDut tií 
vv-ettarðcttnðftné , f)eUDur enn ttí pimtf annaré ^iDífiptíð v>ori\ogUmgeinaniSi 
jpetmenum. <£5ctt fem eljfar Detn ftnu , patw eljf ar ficoifan fta , J>»i unDet etn* og 
v^nfpcerfliefurftjnum^vooDur f)ann$«Ni«ðio»Der, p\uaug(ijfer pannug þarmei 
i°oera íöarn ujná SeDur, fcm co £imnum er , f>ann tefur uttDer einð SljlvTat og 
^wttun af ®uDe fpm ftjnar eiðeú (SpnDer , cfgaun giecev þaD af ^íarta, Sftarc. 1 t. 

íÖcotteít pcfutecfe'DanuaDftcatfvUt £luten/t)ellDuv vctmaa 2ltfecD £lut uen$/pa» 
gVaDbcwfa Stetten ttl ao t>efttaftjti , enn«efeti(aDn:o 9t :meftjiutm,aDl>eea'Sst 
jyooma,aD wtocgafolíf ISttue, aDbrofagaga^cbofa , ogaDjfilianlega9t.ttuð$í 
JJ'tne ; SUt erta upp illt öfapmeD iörijtmin 09 <dfmt'< í PcDum;jafimel t ritttu 3tafe, 
1 t>e;0,aD fctt meice £efnD pf«c líjnumlNootjtöDu^ane, ití pan i fprjtu bafDe tilufteD, 
JJt foDDanev aff)mumv>onDa,fiaDl)cfur téiuD 0ðaaDreileifttneinum1K:ettat>©xMðe 

bttvfa,f)41Duc Jtreíitðeleð^ l>aiíaD,eií aUcat)ell|l aD k 'uajl oiD ftn 3}ííOt{lðDa*3Jlan, 

SUuþaD 9i0tet,t)ant)erDur einö fef uv fcrec ©uDe, fo fem ^iíí 7 Bo attDrei eígt ()ann f» 
r ft ^icol/Oð^aD í) fceðfico ðottaffioi, oD egfpiííe 3)lp!Tun'(|)uDt5t)fer mier, til aD 
; Jmft vmD l)aíi ,«t vmd mtð afðietD«<ppi ^)uD f an aD mpffuna l)ðaum,tf-l)an pDca jt,enn 

»«} eittðtar ^ctðDar ^Bon, fo leinge fem «ð el ^)atur tíl baii*. ©cotten fegier og 
^ S 1,ul,ltv 1 ^) u DfpiaHtnu,aD feofem t)cfurðiert co annaví^lut/OanniTuleícettaff 
Íari • oo0uc r i n'» DUÍ ^mojfrar ©cttfu lijna ; um bití fem miöðiertettoiD/fíðiec 
n } Xlt ^^ l }Í^mmt,'S}li\vc.i'i. Dðí)eðarpier jtanDeDÍ)VDiier tilaDbtoiajtfprer(paD 
ftö ^%a(i)uDeíöcen jjne) þco tilðtefeD , ef pier þafeD nocf uD co móoteeinl)Ðeriuin,fi» 
b<tl i ðrtDer/fem co|)imnum «r> forlaiw pDur pDar SJíiíðiorDer ; ^fpll&aeð B ca 
Íah uc tl1 batií/fem ea co iöícol^ <2>taD vtD, ^o aliDrei cette eg um fo fcort aD binDa, 
W m * / °ð «cf« pefó / fempv'tloua er t fjnum Sprijtenpoome , 

^ «t DafiUða ttD biöta^ejfa Jöven: ýpr«ðicf.öí* < íö»tttt^fullDer / @o 0íru 
íii' M\$»t fprerŒiiöc^f&an&iji.DcenM cpttt.fijnu9liettí#té,fofegiir °U>,£ap. 9 ~ 
fcett ocl, aD cingen SJíafieiTia fanríettímt aD fianDajifnrer ©uDc, 09 p jfplíDa eg P 

. ÍW ð .í>m uiiii, fprjl íjafi fjefur jf ipaö uttcr aD eljfa (jmí,fen>ai fo miftl DícnD at nn< 1 ' 
ð : ítuc> forDcrmt nug,mrr bafi \>ill. $<f* er og. aD giceta, aD ccfe blattpe $fl cl1 " 
íifjÐoomaran* utn &t>ern £iegooma,paö t:icn<r21ðprne.ofl jDrooa / .ftD wlia praittj 

um : ©nwiniune , pfl fœmer ecf e f>eim,fem tatí ícnta fig bugptwöau fal(á,.auff)ilK> 1 ': 
. WWMmW WmtebVttínm aD önriacaDv-era limfum co aD fcrttajl, jafnocl t"*°, 

t f !.l mcirc ; efaDa / oc' 1 .f)!icifu JMrrar/ír&inn.&efureife©afln af,$o eibafc SÐienn auW 
W%W%vkH> mHf\% ef «D fieppa er ttm Jjcn éíaterfíte ftjffcSftcrringuei viDoijft'", 
þvcvja ^auliié tijncjtci.wliaijafa unDer ^oom£eiDmgíanna/i.£or,eÍ €inftuuR v 
|«fft rcnn í)efurf^nnaöji^iD ú;tgw forer &enne,guc.a 1. Oa tvrrofat^D faroa 0? 
U'cni (StaD/fem ^ojhtlenn þíer^ fá\ oíminncr !>ann aíla djrífinatDíeim meDH" 1 1 
*3röum,£oI. 3 . \ SfloeDeft fo fcm utoailöev @uDé bcilagcc og elff ann'leaer' ptt&twtfj 
9-Nt)ftUniemc,2í)t<I<rtc^^ 

íprírgiefanDe buev oDrttm ; £f no.cfnt I)cfnc cninooteeinbttecíuin 2lficerU/fo fetn €1)^' 
m btfuc pDur ípmgiefíb, fo mxb oa {jicr. ©ttö euefeelímn ftjiuim$oimttnií ,ctt , 
.^iartaluðuD ftunDa/og^if.ifí'aD I/afJöfl/^ar til mer fomuiu fnrcrbínnflooraSlHf' 
!>crtar<íöoom,b»at t>etev (la'tjhi Ot>iner,epnD / ©auöe / íDiefuu' eg JpePoijte ífi ;í " 
cfé ccfert ®?ein cjieM,.aufI)etiDur nocfuc^craílDar^agf/ f>s>i bpcr eifl f«ra#i* rU ' 
iutcní t gi« n utoelfDum ©uDi$,pat ©uD ec fcn fem tiettlœtet, €bviftuv ctfai fcm 
«nn Ét,)oa/ennfcamat uptn-.ifenn, f)\>öt ogetcn brcate JóenD ©itDc,f)\>ec oget 
ðlflfljnaare foret ofá , Díom..^. ^efja ^íutífíptié unn J?u ofö aö nioota eííijft 
Æonunguv ^ijrDaténnat, forer bann$ Sorfjteniijtu, fcm et all$ 

£o(IDá ©oomavc , 3cfué £bríftu0 , Slmcn. 
^aga t?ara peiv ptot mtept>et'eD,o<? ecrett w ^Jíarau m 
ef eg (cct jj« faftanöe fcctm fíí fíinfara/fta 'txmmequaíU^/í 
getöeúc vtytfU® fumep i>ont íamet aí> fomner. £>ð ()aiié íarttf^ 111 /', 

fíwuint í^num : ^öaöuú fmum mer pau 5övmtt» / í)ief m Cijbem^^ 1 i 1 , tyítt StinUatTJ 'f 

Met fmititi pát metfaM £ð fcaft fpttrte'ltoidfc. £o*rfutttora 

S, auí) M*Mier 2 Sþetr foaeu l)omtm fte : £)q fjaít (Ttpaí>c Soolfenu 
Sl al) fettafrm ^eteena. £)a toofpau fto Sörauoen , fcacíaoe, 
\Ix lt >n ft ecf ftjmtmf ctteft>etttttm,ao Jieít f eatm #att ftatit. £>a 
o'JWatt fram ftjtef f ooífeo. $>eít ijefott ea fœema ©mmWa, 
«fmi>mct fomuMcffaoe ()att, o$ bauefram ao íeððta.gn fcetrneijtttt, 
3 Uto.u mettet. £>a fceit roohtttpp paoi)fetoat ftoátatfet meoSaf 
^?ð«.£e.»frtv;;-^ft. f>'ctr feííi jiéi>tt ^töii/t>oru ncerfíoorat ;~ 
€,rott>íum. ^ ; 

SPfiS^utínn mun ecfe íifaaf eínufamann Sötaube, f)^^D! , ••? «f ftcvjjocviu ÐtD«/ 

WES^rtra ftömgeingut af ©uD$ SJfunc f fagbe ffiícmfóttib ^ftflelfotDum/ ©cot. 
p*^j?8; Sþcjfumfemu ÖtDum Pajtabe ^velfaren gJitDfFotatutm i 9tafet / H«5 
J )(li » fveíftaDe l>an«,ti( at gíer* ©teina ab 23vauDum,«5J}attí).4. íþau <tu og feun,fo 
f H '«Hct abvet @uD$ ^itniéburDír, j?oi paD mcweigijf fana,femec oan ®wM £>tDa* 
^'nbel po einn t>afe #ollb 09 «Oamfa , 09 tijte noogu fccllega m Cljtifh' Ðtb 
«. u £jf 09 Snbe/ogoftníjeitraetsJiJfaDutennciníog ^onll fegiet unr <Ecf iuna,f>co t 
^i)tnDum lifev^amut Stfanbe ©auDuf,po ^efut Ö5uD fliefeb SJeannenum ^æDtma, 
^ntannnD^eDal/til aD lifaaf,pat fotcvftenbutfciev: Œcfeaf cinufamann 'sSvaube. 
^tanníecjtctfaD/ab^uDe etecfeum SSíegn ab í)allDa £ijt{)emumttorum\>ib can 
^atav 09 £)r|>cftar , $aö jtjnaofé" §)<em« 5Jíot)fið / ©ctme ^liúf , Saufnatané , « 
Huiöui fjeiía 40. £)aga,oðmat ftjtmfr,ab £«iv SJíopfté 09 €íiaé f)ðfc vcteb ©rott» 
JHfí SotetmpnDan t-M»/t>0 fc»i fFt>RDa f>«n ei f ufta at> afa Síann'tnu «tn $œbjtunar, 
Wti aD i Spbcmotfn faDba 5000. Sftanne m«D fun £M)ag*2>cauDum 09 toeimSiff* 
*L m '3ob.<5. £)g i bejfa 3>aaé «£>. €i>nngc(io fjepvum viev,aD banno' miPia Sílmcrtt'i* 
íftnb niettav^öoo. meb einé litlum ^ofte. Ut af p\ fnvfta Jtr apta ,cjjttf enu f)«f« 
Jð nocf uö oabuv talab i ^cjfate Q3oof,um £ab,f)oevi.iefloicv i ©ttDé JDttaeigumablei? 
^ctringar \>otvat,I)oaD cg offaab fínne goobann <^tab i^iovtum fdtrafem l«fa 
; D ut f)evta. € n u tnt v> it ecj vot flf ^effu í>. ©ttbfpialleaUcinafariitntaia.ooaboföetí 
^«öftt)tfi«i$rn5netiia&tt«ojta <&ub«,og \>at pa allte \>c!tv« 5d)»aaiu uppca&ð""/ 
gft ofg tíatuat íeffacar- ^etaiibat SJítint. «t)ic»lpa ofé til f «ffa,íS)víttittn minn, 
þ itt btjt a «J?afn og (Sonatené got^icnuftu , 5fmeu. 

Utleaafttacn. 

ab et ötcotíeðt tií ab t>tta^oetfu ab 9í«tttura ^anfíní epter ©piíu'ngwrfleí 
bosgtil ab ttepfta ©ube/^egav pab ec ecf e fprec Síugtinum f«m «ta ff al. tSJíopftí 
floo.ca ^lettenn \&wb,*$ fav paut^atn m af/fo ob alfur Sfcaelbcacf ,gjccb* 

a a a 17- 
*** #i*tiníM (SuSu&aí r 

i7.€nn « ©ub Saitt) fcenum i éobemetf u 3in «b ðiera híb fama i anab finn, MK, 
eft h«nn,og floo tolfear co SSiargeD^um.ao. £ann fco Dagíega,ab ©tiD fceDb* f& 
weD ®lana af 43imnum ofann ; ^nn et goo(f eD meglaDe beiDDe um.ftiet,ettit MJ 
fcar 6aDfpr«r'iöíuD,f«m hiet aD giefafcimjCiet aD «taalítti(SeieenDa,6a MtBofí 
Srmenn fterf ast hico fl«(fum S>topfe,en fo ; aD hamtfaðDe,9íum.ii. $etta goolt<í 
fö£unDruD$ufunDSKanní,oö íu feaiec :Sg ffal giefa fieint Æiet,fo 6«ir ete i 
©tconuD. eœrefoeinarner hefbu fieb Bab mif la Ærapta^erfer f*«fu« hafDe ð l0tf 
jfemu coDur efiíeífe^acDteif n ff i<K<ncerr< *»i i 6<ffum fama <Stab,tr ban faDDe poo- 
©lané meD fim 23í>ða*23rauDum og tocim Siffum , 3oh.6. íþco taíDe tym0* 
Sormerfe ao @purninðu íörottenne>ð faflDe : SJrauD forer 200. «J>eninga 'A\9i* 
ptim ecf e ; £un hter foor ecf e betur,nema míDur \>crre. «&\>afeann §caum «2$i«r W . 
prauD^ier Sí €9De««D?erf«/aD ffiíer gcoum qjco^ettab.Cgepterfiáb&eirboM 
fleD bcebe peffe^eapta^erf, ofl mera enur fíeir«,ía«t(uDu*eic6«nMunDe^c^': 
íþurfe dcc« , er han toof feim para fprer emr*©eið« «öerol>í^ oa ^barifcratl^ 

e í p<n , u 'í°£ m uía mm 1 W m * am 8 - €ap.«S»arct 2íf hoerium 09 rcoba n*?' 
«D BaD feafc ff teD £tr«)J epter fcfía DijrDíeðU SarDteifn. @uD l>etce,aDBaDbenDeco'f 

co ftunDum chrifina$Nenn,fem Saufnaren fegier uní í)eiDin9iana,«Ðtattb.6.í)» ft9 
eifiumtotec aD eta? SDa boaD eiðum öíetaD Dcecfa ?€öur hoeríu eí0um\)iec aDf^ 13 ' 
afi? €nn 6«c til.v><cDuceíb<íuc feacaD,entt flcolfiic haíi foac«D hefur : €cecfe £iif {? 
meiren $a , Dflaíj/ og Sijfhameit meir etl ^iceDnaDuren ? @<ig pu mier,<25uííS W.iv 
ffoop í)an Big ecfe DcnfatuIegai«ÐtooDiir*eijfe? ®afhan^i«recf<©co(ogeiiföam J L 
<nDuríepfte ban Big ecf e meD fl!nð , @onar Dijra 53looDe ?^efur 5ann ecf < enDurgie 1 ^ 
pigDauDani epnDunum ?^)<fur&ann ecf'e fooftraDpia meDfljnu Ö.OcDe ? 
haií ecf e aleDf ig oa fijní ©onar £oUDe 09 55(ooDe ? ^eUDj í>an ecTe elíu peffu pib ®W f 1 
en nu Daafami«ð«,oð unDrunarfamfeaacDftunDum? €ð teii tafa ttlÉeföfemöiicaft ^ 
Dcofamleðafl ec. ^)af«hanaí«f<Dof* <5ott«n,þm mun&an Ja <cfeai«fa ofóaílaí)iif 
meD henum ? Dg ef f;an giefut ofó aíkt í)íute,pa giefuc &ano fá einið Sotforgutt W 
hamana. í)af< han aleD 0n fprer ofó,ba:Dei«<ooDut^ijfaö antuppBaDaíí/ í<»"^ 
legan eg (ijfí^amleðan^cuta, munf^an íaDnijta fttt eigeD <3Berf ? í)?ema aD^ fltt ' 
<(f iann ðierDe ©uDð.SíímcetM vanmcuttugt co fler meD ^rwar(epfunne,ein« oð^tí' 
foeinacn<c,cc|eicg(«tu «cfe ícefnaD f)inn ^wnglfimfa. 3?u fe^ier; <£ö fittn optS5 v % 
« ?ít»inu min« :£mnður H ©ijrtijö meiðaSKen (lunDumíoía , hooWlIDUC þ*" 
eppv €|«<9i«f «ö*6dn mun foata &iecOr.Dum SÖcotwnmS. ^fíittganD fonD9ar'' ,l0 { 
«i ntoote mier^ico totl eg wtrietta mijna ^JOttDpfer íab fam«/og i burtfoipta 25cati5J 
5ftv?.ðtunum , og <g »íí fenöd ficongaD #allcece , og uppcpcf ia Cac ine ba*De ^toiíi!' 11 
og ^iettaDe^jecb. 14. ðíun BaD nocfuD cafí'a ©anfegle jíöcottenné, Bo .«K«nn ð'ft 
r< Oð hatíé ©rlœtiíJ oDtrbuga ; fcegar aD aKra hanDa 8efr<r og j?ío:f«r , ©uD(J O tt9 

^oreatun, cQaní>rtpfun l>amt# DpíjiD«v^a^ , %m$\m , ^%to\m,W tí ' FftfMÍmWMm ; £>r<*mt>r<mc,Of(>eHDt, Sígg, 9l«tbe , tþr«w/e>t>if 09 Um>«# 
'v«* 09 aiiaD Beffu'IijPt; 9>eð«t»Btí«ta geinðucgieBunumpcecrai £anDenu, tc pm 
EJ-fotðfl. , fo l)ann optutlpFc ftnnt miBDu£enD coftunDum ? eDafaflieceefe^auW 
5 '5lb fpcec J>ef*f)cnttac©lap<fom< ©uDé9Í<iD< pfftSÖ«n^B<uww«tefiac,ew. 
£ WecDiII þ co ffpIÍDa fcann til , aD I>an ffule ncoDuðUt *tc« ? SUitum (toi ©cotun* 
J^Dafi pann «c að fma,f eílum co pan m mtDafi pafi et ncotœöut ; ® c* í)in ofluDltðe 
fcjí^f fijnum <2$ti9<, og SBoicftfi «f fme -Smflfau, 09 fnw'e flec til íötotten^pco tnun 
£ ft,1 mpffunahenum,Oðtil©uDé t>oc«, peiaDí píco penumcc mifei §pM9tefning> 
5 ,ft S5. €fl(fal enDucgiðllDapDucfauSIreð, f<m®caéí£oppan , $col»Dcnmc<n , 
jF««S3íaDfucfnoð@ca^gjlaDfuc<nl;afafcco pDuctefeD, feðiec í£>cotten, 3«U. ö 
5" ,l ^uD ! ^>wc l>*fucfci<c nocFuc« ^ijma ðief«D ? £eer&efurfeicclamaD , paDpu 
gJUocc ^enum enDucfliaíIDo ? $>oí> tnciflumtotec jcntaiíaffu fcotceffl SanDe, ap ftafe 
3D eúipoetíu fmne fta.vjfas> <SpnD<c \>otai m«D £>cncan nocfutce , pot I>efut p«nn« 
piBDe offl^aD enDucfiolIDeD rkD mifelle 2tt* ©iceDff u.DœDe til ©tooé" 09 íantfl. fcno 
u ft0 fplgcc co cpttc í)im epcomafitmtm í fama €apituía? ^cet frcc cteD oafícotan* 
e ðfl,oð ccuD mettet, j>c» munUD pkt iofa Wn SDtottén* ®uDé pDar; <£n fuoum m 
'7*t §aDet«föp{funfemDafia mune ecfefcafa fnnDfD ef oct co ftefíu fcico mecðum af 
J^'OQ !>\>crt £aD munc ecf t mif IU t>cBDuc eigatjeima í>iflO fumum , cc ftenSi í)ico ^)ofcam, 
,„ ft P. x 3 . UnDeccmé 09 £eic mcttf c ucDu^co ec £iacta fieicca uppl)aftö,o$ bafa flleomt 
f n p. €ín!)\>cc tolll ícðia : €g ftn ccf c M« ©l&P* f)ico miec ; €g ottaft ©uD 09 elff a, 

J '«« micc cc moðulf flt/og giecc Ijenum tyacf et , famt mcutg og mijnct |>ota #n>nguc 
gvotfta/tfuUDð-oö ^lceDlepfe. «Ö<pt mietum ©tunD, SSatn mitt. SKumupcta 
L°" íinaftt af ©uW 33etnum,f<m pann tegflut peilijf t uppco ? SBlcöttu ccfc petcSlb* 
2?«m;3fa«c og3ttcot> oecDa tanD* jtaotta fpctc í>ronguc$*fafec ? @cn. 12. 26.09 
f 6 --Slcutte ccfe €ltað fafta i 40. $>aga ? 1. SReg.,i9. í>o«ö matgt ftgttfl ^cou 
Jjp mcotttltt ^ola fpccc Soanðdium ? €nn Þ«tta mcottu peicIijDatil fefó, aD pctt 
V" 8 f>w.D fet'c «ffcu,ftm tc fpnDugac SJtanncffiuc, poncÞfit occcu,þap tci ■Ocimen* 

'ílti.í H t , .->... í>. 1 íTí^x..- o ...V . f. . . . - t r a/pvi ecte íc ptat penum manðccmac viut , vtct. 10. íppceu pu nu i>eire %im\y/ "» 

gtftc fullðott 4D l)^fa lijfan jtofl mtD íjcijum ©uífl ^eppum , ^icungcac ftðpou 
2S»I« ^ijtt/Oð í>oi er í)un ocöoIcq j ^tec ? <2Sona ^ u cw ©cottcn^ei pu munt en nu pcufo 
S -42. €Duc villtu tcfc^fUDuct)«fa íþoijngan mcDOuDí Soolft, etn* ogöíop* 
f:.ptltDut <n tifa iaB«fpng@ceíumeD«?)ctmenum,09fpttcfacajimeDt)enum? ^)ecc* Ct • ttc » *t í ttr/«t ^u ðpcncfl aö feíiaflof Statum ^cit^ec Dctta af 5ÖocDum cijeu 
íf 5. 1 ,$eimcnum / efi aD ^ifl íconge tptcc einum gjatná^copa of §tjnstc Sajaci 1 
^'oiltt og ícoelunum ? Dfl poaD ecitftu, f>»etfu (tínge ©totten PtU lcota Jena þ inn 
Eft *t \>ata; í)ftfi <t einn floot ^onunguri ecft « pcm itinfluc ttjfon cfi fpat$efflnn $2$ '(Stettttfra (^ufittbcii 

•&gtectt. 3«<»& fow mtt> eifi^tafmtaf ftjné^eDue*í£wfe,®en.3*. €nn'|Mj 
mif enn §»110« Síauta og ©auba, ©eita, 2ífn* , $tc*la 09 Stmbcmta f onrfyann 
'cptur meD. 3)<erat |>ejfa §oolf $ raca futDaníegt ppf ia nu ca Jjejfare f ollDu 09 o 1 }" 
ttwutm £)BD, p eit fplÖDu Cptifto eptet ca €p5emotfu,til aD(jtpta5l!ienningac&<uw 
jafnwl 4>eiDirtgiar af §pteog ©íDon,og ecféct toofu þtit m«D ftec aD ntpta , fV' {n [ 
ftca mca af €c»ang«íio : €in(>ptc mun ftgia, ao f>ticböf« ei broejt 10ÍD fo (cangtt 
<a SöDemetfufio,ío fannft tingen fem «ptuc fn«ce,fo SÖÍenn Pite, 09 «D toijfu oocu ()}** 
4000. ^an^femnepttu,j>aDttfca jÍjnaMD ©cotteiíð DtDljaft fopeí fmacf aft|> tln, • 
t ^)iattanu,aD peit paf* ei funDeD tií £rongut$ i$fóaganum,og palía gictutftaD e D ' 
tuoijfe etteD, en «D peic pafe tcepft f>oi,aD 3efué mutrne ca einí>\>etn &catt fica R ,n j 
$acbocDa,f>ac til (jtfuc can Sfa &icaípaD b, iD fpcta ífcapta'Æecf eD, fem cnn jico ¥rl 
cKum ífecffu minneoeceD ;<£nnt |>pi gietuc xfa&aúeé' ecfe um §ijmaleingDena ; 
af f ada eg J> aD fatt, ec í£)atoiD fegiec, ^Jf. 3 2. Síugu ©cotttné iijta til fieicca fem bA nt 
•ífa 09 Pona ca í)ané©i«töffu,ogfapaft f>eic,ce pm oetc,ca.meDal c$rifteua «ðí«í> 1 '' 
fem oiDlijft ecufpuDíc 09 £efuDé**SJiaDucin i <Ö«macia,ec fagDi :5þ» aD í£)cotten aj? r * 
fttugga ca ^imenen, pca fan $ttt« ecft «D ff it,2, SKeg. 7. 8ií«cé munDu 18<en b" D ;j 
tptec íöcottne , enn ecfe píaupa ti( aD rcena , jMa, (iwga, foijfia, !)tipfa íötauD<5 
rotaf9<<aungané9<une,09 bcwfa aDff i(ian(egaiX(an9(leitne i topura 09 ©oíutt'/ 
»9 anace c-SiD&enDfan. SJlig Slumf ac ^fet Soo(f eD, fcgiet 3)tottenn : $N>i 3 
íöaga #«fa Sfreit £i«a Öíiet QBeteD, Og <£cf e §il Sftatat ^)aft. Sftatguc fajj at 
ff iemur, coDuc í>ann oecDuc ob" oíenmooDut. «Ðíig tfuntf ac ^fct goolf cD, figiec P l " 
tili jfa ©iœDff a,bané Sftpff unac^Duc f omují «oiD i benum, fo fem i .£efuD*<f$pcof etw 
ffrnDuc, fo (jann ^íaut p eim naaDuguc aD \>eta : tþaD fe^iec ecf e (;is'r, aD ^eir oife f? rttl * 
aD ufn ^n>nguc,bann \>iflfe t>e(, aDf eic fc>fou Þeffa ^)etf : Cnn ftaieD miec nu,93 öírt 
mijn; SKunu *í)Duc &anní ÍKtpffunatumbceitt »eca? SRtm bin ctjfa 0cl<ctio , ^! >n£, 
flutt t>ocDen?gicecce (te ýoí,famuc tc ©uD og fean yifuc v>ec«D ; <£mt ef toiec tjiliu^ 
femu3ReDaumfunac nioeta^ca tcecum töentpiec af : <íitt af Soolfenu,anaD af Scvuf rt * 
acanum. Síf Soolftnu aD ^epca @uDá DcD íi»|íega, meta jí«D eílu tijmaiííegu fcojíj 
ac, 09 aí> tcepftð fSJujDe, og Jacf a (jemtm miDt i <§f dctcnum 09 ^cbpcgDemu. 
ðcíIfacanum/aD ftco amnucao &ínum PoíaDa eg nquDpucftucja ; SiD bcioota ^ nft ' 
fuDttm »oct ^cauD ; <2cfe af gocDiflD, eDuc aD mtoega of^ 9?afn ^ac mtD , 1° 5 m 
«£>ccefnacac,feiceD gieta öímufut ftjnacfpcec^eiíum, f>el!5uc af §rmne,af<v íl lW 
(egce tÖleDaumf \n,af €lff unne ti( og 9ícaunaan^. ^céote nu uocf urfia»u^^ 
aD f>an beerer Oubé OcD,og toacDtoeitcc $au, tcepflec ©uDt i eKum jtjnunt QSanDctf*; 
um/pgleiiacS'ícccingac finací ©uDéDtta,|jcaoí(eöf5a&feðia,«bft}ccmunu ^ng^ 
ntc fcccabenum 5öcauD afí)imnum ofafí, fprc munu ^>cafuarnec beca &onum c 3 t1 ? 1 f # 
jlu, forr munu @teinar aD SörauDum oerDa, og 'Jíff amer flotia ^enum <&ti(l 09 ^ 11 ^ 

uc i SJcHHnenuíit, )ca y €i)cíflwj: ujqff j^ct qjjwífj) {\0íw pn> ^paji fywM fou at v f pter trinWafW. $a4 

Jj*j!llftgt,ptííCuc étttt ab $<uTf<titt &(«( l)ín5 ríertfcttta £ft>ngucpouv$c#b. 10 nema 
Jjn t>i(te ctpna rjait ^nteö, ogftan penum ^ttbfpcec cinpotciugoobu oecba. SÐiimv 
g^tticoð ÍÖrpcfuver, ab gieca l>ané <$ilía , ecmig f<nbe,fagbe$celfacen, 3^. 4 . 
£ n tf í>flb ec panns 98ilie,al pu lijDc^um $cijb <©foct cq Wau'inguÍNní,þcu *ect eiu5 
Wurogfyn eaufnare oac,og ■ ortla frig ecfe pftcgitftn ,po£u mtigtc ab ©ubö ^ilia 
"Ofifupillt í;tjba,tcóiecfo fellum;(£n ^aDte allbceí il(t, ftm gott affttc gitfur. €cfe 
gfba <2Qijn*íBewn famannltftit af fcpcntmumiebuc §ijfiurnar af $ift(unum,2uc 6. 
^iœtttD ©cemum I)ciíagcrt. .£>oec|u fcctcíega flagrtc 3ob i fijuum SSttan<9Uunum , 
Jpann fegícr, 306.30, $>u evtocDcn í)acDn>Digur <x\ utoote mitr, tpttr@tprflcífa 
^n^ar mnngr bvrófav ýu gcimt &«tur i gitgnmier. SftuuOe ©uD *ar fprtr pafa 
/JUvsjíefeö í>an ? ^tœtre vjoí ^ot , í>úí fevtuðafie fprfti €apituit femttíöoofar, paú 
yecfac titít (ioofaflcBitneyOgftaíIfuc ©uD5 sfóabuc ,jouav <3Btifíeifa ftn ogtoitffu 
|ptot,ae Jecfia ©ub53c«tb, nair f>an enDuroitfaDeft , og fom til ftcalfé fijné aptur , 
ptb ^ffumOcDum, 306.42. <£g, auglijfc «b eg ffpliDa-faDecft^aDoac ftnDanttí 
' í ðab«.ttfpvtc ofaftmig,foeg gattcfepecft f ab, þ pi pbvav mig i 3>}oU,b eg£>ífu.<£in$ 
^v.íöaoib fpnDuvv^i fcaiee pqn, ^fc 77. !0tuní3Dvottenpm eilijfíega buttfafla, oa 
"»ga^«bfcamav aubfpna? £nnuocfvuímvcpt«c ocgfamar pan ©ubmebgaaní 
«be,fegtanDt: $f. 103. £ctnn ptfuv frelfctb mitt Cíjfmt af gorbierfuneiíe , og mig 
Jt«o WatO og 9J?p(FunftmecovonaD, |>oi ff pllbe eingen oroantM ttm ©uDé ^Bincqtttv 
n eiíeífíaHtiSpnDt^flvoievftaauni pier , ab4)ané ()cftu<3Bíi]tvoafa-nicott6viliift 
JWta. €buv mtincDfítr, cí)rifrner 3Jien , aD SaDecen pafe minna clfTaD ftmt eon, 
JJðac í)ann IjcpopaDe m ^rotftuum : @uD min, ©ub min,pw befuc £u pftcgicfcb mig? 
gtiibur en |egar €l>ciftuc fíoob m.Sorbanar $etfum,og$obDcnflf£imnefagbe: 
■Pcjfí er mín eiff ulegur ©onttr i overíummiícvcipocfnttft, 3Jíattr).3. 9}ci , Söccvbuc 
pnet , fcot pafbe &an i penum í)oaD mefta CBelpocFnctn fljna, ev f>atl crt ©aiígcmum. 
Wcf,í>vi fprer í>ané íÐaubaerum oítr x>lt> gJubfovlyfter , ftgíec QJauíué, 9íom ? 
rl tx panö fpacu^öolog bitcttft^auDa, f)tfuc í)ttií tlff ab ofé i ftjnum eiffuieaaÆpl) 
^ub I;afbe 93cifr>cf non ai fijnum epne frcn tippþaft S8eg« fula,pg i enttm Wftt 
. ^)ttnífeifla»uönttl>itee.i8>»tita0aren5 fprer ©mngu^uDDooméog ^anboomö 
jgi i fpcev fim t ÍDauba co ofium þtim ftm o» pafté Wttfp.tctofl^oecium fan befuc oi &um,MJÞpfpw bannetuD <ttfletb»er ttl eilnféeijfé??)7ei,^cifinfrSJicnn,cc> &o 
jo^^tco ofleforturtin ctttt flDoara ana 2<£frwa: íþt>i [u,u cr fo lijtcD ttDccií 

*Mm aiifDcucog fab oier líjbum pier ab ©ub53í(ia, f>ab oecbuc of5 tnöura ! 5 
£ meb omcclannlcgrar S)íjrbttc cilíjfce íþijngb , 2. <£or. 4. SJJpptía-tíngar íeíTara 

<\ í| 3 . i - > erro'unDð ©afhtoítg 

«y##M>i8 nartDuge ©uD fpenecallDceirun SSern fvcet ftjn$íSonflc©F,neimtt í j. 
MMö £au bcage J>ab co pco SetD/fem tií £imnarijfu3 lígguc, ptfð tneiga eg ell fj^ 
<oernfunetuggoera,aD annaO^crt burt tcfur t>ann ^ootíœttb, ebur (inarpví,eDur 
ðtefur o|é Ærapta til aD béra paD , pei ftanntr trroc og freiftar éinfié nftc W 

F ■ m f -, l r IO> ®* 9 ' eí> ,tli<r ' ^ tonn fxto Sltticrlitf oecDut fpccc £aD,aD ^nj 
Jmjr eiítifce SprtcDamiingúi tijtnanlegan ÆcófébucD, tíl aD afvefa of* eilijfa ©ieb< ' 
Jgnn SaDev fenbet eonfúmí eitt ftamanbe Canb ; €in SJeoobec icetur ÍBarn P 1 
©fool*, tii at> lijDa iílt, fopabocrbe ab «Díanne;munu m fat ímWam^ 
pmn .?. jfann nocfuD SftooDuren aD gíepma iöarnc ftjnu,2io«j:t« fijnö ÆoiDav ? £ ð 
po þ cev glepme, f cú {Fal eg fatut piev ecf< ðlcnmo, fegíír Slfðvtmn ^pjf unavenn'ac,^ 
efajam,€ap.49. ©u(í*emiDuvcnfflftav ^ícolmenumi ©ÍDtil, fo f)amt hveinffl^ 
ocrDe, eg gierer far af ftjDann f)in*r f eftufcguftu fkvftfriar ; ee breptcr ©uD 
fi)nJ5ern,f>annfttur 09 bcceber,og eiifcéb f)t3inftft,egf)reingíeter Sðetn getM,^ '' 
3: *abét ()inn anDIéga ^iénéma'nnffíi'p;fo ab me.pn'fía^rróðtboiífatmiflu bijrm'œt' 
arcfunbenn oerbe ©ullftnð 9íepttfiu,f>»ítt cD fotgtingur/ 09 wtöucpo wtb (gllbeu' 
um c cint, tíí íoftj 09 SMjtbac 09 £eibur*, ncet 3'efué Wftué optnnbctAft, 1 $ct# 
Jwtta et nu fo talaD tíl £Uggtmar f eim,tr iijtd efott m Siroiriu ftnnc'og' méinfl W 
pat fpcec ecta of ©ube pfetgiefna, oeðnaepnba finna ogDoetbuðjéífa. €nnf M ' 
«tu nocfrer fcmccféertt conctgberfflt míb,aD f> eit f)flfa pab ^eitffulu cta 09 brccffl/ 
09 pftD fceitmcíða ficeDnfTmeb j f)0«b$>o ^flutíréb'fjbur cf)tíftmtm^amrc'ab 
ifulc lcma fict nctgia , 1. Sitn. -6. cgib pcjfa »il cg fottt eítt talaD foflfa. 

$«D etfðttfemf)ititoijf«et)racf)ÍFtifact ií. gap. $lb?fubíéðo 09 -gcmeeft'fotflá, 
«f ©vottnc; €f £au fómaaf ©ube , beeroiií £ ocs fegiamb íjann, po«b gíercv Þ 11 • 
eegitt nocfuD fíepríáítgveD tii ©tniDfmé , j5bi síerDer $u mígfe ?iKom. 9. <23 ll(; 

nocfur efaftumCgitfJFu^anð , av $anei fiynit, f)»aD Í)afi6 íSernum «t ^aglegaft/Cbt^ 
ftagfltjfítoaú^Síiíttfette/lab f)atr9Íete'«inttm otictt? ^Biffc ©ubBab/ab#ietðtf 
nabeiHufboomuten betutcnScutoefteú^cttmunbebanf Í9 aubugari fliett bafatA"* 
f«tfa efap$ttt,r)öett mmibetí)a;fatet)eta tii ©uDéSíijfié/po^u^efÐít ' nteirá . <nn 
Daglcgt íötauD,@ub flierbeoeOab ban gaf ecf e cegUmUra^otn, fcðicr i ÖKhtf)®} 1 ' 
énum,matður muttbe brtofa SfuDenn til OfmeinaDat,Öfrijfié,pf)0öfe , ,tif aD W* 
fííU/egbtiootaaDraunDttíig/Cf f)ann tijfucvcete, fem aD Icctuc Ijccgt , af þ\>i W fí *: 
fcntopfuí. <Stmfo ab ©uo 9iefe2|iiDér?' ocnbmn SRonnúm co ftVtnDUin.fjoab fiett'« c 
paDtttD J3i'ð ? ^pl9^u€í)vifto eptc'v^fjöec^o^an vijfuc'íjccce, giecDeft ímn fataW' 
mw& %m\ vinnapabtil 2ftíDfinð,aDtoeva foftm tinnaf tieim? ^iíje ®f a J 
p|ec?iuDut ðfl9naDc, fegie eg enn aptut , munDe ^ann eefe cjicfa fiieti^an? fet»M«T^ 
su'cfeD pict'fnfe fgm ct IcangtUm bctta. : €inn nasDugut ©uD,goobeamoitfJPð/Oetlv>n t 
eoaí/OíteíDtottínámeb ^i-Ougacfacc/fcm lcctucfiec fijnafiucfu ncc9Ía,ecÞaD^ 
lioogu ftóot SiuDléðD ? SlDrer ottaft: fprer f oi , ab 6eic f uttm aD miffa tywv™ : ; V ' -€|>t«r ttinifotHl ; ^' ■< ■■: 1 ^'v'-' : 52« 

'JMm Pt)tine nocf úfc,f efjar ©ttbí ©cofítr af mier ab tafa,J5coWfDa «g fpvftgrcfttít/fa 
iilöaecjbecaiiiiðbermuUaa/^ictt mcbaii egf>aDf)efe,£co f)«f««g allt,ognceceg mitfe 
l: D 'fc<ö míffe cg aíít, jaftmel i 2(íléna!gtum,£i>i fcgíec £>a\)iD,93f. 34. £ina rijfu 
)J* fl f»/ »9 íwc fulltu,enn j&co fem aD ©cottne íeita, munecfect gott oanta. Ccote @ÚD 
m ecfe- eta f)t-etn íöacj ÍFiinan&e^ccofecfcaecegf oofoi(tenn,eg unebetur toiDDag* 
•Jfla §ceí)u, fjellDur en ©cclfierenn \>íD ^atíé votoeKDu SKiette. ©forturen gierer mier 
^ fhtnDumStatenn fcetan,eg farfecfe «D fáupá fcanDijrt: €n Splfengierer l)enum 
* fl í> lciDt, fem &aíi f ofiaDe ti( Dijrum íöoomum. QSefie @uD mig ecfet ^eíl og ^ur* 
Nja,£ai ec miec ein$f)eitt i rainne jtoa«<2BoD,fo fem betram i jtjnu@far(ate: $có' 
; Jfteti fjefuc ftoor $orer()<ít i ©uD$ £>rbe ; €r faa «cf« r.oogu rijf ur,f«m fcefur ®úi> for« 
5 öi«jrf>áilD^®tan ? €n &t>ab fcglet $)av>iD,$f.9. £áií ecSorfwác r^inctfcntccfu, 
wcfoflc 1 SícpDene, (>ann glepmec ecfe -t)roope l)tíi$ f<ot<tfa. 4)t>aD fegier f>aun éHn 
jpoptuc? £annmun freífa fjiii fcotctfa ncerNl Falíár,og^nnauma,paftec<itigáií 
?i<oipar*©ean fcefur, ^f. 72. Dg fo fegier ftcolfuc íDrottenn, $f. 1 3 2. €g oil blejfa 
b P(lu f«írra,og Jjeirra fcotafum ama'gianlegtSSraub giefa. @uD gícefeaD«Ðíéö 
'5"ipu (Ftiia &\>ab mffíK €>fattuc aD <r ein ccrleg gcotcef t, ^eim fem una öel oiD $an 
«©rottennlcctuc f eim f>íe>tnaft / fjtm vacnar viD metgum ©pnDttm, íörambí 
3 O^oofe, @icolfí)cclne, SHeiDt, Ofrijfe, og fKOlfre SfcmcnDenne, pv>t alfDcei ^ecD* 
fL w ri > f< r«t'&Mr/fcw eD feft fcefur £íartá fttt v>ib §fuDen,toiD 23n>Fforg og 2íf)t)ggíu, 
; SJ braga «Wann«nn frcó ©ub< ienerur^iofulfttté, og fangia #tarta fcanntfmed 
^tamim ab mtíjá€igur .fijnar/Jtoi fco gríetallDreí fprer @ul(, fem ecfecott«15aD,f)un 
f'f «5 sRetfning(B«penn'íuD\>el(Dareforer oínutn ceDfla og flrconga ©oomara, f>x>i 
01 , €í Í 0Dtt at)£,num noogutort>eUDur,í<oecFe^eim^o ftjDfí, fcm (>afa 

gwnt ©ttDe og 9}<ounganum.i.cBelmagt ftn<,«n fett ©uH'^notten farer fitt 2ltbt>arf; 
lto? u e i{ W ©"f ! íöijrbárennar jíonungur , f)fcoipa »fé co f eirre flrauitgu ?:ijD, 
ei ^pngia ^)iactav>ott m«D ©otgum ^effarar ^ícrcingar, metta ofé meD peim 
IJV 1 öma «ffí)nu«S)co^ocDí; ©rpcf ia ofé mcD ecetleif epterFomanDe5(íID# 
v / loaD ei oanmífgnunfl t>itr <o QJcigenum tilgoDur.^anDfcnð, og nccrmer ecum a# 
íþcotum f omncr, og tof um l>m ftjDufiu SÍnDvocp, pco Dceip ^u <o »ora 
•rni<rDDu@co(meD ^t^fltnenu/epterí^erteingann mun íprfí^ 
aDeiiíjfu. ^<rnf)epr paD , noaDuge S<tD«r , fom 
Sáufnarané Sefu €f)rifli ^f ullD, «uDfpialfeD, mttl), 7, £ap. 
$>ml Stjma. ^eftté faafcettl fmtta Scmftetna i 93ftf f eo # 
tn* fprer &aí é <Spcmttomtm,fem íoma ttf nfcar i ©'auon^W' 
ttm,cnn ()to tttnra ertt pef r olcpfanoe SSatoar. Ut af |>efrt' íl 
Sfcortttm ntetgeo ^iev pecfta f>at. SSeroa ttotf noSötjn 'ðootHtft $lwt,ft\tí ttpptoggoaft oa t Cílb faftaft. «jpat fnter metM 
JMcr mt af fjetrra Síoortmtt Jjecfta J>cn. $>ett mttmt. ei aííer fcttt nj 
•mtjnfeðta>S)rotten,íDrottett, ittgatngaí ©ttoö 9tfjfe,ljeUDin: í^; 
fem atora f&tít'a mí jng ftetmrS, pef$ ot ^ímttttm er. SSttarger mtttnj 
ttf mtjn fegía m fceím S)eige , £erta , Jfpetrá , t)Ofttm fctcr ecfe fp^° 
t í?i)ttu 5íafne,í)of ttm Pter ecíe t fn' jntt stfafní £>to1ía tvtréf eO, og gW 
»m tptjmt ^afne morð ^rapta^ett ? £>g eg tmtrt fccn jcnta pettn/° y 

~ a eg t;onr , farefc frcn míer afíer ífígtoroá ðtteft. 

eyorOfttttt. 

paimaDut ncfncfl i Stttningu^cfe einaftn fat, f«m aD esorDna £>fut< 
et fegíer, ^ellbup 09 ftcvt)tocc*itn,f«3 ct> fitiínev tíertann £<erDoom ': Co ffSjj .w^ðf ©uD ;öiö Sibímclecf) um 2í6tðl>om ; í)ann |tal fei&ia ft)tct jbicr,]&toi ^ann « 
^pcumaCuc^cn. 20. evfpcácr, (>aii talatfi)tct $flenHiutm tíi Uppbpða in ð \ 
nl Stminninaar oa ^Hiacunat, feai»c ^au(uð,i:Soc.i4- ^>citra 2ípar..ooí» ' 
€pcnmennirner /( 6Ðeria ^reífarenn bijDuc aD Slenni»Qr«|tffule fcitt iOuDfpiallf; ^ 
J>oi Jjeir fome i ©auDa^ÍceDum, «m í)iö innra ficu pcit giepfnnoi ^ataat^ 09 ct e»» J, 
enn €f< oa pvt, aD |Tnfr!cetDer oa ^&artfcei I>afa aD.nocf tu ieíte attt ^neiD M*r 
^oc^eíD eiíu.^oiecfeooru^cir «f€f)rijíieauDa^VDfc,l>íllDur nuinar 09 ^ l °L n , 
Wi mcD ^cn,er fijbor uppfomu, oflfpilttu ^icnninðu .©uW i ^tíftennDoonu' f ff 
pna ncfner. ^auíué falffa S5cceDur, a. €ov. »1. Dg tíí ©nlat. €ap. 2. .^aia 9. ^ 
vmfecitnuQicaa innfmoíina fal{!a íörccDtir, fcm aD píiiöu rcpna ftttm faD , « v x. (( , 
tnvuDu feefDtt i 3efu £f)rtito , f aD f cir f>ncptu 6cn i t>rœlDoom. @o^*""^(^ 
Ötefe faiDe ^ianDmaDurcnn niDut tníDal ^veitcfmtf t Cbtíftí 5lfre fcv^rW"^ 
unum, fo fcm af €l>tí|tcnnDoomé eeaunum lioojt cr, oct faair enn nu tono« 1 JJ« rt » 
um, cnn pat fpvct faaum \>icv:aílDrci ©uDe fuil^acfaD , aD oíet »itutn ecfe « u ' 
m*. ^'naenn et fca, <D lcitaft \>iD aD fpiíla tiettte §t» t SínDe v>otn ,P«^ * ( 
Q3íísierninflUt©to / tícnn^aDÍ)annf)cfur unntoféaD netfa €>atlu»t<»iP l " ta í& 

íaUDleirn ^iatta^íJPi »il eð'icfi &i« um fcamac tata i pma fmn , J)«» ^ 
l r,i <tfDW 43«nDut/flDiotíf íjra$a)©rein «f ettangcHo/fítti^uniaíW^ugfojtabtoCM' 

m cv £<ffe j $ ( it 3»unu íScPc SUIer ,eem £tt Siijn ecgia, £etra, £ctca, %w 
5S? n 8« 3-©uP*-ðtijfi,£dlDuí íþcit, ©em ©ieca QSiliaSRtjní- §eDut, *>«!<$ » 
♦J'ntttum €t : €>g af f)tne teennt bugUiDa. i. í)oal> fcflD mtcft aD.f alla SjtWt 
vttta. 2. JðoaD faD fie aD gieca ©uDé <3iíia. 
n , fttptP of5 óict tif, minn ©uD , fotet ^efum .Cftcifhim , meD 9taD SínD.a, 

tttíeððíngefi. 

aD et <»ai«tt,f«maD^«tnpacDu6S«cefaDec fcaict ieinum ©tao. €í)tijnct 
íjrtfa af Sforifto ííafn fcingeD : $aD o«re miftíé oetDt, «b fo ftm poic eru Svftug' 
iac SRafnnn«,foo«tu £ tit og £«ifagleífane\ <£ing«n 9(afiu95ootetfegce,«mg* 
jtó' (l«té,cn aD beita cf)tí(ten/Cf nocfut bctpana titttttega. €f)tttftnog f>eil«gutoac 
[^nfi^áfnlé nKDanebtiftcnDoomurcn oacen þco i 93toomaftjnum ; #tilfeDeUum 
wfegum , fecuec ^nultiö, $aD er olfum dptiftaum ; €ií cf eingcn Sícnta folger fftffu 
^flléga ^afnc/pot tr fctt ccfc f)eifagre ftm paD bcr,f)eHDut efí SSijntD cDttt csiDfmtetcD, 
?ut einboet 'ifóatut octtD f)eilagut af £oi i gamla $eftament«nu,fco aD cinbeec tucrte 
fcvt eD'.bat f)«lgaD£iet i ÆioeU2afefljmi,£agg.2. <&oa fem ccfc Mfuc Cbnfu 
gnbtt, fégier ^atilu*, f)atí 'er ccf e t)ane, 9?em. 8. í)oet cD prijDec ftg mcD bmu fagca 
.%iucnbeeiué %tfne,tn lifcr (o ccfc cf)tifielegu Si jfernc, f)aii ec lijfuc Sif pcúw* 
wfus gr«n Sölo'D 'óa friit?,cn Stoerte cingö,fci fegicc Saufnartn i ©uofpiallenu : 2íf 
jPtitra 2loertuni^euluD$iet<þccfia H?ai. Og fofem©cottcnnform«i(tc?:ficnu, 
eingar ooru gíjfittr ai, og ccfe nema SöleDcií toom, Snattl). 21. ©0 »íl(#nn 
Satitmnnaf«gia,«c 9íanngla , tcDcefa,cöl)inumefflaí£)eige: SUlDrct pecfta eg »Dur,fo 
«&í$et ftcn&ur i ©uDfpíallemi. íþeit Sföuntt ,£cfe 2111« <Sem $il SJiijn <Seýj<a, 
te<»; éccra, Snugcxmga 3 ©uDé SRijfe, fcgicr Sörotttnn. íþegat aD SKitnmgcnn 
™fut eitt OrD, í'ði oill bun lcxtta ffiltaft eittf)oett mecfcíegt ^ar tncD, fieir Itgia : 
vcvva, #erra ; éíOetuf ciiiaafafér i f)innctotoortt5 tþioonuftu. ScfeoantnDc^uD 
ft ic 5áfin* €l)iift fagra ^itfa f)im ©pDingum ftir ncfnDu 'goDur f)ann6 fuiti ©uD, 
% íccf tu f)an f>6 ccf e/ýcir f olluDu ©cottenu dXM cDuc iOíciftara ftfi/CÚ foof tu fjo ept* 
ttc »i lijffcota ^aíí/f tir tijDeuDtt Icangat íöœneti ©amfunDunum, ogcn ©atnamoot* 
cnn uuDíc í)olmingu ficirra wtfugu ^cit ^)\o« €cfna og feDurlaufra, ^attf). 
«3. íþaDoecDuroalla meDÓrDum fagt, ^erfuaD^rafncúaíerecaílat^uDé^ioon* 
Jto'onijta i&flnní 2tuglite;<þcirfoftuDmoifoar i <30i'ifu>o<j gcofu SijunDet af Ollu poi 
f'r'cwttu, en lietu paD fo ogiert/ftm ^ijngra »ar i 2e$ma)íínu,®oömenV^t)ffuní 

pnDuDu Sfficnncr uinar, 

@o afm^nbaDc ^raf* 

. ^n.i ivi m|tu ~íovi i ivui \mivxf\v um p» wi»*nn*5juv .r«v yiir f)afc fiju ^autt i burtu 

^ctD, gjiattl). 6. <þaD cr, aö p t\<i ^tutcr, cc i ftcaffum fttc geotcc oocu, og IjefDu. 

d\ c c Sptetí S j2f 3fttuut>« ©uitu&aí 

Spterljeit floebra Sauna &i<» ®uD«/ «f f eit af $cn>ne gíerDer toettuj eit ff pH&u tií ti«*[ 
ra SaunatMíia .f)tctftttnat og^fetDrepfíaparcitéi>egna,miflu beílD) afla JjeimíÐootflJ 
2ífeflií / et Dan&itDa Jj annoeg þinn alífpgna <25uD/ itieDtoomrerorDorti*.£)egDan °» 
ScotaDe ; ©o fem SBott et cq / £»iaD efl £rccfne et Sijge ; £nn ©uD et ftcouut 
leifuren*/ fann l)ettuin Jjoi ecfett fo gaflnftaDt aD wra ; £Dur f)paD fegier £>tottetí jj^ 
J&ejfa £r<cfnaca/<ílattf). 23- tþarfprer munuDfjiecf<xr£ef$^jngc«8ocDamiingu. ™Z 
^efumöíec fjeort ©oomen pfer ©pDingum, c&riftner iSJien/afafltf £oflD*í5}oomat a > 
€nn «f Jiöilijf t og fr'plIDe fínaffc co meDaf t>ot, mun »ót ©oomut liettate t>etDa ti» B 
Jteirta? ^iartte fi«$»i,ef ©uDfptmDeecfe feinunt naittutlegu &t>iflunum, muní)^! 1 
j><öofö fjptma,9íom. 1 1 . €f oiet uppfpllum Jjeitta tBtoling? gingen et 5Bon<n|>w 
(joaD gieta f3eit&co,eDgc»nga i @uDð^)wí/ogí)eptaí)anéOcD,fotfooma A)alIanoo* 
ra $>reDif un , og ^>afa £ aD i $Rúm, og tala um f)anní QBegu ? Stflt fletta et gott i ftcolf'j 
fiet,en f)t>at etunu 2ít>ert«tnet, f> egat peítta leitaD ioefDur,f)t(traflmecgutn ? $«gatfp 
toolaDe^auDlijDut/ bptgia SJfennfitt SfnDlítfprec fjonum, fjegar SÖlen fícn eittl)t>^ 
gptnelegt,f)œtta fumtt ecf e fprc en f> eic f)afa foceft JtaD uuDec ftg, J>egat ein&oet fioojt^ 
upp Df)tooDte um 9lc«ungan, pco taf a £Ren i patí @tteingen,fíe nocf cum af 'Pfetboö' 
u Unum/eDutgoteIlDtunumeittf)ttaDt)oDeD, bcecfu mefllunarfamer,f>ttetfu tcegec ed' 
SBení aD fjlijDafim? ^)\>aD toomloatet ecu §ocelIDcatnec fúmet f)oetíct i Jj ói,aD fctt* 
íöetnen tif 3efum? $ií á?ptfiunat foma JSau aD feiíu , J>at i et eí fo mtfifl SSrejruc » 
€n Ipetfu fumum fie umfliefeD, clD bct jna fptet £ctm Jj aD et J>au beprDu t Æprf iuifc/ J><t f 
bet Staun ^ítne Um, ncetfiau etgaaDfli»ta@tein coíijnum€f)tifleiíDoome / offant" 
öœte/aD ei ftnDuft Jwr,et t>alfa f>afa nocfuD anaD fpter Jjeim,eií jf amarleg DrD og ftb^ ' 
legt£ial,femfic«lf«rj>eit etuv>aner tif. <£ngefl«íí fagDeoiD 2íbtaf)am,et í)ann cttia Df 
aD offca ©pne ftjnum : £afltjjiiíe £enDefcco (StKinenunUjoi nu peit eg. aD þ u 'ottaf*. 
OuD,aD pu fcötmDet ecf e fcijnum eigen ©pne ; Sn SínDff oten gtetut og fagt 10ID matðj 
í)\>etia,fem ecfe ^ptma SlffoocmeftjnuttíD eiíijfum ^ijflum^ellDur lcota |aD upj)^ 
t fjafié ©f oola : Vln fte eg aD fsu elfFar mig , Jtar eg fte aD J>u fo uppefut ©on ýinn f & 
fcann fliete otDeD «inf)»«tn$ijmamijn Sootn/f)aílt $\>í ecf e #enDene ftco <5t>eÍnentJ^ 
Jat til l)an toetDut fullut og feitut /og f)Offutttl aDoffca. ^enn bfeffaÖJuD og IOit a J 
lofa l)an og DijcDf a,«n gieca ^o ecfeþaD f)atl l>oDeD fjefur /.en SínDffptanum foc 11 *, 
SÉReti/og atpt&a gieta »3of)aní QJetf , er ecf e ^etta aD feflia/^)trta/|)etra/5j" 
gieta »joecfe SeDutftní QBilia ? <5t ^ aD ecf e aD faflaOub fín 5eDut,et1 ' r«na'&«" ^ 
5)eiDteftjnum? Slen gconga til beiíagí Slltatefmí ©accamentiá íitift>ac , foocutti' 
ftnum co 2fce f)weciu ; $at cttlunft oiet tií, aDfatlijfa ofðtiD @uD/og tafa @cott a j 
í)enum fpttt Stfbtot wt, og biooDum f)enum i ©eftena @uD< <Sonat íOauDa/ 0» 
f)aú6^ot^ienuftu,en^ef6 etoelaD'giœta/ aD «Dien taf e ecf e þcongaD mcD ftet ©'^í^ 
«t fjan ecf e mco etga@efímeD , allta ftjfi «Oatut til 9ícounganí, en «D J&aD (jettDe 

fuma, ec auDfttD «f þ\>\ -£)«tt« og UlfbwD/ ec ttj&fajt ^aúatttineDafco (lunDuiU/ J ' . <ft>f<r"$rinU«ti*: ■ 53° 

l * UM ðtt cptev £ab «Ktn f)áfa tninft i>iD epttft 5 €c ecfe flijft ab fafla, £trta,£twa, 
tnn 8l«9mar)ané S3oDe,erpan fagDtb/ioa Sttarcum, £ap. i i. íþcgarfritrftanDtDbro* 
n J tií at> biDiaft fprér, fcu tilgiefeD, «f f> iet pafeb nocfub ca moote eínppttiunt/fo ab 
w«t $abtt,ftm cb' 4)imnum «t fotlcwt pDur pDat MgiecDtt; €c fcaD tcft, ftgit 
' % «b biÐia umgtiD m«b ceiDDu eeicDt ? €v paDtcf e aD fljDttcfuVaD fegia : £eill *<ctu 
^bbi/tn frafa Söaf PiD fig ©i>«cD 09 ^támgtr ? s0tun f aD nu noog r cbtifintr $)<n, 
talla, £etia, £ctta, baD er,aDkatajt ©uDefiiena, tn fttmiafjo afltpttta ^onb* 
Punat Sltpœfe ; $>at «tu eingen S$et co feffunt CBijníCBiD<,<mðat gijfititca $tp 
ðtjfiuí^ttc, jvifn»eir»a»tf iöíobeíl cru nibuctottírí, ant ^vatí <« Ufið viD^au, <t fotatef* 
Hfeöietíöfotrenn^cr.g. £»aDmerg 2ít f)efurfcufoin«D,$)rottenn mtan,eg.ltit* 
fl b Sltartat af of$,og eingaij funDcD ? .poetfti ftepjugleða j)(fut'<Sonur pfti fprec 
6 fó beDeD,aD t>ier mcettum ctí fcaa <itt 2ít ftatiDa ? $pt<r ijafié* Sftrian et^aD ff ieD,aD \>iet 
^emjeflu ctum tippvcrttcrfSþar f^ttt^ríflflctíRc-n^afcD^ara mpDar^itiunat 
*i)ma ^iercD pDran mcDan ©uDtf SKijf e er ncalagt/Ören etfett til 3tootar*$vtcana, 
w<tt pabSvie fem ecfc ber Sloert í>áD ff al uppf)eög\>afi, ogi€flDfaítaft/9ttattt). 
3- ÍS ijDum ecf < epter 3erufalenié ^tgningu/Um pPtti* @uD fagDt etD ©pcamaiítn : 
*u ffaflt tcfe biDia fpter ptfíu ^oolft, og tcfe upp&cfia SXauft tDur $8an, eDuv f»r» 
Þ'ÍDa fprc'r f> ca,f \>i tg munDt eitif paTtPeiðtií bombtpra *ig,3<r.7. SJicD miftfle Sitoevu 
°ð ©aumðiafnt bpriar SJiatit aD rafifaf a ftðölfafi ftg,f)\>ert aD (>an Ijcfur CBttnióbuvD 
"^ilagé 2InDa,aDf>ann ftt ©uDé Söatn,eDur aD pann leiDtjtaffalffre Snnbprltiigu, 
ll m2irfa*ÍKictt@uDéSBaviia,í)i>aD maTgonn penDt pefuc,fem @uC tKuD<,egtrfcab 
«iiDfœrt/ecf< tmafia af ©œmt^M)atifa:ana,eg f)tiía {fcipitœrDu/um I)t><via fiailfuc 
pTtlfar«nt>itnar, í)vaD fiarlatger ^<ír »«tí) þaft @uD#9íijfe/W(Dur mavgta anarva, 
{, n aD tcfett tfafi um ©uDéSíaaD , tnn ftfa þt ^i>crg< ncettt.fo fcm <f>ttfinum btr, 
wfntoít ^oaDti fieuftir rttflu ^lcef ium fefaDnet^&crium tcf ert tr btrra ?KoaD,tft{tab 
^auínégiefur, cr ban.fcgiít, 2.<Sor. 13. tKepneD l)wcrt ^iev evuD i ?,v«*nne,()ttaD 
|> ðíttur meD betrá mootc fficD/^eflöutcft tf oicr tanfefUm \>ota 8i)fecnié ^oatttt : ^>\>t 
írnxfi <r allb«i aciiíaptatlaitó/lxllíuvverfat^iniforer ^icetleifan ; ?IHftC c^tifleUð* 
Jí ^ÖPðgDtt b<ft bun i ft«c foolgnat/^ac um tg fiil nccfuD framat tala i ftjDate @ttin* 
x % tnn icnta um l>tD fnrra wt*talaD aD fo fieDDu. 

^t.^><t«r fagDt,aD fcica @uDe loaretcft SJíangrtinaríSlíit/^llDur m ellu $eolf<,. 
' ;'uttl)p«cc< tþioob,f<m giecer f>an£ ^ilia, pcfDc^an 9Bel^ocfiiaii/2íct. 10. 9íu « 
JJD omegulegtfpnDugu^oflDe/abgiera gJuDé^ilia aDfuflu, þt>íf»aDtr ^tb fama 09 
o "£Pfofla íegmcaleD , ^ab «r ofóum «Ðlcgii/fein i<Spnb«nnc crum gietnec/ ^ottrt 
•opiflingabDagltgabtijtuc fig wt um Jtnna baublega gijfbama, fo ab ftgat wi« 
* ,Mu m gieca f>ib gooba/fcalobtcbib ponbaiöiD ofé/faD ja3tar^>auIuí um fig, 9íom. 
^SíeD mif tfle ^)arnia^Ieðun,oð mun tingum af ofí bctur tiarcb ; 1!Ru ^cpct cg 

^Wtcti tala ag f a ítit pitr i ©ubfpiai(tnu/ab fca mtigctingtn iii i ©ubí IHijf t f oma, 

191 t í 2 fcm 931] 5Httuut>a ©unuöag 

ftnut dietet Söbutftrit* *33t(ia ;€6 f>»et mun fco boolpetí t-erba ? ©icet $efð nu,S3<**!| 
míu,et 9>aulu»* fe8iet/9Um.8. *f>an fame ^aulu^fem talDcS8anft>a'De ftjn ctw 
uppfpHa eegmo&leb, bann .f«siet : Sþnb fenj Segmcoíenu oar omegutegt/ af *3\>í f*? 
otif teftfptec«£)onbeb,*íðb beft @ub giert/fcnbðttbe fin ©on i £ijf ingu fpnbugtf £o(H>?' 
eg fpccc ©pnbenð fecbccmt ©pnbena í #oflbenu ; §il Jjeffðcar 9ftettar*^ootac »í)r 
ttc ©cottenn ofé ftcolfuc l)ico 3of)annem,í£ap. 6. tyaD ec SBiíie ganné ec mig fenDj' 
aD boec fco eD ftec ©onen 09 tcmec <o ban,l)an bafe eilijft £ijf,fetu ec F>it> fama 09 aD íff? 
gconga i ^imnacijf e, @uD< QJilia er ettiððulegt aD öieta, fo benum (ijfe^oott í)i {f 
gíecDuD alltíiaDítiecattuDttDsieca/feðiecScelfacen^co jcoteD fðtnt> onijter ^iooi'^ 
ccum oíec, Suc. 17. Cnboecfu mifebofé bcefiecoí>ab,tíl frefé finnaaflec peic,eD rafl' 
fttftt ftn £ifn«D/08 bera batí famatt oiD ©uDs geðtttcol, jafnecí bittcc ciettUxttu, et 
met fofeflum: 9.oe,2lbtabam, Sfaac, Saeob, €lía«, c^amuel, 3ob, íððniel, me# 
$otlcot$ biDia , Jjegac @uD fjjedDuc í&oomenn ; 3 bbettj Sltigum jf>aD £>útinann0 
^)imnac ecf e bceinec ecu ; Srroen co ©uDá ©on ec fcaD alleina,fem of$ ctcttlorter/^ 1 
fagDc ^etut fotDum, aD í>at occceecfectannðD 9tfrtfnunber£imncnuiu«föennunii" 1 
ctefeD, i beetiu ofé bptíðbe fcoíuboolpnum aD wcDa. QSctcu ecfe- allec af*faUner, o$ 
ttHuc ^eimucenfaffallenfpcectSuDe/^om.^. ^cotocece ecfebaiíé* eSonut t <5)cínte*» 
f omen,ab falla fpnbuga 09 ecfe cicttícota til ^Dcanac ; (Snn alla ív efuc f>amt fallab/ 
ellum ftflia lcoteD fpttc 3ot)ðnuet.. : ©ieteb <pbtan, fjtoiaD ©uDs SRijfe ecnoaíccgt/ 
SÍlattfj. 3. 4ZMIum befur í>aíi i ftjnu wtfnt pceDtfa lcoteD^bcauoð ©pnDafið §pcec ý 
gicfninð/ ec ^ann <p(ioom f)epctf)afa,f<mn)t ec ð<tna«n untallðí)eim>3^pgöena,e^ 
um l)efttc l)an boDð !C0ttb,©teceD ^Dcan/Oð ttmeD 'Coanaf'tc, ?Ð)arc. ,i. íþeíjc 

minn elffuUðUt ©onuc ibPecium miec Del{>ocfnaft,fagDe ®\\M gebucé Dlaufl a ' 
^tmnum oíd Sictna 3ocDau, ^attf). 3- 'vw fptec <t ftecímc fco oelÞocfaDuc pia 1 
f)enum,fcm tctoec co ^íafn etnðietené ©onac ©uDU, oð f)an f iemur ecf e til ©oomftn^ 
3ob. 5. *i*aD ec, ()ann oecDuc ccfefocDcemDuc/poi ban ()«fuc eíff aD ofð i l)ínum <\P* 
lega,ogpeÍfeecSegmcOlfinðUppfpilinð : ^efjcec fco©uDó <35ilíe,cc ^relfacenn tff 
umi ©ttbfpiallínu, aD tcwa co í)ömi,cimmcD hmlijfccSrtp, cbriftnec «Ðienn ? 
^anö, fem trmef aD (SuD ec tíl o.lleina,fbiírmao9ÍöieParnec,oðfftelfaft|)ac af/. íCfí 
^aftéfem fallac fíð trma av©uD,en na;rf)an fiec íöcoob^c ebuc ©pfluc-©!ottJ'JbJ 
ðicfucbanpeim^o e<f<*3aDfem SijPOantanum ðagnar,3ac. 2. ^afnoel poott &an pai* 

Síubi ^ " • í " r / -*-** A -" B - Æ -- • Kr - °* ™ 

baiíeé 

ban *2/i«V'*ti»'w/r>iiii?.»» ./»•• i>»» •*»., ^rv- -r- ^™~~- v ~* i , g.T**"vt**'"*f " '."/cf.fii?o 
ðf fíg aD moa £o íöuD,eim fijnec eingn $ crcarcnar 2f oertc. ^coll fegiecab t WJL 
gpllDeb^ecfe Umifucn ní? ^fttfjmb, beliDttc ^rto fm,.fem titxtat fpcec -fclei^'V* 1 (f 
^ivcrletfuren er eegmaiíí'nté tlppfplliug, 3vom. 13. ItþaD ec bann inebinDii^' l*<t fl ' 

^ab,^mi^ðntcólenuboD<b ?v,«nu fcoouf?an fie vfuflfvmen t)l(9 of^co » írf nr ^ ^ fptcr írtoUáti*. 53* 
5J n $oD i I>eimMt,aö^an ðplllicri ^ané5lu9lite,fcml)efiirfe« 3«fum€f)riftumtií«fo$ 
Jí «>bat>©t©oléi I)an$$ölooDe, tii aDauglijfafltt Dlicttícete, 'abjfeil flmlfur fty riett* 
1( tomr,ogriett(cetanDe fanmfcm ct öf ^rn>iie Scfu € t>rifli/ 9C m» . 3 • $aD« , flcttlfuc 
^ttfouur/i^Ði aD tafa ecf crt ofuiif ötnct> ftjrcr gpllDt, cnnríettlcetanDtfeo ttttnglcotati 
wct^nrnn aa€f)rijiufíí, óggieranDe í>au <3Jetf cfi gpÐD , femafpefKfcamfomo, og 
1 ^uDeaierD cru ; £>« rnoa f)ict af ftoa , poilijfre $ tirrc $rro bpriar aD t>«ra , fem «t 
JPtcv ©nDé.^ilia ; 3 einu DrDe aD f«9ia : (SpneD micr Siooð fprcr utan $$prte,©ooí 
mx utan£iooma,oa emd IWaneffíu fptcr utan^cttl, 09 ffaltgfijnapDurrietraSrm 
[ovcv uton SiDCrte. Scofallt ct €mbcette Srroarcnar ; £itt «r paD / aD trroaptM, aD 
fjttb fic 4Dcðnarc ronDra <j8ctfa ; SlnaD , aD fotlcuta fið {>ar uppco, ab @uD mune 
jopnDernar fprergiefa ; <Snn f>aD ct oaila megulcat, aDfctttrwe pinuforra, femab 
Nnfet i ©locpunumpDrunarlauff , Jwifcgkr j£>atúD, aDpinn ptimffe fcgie i £iarta 
mnu,^ar cr eingen ©uD, £)g f)aú trroec forgUftné, aD ftcr vcrDe ©pnDernas 

^Ppgicfnar, fcm liogttr i iþeim oijéuicanDe /pafanteeinga^iDleitneeDur SftburDe tU 

f rcfafefra fttt í>onb,meD fefé ©pvnDum 09 $ilpneigingum,Dfttauft -er £aD ©uD# 
|tcnDar,enn ecfc fro §tro, cr SÐíanncn poolpen aioter. $u fcgtet : Sföijn Srro et \>eif / 

MlÐur §ielIDe ©pnDa míttna , oDeget ccfealDttlié fuflttroa um , aD ©uDmunt 
"i'iéERiettlcetiéwgna gteta fprer9ieftDmierficer,enneger ecfeetnafiaofuflfonun,f)«flb» 
U ofteDugur i mijnu 2lpturí>oarfe , og i fcv>i, aD giera ©uDé <23ilia. £epr miet 
£>*xn ; <éx gaufnartnjjoafomentil cDfaíla ricttloota ogeífc fpnDugatií ^Drunat ? 
>> tirícit <£>pnD«t ctu Söiefulfmé ^Sctf ; Sflmt ci ©ubé Qonut fomen til aDniDur* 
Ptiootafau? i.3of).3. Sþcttagyíiétrauíltvcittafpcim, £ab mun©uDé <25onttt fprcc 
w«rn ntun i butt< taf a,|jt>i B'an \>eit,aD ctt fcoi rijDut ©oalttpicttlp £ijn,ab tvroa.ctt ©uD, 
^Þaiíet pan fcnbe 3cfum £f)tiftum; SDítitt ecfc Sftcttbeti pftrgncefa þ ar, ftm ©pnb« 
*J> Pfetgnccfer ? SRom.s. «£>cfur ecfeöuD allaunbcr jOplijDncnc inelucf t, (JjaD cr unDec 
•♦^tfingu <85pnbarenar)uppcofjab panmpffunaDe ellum ? 3lom.ii. gf fcu nu J>ecf* 
E^PnD tijna,og uillt pana af £iarta cfgievt bafa,^«nenfanntufcn ttDcfafttittt 
^o'Siípffuiifcmc, cbiir ^prcrgicfningu (^pnbana , far ©uD »iD ccfc , aD nocfuB 
jjjabiir tapeft , hcHDut fomefi til ©annleifftné QíiDurfieningat? i.Sim.2. €nnpo 
^ $'tfoen fic D«if, pcn cr ^ab ío ?r» ; <Sinn 9icpflccr ciní tocl €UDur, fofcmmiftD 
^?Oítl; ŒiR ©ropccr eináoct cBatn, fo fentðDur <2>ioorcfí,fo »ac 09 5tm ^oDur pin< 
f l, ttðlfíU)fa einévcl ^nr. , fo fcm pinat €anaaniflPu , fo fem pinar blooDfaHéfirofu , 

fcm ^unbtaDóí^efDingiané. 5öio nuD gcercfvcinunum , í)erro / auf (m of« 
^ ttft uá/8uc.i7. D9mcD §oDut f)inö tung[ftrofa,cr«gfirattimgat: €9 tvvoc aD fenu 
C^'^/cn f)icttlpa {iu c5flnm»mine,9Jccrc.9. <£n poci bregbe ftvajc oiD, fcm í>u biD* 
Jvjpaa fcat pm. cu ntcDan nccciafl &i\ti W cnD mcD ^aulo, pvi botíé ^raptut fullfom* 
f t ^' ^vcifíkifanum^.Ccv.ic. C?fi^ifTc ©uD, aD ^icrccfc tucsteum f\« ^oD lijteD, 
1,1 h\ pafappfcfr, { wmmitcljan cuticfa,cD ^fpnbinguvibaufa, ^ioin^war* 

V V 3 éúííi? 533 ' JMjunltft 6u!iub«j 

enat er omeflufegt ŒubeaD J ocfnafl. $tmen et <23etf ^.Sínbð , en ecfe J5itt , fú* 
pD affDtet fijteD,fem ©uDfjefut giett,giaft þ e# og,tðatn mitt, aD f)in notDuge 
leimtet JfoDecfé af fenDugum ®ton« i ét>angelio , fem fjenumet um SJíegn. 9>aD v 
einaen af enum SlDame SciDium, fem aD fuílu foefur ©uD* ^Bitia 9iert,nema f)in anfl* 
?fDam,fem er ©uDaf -£>imnum,ffei eDi £eímefíer fomcn, aDgiera fjaní <2$iíia,f)< ,, J 
er amœgDur meDŒuDro-ftw .£iartan«,09 aítxirleda^SBiDícitne^tiIat) íifa tptctfijutl' 1 * 
QhliO/jbi f«ir,f«m eru i €l>rijto3efu,feir eru ecfe unDer Segmoalenu, SRom. 6. 0$ 
ecfe er goríœming if eim,3com. "8. ©uD I)enDlar PiD f m fo fem Sðern , og ei fo P 
Iprcefð/poí foann \>elt faaDa <3Jetf<fne \>ier erum,og feinfer co£aD viet etum ^Slo^i 
yf:io3. <SagDeccfe€ngeffén»iDSibtnf>am,eg tocít aD £ u ottajt @uD, fco IjafDe fjfl 1 '" 
ftjna $8reftc,er f)aií ttifoar ftímm mtéfaflDe um ^onu ftjna, aD fwn t>œte foané &w 
et ; Sacob, et í)m ca Saiíat Dtoo ftn btinDa geDut . £>g f>oetfu miog Eeattat tyw'. 9)teft,f<m fatí aD fampijnajt <25eifleifa »otttm,«&cbr. 5. £an «r SBrunur fefð <2B«tn{ 
femaD upppelnir til etlijf* gijfe, 30^.4. 2lf í>an« ^liingu fjefum PieraOer 'mtDte* 
«D9taDfprcr 9coaD,3of).i. 3 f)enum pur fn'nn ffrconge allð&criar íÐoomarealn 
f> aD f>an breftur í)i«j ofí. ^an er ofóaf ©uDe giefetí til Sviettlœtia, tií £eígunar,PÖ 
ttl €nDuriaufnar. £onuin meD goDur og í)eilegum StnDa , fte <2$ellbe 09 
^captur , Scíjfe og SD?aiutur,©ijrD og .£>eiDur,fr«j eirnté 

íEilíjfD til annartat/ SÍmen. 

fj?tjuní>a <5unuU& eptrr ZtíníMtö. 

©uDfpíafleD , Cuc. 16. £ap. 

ctm £í jma. ^ef iré fii^De ttí ftna gccrcfuetna : 9?orf' lU 
^ w at>ur autucvUt* Dar^ac, foi cl) feafbe eírn áiattémat 1 ? i 
§fvnfame^arofrccgbur , ml) í)att,fo fem l)efDeí)aneíí)t6^ , fr 

,> ©otje. f?an fafíaöe pan fama ttí ftjn , og faaí>« f i l 

t)ané : £t?at> l)et;re c^ Jjetta af píer l ©tor ptt sKettn^f' 
ffap af ^íne fKotoímenfTu. ^vuaí) ptt mrntt ctge fetn0ttr ftw>% 
ntenffu ()afa. (gnn ^oaliémaDureft faaoe met ftotífnm ^er- tyf, 
fíaí ca ttí gtera, nttft Jp>erra fr»ípter af míer 9lcnD6meúfTfunc 2€a tw 
ecf e ttí at> grafa,e.n ffatftaft mí jn ab otbta. (£a \>eit íwtD ea fTaíð^S 
nctr et> ea t?erD femt'r af SKatDömeúfTune , fe at) ^efr ntetwíc inw 
t ftjn JP>n^. «par ft)rer famanfafíafce l)antt etrn oa ff^^SS 
©íuílía.^amtftjne^erra, oðfaðDetítf)tttneft;rfta: ^vfum^ 

\ SjJ J?i)ffouo,ttr mtjnutu £erra? €n fcan fao.t>e: ^ttttoMo £unur 
^fmere. £>a: f>an faai>e fcm tif f>an$: SaffnttSöríefogfetftniö- 

°S tfrtfa fnaitega ftmttjger > €pter paí> faðfcefKuttií fmíSann. 
SJ? : €n í)Dorfu rntfet) ertjtt fMIougur i ©m faaöe : ^unöraö 
We-^tereííl) £t>eitt$. $>m fagöe San tit &att$ : XaffctttSörtef 
fapifa Síttatí jge. £>ð Jperran tofaöe pamt rmngtatta SKmöSman, 

t)an t)afí>e g.íort fo forfímíeaa ; «pbi pefla £eim& Söorn ertt 
íjjttare @onum Stoogfetta i fceirra ^unflooö. £)o, eg, fegíe nöttr : %teö nöur $ö(ne af fjeimrmttgícttié ðftamona/fo aö nctr t>Dui* 
"Uö peir meotaf e uöttr í eiííjfar £tafíöbt\>öer. 

Gsroröium. 

f,rfa, SJtatta , fcu cct coljoðgiufem , 09 mceD«ft i metðu , tnn tinð tr 9>í>rf, 
aria í>efut rotoaUDfjaD ©ooDa.£)lutifipt«D,fem tcfeftal fccapenetafafi, 
f55§líí|a9De gaufnateft focDutn,£uc. 10 IþaD etu ftooc CBaní>et[enDe ^cníatetlac 
'%ofí öauDlegum?ftenunt,aD&un fpcgerfo mieg fpceccnfI>amanum,ennIijtiDfpc* • 
llficctifte ftet,09 oecDuc Jtot ecfe co moote fagt/aO f)un oellteft nœcfta mieg tt»c ^ign 
JJfypeðac fo becoiD,f>oi IjoaD ec Æcoppucen bico benntaD ctifna,&ann ec «ÐíollO 03 
^ffa^uneC einn lifanOe SlnDe,f)ann ffpniar ecfert af ftcolfum fter,f)un erfullERcoD* 
B ð^putiiu9í/^aft Dídc ocj rotn«r t ©tefiiíe, pac tigawt b«nn tilfceföpunoitiac ^ann* 
jMur epter ©uDó* aloijfu 9tcaDuefun,og ftjDan ifulu £au bcebt ptf* 9coteDur©io!ID 
ty6Mtm I)un f>tfur fttD fprtr ficolfce fter 09 penum co meDenn ^au ooru bceDe famann 
l ^ifenu. €n ^telfaren feeter 5ico SJÍattp. 16. £ap. £oaDgagnarpaD ^iannenum, 
S^an<t9neftalIann^eimtn,ofl lijDt Sepun m ©cotu ftftt. $etta fí tlft tcf e fumum 
^ennum,fo tcufeir coboððiufamer umfjaD ncttlceða/ennfDcgia liittfncer l)inuept# 
etE °manDa, 09 jafnotl finnflftffe SSceftttr biai J>eim,f«m ©ttD \>tlta ottaft , f>oecia 
D 3Sr«ífarennfatlat£ioo*fen* &etn iþ e(faSDað<5 €oanðelio,af|>tti £eir eru i efúrn« 
5* ®uDS íöecn »orDntr,9t>et aD etgaDet 8iQofanna,3ac.i. £t)ti£i íöcceDut eptec 
pbutgiuninðunnt , boet aD tt Sioo* £«tmfin* , 09 uppltjftr aUa «N«nn,fem Poma i 
f«nna £eitti/áol>. *• Og upplijftet af 5tnD«,ftm tt Cioofitní 2tnDt,09 tcft «Kt)tf* 
| lt fiité/(ttn £oomlcttt ^tirca 09 Ðftamfijne fttaffar íörottenn ot«Cit@uDfpiallémt, 
»t«D ^pterlijfin9itnne um I>int> tatnðlcnta 9ÍaíDí»®lann,um botcia macéuc bcfuc 
Jl^ðt talaD,09 fœct ^ana beim uppco ofé,f«mca<5tunDum erum otnoec DtcuDtf* 
r«nn pfec6oi^unDe,fem©uD befuc ofðtU®l«DfefDarf<in9eD,09et^aDfonuoe( 
{i'futtDíD, eun SlfetninöUt ^cetfacaná tr, aD fienna S3emum fijnttm ©uDrotfeleða 
R r <Uttfijne i B«irra ©cqli^tcolpar ^fnum,faD fijnc ofö $au DcD «r fijDarfl jíauDa. 
á ð ^«ði< ^öut: ©iertD 'PDut ^int Slffyeitn 9íanðl«ti« Stammona 
^ 5ID 9tec ^Out íþtijtHt ,$ID ^tit 3 Wf« ^iallobtPD, 
er 53 J WifiúÉMití 

iLJMff ^ btoiíéð 2_ tttt _ d«et9f«wtgotfetwfinti. £_«. tií&inn floobí® t,iJ 
bírtcíto^í^ipamcÐetörefijnöSínDo^Sífii^ofne^tncn. 

. n . Ufíe<$Mgefi. 

tet (tíirtur meboí onnorai ©ubfptanenu/flb £erc«nn &ofe íofab t>inn ríttfð* 
lta>t« Dtobámonn , pab bann fiafe fo fotficallega giort. €cf« er P" . 
f ^«ininaeit/OD_ _ T rifhir t>coof« peffum of>htt.anbo «fóotie,l>«nbur fcgíer 10 
frai p _ i i _:ptertafingune,ab feaií_ _ainac>$)rotteii bafe ptijfa v ,<cFe ^amgfleitne 
tDa^rettu,f.ietngenflfof_.6rwtfat^ 

iíjtoí,atftcofier§orborDo,nccr p«tí _cett affettut 9í ctt-.niíní._iie,fo boerfe fcprff^'- 
«b trfib^nie fotacnCBonar.CB^oa fctra £)a>me brufor Sreliorén tit ab eggta fí)' v * 
íptenaraca cbrtftelega ftromfijne tftjnu flubr„Pn._ _.p r «nbe,ab lijfa fo femfieflé^tf' 
flnoot ©onur vat focumflt í>oUb bm um tijmaní«go Sítoinu fijno,foíPu[e Beír eð ©torcb <PDuc : QJtnc _íf $eim SKawgteti* _^amoiio,fegicc $celfaren : eo PaÁ^ 
oon SluDlegD #«im_ Ma : íþoD bet tílj?ef_,aö .olfo er nocfúrt paP _*rt.ng(„ti t #ft* 4 , 
enum,fem aD .íuDurcn fte ccfe o íDriDeft mj ein&.erriu móote ; i$oaD« Dtmngtate ítff* 
__.cn etfe eib t pw,obano b'afíð iíTatiptim og eolum/mcb ^fcroorpe g«««,a _»$**' 
enDa/ttl ab f. œta unber ftg Gigur aiiara mcb fcicburb'e i SDooitW/ meb JX'caiie oa €5tu'' 
bc,meb Ðfcijfe og SJfceínc/ meb .pgum og $tem>ifc ? Snn fo fem fabcc ecfe mii#• i, 
f>e_t,«to gtatafeingcn. gioat cií afla peuf,fo fPiebnr og ecfc mintta 9.aingtate i SJtt"' 
fctb _f ubfen.,f)eílbut eíi í e«fnenu ; Cbut. l).«b giotfl frcir eb brt_f « B«„.i ííí Ofiu^ 
nabat/jrceta ftg par flf, frocf a ftmlfum ftct forcrfitt _u.fti*.can, fanra ftoorncr fnrer^ 

IUJ íÍQCn 9í.t? ^ rVy ^ rt fíí iWS<irfh.i« u . f . __.•_•__._. _%%í__.i . • _. - ...«_ y / /.71 

ricttlceta ^ 

ut lijbo,inei)onbolmnubu ^i«og foijfia íÖogtaunaraft/og þan fcm|íeigeDf)efiitíoo; 
biné rijfa um fttt ^Scrbfoup , fo ob pctcra í>roop et inngeingcb t €otu ©tot«" n ' 
3«baotb? Sac 5. <_ru Þab^ca Unt>ur/Þo ban't r.efiíef. ðfcanaíatiéí eoiailionci ?' ^ 
Þo ccfeafc ftfler aflt of ftflii, pa er b-cr.^artur por af uoogut til ab fortöíéntf íP 
m fremur.pot b.crt obcm topor .ijfcnu fprtt _au.tetc,eiit6 og haneefariiíflflabe W 
eftafiune of tDloabð íBofnum,9íum. _y. (Sbutfptec Sígoruc og ^cijoff u,ciní ^ 
9íabaí,«but fntet _luia*_eitepa,einé og eiimi, eDuc Srumgctníngufinemeb 8«« n ^ 
uneneepter i)inumfa:to Dlicttccin. og SfaU/íbue'^imnatijfefDrcc _,9jFun«rícbf< ö jí 
.f)atbpbge,f a moa ctnu gt)llba ;gitlu wrbar ttm ííöerri QSea ab cirn (leppetfíct tíí-Pf 
otjtt.. 9iu cc focafrott um Siuöenn, fctn ea fagt befe/ecfc |ab,obbannfi«íHur i ficu'P 

' un 1 :'i 'fpfcrírínitaffí. '." , v 53* 

^ ficv ; ©ttDé SSíefJott it Utttt, 09 nœr fia farfur peim « \>eí Dtta meD \)<\M at> fatö 1 o$ 
Wa l)ann ©nDe til 3>ijrDoc,o9 ^otunoanunt til ©agní,ofl til pef$<iD eera ttjfuc 
ðoooum cBcrf um,annorö er bann (f aDleaur,fef tim Qíanbrvef utiarennac,ofl Jtot fefl* 
OTaulué, aDpeireD tíjfeteeta \>i(ia falle i SHefulfmð ©netut, pwfi)cecfoe>Du og 
'Met gonrtu , aD fjittrt riff e tocere annaDf)V>ert vannglctttttc eDut t onnglftite' $(rfe. vta 
9'uut paD ecf e aD ellu leite fatt eeceD, pei ei wíteg f)eecfu(töOC«ctjfucaD2lbcaf)am 
l^/pegoc bann fooc rot af Ur i €álDo?a 8anDe,ct»Dut enn Ijan f om til £acan,@en. 1 1. 
Mfe \>at3ncobci)fuc, pcgacbati fom mcDeinfamlan@aungu*©taffmntil£abaii$, 
'9 ccf e i>ac S)a\>iD ft'eljf cvoDuguc, Jjegac fjan foor ganD*$(ootía fotec Dfcijf e ©oultf, 
°9nia>l!teft tit «Kator»g$«tDat ft)tev fig og $oolf fitt af 9íabal, 1 . tðam.* 5- © f ufia 
e 9 tuacgec aD eeca en-nu i £)afl,fem ©el eru fomner aD $ie fijnu, fo fcm £ctc cD auDg* 
^aförtcete^onunga fina,oð atlarro .gofDinflia, ef t)eiteir'anbftt>fa©unfiptifta 
Jbtum til <ðf oDa,peir eD tucD SMnDinDe 09 ©porfeme áltiDkgD fofna,fo framt aD l)Oú 
V { ccfe D|>ocfe§iaicfijué,eDntneite binumfmrfauDaum |>aD, fem @uD f)cfur benum 
^DeD aDgiefa. SJíargur eerDuc auDuflitt af€mbcettié*2auiiuniituo9 .ftunautu ftúe, 
^tie \)<\n f<xx til ^oíu fiúe 09 2lffunDan,og tafc ei ffamac eii @uD 09 ^fecoaltóeD boDeD 
^mf,fjaitticw ban eioa fittmeD gooDre©amt>lt(?u. ?WargurflraDeraf#anD*?{fía 
""'um, 09 bf n>f ar'SRáittur una / feitt it cijf tif Utoefla ftúa,paD ec faf laue" SkoeDe,ef 
^t tr, aítaD ciett : £n fi)cec Jn>i,aD t ellu Jxfju « -£)oefeDi>anDf)itt,fo^D eíngcú «r 
fultu toifgpat unVaD ccfert fie ramafeíndeD i Q5«»e ban«, fcarSluDureti et faaur, 

Jjn; eínbc ct af oDr ttm ra1nfl%a Dt 00 ; 2(fiar ,aD gtefo 'öímufut fáotcrf um,ba>Da f iener 
J P f3'..cf)a!t^Q:o!ib<iu!tUí3)iflDur / ecf)an fagDc*>iD£}retteii > £ue. 19. ^xlíutttfittt flf 
£. ! 9Um mtjtmtugíefeg faucefum , b'flbafe eg ptitfáD nocfurn , oief ca fcvfalítst aptur. 
^'Dbicolpe ofð \>el.; ítjtcll vac þefje ^oIlbcímtu^aDu't ^ftU/cnn ttiðC9iuufrooc> 
J"tt ©ÍOftíwúii (>aú f iínna ttieifla 2(tfctD cbriftcícaá Slpturþöarfí, ©rottejm gaf ftcnn 
J'Wún QSitiit^lntrD/aD íjatí v>ctrc 5Jbral)atyiö ©onuc ;'Stjfafter aD bflúb^fc fo *-cvcD 

^ollbeinmine,I>vM^ciDin9ia 
^ Poa legguv grelfaren au jefmi, Sfto.ttb. 1 g. €tm f tiioilc SíuDmijftfjanné og Stoejtnr 
vrvoarenar,aD íörottcn fallav $tn 2tbcuf)amé ©om <Sfl feflte cn nu,oDí»etta ($mai* 
/lö'etttc fiefit mer8U©toor*mcne foúan QSeg ^Dcoíiarenac, bon DœmDefiaVfaú 
^t í>toof^bcetuc,|w fefegia SKopft«8eo, €r;'D. 22. aD<þioofitceú (fule fliaítÐa 

H\r? ^ 0UiD «f9 rtt tinn/fem tíofeil cc. 9?u er ^oetraffeD bcvDt afc^viflnu^fi'r. 
su. ,0 *' t Pter^oifeniföla'i>evnev v»aj;eDf)afa ; €nn fefóeaw offanDe, oD fjiner ftooru 

vl »otaviieciietu ci f)«itiflia pat fniaut , eutó 09 ^)oal(iifacii«t fllcp^a litíu gípj^i ; €f 

6 f f - ífi 537 mýmba <5tuutbaa 

*(l fwiíijf QBatmene cttte unDcc ©coígatl aD Dcaga,$ a munDe 35eD(a Panta,Bco nt"" cí 
fneculauftoctöa/foaötskuiigu^aDuceilfeingt .aDa f>aDbanfptleaD*efl; uttt2 e f 
ut fijn;€nbi«tevfcoeffefo uneg ^cett tot t) y fcinn tiettlcote&oomatebefuc ftcDjMW' 
um SRenum bœDc fpcec 2)eDieog ©noru, $at eD b»«t b«ingcc annafi co ftunDuni/ 
ftunöum feeluc emn gicolijfitc ©onuc , em latiSlcot ©oottec fijn* $eDucé Aitíi*' 
ftunöum pleuga fj co openbeccc íþioofac, eDcum fenDecbaiíeilDog SBatn/SMnD 09 & 
*eöur,ttí aD tugta $ co 7 etl fpccc poí , aD pefiec gie>$n>f ac ecf e taf a f>\>i fo fem af £>t$* 
en*£enDe fomnu,ðnaDbocctfpctc bciítégijöun eDut $il&lutan,p cu fpcfec Söwffoí^" 
$09,03 $íuta»€l!?an,jflfnoelmiDt i ©auDanum;^ercafKiccnDucfieuafbuga£«i^ 
enum , og b«f« gollDeD £aD aptuc m eínbwcn bcutt , ec £eic meD caungu fcco eD^ t1 ' 
toofU/fofpcecfacaft£effec#uminfiac,og oecDa beingDtc , jafnoel fpcec utan Söoöul «$ 
enetu, oöt (^anleifa , d)tiftnet$)ien, Boi et JtoD eitifcett peecium einum eD ecfat' 1 
í)imnattjfe,nDgia«Da^aD aptuc„tc baiibefuc fbceít unDec fig fcco.eDcum,fai jafn'y 
fyn mtnfte ^entnguc , tcbaii Dtit fig meD ociettu ballDa, baíi ec ^antuc anDffoM"! 
uppcw ban.®co(u,fem giefuc pemim SXietf til beríat, fo ffioottfempun ffceppucn*"' 
Æcoppnum,ncma bin b«f«coDucí>a'ttf9Ctcjig / efbanmco^i ,iDfoma,og fpcecf> ð5 . 
ttngen toeitbtoaD mifií Umfmf aD JÐauDeii Icetucf)onum eptec , foo tc tt £H(OD neit^ ) 
Sijma fit tíf eD ; @uD befuc aBDcei peiteD pcim Æoittun @pnt>atla , fem ecf e íatut «' 
i(lu,og lœccegottaö gieca, €f.i. ©coeD ftolcDbcfut bannfteleecfemeicfegiec9>auí> 
u#,€pb.4- ecfefoOtD baiiMD banbaiieaflema aD fteíafcam»egió,eiinleífe ^ 
fela paD fem aílaceiDu ftoícD et, poi ©uD bijDuc ecf e alleina aD Icota af íilu , b«UDUt & 
aDgi©c«biDgooDa,ogtfi>Uötfa& t>eta fpcftaf ©oobfliecDunum, ef fo mcn fafla , ðD 
giefapaD aptuc, einn tconglegoinnel)enDut,ogf(ofemecfe fjefutSeiDa co ©P" D - 
ene/bAil gietut oaíla cctlaD tií $pcecgiefningac .; £n ban fem ecf e befuc SlnDftpggD co W 
ge,ec b«u cconglegatoof, baun befuc eg ecfe beílDuc SeíDa co binum tconaícota 
ninge : ^eennotltít fegia,aD fot» ncomegulegt, aD giaUD^ eUumaptut/ |aD f«mt» wD 
octettu teftDMt: ííanntcDauDucec þu toofftfrco/fco lifapofan|Tieíit^tgiací)«"* 
gianc þ eim tftjft tv^u oacft f)onum (TpIIDuguc/atlatötctu eingu betteetl pan,eD fooí'J; 
utitftfig <mocé 5ícf. <2S«ta mai {tuvitet eipvat bail ec aD pct/eDucacfabané/ P 
befum öiec po fcotcef* jaftian bico t>fé,íeíciafa oíd acjtnuni/fjegaceingen ec grfM' 
tn,j3U manftecfe bPaD iuetgum,eíucumb\>aD mifeí) fterboecium f;ubefuc ocictt ð'^tf' 
Jtetta er iijf legt , fterDeii;éb«f« ^u tiHnargca 2íca famatl MfnaD,fetta ecíijfiegt, f«[J 
tg,£oi\ncT (fttfum^ötcfe fo co tSJIitltóí^obluna, fem oiec tefum fcco eDcum, cííf^ 
fem fvcoofefaivntefvD aD oeca , poi gl«niuum viec ecft fo DccoDlega : €mi «utu v at 
fpiec aD »eca bp.agiulou* bíevnfú? SK^acnmítt/ f)efémeica femfubefucfrcu f' 
cum cconglegatcFeD/^fefiípcum femímbefuc ocim tilgiect , p0 mticc-g>«g (f «g!J 
leggia oa ^Sloal ^itt , paD tc og «cf e omeguícgt aD gieca nocfucu 3efnuD i (lijf u : 
©ctmré; ^uoeitftbPecfu fceftfu b«fucí)pggtSonD fiju/boaö mifiD frubefuc Dccgif 

r ílf 4jfó$®famfá 53t 

pcrPamenum liinum, |wtfu ofmifeú 2íb«ta §u fcðft hcfnt <tt fut fcu feílDcr og 
J!^ t{ t/ðierfofm(Ufmugícðan?X<ifnin9©it) ficuífðúf'ið (u« um, feni $u'ftint, flúaré 

i, '®uDreifnafri>tD {>ið,D«mer £u ecfe fiaufaíi {>ig,{K«etrDut0u«f benumDæmDur, 
. ^or. 1 1, ^)ðií bcfut cefe ðitpmt þo þu ðleijracr, ojncer H fcefut fo giert/íjco fa(t« 
a^tu fram yfer,oð {jomeira enn mtúa , fo Jht fteet eif* um,aD <g>«tan (jofeecfc eina 
Jtouf eptet i S8»e{>ijnu / bellDutenn Sfracl cu 9£öt>pta(anDe ; @ie {>ctt nocfuD of» 
J D| locö,þcu er {>\>i ecf e fpiílt,}>aD \>erDur aD SicfiooD cn $inmum,pat> öetbi aD £Mmuftt/ 
l\ht> «r ríett, SiD'©teta ©iet < aBine'8lfí)initm Stmnðlmtfl SSRammen. ■gcfeein* 
j'^ ðctllt t 3iHf)ccité apritv {mö f)anti rcttngiega tefeD (>afDc , fjeilDuc og g«f l)aú |)etm* 
& £iðummarfcutcchmt,{iaD öieDiaDcjt ^relfaranum fo \>cí/ aí? t)«íi fágDe :5í í>effum 
JP«íqc ee 4>n>fe fteiftt £eilf« (cieti. «£>al(t @«U {jijna foDijcmceta, Q3«rnmitt,aD fcu 

i(Ucr ccfc eptet noeftum forgeingcleðum Sllttiint , til «Dnioota!omu$23le-(fim«r, £oí 
'".uiocifo ecfe einneoororÖlmufureDur enttut 93erf til n«íngl)icu ©uDc , par \>tet 
f^ a /Oð ^efpe ccfe^icerícifaú/^cu v*rc eðccfcrt, fcðier^aill, i. €or.i3. $tt'$fe* 

|L°*« SJienntil {jecrmg SWenn íöimufur giefa , cf fieir oilia aD f>eir tafc {jco i eilijfat 

^iallDbnjDct/fem f>œr f>iðgia: 4£tfetilSorDiUD«r ficr einS og s ]M)artfœi,{>«D (jeiíet aD 

'totabknfa i33c«funur furer ficr,abgtefa £Mmufut iil«DtafaQ3M"DÍnð«f SMonum, 

59' fictDcilié f»eir cD votftwga í)wí€cfna 09 foDuriaUfra , tttcinanDc beaD ö.f{j\>o«llt 
I°öDan H'Ui íootfnet MmtuiaaD \>et«,«D |?«D fie \>el fcinðcD/fcm {niðiefutaf : £g ct(f n SHíctt* 
*j?-óg l)«ta D^cnncD, Jjaöer famtcincteft \>tb Sörennefoornena , fcðiet SÐrottmn (>ioa 
jMui)%^t. $iet 'of Punnoffll'cnn ttDftcu,f)\>aD{>a?f ölmtifurgnllDamunei 21ttg« 
'tc^rettciiné, fcnt eirn cttlat aD betala ficnlfum fict aptttr mcD $e*9taine af 3*1cw* 
pðontuu, fiœr cru eiiiðu bctreenn í)uiiDö*Q3crD eDtir (bfiœfm, fcm ©uDoíHDeecfe 
lcc *ta beraiuni#cigcDoomeúm'§ijumm ðantla ^eflumcntefmð / ©ert.23. 

H>ar ft)rcr,ncer fnt £)(mufu picfur,í>m ftcötil aD Imn fte i ©uDcgietD. ©ierturijE* 
v\i t 00 flíef ti)Puöleg«,oð ði'ttt^efé/af ^ettum ÞuStuö ^iú feingtD btfur, fio fo, aD{> ijn 
J n "W 4i>onD \>itc ccf c &i>«D l)in l>c*av« gaf. ©io;t og $t\'$,ai> ^u gieftr ccf « ofiijtiD ?f þu 
' oatt \>el ;$>aD cr fioor € i)tiD aD (>afa alíö 'yío-gtcr, <ú (aita (>inn v>oiaDe fo frm fiet 
J, V<U)l)ann ()afcoal(a eðJaðann fullann,auf (jelíDur til ncevfka ®l«t(#. tyieífunDur* 
'tttcD^n^it^inna fcntœfu , fegiet íDtottcú , €f.3. $oett ^aD (le talaD.iaúate 
(thí minsu ' W m ©t«t,pai \)úm ^aD tiett, aD funDut mola 2(nDlit ()inn$\>olaDa,aD 

5?» l)«n ^otfa c« 2íuDWöDfijna/en (Fámta b^enum fo naumt ,aD ^an fie litlu ncet ; €cf t. 

© f f 2 ðtetí>í 8*ii««öa ©uRwbag ttfcv trtoífoti i. 
tctt)viD v eíUiin/et^&öiouDe/aDí)anfur>eaD jjiefa ficc tijufaHDt aptuc,\>iD þotoíM 1 p I 
gafft^vfæíinguum, ftectu fcwtcefut, ^cagwf ^afgcatccft þtnne (lijPttt puaftti#| c 
leððíMðUW£aD\>eca af ®nxðD £iacta fcijníyjw @uD otlijtur ^)iavtaD. gaufti^ 
(\m fagDe : 2ID (Ecfian fn>,ec lagDe too ©mcxv^eningaí ®uD$ Áifluna^uii ¥™ 
tmícalagt enn «(lec f)inec cijfu,(toi Ijun-gaf af 2eifum fijnum aUa Stjfé^^^vinati ftjn^ 
©iacc.12. ^ítp^i/aD JJaDKjteD, ecjmgafft, paD ec ©uDe einð ^a % gt,ogl)iDniifl^ 
!)tnrijPeðaf,pm [>cnDat)cPurgiörDe©uD, enfy&ecuig fempiec&autab er, þoa gief 
gooDu @fape,pmT)ijcan ©iafaca fyefuc ®uDf icrran,fegíer ©alomon,^3au(uá bftw 
paD flfuíe gieca|t,ecfe meD 9tauDung,f)elIDuc meD fmfum í>uga,fctt fem tueD ittu ($í$ e 
wetetuc íaD (>angiefur, v an v efur bccDe tapaDpoi er fyann gaf,og fopeim 8gunift 
er fj'an funeaDtxenta af ®uDe,gief fírap efpu giefuc,$\>t &atl feut pioott giefur,f)an 
urtoifoar; ©eigftu ecfe^viaungafíjnum,fac6uct og fom aptuc^m c» Sliocgun í a ' 
eggiefa{rier,ef {m I)efurJ>aD, $>cot>. 3. r ^aD giorer^efcelingennlcangepgDann ept cC 
©iefeiíe, ffecDeilfo ef 9?orf fta.nn* er br«D, og ©uD fann a!> (cwtapig bíjDa einéíein^ 

Cpter «ÖiOalp í *^ ,, - nn * r •Wirtrtiir.Tuví moh ffrim íVtmii Sft>rt*f<u* *r íiii»r m<i»Í0^ mnn nfrUí 

aptttc ntccllt 

lite,25œneiv, - Iy _ . 

eUeu\>iD£ocnelium , Stct.io. Söœnenn ec £>jfuc ftaDfem \>iec cigum Daglega ©u^ 

*Ö fon:a/í>aD ecu ^coffac Q5ara*\>occa , £of.i4. fem foutai @taDeít goocnfœcii^* 

gamla ^vftamenteftná,ðíitutfurnac eiga peim aD f v (gta,ei ftiDuc nu enn þin,hlm0 9> 

felijDfar @uD mcicenn ftoocneíí , poí ctt$}pifunfemeöefuc 6ann íþocfnan,ennccfe 

Öfte^af^^D mitt ftonunguc , fagDe ÍÖanuí oiD 'DícbucOaDucjar :.®iec©pnW c 

þiiim aD ^tcrclcete/bð SX(anð(«te jpftt a& Qn^fFunrcuu oib í>ína aufiHi/£Daiv.4. gijP^ 
ecaD f)an fyafeþaö gtect , og f anjfie ecfe aptucí)ocfeDn>c ^Bacgö^atnnunitiIman^ 

c SK<*nttog ©fpcfunaceda. 8to€nDingu \>íl eg mtuuafíwfaD, ec 6tec fijDajr legtaí „ _ . - „ ,- r ... - ,, . 

flenDuc i öuDfpi«Ucnu : @o 2tö ^ac QJ&uv^ijtucríþca^cötafc íþ<ic ( pDui; i 

ujfac ^iaUDlMWDit. í)oeci«c pm? 0uDé uoIaDec ©auD«r : 'Sfí^c pcijtuc ofé ? ■ 
ar viící fðcam naftec buctiDf^eiiuenuni , einö 09 viec t fyan foimtin : ^iat m<D w '°* 
^cíc ofö ? ^íöcö l«fii9ia^eictilpefð|)iect«ö<ime , meD íöœnum fijnum 09 ^n?» 6í ^ 
umim tií ©uD4 / aö paDmeige ofóenDucgolIDeDoecDaiUppcifu cíettíwca, ec.íJ.f'U 

ðcafui ®m r ' " " r " r - '" : ! " • T ' - ' c "■*- L " e 

^ltacenu^ann 

<D/ttD í)On OffCCii/v f wi mhv <v/u-iim««i i;ni«yni/ «fvt.o- v-b hh|» V'*V 'tt 

icuoðteifnaDac^öœnecoolaDca íþucfaí^anna, femevuciettei*e()ci|li2irtiec/ V*"* 

2fí epf «lft ífpifön Dijcum í^p^mum f rtup(vf\)í ^ «D a«(jnac e» mocs í>ttf l,1 ' ð 

^tt;tfí tiiunfca <$ututb<t j epíer ttinííflíii 
^gteccuopicrmiei. jromeo ptec ouicc Dieuuou mimö$e>Dutveg<(gne|tJ>aö 3lijf.e. 
Wti pbtir ei' fyrerlttDet) ftcvt Upp&afe QBetallDac ; $>efé níootanDe aö oeröaV íiH 
jþu pfð eilijfut @uD óa allema tijfucfotet Ijann fetn \>ot toeanafau«fuc 
giotDeft , %tfm\i ^bciftum t>otn Stetfatca , 21 SDí <£ 

Stjwtöa <2?unnuí>ag q>m%t\mtáW> ' 

©uöfpialleD / íuc. 19. €ap. 

? $>an £íjma. £>o, fccn eb SefuS font nccr, ab fwn fcn Södrgeha, 
■ dviet í)tmn ofer fjenne, oa. fctcjbe : €f ab ]m M ffer mkiíl jfijris 
Sribar beorbe, t?cn munber fm at jjcfinm Jnjnunt íttfma jjae 
föafran m í)afa, enn nuer |>at) í)uíeb forer ínjitumSltujum. 
^nríab f>eír 2>agar nmnuloma ofer fúcj , futb Jnjnee. ptuner 
gUmu boga.ía^erMre'et friumtm Jng, og umerutðia ipía, og ataíía 
•Segu ab jner ptet)na.ía ,03 níbur í ^run foííf 5 afía, 09 ÍUjnum föortt. 
«ut meb f>íer , ocjecfe mttnufceir Húee íotta ©tein ofcr ©fethe bera, 
Jf fetrf frerftey ecte fnnn ?3ittunae Sijma. £3. fyann a,iec£ wwx 
^cuftereo,p3rocc l tt[ aO rera tvt po? fent feífbu 03 0et)ptu par ínne,oa, 
«ðbe ttf f>etn-a : ©tWab er,ab utitt 4pn>$ fie SÖ#wt J?tt>$,cnn fnee 
4 " " ' — ....... ~ ~ ^crn S)ag ttenbe 


f «0 ccfe fnnbeb, t>abf>eír tW&u cjiora fyortum. ^otabaffr Sooieeö 
wtfe ab f)$ttuut,o§ f)lijbbe ()ané£>rbmn. 

(grorbíttm. 

k» «ílfotwi«foe#.$ffuUi<$ Jktb€>c"cijm|lc 5tantnben<j,er í;ann fesw, i.Sim.£ 
^^iirfem aD tijfecv>úiá oetDa , J>cic faíía i §ceifinc oa ©novut/og i margat; 
föt>vitDer ttitlaufuc og ^aöícðar , íwcinc ao fleipa SJlantnum t $epun 03 
*?röierfim : $>ctta ec ÍÖeiaenum lioofatn , Jn>i unDec ^enna <$Fap*i , 0fl.|>ieuar f» 
JHfeb gapijDe. aúava 8aíto,aoi>aJ!o ec necfuc fw £>DoaðD,ab ei fcycfeíjun €iD af ai> 
^ð9ia ; tta:clíun ec moanuD ;,<£in<5oA <inn 0tooc*|>ítc« |wtf matíjta ^þienaca r f» 

öocettuc fn'ffe, l>tm tefut' öttía íövjcitafryií Í?pn|looD t;2iDui«Dmt,íijae,9íooa> 
^^afmccíoc/^ciniœce^lautff'apur, ttn&eíl)i)8ew/Dfcijfe/ oa j afn\>d <9lorD 03 

%nnbcatp eíuf);nii(it SocHiutu^ac^aDoottac^oíciiien itynHi fuÐaí iMmn fama 

©ÍÍ3 €apí> £3? íiíttnba'&uluDaa 

:f flpitula, & f)ðnM fcgier : tíb SlgprnDenn fie SXeot affé HW, i ^verf a f effflt n'ocfrf 
ftjfft íxifa/íím^afc^cir biílfl frou $rrone,og ficttlfrt fig igiegnumlaatmeD#armftcr-l' 
tmi mergum. £inn atgiarne pefur ota( <35cib<brcííut til Utoega finna,ettn ccf < í)<f ut 
SJieftiílenfœrre ©norur,tíl aDoeiDa fjann: <£)oaDDrap§I$an?3of.7, #i>aDta:»t« 
g$ob Wih eg $ierc ? #oaD foilgaDeSuDct ? «&?attf>. 27. Síittfcjttuin gierDe f etW 
gie^tjrn&en^oflotal fíeitafcm ei OCtDut uppreifnab, og Funuaraer / enmeDmoroun , 
íprDum fegia frirfe. íftu erufo marger CBciget til aD oerDatijfur,fumetíepfeícgcr/ 
fumet oícpfeleget : £iner fpcte eru Sölefian íÐrotteiíé, SlftutiDan i.fijntt€mb<ettC7 
oa cbtifteleg $pretf)pgaia, eg annaö poiíijft, fem eg fjefe nocf uD DtepcD ar i ncetftfo 1 ' 
ecfatanbe ^wöifun; £iner ofepfelegu ecu fo macgec fem2lgpciibennfcttuppDpftaD : 
fcmnueD bemi pcrttuftu ec ocaiboenb Æaupfjenblan , f)oeccac oegna ab ©cottctifl 
Eallat^aD^uDé fie orDeD aD,«Kaninði<» s «öcele f>tec i ©uDfpiallcnu, £oi fcgW 
<&\)ra<t) <£ap. 27. @mn Æaup*$9íaDur öieturoall* oareD fig£)ríette,nie einn Æratm 
are fprcr©miÞenne. 9?u fprer pm,aDeflpefeecfetilforna t föoof|jefirt« neítt mcrfc- 
legttim Jjemia ^iut rttaD,fem$o er parla naubfpnlcgt aDoitanecfúD ttm, pai eil cð 
taea mter DrDíef af qBanbfccte £>rotteiiné,ti( ab þugleiDa tetnnt f>iec af, fem et. *< 
#Mcaö fie lepfelcg Æaup*£enDlan. 2. £v>ec aD ftc olepfcleg. 
4PtcwpaofégooDe©uDtilM*a QSetfé/fprer 3cfumoorn£)rottcn / Sl 3>l € % 

Utleggtngett 

ab et Dijft,aD ecf e gietut 9SeteIID peiTe ftaDeft am Æaup 5 £eitb(uttar. Sttté mu» 
befuc I>tn aloijfe ©f apate giort bctDe fianDana og ^ianana,en eingum p'efuc 
giefeD aílt, fei fcancetlaDefírolfum fier aHt,rijfur og fmtcefut mctmi beer eDr< 
um, feater_©aíomon, enn @uD f>efur giertÍKubaaDa,$roe. 22. #annnieínacrijfaíí/ 
ujf ann, en fauafcm, faucrfan, £ ei becrtoeggta f iemut af íjenum v &ear fprec miu' 
nupmn afmautuge fogíert f>afa ? ©at fjcm ecfealía fullríjfa giert,femaialía 3erD< 
eiia, og pab fem Jjat iime boggec ? Sibotjfugatpan ;í>oarforec er^aDfoffiebÉcO? 
CmgeiTpefur aD feiíu ftnð fKatDgiafe ocreD,en f> mca paD ff iIia,aD ban befur giert 
«nn ^te-mun ti( aDlaata DijrDfa figaf bcoDum,afpíim fem noog pafa, mcD ^icttíeíf* 
ané Söcrf um, af Ijmum fem €5fotten IijDa,meD ^oIeiímœDe, eii fo ccfe jtjDft tiU Ð 

,a)í AÍ ð S? íeða mnn *h ^ ' ^''ttotfene og ^íccrleifan^ ^BcrFtim,! ctllrcAonDl' 1 " 
eg SBtDffiptum,far eingen ec ftailfum ftec fullnoogut um a(lt,aD eifie bann annaf* 
^utfe t embvettu: Jöttofe^ei nocfur &aupmanff , ap,fjai ccfer (^aneinaanilíaníifut' 
belíDnr nauDfpnlegann : ®u& befut ecfc fpr ctboDcD ftOBlfonn^Iutcfi ; ^cKDut^ð^ 
ottöfun ^)(utacené : Q5igt og ©tcelec ecu peic ^ltitet , fem ^aup^enDían mctt ecf t 
oeta,p«D befut<§5uD ecfe 6aiíaD,enn camga Q?igt og?9íccletpcfuf l)ann fpcecbof^ 
Keo. is>. Oafcetta ec ecfe fij&ft aD taf a <3Jaca cn i SÖibffiptum s0eana : ðlíettec 0« 
becrtum ^ane ab faupa ^a í>íute, ec f>an tiD pacf,ti( fe'fla Sijfé^a;ringar,ebur W< 

an«í rac iöttofHnac/fem ©ubbefucecfet ftjnu fjeilaga Oxtt fpcecbobeD ; ©efepP tc 

1 a ■ jipcfl' 
■ ^ta^mgan&tö of #epf)ron;til.« ! Q gvofa JCoinraí0jtw^<n;a3-/|ft4cb6.fi^ttB<lfi!) 
g%* ©w.fttt ttf,<ÖQirani^rímor« i .®íii.33, . 3ofepí) fétjpte gie'biifo 2£gt>ptiftt til 
jp«nbo ^ljttraofprer ?íttMnu/©en.47. 3<remjað ?|f awií of^anomeetftSpne $éb« 
JJwooöut fijní/og'.ðietbe ©ierning |>ov um,9tt.3.a. £>g Sanracl fomlijfct förftailtt 
jwmt 09 pbine\>tbÆaup*©fip,f *>i ab.í)un fo , fe;§cc-bfíu fijna (cwngt«b,9>ro\>. 3 i.gjjý. 
Jí pbi er j> ab faf lauft ab brmfa $aupí£)enb(an tim£fci(ijfa.£)(ut«. SmerfeffecÍJJíín, 
f tg ffct uppta(be,\>otu ^ubé c$inev,eg fufm «Öien ecf< ; oúabum^cóabarfltt,enab 
r, { !te £cgban bcivva þofe lepfcfcg wveb ; <Sn efbtim \>av fofiauft. ob foupo^avav 03 
J'num fonDIauft ob gieva f>aD.faít,et fceiv fellDU/fcttiecfeeváíaupanDt nema ©elionbe 
•Jjf. Spbio fn> er ^ouluð ff ijrbe i SSovg beivva $f)»attvovum,$lct. 16. ^un fefbe 
^itrptira,oa bepveft ecfe ob ^oflulen I)ofc botíab bennt £enblan ftjna,og eavpetta 
g>ecfc fo miog noubfpníeaur JQlwa til Sijféí^ceríngav/fem l>un bafoe meb oD foro. 
sSoa eD feluc ^onDa^etf fijn,b\>«iu 9Wne fm þeita ; £ann bvmfor fofiaufonn 
flatipnittnjfap,f>\>i þann nentet QkauDóftjné i €>\>«ita ftjnó2ínblitié,ef btttinecfe foff* 
JJ ^erfefneb , ebur btrcfov i fn>i obro Stöangjlcitnt, fi)ver böilijfu tnun þict«ptet 
iHcub giottvetbo i ftjboto ^orteimm. #ann eb felur pab,ev þaií mijfa fann n>r 33rot 
ninu/bcim eb \>ib frarfa,þann giertvgoobann £lut,ftctbci(i$ ef()ann ecfe in<þ<ilO} bei ev 
wnn mcn can wa,n«c l)inn er nouDftoDDur : ©0 gierDe 3ofepþ,£ egor @uD fenbe 
^Dnguv i 2£gp-ptalanD ; Dg Þo ob «£)eroDeðÆonungur Sífcþalonita p«w binn eerjte 
j^aDuv,f m \>ar poD £0 £of$ \>erDt of þonum, fem 3ofepþ ©ogna^eiftove rlfor/op 
Sjjjm þofe fellt jaftwl ©erfetnor ftjnav fpvcv $(tv>innu fjonDa tþegnum ftjnum. ^peirro 
3&fevD er og faflauéVfetu þafo §ie i «g)enbum,og faupo nouöfpnlego £lute,avmcbami 
Jfogtct ecu of pcitu,til ob felio eDtum fent fcwtcef ove <cu,og ei befDuðfcuDríf-aD 
g'tií movgvo 5lro, 09 $0 Jjcíc cnbotcft nocfuD f>av af fpvev Omaf fitt,ba er f>aD«ft 

^nb/iicer £ob jficDur meD3*fnu&< ogcnn Ofuré,og fobf)pag eg f)ib (mw, 

'mt ^ouiuð bijbur, 1 .gor.7. SIÐ ^etc fcm f aupa,fteu fe fem ob ecf e eigc 6cir,f«b rceb eg 
ym,n f)on feger ftrajfepter/Ob^ten ffulcbnDfa fo ^eimen/Ob Sfteftccfe vntnbwfe 

^ann^ob ffil «gfo,ob SDtenn fœte fiev t9?pt ^lutc^cr ©uD l)cfut K-unab^o fo,oD 

yab ei ^erbe meb $íf»(ne \>iD ^atungoii/til aD ðiera figtijfon <n þan fcötcefofvfurDeilí 
8 par l)on i f effum *6taD er oD tola um ^o ftuttu ^i jb,cr «DI en elgo oD fíwft \>ib petto t\\* 
^nlega. ^>civto SitburDcr <ru og riettvijfer, eg nccrfto pavfcr,er fœro f ca ^Beru pfít 
J^cD^femeittCanbmcoecfcmnttera/nctr^eir gicctafef^ ev€5t. ^aidbijbur/i.^éff. 
^ ^ingen pfcrftijge ebur otfceííft fínn Söroobut i nocf urre >g)enblan,íot @ub ev £eg* 

22? ftllé í < fi a « ncec ^ eit aiðrrt til rti> Þ ar a f f ,lt * r,e '0t Uppbellbe/tn ecf e til 
J^alicinaobectDorijfct of iþetfanarra,fo ev^cirro SBevf eingan\>?gennlaffcanb<, 
^mon un - t |- eð j a t j n6 oö uni ^ etn aúaf^femioer €rfibe og 'pDiu fine ttl ob I)ícn!pa 

( «\unganum/ab verbut er QJctfoíiDíabuten 2ouna fino : §otet pv>i co ecf ciíauponb* 

fioi Off.oonnmt)fevtv)i,ío Jkiv aaboteft,ef ^cit gietn l^ii ccf< aDSegrctningc, 

. fí<v» fierDcjíií N'&atíft \).0ðrttrSíif< 

(íWpijcmÆtcí^lnte^og 8iíf( .., 

tef nD QJitiw @atant$,er í)ann fagDc,3?oD.2. £tt>D ftWr #tt>D,Pg -«ílt T>mD 5^ 
mtm\ fla,ttutB [>ann gicfa ftjrer ftcalfaim fíg : $>i>iavccrcaD misunna fccitu nocW" :íjfe.og©oof)e-tif aDltaítynuni Socðcb/^il^cv^cggic^ 
ItífeD ttD toijfu (>inn fojtulegdfte af<^rtallW«fóunittit>Í<>i rt ' P"" 1 !'" 1 " 11 *uMj/n uiHHuii«joBjiium,eg pao .rtemut etttipao oi'mtHC/ietttöitiDíav** 
,>etn:.ngb<innj r |ivi-(kiD et ciní'ogotíertannaD5ilfcnciUtrietttngum »6nim,og etí aD 
■ inwfem^npauDc fanncdfoaD t>ev« fo frooDur um,aD I;an vite l)i>erthinn 
, tr prtctt cDuc ei/ mcn f>attn pri ci.frtar t>ijta f>inn fcar fpr?r,og £o l)atuii>i{Je fier 0* 
tffett gterfeann,faagiercr"^ann ficolfannfig einéfefanii/ef bannmlf vie'tta .ftíura fin 11 
ttieD eDrtitti: £>riettc,^í þ «D í)eiteraD giálÍDa tllu iUt,í)i>aD ! <55iiD l)efur batiaD. <í>ett<t 
WM f* .fagtum fcat ^aup^enDfhn, fem lepfcfeg "er,epter Jtoi f«m i fttittu ^aiic 
tcrDttr,í)tiert^o ; I>cíur (ftíia|l mun, affcí cti f)ittne ftjDare ©ríinenne talaD ©erDujV 
wm^aD lenvcrolepfefegti nocfurrc^aupíí)enDían. 

puv cruD eítií og@nara mim ogwtpancÐ Occt t)f«vSaf>or,fcgier ©uDuiD §> 
raci,#or. s , 2lf p eflum ÍÖrottetlé íí>ome autu.ít'ienemcnettier ccfc I)in miftftu £H' f ' 
vegna^gpnie ftnar/iofeni raiDa mcn of £crt*num ; €n ecft voru jw raiDDanDarí/ 
f>egar |a» ^cottnaretifom tif ftjn* Syíufreti*,fem rafcnu íxiDaneclicnDurog^anp' 
cnDtir, to fem t ©uDlptaífcnu fferíDur / £aD wBur fannaD meD örDtim .nieróiint'" 
«ceteteDur/f>perra SJieiriiugu eg »il fetta t>ier aD mD«nn,til §reoDlcif $ f eim cr tprer tfl? rt 
- Mta,$nneflum ttí <35i.Doórunat,pöi fur^er cpríffcnn sfflaDur cw aD vera ©uDs S8ef* 

vmtc tfijnii, fem cr «S»uflerc pctfaggSfnDa^ami jfrífarai pca SdD i fintic 
utitijrtngu^fcr «5}eatti)aei sx. €apitula : ^ienneimnncrncr uppj&cinftu f^criuti í'^ 
^•T? íaí l af ?ífitwaaiium, og feQDu aUaíí ftienaD {Jaii er kirfte tií ^o^víuVihuv^ 

>e!JDi 

prtr 

^rcr t)tafi|(t>ðrt/pai upppcinftti .pcir aiiaD 53ragD/aD fjeir tilfettu Cm er i ftaDeti 
V>eiiiiiga<|)vetnutceftuaDffilian(ega 2í\>cptC/foaD^«D fem cileifDCft aDtafai^fti 11 ^ 
WMJmi |Nir i peimíjíiituiti/fíin mcD^cnincum tmtw eru. Ktjrer fRvM* 
ttejtnc pcffa ogJ)recfoíjfe raf ^rotteiíwt ^aa eD mcD J>cfíu 5Jíootc feUDu »a !ev)pt 15 * 
^?iifferciiU/af f)Hnuni fícffer tooru $i<narar$ieiiematiafw,cDurÉeim (ahom^J: 
*ugf«iDcD uu/c&riflricr SJicii, f)»aD niiflt' gofugrc og DijrDlcgre aDcr @uD* 
nieDaf_\>or,f)cHDur cti Smtfalcnu) S)?uftere/Þar"f)un erbpcjDuppca©runDi>efl ©P*' 
nuuiatia pgg3oftulana,f)Dar ftcnífur3;«utó€í>rifturcr JÖpruíngar*etoirnetui/€pl' 1 ?' 

«Di«ie JJVMtií ^rrogíitií/Ctti «tfe ^uDc&aöwu-rfenwr^inncfeuu 03 ofenclegu 0«"* «|!í<tSt*Í!ttíatÍs'. 544- 

Jwföu/fbm fofcOaíi r«m'ðmmen Æaupmaúff ap,«nn þm er'tfMW og miDur ; öb Cð f>PðS 
Jo.niarqurtemie flerþefiaO&lutoenönc, f«m atlai Oð v>el cprifhn : ©oOinaumoarD 
g'roíjwij i Æooe lcQteD/fpretpelTaoaaDraOlcrpe^úttCcru þeiraíUvwtv<fncruu 
^é^prfiu , fempv>ilijftaO()afattnui^emiennra,fc«uc39er migas ixvDamunte 
^"'{f ipaO þav iiie ; €0ur fjoaO <c þaD/djriftner SiJ}<n,þ<gar aD eínn feíur ftjnum 
["'öa <ífi£íut,enDplurþcwg<freer banbefur? 3<n, broofar bonunti mefU luoata, þo 
[^ðunOe , ocioi ftunOum fv>erpiD @uD$ ffielfeleau^jcctiðn*, aDþaO fte fefcm þann 
] f ði«r,og í)\>erfu movger átlcefer evu þcw famanfomne,r , tilao fteipa cintf (^pnOara x>v> 
'WceíVtlui ^eliMjti6?lfarun? £icr«r tþioofnaDur, pitt ev Stjae, bier ec Stfeinfcerc, 
'! til i>í(l, wina nceaev i <g>icrbv>ert af þefíu, er noog titoD fotDcema<£pnDaran,befuc 
íl ©nD bannaO aD fteia, aO lin>ga , aO Icögia ^afn jitt »ií> i>icC)Oonia ? fyiev fftilu^ 
^Oimaió ecfefoeria, f«aiev Saufnaven, ennpDar SKœOaíttjctt, jcn, nei,nei, SRattb.?. 
'ötaDpill þaDþcnterOa? 2(0 lcagiaþaD \>iD @v>if og 3>v«ttu , fopaDevncevftaunOí 
* v 'ear,aD nocfuc fFul<mcta ©colftjnafo Hitele^gviogabenefprerfo lijten£ieðooma, 
D 9 ncme þv>i fpver ccfert cu fhtnDum: §10 eitalceðþavum,aD bannfemv.»eit ctD©uD 
Jrtif, ffnle fo berlega forfmcu \)ax\$ fiooru ^crtticjnfprereinfiéoerOan #lut. £inQU 
|Htrc cr I)tmit fem at;IÍ«r oonOa <2Beru meD einbceriu $enle , þv>i jafnccl þo ccfc livt>ð« 
,>( "m ftcnlfur,þculcetur boií ^luteíí livoga , en VioofnaOuven eralluv biúfam«. ^cfjn 
• l ;þáD lijft, cf nocfur feluv cinbvxrium þaD baúþecfcr ccfe ( os befur ei QSit cv» oO íxema 
, ,n U)ompítD <v tíít eDurgott/þaD eru bamten <Sv>if,þv>ifcnþaDgterer,ban feluroD* 
jUtn Jpcimffu jtjna,og veibev ban í Otete ^cctf icetuíu ftnav, þctta er altijtt þeint,ev lepna 
j^i fcm aaði^^tevfpvev l)inum etnfalIDa , cttn biooDaþ<ira íiiDonijta, 09 af peffuw 
^retuara tcceraDvarfloov (^famev, íenttv,aD feannev þvnltjft œfcr, fagnav 1 43<c\i* 
J 11 fimu,bt>erfu fovficctll ban vxvcD f)af<,oð þ acfar 5ibatan <§Sv>inu fiu.ne,cn i)in< Dfriúu 
Sp«JWr I)ann , oð'(T ! ama(í 'fijn ccfe ab bvoofa þcfFufprer fmium gijfmu , k'ððuc fo 
^ r ^mbfemenaV/Oöt&icctlf()ceIneriar<^i)nDtil tyioofnaDaveuö, oflevþcuecfe <3$on cn 
J L cu vjivva/itcev ©iefuticn f)cfuv fo blinDaO ein, aD bnn flœvev fia af ^ia'tiutuim , <inð 
3 vamecí>,cv f)aíí IjvoofaOe fter af ^oolff ttne \>tD ^v>inuv fijiu.v, @<n. 4. «3ícÖ þefjum 

l 3ð þeiv écfé i $lnD|f otan'é SKijf <;fcm brvof a fal|?a QJiðt oð ^crleV/Um b»evia <ð b«f« 

( ^°9 f«ðt, Bcgar egf^ieþaO meD (Salomono' DrDum: ?ÍOþv>i(ijft fte SlitDfVtððD fpver 
mtha c " kU ' ■ p :fcuDe,oðfeíur*imunþaDba»aUDrei 

œvva en aö foarar þeim Sibataev þeic 

te . »«,rv" N «». V Mð9tufpvívfijtHUU^aupmafiff«p;1þeir 

f' ílnrt aO fonufrD \><ra fafIauiev,oðbe(ða fið ðiavnaþacmeO , aO cinaan biDie þeiv aD 
^uprtaD'fKE,og95ava þeívva ficofbifcíí ; (Snl)i<v t ev þp margtatj)Uðav>evOt , fie fo 
uJ^^^fceinbttetn^iut/þan eð mcn ecfe mijfa cnnmijnö©faDa/ efí ban cetíaOe ft«c 
ííu ' ^ ><, ð nflt) af'Cr fauper/ þcu <r þaO aO fonnu riettÐijfl/aD eg felícbatl nocfvu Oijr* 
ft <un «9feppte ;@nntf egbefeþan fama^Iut ti( <^elu ojpil^an falanlcntci/þeðáv 

%tt mter 545 SijutntM @uni»e«9 

mi«r lijfat $tób*irb«b,ejí S3roob«r eDur eptfet eru nauDtfeDD, (b pau gieta ecf« * n 
þan&' \>er«D,og«g brmfa ( D?«pD Þ«írra QSeru miiu tií ©pUDi$,Þam ÞaD faor <&W', 
og«ingu beera «nÞaD,fcm cuDur«r upptal«D,Þoi í«D^eiteraDfelw.einumíþ»rf f»j« ,a g 
<£n þoerneg f an þann aDgiera £luten betre eDurDijrma'tare,i fieulfumftetvþelIDm* 1 
þan ocere þat fprer utan ? ^an nocf uD £u>ngur 9ícuungan$ aD giera Þin SJíat btw 
09 ef ecf e b«tte,Þcu ecf e þellDur Dijrmcetare,eDur þaítö* SSerleif e,J3aD"§at er Þ» feíur W 
um f ofiulegta ? íþetta er nocfuréfonat J6œglcrti6"<£>frijfe , 09 Ulfur unDer <5aiiDð 1 ' 
©iceru,p\)i pocrt €9 foijf $ierotaf einþoerium, fem ecfemcutcenamigÞöifem þoii ,,,rt 
culigcjttr>ebur 09 rcene þantt §ie ftinu, þv»i er%þefeeíngan^ietttil,ÞaDerauuc W 
fame Otiettur i ©udö Sluglite. 3 peffiim glocf e oaDaÞ«ir eD f aupa upp alla csetw 
jjcu fem þin fcutcef « mcu ecf e cun pera, nctr feir þafa »1009 i $enDunum,en felía í>an« p 
Dífrt aptur,fem Hculfer v>iliafeir,ncerUíepDenÞrepn9«r/09f oeru þineeþBaDoerftet/l ,rt 
þafacu23oDcunge gptneíega £lute, 09 bo aflDeílié oparfa, enn ícutafcu fo Dijvt/F 
ágprnDcíí bijDur,nccr ©curen fparar ecfefpreraD glefa, tilÞefé* aD (letf oa @prnD< ,,a ( 
um ftunDar«faf«r,enn f»«I(tur jtjDaií. 9»«tta eraDfeliaeinumSpnDfijna, fem ttW 
per(teá?aupmanni!apur ; íþetta er ein SínDff otané ©oipa, af mergum etreingít ,,rt ' 
mergum ©pnDum fliettuD , Þoifprfl fauper panpífépcuttar^erutií aDleggia $w 
23eitu fpter þinn þeimff a , ftjDan flettcr þann §ie ftjnu,og eptetcn þceDet aD þen« rt '' 
en prijfar ftculfan ftg 09 áticen(fuftjna , ogpaD er ecfeellu Petra enn íöileamé Dta'? ' 
þwreDliet Sfraeía @onugl«p«ft cu^oabitanaitonum, 'tftum. 31. Slller þeílo ,,a 
í&l emt/fem petta lcfa eDut þepra, jjeir munu nœrre gieta, þoar um eg taIa,og «r allt J' 
margtaf jeflii ^IIpijDe i SanDe ooru. $etta er nu fotalaD um þaneDfelut , eitn p 
«D átaupanDe 03 éelianDe fteu ncerre {ioi þiD farita,Þar eingen fclur ncma þann fauyj 
og eing«n faupernemaí)annfelie,pcugiera ^euÞoSÍRiðmun Jjan i Daglegu SJícuM 
fcu þeitet ©elianDe,«t þ«fue^erutiíi*aupé, en þinn $aupanDe,<r aD þeuum faup^j' 
og poi þefutþan og nocf uré ab gicrta. €inþoer fann cu fhmDum aD feliapaD þaú* uj 
pcitþoaDfe(tar,oaerJjeimÞcu oant,f«máD þonumfauper, aD ícfe cufa;Ie(tþan^f ,,, 
Uícuunga i finne ^onDian ; ScUri ©anleífa,giefeþafíminafpr«r ^IutenenaDpc" ' 
ÐerDur er,í>co er þaií eíné fef ur i ©uD$ 5lucjlite,fo fem þiit,er fellDe ptim ofDijrt nocrui' 
^lut, tr ei oeit þoaD þan f auper. ©nn nepDe(l tií uD felia c£igu fijna fpter <pío n ð u h t 3 
® af er,eDur einþoern ?(toin,u*53re(l, fe þan gietur ecf e teDeD epter £eirre 3:ijD,fetn W fijn-a. -ÖCUgter aiupomjriuppaD miai \i\mu wituie,«n gi«« ^(uifeiJ?,^ • 

faaDe forDum : ^joaDpier \>íii«DaD SOíenerner giere pDur, faDfama giereD f> <an .{.. A i 

eoog peféepracþ (frifar, €ap. 27. <£in$w S(«igur«n f 1«m«(l * mjf 1 J 
sjjln)t*©teiiKi • foÞreingeft epnDeil cu miHum ^aupo" og ©aíé, fpr«rpoi 
«infcett,cr giottþafa (Iijfaí)ouDlana,DÍ)anDperf« , fan(fi«l«ingur«njfi<m«f/' 1 *' p ítotti €jrtcv trtnítaíi*. ^ 54* 

^WiírÆcim er ei>f«í|feðÍÉ eg,ab ranfafa nocfub Sltferb fönai WTU/Ofitf Beir ftmta 
^nglcFte f)ioa fter,aD bœtaJjaD nicD faííre ^Dratt/cn l)tmer aUDreiaf ^toorU/ttema 
J **figiefefKiD aptttr,fem rcmtfllega \>ar tefeD,l)pacum egfjcfc iiocfuDtalaDinccrfí fpr ; 
^taranDe *PreDifun, og pil |>aD ecfc tyier aptur i'tiefa : Slfleitw otl eg ranfafa tpenm 
la ðé$lffafaner,fetn Sföcnn plagaaD gioraftoalfum ftcr i Jfoilijfum ©IfeOum. £in ú 
ft ,aD nocfrcr louajl flicfa íDlmufur afpeffu roat*flfcingua ©ofje,og fntrfe fcoi ecf e apt* 
flb lcggia,enn fliet J>cfð, aD £aD fem faucefum er 9iefeD,JíaD fullají ®ube IcooaD, 
í^ub i>ill ccfc #>ioofé 9íautur\>era,f ab fcm þe-num ecgiefeD mcn' pelfemgeb peca,ef 
J^D cq í)onum aD Ii|f a : <þx>i cr jfaD rictt ev ©prad) ffrifar,€ap. 34. ©c» fem fcerec 
a'ornaf€ifluí;intf fa»j«ffl/faöerfo fembaníícmre©pnciuimi Slugfpn §*Durftnö: 
^ratiD l)imi6 fj urfttiga cr íijf f)in$ fcnwf a : ©ca eD foijfur fyann, fcu er SSIooDgijr* 
SUr. Olpmpiaé SDíooDer f)inö ftoora 2Uej:atiDri l)un f)eigaDe?if>®uDc ftjnum fmb 
^V)crD,cr SSJíaDur Ijennar ^f)ilippu$ jtonungur \>ar Drepenn nuD. SlleyanDcr $M)ere< 
It 9 ior ^ i)íD fama \>it> Senfuna,meD j)\>erre I)ann \>o $eDur*33reoDur ftnn ^3o(t>* 
foroncm^ofl fouui SltferD f)afpe Æepfacenantoniuí€acacaUa,ec banlijflittíöcooD' 
,r ftn ©etam ; Stíler SJíefi fafla f> mcl ílla giort,etlec?e mun pera fo ftoor ©íunur cn £ eff> 
©DcnDa^erfum i ©uDé ?iugIite,og þinu, ab (bijfia 9taung*n$ íörauD rct af 
N* gjlufie i ílaupum 09 ©elum,eíi lcntajl gicfa ©uDe fmr af aptur,cDur f)ané 93e< 
|Slin9um,fo mif,eO feiu fccim ftoalfum lijf ar. íþaD flcingur nærfl f>\>i,aD f afía 33looDé* 
^erDenu itl i ítprfiuna meD SuDa ; <£n f>o \>il eg fegia fcaD fem eg f)cfecnDur fagt, 
™ cjjjaDuc fcr r ccf e aptur flr ilaD Jjeim fama cc nocf ur f)cfur Driett tiIfliort,J>oa cr ecfe ^aD 3ícttD,enn aD gíefafo mifcD faatcefum, fem ctnn meinar ftg eptcr fmcttfmuglegt 
ganfaf ©amoitff u fmnar,aD í>afa meD Dciette tcf cD. ©t)Iicft og einflen \>i 
^nDenpétDufccfetilgiefen/nemaa^tuc ftegpIIDct) I)iD r«tngfeingna; ^ ' 
j^rottefi fpcec®íun <£^cf)ielé, <£ap. 33. gf I)ínnoguDIcgc giefur ^>antenn aptur,og vnD ^ab, aD 
íþtu fo fegier giorcr ecfert oriettpíjfj/ ^utv yvamcDaf í)cnDc,og gcinguc eptec Sijfftní 5öoDorDe,oagi 

í^fFai()annlifa.og ecfeDeoa: SJleD fcefjum ©filmcolum ^cfur ©uD ©pnDaranum 
■^flfflDcnne f)cit<D/Cnn annarð ecfc: ^)icr um f)efur au9uflinuéí«refaDee\>ei talaD f 
jnumetaD. £f aD'annarí gitíafl^eríu epnDcit fiemttrjfaft aptuc aD giaIIDatí,ef| 
^DurpoecfeflolIDeD/poa-ecfraD ccf e fon ^pcan, f)cl(Dur lcetetcnar ;©pnDeriMvDuc 
^Mprerfliefeivf ci er aptuc fcert J3ab burt \>ac tef eD. 

©fiur cr teicca Slfbetun er fegia, aD ei meifle feic aptuc foua,fiaD ^eir meö raungu 
iví ^fa/^ efimi 0»ivDingar)eirrar/Ccaf^i fpIfleC/tffl'aD^iaPÍc^IUtecfieumifia 
ur u cfi ^ ott ^"^öcD/en þ efie er 09 fo neerfla pflpllD. ^pr jí er^aD,<iD flíjf t perD? 
2 ^UDcei af nocfcuro cerlcgum niefluDijrccDDum SKane miíbprDí/tn íöoom l)inna 
2^nDu mcnfcd ab litluí)afa,fem cctlar fter ©uD6 33arnaD\>erDa,6ann moa fcgi^ 
timrí 5 tyaDecmier ft)rermifífht,aDeg af pDuc DcrmDur perDe,eDur af níanleflv 
^^JCifle/Sörpttenn er fcn fem Dccmermifl, i.Soc.4. !þac «D fluff,erufo macfltr 547 (£öfft« @«HHb«9 

Söeigec'til at» bctta <>etm «r Sícttngín&efi íiDeD bafa/foei occbeíaD £ct)rum funnuí' • 
Og fcWneg fem pefluet: \>ac«D/{ictt ec betra aD núfia.^Öirbtnðu ftjna l)icc i ^ijmatuitiv 
^ellDuc en eitijflUga. $>egac £)cottefi vaf m <§5elienDuí ogácaupcnDuc roc SWufttf' 
couifpccal&iðe/SoM' <þoi gtorDe f)ann ðoipur af€5trem0.um,ccþan^cmp kD 5 
til peffa ^anDlcetié' : «£)an v>antac,eö nu ecf c <Soipuc til aDtef a m {> óa ec tneO foDDW 
^œtte fattpa 09 feíia i&an* tfprr'iu meDal ooc : $>ac ec <25oipa 2egmmlfint5, ec i«0* 
iec: fþu ffalít ecfe (l«!a,cttö.eime ec eifi -fmmiuc tioefi mebfcjTum £œtte,boíöaDUCF 
fco eD ecfe fjeiltmt allt JkD t 8ogma.lenuritaD ftenDttr, í£)eot. 27. Iþac ccein 0t>iP a 
jafntteí t £\>ang«liO/ er (lcer meD {kffu £ogge,gioreD 'PDratt/fjoi ©uDö Díijfecr ncj' 
lcegt/fjoert faD $tte fent ecfe ber gooDan Sloect, (f ai uppboggoafr 09 i €IID faftafr 
!$attl). 3. $>ar cr.í)tn ffacpa ©oipa þan𠣫gningar,fem er tilbtoenþeimeDcciað*. 
♦Örpgg In'mS oefceía ognauDftaDDa,ogeta9ícangla , tefiuéíöcauD i baðo* <g>te«ita. 
fegieefi pataptur,©rottennraf mt m «Öíufterenu þotec fellDu og bpptu : 9>aD njf 
ffunv(egtSBaiiDI«te,margur af fwrn fentu mun fijDáfi fjafa ca f)an moaö fiec tii <5Rw 
unar,«naD oera wtref efi ror í>eirrc 5imttí(fu3erufalem,paD er eitt ©tcaff olluf tjnðcti/ 
fcaD «c eiliif©mcon,ogo(>cetafitegur ©faDe ; §rcaf)0«rium ofóogallac^ciftna^tc" 
»arDo«itef)iftgooD< ©ttD fpcer ©onarené §ocpienuftu,og giefeofo" fo aD rœfia fett" 
jacDneff a,aD oiec ccf c afcœf tum þ aD ljimnc£a,()«l!Duc ftunDum cpt«c f)inu gooDrt 
£lutffiptenM ( fem íingenmaaafofií tafa ; ^efógicfe ofé nioomnDe aDoerDa, 

()inn mt)ffMnfame©uD,fprcc Sefum ©)ciftum, $lmeu. 

(Sttefta <Stmnu&aG tpttt Z xinítitti. 

©uDfpialkD, ?uc. 18. €ap. 
Oetntíu SÖcabttv. PHUIfccaveftfrooboa. babft uttpanen fW 
meb fuuífum jlev. ©nb,ea fmcfa fctevÆafc ea em eict,e fofem aövev ^f' 
SKomtnmaV/Oviet^^^ 

SSftabuv. £q ftfta totfoav t íQitn, oa, ea, cjíef Sífunbev af ofíu fco* *« 
«. Ðcj ítoii^etmtn^'iíabuven ftoot Icmtéjt f mtrtu fvm, og viííb^ cct« 

•MuttMftf/i Ct»sMti»t 5ií»t/initi ft'í iSítitíiict. Nitííhi'ftrtrhii Artit ff>f <rt S^rlOPr' í)vCi* fcn fem ftg ftaiífan uppbefiuv ftann fí"rtf ntDUfíccgtaft. 

fem Oð ftcnlfrtn uf otuícegev, f)ann mun upp^afeH pevba, 

^vovtHun'' 
£ pítt tvinííattf. J4* 

í&corDtum. 

mð-tm ^fútuv «p fo piDuvffpggclcðuv i ©uDé ^uatt'K , f- fatt Drampícött 
* jpirtítct , og cingeun fo p&0 f)enum , fo fem auDmtaof'uc $ínDe. SDvamb* 
íattum í)ícm pann af <5tobíe,en upppoof íijtclaua/fegier ©uD-é SttooDcr i £of* 
jwbewikfiuc. 1. @uD« aU<ina tiu)«pr<r ^igntivpann f)«fuv fmn ^tool cu £immim 
^mn/euu SoiDcnn cr pané §oot»©fpv,pttr fuurpttnn uppe,.oð fi« co JtoD knga, 
^.otiá ev pftuné #cit«,oð (wð ©ijrO PiU Qantt cingumgiífa, €fa.42. 2tUt f)o<\D 
rt> • -ualccjt <r,í)ii>aD &ott aypoaD cuaia*tt <r,í)PrtD pci}D<l«ðt «r,bpaD l)«ilagt «r,paD fietn* 
allt fran Ijemun : €n t>tite nocf uc tilcmf a ftaalfum fier nocf uD af jpcflu, fo fem fiaolf* 
Uni Oev,fcðD cr,íem PittDe fyahn vama ©uD fijnu,{!aD erríítt aD (teta f)etgum íöoom* 
JjU/ og p«D «r ^fauDaí^iicNi/JM Pafla x>ctt cg f)p«rt J>aD«v nteire ©pnD i OuDö 
jj M 9lit« , *D faíl« ffftút fprer $vi?«©tofcbanum,f)«UDur ennaD cjíortt (uxtifcmn fig aö 
^ttDc/Oð ft.alft tu«D ^pavao ; $v?c cr ^ípopa, fcaD eg (Fuí«otM(t t>an? SroD. s . €d* 
" l 'UícDf)inum blinDu SíuDtun : ©uD« (feitumpier tcfc^oa l)t>aD pit(De ofá iíonuncjur* 
Sjt aiora ? Sflenn fjallDa fuuter, aDÞ«Df)ttf« wr«D ©pijpirDinð §oret)Dflunnar/ fcm 
^ottcunta(rtrum, , !0íattf).24. ^D^ijtcet«f)inó^oomp<TÍfa^<pfttral)af«fctt.\>eríö 
u i 1 Scvufal<ni6 93íu(t«r«; €nnJjaD«r ©pijpivDinð^o.repDilunnac viettfpliwD,pegar 
fíaDurcn fctuv fitt eicjeD SSmícrte in t ®ut$ itprf iu, fcm aut« aD peta Oannó £irtrta, 
J n * og *}>f)rtrifceu0 p<(T<: ©öDDann S3íun« cr ©letunen bmtif nema f)ann «uDmpf« 
povaiDíeðauuDerttollDuaa ©uDé ^)DnD-, ^Pi ©uD moetflenDur Draml>(atttmT,og 
^f fcta ccfe aDpccntafter annatíverra,fcjn pnfur ^onung ^imnatma fprcv Dpln. 
^votten tftlaDe €ptcrlíjfinðu ^«jfa,feöi«v Ctttaé, §it ^íorfurca ^)eirra/€r ^vep(tu 
$ ^icufftt ©ía,Sngorfma3Du 2íDr« : ©0 f«m «cf<vt <r ptDur(tPðð<f<ðva i @uD$ 
a"9fit</ <n ^)ofmooDuv«n , fo <r f)onum paíta nocfuvt fœflra/ <n auDnnwfur ^lnD<; 
■J/* fijna ef« iÐcrnK ^^tam-.f', íDcem< SSíanaéfié/og <cf « fijtft íDapiDð M ouungð, 
J'P'ÍDa t f;an^ ^>f«íma &oof . €g jattoDe S>vottne ©pnö mijnrt/ og Bat fpvevðafftu 

J U{t PrtD/fcsifv t)ann/^f. 32. Og «n ctptmv í£>rottenn pavDp<it<v ^ititmrtðncma/ ca 
pompfte tnið,oð ^coöarD «0 frcífofur : Oð tcD !t;inTo^©«?nic^ollf)<ímtu*«ÍÍÍrtíí* 
L l,é /pt>etn éaitfnavcnn fijn<(tfvaiTtfctici f)i«v i ^ptertijfinðunn</OlUuu fovðbitnum 2lfs 

r "H<uS)}cmnnm ttl ^uðflunar. ^ilium Pi<r f»vi tocmit af QhiDfpirtUcnu f;ugl<iDa. 

• €imifft)nf)«lðanu»£)vcEruava. 2. ^inn'PDranDc ©pnDftva. 

^tpsf pfí l;i«r tit ©roftcnn minn i 3<fu ^ttfn« y 5t «Öi e 9?. 

Utíeptngeá. 

nnðainguv til^<(fa. 9íool0l)icu föyDfpift(ia»ti5íaíUMnTmv<T Þannvcg. ^ií ^ttif 
^ ^alflDe '^ii 9ípcfuvva/€r 5v<t)ftu Uppaa ©iqtffa eíð,2lDlþciv cöcrru 9ii«tt* 
3tói:(aHcv,€n l 3ovfmatDu 2}D v«/p<ífa ^ptevtíjíiug. §{n atlP €f« <vu^i<r mj ^f)ari* 
!,1 Kmt«r,{jrtC fpv«rf<tm:^>rpt{<»<'''» ^>f)«vifa , uit) i ^pt<rliji ; inaunn</fo(«m^)a:m« 549 • «ífcfí4 €5u1íu6«í 

ííiií ©imff6pr9míé,<nihrf«mifit)af©uDi«t>pt)g ö íð ;<þcf<tt«9Hfl eri Beírí®* (in 

peffarc meDftjnum eigenSit afmcr.íaDer : tþeireíUDueera frcn(liIDeroDrum^eí íull,/ 
JaDnjnerfceirra ^afn^^arifœuí^aD merferaDðreinDan eDttr frcoiFileií. 3 tn6W 
eat pettafooígeD,fem ecfe er nauDfpnlegtbier upp aD telia,en Bo tar fcaD btW«>'r 

Dtir D8Dtt»(ííi&riimhíiírtrtrtf.K«^ T\niur t.-fó fi*iT., fí»i~»*'Clk„^**~ iwIL r'u« • K(I J>eit peottuft 
fca'cfa íþier e&rumljeiíagre^aD DDlurecfefetTe^irra iSrooDer/ er bann mW\ ty 

„ ®uD, 2iD€ð €m €cfé€inöDa2IDrcr«Dlenn,p\)i Fedlubijf <ttSllmW'fl an 

3toröarenar$oo(f,en ftalfer þ oottufc peir bimttcffer eer,i/eð SSorgar^en bcííöð^' 
o |em ^auluð uefner cbriftna SÖÍenn. €Dur beaD eac LaD teit feaDu i £KcaDen« forDum 
noefur i,pegar SfitcoDetnué eillDe I)afa mcellt grelfaranum StDS *PrDe? 3?í>. 7. £ttf « f 
flf -OefDinðunum caf)an/eDuraf33l)arífa;íé?€n fetta §oolf,fem ecfe wtW' 
mcöUD,paD er beleaD. ,$eir\MlIDti ecfe erttunepte etcja meD $ollf)eimtn>«Díennú' lí 
og ©pnDurum,fcoi leftuDu p" eir $telfatfln,aD bfltí gierDe fo,®lattf). 9. 3«a,6<ir meí" 1 * 
ju op pctr fautguDuft,er fnertu ^00. eo fagDe ^rcefnareft eimen forDtun,Þe0flc() ín 
berfpnDugfl (at grcotatiDe díD gcetur ©rotteftó, Suc. 7. €f f>«jf« txtre epcctmflDtií 
£c« mtinDe f;an etta !>eer og bDiíijF nö £effe eœre,er brtim fnerter,Þm f>un er fpnDtfð- 
llm petIijFaJ©cantbfeme,feilijfa eFpnbelgc taíat €ffljfl<5 unDet foDDann SJ}fl" lia 
petfoonu , €op. 65. Æom ecfe ucítte miet,og fnert nitg ecfe , f v>i eð em þ ier &eiffl0 re ' 
pmtn %efuJ €r.ecfe^etta aDðieraft0©uDeIijfafi/ticerref)\)criiim ecfert faurugtmái 
Foma >.€cfe breptter J>u fo,íörotten min.^eðar f>u tntfl.efl Draif |t meD ^eflfjcinttti' 
SWennum oö fpnDuðum i£mfe ?Kattf)cci,«Wattf). 9. $«ðar pu gierDer fe'afi jafntcf $ 
|punLSœreftietne,pegar £u mœllteft aD ^prrabragDc til ©ag><2$«rDar af Sflcb^' 
#>cgflt afier $oní)eiiutu<?D<en og bet fptiDugct: fípcftuft aD £ier,til aD fjcpra fcig,og P 
twwtet IijDa ^örijcí ^Dctrifceflija fcar fpter,Suc. 1 5. 5þti fcarft ©uDé tðípnD^fem df 
etn fortctranDc €llDur,§)et)t. 4. ^30 í)ielIftuíaDeift)rermc«t),aDf 11 <&m jðfnorttf' 

\ co^íg íþrató fflípttD/OtDin Síenum lijf j,^í)ilitó ^ellDj lijtelœcfaDir ftculfafi f ió/toof ft 

5ínar 5oIÍf)eímttt 
ban^ootteft etoeD Ut 5ff ^prer eið í $efé ear Oð ell CBon,aD pan munDctJÍíia eDrum frcofncí^ 
ur eera ijeffu, fem eDueDvu. %i>m\tQ baDftljan þ « fprer ?' €gU>acffl Ujiet ©uD/^ 
^cemfcfe^inéOðSíDrer^ien. ^i'iífut uat f)«n ? SlD toijfu betre mefð um 
eDt um t wteottió Cijfetn.íó JP)mttum : €n f)íD innta metgum m t e i ©uDí 2fu0 llK .' 
VflD fflfta eð meD DtDum ^telfarané,ef bctn fngDe, «Ðíflttf).2 r; 5olJf)eimtu^<" % 
eFiaf itjt mumi fptt ingcungfl i ®uDé 9lijFe enn f>\tv,þ «i Sopcine* fom tií pDat »»>JJ 
JBeg !Kiettlœtefen6,og piet trroDuD (>enum ecfe,en 5ollf)eimtu*ð)íen bs ®f iœf i? tt"^ D " 
penutu. íþctta er^aðfana^ei^oBbeimtu^enumfagDe 3of)fl"eí5,guc.3' ^rS! 
Fom« til fcaíié efíjrnar : ?afeDecfertframarenpaDf«ml>oDeDcr; €neíD^f)^^ 
f $ fao.De t)ann : íþier 9ceDru^pn,í)cer l)efur ftjnt pöur aD umflija tilfomanoe vi (i t 5 e ?^Dter Jjw,siorciD v^tsuðo ^íceptú^trancoe/^ðtt&.s. €nn paD flierí)u fœfter of 
£ e »«/fe ttat Í)uð*^oottenrÍjfuvt©ieD«íeitra. «£>*>aD ev nu framac? £ann fcgtefl 
jw^jfcra <£i»é 69 ^'ceninaiat:: <£cf« talat gvclfavcn um einn>()el(Dutcnnannðn i 
'Nu sð{(wíe,^llDuv ct ciú fettut til í5)œmi$ hm mav&a , fo fem i boevveanave €ptev* 
['Jf iitgtl 5 2)íunu þoi aller fjafa <ötí ojf ileD. Sflail af pcffum glocfe. £nu l)OðD ct (jaD fcofl/ 
ÍJn Ívclfaven fefliet,$íattl). 23- 21& &<<* rotjnvfle |>vo$ <5cfna ofl feDutlaufta,unDec 
pMmiuðU lamgra 35ama ? €r {jaD «cf e f)iD oertfa SKtnn ? £oaD et þ aD f)ann aptuc 
,{ |icv: 5tóí)iD invg, piatpumftealUfulltaf Sítxme 09 £>l)oofe ? <3BetDa moa aD fumec 
Wml)afc«íoeteD fomieafefeti £effu, <nfoa«tafíeimmunu^af a ff l ^ r lt»iöaDfeð* 
la nauDfteDDum 3ot<UDcum,paD <r €otban 7 eDut ©cofa ftm tfl í mí< aD l)tmlpa piet 
,u *í | / , S<.atc,7, íSinö ofl aD v enum , fem tingumoill feflia. til ef Ijan Ijvenfltat l)af< frœgí 
«t< tomD ^ínfa p<itra,()<aDut é £lijDn< bami SöoDotDMD^tiDta^eDut oflffliooD» 
Uf . «E>af, f«ði«ft <tf e ocva <in« og ovi<ttoijf«t, paD f an afe v«ta ; <£nn í)oet(u tiettoijfec 
Jöru fceic,pauc peiv fovDcemDu ©uDé@on aUtv, aflijfuDu £evto9a£>ijvDavcnaV/ 
|<9arfj«icgvijttu ewpboiiumi ^el,5íct. 7. DfloiUDu ^a^&afaaf ©egum vaiD<D. 
^ft fegUft I)an o«va einö og £oovDoemừ8í;<n. <í8«tDa mor aD fjafi ()aft i QS«tf naD* 
Hjttm ©aflau* v«rtD ;@« mun t}an flUDrei i)afa liteD tinaivonu til aD öprnaft v ana ? 
U«ttl). j. €Dut Í)oaD oac JwD , aö fctic ffemuDuft ftjn , 09 gtingu i buttu , $ <gac 
^íotttnn flfUpfrt #ooc*$onun« 1 3ttufttt<nu,i*g fagDt oiD $av. #0« pDat fem ct 
<í$pn&af , t)afi fafte fotjtut ©ttine o» y ana,3of).8. $<ffe Oftúfltunsuv faðDefl . „• s->i/iiviu, V"" v*M** |yv|»uit WVtlll* VM VHUH/^JVV-a. •fr'VMI, ^1»^»«..^«» 

JP« »>«ta fo fem $oU v eiratm«jftaDuc ^/Mwfatt/fvímtfluoat f)afio<vte aDíöoó* 
SiftWf* ©uDé @onat,fem ftjD«c mun fcigt p<tDa: $oUÍ)<imtmSÖe<fi vovu tjaUDn«c 
*t> o«v jta §oe(f mtDal <ÖpDinfla,oð ttf t munu ^tiv DloiDPflnD<t pevtD ()flfa,í>pi ©tott* 
f*th$ cu faman vi&-S)<iDinðifl ; €n aUDteiPav p«im um^flD fi<nt,aD|<iv fctvu i fvijrtfl 
>|tnD 09 ©ioo,oð síertm <iun aD (i8pDinfl<,«nn fijDflfi flD £<lm)ti$ 85arn<,<i v «UDuc JjnD 09 ©ioo/09 öiorOy <iun aD ©pDinfl«,«nn ftjDflfi flD í)«(oij 

bonuDu ðtonminutnúi i $>\mMiVii)U,'$fl*uf>.z3. ?(?u 60 flD «Ht faD l)<fDe 
™« »<veD,f«m ^ v « rl f«nö f c(f< WID< til ®»HDt$ fnv,Jfla Vflt |o <in eeflut«n,f<m fpiUte 
sjf'rt ^oftunum/fcflD oav ©vambfítuín »ð ©iœKfWltun f©uDé ?tualit« ; <§5o ^af* 
3mí>iinDaD (jdía oíjfa ®<an ,aD v ui>&afD« aievt v an flD Ooitfl,ofl (ijfan @moj« 
j? jvnunum /v oec <D piaða aD rij w i ftmD) <v í><iui o«nt um |pf <t,^oi oilium vitc tm 
. e Ja i ^ottiu fjenum wfottt oeteD rjafe, «öan þ oott«ft o«ra (eflfpaf ur, tvtpftnnD«|oi <\P 
gp vctít 5<iDtofle þlinDca,ofl gioo* ^<imf<m i Q»pifvunntn evu/^pptunflc^ofiuc 
^mooDífl/S(sv<^«ijtate (^imffrð^^afanOt §ovm 0fpnftm<nnac 09 @anl<ifant< i 
f«i« 1mlciu, / ö ð f# eDvum,<n fiatífmn [t<c fienöe ^afi tcfe,|oi ^on oantaDe ffiö 
fi l / C ^ 08 vtit) * UtTD<tl»vninðt SXiett(«tinflactnat,f<m vac flD f tcf ia ©uo Ofl ft«tífafí 
^cfe $ccft< v flií ©uD,^pi auDfœvt <c,flD oonaftíaD v <fut,ðD DðfimunDt «m«ðö* 
tó^ ftieö v mat»tvDttiá f)tl9</Seí]ut ofl ílijunDflflietD<t:€nfflD^cfttf)afi tcft 
"^uD cflöfrtfas í)i«ítð.D/^í.7. €cft ljeJl5uc fiflJQ ^oj. fe«iuc flllt. uuDti O v (ijDmnn« iúcíucftŒ«b «t unbec tyecfinflu et>nDar<nar)fe <»D f>an mnfuna&e tflum, OT 1 '!^ 
Ðg aD Ijann ftnnur jafnpel SÖreft btot ^infllum fijuuiii,3olv4. ©itnlfann $ vf.. , 
Iwn ecfe,fn>i jafiwl po f>ann wct frooDur iðiitumWie,ptu fttffbe l>an giepmt W ',, 
ÐrDéfmD ©aíomonié, ec ritapur fretiDuc i 21. £dpitu(a. gnanenum ppfia C ,n J 
<#etgec rietter,enn £>rottenn DP £iartaD. ; £Dur í>ef*<:D'2DawD fea.i«r : 2tt> flf 

©ItÐefie eíllfleilll Wíimtirt riorrtmmr. /»W»r fion finV ,i£,f,iU.i»>. *<A«.nj .,í„ ð >mi f«1 1*' 1 ' 

<Sottðiere,ogttf 

í>'ejTum©atoiDéíö 
fené ©f ilntnge 
t)f<t pefíar ©r'einer 
felíaalíaíí .f)e 
focDcetuDe fuí -vmi».j, m . 
<n:^>erra ©uD; £»aD oP 
SDíenn écfe aD neita 
fliíer ©uDe fio>r 
fcevDur ecFe rotve 
fitteD umgofhj 

femíSkottenfpcner ... , _ „ ^ x , 

jafnframt,aD peír jf ule ^anleifan oa ^éíDtnn eljf a ; feger f>ann l)ico £f<>jaui/£f 
58. «öoer aD fie fn> ftaftoíí fetn fcafi u?tt>eíur,fem er, aD SJtenn rot&íufo (>tnum It *h«» wuvpnrra ctjraröaragiœttpeija/paDluner ^itiiði>urDUv<e.i)vi|tt,ev oant^ 
opftir wtfwgt «£m>ð ^cfna SeDitvIaufva/®íattí).2 3, £ann feajev; íga^ •• . 
-SijunDec 21f=£)Cfu $m €9 21. €i I>afD« £>cottcnnl;n!Durpma boDcD i 8©«ww«1 ( J; 
«Oann bauD aD aiallDa $ijunDer af .^orní/QSíjne 09 cBiDfmoce,2lf Waututtt/^'jL 
<*mA\a£píum,<ö<i>t.i2. Qfl ecfe nfoÐvu pot <D £>;í SíHDínaorDum ;.#«tt<* ^L, 
1 jjtatfu fier t>e( a.iort,aD B?ir ^ijunDuDu ailt l)t>aD fccir cuttu,I)<fDuí«ic ecf< »iin»? fEL 
tiíefullDar &icu®UDípatftcer ; £npeaarfar^bíturen^el,fc«f*í: oewetf 
<v sjRailtcefcD/^i fegíer §relfar<M$attf>.2 3. QJeipDuv efviptlafvDUmoa^l^!'. 1 v ^ 
ÍM«c£r<?fnarar/femtijunD<D3Kintu g|ni* o$£\\mm, «n unDanfelieD Þ^Dfetnpt ,, iy ( 
er í£oðntatI<nu,^cn>na,í5)oomenn 09 SDepfFunfíuiena, petta bpciar «D fli©cn,enn y- J f <ð«r \mcv aievum mt $Dnin.ar»<2Bícr , / pco bevum ofó ccfe famafi oiD oDr«,fem ofð 
^ l upoEi«,tptcr;»orim. Æ>oome^of !;t>cc ein num fijna SgprDe b(x<\, fcaiec ^oftulcn : 
p'Utm nocfuí) ÍWí r - v , . y 

«9ecfeb(cicfo 

llh!^ ftí •uwmiyui xi x&ul' w 1611« IJOíl , f'flU tc etne og oo jroca ug t oi)ret!ií 

p 1 <öpt;igí«,aD piíta ftco $f,t)t.D fmá SU&afna t aiiova ©iocDum, © U D* DrD og bafiá 
MHuœimi m> efRðflM <r uiec eujum aD fToDo ofá i,paDcv giooð m wruw <2B«ð* 
f 1 »,00 £«mpe goora toocrn. tyfa cv og Wmt$, Sö.etn mijn, ctD cf Ðefle SDiaDuv *av 
[ ^ccniDitv oegna p<|&«D ()an (jroofaDe ficv af ©ooDp«eum fijnuni,l)i>oD mun Boo u m 
J"a iHn-Da,fent[}roofaftev aftfíccfimpii , ogBpfíc vntnt um Jxo ; £fpinn riettícote 
ju^uc naumafr iotlu&oolpcn, peav mun p<tt I>in oauDlegt og ©pnDorcú bpttafr,fegiev 
jjj tur, i.^cr.4. *at cru ecfemotger, f fm 9 i cta f t<e rt fig afmiflum $eftum og ©tnD* 
foÞ$WWftJ$&® m ðIcDia í,a ' ^ 00 " 0ð OfDr^cfiu ftnne, cDur aD mitifto ^ojtc 
&fSí nú nnD P» «Muð fegie , aD peit cD flijft aDpafuft erfc ecf é 

C^ 1, ^ 1, ? 0L ' 5 - ScfÉ * tía «8«ö S»«n» *urfe «D proofa fievmieg af&junD* 
^tis w r m - ftl cvotU/ l(an & m í>eHDur ev pflDfecu.ltfummii«Oiönnum,aD foijfia 
ic c <v 0fl - oanð ©olaDa, og Jíomiw?eii,fo xni fcm ©uDé og !)anné$kn«va,utcD vatna* tc Jpflb n'lcft f»«„ r r. " • "r"^-" ' V "'Z J-' , W' , i!»'»»!!)iWi'i« fw.i* v^yyi/'-^jii 

5!ö^lSfe r t |, «í l ? WM *, <l & f "' í "' , - uf " <"> »SM W>«i « , 
55 $ ■ dííefía Suuuí)í>9 ft 

tií 93tr&mgargierf,oiD#í«nn bwn fig boaD m«(ti <&Utt ca f eim&egum/eDurtiN; 
mtflaofá(»faD,aÐt>i«K eigvuu aD f íceDaft einum nöumSJiane. ^oétt eat banne" <£0j 
enDe tfco * fcl 2l023iDía(igi)tet,feðter §«rtm : ^cfeeinéog^^atifcein/tíl aöþtoolj 
fieri^ctnene,paDfunaofð£>rD banné eg 2ltt>if , f«mbi«tuppt«tfnuDjtanDa: 
hefttt a&gicett 2eamcöfó*§eblutnar,f«m bttngu i $JHifftr«nu/og yfetetgaD pcereDtJ' 
öijfe enn (f tiftíœtDet og^barifcei,feraf)itngoi^oofftaftmm/ ogíegDubanntDt cpt<* 
eia«n$oottafijnum/ $at fpter onijrtu f> eir gegmcoleD fptct ©etningafijna , fo f' 
©rotttá fegiet. ©ptömennerner eotu lefner l;©«tn ©«í)t>atööað i 9Dlufltcenu,fo f«'" 
*Baulu* eottat,tt ban fíutte ©uDS^ptenDetiIfairraiantiocbia, 2(ct.i3. fþdt^#J 
bann mcott í>ejpra Utjfrijringu fiegmaalfiné aD mifíuíeite, og erbannjjar af&«tl# 
fuD bifur,aD @uD forDcrmtr Dfur/SícönginDe/UnDetfefle/SKfiongffeitnt^típDtiH 5 ' 
tt,í)af bpDgt og «D7ö(Funarle»fe,og í)antt t>i(fe jtg i eHu pejfu fef an, pm í)efur benum ol 
boDcD ©tcetD ©wnDana/ og ©uDö #epptat ðíetDe , jaci, benum befut ognaD 
merg t>o(uD @«öl aD munDe broopa t #imeninn pfer fier, og ottaft aD peitra £)roW 
munDe ínngeingeD ectai <£oru ©rottetíé $ibaQtí),M^m^})^tíuicaf)f; 
£iarta lei5«D,femtr^ruiraraRrar Slljfu og oguclegsatbcefeS/SJiattb.ij. $ot l,e : 
bcmn fíec co &woo(t,fo fcm DillDe bann $aD ftcaffaD l)afa , f«m mejt bafoe tiluncD / J» 
roeft flagaDefijna eigeft 9öouD(f u , mtD ©legumog Q3itt@amDit(fuítat: 311«^: 
vateD 6«ffum S&cfcelinge i ftculfumftcr : €nn©uD gicefeaDt>tetfembetr«Þpfiun|t>^ 
toiet/ íegieeg / ðcingiummeD fama £iattalage i ©uDé £>n)é/ og fcttum unDetba"''" 
ÓtDa éeötn einö og ban,pco munDum Dict ecf e fo f alloer eera í uoru ywxwWg' 
fo fcm berlega mco fico aDmargut cr. £afi ©tooD Scongt §rco / fcgtct $#Nfis *J 
tfa bcfé »egna,aD bafi b«fiir reif noD fig &erte etl aDta ®í«mt/ og ooerDugcn nD \ o»J" 
wetr«Mum beílaga 9M)arifceo , baíibefot jfoífcD af^ijDaeiD^uDéDl«tDe,ct|atJJ 
bugleiDDe ful 0t>«rDugl«if ,og \><xU Sogmcolé (traungu £ootan«r ; Scf « ftjDut en Sf^ 
tl pegar aD DunaDt i #oreb,n<ec biD fama Sogmcól eat rctgiefcD,£roD. 1 9. <£>oaD 
leit íco,fcm jafm>eli ©uD* £n>ft f ieppafreptet &inum fremfhi ©cetum,og tpwelio ' \ t 
iau,«n po ti t ijDt fo raieg co Þ«(fu tetvottií |>cottalagc,N gicctum ^efé/aD t Jvt;r r '"' j 
í)»ttún(t allct oiet fptct @uD«$lugIit« ; tþat«t fco tncfluc ^aDut«n,fem mtnfi^^ 
ftjnum ^conf a,fco et beft bn)en, f«tn funDutn'ijfut £iar ta fut m«D ^Dbttmtu^". jj 
tnutu ; €irtg«n er fó beilagut , aD ccf e (f iítt bcfné ©pnDet mill«@uDéogbatié/ jr jj $ 
m fcer tilttif na , ogb^erfu tígum DictfcoaD auDmiifia of5 itnDet eollDua^^ ' 
4DenD,nceet>ier ingaungum i f>ané |)e(geDoom,til aD ft iDmctlaft viD banf ® uo< $: ul) t 
legu Dcotign/fptet bvetfeell^etellDen leifur co reiDcff icoffe V €nu\)i«c«tum m ^ 
n 2í(fa, og l)t>aDmeira et, oílft fofetnbinnof;r«ine , ogjafmjcl9lieíti*te pgf 'J ' i(£ 
utDlagí^at ; ©o aDalít |)oUDeD er fitDft, allt ^ofuDeO ocift, ftoa tywÆ^, 
tii Slia, «r par «cfe nema ecor,^aun, íöcniar ogíjtrote ; ögM«»^ rt S» fo « D 

ma í)«fut ©uDí epttuf í>oc«D ; @xlm$um befHj; ^an co03 9i«w ' ^ íl J fbter pan'é SSenior ^ c ií Br t) ð t> c r t>rt> uj n, ^fci . 53. <gn oicr Ijefum íarteb ofé fcob lijteb 

^iona gamgo ; €cfe í>afa ^cfc IXÍaglanKr et i giegnum geoofti banné 4?enDu'c og 
ö*tur,ecfe fjofojmr cnnu tilfuOéfroféfcft bin gamla SlDami ofé,ogccfe froScnfan, 
Cr .opnaDe pané<SijDu,oiD .piarta t>ortfoniíeg fhorteD,oD oierþofumlcoteD ^ertefí 
yijbopcn fprer átonunge íÐi jrDarenar,Jjeg«r foi SDrottnaretí þcfitr oitiaD ftjn$1§Jíufteif* 
'"/ttiif lu þeODur í)cfttr optlega otD foi IeigeD,oD oier naunDum 4j)ertoc>a íj)íiDrarenar 
f 10 npu froféfejto. 9£ ! tninn ©uD , ce ! minti grclfare ; JQm af ofö er f"Ot fo pci* 
röur/fofitlliioogurftcttlfumftcr/áDdtTpBDe^antcria fiermSSrioofhneD §ou&«mtUf 
%iic JkfTtim, og íegia : ©uD QScrttt ÍBlkt ©pnbugum 2pfnfðniur,og nteD t)inum 
í rt Paba <éptte ; $aDer,egl)efeft>nDgaft j Jpitnenenn og fprer Jiier? 9?u,po aDQSefceí' 
lll 8ttr Jj cffe ocrte fo lijtt flafcDur, þca "eroamter f>anu eefe : €i grij,pur fyxnn til Jínijf* 
w% einé og ©aul til ^oerDfinö ; Scfe til ©nerunnar nieD ^uDa-/ 09 ccf e ofbicofea 
wtniut fo mieg <BpnDcrnar,aD í)ann oroœnteficr <§5uDí S51»(Funar:2lDí>ijfu(fanV 
°í>cfi [>ann fijtt aD lijta Slugum fijttum til .£)imené , Jioi pannfyafbe flpggtpann fo 
jjjooíþroeönlego, fcm i Jpimnenum bijr, cnn J»o rceDur í)nnn Jiab af, ab leita gpfnar 
^co. Ijemuu, af í)»eré ©iceDfFu aD ell SerDcnn fuíí er, og meinat ftg octfcelann Ortn 
{| ícfv(iQjr'ilcnnteraeinéog^i)arifceintieDrumS)7ennum, ©ter{)iDfama,$3arnmitt, 
' l( er Jj iec tncb' SDaoiD ofbiooDa (SpnDer Jj ijnar,fo ft u pefur ccFe gríD i $3eiiiumJ>ijuuin 
mii £eiin,IxoDit Jio £ab ogtrepjt í>oi,ab ©pnDenfruíaObrciaD wrafo ftoot i^PfF* 
['HC/OD ©UD fie ci tneirc i ©iceDjFune, J>aD ooítav 3oí)afieé,<r pon fcaíer, 1. gop. 3. €f 
gw $\ma forDcemcr ofé,J?a et þ ®uD meire iSiaría ooru,og Öþaaiut Jjefur ofé efttr? 
'jatcDcina Dijrmceta-OugguU/Dijrnicetateífi^eteÐDenner^or f>ann fegier, £Kotn. 5. 
jytar fem aD (SpnDcii pfcvgncefec,f»arpfccgncefeejf>o 9?cttt>cn miflKfcamar. £prifl* 
' Jf cr gorlijfun fprct aÓat^erallDarctiaréonDet/poimunljan ecfe og fo oeta fotec 
fitiiat/Uímaf'u ficrt fpttr utan QSereODcna? Spenum íjefuc ftaDcren allcina <%iU 
^•Jnan.Sf ^aulué^cDe aD fegiaoíD 5M)iIcmonem um Dncfimum,Dafc Itannjiet 
"°cfurn efaDagioit,eDut fie fiet |Fi)í(Dugur,p<tt reifuamícc poD til; €3 ^aillpefe 
jtutaD p ,D mcD mintte ^enDC/cg \Fel bctala. ^)oab ntifíuntcire Síiett^cftt ©uDð 
J^onuf tilaDtalafanig ofétílgciDovoiDfin I)imncfFa ^eDut,)cn,oiD ftcttlfann pg/ftb 
Oenum ff u | t tilceífnoft fai <£FaDen,fem oicrpefuni giort,fm ©rulfDenn er oiec \\x>ta 
«íttum,fumínn ^)erro/^u peftir neglt $ Ctt <£)anDÍFriftenactt Ííroffcttn,fem moote of| 
jar^oj. 2. «f)oer oill ^a coflaga ©ttDé utoalIDa,^u evt fai ftm Daieft «r,iRom.8, $u 
l JJtuc eina ^vittan giefcD iUmboDe allrav ©uDDooutfiné íþteningðv,cc fo plioobat: 

göcrfem ttroet Cttéoneú,()afi fieniur ecfe tíi ©ooutfenö,3ol). 3. 3ai,fcnDt efó ettt 
<«ncwtmcD ^>icnaraíijnum^auIo,fFrifab mcD ©uDé§ijngre,fem er peilogttr SlnDe, 
«ocui en§ ov p Æm ing fiepictt f eitu,fetn eru i€f)ri(ío 3efU/'9íoni. 8. %>u pefut betal* 
^ pab tucointet ecfe/^f. 69. W fFollDcBcttein Díamé^aDut f wjbo %ctfeinr 
^Halmg/femfuí^efut lofeD ? íþoi munegfmmictceoftaöuöe?^ f)ann«cf?^ctr* 

U u \x 2 fafutr? V 

l I V ;, 55 éíí(?Ft« 'Snííiiíiðá 

faftuc ? Jftttía'ftaB* Dcö ab forðamga,po £tmen 09 3e>t&.forð<»hae ? 'íwmnn jfc 

S)tjcb 09 #eíbuc un) Slíiber, ?4men. 9?u f)afcö £icr í;ct;rt af ^ellpeinitUíSianntijJ 
um Ijincietta QSeg Slp'tucpMrfímó fcca QSonDfcunc/fjpec fem fjan ðein3ur,foa mu'n nm> 
f)enum riettlcwurperDa. €9 ©egie ^DuivSlD $effe$ooc9ttmlcötuc3camac fy^ 
um3»@itt ^TOé/fcgiec §celfac«nn t^ectanum: #t>ec DcO ecfe paímQ fíiltajt eíaO/ 
fo fem aD ^acifœinn f>afe aD fennu cíettfcwtuc fjeim aptuc faret>, «tm ^onijcíuiui' 
SJiaDurenn fío ricttlcntace, fjellDuc \>at fcö Sftunuc Síiettlœtermé/OD^fjacifceuá^u* 
»acciettl«itur i fumtm $>c»nf a, 09 fpcet Sfíennunum, um Ijpett SKiettloete íörottd 1 ," 
feaiec,?Díattl). 5. 9cema pDar 9tíettícete pfecgncefe meic cnn l)inna fftíftfacDtt 09 sjMjiU'i' 
fceamw,f cö fmmeDfiiec ecfe inn aD gcvmcja i ©ubé Dlijfe : €n ?:oílf)eimtu»?DíaDureiiil' 
ftm joðtabe ©pnöec ftjnac,og afneitaDe ftjnum ^erDugleif, en beiDDe um SJJ«f^un,l)ð ,, 
parD riettlcotur fpcer @uDe,meD |j\)i9ciettIctte/fem^auluéfegier,aD fteaf^cwní,^ 
Jjpi pat paftframac riettlcatur, aí> Jjann Ijafbe £aD 9íi«ttlcete,fem fprec ©uDcgpUDt«/ 
cnn f)inn fpcer SReíumum. |)eim aptur i Ó rt n?d frenDuc i £ertanum : ^ocf cecnícin* 
aD fjtmn fcofe pfetðiefeD Solmetnituna, J>ac f)ann foor ecfe tif ^ollbmbacenaC/ljelíöitf 
pcirn i fut £mé : €nn ecfe er fiab eijft,ab í)ann f>afe lcttteö ©pflan pjna^ efö oar 
tcfe ^þocf/^wi í)un par vietceij$ iftcaifce ficr, cf Jjaö.ec cícttöijft fpcec <$ficeallbeb a° 
tafa©fatta oð§oUct,fofemJ>ab t'alíaim ©ícwtaciettcC/fioi^auluðfeðicr/Slom. »5/ 
(SiallDcD ofium l)oaD piec ffpabuð«c erub,f3eím Soll ec$olíuc l)«prer,poi ec paD ecfeo/ 
rietttííjftfptccíþienaca^eiccaaD fafna ^cfiunum : (ScíebanabefjellDur ^íoljanc* þW' 
unt ^enum$olll)ctmtuna,aU2itta,aD ci ffpdDu fcic tafa meic ettn boDcD v>aere,S»c ?% 
©íœtcjkic f>efé,ec |I;jft ©tacf cn £«nDc H.i,pm (>v»aD fem J> ar er fram pft'c^aD ccfi 
fmium uonDa. ©í fjocrucð fem peífu ec paveD,J>Ctt ecfnib oijft,aD^oiítun!SpnDana, 
linufmnc feínaen/ f)tm er onijt,nema ©pnöaren lcate af illu 03 lœceaottaD giet«»W 
jn'ec til fjcptcr J>aD,aDbccta J>aD orictt par §lm,tf bccta mw : £ear tini cðpefcnocftii' 
talaD i tocimuc n«tft fpcccfarar.De ^rcDif unum/cn miúeft efi nu ái 6aD f)iec iýriDi*ff" 
af þ*\,a\> fo tmf cD cijDtic ca f effum ^)Iut,ppi fie í»aD ecfe ðiert,J>oa ec ^Dcanctl albeili^ °J 
níjt. íþaD ec ei nooð/aDítíinða co «inu SJíeinc,ncma fjiúttonDe'Cöcifcfcm i |>oi ec fnm« ;t J 
t>ceiðen,l;an becDe \r>tDc«i«ðen,fo ec^ab ei bellbuc nooð,a? íöíenum foijDe eimtfifrt^ 
33coDDe éegmcolfme", ncma fpi iila fíe fcaa fíec Uitat> : S)ce,cfe nocfjtcSitttr in/Pf 
4cí)enum einfcctt aD ccla |jpi upp aptiiC/encinðenDliftan ec fo banvcen ^roppnum,f | ' 
fem cconðfcinðnecSKuner @atlune,Þeiecí , aDomiffanDe,aD ffiíiajia afmeDmtfJÍ 
urett feíí fmíaa peííe í©auDanum, pe0ac«Ken ffulupo uíD^ctt (filuvog fcic píd o\9 
fjecct fem ítvefi einaeíí \>cít ncec þán bec aD í£>i)rum,oö peaD f)cfu,r pit pa í>efð ©íaDUC,ej 
pit f)cfur meB 2l&t)öaíu og Dricttc fafnaD. ©rottcn min ! fkn j&tt of^ aD pugfa pap w» 
|IíootumaDDepa,{cötofðecfeDcpa meD Sðíamona,I;ellDuc meb pocn §cel|acai'p 1 ^' 
íimt,ðief ofé aD &afa giefiooD ai <£)imnenum fafnaD, fcamar eií i <)cimciHtm, |o 
ítv I;in fDrgeinðcfeöa ^iaflDbtPöHPVö Sijff;ni«a i ftinDui-'ðfiDiiar, ðb \?Uc f « þcfumij t 
' ^fcrSrinitofil. 55« 

W«r of$ m'ert t §ijmanum,«b fcirmcDtafe oféi ciíiifav Síanbfctt>ber,&cenJjcBr $ab 

ÍÖrottenn tninn og (öuD minn, ftjrcr Sefu fcnru ^ool 

09 bkjjflCur UnDer, 21 SJÍ £ 9?. 

©uDfpíaneD , SJlarc. 7. £ap. 

o. fcat SfefuS ðtecí t luttt aptut n>t ganbgotlfum £btt 03 ©í« 
benté, ípttt ()ú tií (gtatfateng t ©aítícxa, t míbíat Sönaðoct 
petrta ttju (gtabana. £)o, pett íctt>i>u ttl l)anS pmt SJeamfem 
^baufut 00 mcuHjaíítut oat, og uotbtt ab (ntmt íeobc ipenbut: 
fí . t)fee (jatt. £)g ()an petf ()onum afjtjbfg fem góoííenu, ítet 
mna $-tjngut í í)aúg €urtt, íjtccíte tvt , og cníjtcerbe íwfté ^umgu, íeít 
JJPí? ti(£tmcng, mtboaypabe 03 fagbe ttí (jané : Jpepljatím , jtáb er, 

Jbna fng. £>g jafitfnat t uppíuíufr í)ané <£t)tu, fjm uppleifreft og eín» 

jn §fotuv í)amté £mngtt,fo ab (jmm taíaí>c tíetr. £>g (jaft fftpabe, ab 
jcítfegbtt fcab eineíttunt,eft fn>í ntettfem í)amt fDtetOattb j>etm j>ab, 
Mp nteír fja ot jbfrccgbtt pett í»aí> mr,og pa ftcnífa unbtabe fcetta noerfta 
tog,f?gíanbe : $ííít gtorbe ímú oef, pptab battfa ícetut l>tun henra, oa 
%tlíaufata(a. 

€totbtum. 

arflt m i>tí> merau, feaicr i f&rnf oeDmmi DrNí«&attt« : $0 ab íörotíenn 
í>«f< fltaffoö föonDcna cptcr ftaHcD mco aDjfiliannlcöum (5m}fr>oommi!, 
^*Wtil aD aga o.ert ðicwíijfa #oí!D,þ«t f)cfur £o l)am$ ©icrDjf a lagt f' cq Sijfn meD 
jjtaut p?jT«tt,fO ^oatmran cr rijf *»f jþcim £iimim,fím ba?tí-gieca$)?ein SNnim, 
r8at {iar ntct> et ff'oiifainíefla I;enbIaD, pv»i fcfiicr ©oraé,€op. 38. $lo j>mvpoírfí< 
gpt fromkiDt gaf nitfDoomemi «f 3orbunnf ,09 um 8«f nwft feotcr {>ann i fama €api. 
j' fl : í)eibra f>u fiaifnaran fprcr^au^uffrarcunar ©afcr,^i íörottcnn croann^ 
^mnoiir, {"oi allir 8o?fniéDoojttar fonm af piimm fjcevfra. mií>fcHuv |o ^ctt<t 
^ ^otunDum^oi jafm>el|)o gœfncrcnu Funne marat oðmifcDaD fliera,oa^ané9Bere 
9ott,pftj cr ^o ccfí ^cilfa nieí6flnJ)ei|inDe,§ijf cDur íöauDc i^ané £«nbe,í)ellDuc 

ftMf ■'^ m ec ðncrt ^ ci,m ® ral)ð W/Ofi f<» ©rottciui £)rottenn,fem fra» íöauDum 
lif! ,at - €nn ©uDé ©onur, 00 fmmin $m+58i$w ©egum^anu auaíijfie ^ab 
pfimf/OD&an fnnnr @)ub Ðffre/tncD ^tti aD ^flúíaFnaDe aHraf^anDa ^lcin oa 
l ^"rleif a , ecfe m«D 9ícuttmunar SRcDeíum, bvi bcmn mí ^caamirunar ^icrra, 
••ur m«D einu OrDe <q etunDum. $ona,mifif cr fiju ^rroa, fagDe haií \>ibí)m 
"•flamífu : Jms&raujt |uijn ©oottcr , ^tcc $ru f$m. %yn\m fprcrfiiefna^ 

u u u 3 m 
5*7 ípolfía SuJiuíma 

túö þina £>íoot>fafíf¥tpFu : ftflt íu,©onutfin lifev, viö ÆeitunðMawufí iSBtW 
í>íet eptet£tm pmn?,riö ^unoraoé^efDingiann : €ð oil \ rettu breinn, díD þui>i 
lijfpvcaa : $ateö og fijneö pöut jfteiíemenununi/ rio Jjcu tiju : O& er pcffe ÍÐ* 1,1< 
ncerfía metg ai) lefa i ©uöfpiaUé ©egunum. 2( ftunöum ImufaDe l>au nocfuv^ 
Fonar €eremoniuc ti( aö láfna þinofirofa , fo fcm þict i ©uöfpianenu oetöttt ft^ 
fagt/ þoetiat f o ecfe munu fotðíefeitv uppteífnaöat, £oi alltbj>aö (frifaö er, Jjflö tt 
(frifaö ofé til 8ceröoemo' / 9íom.i5. £cl(öur tiloöpijöopær uppcouor anöleg <S<u»'' 
þeifínöe , og ^eirra ficrfnthau : énn nu oíl eg i fcetta finn ciimngié þugleiöa fetujj 
ouma Sftann, og fo oort Jf)cottð(ag i onö(egum gfmnti , fem eefe erum betur ca # 
fomner aö f oi geite / ()e((öur enn þonn , marður þoer. <öenö ofé Jjijna 9foD 
§íö|íoö rtl £efia SprenönJ:, sor ©uö , fprer £aufnarané gorfcitnufiu , 2lmen. 

Utíeggúigeti. 

© tyeit SeiÖÖu $ií £afié $>an Sföon ©em iöaufur £>g eföaalþatftur 93»*; 
^jefl'e'Díaimeffia þefur pmnglega fjallDeíí ocrep. íþegav í£)aoiö rotroaiW 1 
«9)ootgoing fm/fcot fegtcfi han í>et>ra ftjno íSeoo'tfieöu 3Ren,fo fcm öaufuf/Oð 
fo fem einn ^coKepfingur ecfeuppdtrfaiKunefijnunv^f.ag. <£inð og þcföe þ-aíí oail fl 
nocfurn lafare-ftofiviö aö jofno. Slla er f)intim öaufoforeöi mérgum ^)lututu '• 
€in £)«ufingeer nctrrejtoeinéi ^erellöenc/og tvtíccgttr iSíntur t fromnnÐc Souöf/ 
þoar þan einfíé^ícul ífílur; £an þefut ecfertOogn cöur ©fi«mtunafjh>ícöaö;rcr 
toía r CBrtrerí»cirra fier baií bcetafi aö fenu/cnjwtömai reta fioor «£>ugraunoö hcafyýi. 
cn þafa p<f* foeingen ffiot fem @uö þcfur-gtevt ttloö oiöb.illöa ©elffap ©eatmaúð ' 
iQiCimenunvðCOnge nocf uö aö þemmi/íiQO sí'ctur cingen hugaa& ban,efí |>o tef 2 J3aö ofo> 

oDjNir<igicta@uöé > Oröbeprttií©<n(u^i<olporfiet> fot fptct •bcptnöuDéöc 5 '' 
fiemur§ttt>enfegi<t^o(tulef],eíí aml)enaretomoðu(eðt©uöeaöfocfnafi,^cbt,^; 
Ogþottfue.rþeirom fiaiilía oateD fí;retSD2onano@ioonum , erpefutíötefiaipw 1 
©filningar^ite. 9fuerubeírJ>om<Ö toenumootíetj^eno^fortmtiðolijöa. 0UU" 
um fedur fat> til tíar peir f omnet eru til 3}ité og $ va,p«tr meiða £efé 9? ot fjafa oD W*' 
«r feirnumfeucameöað |wír ^u^íufierbeiÍar/bccöeíöaaleðteUmgeinðne/Ofl^ 

mefi ca r ijöi i c&crf « @calubicalpat finat,og fatt et ítaö/oö eí gleput fpt«t |>«im 52)u» c ' 
ron|)etmfiné , fieítþafa raífö aD ffíemtoftetnemaoiöOuö fin^ef í«ít etu (unö^ð 11 " 

far cö/og b«t* ftfi Anrfn i <)liooö< ; Og f eonöat f ca ec betro öaufut aö vtta,«n &Jj% 
ta margaíi f>an 'Oporfa/fcm talaöur et i í)eimen«m,fietöei(to' ffamavleg £>fö oa fiD'^ 

í«gt»J)ia(, fem djrífimmi foomet ecfe. SíDrer eruf 1 *'- ^ • ^r-ff 

epter fplger ©ica'Kcpfeö/boerneð faun fcaaönema í«gt»J)iaf/ fem cbrífinum foomer etfe. SlbretetufteiveDDaufet etubornet, í ðr J 

^al fcirra ? jOg hafo SKcn p cfé ©o*me nocf ur biat ofá : ^aö mca og marf 03, 
ottme «Waöur fem bier talat umi ©uÖfpiaBenu,í)an f)efut aw efa |>eptt einf)wrn 2um ft r 
■frpi jafnoclpobonnmailbantttcpcetí , ^cabefutf;an^onocfuD talaö : ^effavfl.^J f «t fijneftmifUipíjnðte *ö wa,ennl;inna ifíiootu§I(it«,poifoa femöoufut et «1 wSJíOfttíö/^awi flietuc fciflt tí( pefé er'&afi oarbar um,ogíofaD®uD meb $tt>nðuné, 
WfebannocfuD af@uDé DcDe nuimD,eiin í)inttecfc,iþoer|jaD pier apturaö fegva,aö 
J"i8an íoaugar ti( Jieféfnrþan £etferecfe,fo fan ogeibeUDur&eim aDIeingiajt fomíoa. 
jPtcc aD fjeura co §al $íafta,(era {jaD allDcei beprt f>efur, £nn buab ©oalarenar gfni 
jtoiöiDotjf ur/Þaa bpitg eg aD eingeii futie aD forDamta fjeffa ©uDö <2Sefceíitiga,jcfl,fann 
gta aD {kir fieu mif lú wec (SttDó SHijf e ctí f)inev fem eingaií 3}reft pafa co <bf ilningav. 
J5itunum,enn brrofa pau £ianDanum til ^iöonuílti/O.o ^oaunganum tií Daaðná, 
guö er viettlamtr , 09 Jjo unDer etná mpff unfumur , $ aD er ccfe (ijf t f)enum,'SeDuv 
lgi«!D(funat,aD ban mune beimtaðUifnitiöff ap af pm $unDe,er bann ecfc fec^einumi 
vetH)ur,ogf)Det\)iflefaft um SJcaut banáeDuc QSijáDoom^anfemðatlcoteD Sobann* 
5» fagnu £ilf ouiu fute í ooDtie* £ijfe,£uc. 1 . «SJhut l)aií os ccf e aieta wcfaö unDarfeða' 
"9 (ute i £ efe banttav SJtaftcfFium ? ©att ecíjaö,aD c«n Scroar eúar <r omoöulcgt O uDc 
w $ocfnaft,<p<br.ii. €ft í)«n fem gietuc inplantaD $cn>na i 4jiectutn ©moabarn* 
jjita,niunban ecfemeD ocafifafanleðum ^cetteöíeta tilbroeD b<ma t fleffaca £iertum ? 
*aD feut ccf e <r af Srroííe Jjaö er ©pno ; «£» af SJitine ®maa48arnana og ^öciooft* 
fHlfingana 5efucí)an fier fiofiD tilt<iDt,þttí mun pan 09 ccfi ðteta opnaö (Sftlniitð peff* 
<Bf iepna futna,fo pœr £ecf e bmm til SÐcpfE unar fter ? £r nocf urt Drb fprer í)enum 
J'uatttugt? Cuc.i. Æantyaö ecf< aUá £lute fcamac aD aieva,en tiiec funumaD bmu 
vjuc mceía ? t$ \)il btev um fcgia,Þaö fem €l)ciftuv fagDetND $wefoeinana,crÞ<ir 
Jöbu : £eer mun $oa Doolpen oerDa ? $aD fem omeguleflt cr fprer SWennuuvpaD <c 
''%il<fltfprev^uDe 9?u tSefiunpefMDfpvevfjinura í$uufa\)erDuv 

petaiaD/t^uDtJevDuvfiaslftti' ft;vevbenum aö pveDífa i banná £iart«,ogcv eingenn 
pfur.jjcwtaíaíðpetta til #uðöunar£eúufem cungtafl pat af,aD Söern peirraeDur 
^vupu ^oautiflar f>afa flijf ann &reft,ofl efaft f annff ic um gjeffííö peirra,og pav a^ 
g'eleiöa ftcv ií£)tig,aDp<tta fomefvðmoiD í>ar»föua'©pnDa fínna. ^ii binná fpvva 
<fl aD nocf vu Seite ^(lavciDu fwavaD,enn po v>il <g biD «uf a fem eptcrfplgcr. 
bcfur ff apaD ?lff vcvm? 6itt i SJtooDtlVf ?ijf?,3ob. 1 0. ^buv pijn* ^vtumga : |>öcc 
r " c ^imlenuin g«unncnn giefeD ? ^>vcv befur fliert í)in mqíBaufa cDur Daufa ? €Duc 
wj n liwanDa,cD»v blinDa ? ^)efe «g paD ccf e fimlfuv gíevt ? <S<gitv ^>rottenn efo 
«iu ■ fprfípolípefurletta ftcaifitrðíertí^unpaecfcfyann/fcmpiUaö 
*? c, l^<töí failubooIpnev,múti 5fln ccf e ftcw Bcim SavbovDa til |)imnavíjf ié,fem 
£ bofa (s?funp j M,tö puxým ecfi ©uDðOrö bepvt? ^an @*m ©ievDc ^UtQJcf, 
C^öaufa ei<t4)an #epva 0$ ®fcuuaufa^ia/2í ^egum «&oUDð^iflav fumav, 
ttn l) f nm * ííð opíurfareDpjDanban fejiuv <vtíl^vaptav<nff;aföv<í)anDav?^an 
»ö oi ™c£ i^^^^ðv^g bífov s^enjjm ©cwfuv §i<feD,<5pí).4. «Wun banpa «cfc gíef* 
" ah w ^ önK ° ð '®l'cal,wnw aí pmtði4c®aítiuíe^^)cpvn,ojðierDe 

5ar. v^'flnwftret ficolfmn fiítvmcD M moote f<m ecfc puv Jm,eDa nocfuv annav ? 
p\n j|j ©fijvnemu ijuu<ftD i ®uD$^«ittm«jia ; «5)pe5 fem tvnxv 03 öerDur 559 $00lft« 6uihlt>«9 

(f iiröut/^inn (faf Ijoolpmt DctHfegiet €f)ti(iut. #iet .ftcnbut ; #fcer fem tttwf ,<B fl t 
ecfe fjwtfem l>e»tet oðtalat; SRun I)ann J>a» f alla afbvuðDcD ^cuttmoBlanunifo 1 ^ 
í>ejfa Dvfef,ct Óíefcelíngefi fsculfur ðiotí)e,oð gictur Jjo £tmna i Ijonum v.etfaD.; ©n D 
loite ofé* allDtei meit afbt<ðDa,f<m ^ícol og íjcptn befum. <ðeið fyo'\ m«D G£>av>iD '• @# 
*oiI pcgia 09 SJhifie mijnum ecfe upplirö£'a,af M f>u fliotDer £ciD,oð í^ílt SSarn ftöff 
Dcra cin IMm aa gbtifti eijff)ama.«0íu<tet< £.$InDa,oð ^rftnflia^imn^ðíijfi'i/cf^ 
ettafiaD i98<ð< |tenDtit,«fifeffe 5Öte(tut/fcm©faparcfiaíkina oa cingeít aiíat lccff 
ttD ðíetut : <£fi IjoaD poi DiDuijfut,aD ntarðut fceiflafl af,aD 93aní>íilínDeíÖ<ttnan« 
Dtfafcftaf^5i)nDum gotellDtana ; tyaoerDurJjoi <\d foutui ecf < iKtta^aö.ðgt SJíootf 
Icrte et Q3etDíaun <ði)iiD«t<nuttt,fo fetn £)auD<nn «t,fo eroð ollurfa £«r,f<mtiiH )í 
ct f)ann fciocnar,enn JjaD í>eitcr ccfe fo ^ttaff/jo f<m 9t<i)njla þictt ©uDé ^ernu' 1 '" 
f)i)<rre 3acob q>o(tuIe |TiparoféaD tafa feið<né\ £eiiD<, %\t. i. fyú otfafaít 
ecF<ttfj>oi,aDgoreUDrttt ^fjata^efœlmðá fieu v>ert c i ©uDé $ÍUðiite cfi aDvcr 
far fpret foacaDe SnDutíaufnaten foröum Sa'refocinunuiu, ev peit friíttu í)afi ; ttt>,&«* fí 
JeiTcI)tfDcft)nDðaDcDur f)annö gttDer : £v>etfe fonDðnDe Þejfe nie gaDcr í)an;i(§,í^ D< 
l)«nn: ^xUDuv fo,aD ©uDé £)ijrD prDe opennbcr,3ol),9. Dfl tuDltjft fíicDur i : 
©uD fecur ofcpeffe ÍÖcttue fi)tet ©iooner,ofð feni I)an.ðiefeDf)cfur bdibriðDa ' 
t)ciium2ijff)ttma,tiíöD fíjnaoféboaDa<SaflDl>ann*)«ft i;fa^amu(fiunne,ti( ^efí/^ 
Ixicf a fiec oð lofn fið J>ar ft)rer,aö ofé 05 ootum Söernum oö "•ftaMina.ir.n tt betut va&yf 
£ijff)amanð«£cMt«!ttði,tiUDminaof£^ 

ta £luta,fem ®nD< til ,<3tt)ðflDar etu,mifíu f)eilDut tíl ^íðfcmDat^enniUíOð $m 
unðanuin til $>atfð. <£n @nD noiD« ! «D vot af fiefm bct tiœi: ft« mieð «t CtunDum,^ 
l&afDet nu Ijin 9lnDl<ð« ©ei)fa,fem«t mtfíu f)œu«r<,miflu (f«Dfaml<gte,oð bo mírj 
Sflm<riate,cfi fvo fem cn Síjf Ijamaiium ecoftt bwte oD íöaoiD flaflar,et bafi faww 
58.2íDJj<ir tilbt)tð< €t)tu fu'n,<iní oð #éððotmurenfi)r<t 9laufíu ©œvincja : ?02i ,f,rt * 
fm$ : SftðtflfallDt <tjp«ttð«S)<i)tnatIer;f<,oði mocðu f^lðíD,en fKooufi til allé erjtoj' 
ciD mnn Daun)<pra|toiD ©uDí OrDcfo paDfctf ecf« Síwni i íeim-fxllDiirín 'SJJ 
€f)rifii i ^fjarifœi!?. Slllet ©íenn lafta ^aa fprer |jeua,fcm \>erDt «r : <&\m þ aD 
<n SíaDur taiaD f>afe,«Dur efi nu taí< fo fem bann/jafiml aD ^itne Jjeitta/fem oor<í ® l , 
fcii0atatI)(«ué8ittnDtuafia,^vetupaD |jo^uDð DtD,<tf)aúiJ ^icuatat tala i f)f !i J 
UmboD«,nœt fyix bpaðia «SJícnl fttt oajötDum l)an$ ©pamnana,oð ^ojtula/pf^^j 
r« ©runDoelf,aD^ané Cbrifttx <r bpðdD,|'VM f<ði<r ©tott<nnv>íD 3n'?mjam,W fl 

^ð í)<f< íaatmijnDrDip^un/Oð i)ii<£fajaiu;€op.s9. SRin SinDc f<m í Pi^f'S 
mijn DrD,«t<ð f-.'ftfctt i þinn ^umj/jiaii (fuluedfeim-^jnuuj^unncoijfía.'^L 
aD <cfefie$(iiDan6(5cttfa forijf f)ico of$?,fem bun i>ac J)ica©pavmennunum oð 
Ulunum/laí ccu^aD fo ©uD$ DtD fetu 6anó tyimaw taltt/ncef.^aD <t af ^ m ( f.u 
xktt fpuiKD/Ofl peivtaia ccfert nan SKitninaaircnac: ©uDé OcDeöDcfí <cf</P.uD ÞI £f l j 

íibjPíaa, f<fl<t Sfaja^ eðp.40. íþoiet íaD <in< gotci tam< l)ifiá ixfcclaF ■ 

<£f)rtF * gpfer tvUutHtii. S^e 

í^ífh-fjiÍHaw^flíc faoet t)an« •OcÐ,fo-f«nri $tofie'3*>etUN?, eDuc^mte/Íjeiml «ð 
J¥«mta JjaD í)iD fama í ftm ^autoí fafi&eeiÐfroi $efffllonica,«&íeirI)aítmeD» 
[efcö poD ®udó OrD, tr peir I)toiDu a'f l)enum,ecf e fo ftm OtD <föanafia,penDuc fo f«m 
{?&Par,«tii*og@uM OeD,. i.?tff.2. (Sti«f*3aD©uDétr, t)\>«rn forfmcneD pier pcn, 
^t()inerDaufuC8tranöar @pner , ticec fMee f>ftD ecft pepra t-ílieDaf pan*$iettara 
*tonne,me lattaunDereijfapDur oð^ornumpDac i €l)rift«tmDoomcnum,tcfeloata 
fwjfo 'pfrat et)nDer,ocj ecft íifa epter í«»i>cri)Dur af @uD& Silfu boDeD eetDut. 
WmcmD pttr $ cn,fe«ie ea/©uD' eDur «öí cnnena ? ©caier pann «f e/^uc. i o. £oer pafi 
Wfmcncr pDut/l)an fotfmcuet mia, f)t>ec M pepccc pDuc, paii pepter ntier .?. ©cDDAti 
""riettffielfe'efit £<ptuar!epfe. ; tjríunu i jteffe $rclfaran$OrDncu allcmfijta til yoffr 
^ana^Dnr Jþeitra e« lifDu co pei'm 'öecium, ofl ecfc til oor fem nu lifum ? ®un pan 
<<fe l>afa lofaD dD etta f>ioi ofé, allt til <2Betal!acetíar £nDa ? Sftattp.íig. ^oevntö «t 
m f>to l)icn cfð ? SftéD ftjnum £. SlnDa iOeDetm on fcact«n«niununi. ! 
. SHefSnencilia niootó 9?ml«ðDar b'ání , p'úMt «Si«npatfo trep,t*iDaD*pcpr« 
5«neOrD?30rDcnuta(ar ©uDeiDcfé, eiDpantoíumeier i ^cenumvirum/cnfctt 
f«m ecfe eillpeprapaií talanDa,fan\>tflf)anecfef)eprabiDianDa, fetpecr fcinforimm* 
* mifl, þan vil tg forfmcR/feaier pati, i. ©om.s. €ð «m ðlaDur af f oi,feflitr íöoöiD, 
ptitratjn \>erDur fagt : <3Bier (Fulum oconaa i «£n>é í"Drott>.tíé, ^t.ia*. tyetta faflDe 
wn,fcm i SKitninfiune er ntfnDur «9?aDut tpter ©uD<5 £tacta. €nn margur ©cor* 
^ttður, toarfl'ut edafícte, maraur St^iDfe , f«m erCjB«Putepr«cftjtm.£iarta,pan 
JetDutfceirre ©tunDufeðnaftur , aDljann ^urfe ecfe i föuDé £w>éaD ðcnnðft , eDuc 
W\i OrDaDbcpra/Ofi Þofetr ðconðeeDuc l)epre/poa fieinfiur OrDemt etn^ oa eccD# 
't'U^Piet ^relfaren talanrtrt p'ioa Sutam i 8.€ai>. «£)\>ert eDjíeK utanfetm gjetfif 
^Him^aD paDtoctDut§ootumtroDtD,oqS»9tor J&imenfinécntu f»aD,©iefulltn t.fur 
JW> i buttu\t>c^iettumíetrra,fo peir ccfttvn)afrure,oð\>efDapoolpncr. ^rát fptet? 

?>eir f)prDnr tiíc um rtD taía oa H« ©uDé?ltocpn«/ .til aD nioot(rattDa ^retnim 
«iiDj?otaiié/€:pp.6. ©uDé OrDffal til W$ pafa, aD \>atD\>cita ©t-w OrD, ennpeir 
8'íptiiDu @\>erDe 2lnDant5,fcm aD cr l)iD fama OrD,aD tuir fpnu aD betta þxú tprer ftfl, 
J«repinuren ap©arDe giecf/tií aDrana pmJOijrgrip J3ejTum. OlíanDe »«ce,at>« 
5«ðfuDu peir hiD fama^cr SuDar i'oflDu forDutn PiD 3eremjam : 95ier ff uíum ecf c l)epra 
f^iOvDc, cr pu fafiDet o|«i9íafne ©rcttcné , pcllDur ffulum oier fltera epter |ier* 
wcriuOcDe,er framfiemur afoocum «»unne,3«r.44- 3 foDDan ©plIDe «t©rott« 
>« OrD l)im fumum «Wennum. ffi)unu Þcic f>o» ecfe nceijia ppcfí)ccvDcc -oeca ? 
^Prmier-Bo mn ©ttmD, SöarneD gott ; ^tt crt cjf icrtur m «&luúimipt)i>uttt,oa«n 
J u «t fitftoi 5*)«ð ; fttet / > ©flflf » ? f *«'^«t ^oDDul)anö/ pmfor* 
N «cfe ^tarta pitt^tb. 3« ©«»9 m\n ; ^efut pu^tief ft« r 6uCf,aö f)auntoDe 
8'« fef ijininftdt^it til «íoraun«,m«ir ctmpejfe Daufe oflmcnlpallte WaDut. ©uD 

lt ^Pt« |)inne vanttrPuDu <æ«rellD uA^oU i eúui. 3 einu Dt«cft«f)an^l)fttaonteD jóa Soulfía @uí»Hi>að 

jeUupánfié SfDe. 3 tmHfatð<\ð«b«nn€anaanítumfiKec^0nli3ofuœ. ^wxetW 
nablifelloo pann fco m<D íölintne , ec fcolmuDu cptcc «£m>f< gotptf, ©en k i9. 3 {il - 
Síugnabtif e ftacf l)an Síngun m co éUmað, femmoot(bcD$auío , <cí>ann foot 
€^ti(lne*SBoDeD/ Sict, 1 3 . SDíun f>ctnn <i f una aD giéca i>i£> fama oio jjig , <f £u in° ot ! 
fttnDuc f)an« íþienutum og oillt <i hepra j)<im,na;c peit tala @uD$ £pc<nDe 09 <cf e W- 
€Da poaD oilltu gieca,n<ma pu bafec eittpooD p iec til ^ttlar>©agn&* mimeD af £> rD í 
£>ccttené,com<Doíí pu pafDec Cptun í)<íl f)aíí fpne<iD KotafiettilfaUa feoilijW 
$Öc<ft,eg uií P «0 1 ftutttt SDícoU fe0ta,puf)efDec<cf<cttííaDftena^i<caD^<cfia €>P» D ' 
<na,ecf <ct til aD fcu íöoot f)<nnac,og <cf <ct tií aD pugga $Q t í» cffu SSolceDe ? £>g fP v<í 
£»i,aDfcuaUDt<if)afD<cfmacfaD f>iD gooDa ®uDö DcD, fo f<mfaD<c, þca gimicetf' 
m piec fannaft 2Ji<ol6l)COttuc fco, aD «ing«ií oíte f)oaD fjan cott l)efuc fpcc <ií Bafi n#' 
einooec piil fcgia : €g giet lefeD ©uDtf DcD þo ecfe f)<pcc <g paD ; $ut <c xetc , ^ 
£<ic ecu fo fcoec/femlefa funa,jco,poftc«lfecfunne, £c« bpcDa fumec ecf < unt aD fi«$ 
fjdD-vJfcrnuin fijnum,og ec IkDguDlaufr SKœftaclcpfc, enn f>oecneg femjjDi eroareP ' 
boaDwítftunema ©uD taf< unDer <inö fcco J>i<t ©toomna og £<prncna; Oq^I 
(lenDur fra ai,<f pu f)<fut focfmcoD 9tijfDoomf>ann$ gconglunDacgwDó, 9íom>3 
JjoVnD ttlta <cfef)annöDcDf)<pra pi<c til ©cnínf)tmfpar,og £0 ©uD fpac<€pcu£ inl 
allt-fcami íöauDaú,£co oita «Kenn,aD ecf < (tcofcoSfugunn (emguc,og <cf < í)<pca P$ 
€duiu kínguc , £t'actaD txcDur fcco aD tala DiD®uD,og l)eílaguc2ftiD<aDt>eca oo 1 ' 
$fr<(htt t ftjnu 9»uftcce p «f SWeií í)afa tfpggt Ijafi uteD 93anca*ft ©uDSOrDa og (lo^ 
bon meD gocogtun fqmáMti co f)uíí ib íifa, ef ecfcrt t>ar numcDfem f)an ftinc*? 
Iifai,eg ec ^íttaeittfff'itDIegt^cpcnatlepif. SDíargtir ícggucJjaDaDlitíu, aDgcongf 1 
<öuD$ ^»g,og bcllDur f)aD fprec eintoomiö - Qitcemouiu , ^oiecoecc, farl ff tel>at) tlvoð 
fo í)ic« afltiiecgum,ftm pac bprta(t,aíleina fpm ©iDa*faf <r, en giccte 5)len^<it?,aD W' 
et uwn paD ,aD@uDf)<fuc (fullDbunDeD jlg tií aD t?eca mtDt co miUum tvxggia # at 
^riggta, fcm eru famanfafnabcx i f)afi6 ^afne^atíl). 1 3 . fym ec paD ei fo miog oí) I,a 
1 8anD< »ocu, aD aimmninguc fm< ©uDé DcD Hpct ncnu t itpcf iufie : O ' Ímd niií' 
lu gooDufpccec fco SÐíaDuc ftg, ec bprgec €prun fprer ©uDé i)cDe,jjau ecu 8ijf og Sf"* 
'D«,|egier $c<lfac<n,3oí).6. fyti cc han anDíega DauDut fcm om þ etcca <c QBi^c t in)í 
um,aD fpccc Smna mcDc SJtaDticcn f)oolpefi o»n 9S«cf ana,fegi<t ^JauIué : Sn £ rn> * 
cilcr.af ^c9cncnc / cn^c9mcnaf©uD6 CcDe, fegiccl)an^ Dlora.io. f)oacoíní)«n" 
Hítta f»co , femec trmaclaué, nema i cilijfcc ©lotun ? Utan f)ann 6<tcc fig ðJíijn^ 
eanDer f)«pca mtjna ^au(t,f<gi<r §celfar<n, 3of).io. gnn I)\wr$ munu fieíc oc^ ' 
fem <i ot'Ita f)<pca 9íeDDuí)ané ? «0íuuu ^cic <cf < fcttec occDa mcD ííofcunum <tt w'nltt' 
J)UD ,og^co um ftiDec I)epra I;ina ff tclfcfcgti 9íau(í aUé ^olIDtf Æioomata ; ^atcD f ría 
nucr boioaDcr í cifijfan í£lID, f<m fprerbmcn ec ©iojíenum , ogoUum panntf % wtít ' 

®iatcí).2s. ecttf<m<caf©uD</ l;ann f)<pc<c ©uDð DcD,fcgi<y eaufnac<fi,3'^- f a 

«n þi\t femíaD ccf c f;tpca xifta^g £p f)<9.ca f uiía, af pptcium ecu þ eiv ? §f fgoDuc í < i f ' f pffí Srinitattf. má femu 9í<mturu og*ier,og giéfa jjeim etfert/jafhtoct jjofumer bafe StuDlegD éeí 
plk ginðín íjefur um SílIDer fitt eiaet!^>ollD í>atat> , fegier ©uDS ?tnDc, f>cft 

•' ~ ~ r " '^' ' " - ~ ' • ' £oltt>,«ifi , NfrorljannfaDog tuerer; Og b\>aDerpaDfan,aD cafPulcftcw mitteigtD£ell 
mu c£<fcriihg,rnin SöroeDer i €t>rijrp, at 09 jhik f«a» frafrfrioofrt ;Dur foellta i í)el, 
Mecg l)cfe f>o hoog,jafnocl tií aD Fpjru upyaa'lJiunatéritíjnS ? $mta er fta?t#e*rn* 
J l>! <t)fe. ©cu fcnt DfhmDa 03 Cjtctteíí lijDuv, í)«u flijr titSDoonmrantf/cgbiDurtim fDíana, 
afíaD* 
ÍAfnncer 
_., :entalac 
nie Sttcnn , 

I Jm «; Sptcritjfiuauncl)i(tt 2uc. 18. 'pfá $>o (>ann bttaDeft í)v>erfc ©uD 

lict þo'n'n fia, fco fanrt leiDa af^raaíQ3ciDnc.€(fiu,ftar,til aDcníijta 5 a)íwu>KiiHwi. 
Pn gomút $ona beiDDe Slugujtum itfewfara eitt jinn, aD tjepta ©.col fut ; £fi í)an 
^abficcfc $00111 bafa ; £un fraraDe : ©okggjknaí^oprnena: QJiD £ejfe <5aií* 
^coc brcn fo f'cim uíjfa £efDingia,aD l>an kit ftrajc co Wvii I>cííav, ogDcemDefca* tu ÞaD i>a?v.cvoQDlegt , ab þefe C8armene,fcm otDurerumtalaD , aD fccir tcsDu af fíec 
f«tá ©tavf,#at\|>eir t>n(ín evu f)cefarc tií M$, cnSlfncntil í)orpu*©fautar. ©}eim ^mgen ttcnour im oan rtcn^urecre: eTpterDitnDcri>ccruD/pffl^ 
J'Mut fec\icD fcicr : Q3icr fionutU/fcar fi)rcr bltjfur <SpnD yDar/fagDe CaUfnaren \>ÍD *JM>a< 
Vl ^oö ( 3oí).9. ®o\>œve pa^inunt betra,aD ^tuflcv fceivvabprgDar pœrU/t>cllDuc efi 
JHafa<£i)ru oq [jcpraecfe/CinéöflonurgíjfnciFia. ^argt ma?ttcbterumpet)rata(a, 
|JJ'*t e<j fctta Dufia <*D fo fteDDu : €tl fcaö cfi beftaD framan talat) um £eprnar* 
pfortefi/ íaDfama\>i(egum ?9ícw(^e{ttcniUa(a , aDfonnucrfjtmfíoor^anfe SijF* 
f «mané ; SJíavðiir obiutoanDur forfmcner ^aft/fem er foSRa^tefáren, £eir bceDa a& 
^num,l)ermaepter pcim, tcntamifliiHrrcpta|í , ennl)incr fem j?eirepterl)erma: 
*«ta freittr ao la|lii iSfapavan,^i f)«n f)ef:3)íancnum ?ðlcolcD ðiífeD,og foaeD/renu 
J l Jtoili jft ©uíiet)fe r l)an ev ncvrfta illa talaivDc i (>an& Sprum,feni aiít !)epvcv,í)an öior? 
r ^coU©npIlc (ijna £ufunD|mum orfldrc etl ©ccft f)tuð matltjalita, Scf e f)eílDur baiV 
p «tonöu*£>ttftcD ttoctrum aD gonnga fromfprcr ^ojDar^tooicn, fem ®uD ^fu? 
,nt í bonö 55looDe,f)an fm ecf e uppíauf ftjnum ^utuv fjellDuv en cítt 2amb til ©tcutru^ 
l ^bt,f)an ði«ut \>orf icnt pefTum ftjnum QScfcr (incjuut , er fjanfioalfur i?apaDí>cfur, 

W) ecf e eDvum mfá gicte !)an ccf c br»P>\D ^cvtlcD tij aD tata ^ícwte €gf iunav og 9£ X 4 ? 
hvné foDuríaufa , gietttc I>an fo lofaD @uD, f><m flPiíw Sííuí $atí* , fcm í*t>g«^ p * 
$nmgurnar,og allar I>cfur0 : ortaf eine , bann gietuc bcD«D ©uD jí«c ttí »g)tac5iprt^ 0& 
SJipjfunar/pan er noogu fniallur i <55uDf €prum, femlMDur í SínDa og é-annlíiW / 
3öI).4ÆiiX w! cuf alla f)incr wngu •£)r«fnai í nec ©uD©ð©oanur<n,oö l)t><ruto<39'" 
"<jfa f<cD<e í)an,|h>t jUnDuc nu etngum fwjfc 2wngu»5$c«jiur fprérueitra gooDu W 
„enum / f«m oct D« fjefur ff apaD f)inn ntcollaufa , ocj n;n t>«l*talauDe : #in ec $t<*r 

4) <lít<n uutrc og ff aDlegre, pegar SWen brmfa SJlunen tii aD lajta ®uD, fjaitö^fn/ 
í>afi$ jDrD,rcongfcera paD, og aD «£>coD« fcafa, til aD jfietna SJícoungaft, til aD rcrð ,cl 
&an , Itwgaoapan gijtum og <5f emum fco faflaufan , bcirla f>enum , leggia ^aft^ 
$mngu ftjna f <gar paít cn aD focfoaca,>«gac (Banleif anum ca QBitne aD beca,og isfi. 

íutena tíí £>ctt« QSeflac : íþetta ec jfielfeíegt ©ecolíepfe , JiaDec cin £efuD*efeti l1 
_ uDtf 2íuglite,pacfaca ocecejjeim 3Jíane,faDÍ)ané §wnga ocece fcco StootumuppjFcC' 
en,en «D brwfa í)ana tií jlijfra ObcoDa , þ\>\ fo fcgier §r«lfar«it : SÖetra er aD fm f)aBU |í 
og £anDart>ane ingcongertilCijfjmá , enaD |ui |af<e*tm£énDucogtoo §cetuc, oí 
ocrDcr i eíííífart £8D f aflaDur,SHattf). y . £occ eD oijð er f>eim fem temia pec íþegn f>eff ð / 
og ^cflfa ^DtcoI^clltC/og nema Jicíc pDcefr af '£iarta , oglcotcaf flijfttSSDcficanntnW 
pcir cilijflcga mcDf)enum vcrDa,cr oicr 9tceg««JíaD nefnum,og ()cfur fitt s Jiafn afpoi,<» & 
fytn cof lag'at @uDé utoaflDa í2)ag og 9?oott, J>ac eflDa pcir ©culum enn cta $u>nguc / 
éllDuccúec nooguc,Æoftuceií ecmifiIÍ/^lcojlucíÖ'cotteníupptcnDcacbanfo fcm ati' 
aDíöccn<flíiné»^IooD/€fa.3o. $rco poeciumDiPepum l)ingooDc©uDoarDo<itcaf ,a 
^cijtna 3B<fi : €n íþu 6em5l'Jt ©iocDecQScl , $uecmfretft5)aufa £«pra £><J 

5) ícoIlatifa5aIa,ioijfýcim afnjDiáfra£t goolfcnu, fccoDonDre gBcroflDu £e|fare,0»cí' 
ra €pruaD allt ofmiog flccia ept<c f>«nnar , ©laum/ !)\>ecium ecfect Sftcol lijfar,netm* 
paD fcmDcnncec j&ocfnanlegt ; 9ícf jpcnrot af£5abploti, ©rotteii minn, jafnocl tncD 
©oipu frijné JícofíbucDac , fo aD ecf < nieDtaf < £cic af ^ícugum f)enac : ©nert Épi'f 

t)océ ^iactameDSijngce ^ijnum,fcm cc^inn SlnDe / fo aD fciec Ijefum tooca fipjtina' 
Covjntcwle ^ijnu , og uppíepö gietuc^tonguooccar, fo aD »ier toíum ríett, faD f í(1 ' 
©uDcfictil^oféog íOijrDar/nanö^prfiumcDal »6r til Uppbpggingar/ennánDjf 01 ' 
«n$ 3^íjfc> og aDrcbanní 'PDnc tií ^ííCutDrcpí. föcenpípc paD oor Saufnare, fo 1 ''* 
fijna Sócf icnuftu ; IþUr mcD §eDur,og I)ciIogum SlnDa , ji«<2BaDOo0 
^lcaptur , ÍÍHijfe og «0íatttuc , S£ra og íÐijeD , frco cinne 

<£iIijfo til annacac/ 2Imcn. 

©uDfpiaDcD, 5uc. io.gap. 

MW eínéícðrt. 6cr í mt {jau Sttiftu fettt fton W , í;^ab þitv ftateo , 
^li^íat) cg fcgíe DDutvM nwm ©patmen og ^ontjat* 

^fcafa ft«o í)t?aD J»ier jtmet* , oa fmu paí> ecfe, 00 aD ^epva 
$r<Tt«n'í>« 6untibaa tpttt ttinitatil 59* 

m f)et>rcb og ficnrbtt pab eige. £)g ftm , ab iiocfut* Sdgbífrfttguc 

uoot upp, freifhtbe í)anng og fagbe : SOWfíare, í)Dab \M eg giora, 
g. ab cg etgneft eíítjft Stjf- ? £ntt l)mttt faaoe tíí fwiitg : £pab cc 
Jfnfá^tg^jmat(ettu?^t>erttettíeö$u? Jpan foarabe og fagbc : (£íiía 
Jfnlífu íDrottenn ©ub fmt af tftftt Jptarta (njtut, og af aííre £mbu 
mt, g af *líum ðJfcctte (njmtm, og af ofíu JpttgfMe (jtjnu, eg Jmm 
^mnngafemmuífaftptg. ^efuS fagbe tt( í)an$: ^mfparabcr rtett, 
jjter {jab og mttntu ítfa. <£ft í)aft Piíf be ríettfatta ftmífan ftg, og fagbe 
[u^eftt : Jpter er fjm mttt^munge r ^efué foarabe og fágbe : Sföab- 
jjj nocfttr foor ftm ^entfaíem, ofan tií 3ertcf;o, og l)rafabe m mebal 
Jvccníttgta, t)t>crter ab rcentu f)aft ^ícebttm, og íemftrufcu fjaft ©cm> 
)uu, geíngu ftjbmt í hirt, og ítctu fmft fjar eptee bmfffcauban (tggfa. 
pt fo bar tf í, ab ^teíicmabur nocfttr foor ofaft fcaft fama 93eg,oa er 
jmt íett tó , giecf Mí fraiít ()im ^nttnt. ©ftjet í)tb fama Sepífeií, 
m rmft font ncerre f»eim ©tab, og fm l)aft, gíecf t)aft ímr ftatú f)im. 
p fanmerfrmr SJftab ur ttocfttr foor uttt fareft 23eg , fom Jjar ttctrre 
wiutut, og fcut fjaíl fm (jmVJmt (nmbeft naft af $ttt)ffttn m'b fiamt, 
53 atecf ab í)ommtr f>att utft <Sotc (jafté , (jeffte fcac í Söfbfmíore og 
■gtjtte, og (agbe (mft ttppm ftð <£t)f, og fíittte tíf £erbergté , gaf og 
pfortur ab (jottuitt. <£n mtaré íDagé par epter fcm ()an foor i ímrt, 
f°of Dan upp tpo 9>etunga, og ftecf Jpn)é*S3tvanbanum, og fagbe tíí 
9f»ns : £af jm ® mt m l)ommt, og íwab fjtt íeggur metra ít>t, fcab fíaf 
borg*tncer ab cg f icm aptur. ^>per ^eirra j> rtggta fíjncftín'er t?cra 
gls ^mtmge, fem ^rafabttr uar m mebaí 9ía?itútg(a l €ft f>an fagbe: 

Pm fcm gterbc ?9í t>ff unat.föerf eb m ^num. 31ef«^ fagbe ttl l)an$ ; 
%tuoggt0ríltjftí)ibfama. 

Crorbíum. 

vilijP Díininð «b \>ettfb 5«f«. niiUum ©pbiitðfl famariffca fotbutrt , $ ab 
^ottat l>«i(09 SKitnfna i nocftum ^teDum. ^toctncð biout fu mig uiíi ao 
.^Uít£)rccfa,fírtt fu ctt ©pOinðut, fcm <t ein famatijF Jtona, fagtx &un ct t<tlaD# 
a 6*tclfatafi l>icn %us>bi ^tunnc^Di ccfc ©flinncpta ©pDinaat ©antatitanum ? 

JJJ9.4. ©caium toier ccfevcl/aD^uct^fanwlfut/Oðþcfutíöieful/fOðDuJjtittauDí 
J^tnctfotDutti/Sop.s. D9 fo ittifcD í)(ttut batru ©pDingat til £<itta,aD cinn 
^toiuftt mcnwc ©pDinsuc aiotaft,<nnccf< famatijfut, jafnv<l foott ^eit brmfuDu 
,v n'ö« ©pDingft ©iDu i ^>í»onu|lu fmn«, fo f<m «imt af þ <itt« ÖJíijlutum fftif* 

« * jc 3 ar, 
m f)ríftoníw ©itnií&ag 

^/óð fatíajVbitr meDal anítréVBao tt$relfaren talat>e i>íD ^hðriftco^ ttt Beir b$ 
»Qu SRenunum in i £imna.£Ktjfe,<n ftroifttf iamu B<ic Bar efcfe,SNati 9 . 23. 2IfW 
mnbprDtí garre ,fem i Bai ©aflaeat milium ©ooinga 09 famariffra,ttfur 
jrenn ht<r Drfef tilaD fannfœra 6 «nna.8o9ttttrm9,fcm (SttDfpiaUeD umautur^ðttt* 1 
pier refm epor hannéðuDDoomí<grarep<fe,fo o<l,fem í olluhanné Sale. |)«f Dt 
nann ecfetefcD htnn famartffa til!£>œmu5 um ^offunat^erfeD/belIDur lcqtct) I)« 1,n 
jwta íann,f<m brofaD'ut oar mcDal 9íœnm9ia,b«i befbe'Me ©pDiiiauv fa0t,gD han" 
«<WD< ocr<D ^raungt bmnéVoð ©pbingurcnn Bar fptcr ei flPyí;Duðut- ti( aD'8ib«f«tt' 
jenumineinu : ennfprftbannoateamaritan,f<tn SlpjFunfemenofrantDé>emi ftM 
»«t 3«rtifaltmi 3>laDur,BaD tr ©pDínaut^ðmautehM^iilTunar oerDut 'ÍpTia^ 
»at i)tnn ecfc frco Boi ðtingeD/aD ftann oarc banné 9caiiiitöc,'fem fjierDe gott ^erf^ 1 
yenum. €cfe o»Btfie €pt<rlijfing fo aD jfiliaft,aD foe fte einafta.ftenunjMenj gieíf 
etní eg Bcfft ^tfmaritan,BaD ðior<r$reifarennberr,<r bann fegier : ^berfiaun 
jd pter fte|*,4o Btcr effftD Bai,cr 9 tu'r elffa, gtera ecfe SoUheimtu*®tenn hiD fauu' • 
jwattl). 5. í)c«Dur er BtfTtStttininðtnn : $orflBtffe®amaritan gierbe ícttaoiD ei»j 
©pDin^Baft far Bu,fem m©pDtngur,oð ðier flíjft hiD fama oiD einn éamaritíu'' 
tDtit Btnn mefa Ooiti,BoiaD hotr ein Sianiieffia crBinn 9tautið<, ttccr bonunicn' 
HfiP. Ut«ff efu ?(ik ©rottenni/íil tg mfa miet Otfcf til aD tafa ítm Æiarleií 'M 
«ð 9»0D Jamatl bonn ctðcaD nor. QScrrBu i<2?crf<meD ofð £)rotfcnn,fo aD BttW 
»ellucfefr,2i3Jí 

Utíegðíttðeft. 

arðar3Ðpððí>er eruboDnar iheiiaðtt SRiminðU.ocunerönm broofaD,po «W 
um meir tn tfiarleif anum.Scu blijfa Btffe Brim, §wöeií, < 2$oneö og íCiœtíe' 
uren, tn ^œtIeifurtnerfomtfitafBtmun,fcðítr^:auiuá,i.€or.i3. tþeftj* 
er ftopr SSirniebutDut af henum,er fo oac f iart til 9£tt* Vtana ftfia ©pDinganna, aD 
fcan ícffte fier aD wramtrefen frftie&rifte fprctBtirra efullD, «Xom. 9. £aií mUJ 1 
muntbttfMfBaD fpntaD ðaðiia ícim , oð BaD megul<gtocerc,fioi ftjDarft i hínum f 
£ap. ©egitft han eera Befo fulleijs, aD eingtn £lutur mune gíera (fileD ftð «iD 
letfa ©uDé,fem aD et í efetifto Sefu : €ií Boi hroofat I)af» ntt fo míeð ^icerlcífan'i;' 
fcampfer Q:rmna,aan opcrrar hatin Bo feðier, aD omoðulegt fie ©uDe aD Bocf"% 
í)c(>r.i. DðaDfprtrbanaotrD^nhoolpntr/œ^ 

urBtoi/aD ^iwtn trDauD am^erfana/fegier ^acöb ^oflule/áac. 2. £ann mtn ,ð i 
oitvÍtiaírltifano'Cgerfa ftmBo af hent fratíif oma , Bt>i ^rmen ftjner 2(fl fítt beoWÍ 
i Beim: ©att ttBaD, aDtínöttí otrDur Boolptfi ainBtf^aD t>an trrot 0» ©uD,oð y ð ."J 
€brifr,og trtpflt Bpi ; aD ban enDurf epptur ftc fprtt ©uDé ©onat <8looD, ttm B»« % 
ut foi tcf t trmaD.ril eailiibiaalpot fttr, ftm tr óm ^icerleifan^ ; <J>auIuá ^ m 'L 
SRefi iTuierepna bwrrBcit fitu i ^rroiit ; boar mtD tiða Bcir aDrtptia 

nitD^iatrltifanum,«ín.b.pcrí 5:tti>fn e'r efné'tfi 1 Srro ? ©o fcm ^iœrltifurtnn \ r €pttríri«ítatW. fS6 S*e otveD con Srroaveííav , fo ðktuc ei Svroenn «m ÆiattetEaní peteb/fcaD toottac 
• ^iilu^i.^iiii.i. Œi baúfcöíei;: €nDcf Cegmcöífiníct ^iÆrleiEuwnaf^tcinu^ia^ 
w og gooft e ©mnoitffu, og -Öwfaiítoufre.: gogmcttfeD ec omegulegt upp aD 
Wia/frqovottac^coll^v baiui fegier :8lf 2egmcttlfm*<ðevEummutKtfevt.ÖoaD fpt> 
H>uum booIpeD petDa,9>om.3. $o fegieeljann aptut i fama^Jijtle : ©coe&el(Eac 
fnaíi/fdtt l;efut£egmcttleDuppfplit,9ioni. 13. £t>at> btt ttl M«4ti f.n«c Slen ? S(D 
g)m foataDe Scfu* Segt>ifringnum,er fpueDe fjaii aD/b\)ert eDwere piD mefraaf eíftttn 
£>o*oorbunum,$.arc. 12. £an MraDe benum : ^iD ceDfta allta íöoDotDanna et : 
«iffa (Eulltu S)rotten©uD bí.n af elIu£iartc.#ijnU/ogaf allte@aölu{>ine,og afellu 
piigífote pijuu,ogafellum «0icettc &ijnum / f5ettaee;biD a*Dfla SöoDotD,og annaD ec 
m lijPt. <£iff a (Ealítu 9taunga £ití,ftm ítaifaíi$ifl ; Dg i peffum ttteimuv SÖoDotDum, 
'ígtct Saufnateii/ aD foolgeb fie allt SegmcnleD og ©patmenetnet, $latt&. 22. £nn 
[Ifem .o/óet.omeguIegtalItgegmcnieDupp aDfplIa/fo et ofé paD og ímngt um Seegn 
ltam,aD fiiilnffgia ftffum toeimut $öoDorDum,fo fem vera bpriar,meD &oruin $il* 
"erfnabt. £t>ilijfur ev f'<n fcn Æianíeifuretí, fem er Segmaalftné Uppfplfing ? íþaD 
Jioa eg fprfí 09 fr.mft f;ier til fvava, aD þ aD ec f>aííð guDDoomleguc $icevleiEe,fem gaf 
gt Sijf i 2)auDan fpvev <SpnDavann, ðíom.j. <5o bann mœtte Iifa,i.3of).4. @vo 
wann, fem t>avD benum fo ftevE fem íöauDen, og 9ÖanDIo?tingen fo bevD fem £tl* 
qSL éCi ' l ^ in " liflu ^öt'^n funnuccfe <rt) rottTöcfoa^anniíiœríetPa/ 09 ecfeSöplgiuvnac 
^Eicfia ó«ú/fegiev SÖvwDuven i gof»^o«Dtnu/ €ap. 8. $>e(Te oumva , Deiége Jftœvfeif e 
2 Sörune <£l(f unar ; £an cr fprfl og fú'Dacfl Segmoilfmé UppfplIing,ÞaD eottar ^aul* 
'Mv ban (Fvifav/Slom. 8. $aD fem aD Cegmcttíenu v>av omegulegt,af |5 m £aD \>eif* 
g-fpter í)ollDeD,*3aDbefut ©uD giett,fenDanDe ftn ©on i eijfingufpnDugé ^oflDí, 
"8 focec epnbena forDœmt ©pnDena i £ollDenu ; <£n foaD ©iaDffa @uDé bafe fe 
jpjflnffft til t>ori £í)cifto 3efu,£ar fprer \>in banecfe aD \>ier ffulum bíutíaufec t>tr<i S(^tcevIeiEané ^evfttm innbpcDie- mtDal ooc,ppi Sobaneö ftgiec meD becmnDcDum : 
f m «r ^iarleiEe ©uDð SlugiijfiuctoiD ofé/aD ban íjefuc giefeD ©aal fljnarot fpcet ofí, 
J ' ««aum og piecab wtaiefa ^cnlena fpvec ^övœDuvna/i. SoI). 4. eiffan-til ^co* 
t ff "fif cí omi 'i' iní){ ' fl aín <c eingtn víettnefnDuv cbviftcnn : fetn fegiejt ftí ?^ ö ' enn í)rttat r,nn ^* 00 ^" 1 * l ) fln «• «tö eirogate/fegiet 3oí)anet?,|öi ef þan eielflf* 1 
{3 ft ,Í ,n r? vooour ' ^ l,n ec r»ev,bpetneg mca f>an ©uD elff a/fan et &an fitc ecfe ? Oa 
rjtaf (fuíu aOet ftcfia pDut/aD fiet fteub mijnet ea!tefoeinaf,aD ^ier ílffefl inbptD> 
^'ltgtec ©tottenn n.cttlfur/3ob. 13. «£)ierafoiD faD fpigia,aD ()ann fem ecfe efffat 
Jrf.-^ooDur, banec ecfe Sotrefeein €f)rifti; ©cwfem ecfe ec patlé eoirefvein/fjann ec 

hSl c ^ r, ^ c "'°ö t > ann ccfe ícc^viftemi/fjann befur ecfe^lutDeilDmeDbenum: 3)íeD 
o en lUM1 í>ai ? 3&tD oantrmuDum nmnbann fetia banné í)lut|Ttpte i ppi íÐi)fe,fem 
CF. 5 ^UDe og íörene(.eine,jctt,meD íöieflenum ogellum bané Sfvuni/ peic eD bata 

' ^ ^ub n . «sntn: 3 einu DvDe «D fcgia : íþat ev einfié gooDé 9kn c« f eitu aíani/ cun 10 i^ítium^ta?iríeiFu«n<cf<6iji! ♦ Safnoet poþann fijneft gier« nocf ub goít;'Jtann(f' ( 
tiUD fttta fifl Q5í,tum,til gotDillDat jter,og tíl ttD Jjpggia £too# af SÐlennutn,ein* » 
9)|atif<et gier&u £)lmufut ftjnat : $at um tef ut ^aulutf Soijmcelen af,et þantt fea<j< 
^^or 1 3. tþo eg bitaDe allae €iðnt mijnat niDur fpter fcotctfa , enn f)tfot 
JC tcetlttf «fi, f <n ðOflnabt miet $ aD ecf e ; Dfl f)i<t poett co moote ; £o<t fc'm tficet leif a»» 
t fjet oefur bIijfanDa,í)ann <t til allta gooDta QJetfa bceftit. ©0 fegicr 3oþann<*, : 
©uD tt.fti<erl<ifutenn,oflfcu fem biijfut iáticetleifcmumÆajTblijfur i ©ttDe,óð ©itf' 
Jonunt/ 1 '3ol).4. íþetta þefut fco©uDí SfóaDut can €fa lcert af jtjntim $l#atf/ 
jwi ' í>afi clffaDe, pt>í fo fegier þafi bltffaDur þico fama ©uDfpialIamafie,€ap.i 5. 
feiM blijfuc i mier fpttt Jfci<etí<ifan,ofl egt þenum,þafi bet rnifeii 2I»ort,pui <ut 
flicteD fcier ecf ert. @i<oeD þotrfu omefluítat <t <un ^icttí<if ané ©uDe aD f>ocf i\4 
09 9«erfu aD þaitn et ©cof allra íÐpggDa oa Sftaftf ojta,poi ef fco bliifut i ©uDe,fem 1 
ílicrrleifanum bíiifur/fo fem fírar oar fagt,pco <rtt þannð Qíerf í ©uDt gietD ; 
Kð<r og ^3auíuð/€oI. 3. Umalfa £íuteftom pcoþafeDÆicetleifan/ÞoipaDer^ant 
gullf omiegletfana. 2ín Sroarennar <t omegulegt ©uDe aD Jj ocf nafr , fem coDut j' 
gðt; : £nfenn $rroer allDtetcun Æicttíeifan$,poi mcoeð fo Palla,aD f> ou fteu eiiré 
guDer og SttooDer aílra^eirta 2ltþafna,ftm nocfuD tiga fotet ©uDe aDðpllDa. 

efaiaí (f rifar fo um©uD/aD <£UDur þanní fte i 3ion,oð þanné Dm i 3«ufaf<« , » 
cfa.31. $eifnanD< £at m<D ©uDí Iþioonufrnt fceim þetluaa ©taD, þoar enn afft' 
<£cerfte þ afbe fett Sttifiíng fintf 9Wn*,<nn m> ©íjrfan þefur<£nDa téP.<D,eoo(SKt<t f ' 
fcetefinö þefur ©f uga.afi afmcoD/3ion <r €pDelegD,3eruíaIem ctuppbrenD,oa ©V r ' 
inaunt fttt i €pD< Icotet>,«D?attf).23. ^)©i falla eg aD nu bm ©uDá €ÍlDur/^ 

^^*^ 1 " *^ 9<l ^frottiitiMflrtéíÐJulííCif/fiímcc 9li«tící>rtfttnö 'Sftannt <£>iarta,þ*?: 
<öuDÍ)toijIefi pfet €^tcubim,i)f<rÞeimÖtcoDar*(&tooInumetf)an framfettf)cfur i ¥ u í 
tiaen 5ÖIooDe,JXom.3. 3 «ioum glooanDe SínDa,i eifte lifanDe 3:rm,f<m tterfar "'^ 
:£icerlí ifanunt/^i^un gonDet fnrer ©uDe i €f)vifto,cnn f)óef P e Umff urh nít ^ferlM 
,«5a(.s. 3 €lff unne til ©uD« og $ícaungané,þaD fafla cgf)inncty)aranDeSUD/i>ð '''' 
fellt jöffur ; íþaD nefneeð ©uDð Dfn t ^anfenð ^iatta. ^>ejfe«ðofuD»©t)ððf 
íeifuren,er nu t merðufoofð<n/OðalIaU»nðeinðnt oota upptenDtat f)an tilbinð^, 
Ða,iícf e fijDut tnn Smnflan til bitrt ifla,ncet f)un et upptenDruD af ^tefoijtC/fo fem J v 
wt> aDDrDtfitmfl/3ac.3. €nn 9>aulu* þcfur iiluttuiÖtmleuppteífnaDallaf)^ 11 },, 
«DIeð,^)<ottu fo merfeltaa , aD ÞaD txtDur tcfc af 'fpnDu'gré ^muflu betttr ð íel ^| a 
ífrífar þaft,i.€or.i3. ^icerf<ifureneríþofenmooDur/fegierf)ann : $ÍIIa i O ,ule ^ íí 
SMtnn fpwr 6aD,fem ptir elffa. -C)\>aD öftí'a 3)íen ecfí fpcer «Díuft< <^eraaöar W p 
ar,fprer 2íuDentt,fpr<t ©íétofbentt/til fefí,aD fco^efnD pfet Doinunt fijiuitn ? 
fama giérer ^iatl<ifut<n »iD ©uDog ^couttðan,©uDð o.atta. -€>an <t «0600»«^ 
tcf ert mco þan 5fumt ftcn ; ^>an <t aD ji jnu 8<it<tin* IpnDut og ©uD,af ^« r " ,,, f 2 1, 
er/i.-3^.4. -«g)ann fliettv ©ott <f þan flietut bceDt ^inum og ■Doinum/W^J. 
J»«tl«ifuríhit enmbatecfe/BaDer atmocK banntf 9?atítuíu,aD fioA Dffiocnum tjjeí r^tfliiay fc niifeD fcm tfffa mat meD riettu. «£)aun er ecf« cftDfammypac cr>a!ít 
^ðDi'eaia btnlijfy Dfcocfa oö^ann^aturöaDQíaníftcfíinenaflar i^cimcnum, 
^tttorttð £>fiD<r,j«fmKl£ofumum SDíennumpDfe íijteD i j?utteifenaTpunneD/famr 
c bun Jjo cproft ©pðgDana gerunaiitur^ð l)im pcijDev þKx,tíxi6 »a fafluc $5n).mm}> 
'^iönufíné" Sílit/pettapilkcfe áticprleifuren fta oanta laita/foöDcitijiim ajefef)i)im 
«5 il,a ^neiplan. 4>ann leitarccfe epterl?t)ifettri)annéev, pot þann kitar aítwttneleg* 
^agné beaD me{t,og ecfc fo miog ftjntf eigenn. £a»m er.ecfc pn)ng!»)nDur,,t)ctDe bem 
""ipaD/QD f>ann veiDcfí, pcu latur f)annfo ccfe @e*letia unDetðamða fm»a DtciDc : 
•toíi pcpufcr ecfc i{!t,ecfe at f)ic« fjenum- t)eiina faD gamÍa'OrDtœfC/Uuuaur cctlat 
' u ð rta,oam«itule9aDi;a.ar>ann,n!c l)itt,aD illurceitf^atoDpðaucfuur: 2lf poibatm 
yiac eingum illt,p>.i Dplft baun&iDi fmttfta £efl,«D ,£r«<f^fennmtmé cetla Jíit paD. 
yanuber allt ; 2UItI)t)aD J)euum euippailaflt,ÞaD bec i)ann «inl 09 #}$ítar.<£ric i 
•p^fum, fcait fcera allt jþab fetn at £nu er laðt/f)t>aDauu og oa tiu v ^ifje Dv*tahtti 
J 1 ^o rijö* bann 09 unDcr o!Iu,fem f>ann mat umb,cra,@ttDé 09 petrra »ea.na,fem baíí 
? ')oaD meft i|t)!IDugur. «£)atm trwcr ellu,l)annt)íí! f>el!Dur trroa {)t)i,fem,beiuim ct 
Wlaujt aD tvroo,()CllDurcnn aD t^naeinnSijöeaDiiauDfpnialaufU/íDurDfpverfpniu. 
jvflnti t>onarallt,I)ann erucrnter ecfetun n«inn,aDeifuúcf)aú aD betca fig,jþe ovamc 
Ht uuMge um í)a.m t'of i« ; Ðf.ijfuc pcim fetn ecfe tnlia minfl £tíraun gieva tMD ein,fcm 
|reiuf)\)crt;$ í)rofunt)evDun)fetfiijaen,eini3oa©uD fieeefc inmttuflur aD nífaf)aú,oö 

Ht 

ffiðí Ca peíjev cvunu ^icuiíi'fané Slccpícr/fem upp eru talDer ; €nn ficr iSagí tiiíl 
iWffaveú bafa fieftt meD {sefíave Sptevlijfitigu íípírunfenwna oð,@ooDðt)rneua tóp' 
l «t l)t)crn faú fcm nauDflaDDtir er,|jt)í f)aú marar binumfrrifíkcvDa uppoo <5purm %i fiina,r)t)er par vcere banné "Dlciaunge ; ^aD er cnDur i)icr aDframan fijnt/böcrfu 
©DDiiíðav c.« fiunaviffer í)ðfel)ataft ai inn&pröiií, oa þomiftec- met mehuu aDrct fiina ^wunða aD Pcva ; <£n ©rottenu friart bicr nocfuD biturt wiD^aun f)ina fFriftterDu 
^^bavifœanna/ftar *D f>arin tefur tit,®.asittitf i ^ptcrlijfingunne^Jríftemi ogSet)it* 
l 1 » ^cffer í)t'ú6Qu SJíenn/ffaalfcv .®?)binöar,pejr acinatt fratn f)iat @vDin9cnitm,^at 

i« «1^ ^ '" a ^ tU< " ' ö)uDfpialfenu feðicv. <Én ^iant waDur í)ané,bv>eritim etnf- 
t ^PDitijjö Sluga nninDe mpffnnat bafa, b>mn ðiovDe ©ipffunav.CBitf op betutm. 
•»nnn giuniur §1 íjenum/ fcðícr ^ejrtcú : Sm(tt)afnaD«^ifft1eifureni^iavtí- 

^ H rtttu. anu, fo elgum Vtec og ípnDet aD Det«,£oi nema aD GJ oofcgietbet tootat ftamfom íd j 
©ncegD £tattané/Þo« etu £cet onijtat, 0aD ec atDut DottaD af ^coíé OcDum,ec W 

fegiee,i.€oc.i3; ^þooct egbitaDe alíac €igut mijnat niöut fpcec fcutcef a , 03 
tcfe Æicecleíf an,f <n gagnaDe mtecpaDecfe. DgaptutbijDutbami/aDSDlen^uiegiot" 
gptt,ccfe «f ^auDung^ellDtíc «f frofum #uga ; €nn bannliet ® ooDaocne funaj^ 
alíeina toe<a foofgna i SÓieDaumfunene/bellDuc bcautft f)un rotmeb ^ecfunum. -y^ 
ÍBatt£aní ©Qat/«£el(te $>ac 3 <3Bijne Dg 9ÖiDfmiece,meDoDtu fíeica fem $ecte« 
uppte(uc,og et pacf fcamac aD uppceifna ? €n i cinuDcDe oi( egfi aD fegia : <£ing<" n 
SJíooDec befDe funaD betuc ab giecaoiD íöacn fut : eingen SaDecuiDftneinfa @<>"' 
etngen SöcooDec tiiD afiaií/beUDuc en £efje UtíenDínguc giecDe t>íD Doin fin i fl'jfu 
fetie. 8«cfu nu,<^ci(ten3RaDuc,09giec flijft biDfama , fem £eiDinge fcejfe giovf' ; 
©í« eif e meD DcDe og $ungu ; bellDue meD <2$ecfe 09 ©aníeifa, i.^ob. 3. 9f*c J>J 
ftecSÖcooDuc eDuc ©pjlutnafta,og()afa©foctoo Dag(egce9ícenngu, poalcot e» { 
jun$i«c(eifa \>eca paci foo(gen,aDÞufegíec:' SifeDl)ei(/t)ecmeDoDucogmetteD pDUj 
enn giefeDjKim (ioecfepbaD Cijf5amané^auDpucfttilbepcec / 3ac.2. íþetta ec #t<ej| 
Meíntooni/ogpaDmun einó (ijteDgagna ©ootojitnne/nœc ju (f adt faca cinó" naft" 
buctroc £eimenum , og pu i baii fomft, fofem aDfrijn§agucmcele gegnuDu binU'" 
naf ta og foronacaDa , anneDan'ipu f)afDec 2UiÐlegD«£)<jmímé: íþaD ec mecfelegt/ " D 
ca binum efjta íöeigc/fiegac IKeif mngucen ffa( baUDajr, patoetDuc ofé Jiefíe^ooíWJ 
ftec i (aae fpcec (agDuc/btect iOlen bafamettaD bíú brongtaDfl/gicfcD pinum ppcfta^ 
fccecfa, bijft & m fcamanDa, flœbt t)tn naf ta, titiaD firofca , eDuc peicca fem »otu 1 
IKpcftaflofu , fo fem gcelfacen f iennec of$ ftcn'fuc bim SJtottMy. €«p. Dg et m 
erfe noog aD ©itia f eitccv Í«Ð «c etní gott og aD fegta oiD bin nafta / flo , D þ ig,og oiD ¥y 
bwngcaDa/mettafl/enn giefabenutn fo ecfect. Q3oc ^Sitian cai föiaDwa foolð*"' ÍKcentngia/engemgutcam pw penum. ^jctt/wtec eigumat; ptcuipa peijum ^cciov" 
enDum,jafnoe( mj hi aDa Docun^og po t>iec meigum nocf ucé i pacfmtfr. ^)iec jtenP"* 
t ©uDfpiallenu, aD ©amacitaneii bafe (agt bin fcuca SJlann uppco fln Spf . fitjfrí* *J 
bann l;afe loateD buii fttia tn íöijcenu enn geingeD ftculfuc ; íþoi i ^ ejctanum ftenDu>''/^ 
|an I;«fe fett ban uppcu jm eígen Spf^jcU/ef oiec ecf e becum iluncwtai eDuc qjit^JHj 
til aDbianlpaíeímfÍíuífeC/pcoeigumwec ecfeaD fpacatiI^oföSe^une voca/oD pe'" 
meige (jooIpeD vecDo ; íþtief Sopaneí oiHaD oiec ffulum giefa 8ijfeD wt fpcec x>&; 
ucna/jcuec \otox>\)% cD banecfe oill flDDicrfpcma jfuíum btntun caiiiðíattfl SW^m 
en/ec ofðmunfo pfecgiefa (©auDanum^fwpuDftenDucfaft, fetu Saufnatcn f«fl°v 
SID aUtijD ec 8ijfcD meica tecDt tn §«Dflafi/0g gijf bfltncn meic en ^((cDnaDucetí/Ofl m« 
t« befum \)iec ecf e af eKu ^oi eicc cigum , og co fctta ecfc «D giecá fo naumt, aD petc 1" 

titlunccC/fcraviDPuvfa. €cf« pac ^effe flooíe ©amacitan (BnctgPuc j^ap meO/oÐ <f ptcr tvinifofií. '. 57« 

gflum ^efctíinð tiíffiíanrt^ijððö^^nöur ©af#aíí ©iatut Sfb £enum ; OgUm 
^•rguneníSr ^ntmSKeiíl^gccf £an £tt>tfbonDanum $\>o ^in'inqaíO'ð @aðD«: 
■gof iþu ©cot co £enum, Oö #»aD $u Scðgur Uieira Ut, $aD ©f al £ð S5orða, 
y««r €ð &i«m3(ptur. O ! fcöaD mergum,fi cðn er ftð djrifremt nefner,ðietur UtlenD* 
,n 9ut Jkffc j?íntiroDa öíert oa fjejfum verftu oðfijDurfnt $ijmum,uml)c<ria ©rotts 
^n pffar talaD f>tna fennu ©pcn, aD íef um Bcfó, aD SÍaanalctteD i>er,$ctt mun marð a ponum dodcd i)atD«,¥uca4.yíoerpu peUDur TODaðC^erD cour 3toeuD>^íamij» 
m biooDeiCöiuum þijnum,eDur ^raMDrumJMjnum,<Dur Séttniennum fjijnum,eDur 
v >jfum Sftcogrennum, fb aD fcir biooDc.lwr aptur <inf)\>ern $tjma,og f> at? pevDe f>icu 
"ibuvgoQDcD ; í)ellDur,n«r J>u gierer £cimboD,f>ío biooD fcutœf um, \>enubum,1)eflt'< 
JinoðblinDum,oð muntuf(rfltocrDa,foí fceirþafa fjierecfe aptur aD ðtefa,fj\>i paD ffal 
|i«e aptur gollDeD wrDa i upprifu ricrtlcutra/par fprer,«fpu cfjriflcun SJtaDúr ert,«f 
v u t)ínt i fjeirra Upprifu £lutDeiíD í)afa,P(u ftco tif ,aD Jju ncuee <$)lutíf ipte i pinne fpvre, 
fofu \>crDerfcell,ogf«l^i9 ccfc ft>rer«£)ollDe pijnú.paD er,forer £ijnumSftconnga,f)oec 
m þeiift þann cr, oð ncer |ju fter «inn nauD(taDDann,«r pu JjicttlpáD gi«tuv,pco lcot fo 
mn þtDfuDarfta 8tt>Dur$*.piiooD f\>«D« fpr«c€prum |jiet,og taf faD fprec $3oD fvctt 
^3uDc,tií aD minna fjig oimD giera ©f pllDu ftijna tticD ic'tarlcifané 93«rf« \eiD þinn 

^uDftaDDn : 2<ot cingaú ocraunDann ff il«jin,j,o£ier oficcfur fie ; ©ícpmeD ecf e ©ieí> 
tifnenne, fegicr 93onli,Jj\>i fprer þana fjafa futncr (Snglana þpfi oDitanDe, #<br. 13. 
|)ann meinar cun Sfa 21braþam,(öen. 18. Ogtoar.D þenum jaD aD mifelle '©lcffan ; 
•Pu\>eift ecfe þ\xrium ©uDS $ecf cr aDðiera,enn (>aDi>eifUt,aD þann |>acfa Díll ctllt 
foD,f«ni tl)anné ^JÍafnc ði©rt oð ðiefeD <r. 

SramanDeoar <g,og pier þpftuD mig,fcgi<t ©oomare all$ »g)of(Dé. S>u ff adt ecfe 
ðieva Dfrijfe ^tnum framanDe , f »i |>u varft framaiiDe 1 2*$aoptalanDc,f<gi«v ©uD, 
MoD. 22. ^>u ffallt og bur.a f»aD, aD pu ertfvamanDe i f)inné"vonDu 2£gt)pto, ^ev* 
*"bu píffave,í bcirre 8<pr« < 3Beiitun<,p«.i í)rcc!Dootu^^)tt)fcnu : 3 binnc cilijfu €anaan 
^ ^itt§oDur«£anD,^conpD cttttu inn aDgcanga til l;annó^)\)ijlDav,pcttnð«D co pig 
fDlciDa,<cf< 3<fué ©onur ?fíuii, pcllDur 3<fué 6onur ©aoiDé ; §orfmcn <cf < bca, 
m f>ann I)<fur mcD ftjnu SöiooDe enDurlepfí,cr ficoffur framanDc par ntcDal finna eig* 
J^n,og l)paD minnft vprDtur ca finne§oofhtt'*3erDufprer pijna ®fullD,femi)arft ni* 
l *ður ror-.£>)nmatijf« , ogfo^u t>itev,aDþaDfi«ecfenoog,aDðieral)inumframanDa, 
^tnauDftaDDa ecfcrt?0<<in,pctt.fcðguv©rottcnn ficttlfur beft tt)tfijn eigenOrD,par 
P?u f<gi<r,e<\>. 19. ©0 f<m l)inn ifil«nD<,fo ff al UtlcnDingurcii ocra, fcw cD reifer um 
pica ^i ÉC; Ogcnframar: <þ u jf tt (( t ÍC f<upptafa ícifar ^ornff icru &innar : íþuffaílt 
Wta f oer cptcr l)inum fcotcef a, og pinuni utlcnDa, 8<pit. 23. 3«», íþitr ff uluD «lff a 
wf framanDa/^i þier voruDframanDci2S9t)ptalanDe,fegi<r t)innalttfllDe^cnunðí 

i2) V 2 ttr, v 57* , fþwt«tií>« ©MnuD«ð<l>t<tSrinifoftf. , 

ur, £>cv>t. 10. €cf< mt unöan JDeffate ©f pliöu Ðoltut p'ijnct ff tíD<t,®ube' '95^5 
fceilDuci ^efte tidTiíÐct/fo fegKt; ÍÖcottctt, €poD.23.. <£fjht futurSfautODmaf ítö n ?( 
«Duc 9lfna oiílurcufanDe, fccu jFalfcu cnDelega fteta f ab til Qtitltj 9Bilie nu ©f° tl<B 
uD einn ftuíc o<ca fijnttm Doin (f ullölutnDen i foíttíum #lut; #oab J>ctt<cf<,cff) ðrt ' 
uttt mcita <»Iigguc,og £0 ccfectoœceannab/femfpueab íjt<era ofö tilaD giceta j>ejf flC ' 
at ©f pBbu ootrar,J>cn et pib algierba 09 aifuiíuga 2egmcul€í)cifti,er citab jtetií>uf 
t>ico tnattp. €ap. 5. €íjf <ö Dein< pbac ; ÍSlejfeD pco ec pbuc focmcia, og oibieD fp f * 
ec f>eiin eD fmcunapDutog offœfia. $il í>\í«rð? @o aD Jiiet fieub SÖotn SeDucpD flí ' 
fem cn .£)imnum «c,po<t <D ícetut ©ool ftjna ttppt<nna pfet tiettíaua og tcunglcot«> 
ogrigna pf<r eonba og gooba. 3cfué mcntte pi<c Diacft unvtaíd, panu ear i.©u&' 
SJípnD/^í)iI. 2. 3cn, flcnlfur ©ub, cilijfur gabcr og5ribUc*£efDing« / gfa.9. 
fijtel<ecfab< paíí ftcnlfan fig/tafanD< íþioontfíSJípnb/Docben I)iijDuguc aRc til íbatiö' 
'an&jaMGtttí&coffcnfr ©auöa/ftjban ecj)anuppfac<nn i ^)ceDetnat,ogl)efuc 
unum ©otfut gitfeD : €nn peííijfar ©cufur ? 9toD ©uDö og Qiingan / ©pnbaniw 
gprcr gtefning,!). Sínba og eiiijft Sijf. £o<rium pefuc i)an þ ejfar ©otfuc fenbt ? Ðuiit' 
um ftjuunt/jHitu fent fjann f)aDDu,ftettuDu,l)teDfttpcítu,meD $>ptnum foronuDu,oga* 
©cnlgann uppl)eingDu,ecfe«ínaftaí>eim,er ftooDu ab QBerfeuti/pellDuc eg e'Ilumeof' 
um,ljoecca (SpnDecaD ©ijcDarenar £cttoga ^roféfeft fjafa, ^\>t fprcralla crpain' 
S>aaettn,og ellum ec @uD6 i)eiifufamíeg ^ccciDfcamboDen : 9>ettagierD< ftunn> fí'm « c 
í ioom< ^eDurfme* 3Dijrbar,{><gar alít SJIannf pn oar fhut i í)inu f><rfel<ga|ía cBoía'Of- 
<&5fasuaftu fjtin |>ar fi>rer,©pnbac<nn,nœ.c{>u fl<c£>oinjMnnl)vengra,ab gíefa f;en* 
um ecf e ab et«,«bur J?pt fta,og gíefa t}enunt ecf c aD Dc<cfa,og nema þ u f gíet ct, f'O* 
feínf aliDcci til J>efá,aDpu ftect foimirutú@»nö«r|Sijnarfpr«r @uD«,þeioallaí)«fnf 
<£uDS SinDc i ttija ^eflamentenu iagt fo rijf t oo oiD SJíennena utít nocfucn <£)lut, fen' 
J><nna. Sllíer follum oter ©tiD eoctt *Ö<cta/<»l <f l)an <c ooc #ecca,l)Dat tvþca þani/í > 
&t\t>ux ? 1. «&oac <t £ltjDn< fn>,<c ei<t <igum i^enum ab auDfona ? í>oi 10 
co £ieimig ^etta, og gieteDfo <cf e pai^íut</Ct cg bijo ? ©egiecepcífíur, 8u<- 6t 
Jpaái ^öoDocD <ru ccf e f n>ng,iegiet Sopaneé, enn <g eil fegia, aD $<tta et cttt af þú nl ' 
íi<ttufiu,af Jjri'm auDocllDt?fíu,fpc<f í»an fcmbuglciDCt&oablijtelfie tj?cnunganéáíi^ 
fiíecDoiD ftg,f)ícn þ oí femt)anft(inlfucí)efucgtect©uDeimoot,og pttecfu^aDetítfecf/ 

fcm í)an gietut íibflfit íöreebtir fijuuin/f^taa elitt f oi goobu fem @uD í)tfuc penum gieff/ 
eg tcftit í)ann f> aD po ccfe af ftjnu,i)clIDuc f)anné,fem cw öílac (Siguc. íörottcnn tt)t» 
flocf fu i ofílöcul 3!({Funat, og |)eiptrcefn«nnar, enu foeíf t ofð 
í' Siífuua til ^tjn og 3(?aumgane , ; íþier ft< Sof íöijrö 

og .peicur, ttm SílIDer, §lmen. 

gtoortfin^a aunnukg tptex Zxínítattf. 

©ilbfpiAllíD/ 17. €ai). 

3 P« n 
©unufcas cpfct* triitífattt. 57a 

íþan £íjma. £>g f>ab f tcbe fo fcm el> ^efttg oj ecf tíf Semfa. 
ícttí, abí)atlferbabeft i giegmmt mtbta @amartam 03 ®alt» 
íaam. @ft fem $oð giecí: tn í nocfurt ^auptttHvmcettu í)Ott* 
umttju (ijfprmer^en ,í)oerfer abftoobn ívunðtfrai,í)ocfu 
^» uppftjnar9tabber,oafoa,bu: 3efuðoobc«9ceiflare,m#tma 
ofs. €tt fem (jan (eit f>m * faabe í)rtú tií petrra : $areb pier og ftjneö 
mt ^tenemommum. £3 pab ffrebc fo , f>ai er Þeír gemðu Þaban , 
jo fceir ttrbu ()reíner. €ft eírn n>t af peíut , ncer f)an fm £ab , ab íjann 
JJt l)ciíbrígbur oorben , fnere (>au aptur, íofattbc ©ubmebljmrre 
^vauft, fteft frattt m ftjtta 5((toonu ft)rer $cctur 2>cfu , gíoranbe ()om 
m padet , oa, peffe mt famoerffttr. €n ^efué ftntrabe 09 faflbe : 
Jbeet tooru ecf e tijtt f)retttfaber l <£n (joar ettt ^tner níju l S-unbuft 
J^perpeir apturfnete, ab gtefa ©ube SJíjtbetta , nemafjeffe UtíenD- 
ffður? Da Oanfagbe tit fxmg i <ötatt uppoo, far ()íebaft , poiab {>ijrt 
^t'tt) gtorbe fcíg l)ímípíea.an. 

Qfrorbium. 

pccfu ftoocaDfte«Díiðtnunuc<8JuDö 09 «0íaíí<i , |5aD faneingen£n>ngatt>tab. 
j?ijca,og eingeú £ugucaD jcNlia : ^)ttec«Öiana ocit f>\>aD SJiaújiu* ec, ncma 
3J^tnnftuð SlnDe fem i tjenum ee? ©0 ogí>t>aD ©uDéer , peit eingeú, nema 
jjpiiö<s2ítiDe,fc-gier$au(u$/ i. €oc. t. €mtpoaDttoc nmttuelegucefimingucnfflc 
c ^mt til pefé , ab coúfaEa ©uDé UnDccDiwp , paa f pnum Picr po aa pe jTum 'SÖtiémun 
'°*uö jfijcare ©cetnaD siecMfuíecleðDummeice £ugai , aDfamaúbecaI>a>lé9lí* 
»v*ttc 09 oocn C8anmattt,í)afi« Stiettlcete 09 t>oct SKccmgla:te,f>anS ^ijöDoom oa S;tu 
^"ffuooca. Sft fðallcaoeajlbonéíþolenmaDeoðoocatþttccmooDfFu, t>afia©iaD* 
J Ul >ðt>octÐpacflœte. £aúé Sllmamcpecfium píer ecfefofempaD ec. <5itt SKiettfceíe 
i« UMCl>a " °f öccfí fo opt/tiema i ©iceÐff uftcptoi toeUC>uv 9tijfDoomuc(>anéljjoleúina , Dí 

<Öaúá ÓSijáDoom (Fpnium t>iec ecf e,enn l)an$ gatnfllunDac ©ieD/bané ©iaDjf u 0« 
Wunftme nieisum »iec r>t>at> beft pecfia, ^oi ^utuc nij 00 fecff pfec ofó «t í>oeciutn 
í, i0í ane,3orDenecfutl af f>ene, cU(>\>ecceviecfícijDum,fpnDu0ec Ocmac, ogmeiaunt 
3leaacefia ^ac t>aúé <Spoc , fem Driwpaaf ^eite. €9 ffat ecfe fuDfomna mijnci 
"'manDc SUiDe, egjPat-ecfe tortijna fcanmc €pt>caini/pt)iegem QöuD og ecf e «ÖiaD* 
g ' fesiec ©iccDjíaú funlf fpcec SWuntt ^)ofece ©potmaúð , £ap. ii, OgfcototŒ 
^bacen ecf c fanflflPíD peffa gubDoomlega ©ffu / «9ít>ff unfeme og íþotenmnceDe, 
oq } l HJ>«ntt úe Sðlabue./ foD cc, ein ©ufa , cinCBotné^oota , og -ccfc íííud , 
Cfc P acfa p° nutn eDuc fannaft \>íd (>anm5 feDacleða ©iceDffu , margur (>ocv, ica, 

fawvwuennfUire, ®cwtw (>iec upp«^wmvmi^estanum,aipcfrf 

3 9» 3 imt 
573 ; 8io0rt<wí>A«uiíu&ag 

imi tiju íijff roflu «8lennum, fem 5í«infat»«c Dotu , b»erra einnaHeina aptutfneM 6 jj 
ð<tf ©uDe ©ijrÐena , enn Ju'ner niju glepmDu poi aD SöragDe ec giertoar. v- 
fftpta ©uDfpialIenu i.roo «£Hute, 09 bugtcíDa. 1. Pbacflcete &itm« niju. 2. $ acr ' 
lo-te binní eina. Sefu gooDe SNeiftare , bjatípa of<5 ^iec til meD ^rapte ♦ 
SinDa , 8 m e n. 

Utfeððiitðefi. ' 

cfeer ^rwen aHrö, fegier $autu3,2. Ityfo. tdMm er íjuti póframboDetí 
DrDeD l)t\)xa,f> oi bcilfufanileg ©uD«9ícaD ec openber ocDetí ellum SJíotítiit]/ 
«fegier$ofhiíenaptur,5£it.2. €c bon talar um £í)rifttie*$8oDeD, i beeriu^ 
Scmen ec eitt .£>efuD*©ticf e ; ©iarguc ttrocr um (tunDacifafec, cnn co SreiftingAf' 
Sijmanum, $ca felluc l)an f>at frco,fo fem fiuttfnaccn fíenec.ic«8ucam , €ap.8. W 
ttijfu ec faD fatt,aD §teifting mcrfer optlega i Síitninguííe jtat J^ecmunaac, er @ u ° 
laturSöettiumfijnum mceta , til aDrenna fatt : ^Duc íjcfttc ecfe benDtnctnrtmanW 
^rciflne/fc9ier^3aulué,paDcr ^ootlccteprtD fem SJíenum ec bœrelegt í ©0 nefnet 00 
Sacob SJJootkete @uDéQ3rtrna,€ap.i. €nn@uD freiftac ^nTmö w ftunDum ni< 1) 
GpterlatcOjnu : íþegar ®uD líct íöamD allt aD Offum goinga , . «iwarD6attn fl > 
ftciftaDur,aD bantaIDe$ooIfeD,2.©am.24. Sþegar €iecbiae^onunguc bofoe eucr w 
i ellufijnu<í0ecfe,f(« fceiftaDeft f)an til aDftinaS&abpIoné^efDinaiaeenDe^ö"' 
um giaac*©íooDu fljna og ©ccfemac ; 2. Gbron. 32. ©oaD JjaDmaa alltfotuw 
»£)pllD joata)aD ecfeec tninc Sceiftinga^on i ^TccDlœtenu efi í SJtootíceteiui/fo fmiÐ?o oI< 
ðctinguten fteppct fumum i £Jtecentina,fo Jmrfa og fterf 55ein til aD fjola gooDa 
SKergum befiir SBelgeinanen fomeDtil Dboofé, ti( DfmetnaDar, tilD^acflcetcé* 11 ' 
©uD,6gjafntoel tít SífguDoDtjtDfunat, jan, fcim og fem @uD bafa aaDut eel f>ecft,o0 
fcan ter ©ttptenu IjafeD befur, enn fett til mif illtcv §ignat , b»at utti liooft <2Öit!ie be^ 
3<toboam 09 3ebu Sfcaelé ítonungat,fein ecf e dovu f ongbocnec , enn @uD. £0 upP' 
l>cofco £ignac»<5tool íötottna ftnna. ScfeperDucf öt' ncitaD/aD alfer f effer lijff f^J 
Qíenn , peit í)afa i fprftunne trroaD m €I)Ci|í , f im uppboofu Jjetc SíaDDec fijnatV. 09 
fegDu : 3£fuSJ?ciftace Sípffuna íþu Ofé, paD b«fDu ^eic ei gtect, nema|)eic b«t D , 
l)cort9íifteD af©cottne, og tcei)ft ^ei,aD nieDbenunitoceceguDDoomleguc^captmj; 
<£t «ö ©«o foct eD f ufíc c\D fccpDa cl>2 íijfga,faðbe Sfcaetö ^onunður^cgai: ^onutið"^ 'í 
af ©pria fcnDe Síaamnn biíí ©prlcnDffa til bane' , £aD eg giete breinfaD fccíta ^ a " f Ji 
fule gijf^rcö, 2,SXeg. y. í)pacaf cuDfœrter, aDfaD befurwcDaDjefnuIagMF, 
J5)aga,aD IccfnafeféI)c»ttar^tn)fDoem, ogaD uppeefið af DauDum, fem er© ui t 
«Heinð, fo fcm ©auiDöottac , og ec pei auDtoítaD , aD pefjec peifulKenn l)afe.tíl'' , JJ { 
Srelfacanum nocfucéfonac guDDoomlegafi ^)eiDuc,f oott ei f>afe ^eir oeveD f« fi T c0 5Ifo 
umI)aué^erfoonu,famtDugDeÞeff«?:rto tii 8ijf bamané Scefningar. . iÐrotten 1 >«» 
nabe poa «cfeftrap,einé og bin líjffacaa,et gietuc um l)icö SJíattí). 8. €ap. ^^Lp 

§an fnart 09 fajDe •. £flttil toettu ^ceivn ; ^eHDuc faflDe ^an aHeina : SftteD 0$ - (gptw Zxinitfitii. ; 574 

$fcut $ienúemennunuttí,oö (Mtufceirfolcttnga 2eíb tií fmcca tor ©amariaupp til 

^ufalcm/en cw SeiDenne í>afa þm l>retufaDer oorDeD,f>Di ©uDiptaflcD feaier : Dcj fhtf) 
^úDe^c ífceir ^oru 21 ga1)enne,2lö íþeir £teinfuDujt. Sþetta ftjnecSw |>eírra, 
fvhii efuDuft ccfc um,aö giera greifaran* <6fipan,í)ellDur t Srauftc fcann* Oxha 
£ l Mubu gcrD ftjna tii j?ienemann<mna,fem epter Seðmcalenu cottu aD Dœma iuft,i)oert 
^ttoceru^reiner eDur ei. £>lijferMru{> eirípeffu wergumpeim,er eimlia ©uDe trepft* 

a MrDe {jeic ecfe ftcaj? 5öcrn()eprDev,um þca £lute ei £eir Jnirfa f> pf iaft. QBanmwtm 
per:*þo ©uD fiiecD* Olugga ctt £immnenn,fjctt fann ecfepettaaDifie,^un(Eijtur 
gt-itm jafnoet f>icu ©uDS Sbecnum, 09 pceDif*c ; £\>ac faouin Piec íörauD &íec í 
>9i>cmecfufo aDfjeffec nepte,5ÖJarc.8. *£)oaD tijtt^enDcr ofö f> Pilijf t nccr ofí {>pfec 
l J!t^aDolijPíe9t?D9 ermarflur af oftf ipejfu mieoolijfurp eflftim Ctjffjrcttu SJíefíuni: 
^Hii f)inuerumúierfeim ncetjta lijfer,aD pegar ábrottenn* almcwttuga^enD f>efuc 
( to ^cftof< af 9íepDetle,Þai erum \>ier peftf fo ffamminnuger,og f>ann$ £>tte ec \>afl(i 
^igur -^icd ofð enn ©nioorenn oa ©teinunum,£egar DÍegneD ofann fiemuc,fofem 
^pcomaDurcnn fegiec : Ðg I)paD er tijDara en paD,aD ncrc Slngijlenn Þcepngec aD of<, 
S.Hiec pcttfenumtil íÐrottennó,ÞctterPort ©inne til I>annö,fo fem (SfajaáaDDcDt 
^toft,£ap.26. Jpoec ec f(tt,nœc|l)ann fni)Euc ec,eDuc af ein^ecium 2ijfl)aman$ 
P^inum plongaDur , aD ecf e fte f)an reiDuíwenn til aD giefa ©uDe £anD(Friftftjna,ef 
™nn mcette^uppa^öetcaneijfccneftné/Og aD fjann&ifie loataaf eflum^eim ©pnDum/ 
lt &annt>eit 09 fciDfannafr,aD fyann fcafe f)inn gooDa @uD ftpggDann meD ? tyerta ec 
"toijfu 2f loaca fíeftra 3flana,pDi eingen ()pgg *9 ^ ^ sctbba ® uD,pegar fo cttftenD* 
5'2lfetntngureneraD fenugooDur,oggcinguc paDfpcecfu!lt,ef©uD ícctureinn burt* 
^Uajl i (Sirof Djoomenum ; €n þca tr Sfnanna pant,f egar £eitcD er f omeb,feger £>cD* 
í^eD/^^erneg þtim fieoaceDctt<StunDum,paD ftcnumoieraf^eim mecgutn fcut fjcm 
?}f« letgeD,en ©uDí íþolcnnmœDe og ®i«D(fa ^efuc aptuc oa c ^cctuc ccijl,aD ^eit 

&tmgu bctuc ftjDann enn c«Dur,nema miDuc ftectt ©tunDum,ofl lcttta jafnoel ecfe 
?NMim eeflum,ec\>creD ^afa Drfef tíl Sleinícctiífeirca,?Dur afíaré ©íootgaangtf/oa Jmö rnttnte f«c ©auöa*<3Öon/l)eiDDe f>a& @uD aD ^ioílpa ftec til fctjffen^enn «c BaD 
{*PPíds ÍÖijfenuupp c« íöacfafi/^ctt ftatec 2SfenntijteD/aD?öarneDí>aftfaflt:écf« 
pftvg ð«t ; SinfallDleg tí ©aga peífe,tn ^o tr ^un utoatuleg tit pefí,og f ac ttl muti 
JHf öiP tuD v>tra,aD gieva peim ^ití* DloDa,ftm tru SBern i 6>f pnftmeiú/tn tcf e i «£)rccf 
f'nent, i.€ov.i4. Dg leitti ©u&íalieina ncec ftim coiigguv ; ^nnanaD^tvtÞacfd 
! ltt '«Dur giaUDa óenum litlav ^acf tV/iicev ptiv (loppntvtvu mv CBanDvœDunum : íþttta 
f f Q lmenava,tn QJitne ^uvft ti( aD leiDa,jrtftmel I)iaa Btim,ftm ^vaD bejiœttu aD tiita 

^^^tvva^ilia/Sucia. £>$ ©Dvum aD »eva tii €pttcDctfmií/«fom«ttu £>tta|l ft)vcr 575 giooMiiba <SiithiD«3 fym pintim Mu @(ððum,u«t SJlccler epnDanna cr uppfplltur. §íf erti W W 

»iemfl,at> 5>«ftarner 6«f*umfnwcD peffum niju ÖJpíingunvog taíeD pcúu $r#f<* umao 3cN befoe ei giert 3«rDteifn pefTa af ©uDð ítrapte,oej poi pafc peir ecf e ðpt» l 
weD. 2íu á M r aDfennu iHð<2Bon af pcm ipco £>a ð a :eierDeiliO pcflar (Ebvifn* 

^nLfvS-T 00 'í 9 öar tcf £ 0lí ' ft Ww&arin mciuteí)epta,aDfpter$Seeljcbub fft' E< 
panwt^teflano,euc.ii.-' $ab ðieftic oa jf ieb,aD peíc b«fe tntao petta.fpcec (SD 5 ' 
ngum,8enDum ftjnum,enn ccfe bpcDt fo mioa um !>in wtlenOú'Sían : fceim i>cfur 
Js?/S u . - £ m , e ,ei ^'fc fn«re apttír tíí í^an^cr peic f olluOu eanmi ijf «11 oo. fctfW 
^'omicu^op.8. íSnn ©auu peffacat cc eingenn $erf ; £oHD 09 SSlooD erhooö" 
sSTr ■ D °S ft ' ofó ®PnDeua,ofl aD lctia ofð tíí aD ðiora@uDe íþacfer^ jwmiro ðioffe,enn f> egar íörotten pofDe gicfeD pciro eilum £<iífunaaptuc,pa^ fefflií' 
mt pmcr mju oib paD,aD pcic oortt ©pDingar,cnn. bm @ami>erjjfur,$ ot ecf c wiflDU ^eit 
oerba potium famfccDa i Slptui^atfcnu tíl gcclfacaní ; iþatlocð er »ort «bocf íact i>f 
©uD/cr poaji rocft befirc boíeD aD bijrfa ftg meD J?tcerleitonum,«0tDjr^mfem<nrici>0 
UnDtagnene. jbegar <öfeinfi«re $fcraoni* pefuc iuxiD aptur jtjn* #etra <Své> 
pcn giepmer &an-3ofcpíj / p»i bantoarutlenbut; tycgar efuQDa fcriooturefi/ícm m 
ioooo J>unO a&fliattDa^egac f)an ermtgicnflen fcœ 4>n^$ebucnum,fcmflnfi)»» í 
um upp atia ef ulibín«,pca srijput í)an fprer áloerf ar ■pjnum m^mm^séM 
»ar mitlu mtna ff pUDuguc. eo gdnguc JjaD til focct mergum af ofé ; SMi @«§ 
uppbnfeD emqBefatinfl til £eiburð/til 9tíjfDoom*,til (£mb<ítti<$,p« oili í>afi ecfe ÚV0 H 
um^t<tíur.ujna,eefroimi coDucooru banoSafuinoiar/OgfaimiícííofDuaiortoelti 1 
0«n* . ífcegar pmntfítnamuge befur (agt einboecn unDcc 8ijma tncDnocfcu fiWootWf/ 
annafcóöert^eiliUííötefte^ie Wu,Dfbe«be og- jOffoofnum oonDra m&M;u$? 
WDucðDfluofla OTfuma/fem mine SJcautac ccU/tíiaD tppta ein^crmewíaucD héP* 
mam feffu/og fett pan aptur í ftn etaD,.poa ftijngur ban bcéDe 51uqun tnt/Ofl 6« ««? 
ppftuna bonum/fem ban ^o ftecaD mcniúDa piDfama/fembatmmaiíteóoia^ð^ 
I)a^.c aflnD ban ntep { - tíl aO íjecfia C8anmcottftn/09 efapacanð @iœbffu,ou ptwtW 
\in Ox>m fm/cr f)an ppfeft eifla ^eipter aO ðiailDa,poo fegicr pan uíeD fimifum fiet' : ® e^Fí,ifc.peirca be^e fpíðt íeinrintií S5auDan*,etíaOÞettprDu bciíbroaDcrcu^C 
i)amamim,cn fprec qíanbrróf un íöcottenð ©iceoffu, co eocilune qBanb'ctícc. > ^ÍJ 
PDu Oflfrcopejyuro utlenDtí'fjRane ipoí,aO ^cic fnecu ecfeapcuc tií fíjnö é«fnací/JJ 
WDDu oac meD , aD ei oœcu f eir af binne oftjnelecju ©ubð í€prf iu , fo oö ^<tr wf" 
«uuet f)inmic fijneltíu; eo Pil efl fegia: 2ÍD þeic,fcm egf>iet aD frmuatro.befe w'f f pt<r féviniíaítf, 57ö 
ffc* \>iliafrœifíífcít.toetA e.5rl(lí 8imum , 09 ccf e fcccf iaj m , fceir fctt} ©wab'rceDut 
wffarn ofcacf!aiHi«}ana,cg ecfe gimer « panpfcijf&ttma/ feu>« £efuD @afn«om> 
■iW/Oð ccf e einafio m'ecf f rijng, gierDe ðott og ðtccbDe oila, pellDut *a lciO fowt jgwne 
fcjflfapej fro/et (>an flmifer fwiDu. <$icr *>oruro tíl forna rotíenDet , <an fcuDtf 
$cinienum,oðfiatl<egec Sftaeló ^otiat^ittte , fo fcm ^auíue oD Ðrpe ficrofo 
pp. 2. 4j»m aD feffct nijti ©ptungnt f>afe 'nocfucn $ijmn«ptur ncttD finne anO* 
3U ..O.eilptpöDe ;$aD peit.pann eiiviem aiícinatoeit^esluftrm i»tpaliBro SBotiia-: 
m ficmmi rocr til,UtlenDinðanoepnef, oB jpjét ieput lijfiiroft frfium UtletiDroö , 

•WIDureft 2U>tttl)ani*;eonum ^cffuiu eptet ^ollDenu, fc aD iSpcttDeomuc Sreli«f* ■^mirvirttiieciwuaipin yiuu,ítftyviui; / w"/' °- vi«"> ^ | V hh» . 

ptaDcú .©pbinflo. eofero aDíÐrottennrotfae£eiDinöiflfprcf fceroi^egnafepnia 
"niiaoneioot^icrpa; fopefut í;an rotxef eD £ co fotet' of* fe.f uro £atBpDgi$ pmto 
»8 gjaiitrwat,; |mít <ru ■« , f&rotm& enn met innplantaDet , fo fem ^ojilim aD DtDe 
%n,9vom.n. Snaféup ðtefc aD fieite enn'einieomaritanpefl^mcDaítijuSfr 

poðciieí^pcfingutimt eittfmn aDfputDucpoec jpiútur nDmetffptntcír ro mepol 
pían.nana,enu í>ann foaraDe ; $>aD twu ©ooDgietDecnat, p\>i mca ei nepta,aO po.» 
'WfiOe f<itr, Oaðlcð SKepnfla fienuct BaD : t£nn pwtneð fcm pc.ffu et parcD ca meDol 
f öt «J(anna/ja iíibptOté, prc oetía cgfco , oD íæelgitftnmgor í5)rottcn>oa^«rfi«t«o 
"^crfofj^auciðefjm (fi<m<ta$i[IDur íjim fumuro i>erium , 03 eg roco fegio, f>tm«fl» 

'íotfluro: Sþa'rumþpððeðpaDfattiíc, etpinetfpefU fegin: ^0fum«tvanJ>ocfe6ef* 
"'envfem jfcic mcito iTpiiDuget<tu,fefum fyfc , aO toiet ftaaum &pct annnn # o§ þat v«m 
c wct eittfuroflottgiert,íiaDan wentum píct mcica^aa laatun|>pietfacfa9íonunum, 
)** fo nf ^jinrto fumcr()pctíer, fo f«ro til.oD orfa Bco til , aD feaflDa mfroiTi (öooDoifíö* 
j n »e,^o fujtoj ftunDum, n<?r $ eir cru iciní)pcvmm1??rautum ftaDDct , fcro poaD bcjt 
SftlOjtH \)oc giott: €nn ^oDut tioefaiía, frco- ppetiuniaD '.fitmur oli 9oot)tBi.0f # og pH 
pfojnírií9ief,3ac,i. m oflt f)oaD fcoa SJeennumim f iemut/ paD f iemur i fpt {tune 
Tteia ®uOe ; ^enum pacfa ®l«ú fo lijtt , ttfBpi.ttietfioaum ijaií edc, enuíteitum 00 
f panné ©iceDjírofjatíé^efgierningum og ©mDfemOúroJ^ocfji ©oð # i)wrn ítijnio, 
c 8 bctt Shignabiif ; Dg if al paO nu fo rot*tataO utn paD fprro, 

^u cc fijDatí. ab talauro íþacf lœte UtienOinsfin'0, og íjpaD Pier ciguro ofím ot> l<ero, 
^rottninð^n af ©uDreroun uppfíjfa ogfocDcema6e(fn ^pnflíooD, fngoeíciumoren, 
* J iattt). 12. ^jun pac framonte,oð bo DooDejt í)iinfo ai> ©pefe (Öolomonií, oO ?aum» 
J t? 'i l)roofac penne i fccijum jDrDum : efl <£>oiomeroó 'í^ijco Wriijeel .nO'ttifn* 
J^ 1 Þcjfn ífraptaBecfe íörettífiö i boi mm«ðpaO feoia, aD peffí lítlcnD|íc ^JaDut 
* n m ftieta f uirot mtrsum SttfvtÞ íþocf fcetcfmí piO @uD , ípccr tyMtfa SWiiow 577 gioovfaním <_5u!íut><v$ 

Mfa €»ö«ni0áídte£ l>amví<\D ?®uDfpiaU«D fegier : £aíí Me^JcijfaD ®uD$# 
£ctttte SioDDu, wffeig puOnDnriin ^vottiK/ogalltljpaDiniiecít^nð^.^w'j' 
fegiec ÍÖaviD/ fjttac af jicamctt/ 'ábtxmn cill aD allec ^artar <S5f apnaDar oorð 1? u ' e 
®uD lofa / comeDal ^eccu aD 9vaujt«ð ec ecf e Jjinn muljie, 2í(Ja £(ut« í;efuc ® u5 
gíoct fiec til íöijcDat/ ogtil mcac ©cttiu&kttípac ; D|?anDetiœce,aD«Ölen bcmt'uj 11 ! 
þoa pac eptec. £»aD opt bijDucíÖapiD / aDSiennjfuUOuDeSof fíjngia ? «0lopí<J 
faung ©uDenijan Soffaung, SJiacia @i)ftec Beicca Síacom? giccf rocogpcijfaDe® 11 ' 
uijSðumbum og ^)ííooDfacum, f>«gat ®uDf)afoe giect I)ina ftoocu SnDuveaufu $f 
geolfe af 2£gnpta(anDe , €coD. ©o ec paD en nu (mcö ofö bcc-Dc jf ipaD og eenig 
Iegt,aD peijfaGJuD m«D ^falmum og Soffrtuiígvmn , eptec ^cw(é?öoÐe,€ol.3.€aJ 
fegie eg,aD {>«(Te<5amacitan í>afe fp«D«D uiD SUuft ; <£n Jjetta / gD fjártn pcíjfaDe # |3 
meD bcocce 9vöDDu,f>aD mincv migfacctt,aD\>iec((tttum8offaungwa öocá ccfeaHcín* 
wtafoolgna i #liooDunum,l)«uDut fjat meO i ©uDtcefiw •gtfattan* / Jtói í)i«t JfonDiK'/ '; 
f>an fjafe pvijfaD ©uD, af fjveciu auDfcett et/ aD «£>uguc fjefuc «Dícafe folgt. <£tf«««rDU c 
©totteíí meD JjttipcijfaDur, aD rtcttígaft fjann meD ^Bðtuniim/écf e f)«llDur meD 9íiw 
«nne alleina , Ijwrfuftm f).uu fogut ec , (janu uegut ^)íactaÐ,femet $iartuáíía » 
SRijrnaná Svanfafare/gicrtep eirfefS/ ctfatam«ÖanDÍ<gacQ$ijfuc og^fafma/alíer 
aD ©amne ftecbcvöfa pcc-c fncec tdUsSWux, eDuc til anacf ©icttlijfi^fjpgge SJíeú^' 
f>oettecfe eti fefju nocfuc ©uDíaftaii' : Sfettamun ppfiaíijtcD fpufieD, jbipaDtf a f 
ment,enn ©ud lcetut ecf « aD fiet (jccDa, £ o Otöetl ft«u gooD, þo SÐpcftucen fallegi' 1 '' _i.:tnu puipjiu)ui vyiK'e tui , iuuivhiiw vuíiimuvvcvquuu ui.c, <nv» |iMiyis _><«n *" 

oð^aulufogöilaí i ^omgeífenu / 2ícf. 16. €tnö og ©uDö «SlooD«c,«ims og ®J 
^cflllum fígfegieC/i.€oc.i4. €g (fal fijngia nKDSínDanum^gjfal ogfijiigian": 
.t)ttgff otenu, J>aD er, eg jf al lcnta #»3 SÖtaife fefgia , am&'ejíaer&auftefionijt tíí fl * 
^ríjfa ©ud; SJJífíu (vetucfcétuc íþjogrt ^íopfjíí , «c fcann (>roopaD« ctf (§JuDé , ðf * 
14. €11 ecfeðietutunvaD nocfuCoafefteD^annö^áCítbcerajl', inif(ulníur#eigí flnv ( 
^ccotuc SlunuSRooDec @amu«Itó, og miflu bmt Scro og í^eimugíeg 2fnD»acp fl ' 
ninac &looDfallfitt)fu i fjannð ^ptum/ fem ^ocaD píantaD Defur. #an §(ett 
ftanDeD og biDííjt fpref, ^cw fi)rcr < gref<D, ef þ iec f)afeD eitt^aD at nsoote uocfrtím ^ 

tíT)t£>ur ^9Dingfl/nftTp«it|ierniage v»iinjuouomuriajig/ ao peu; tejtuou 
'ftom fDrec ©uD : íþannen gierDe §ojfua./ 3of. 7. <So 6reotte S)aoiD / og M^ ö , , fcijöuc og ^auluð/i.^im.2. SiD tföenn jfulc uppf)«fía óeílagac «9«nDút, ^^JJi 
©iDut vjjpíinga/nftrpeicfieti&age piílíuauDmíjfiafig/aD þiíi fejíu^u ficc FJc.it ^telfateBifinemeftuSinflijt. Kuömijftín gemguc vmDau L 2Je3femD«úe,f<giec S^^tób.ij. €toðíflft4Wutur«t@úbcí^^ 3 
r'^nnjf t nrtntífí r>áíí wofí>f«ðier®a\)tD/^f. 136. ^cu/ban tijtut <o £atbmfcáub« 
JJJ^fft,oð forfmcoer ecfe boúé 23œn,feötec bmíeft aptur^f. 101. <£n>erfu wí fcotfm 
? öt u ©uDe Slutmpí !t 8bra&amé,€r baniifaðDeít wa íbupfoð Síi?a,2tuntt ■£m*' 
'IJ^ ^lFanaí/öeÐí onið/Ct þann faðDefr.oecabimtminftei fijné$eDucs , >.£m)fe,3uD. 6, 
•*Mi>,(t<nDuc faft f«i« ©aíomon. (?rifcr ; &wm Dcambleota fplfler SíiDucbtcpeD co 
S^c/'ofl í»an fem auD.mimf uc er i 2Inba,mun ^SeafemDen upp^tfia,^to«. 29 Og $m 
P'loe «S(ane(f i«ft ecle auDmijf ia fta forev ©ubr ?..€fon ©mtDAtejprer hinum óetlí<c,a; 
*iti Ötmurfpcer Æonungí #im<né 00 ^acDar ; £inn ©fullbtSptieotut fntcr peint 
c l°ag(tfla uppgiéfuc benum fo merg tíju SniftmD ^unDa, b&erá ©iceDflPa aD ec bcetrc 
fn&imeneú, boeré SteiDe o.D btenuraUt til ncbfra^ebiitiS pfer t>inum Dr«mhlcotU/ 
w«r <D rolLDtigunt -brinDec af @toolc,í mi liitelcomm ðiéfur ban 9?cuD ; £>ð b&«tfu eru 
JNn ecfe auDmirof ec í atmara Sftanna SlUðfpn, jafnoel co ftunDum ft)t«tefon Söttft 
•ocauDé ;£> ! btnlijf fictninöbeefico henum,feinöaflíeaauppiijfuc fine milDu Qtntt, 
Jö-fcDur allur íifanDc iepnuc ? ©iecanDe .£>enum íþacf er,f<ð<ec i §<rtanum. tþefíe 
j r anianDc SDlaDur hflfbe cuDut.fmu íöcattne- ðuDteflann #<iDuc,Þar báúfiet! til §oota 
wnum , btiaD ®uDe alleina tityepcec, jafnpcl Jjo fumec 93eraöDncí.£)efpin0Íac bafe 
'^teD ftð fo $iöna,ctnfuut ^ecfanna ^onunðac i §pcnDennc,{ioi ecfc Dillbe €ng<ll* 
[jm tafa flijfuaf Sobanw; €c í)ann faöDe: <5i<n tiIaD et ðiececJ>u{>etta,tilbtDpu 
wuDJ8lct.i9 < .;^U fi)r(tbann{»ccft»l)aniié ðuDDoomleðann ^raptoð ^aUb/þcuoff* 
r «c Ijonn benum $>acf arflierDetme. ©0 fem eingenn 4)lutur meir (i»gð<v ©uD tn D» 
*'atf lcrteD/bvjcrum cntur er nocfuD talaD ; €5o «roð3)arflaíteDbanéficeva(l<<2>fatt* 
f r /Oðfnavt aD fc<iia,fco eina(tc / afti3íefumum,ftoiaDÞ<iTe©fpllDawaDftjnafi9t ellu 
pi,er öier leitunfl eiD aD 91'era ©uDt til $>orfnun«V/ par furec fefliec $>aulué i 2IHt 
WflD Jjiet fliercD meD Dvbe 09 ^erf e,paD flteceD i 9íafn« áefu €hnjti,ög parfeD ©uD< 
^.ðfteDuc fpcec baú/^ol.^. ^?ocf (œtínít <r fo t>ar<D,na?r{>aDfi-amfíemur c.f €((?un»c 
J. 1 ! ©11^0,09 trmuDu ^)iarta,«D ^aD erfe tinafla aiellDur ©tiDe unDannfarnar <2?el* 
JievDec/pVM anap tximtac bnn erf<,bcllDuc 09 bijDitc eDrum bei'm afbanc??)íofFunac# 
pent> g ; ^cfe prijtuc bico bemmi.ífofé^rijtur erfe f>at> f«mJ)«n befucco ofe (ftl«D/O0 

'önDuflum SJíanne <r ^œgnfí mtc aD Icota/f«m <r auDmimf t tjþacf lœtc. 

K l 'Ö nocf 110 ^ ieí l> ifw ff'fftt U>na,eDur Drcrf 55looD ^afrmm ? ^eflier ©ttD fpr* 
^at>iDí«Kuft,^f.5o. Cffca pu J5>cottneeofðíecDenc,oaðiaUDbinum bccv(tapijn 
JeiUfl <c !S5íanc(f uum ncecjta becDu lijtcl um ftjn eið<nn gfnevaD ()un ecf e ffulcUðfl' 
irí " m P*««JÞfl* ©u fc«furfoliuelý|)Iutar afbtile/ibvertu 'beúí ccfecinajla 

' " "ícIjíD mcfta^nDctle^elmfcmworDeú^rcin 

i(c»ðum 2lnDa,f«m rier eiflum aD bptia'^ict 
iti*'** JUVp «*wy»ií*»*un/cn mvan irat pllf omnajt i íöijcDíni,|'e<sar faD t<f ur €nDa 

'""■ÐwlfvuftDír/^ipaD mun i biúe eilijfu ©eelupevDá &iD mejtft €píecl(tie fóuDe 

3 J 3 3 mi* íöarna,abiofa&aíi og pacfa fconunifpret allac&an* ©oabftínbet og Qú§\owto$> 
^eria Dtfc pcafptfl: f>ecfium>fo fem . Wer pecf tet oevDuni;cff ^tet ecfé hema fo f^/'E 
<t ©peigel 03 1 9t<ab*@aatu,i. €ot.i3, 9ta.ee þ ab ecfenoag,ab ©ienn giore "©J °; 
íþacfetmeb Síunenum af(eina;$iacta&'(ttmct> abfpkjirt. |»t>etfu inelegat íþacf^ 
nb SDiaDuc £effe ftafe gíect gíeffatantíiíi/lKiD ftjna ofö DrD '©Töttení/W í>an fað^; 
9?íjn $rroa (öierbe $ig #ooíp*n. £>g ecfc cinafia oa $>acflcetcD ab framfon^ a * 
•£>íartanu/JmD er liettfpretpan,f^m!)U9(eiDer/áD í>anet ©uDeum®col oggijf jípí'J 
ugur,aD farfa ©uDc af&toeru,f)e!!Dut caeg ©ncegD #iattanr*bbriootaftwtf Tí "' 
QSerfenu i íöettan 2ifnabaten$,i 3/bfun fyna beftu £>pggba og Vfanfofid,og elluí^! 
et twt ©ube þ ocfnaníegt Ditum \>era#ab bijbut ^3aulu^, et $ati fegiet : éptcr P 
€f;rifíur erbcoen fprec afla,{K0 ec$a» tiettttijfí,aD\>iet ecfe framat ffuíum Kfa fiow' 
um ofá/^eflDur^enum femfprerofa et bcaen, > 2.£ot.-;. €nj>o ca peffe QJfbutfieniitö' 
4Subí ©ictbff ufjMb ntefl ab lcnta ftca ftg i ^pffunar#9$*tfunum,\>ibíkb fem bet* 
SDrottetlö&rofé. ^teffatennfaa-SIumut aa^effum oeifu 5>íet1um,og fœfmiDe $ ó* 5 
©íer ííijfttyb fama,\>crt mp1Funfamur,fo fem (>an toat mp(funfamur, og nœt £ u fi cC 
ftoilijf t citt lifanbjt •Dra?,^ cq I>uyra tíí #ef$,og Jcxufim J>aD i ©iotningnum,aD þ u \> iD ' 
innnefí,aD J&u ect í <éf ijrnenne &reinfaDut,af í)íncmtblegu Sijfp cca ©pnbimVfemet efl' 
ttm <Sin>£ Doomum ffíctbare. $Kin ^etto 3efu ; «£gí)cfcecfe ©lebe af nötfuta3Jtoí# 
•&ermungu,nema f>iune ;*D*ac fprer*? $>\>iab anra$Kmna#armfoœ(eern ©trwi 
€SpnDarcnnar,cnn ncrrcgfte,ab Jjcícccu tpptaDec/eneg ein ljeiaogbraujíur/pcafiei^ 
ur mier í í>ug,abcgl)efe &iDfamaförtFuUDaD,eg,fM 

ntanna ; í£ri #cgat eg oafijt fjijnac £ermungar, ©cottenn mímvec fju ecfe ftafbtf 
forff ullDaD,f nn fcíDfí fo faf fauð mínna \>egna,£m ftcnD eg upp nuD Þeffum UtfenDínð/ 
ícö&reffef^uðucnjii^ 

fcefur liDeb iqpoflDenuí ©0 tyimx SKíin $rn>a SKig í)oofpen, og ^eféfuílerugga^ 
$ÍD ^inn ^ímmffurSaDer f)efut faflab ©pnbum iníinum i »g)af)tn« íöúDp/fo^eif^ 

SKinninfl fome ei upp «D cilíjfu. Iþier meO benum, cofamt f)eU 
lefiúm 21nDa,fte ^elfbe og Æraptur, í5)ijrD og 
tpeibuc/ utff $(!Det 2íffDa,2ttnen. 

gímíank ©unnukg epíer Srtníf at& 

<pdni Xíjma. 3ef«« fotí>e tUfiúa Sccrefuéttta : 
fan ítetmm , J^ettnm Jhoonct. 5ínab^et't ()an afr«w r 
ímt eúta,ba eíjíar l)tn atmnn, eí>a ^ann at>í)ífítft íntnn cínj/ 
00 fnrerítjtitr í)ttí aúan. €t<?e aíeteí) píet* ©tt&e ptoottaD/ 
' oa iöíamotta. $mr ft)rer feate ea nonr : ajereb eíge f)«í; 

^ * ' ' (íu(«i) ef a oð pretfa, 03 etae Oeííf uf 
rovftr f^re^ t;Drtt 2p/ ^bao :VÍtf» Sfíítftdtití* 58« 

t)t>ritm gíjfyama % íjberiu (>ier fMuD ítefcafh €fca er ecf e 2í jfeö 
l Mt ettn gce0flatt,oa, 2f jf fjamen mctt* eú ^fcrDnaDurefi l gfjteD ot $ua» 
^tmene^eit* eD l)t»erf e foi tríe upptf'tcra , oa ccfc neííDttr faftta f>etr í 
wkfiSSföitof, 03 i)tar Immtef^ur $a0cr f>an faDcr f>m. €*Dn cruD |>íer 
e cíVmíftu framac cmt fyiv ? €n t)oert)l)araíeturmeDftne^t)i)8gítt 
JtifeD eírnre Slten tnD ftjna geinoD > £)aí)tmrtííernö^ierf)Uðmvfer 
\Mv $íccOttttDenum ? £t)aa,eD aOSÍfiirfmé £tííu ©rofum,í)vernen 
fau twa , ÍHunutta ecf e níefpíita; (£n eg fccue t)Dnr : SþaD ©atomon 
Jaííte tuíe £>ijvD / iw eíae fo fftijDDur fem eití af fjetm. £9 ef ®u& 
^ccDer fo ©rafeD £aD i £>aa er cn 5íf re , 09 ot Sttorgun fcerDttr i£>fn 
f aftaD;©ft)(íDe f)aiteece miffuframarfaDfamainD t)D«r ðiora , £> ! 
wcr tíjteltrtvaDer l $>ar fnver (MuD fun* ecfe lntafm>fer \>era,fofca,' 
janDe : J>t>aD etmtm tucv aD eta,eDa f)t>aD eiomu oiev aD DvedÉa, eDa ttteo 
feul étaum oíev aD ftccDaft ? ^tuaD epter fccflu ofíu f eita InuDnar 
PiooDer. £>g t)Dar tntuncfluir $aDer,l)aú oett aD f>icv fntvfeO afíé fcefla 
l> íb. ftav ftner feiteD fmft©uD$sKíjrté, oq fo patíS tJvtetfícctié, 03 
Jinm t)Duv atít fjetta tíl íeaaíaft. Surer fnn tfmíuD fcíor ecfe 2ít)t)ajtu 
Sfrq ft)rerSOcorauníDctacnum , fj'úíaD^orautt.^aðurenmttttforer 
"ailfutnfter Uttt : ()t)ðgiit betu ^evittm $>eíge ttccaer ftjtt $>tm ttittð. 

<£rorDtitm. 

oott «D £ucutr \>or l>in í)cttt>famf«0cfra (gficpna ©uDé uhDec ©oomne.pfl* 
„...„^mirbetuuu ccfe t.íjlfipt ortxD , tilflD vccfía Þai£Iute, f<m gagnjiceDíc eiu 

ofvtnu / fo ec i>aim frdnftur <tf ©píílinau f cirte , fem v>ier cptev 51Dant 
^Numuii cnDttr <n ÖSont-ff on itif om i v£kim«fi, {•<« *oc ecfert ® 1 fce mootftœDíleat , 
jjUctr eetepnur bhjDDu bbnum, f>aD varöílt^arla gott / <r ban itVop, 3«(f nfi «in ec 
v°numol)lijcen,ocj bm ^iutcxvftmafbenefvtímEoma, t>vevra^)eft!uDtir aDíÐief«a» 
oa |)ann6 icnate ()inn ftuDlðttfe $«imuc w- ©íeDat ©uté tfofannt,- cp 
pjfur ;5ianDiTopuc f í a D f < ft u i'/ f t j Ð ð n t) <t n n wac m m $imnemMi rcf eií,fo cr 09 fyíw 
} poi fiöirtSacob, €ap. 4. ^ann,f«meví>eímfim5 9-inur, bann aiorefi^i'r* 
P^inuc : ^a'c^va er ^Brttne og <3.iDfmiere faman oD btanDa ., enn þt\\a afctotttffa;, 
ln>eryá.'*ienavar aicta annaró pereD/ pnD. m'H grelfarenfieiía o|ó i upple'mi 
Ptttj^i^ ít f ann fecjíer : 2lD<£inð«fi ^imc?i>eim #ersum 2tD ÍJjioona , C vid 
^>«t ©i«tum €cfc UnDec €inð , íþioonaö ®uDe / £>0 «SJíatitona. íþ*tta Oif 
r p -ttiona / BijDcr Zlbm , cptec fumca.QiJijfcnDa ffiíamui Utuagmau ; €nn <ms» 
( ^ntc ^ícgtcr ofl Sullfcdu gicttceptcc fumra : •Siun « aD -fenttu ftoor <§bvXi* ©oif 

bmi ec íif b'öimni Púim , Pð ecfe af gianDcumm íDuc oD^úéOÍcwoum m^- 

l %imtM\b& (StinuDaa n 

W brrefub cbuc Hiebfdteít , J>»i fcaicr grclfarcfi ccfe : tyier i?uneb€ige ©ubc 
Jgtoona , og pe íeita ^ofrinaar pbar t @t>cita pDar SlnDliti* , cDur taf a mb p[' 
OuDeíD ífíjta oDut i <SfautfaDa: gcfe í)eDDur fcaicr b«nn : #>i«r fniiebecfe 
«b p íbojia.oarijfct ab wta : Síatgut 21btaf)am,3ifttac, Sacob ogSofepí), ccfc tw 
cfta f)aii,fem »ar §orijra SSgpptfllanDé : £ijD ^ataonté, bcllDuc og l>in af Slrifl"' 
tgt«, er £)retten groof, £eirl)efDuv>ereDretrefner roc $>icnujtu f>ma(toor« ^onuuð; 
fnmmi og 3cirbar, cf fo ecere, &«UDur fefum 'pef* , aD Slubutetur ©ub QSerall^ 
pejjorar, og þennar Söern leita fraíié framar , cnn ©uDö SRijFfr' cg l)anné SKiettltf 1 ' 
us , poa öill §relfarcíi fiennt f>afa i ^reDifwn pcfjare , ab omegutegtrte bcctDum «J 
f toona , og jwiD OrDet I)ier t ^epttnuin jtenrur ; 2ID ÍJnoena , fcaD mcrfer aD»(t« 
JQnaubUður $>ra:ll finþDer*. 9iu parf einga ctDra Olef femb ttl þtfr <ib jijna , « 5 
feffu t»cnufle emegulegt famati ab f otna , þeBDur enn ©rottcné eigen JÖrD/ pv>íai> 1 
I)anné 3)íime eru anDrei ©vif funDen. €nn eg tnl tt>taf©uDfpíaDenut»eíít I)ugleiD<V 
fcmet. i. ^erfu gott fcab fte ©uDe aD þ ioona. 2. £eiliif ^Monga pflb ft«/ 
«D wraSDMioné ^jrcell. $>u alkina 'rijfe gooDc ©ub , jtioo.rtm þu 4>iertum x>rt'' 
itm, fier tiltyioonuflu I)ier i Sijmanum, fpVM'er meigum frcr eilijjiega ýioona , fprét 
3efum€f>cíjtum,$imen. 

Utfeððtnöen. ' , 

pcrfugott fie©uC«öbJ>ioona, J>ab faneingen neegíegaab ffpnírt/ncmafcci/ffl 1 
af Sllr-oru tx®\M $>icncrre. SlDer SRenn fícppaft oib ab ncrt Sþienuftu f)i«> 
tignum ^enum,p\>ipaðfr)fcrf)eiDarleat: ^œlereru ^en$ijn£r/Oð$i(nflf' 
«t |>ijnet,ct jtanba pDuglegaftamefvrer |>ier,og T)epta ©pef e þijna/fagbe SÐrottninfl' 
cii af <Saba,oiDí?onunge"fi <§5«(omon/ i.Sieg. 10. £ii ftcrt, f)iet er mei« m (gwlomefl/ 
tyú ef öb2)rt}tten fegier f>icr iOubfpiaDenu :2ID ©alomonQ 2lIlre<Sine©íjtP' 
•fcflfe ^cfe ep efrijbbur CBere^eoeem ffitt 2lf Slfurftné gt!;u ©refutn : ^>»erft» 
Iccmgt parbflnfcnfrcaptti, ab fomainecfurn<Bamjefnub toib^imnana^onutifl / 
I)an femfot I;efur rotpaneb/ eg prijbtmeb binum fegru Sioofum og DÆgelega ^im" 1 ' 
finé^)er,fem r-iet Slugum lijtum ; Og er þ aD po fo fem ÍJJprf ur «D reif na jf>ica j'ioolf 1 '* 
bflúé íÐijrb,fem upplioomat I)ina fegru3erufaíem©uDé^a.rna^jorg/ fem er 
tippe^eerrar <SooI og ^wngl fcaíi fiotlfur er, eg jtcnlfur bijr i fsf\ Sioofe,fem cingcjí ftfj. 
tilfomeji : «£>an femeoptebí)efurretbreibt , eg ffapaballa ^ugíðnaf ar inne, forforgfj 
ícnAMM^tllburpeim/flicfur^eim fijna^ccbu i^enDtuðfln^fjma,fp ap eaufnaten fea;^ 
l)ier i ©uDfpíailenu : 5ID €efe €in Síf $eim §alle 21 3erDu Stn eijnS.geDucö Q5> Iia < 
¥fr bcfur ^iooeii giertog alla gtffana {>ar inne ,'jmcoa og jtoota,eð ítieipf tir í)fl ,in 
ftjntim »Dnefa,fcðianDetil^)afjtné : ^íjngflb (falltu fomojt/og íjierffuíuíijnarftollj" 
ÍPplgiur leggia jlg , Sob. 38. ^)ann cb ftcctifur befur tilbroeb aFurfinð £iiiu*@te» J 
priibt Serbena mcb ©f ooguni/ÍÖijrum/SielIum/íXBlfum^elum/Og c»ri«ð« f f J !J, 
leiber flfben«aUraf)flnba.Slt>e):t oðSlllbine, binHmlifflnD«@fiepnunum / og po . o iit« 
JMft 'Shncnum til Slota 09 UpppenDtá,og allta ftjDarftffoop ^anf>ib toeaíeð»ita 09 
D( Söfamlegafia ©ijr unDer ©ooíunne,epter fitine eiaeií &pnD,femír«jftaDuref.,ja&, 
{"Dutffoop l>an i @pnD 09 2)auDa falUmog toof f)an i <Soatt>aptur, enDutlepfte 
wfi,ecf« meD ©ulíe oa ©plfte,f)eilDut meD fiinö tingiettnð ©onat Dijca SölooDe, i, 
i*«t.i. «£)elgaDe í>an oI)íéinann,af epteinum fomenn ; SnDucnijac alla f>aE.,fetu fiií 
Wijtnat*vB.\utmcala ecft pijöoitanDe unoec §ootutn tcoDa ; ^ptetgiefut ofí Dag* 
•«9a macðar ©pnDec,fpiDaðleðafpnDautr|t piec,ogpiitum ecfencma til^tgninaav ; 

«fth-: - .-íii r fc«*«2.W. íli..f(>.«,...„ ..^f^«.f^..^ r.; -« n þi5num,t 

ogecoorD* 

S !v 1 v»iw^«.r,»««i í vi»^« — 1- ~ ~»».~.. „j, , aD ^tOOUd 

^tonunge 3DijtDatennat,fo et {iaD ecfe fiiDuc ðaanfamleat. $>aD ec of$ ollum futm« 
Jðt,l)oecfu mifel Umfoif ab DauDle-aec SJieti pafa fprer (Nija fafíoalíta Ciífé 9í«ttnau, 
fem |>o Itjteíé oiD Jjatf i ftoalfu fier,og ferijtttv nœcallta minftQSonumoater^oapoeru 
[uiutrSRcn ecfe con«aDer,fprc en peit l)afa átotn #i>Dut ftjuat fulíat,fofmt giete 
'í<fitmeDf)ínumcijfa l Sftaura>5ÍJegn,2uc.i2. <£t 09 Dcecf <5ailamijn,£etaDfiu pcfuc 
)if mat gta 2tt« faraflnfafnab. €n poaS fegiec^teífatenf^ietiOuDfptalUnu ? 9Betel> 
«S« ^JUðftvofet gptet ^Dru 2ijfe,£oaD $iet ©fuluD €ta £>ð £>tecfa,Dð <£ige 
Wllbutftptet <pDrum £ijfpamc>,#ttetiu $iet ©fuíuD $l«Dafr; SJceD eDtum fíeite 
QtDum,fem |>at ítt cptet fafðia ; Dð eru full af ©uDDoomlegre (^.?efe. «S5íeD mifln 
^nattœDe pefe eg $ca afíofeD alíre Síppð'fliu mitlcfem foelut pití watttrmaDa og aa* 

9iatna,^eðat tgibtfe faftaD betle uppco pann,femcn off©ijte«ai3«orfenne,^f.so. 
§g allt ©plf. oa^ull et patíó. Sftun #ugfpfe mijn Dtaga mig leingta ar£eiD,en í)<xH 
fíPcetf)Pððia? Dgfpr|t um 'JÖtatten et ecfe aD cfaft,fkia fan eg ecfe QSiliatí aD tiðða. 

^ooð et 6aD,aD?£)vottcn feðíev,pieti ©uDfpiallcmr. 'JjDat ^imneffut^abetÖJeit/ 
*fb$iev #afeD 2W$ {þeffa $>etf. <£f ©up ct itiúl SaDet,mun pan fccq ecfc fotfotða 
{»13 ? Sf eg,fem ponDut «t,fan aD gWfa íöatne mijnu gooDat ©cwfut,mun Jj^mití 
pwmefFe gaDet gtefa mtev ®teinfptct 53tauD,cDut •Dogðotm fptet 8Í{F? <£ti ^ootc 

^iioiítunDum lcnte mig panta feffa;íijfé 9í«cin0U,eptet ftjnum í«ð«l«ðum <3Bíiia/ 

Jl u, »f)afípat fptct pafa ðlepmi mpffunfamut aD peta? Sttunpanfamteifeoetamiiw 
ðaDec ? ^ðfaffl f » ö t^* ðoobann geDtttvoð «cfe forftatlann,fem aD clucQ5atn mt 
' ft Fappfaml«ða,aD f)an unDct eintJelut uppi^oi ÍÖÍatttcnDne oð fl»"» Ofooma,tucn 
< ð^xtfufta©uDfptet-&aD,aD fjan ncitat mietutn p«t^«ðtet/et mið fFo-Da ? 9foog 
JPaD,aD egtteit aD f)an et min^aDet ,-txxox et pafi,oðfcei«flvcinfi«pfcv^eðnftanT. 

•vCQar mi.t- nttt aT\ f^ffnm i-i»itii\nv.liiT) fítí ta Pnnffienalla til fiefó.nh k.ití or miti ^nh«i> "i^uetr eð aDeðccreet jptaa*íoavn,aD pan tppt«v img,ai pm ite eg ao p«n et|tav mtg/ 
JMv.12. 3aUte^cittaSíttðtft/^co aanðtaDcf>an f co ecfe,beODutpetnöaDcBco(2m* 

9ltt f)aúé?(npliti^oafotfpat«De^«í ttvD S»iffD«fu«/feðieCiC|fljaö ^<tp.64. $w-w 

fvn #í|!ÍfíUlÍM ©íííUIÍXkJ 
fllgmngapecfiu'faD/^cotutlniiniJ/OD jofnoeíi l)inne mejlu $ngi|Í/fjnnrtS3ern M 
Hepíjné'til einfié SlngurévMaD pní CBeníurog pinetafur ímggooií^f.as. <£ " 
meburDur pijn$ S(nQa tclur ofí $rw por imi/Ot cier fchiDé SSornfícum,&oni.3. # a : 
fprer ceifnumfcúrerfcSJíootltfttngar {leffora Sijma oerDoc pticcar ©ijrDor/feni^ 
oiá fcamfomo mun ieilijfu 2ijfe,og ()ievof fiemucpaD/aDfo v-eglegt og fo parfkgt f í!l 
paDer @uDe oD pioona, fo tr fiaD og pnDartlt ogununarfamlegt. 4b»aDer paD) 4111 
tÐíeft ttlíramefifafia cpter t .pctmenum ? SþaD ec oD ocro mncegDur,og tmo oel $™ 
fijnunj/en por erpollo nocfuc fcu,er ncne pcirrc ^ullfœlJtof ^naliDor S^unurn,cD ut 
fttitnuDum,aD fjenum Jjpfe fíg ecfett ponto. íS)ootD f tcnnev oftf eitt œDro og l>et r<1 
€jtoab,er fjftfí fegiec : -öof {"'jna UuoDfemD i ©rottne,og mun í>ann gíefo JÞtcr p\ú> f {lt 
fcitt ^jtarto gprne|t,^f. 37. ©otter paD,oD wgno jHtrro noafDcmiu SxmgDa/f 511 
<ru cq niillum Cxulor og 8ijf f)ama,pcn þrpgoc jr pim eDur gfeDjr ofpoi,fem l)onum o^J 
fDur illt tilfclíur ; €n poerupuu ecfcfomiog jFpIID,oDíi fie ®uD penne (FpílDarc ; m 
<rl)unoffamo€fnegiorD ogíijf[)ttmen/fer.taf5)ío!lDu öar|tapaDur,©uD bíteS ítfr' 1 ' 
De SfnDoi tDíonfené 9?ofer, fegier 9timingen,@en.2. £un er of eingu ffopt eítré D f 
pglarner,p\)ericríafobí5föoof, €«p.i. &allafí@ur$epnec: eofaUar og €ac ^ SíDomgeDur ttoni/euc.s. £>g $oulu$ fegier : QJier fieura f>anno ^pn«,paD 
lijfcoc QierU/en poecfepinot fomu ; ©uD «r einn2lnPe,fegier 3oponneé:2InDt &ef|J I 
ti £oHD níe£5ein,«in$ogpier ficueD mtg j)Ofa,fegierSrelfarenn: <í)ier of fiemur 
e»D p SíDom pfergœfcftmi Uppcuno,pcu pefur pin oDco f)cccjie fo ímcttSiooDoort oM 
m fprer ptn oííoii 2fDam,femcr ©nD of Í)imhum,aD &oaDel|fat fíerlijft/fo^egor^ 
tr norDen einSlnDemeD @uD«,og ummpnDoDur cpttrljam$3)}pnD,tt jf opoDe þon,P 
fœr ^ooleú Jtrapt of í>ceDum,fem er ptiíe mif lu jípllDare,og fitrf oce þ etrre ^1<F w I** 1 
$un f>ef> oj 8ijff)amonum,fo oD f)un ctif nor aílo $\uu tyvttf oD oero l)ioo %tiú&fcW 
fúnum 5!>rottne,eínái og 4 )>ouIué,l)un þroofor fier ofeingu,,ncma of í;oní ^roífe,ff 

. <r þpcrn feene er ^etmuremj !rofí fefrur og f)Un £eímenum,@aí. 6. ©0 pnDafí' 1 JJ 
|>od nu @uDe oD \ ioono,oD pofc er ununarfomlegt/jofntoel t ^)ormungunum. ^jSfJÍJ 
tAlor^ontguttt ^in fona eí)rijrenDoom,i. 5íim.4. 2ÍD @uDf;r(e(lon ftetiloflro 4 

. mjtfamleg^afanDefcprerpcit baDc þ efío Síif^og f)innó fomonDa. íþeffe eC pí» í'fJL 
©uDé íþtoonufio ; gíi í)»oD f oo ? Scfe pefur ©uD t npo ^efromenunuf^eitíD fn> ! " ð 
fþio0nujru*3)i2nnum fo mifiIle^crolíDar ^orf«tID,jofnoeI f f>onn oeiu WM9% 
coflunDum. ®$<xi i er f> ai ^preít)eiteD inefaleD ? Sí»i <»D ponn giefur fcim H ", 
«n fið/fem ir ellu ceDra ; ©00 fem i>on aj,nan þefur eigno jl oIIt,og fco fni ecf efcefur £' 
Deilíci i f)enum,í)on f)efur míno en ecf e,f)an v>antov jofur>el ^aD þan pefj, Jbni ©uDá J» • ' 

er«cf«©lotttcnieíörpcfur,f;eIlDur §ciDurofl gognuDus í beiloijum 3fnD0fF« V f « hl ? w y* mé c " <NHW/*.$im.G SfD ©uD&rcrDjíflft fiemtM2í&aMnitt>ppi $e«pc, 

' ( ''« icetur fier ftjna gucf u nœgia. 9iu «r f> aD tcfc einafta Wðfamícðt , patflcðt 
,J PnDceilt ©uDc aD pioona,I)eI(Dur og tr f«D einfatt eg omiffanDe,fo aD c«nfcef« 
«nna SJien ecf e ©uDS 5ð#rn aD l)eita,nie ©«lul)icoípena aD erfa,oa fico p <w aller # eir 
g» ttroa f m',aD £iumari)fe 03 -öeíoijtt fie ti(,fceitftcn ooaD miflu aD tapaD tt,ef 
ájjnn jf iootaft mr ®uD$ tþioenufiu : SBemaDut oere fco fem ecfe elff ar S)rotttnn 
fí? m ^"Oum/fefliec ^auíuö, i.€or. 1 6. €n«D ÆlflP a f)aun,oð aD pioona frohuw, 
r n ° eral(tl)iD fama,penum terDur allDrei Jj ioonaD fprer utafv€((fu,c3allDrei oerDut 
gnn elffaDur fprer utan tþiocnufru/poi i $ioonuftufte jf u(u SJienn ftjna £í|f una,og af 
Hlfunetþioonuftuufl. <þef<5 Mgna' fpurDe ©totten ©t. ^etur oD,oaDuc eii í)an bauD 
Mium aD fct&a £emí\ fijn 09 ©auDt ftjna,í)o«rt pann elfTaDc íig,3o[).2i. ©ama 
JJjm fegia um fröern cin,f)öaDa<Starf fem pan a»£enDepefuraf®uD$aifu; £nnali« 
oafa nooð ííingen er fcu,aD ecfe pafe fitt^unD af ©ttíceinð i>el SöoonDcn cn %b 
'nun^fofcm ^rijiurenn i j?prf iunne/íDur ®oomarenn i fijim<ga , fe,ög al(er Jjejfet 
?" j)onumeineficerer,nœr peir giera Q3erf finar4?al(anartrrcl<ðai£>tta ©retteii«, 
EjMicoif) pefuc pan £eim c 4ScrfeD i £<nDut feingeD. 21 ecf e emiDuten fcitfen$ 93allD ? 

bflnn ecfe fliera £ar of í)t>at fjann »ia ? SRojn.p. .$»i cc Sínfcttt aD ^iooua 
5 ftUnra f ð,lre ^W/Cpter pv>i fem fyan.n f)efutfi«rboeriumumboDcD,annarö erum oiet 
^Daní riettcr {þioonuftumenn. £in .&triiM*$tfln oa ccfe par aD (tanDa i Sp(ft'u«« 
c «,er f)atí ftcnlfur tuíl/óellDur frU'fcm.£efOinqennbauD fjenum. €ð cm SJacur^f* 
^ujíDenu unDergiefenmbafonDe unDer miet ©ttijDé'.$oolf,fagDe £imDrflcé«.£)efD» 
.'9enieapernaum,VíiD §rclfar«!i,£uc.7; Dg nctr ta. fegic fiejfum f om pu,poi fieniut 
' 'J'Ofl bmum far pn,o« i)an f«r,og $tale mijnum gior petta og f>afi gierer f aD : Siné 
Saf ? * b ™ a ' ^rijK íxc-^er niec m 3etDtinne,^ac (f al í)»er fitia,fem (>ann l)efuc 
3 fettaú/par ittc tf al fcan ©uDe pioona/tf batl toill focfnajibenum fcmvalDc baiítil 
^tDaaaiié/2.^im.2. fJjoiecfeei-JjaD noog, aDfcððift •t>e:iDenam^(eoacn,ennlijta 

pj«í,t |H jKfíftm til bafa cr,fcn f aD ðiercr,^ann cr ci l)«fur til ©uD6 DíijfuJ,feðict 
«uinoteú. eegicDmier;^ilboer(5befur©uDi0ianenn(fapaD,nematilícfMD5ann 
, ul{ pioonafur?'2(ncr JöluteraDret ctuSJianfené toegna (fapaDcr,6pi aUa 6cuf)efuc fpler".tri«iitwií!l 5U vorn 
num, Oii noÆurn(föpaD? cScfœUer f)ann tilfefo",oanffapaDði«ur ^ann fuma^ienn; €tm 
hl "'c & wc f ' anu ^ 1 ^" uic ■<nöurflF«p«D. ^«n« ®ien faD tcfe ðuDlaufl Dtœfíat* 
VÆ, A L' öet nennetviiia licoji ^orcllDrunum tii tyioonufhi ? CðpvaD ff ulum oier fca 
^ tíu r ala, I ,m «^ aD(!r Pfcralttf aD fcm íöern faíla(l6a;Dectt í)''mnc og3etDu?^tí 

ítu> r,- r ® wÐÍ ® cuuc «nöur(cp(loftf?ecgicrccíe^ut()cmóof0f;aDigrc>'Dunum? 
a D pieona I)pnum i 3iiett(fftt ofl ^tilagtcifa «lia oora «ijfD«fl«. ^i( ^otré f)efur I I 

5»5 .gitötanM <2>ufiubaa ,. 

SlnDe ©tottefi* íaííafc óf* , í>e(gab »9 upplijít meb ftnum afíaiefum ? ^un ecf « t" 
fcefMD oiec gaungum &ecDU9lega fceícce ®aim,tyú<xt inne öiec f aliaDec ecum ? £pM; 
fþoi colpftaeg fo , aD foa fem ecf e Ptll ©uDe bioona , bannec ecfepann* 25am ,f: 
epcitfi Scecefoeicn, 09 ecf e £tmur ©uöé" Jfycfiu, £oaD ec bannb«? ©iefuPj 
5öacn,íþcan ©pnDacertnar, og ^etotjtie' SllDebcanDuc. 9lu ec £etta fo fagc um P 
fptra , ec eg píet um aD taía. . 

jQ\>ai> oinu ftjoara oiDioijf ut , £co fjefe eg til focna i Snngcongcnum fagt,ljpet aD l< 1 
SJleining Stelfatané* if efíum£cDum, póoilcgboi biee oiDaufaum fama€fne,aDpJ 
©cotten fegíet : Singen ÍCan ^oeímut £eceum 210 Sþtoona, bco meinac ban too,P 
fctnetuboeteDtumgagnjtccDec ; íþioona futía SDlen SoteHDcunum, ^fuoallDenu ' 
eg 1ttcounganum,t ellu boifemöuDpefue boDeD, 09 $0 unDec eine\@uDe ; «£>oacfofj 
cc? íþoiaD foDDan íþioonufia og <3)uD« <þioonujta ecueitt: <5cofemJ)ioonac pcti" 
fem af tfonungenumfenDececu, bminí>ioonac ^onungenum ; ©co fetn Æonun9« n ' 
.um pioonat í £oi fem @uD boDeD &<>fuc,ban fiioonar ©uDe. €ins ec co í)ina (gijDitti"' 
fca fembioonar $&Íamona,bau& ioonac £eimenum, fco f*mfyoonar.£)eimenum,f)am|' 
fioonar <SpnDeííe,l»oer eD ©pnDeiie ^ioonac,pan ec íþram ©pnDaref1ar,en^anfel , ' 
tc Spcœn ©pnDacenaC/ b<m « unDeceintf íþcotll 2ínD(fotan$/ 09 ec Jþeffu omeguUfl 1 
faman aD f oma,^<tta \>ettac^auluS,*rban fegiec, 9lom.6. <3Bt£*D picc ecF«,aO íjv'.í'* 
ium fnec fliere(t frioonujtUí bunDner/ til ^iijDneé/paní íþienacar ecuD bier,boert bello' 
uc ©pnDaeetiav ííi SDauDanS, eDuc #iíjDnenar tti SRtettlceteOnð. C*j j>ettajDí p ' 
^ecca,mecíetDtec foDDan^Pfec^SícoD/ n*cein feluc ftg einumfoaliDeiliícoQJalí 1 '/ 
aD^an ca aD meftu pano* ellðlcoD: ^elfaneðaP&Moonaeinum,to ccfefu baniiuj 
^ecca/fopefucoð ©uDallDcei báiíaD/ aD £ioona aD ©cofum fijnum, l)ellDuc lepft *J 
bcrofa ^íimen, enn ecfe aDv»anbcrofa ban,ecfebanaDaDeigna|t2luDcn, pellDuc^ 
fefía £iartaD oiD ban,£v>i fco paD gierer, ban er riettur ^anun^fcr«ll,pané #< tr ( J 
ec Slbaten og Swbureii/boi aUa £lute eill l)*íi ttl baiié oitia,og jafn»elaD tapa O* 1 " 
fiiie, fem mecg munu í)œm< giefajl / og ec þca eingeíí íþioonujta acgare. «S)Uii J 
fiecDeiiiémeD töenu moote. Spc(l,n<rc í&laDur fafuac 2iuDnum/ meD (>oeciu moote \W 
^an f an , bptDanDe ecf ett um/bwrt ^aD et tiett tDut ccongt/eDuc beecfu ^catlílegt 
ooteinlegt f>aD er,bettaecOf«P»£e|íur fcw, ecviec agprnePoBum. ^atiluOfatrt m> 
banj/aD bun(íeafguDa«©íjrDfun,€pl) 5. *aD ec boeciuOcDefanaca, f\>íb inn J a 
giacne l>efuc ecf e annaií@uD , enn ©iamona. >£)an foijfft ecfe aD tpia^)uDtf wo|(l »/ 
©auDe/ttlaD fplla ^wngfui/ ecfe aO foerta oiDþanð ^cafn/ogbotconglega <»£ u '^ 
um,ef ban gietuc cobata(i um eitt$ilnac*QJicDt : €cf e frpcmec þaií ^ptf tum nie Jy'* a 
monum/^onungenfoijfucI)angiacna.i/ef()antncQ/ femecein ^)ofuD*©fom/ Þ & li 6ca 
DcDeaDfegia;^)antceDuc ©U ©uDí íöoDocD unDec gatucftec: -OoaD » am **l tA 
lil ©fn)vgoDa*í£)ijcDfunacenac? ^öttraeraf inuaDtilbiDiaeijfnt(fiunf,ennapo^ p 
f fe«Duc fifiamona i ^rcelDeom, ^»i marguc fcw fem ein 8(fíuD pefuc, -tyn cttlar F, . ' Gpttt SxMtttit. 58« 

J ð »n mune btgnd eottDta C8tvfa,enn (ouna fein öooíu,eð fo fafa flcfrtr ^íibinaiat 
tiit ; $ n SlgprnDtn btfur eingan ©uD,oð « $oa ti SBon at Ptrra. $u fegier : £a 
^'Oijvbfa @uD/bcpra banéDvD,fijngia benum Sof. egðeingtitban* 93orD$,tvme 
g*jan,pDraft ©pnDa mina,oerDamaa aDfo fte. £n ef bu DijrDfac ©uD,fcco loitmið 
aD^u aievtr fat «i,femban banat befur, eDucocrDur baii nocfuD DijrDfaDur mtö 
*<Ont 09 <StulDt,meD $»if um og 9kettum,m«D fipgum og SDieinfcere : £f t>aíi trfcirt 
^UD/tf baft tr fcin 'SaDtr/btjar cr bctt f>ané £>tiDur ? !þu fcgíeft beora banné OvD, 
•>öar ttu f> oj Sloerttrntr ? €ru £eir £aD fem ftrajc t>ar uppteíeD ? <&io3 nl/aD bu ccft 
Jjp trpaD til íDooméaftlítðJjier. ^ubcprer £aD,foer&etta,@«DmaDureft aietf 
J?lan,enbaD bafi faiDe,fiiell avmeDal $>prna,parfem bu auter.£)lut<nn aD,oaSbpnu 
'nuru uwjxgf ia-fDti £aD ; £t>oD paD fte,maurulœra af Utíegðinðu $v«ifavané,tv bati 
piev, SKattt). 13. <þaD ftm fcoD Par meDal $>prno,ec fco cD ÓvDeö bcpver,oö.Um' 
'otflun ÍJclJarar SHIDar/oaíöiíla SfuDfmófiefurOrDeÐ, og baíi PerDur «n>artavíautf. 
íulofai! ©uDaD feíítt meb <3Berttnum,enn jfHavtaberlatnðtfcar frco,j>aD tv rot cá 
■öWðovDe ^ijniun^ðpicnSíftiautumíiijnum. $>ugíinðuv til©uDé$8ovD$,enn tef< 
Jtbo mcD £ ier©ieít<$a>,fem ban ecfema> lijD'a ; <5«'a>t'l aD ecfe.etet {ni og Drecfer 
JJJt ©oom. ?þu trroer cu @ub,ftjn mier $rtt> $ijna af <3BcrP úhum,fegier Sacob. $>u 
Jljtajt ©pnDanna, lcot -þca afillú/09 íœr gott aD aiera,'(£f. 1/ ?lnnatá mtina cg bu 
J'litv unDcr ein* ploona ©uDe 09 «D?omona/Oð etí>ijn@uDé íþioonufta f>at ciugu bctve 
} n «« ©»DinðaforDum,fieir ebfcecDu©ube$bovneci3«rufaíeiue 2Ruftece,enn pffvuDu 
J'o <u«&a:Dunum,oðielluftfTul«unar ^aríion íþitnurum ftjnum illa ; ^an feDur f>co 
^D £ovina.9$rottDí. $a>llfeiðer,aD31gprnD«nn fie9lootailéillö,i.^im 6. gprfl 
[t ptin Svoot $ajtanna,fof«inaoDur er fagt : @uD forfnicoir:i)un,{)auná Wafn flPpv>.*:|t 
juti 1 cefe tiD oD mtðbmfa oeðna 2lbatan</ ^oijlDar;í5>a9a íörotttnné pcfur l>un 
' ll Untnnincié ; 9>«>g«inauc ptnnar ^loogur poaD fappfamlegafl, fo aD t)tin jafnvxí 
J|f >tutr ^auDrum til aDfpnDgo/^oveliDvum^evnumoð SíotfrcenDum þpvmec bun 
JJe: íDiorout íjefur vxioeD eSíann tii §icur ; £cfe cetía cv>aD fumtrSDíenn ficttöanbcv 

*P £>lut fijnunu @6íjv(ijf«mi, ^cgat ^ieD « i $öoD«. ÚmfieunDa SöoDovDtD vií «g 
jj talc*: í)uno» tovb«in1a,oð bnaD tvtijDaro,enn oD liteða \je9na 2ibotanö,oa 9iera 
J J falanniii oD btra 8in>g»ttnc ; £n ecf e eínafta frtmur f)un jþtttamoote ©uDe og 'Jícu* 
""ðanum/b. ellDuc foeluc tyxn fmn eigenn íþrcel,fofaDmai umbana feaia,fem ©aciD 
•jJ8»et um f)i»m oguDlega,cn meDal bv»evra §ie«^>Æfínn ev f>in tneftt/oD panné ^latguv 
'ieumflrgor. í)eloijít oð©letunenn petDa allDrei fpiiD,fegícc ©alomon, ^>vov>. 27. 
v ^o ctu 09 2lugu binö aiðiarna,^ef6 mtira-bannDrecfur,bcfé meiva bprftcr bajnt/ ein< 
bmarntearu ^baraoni* ^pv,foer !>inn cogiarne, jþegar J>aír f>ofDu upp«t«Dbinar 
Wbaa faoftfaDecfe,aDt«r btfou fomtb t «Waga ýeirra/fegier JKitningen/'tJen.^i. 
fj'w ««n« 09 CeiDiue é faallDfpeDurum€rifcbtbonem<SuD'9ríjDin9,aD^«fe'meira 
"vttn oat/jþtfí meica f»«itt baú ; ^pllenn parD benum OvDfef til « mejva ^rcnðuré, fe \ fty igiiiifonba <Suuuóa$ 

fofegat paií fcafDe feflt Stíeigu fijna fpc«c SJlat^öO-fett&e ^atí íöoottut ftjna,og föDatJ 
oflratóof pan aD naga ftjliu eigeíí Simu. ©o ec 09 Ijinum cogtactia ttaccD/p\iD (fflj* 
fatiþcfo fpflecljan ecfe; í)afí eceine' foflten eptec fem c«Duc,ecfefpavac f>aú <35m< 
$cccnDuc,og Jjegac í>an ncec etngu,J)eo etucfcann fitteigeD ..£)iactu,ttf þ v>i,aD tyan ^< l r 
«i uppeteD £cf na og feDurlaufca. SJlecgum affjeffumSJiamoné^wfuní í'l D ' 
«c ©cottenn aD fpfla í?orní>IðDut ftjnat,og aDtat £ptDjiut meD 2luta*9}ctgt ; 
f effmta SJien 09 nocfutíÐcrme,aD fefá meita þ eit niDut fco i 9lcongl<Menu,£ efa jbíb? 
uppjf ieta eít,nema i <Sf aDfemene, fo aD £)ptfcflut Jieitta et u einö 09 oputt £agac> 
Sat/fem ecf e pellDUt |foi,fem i f>aD ec lcttteD. íþefð gietttc <Salomon,93c ob. 1 1. (5c &« n 
fegiet: €inn wtbijter fijnueigemt, og eerDur t ijfate/ annat úinej>eflDurf>ar fem ecf< 
flfaí,og et jafnann fcotcef ur. íþetta et t iett aD eta,09 t>ecDa þo ecf e mettur/og aD.Drecf «/ 
03 wrDa po ecfe Dtucfenn. «t>tn ennucíþioonufta SJiamonoVcc fro,aD liggia offafl ai 
|»ut,fem einncO/ein*ogSJíoabcoS>teg9iumftjnum,jafnV'e( J&obelfeingeDbeca funn< : 
21D fennu ecu petta aDgceinDec íeflec aD nocfcu (eite, enn £0 ncccfta típllDec boer oK 
rum : $i(erufieir aD bíjfu,f«mtafaalltfr« eflum,fem f>eir noa,enn (cota þa ecfertaf 
í)enDe.taf na t>iD nocf utn,feim et faaD pecftbareD,og optUaa pfagat (ItjFí cvD í>anDaf» 
i£enDut: •S)in$ecuog£)ceme,aD fnmetSföen etuecfe mieg aafctmec, ennvtíta þo «cf* 
ett wtelíota, ptffa f afla «Ntí» nijDf?«/og et paií «D fenu in*flföfttce cn^in,enn þo fantf 
^amonð'^rcen/erfimunarÞanemai^aD^egar^amsniFípar/pafer (>in cogiuctitV 
<nn 9f ijDingucen fccfuc ecfe fo mifeD ^BaflD pfec &ettum,aD l>ann giete cefeD pann V>t 
<£t«D : Safueel pe&atm eige efl bafíó 9ecoD,pco (cttuchan fo DcottaD fjenum,fo fef 
SJíooDec aD einfa <25pnc/og t>ill ecfe giera Ijenum Omof. 8ijfec eru ^eic @aDDucct í& 
irecfettíflDugiecaaa annací -pluucf « toiUDu Jme&eflDut neinumgott giota,fhic etu 
SBcÆDuc9?abaií,ec eietHDegiefa SJaptD SJlat, pegac í>ann mctúte titjiefti 9cauDfptj 
fínne, og DafDefio tilSRatar unneD, 1.@am.25. 3co/pjic ectt argare enn SJcabal/Þ*" 
íjann tijmDé/aD laata eptec ftec 09 £pjf e fjjnu/etin pefjum er fo SluDucenn fcor,aD þ ett 
neita ftjnum eigen Stjf i)ama um nauDfpnlega $(hr ; €cf e ^afa þ eit IcíeD ÞaD et ©alo' 
mon ff f ifat/^ro». 3. ^)inn r iettlcote etut fo mif eD fem fcann biDpatf,enn SJlaga &i»' 
•ftoomatoantat alItijD/og enn jljDur faD ^anritaD oefut i ^teDifunat 35oofatetmar ^ 
€ap. tpat et ein Dlucfaer eg faaunDet @oolune/og (>un Dinmefla pfec SJíefmitum • 
€tn SJíaDur fca eD @uD giefuc ?Rijf Doom og SluDoffe/og í)eiDur,D»ecí i)iarta aD ecfet' 1 
ttantttc,09 ©uD gíefuc frenum p ecf e Síaf t ttl aD nepta pefé ^ttíð fama ; ©oDbann O'' 
íocfar ftaalfí fijnð ecu fonocfrecfo lcongt er frcufpi,aD þ eic flatöe eDuc inette S^ocD' 
ur eDuv ©pftut/ncec þ au ftm þau naftínn.eDur pwngruD/09 et^etta &m ntefte^^'* 
DoomncpaD et t iett felluD $IfguDaDprDfUn/£aD fem ^ciflnec SJíencettuaO gteca eJu^ 
tíl ^þiootutftu, fem ec aD^toijnga íijfpama nú/09 9iecapanaDíþc(tí/JÞaDfama9' öC(, 
jt»dc oift ^amona; ©egieDmíer/erl^afí pm ecfepeirca^uD? Jöevepeicnu famatíg!? 
(efa petta/l^ert'um b«ca fií«D.íivena v <ÖuD«eDuí Slbatotmiii/þpecneg aD ©uD ai<W il t h**t fijnum tbfcfiutHtii/^á^ct (ttöúc fagt i Ijinum fpcca *}3cittettum,«n ^ítnifl <Dlaiíu 
j! n fare tmD fijna>J)aD pcfe cgi pinuin ft|DftC4taIaö-um,meD faimJÓc'Dum ; tppiDjfcg 
fðta v>i& pDur,gí)riíri 93orn,I)iD fama 09 ^ofua fasöe díd Sfrael jfemu fprec Shtöf att 
pf» Sof. 24. ©cgieD pwr t (>icc wilicD ftoona 3epo\>ce (*)uDe pDar,eDur ei ; <gnn Éeic 
NctiDu allec : g3ien>ilium £ioona í£)vottne©uDePotum : ©cottenn minn 09 @uö 
^n,aicf Þu of6faD@ine,aDÞaD fcm faic jcotuöu meD ®lnnenum,meiaum \>ier mcö 
viarta,DrDeog ^Becfum uppfpíto, allt til í£nöa boc$ fiijfofo Diecmctaumttcíöiju 
um beca (Eoronu 8ijffiné,p\)ccia f> u Æonunguc SftanDacennac aiífa nturit ollum ' 
peim, fetn elfFa $ilf omu fnjnö ©onar. S3anpcoc faD fpcec hann* 

efulID 09 gocf ienujnt, Sí SJc € 9í. 

©uöfpialíeö , 8uc. 7. €ap; 

toan £tjma. £)a fjno ffíece fo eyter pao, ao 3efu6 gtecf til 
peirrar Söoraar fem t afíaft *ftaín,o<i (jatté gocrcfecínar qeittau 
ntara,cr meb oenum, oa. ntf feíí Síeíl>c anarS Sooíte. &m er 

í)ann feoí aonmta:aíaftfSorðaf^ííDeo,ftmíu,^ab framli&. 
rT"* eii $caöur toar fcórcn n>t,etnf a 6onur ftnar $eoooí,oa mm tmr 
^cf ta, og mtf iil $íeíöe SSoröar.ðJcafta af ecf n>t meí) foemte. €n £m e& 
j> totteú fet t tjaiia, íjrccrocft oati $?o<Vunar ofer f)ene,oa fagDe ttí ben. 

©rmt fnt et'ðe. £)a. f)ann mecf par aD oa. morffrDe Æffhma. 
>« fcefr fem oatrtt, ftooöu mo. £>a oannfagöe : $m Uttð*í9centte,ea 
}$te píer, rí jé fm upp. £>ð fm fetteft upp fem frantíf oeft t>ar,ea tocf 
}£ nc mceía, 09 oatm gaf oatt aptttr fttte SDcooour. £11 afíer ttrou otta. 
^ner/fofuDu @ttt» oa feaöu : (Spatmaöttr mífeíí er at meöaí oor 
'jortfett, 03 @ut> ^efur DítiaD ftjtte Soolfe. £)g fjctfe ©aga oarft n>t af 
^mtmmm aíít ©t)öittða-2anö,oð uttt otífrijnflum íiððiant>e ^tereD. 

erorDíum. 
Pemu «iÖucen£)rott™naiecDe fettamifla iícapta»c8ecP, fem fefia JT>aa« 
^ v>(í,, ðclium pccmcc ofé/fcn flutte oann ^co cngicetu ^reDif un fpcet 6ijDnum/ 
r«öJ» fcm ctttiD Itenöuc i ncevH fpcerfaranDe €apitula,euc<e. 6. ^ec oa ecaf SNatt* 
gí> uppteifuuö i panné ©uDfpiaíía j.CapituIa. 3óennc(lanDa meDal annaca BeflTc 
L ° H : <ru pcit fcni parma^pt ^eic munu píœa. öíattpceiuí fcflt'ec ofe Baö at 
ct, l(í% mt ' ff ulu í)U99«Dcc necDo, fcm ec allt piö f<mta,*»t Éac pepcec etna* 
5inhf ?r í tl( ^ðicw Ha ðlaDaiiH/fcgier DrDtcefcD,og einaciui pl«r,nema peuum fíe 
k at ' V^, ofl fiíaDtic ec eingenn , ncma ^nn l)U0flcDuc |te. ^»a0 cv «D*Da>an^ 

^ í 1 P 3 íe^t 589* €<ríwt>« ©ulfat»«$ 

l«ðt at» jMpð^ncrnið Steffarc nn «0 íÐedum «0ol(&<*«38i(rar?innar^cfurtoi)(t<ð ð 
|«ðaD ftjn* Smbatttié.Utriettinðum : ©iacgtpaD ftma&igrtinDre^rtDtfunftínO^V 
|oD tr gagnftceDt £o(ID< 09 íöíooDe, f)\>eriu aD e(( Spptan ppf te ©org oa ttngc 111 
©icDc «D t>era nuDann fnin coliggur, fegier 9>aulu$, £«br. 1 2. Dg aiœter ecf ef 
«D eptcr ca gtcfut Ijun friDfamlegann Sloert SRiettlcetefine\ ,€ií til Beftf, aD feinn gooW 
IRetftare foerDe eenur <w ^oal fitt,pa> gierer W fiec§«tDn>r eap«rnaum til SÖorgaf' 
cnnot 3?atn,tií aD ftirfia mtD íeffare 3arDteifn,f)t>aD patm coDur taíaD pafoe. €i»9' 
cnn ffafmtmaaDpetta f)af« ff j«D af £tnDingu,aDíE>rottenn mcette peffaw 2ijf*$eO 
*elJDur fprerpei &ann»iff< aUa «£)lute,pco fjefur foa ocm €faeer<D$ilgcwnfluren,feiH 
nu We «ð otDut f a9 t 09 p flt fl0 flU f e ot) ðlt f fl eflum f or gbit num g rf ium og muiMl> ar< 

laufum ettt ctfenlegt .©uöðunarenar ©omie,oðfunrar^onaroð$ni>naDar*$rauff4 
um funa ptortðroona ©ipffunfemr pfer peim, ab f)ann eilic pera gaDer feDurlaufrov 
»ð Sorfear Ccfnanna, íöevt.io. $f.68. Og fprer poi,aD pctta peilaða ©uDfpiaH 
'^".^^ðletitleðtaDíjiígleiDa^rer aDa f> cq ftm prepa eptcr aftoine ftjna, fcm pein' 
íT l, ' <n ,cT^ til ©'«0« og acftoDar ecraD,^aa \>Ú eð af pm tpennt pfen>eaa. r> 
#oaD |cf turnar eifle aD f)Uðga ftð .«t0 i ffinum einftaiDingffap. 2. éttaD pein' 
«ifle_tt( ^uððunar aD oerDa,<t miffa <8ern fijn, jafnoei cu unga SlllDte. 

ttn ptifemert^aDer pfec afltpaD fem$8ernfalIaftbceDcari £imne og SerDu.ftwrf 
JJ^3f ^f^lgj'' 11 ^rtrna pinna, aD pcua pitc SprenDe nuiflciNltaf' 

.„iitcjen. 

ier ftfnDur t ©úDfpiaOcrtuum ©iooDur peffa UngtmiíeMb f)tm pafe £cfiat>«* 
<þaD@tanDf)«fur jafnann ballDeD ecreD aumtog offieti;telegt / femoöa 1 ' 
íllUlteijfinDum ItrtUr, ©autD oeíteaflaanaD lijfaca aD offa,f>oert peUDucftjnui' 1 
cDuröuDe" Oein,ennaD SBern fxuu? ffule toeramunuDarlau^ogljaníi^oina^cfi^ 

$f. 109. QSorer OmagarerufeDurlaufcr/OðiÐíarDurvorarfoKm^cfiur^cgicrS^' 
cn.uaeM £armaðcaunum, 1 . 09 j.€ap. 9íueríaDt>ijft,aDflijfter9í«tDi^ciEníÐvott' 
enéco fttmDum/Oð ^ttaft @pnDana,ein$ ogpoertanaD Síootlcetc ; £n pwrgc nar** 
«fltijD,pot eallder noCfurt@tanD i fjetlagee Svitníngu umgietcD,f«m l;inn almatttuð 4 
oiB fjeHDur tafa 1 gorfoar,<nn <£cf iuDoomcnn, pöi fpr«r utan ^aD,aD ban t>iU n<olf«{ 
t>«ra ^cirra ^orfoar,og f«Da potr,pco f)«fur f)an fícr i gagc gicfcD pcim cBernDar ^Ör'" 
i ftjnu £. £egmoolc,co pena í)aatt. Singre <£cfíu cDur ompnDugum ff afftu ^iainí'^ 
gieta,efpufijncrf)ennm ^iooningrto'cfrfl^^i efl)an aDciné faHatttj mijivpcow'ij 
bamí)epta f)an)pcaffa(mijn SRciDe 6tcna,og cg ff al flm pDur i 43«ImcDC\><tDe; ®; 
ffulu pDar lConur Sífiut octDa, og pDatíöern feDuríau<J,^oD.a2. Dg em» H lt l 
feann : €cf iunc og cmpnDugum ff adtu cinaann efaDa giera. ^)efur pan *<* < <? icf a J r)rt» rt 
«ttt/ j Cptcr trinitatt*.' "; l 59« 

.Vfibobeb <35 «inb(líctién</ flit ^ cicff ul< Dorma Sicnl fyitUi Unga tÖíaní og forfottra £cf* 
i u H€fa.i. 3afm>el J>o eg œtle aD toallafie nocfru@uDö SSoDorDe mioiir (jlíjDt ehn 
pfiu af futnum SDeenum. £>ff anDe toosre, aD ei ftnfcujt peir, eD f.culfer bafa (£cf iurnat 
wer gtc,og gtera þat fiet aD SKatne, fo fem ^fajaé* aD DtDe f iemft,€ap, 10. £efnaft 
^íximog J>eirra munaDatíaufum SÖernum , ef£eit $oítufteiga§ebut|>eirta nccf* 
l «t £íipter aD gióKDa , enn feingu tcfe ftoleD«£)efnDenne frcn ©uDeca nwDan bann 
ffbe: ©oDDan erbjn mefta SeDutmenjtVfem cinnl)ugpm>Dut $ptf e ei oillDe toerDa 
JiiiiDcn aD , og bo ffamaft tcfe fumer a)tiftnct SRenn fijn aD cefa (jetta blpgbunat* 
,Q uft, fo boppa fejfet SJiyjlingat co einu DauDu fieone , fem þtitþo ecfe fytb'u aD 
ðtifpaat moote, co meDan baD bafDe SÖíunnen openn. fiijteb muna fceirtil binnat 
||elfc(egu ^öolminar , er ©rotten leggur pfer þoa , fem umljoerfa SKiette $£cfiunar, 
^>eot. 27. €btit Dinní, aDSXitningtn telut jtoD meb binum ^edfru OrDfefum t>inn» 
^ SÖabolonilfu ^)ec(eíDingat, aD jíeitDœmDu ei SDlcalefne (Scfiunhat,3et.2s. 

9íu toiíeg jleppa þeftu,enn b/oetfa aptut ti( l>má «t eg ffilDeft DiD : íþeíje iíoina oat 
^cf ia,(tjf(egt ct aD SDiaDut benat 6afe but tf allaft ca fíjnum btfta Slllbte, I)oaD fcat af 
]$iDa mco,aD fjaii f>afOc bene eptctlcateD ein einafta <£5on,fem aD cn þca toat Ungmetíe : 
^etta toat ftoot <s$otg, ^tocría f>un gat ecf e DuléD,J> oi fagDc §eeífarén oiö fcana : ©rcot 
)pu €ífe; Dg petta SÖeootíacte benattoat fomifeD,aD ^öatat*®ícn fampijnDufl betle, 
M fegiet i $< jctanum : 2(D SDi if ill gieíIDc $>eitta «£>afe ® cútgeD Ut SDi cD 4)ene. £cet* 

f>aD af (jeim,aD gtcota meD ©tcatenDum, og f)«fa SRcDaumf un tneD fjcim ct i jlijf* 
?t£H«unet tata,fo gietDe batí fcm beftfan aD fampijnají SpmDum "ootum^oí ©uD* 
^<aiIeDfegjct:2lDÍþegatíÓrotten Seit^)ana , íþca JjrcerDcfl ^)an SJtpjTúnar ^)fct 
P«uc,og fatutntoiet jafnan DrDfef jðattil, poi ecfe lúDur ca flunDum (cangtcatnillum 
J { fí,aD foDDalí tilfe(íur. QJlerg ooluD Scfia caítoiIijfttiíSörunlaDbcra: Snnwtaf 
rffate ■3JleDaumf un grelfatani taf e € cf intnat jwt ()ina meflu £uggun, ftrat fcin ban 

'^fejfafotganDe^'ontvpm bn*rt>«f* f>ann af ififlu álcDaumfun, fegiet ^ejcten:Scfe 

P'erct^an faD fijDut hu,(KHDut cnn pca f^anumgiecf ft i tooru <9oHDe, fcm nuerupp* 
5 fl f«Dti( ^raptatenöb«greí)anDat,bann5ífj 2if il £ijfi'mé og ^auDanS/Söí ^n miít, 

? a ft ^toi ©auDcn gtipcD í)cnDcfi< inn « £voi þitt,OQ tocitt |>ict citt mif cD ©att,f> at f)a(jí 

Jjiur tef cD í)clming bij«ö Jpiartaburtu, oggiert^öetnfijnmunaDaríauí^ca \>it, 
J« paD er ecf e fficD can banní SRcwDftefunat ; €iuga«OJaftí>efDííÖauDenn^aftpf<t 
Sj'num f ictta ^gtít*3J<ane atn banntf Cepfí« ; 3 b^ttð £enbe aD ct ell (ifanbe ©cal ; 
^uontijf f ia þ0 tocgna unDcttooODuga ®uDé^)enb, og fcig meb ©aoiD : <Efl»atb 
Jjyjjou^og tafaDc ccf e,af $\>i f u gierDet faD, ftctDcili* p at btfut þ ecf e taþaD ýijn# 
\í ^^^anejSceinaccfe, Söarnebgott/ ab ftcalfut ©icebffunat íötuííut ftt cin« 
.9»Dur og fuatcr Of> ocf ar i ^cimcnum, þtit cb apturtaf a t> aD ^eit gaafu^eilDut toil 
5Í r u ? ^ <inó °ð ^^ 11 f^ðbe um Dnefimum ©iD ^>l)i(emonem : «|)aú et um @tunb# 
r, iafct toiDffíUn , fo ^u ^alibct ^enum eilíjflegn. .^ann it ecft DauDut, aDpoi icít, 

fem 5,t ©ettoitoa <S«nub«g 

fem jíbDtff ur ©mrufie , f t>i ©ub 5lbrapam*,3faací os3aceb* , ^nitec ecfe 
t>auDra, peODuc ltfcnDca,fegtec $celfacen a íþac fptec ec pann ecfe DauDuc,f>ellDuc f 
«Duc fcaa íÐauDanum til gijfftná ; Sccn Q&olceDe $effa £cimé,til tiíijfcac @a;lu ; 
©elffap.tonDwi «Wana,til ©amfclagf peilagca Sngía. Scn^paneceefepelíDucDau^ 
MC/ paD gufgaman cnprœretvpeílDuc fefuc baii, fo femíötotten fagDeum ^efDingi^ 
.Öoottur, gttattp. 9. íþcib ftenDuc cefenlefla floDugt, ec Scelfacen fagDe : £pec fe* 
trroercw mtg,paD ; ff al ff ie,aD popafiDepe, pctt ffal.pan famtlifa,3op.n.$ar f» t<r ' 
Jo od taD fteiK»tturieflt,aDfi)C9ia21fitoine ftjna, pot ececfesfbftoocDcDfef pactil' 
Jtnotecþofumecfc miflMíicllDuc ecu fceic unDanofó facner t eilijfa e«lu,enn SiF 
pamen poíjUflaf gtftce fijnu inn til p cfó íSagSaD ©tottetí uppecfucpan, 09 ftiocef 
«ngUmumjafnan,jaJ,famíijfaii fijnum DijttlegumeíjfpantO/^ptl.s. SttuerpaDoijlJ' 
«D ecfert ©uCU^arn mi$ anfíjnu €fita*<t)iartapMlijfrar ecelu, enpat) ec SBeiflcit* 
*or,aD Sttenfprgiaftn e'geti £ag, 09 ftna epterlcotcna, pepnfianDe mtiraapiD ncc r ' 
teranDa/enn btDepterfomanDa. £n puofa tilpefa, Söarn iiiitt,aD ©uD eefur fanff'* 
ptn <£gta<5Jían i burttt tef«D,tilftúar £)ijrDar , uppcttpaD pu jfpllDerpafaalIt pi (t 
^rauft,aOa Q5on / oua ©íeDeoð UnaDfemDifter einuut/ oggegnuDafpoi / aD ftctt.00 
cepna fijna ytaD m fcier/OgeiD f ig ogpijna, ntec emnafileg £itttlp ecrote,gioc fb/p^ 
«f!>cfur^ut\>dfallC'oini>tPeme: ^>œtcini^a£>^ijn<ömlaíjUDuuíið t ©uDc ^cíifuginfa* 
ra pijrium, f)t>erSesnuDuraDpfcrgna:fer atlan €>filning/ ogDrepurcilla©erg, alK 

Fi oí( ™ e fl,e W & ann ,im - •ÖtnaaDra > aD atmeDanpuertfoefapefacen / ícuerp'> D 
ScftcSöcief uppoa ©uDé 9íijfe,f aDer ^antuc pefó , aD putnunec fagna meD pijnun! 
egtaíScane i.pimneff re ©celu , eiliifíeðana meD@uDe oafjanné^eilogum. 2<xitP l 
ftcw,oD p u tiíeínf er pjec þ aD fít ©cotten fegier oiD 3frael,€fa. 54. <Sco fem pefuc jf aP' 
«D&tg,j>an er pinjSJeaDur^cotteti Sebaotp er paiís <£)citt,pg piií 2aufttace,fctt IjeiW* 
» Sfcael, ppern ell SBereIID«n ©ttD nefner / poar fprer grcrtur pu , og poi ber P lt( 
•ptarta figfo ilfa?€rcgpier ccfe betceeiítiju ©pncc ? @agD,c €lfana »iD ^otiu fiJ na 
2luiiU/i.©am. 1 . jDg boaD mif lufretre er pot ©uD ÍJtiiinana/peUDur en etö DauDlcgvf 
® aDti%,PiIie ^an gconga f iet i «JJían?t ^taD ; ^joaDa ^auD bcfur pu pcu ? |)anii í 
itoogu t>\\i til aDrooDleggia pier, noogtt rijfur til aD focfocga fíg, noogu nicttttugtif tl i 
«D fecf^aca pig,noogu gieecffurijf ur tiIaD pugfoala pier : ^)oevéoiI|tuframac ce(f« a í 
Ccf tuc 09 munaDaclaufec pafa fioocan 9viett i ijimnenum fo fem aDuc ec fagt : tyW 
Spcottcít Itit þ effa €cfiu; fym JpvccDefr £ann ?lt Siíftu ^eDaumfun <Pf«r Qf ' 
í)un pefuc fanff i« ecfe £ ecft ©rottefi , eDuc ecfe fuD baft, p»i focganDe ðtfanf 11 v 
9eingu meD puictt |)efDe ^ioa ©pDingutn : #un bcfurogecfeCrDemtfomeDfP f :; 
^flime,fo pun giœte beDeD f)an,og ^ogat ecfe $5iunur ©iceDff uiíar pallDeD ftec. J) ð 'p 
■2 £cFíani@aMptfl oð&én'at@onutPorit abfemcn ©aubat^toinuf<t)fe^wUí»«í> 
■JJto t\\<x aD bteta S^téft Ocnav ; Iflmn f>aiíé &enD eií nu ftutt Dovbeií ? €v4>onUm noa* 
Jf <tptutfateb,ftjbaií f)ú «r hafetí »f«r aDa £imna? ■W«i / níi>t.ri«tt cr hun eíí itut ©ogi 
JNltfl Þeirra,fem a>feflnDona,os $o hanrepne íjjnamflun&uni/peoefclremaciuuH 
P«nfes!e hano,«bur <rtle fig ufetsiefcnn ; £e.n cjat hallbeb «Kanc^effatar ccíiu 
^ifct)/f)anð«t l(rfnab@onl)cnarai 93 a n ð * trs e n c ; € n íj t e t fít r P e íí> v ot t e í i ^oa<= 
5* cu Sftcui jiiMt I)aú |Temu cobur tataD hafDe, aö fcelet ðcccu pcitfeuihavHia,potat> 
f { it tnune husðabtr perba,pDi mifíu mcire pat'$0SHWburpefre,aDhftn 9*f &«ne aj>t« 
J lc ©on fin/fcmDauburoar/bcHburen^W 'ícutpwi 
?«v til ^)U9arfoma/<gubé^ovn,ab^o®ai!benn[)afe pebp*r£anDumetunD, 
þoarcn miH'um fijn og píjuí £w*Wm t f ca evpo ccfcfjiteb pab €ininðavennc 
"öðnb/fem hcfuv bunbeb #iarta pitt t>ib ©uD/^er alietna hefttt jObaiibíctfan,I)tt«v 
^ hcfuttwlofabpisfierab eilíjfu,t ^cwbog fSRpÍFtuifeme, i -£Ri«tt!œ« op,t ©oomc, 
Mj. €f £u elífar i)an;f <o cr ecfe ab uðga hatíé gí(Fu tif pijn,hanti wflMrafow 
* l tr i Wepoene/Ogfar'fciban wtvpcfia/ftlfar íjijnarSfnDíarpancvbctna.enfijii £<wt 
í<fiia,os heDa pc«n iftíí Bioob/ 09 fijöann af^urfa meö eilijfvc ©!cbe,es po aö.pu 
%er fton cn $3of fijtá ficrtfl egta^Jlaní uíú Qtiþfito ecpaö ftufí f)ico €iIu]J«og 
Stoat pibmunub utTrSfílDev SfBDa famfaana,amnocfur6 Æöijb<ifoMrfi>i,aD ffilirtfi 
"flitiut. ^eta ^iecf?,eðlr af onum foríaitcnnmieDanfufjífur ecfe ®uö fDViattcb, 
%'n f)an p ia aflDjr ei fovlaua ; Steoft p v>i aD funu,aD paö fem $>rorten fegier mb €í)tu> 
WM,\)ica éfajaiii £ap. 54- fc'ofc w« fom til pijn fagt í)afa,fo fcm eiua forlontna # otiu, 
e6rgD!tna,ÍJ£tt foíIar <£>vottctí pt'g aptuv ; §ort ffutu fcfoHen wt ©t»& vmfta, 
5 Mar #crDcc niDurfalía, cn aö mijn 5caib uíjfe fvaa pi«r,eöu'v minn eaittmay'e 
' Vl ourfaíle,f<ðier ©rottínn pínn 3Jh>ifunare. 3at,hatín femet tvmr,r~ 

; ( íanti aD neita,fegier ^oftttfcnn. &\\ Ufnfotðun Ofl Unif)t)ððia 9H»ff 1 . — 

jj*tíu cn |>icr,fijbann ©uí toof finn®ann frot eijbu ft'ne,f)U8fatil ^cféetíöavjtD 
giet^f. <58. ©uö ugguv of0 eitia 55t;tbe uppco, enn íjann f)ionipav cfé aD bevn.; 
^otittct;jt l)onum ccfc/fcm bni* aliann Sfraef i St)bcmerfunnc,fo fem ein ^Diooöer ber 
fe 111 ^on, feðiet «Konfeé,ebuv f)jnn« <Epnc/f)»et eD þer alla ^lute mcb DvDe fijné 

■^ran,n«« f>».»« ^íai-a KÍMin/fh Ki/i<iil rth ísóv/\ fi,ih ÍMiiin í\.>dtr CimlFiir fcitíl' CCt rg ftcolfum fier 
aparennéfiðð' J-'-'aptat/ ðb' fjftnn giete ecf t þiaalpab J>icv,til ab beva ^aD'bann f)«fut ftaolfut pict ot 
?«vb«tföðt: í)afpijna UnaDfembi f)enum,f)antvf)tfurfofaD oD aicfa píet f)Dab pttt 
h ^avta ðt)tn<ft ; ginneff piet 93orbennpu5nð,po» Darpa allre pinne 2if)Pðð»u uppot 
9fln n,f«tn fioi mun pcf til foma>Pð et $ab tut fo utít f>ib fptva wtftafaD, ; 

w*** 00 , > il,u W Darn VMb\)ijfuv,^aitct)natD7ehnf)aD optltða, ab ^oteHDvunum felijj 
^''""a um f aD;n«r peirta 53etHum toítbttc forer tijmaukðan ©auDa&uiíttfipr, 
mtbur enn |)o fl o hpétt mifte annar é/fietDeil é, ef pab eru cinfa 95etn,fo fem j)iet 00 
5.,rW*» •Öan 3$ot ^infaeonúr ©iilat^ooDuf/fcðicri S<tt«num :Dð^araD 
m *itf <t£» f\>iiijf 35ern cruUjftcs tit ©icefU/Oð^efiinear/foíausiaHfijiDannöuD* 
993 érrfflnba ©ufittbís 

09 ftetmctonDenu mefc ©cemb og 9£cu f>ioon«D , 09 <cfe Ptcbuc f> pi moott fW/ 4 * 
jtooc £*cmung lco <n Koitíu |>ejface / >ac í£)«uDen b^fDe cánt í)ana fptft ftjnjJJ 
raactfkeca€gta^ane,og£oaabcnac btfta 2ltlDce,og fcac aDaufeftjuumeinafta 
nc/titíigiftjnu 8£(f u* $öloom<,bPtc con €f« befi »eceD benac etnafta QJnDt 09 2ID(to? 
benat SRunaD«rlepfe, én faD cpf uc mif lu ()itc co,aD J>aD pac titt Söcijcle baQDeD co ft ,l J 
©egumfpttcÆeinucnaC/aD lauaecfe ©«De eptec i 3fcaeí, þ\>\ allac gpcntuít aD»rtJ 
SRceDur aD ©Jtí fta,og ecfehefuc JiaD einafta ficrging foott Óbpcia aD Pec« , beQDUt 09 
bjtt ein fiooc ©ocg,aD miffa Söecn ftjn, og eiga f an jf ie ecfe <3Son ttIanatca,&aD ft« { » 
«» ©cernt frinat ©unamitijf u,ec fagDe t>ib etifceum, ncei <Sonuc benac lco anDoam^ 
a.3í<g,4. SöeiDDa eg minn £ecca nocf uD umðon? ©agDaeget , pcetta micj ecf < - 
@o fem befoe ()<iíe fooftfco ^oflucliettace, aQDcei aD í>afa Söacn fctDt , faeQDut t' 1 " 
«D @pn< t)<nnac btfoe PtteD i butt foipt, og mcn fcu peta af Scocne gier,fem ecf e oo^ 
l ienec $etm foDD«n ootgcung/ftecDeiIré, |>ac ©uDé StnDe fetuc ofé £etta til SDcetu 4 * 
um bin« mtftu @ocg,J>ac baií ftgtec , 2tmoé. g. 21D £acmf ocele ©pDinga ffult 
einá og £acraut eptec ein einafta ©on, fcaD fama itcef ac ban (>ico 3<tc|aciaut, 
1 2. tþoi ec foDDan raieg ncottuclegt og eingura aD lca , po (f ulu cbcifínec Slen b*ð a 
ftec i fleffu fo fem ©ubtf Söecn, og lcota pan ccoDa,fetu aQ« SlcoD co bceDe cú <£>i»( n ' 
og $ocDu. «£)inac femu SReffemDecjfaiaD fennutilfcefó frafa,aD bceta ©org ftjno' 
Mfu ^tlfelle, 09 pinu , eci fprcé ©ceinene pac umtalaD ;©eig miíc,c^cí(len SftaDu* ' 
befucfu ecft 53acn fitt af ©uDt eD(a(l? @o fegtec $>A«iD,^f.i27. SBecntn í (U 
©uDí @0)fa,og Cijfftn* Sltejctuc ec ein ©feinfuc, ^au tcu ecf e fo aQDetttó ooc Sö^"' 
«D j^au fteu ecf e mtf lu fcamac &an<,femecgat« pfeceQufjoi ec íöecn f allafl bceDe <W 
í>imneog3ecDu,^Pin<ec Ijangaf ofí pau, fcngitfpan^aumeD ^etm ^fiímcola, $ 
l)enumv>cece fcicnlft aD taf a ^au til ftjn ncec I)anpiI(D<; ^Dagiecumviececfe fo W 
viDonan ? íþo ein Icote SQkicn fttt til ^inac jij'né um (StuttD, SJiun ^aD ecfe JlanPj 
i I>an« QJaQDt/aD lcstta |>aD tíl ftjnaptuc t>\>erfct. ,ncec l)enum ííjfac ; SStlunfl ^oi tf. 
til,«D ©uD mune í>afa mine IRiett pfec ofí, ogiöecnum eocum, en t»iec þ pf iunft prj 
þvm í>afa ; ^tig {>Pi miDt t ©ocgene, miDt t ^acmenuin <tné og 3ofa,ppecn 
foipttecfetinafia eRum^ecnum ftjnum,DeQDucogaaceS(leiguftne i etnu ^ctfcun^ 
Sofa.i. ©nD gaf , og ©uD «ftoof,fteW» ©cotteití faleflaD. <£f ^uect©n D J 
íöacn/( f)Pi fpcec ^tim vil eg fttc t íage ýetta talaD ^afa ) ef f u tct ftcolfuc 
S3acn,fígie eg/fco teiteg, «D ^iec pefuc umbugaD peccD, aDfela feffa ©uDé 
^enum ftcolfum co |)tnDuc,aD íöacn ^itt mcttte paiíý ffiipjfunac og gocftoonac í e"J 
niDota ; €n aQca ^eQjl muntu pa|a Untl)pð9iu faoceD fpcec fefí eilijfce <íBdf<tD, aD íjjj 
ntatte^uDe fm f icecafi per«,og fm me(i oacDoeitt fpcecSínDff ot«n*,^)eimftní og^ou^ 
finð9Bteium,^tcc um muntu ©uD beDeD bafa i eQum ^öcpnum^ijnuin, meíc «nn Jj 

lcunga íijfDiisa : ©<uj mtec , I)<fuc þ co ©uD^cfe facenbcpct jpig , ec bann b<f utí< .!j( 

i»aD buct tpc ^cceiDoome •£)<iraftn* i C«(u •&imenfin^,fcco Umfcotcum £>iefuljin* ' « pttv T mitam. W 

mít «5 Mna fytm t ft<n Oftiife £»UDfiné, tit pijné os f«f« Canffie , aun«t>» ™ ö mun jíijna fo ftm eoolutú SllIDtt SIUDa ? íþiet (f ilft ^<tta itjtt 
J" ^otgcú <r fem brcttDuft ; <Sn loit^ofl fo fem Stjriftut fegit oiD {>tg f)iD (atna,«t pann 
,rt ðbe ttiö <j> c tut fotDum ', þca paií eioilíDtfoua ©rotten Jn>o§O!tut0Ína ; &i>aD e$ 
8'ore^ ð D oeitjhi ecfe nu, enn pu munt paD fijDat pecfia , 3op.i3. $i« munDe ocent 
lll "Mia,ImmunDetflf£iatta glaDuttttDa,ef@uDgiafeptft^atnlMtt aptut,etn* 
e 9 íScfiu Deffate ; €nn eg Pil foata fiiet tin$ 03 pann foaraDe fjeim i Sftaifltetí) fotDum, 
l^tflat £cfutootuaiíЫðum€íi<e , enntil einarar &ar €iiað jenDuiviiema til 
Jtöat i@>areptai<SiDon«2anDt,tue.4. Q5uDoeitl)oaD pannmll giera, ccfert gieret 
^nn til onptté , Sjlðamðuc SDrottenö i f> efju ^raptattrf < er auDfien. §ot ft et fco, 
aí) í)an fijnre bceDe {rier og ellumforðbitnum, aD f>an bceDeeilie ofl JuneaDfampijní 
^pntDum £eirra. £iií atíar, aD tjaií auðíijjte paD gan @uD oce-re,ím aD l)<fur ^Sflltö 
W*.t íöouDcnum, poi |>efje oar pitin fptfteaf pinumDauDu, er l>nn uppoaftc oa ftjnum 
Öier\)j(l l u»S)eðum,<nnfijDanaD f)an l>efut boerteeðgwpi'ttameDmerðum SXefuro 
taöfefl, !>»« ^auDfon ber £auilp<f$ , «D í>an umbr<pt< fijnu SeðmoaU? Dgpo pu 
U>(ttt<cpan^oílciða,aD SöarnpMtt poerfe aptur i<3BcrellD«na,f)oiIijf Sawtjfawert 
Mt>, aD fetia Scijfooom fprer SlrmooD , £«iíbrpðDt fprer 6in>fDoom ; ©WDtfprtt 
^org,ogpina atlta faetuftu Síoo og í>oijlD fptetallðfonar 2tnDftrepmeog <£rj?Oe,(>al> 
$*te od t)ata/Oð ecf e aD eijf a ® atr. fttt,ef tiett er anliteD, f\etDtiti« fcat pinet wtoelDu 
®uc*,fítn i 3>rottne Dam«t«ru,|jctr Iofa©uDoaflCQtan(<ga fprer ftjna ^nDurlaufn 
1 £imtunum,pv>i ff pllDu SJlen f>ca fprgia þ eirra Sðurtfer af £<im<num,allta pellfl f>at 
Jier f>efum ecf ert míft/pellPut unDaii of$fenDt ; ogmunumpaeittpeilagtSSatnfptet 
"HtDugt/ODattDícgt f»v<r forgeingelegt , og €nglunum famjafnt, fprer paÐ femoaDuc 
*ar po tcf < nema 'SJióllD og 2ljf a ; ScifeD Jjoi Söetnum pDat tit ©totttud aD f otua , 
%'ifíntr ^eft/ogbaneD f'eim faD <cfe, ogfegieD einéog 53atud) tiDpina pertefnu i 

^atiplon,95arutí).4. Sg t)efe latteD pDur burt meD í)atnt< pg©tatt<,<nnOuDmun 
*iIai>Duc mi<r aptuc m<D©I<De og ^eðnuD< cilijfl<ða. ^ð oeit aD mergum tr J)aö 
fj°^r i)iirmuf/ aD mifja «tt etnafta ^öarn , fcm oat ðiccfulegt, og wet aD fierum alí« 
J)lutc; (£nf)itgl<iDI3o d)fift<n^íaDut , aD©uDðaf fin eigenogeinaftaeonrot fpttt 
{ið,i btterium I)an alUina f>efut fijna SÖelpocf nan/ecfc ti( aD baDa t Dtoofum,pellDuc til 

ptfð ,aD ecf< b<fD< pan ^at paií mcette £efD< ftjuu paiia aD^uc^. €cft til aD totta fttt 

oioona/btllDur tiIaDpioonaeDrum,ccfetiI aDlifa i ^celu nocfte,jafnott Jjo ban morttt 
vcu \>»i ^oeiu f)«fa, t>cliDiir til ao fjola ^cofíJcn, ^)<b. 1 2. $><tta giecDt ban,f<m ptec 
Jat um <cf <tt ffpllDuðut ; Djafnt l)af<ft pio aD , f«m <ct íjenum fFpllDugur.bafDtum 
m og SBatn I)itt,aDpu<ttngraflaf fioi , aD bann fluttcfjaDi ell jfa <S<elu,f<m pann$ 

^onut befutpoimeDfitie ^oetaftefaD : í)eetfu gierfualegt fempaD eat,í;aDoarf)0 
fuDr<i fo t>tgt«gt,fo fm I)in frijDaflc meDal ©íatíana Söarna ; ^f ©uDe og §eDur £oott« 

wn ecft ofg»oDur i ^ealttnat, f)t>at fpttt fTpUDepier po» f;pf»a ©onut ýinn ofgooDut til ©ijtöawfídt : bíffoet I)<\fa benum jtoor*$íe «pt«í<tttcb{^«vðllbemt« , 0' 
flaöc-etabetra enn^aúá$Itf«*'Ö<utei8an£ieuTan£>e3Jíarta? 5)ctéjafnt fcrum2ícfai ia 
^íet í cSeteHDene/eim ^ctut fegiet ofe^D Beffc 2(tfur jf icmeft ecfe , i.^et i. 9toofl {í - 
etu grfíngiarnet , pe ein Depe SöatnlauéVfteu ecf e aDcet,B m ct SoDut>eanDeD,Bco 
©uDé* ooíaDec ,. ðiet Beim gotc tneDaíi Kfec , ogfjefurBu §ie*©iooD at öimitu" 1, 
ÖonutBinnDoobuct t ftjnu9í£ffu*2Moome, enn eingcn oeit 2£fefijnafptt enoliet : 
<2Bot fpcfta SJtooDee fagnaöe n<er jta mieg bínum fprfta Sftaíit , fcm i £eimeií oar ftfDD' 
; ur,ciíBaD vinöeecfefortfiajt wfprccberium. <£íi «OefuD ^ceftuc liet Dcwtt aD ©ett* 
um fijnum, i.©am 2. íþo oocu Beir ©foKfar. Qtent$ooftt®Atipum$bfafon / 
boetneg baníaunaDeí)enum,BaD ec alfunugt; $u B pfeft oita,aD eioat23atneBijtui 
frett ciD jlijf ti/fo ec 6aD r bwtium af ofé Bpfet ftn §ugl fagut. £n Begat aö <$ub befuf 
aö fttllu toaöeö ©onBinfiet tií £nnöa, Bcn befut í)an tcfcD þefla Umfotgun afþmM 
tr Bomgoö fomeit/ boar batí ecfc ff al oega fiií SSrooDut , ecfe DaiiöptDa ©nD$ toiooti' 
uftU/ogtcfegiecaUppreiflimooteSeDurfijnum. <þuoilíöcr ()afa fettbannti( «Blent<v 
aö baft íictDe a(la^)eimé><Spefe,og ed^ungumoaí : £cpr micr,©uDé SBinuc • fettfr 
snec Boiiijf ©ptfe femaD Dcpa oel , og íar aö cn ell epef e aö (rota , aiWerbiirt 
omjt. £anfune ecfefo margar £u«guc femBuoiIIDet/ Bo &ann futíaDbcföe, ntunt>< 
BaD bafa gagnaD booum tií £imnaríjfi* ? $acfa ©uöe aD ban ecfrmtgaD fomcim, 
í)oar£ungumai(unum (Iotar , cnn ^ajríeifureit «ater ei(ijflega, i.£ot 13. ^ooguc 
^ijéöoomiiter Baö,aö í>ann Becfec ©uD, fo fem bafi ec afbenmn Becfmc,oa taíat 
gnglana Sungu. StDgreining ^unguracolana ec ©trajf epnDarenar cmt BaD et 
9íoiö$3uöMö SungabinamaU()e(Itu(falta(ariett,S(a.32. @o oeít cg ogaö boct 
totoallöca mun jfília anan, og aD Betu fuiieomnaft i #iinnatijfe,&ar (falecfcSy-trit 
miuBola merg £oaðfprerfin£a?tDo»m, etfeottaftfprer , poertBaD muneoiiia <DUt 
tapa 1 einu fDrœtu^iiaíe/tef < l>eííDm*cgca Hg t Svcifuinge <Ötiamana,eöuc«5ccclingU 
Jjuucnfmé/ucec Bcet etu Dottnar, cnn ban famanoafcn einð og nnaö iticcöe , &eb 1, 
fíafnpeíbo sðcemi oerDe aDfia-fiaftoíöBcna ^itgooma eptet 9cauDfpn ©pillfnaar* 
íóat ^oittalagí. 1þw meinat aD OuD |le £icc ceiöur / af Boi bann Icifpe íiec ecfc aO 
»p.p«(a Baö er ()au fo oel (f ocp, ftinum íömDrum j ^cimcnum til ^íota og ©aanfam> 
ar; ©icfBig ti.I §riDtJ,5öarnmitt v Bacfa@uDe, aöfri nieDban6 2íöitoDbefuruppai«ð 
BaD tii ^tmnanjH&*« oimargan gooöafi , (cut I)an forgn fprcr 2enDumoðSijpum, 
fcmBaö Wingf] í;cfurgio.rt. ©0 brageDnu aö BcfTu, cí>ríflncr mii, bwr t fiit at^tö ; 
^íwtcD ban rcmöa fcm rmöa fti A og allörci rtcDur fijnuni JÖernum, ncma til biiiá bcfta , 
og at^fíei ttl, aöBitír fiaicöbeii:tfi)rcrpDar Di^Oc cöur 2}arna uöarog Síjtoina / 
íxílDurcnban/tilbinréaöbceöe pöurogBciiiHr oarpaöaílc i froi ^tooöuV'Sijfe ®* 
f>U cilijrV^aöcr, fem ecf c cinajta taicö bcfuc ana ©«9« ooca, bcKöur oa oll ooc DofuP^ 
•poic ; Mhh Bu b<t ö« gorellDcjmi oa ^oruum/aö bugfa BaD *íMím(ú$ aD Depd/fo 

m íotfwíec í eröum,aö tillt c cUifuin ^icv fo fciji csttuijipicí i SBolceDí '$MW 
,. £ pfet SrinltAíif - - , 5& 

ftb.íi^>Be^í ojef H ofí , fmi cvt ©ub gijffené oft §)aupfltté,Ab Ijttett Sif« 
uni ct>Vié ÍÖéVúm,iM {icum Piec ©Bttcnn6,l>am!)epc p\ib íðcomim minn, 

fproSefu $Ú'«u og ©ajípa,iíð gief ofs> (jar til <öti)rf £et. 
lagé $ltiDa f Stni«n/3 3«fu 9lafne,$l m c n. 

©r#i<u#a <Sunuí>að eptev Srimtaf& 

<8ubfpiaHeb,£uc. 14. €ap.* 

fectnt £tjma. £cj £at> fítcte fo ab SefttS fom ú£ít>g nocf- 
ur6 ^iyarifccara JP>ofbtncjta ot ^oott*S>etcje SörattöS aD 
net)ta,ocj í»cít* botbu ?Öarí>t)aííl> ot bomtm. £>cj ftcn £u,qb 

!0íaDurnocfur1Öatné>(Stn5fitrt)arparframcft)rcr^onum. 
ft\r ^ '£'8 ^efuS 2ínbfi>araöe ogfaaoe tif 2ocj.©^cetncjana 03 
^i)arífmuta,fofemanbe:^ a $>ooft*S)og.. 

«m i m pcír.ljocjOu oíö. £o. baíi tooí a (jottum,för f nabe í)an,oa, ííct l)atí 
*ourtu fara,foarabe ocj faa>ttf|jeitra:£iMft*$ nbar 2ífue eöa Sftaur, 
{emfcauri 9>íft,cr ^aO eige jafnfnarttvtbtcújeö m ^oott-^eige ? £)ct 
wtr cjcnttt bonum fjar ttf aungtnt foarab. <£n ()att facjOe fjefía €pfcrltjí. 
•J8 tií £etrra fcm bcöner ooru,fjm eb baft nterf te íjv>omen petr mt>tti\it 
JMcr. búumt fremfí u ©cetimt,feaianbe fo til Þctrra : ^ccr eb t>u oeröur 
pcfl nf eínbooriunt ttf Sörtvbeanpé, (jtot fct í>ig ecf e t f)tt< <ct>fta ©ccte> 
;^i|íe,fcao anar í)cíöaríecjre ett{ju,iteboöen af l)onum,oa, romc fcu fent 
^erbauo 09 l)onum,ocj feaíe tíf fcijn : ©tef pemttti sKnmt;£)g bíioot. 
II m £ cn meö ^iftmoöa at> bafa í)íb $tfm ©cctc, J;>cHbur fomcct: 
* f u oeröur bcbeft,Þai far jm,oa fet |>új i bin $)tfta ©efs, fo at> pot 
Ií* c * í( 9 fíemur,er pter bauö,bat fecjie (jaft til fujn : SSínttr , bota 
upp befr <bot mutt f>ier SQírMtrq fceitaft m'cn Mtumt (geflunatt. 

0« V; % ln ' aí> ' v* et tToíífut* iwíKfur , bann ttuttt ^iöttrícrcjiafí, 
°9 l)t)crlTa 2t tcfatcr.ban lTaf Ut>i5bafcítbcrbii. " 

mcbaí (jinar QJcalecmjtu ©ub«$ioonuilu,ect>icr ciðumab bijrbfa^atí ttub, 
-^fcwer ^eíaun ©a^ba^&aafénMuneci fwrfiune ccfc bobcmi @t;nbarenat 
»«ðna,^Ubiu- cutjitc cnn ®pií(i»ð<«» iúfom i^ciincnn. ©0 fcgicr i ©cncfiý 
2.£ap. 5>rpitenn bícjTabc l)ín fioiit}ba 2)a9,oa l)clsab« f>anu,par bannai' 
^iuiu ^ijlDcfVafolíu fijnu fS'crft,^ í)min {fapab í)afbc,pab ec,ab Ijami Ijœtte £*t at> 
M H fígin 3orb/ 03 aílt (>\?ab f ar cr innc. .tþ«tt« ^oborb aptur ityefaö i 
597 6ci)ttanba (Stinufrar 

SJopfií 2egmtt(e,og er eitt afpeim tiju tow 5SobotDum,W* gietuti&o* 

£www.ao.eap. «Ð?mnftu aD helga £t>ijíDat»£)agen 2)rottennö ®itD« 6ijn<5,oð < ! 
getta íöoöorD optlega ftaDfeft i gamla Seftamentefm* SSoofum. 21 fer ^eautn 
JfuiuD pter <2Berf \>ina,binn @ieunDe£>agur NpelflurfallaftpmfaD er ÍMilDðf' 

£ u,uD «?«" S <cf <*> b ® num »«nn«/feði«c « 8e».*3.W £in fptf 4 
wjJIMi til pefla -ppiriDat^agé tgamla $«ftamenttnu \>«t f^aDenDurminaftbi^ 
mtfía ©toorptrf 14 er @uD gierDe i ©fepun aQra £luta,fc\>i ncfner Skottenn Ba» 
ettt £etfn cu millum fljn 09 3fraeí* <öarna,<£jeo).ao. £)nnur \>ar fm,aD co pcín' 
^>eige ffpflpe almenneleg @uD* tyoonufta baODen \>erDa,meD $eornfœriiigum,tnÆ 
* wnmflu @uD* DtDa 03 eDrum p\>ilíjfum ©uDrcefnié €prertDum i .ÓelgeDoomemiiti- 
Um Soornernaí moct lefa^um.ag. £nn um <&m OrDa ÍCienninflu^ettar 8ut«< 
Vjj-f ^"í®*"" S"'f««n« :£an fomti( Sftaiaretb,b\>ar barinöar uppalenmoð 
gtecf mnaDCBeniu fineco @abbafc ÍÐeigenum i eattiftinruna,o9|toob upp aDlefa- 
#tn priDta par,ciD SRcnn 09 <23innm<£ijr ffpHDtib\>ijiaftaffer £)aga €rfiíDe,boP tt 
bertaf er0D.a3.eap. £>g hin fioofDa \>ar fter i Sage fprer Sfraeíé fioolf . aD eiió' 
uraitmaft Saufnarenac af 9£gpptafanbi5 $rcelDoeme,fo fem fcgiec i SDiw. Söoofat 

l .,7 u ^ 00t i ao ® uD í cttc f° i #nÐt>ecDu , aD pinn fieuriDe SÖaflur ffpllfl* 
Drmraftnipeffarar .£>elge,|toer bun nuog bcfur\>eceD ftjDann ^ímnaígoc gaufriöf 
ané banDenn co bmum fprfta £)eige <3$ifuimar,er \>ieri<Miníng€btífnUpprifU hela* 
um, t aJítnniitfl CttDurlTepunac £eimftné , fem fprer banné ©auDa et ffkn,oð> 
Winningpitmðeilijfa ©abbafc,et ellum ©uDé SBotuum ibanné Upptifu feinaeD efc 
ígctta ffulu SJienn ecfe <ttla aD fieu Sftanna @etningar,beflDur fo fem SJiopfeð fltitf* 

fff í, ^ 9 ^ ac,í m mm % Þ™* °9 3 fcaelg ^arna,fo bafa 03 <£btifti ^oftulat giott 
Jieffa ©fpcfun cun 1 all$€fa eptet hanní.«öobe,ft>i ecfett fegiaft fceit ntunÐe BotaaD 
flteta fprer utann haná ef ip«n,act. 1 5. -$a* er og funnugt,aD peir ofmcoDu fumat 
e)remetaf Jtptfiu*eegunumi®amfomunne í Seiufalem^eqat^aulutJ.og ^>At0' 
baí wru ttí fceirra fenDerfract Jjeim€()riftnuí5lntioíbia,og er>enanílutiiing©or^ 
*%*JOatfm ecfemeiw í fpuneD. €g pi( ecfé a?tlo,aD nocf utgiere fter iSunD^aD &)t§' 
itr hafeeibaftCBðOD ttl feffatargcerflu^öi hann fegieft \>era í)erta ©abba^*í£>a a ' 
fin^og ef paD ttat ecfe cu moote banó ©uDDpomtegu ^ontign aD afmot ©actament' 
P'nntf. ðamía ?eftamentefinö,pco oat ei hellDut fetta. €nu aö pefje SKcuDftefun (•< 
af haníJ>oftulum gier,etf aD til <23itni«,aD peit fomu faman cu íMjtafunmíÐ^*' 
gct.a. ©eminfellurcot>ornS)rottennöíÖag. Cucaí ffrifar,2lct.2o. $lDpannfP rft f 
^)ug ^ifunnar pafe Scerefceinarner famannfomeD til aD btioota SStattDeD / 09 & 
^cctll hafe þcu 9lceDttbalIDeD ; Og ficulfuc ^coll fftifat £otinthu <öotgat<«D)öniifiri 
til, t Cot. 1 6. 2(D co hinum fprfta S>eige QBif unnar fTule ^eir leggia afftjDié ®M™' 
ttr fi)nc|r,er naiiDfteDDUm cbriftnum «Kennum ottlaDac t>oru. ^)ettna fama %> a9 { 
fadat 3vl;atíe$ ^oftuleofl QtobfptalUuSRaDuí S);totten4©aflifljnumOpenbetri'' , 

iittt m 

/ 
€ pícr Xtiniíaííá. 59« 

j?»n# £ap. i. Dg fo í)«fut cprijteícg JtorPta nefnt í)ann fvca peirrc $ijD,«íít tií |ieflkV 
f«D bcr ttl fKj'MDnac ^oflularner ecfe ncfna gcelfaran fijnu eigen 9íafnc,þatfalla 
Mc f>an SÐrotteíi t ©taDen fprer ©uDf #«it«/ f«m ec 3«Posa i gamla Sejtaments 
Nlla «9 paD toijftaD J>eff« SKatDfrefun fí« frco ©uDe fomen; Dg aDfeffu ft 
wermœlltu, f>ca wil egtiu taFa mierDrDfef af (Spurninguíörotteíió ti( ©pDtnga, 
vOert $ar SeifDejt SID gccfna 81 ©abba(j*í£)eige. 2lf (jenne eil «g tafamiecDcD* 
W aD taía um (jerta toenr. i. «£>eaD cprijrnum «Díenum fte olepfelegt aD fremia 
°R <§5abbaf}*í£)egum. 2. ^)»aD jjeim bprie aD gieea, og (epfelegt fte y 
, , ípu jloor« «£>erra ©rottenn* ÍÖcgfena og f)innö eilijfa @abbaíj,lau ofé fo giera 
pttt<3Berf at jþejfum $Ðeige,aD oiecum fijDec m«iguminnga»ngaii(6innac.ö»ij(Dar, 
«nien,t3«íu SNafne, $1 S)l € Sl. 

Uttegðinðett. 

iD fptfta f«m banaD tat a» ©nbbatenu, paö fcat ab \>(na necf uct <2Öecf ot 
peint ©eige : ©0 fegier ©cottcnn t fijnu íegmcale,3Det>t.s. 93acDoeit fcu 
f . - — £eíf(Dac'.©agen,aD pu pelgec pan : Scfect 35erf jfaíltu a» bonum eitía ; Dg 
tofn-eingclega&acjjetta bannaD3fra«l$©onum,€íoD.3s. $lDjj«ic«cf«mautu €HD 
^eif ia i£pbijlum fijnum ot fiefTum £)egutn,f)eac fpc«c £eic ecf e IjeKDuc matttu mat« 
te »l)a,og«ct>aIlattocfuctSöoDotDfeoptlegaittefaD i peilagre 9titningu,fo femÞetta, 
g()\>erfu aD <8uD í>afe fref (ega (traffaD ^Banpelgun £toijlDac*í£>agftné/J>aD fijnec oftf 
ptraff t)aní,er tijnDe upp ©mcclfcD at ©abbafc»2Deig«,aD ponn mottte Depa eptec 
tegmotlenu^um.is. gpcec cJCanpelgun í>«jTa,f)ootaf ©uD fijnu Soolfe,a& pamt 
JíKe uppbcena Söotgec |><itca,f)icu3ec«mjam£ap. 17- og I)iot €i«cí)ielem Sap.w. 

^e«cDeáfonungfm6^f$£abplen:Dg«c fceic aptUffomn«croc#ecleiDingun«toofutil 
JHanpelga SDcotteftf £t>ijiDac ÍÐaga, paa aataiDe DRepentiaéf ca í)acDI«ga,og leiDDe 
Wm fpcic ©ioonir,aD fptet peflfa femu €$pnD,pefbi Dgiœfan f ontiD pfet §eDur f> eicca, 
'öianD* : fþegac gotfeDut pDat gierDu fo,munD« <i @uD ooc (eioa pfec of* a((a Í at D* 
7*u og pfecfefia Söecg? Dg £i«c viíííD uppecta ©uD* ^>eiptar 9leiDemoot«áfca# 
^»P.«D|piappanbf(gaeabb«^S)ag«ti,^e9«m.i3. Sftu ec fco um ©abbafjí©agtit 
ttt«nt «d bugleiDa : $>aD eina «r <St&a«8eamaalenu oiDttijf ur^aD «r pcKfl i pVt foolgeD, 
J ö Iofa©uDogDijcDfaai^eim©(ig«,ogfoaDgiefaba;D«ftatlfumft«c og ^iwum ftjn» 
J ^oom og ©tunD«ctil ^effarac ípioonuftu,fo og aD pallDa eínf)oern <3BifUííöní 
. l wtgt 'pDnat^og et ^aD fo cijft i Síaottucuna inffcifaD, eg m«Df«Dt2J<an«num,aO 
J J«jf ergultu «S)«iDingiar toofu ftec»iffa©aga,ncecc«fo marga fmnec petci«c,fo f«m 
; '^«>rifínecf5í«r»,ti( aDfcemia Söíoot fíjn,og aDca ©oDang íþioonuftu,ppecc« ip# 
lf P«irca f aD SJíannf pnftn* Deinuc b^fpilltnuD fule £öijrDfun,ía»«c^oauDfcect 
lal 9raM u nuí ()«fuc boD«D peim,aD'jIijf t o«c« «in ftcnlfboDefi ^fpilDa piD öuD, 
J vafa aD ^oí í«it«,og m«D f>«fTum ^etninge fanaö paD fem^OtH (Fcifac,9lom.2. 2lD 

•><iDingia.ti U( fem <cft ^afa íegmotUD/ peic gi9i«.af ftoutuvunne paD íegmatlfmí etotiónM ©ítnuDaa" 

w. SínnaD «t fab ftm flprfiu*Segum '©pbinae fwiíaje *ít> Fom,f<m cr,nb fjauW 
pobbateD/CO bmum fieuutia iöeiðe^vjar um cuöur cr nocfuD i Sfiðmngenuifi taí«ö/ 
fe oö«d oina al(Deí(ie«cfert gjerf <n peffum ©eflum, fem £ e «tn £fa pefur nocfm« 
CWmcoIa f)aft,fcm fijDarmu'n fnöteerDa. 9cupo aD djrifrennaSftanna 3rcífepaf e 
uocfra StnfinD piet i giert, fo oð (inaD ©traflf fceirra , er £>rottenne ©aðenn 
í>«ið«,pm eite ©íenn famt,aD faDer «in proopanD«.©pnD,aD brioota potm meD * 
nauDfpníegu^rfiDe. $il ©uö« ©ijrDf ttnat ear banpelðaDurifprftune/launguatfi 
«n 8eflm<ní«D»ar»tfli«feD. e&riftelegt grelfe íjefur ei afmcuD pan^eHDur fiuttcu 
fpr fta •íöað,()an er i ©íDa'.gngmcalenu boDtú,allDrei er pann af £í)rifto fprctboDetU'' 
fceiíDur ^rœfneoð fte^icn^rroer@pDinðarum ():in()efDU/{)un er ftrefíuDafgcelí' 
aranum. fþetta SSoDorD um #eíðun &öijlDar»íÐaðftnö <r Sllpftun pinar fpra' íBoD' 
crDa £eblunar,poer$ eeðna aDfíjnaft mcTt/aDl)anfcmMmootfcrc*anl<öa brijtur* 
fanneite a(Ire©uDéíE>ijrDfan,fprer utaíítfaD aDpaD ftcnDur allttjDfteDuðt«r3acob 
fPr;far,€ap.2. 2ID fcu fem brijtur eitt af $8oDocDunum,f)«nn er toiD ell fefur,fctt fctrt 
brrof at /)»ijíDar*©aðen til fma UtriettitiöMD farfíaufu,fprcr Slflprneö ©afer,cD' 
uraf §orfmcunv>iD @u&/panner etnn $lfðuDaí£>ijrDfare,fcei ©uDeeinum <n einfluni 
eDrunt tilbeprer fm £eiDur aD fjallDa pan f)eígaú,fHir fprer fcflier &an,€reD. 31. eicU' 
«Dtt(,aD fter pallDeD min £öijíDar*SÐað, pei £aD «r £<ifn cú millum mijn oflpDar, 
ftanbneft pvi nocfur pena ©ag,meD f>oimp,ote fcm oaDur er foöt/pcu rcrner f)tin ©u 5 
funum £«iDr«,oa tileínfar fkt,pab petutm adcinatilpcprer; £mi t>anf>clgar o^ ()aí)^ 
Sícafn^et cu MumíSetð«auDprijfa ofllofa£aD,m<D pine meftu $!uDtnpft ; i£n fm 
ftm «cf« <r m«D mitr,fyafí «r crt moou micr/ftout epriftur/S&attp. 12. @o tíl «9 feð! 
ia : 2ÍD panfem ecfe@uDe9íafn^c(flar ot pefJumS>etae,()mí eanpelgat faD ; Dð ' 
©annicíf a, cbriftner Qitmi/faftt ofefcab oPijt«D, aD ©uD pefnr gie'ftD ofé pina ffl 5 
©aganatilUttitttinga eotta,aDpan ptfut blefJaDeort SrfiDe, \>ora íijfí ^crrinð"' 
íorar ^arfer og oorar Stfðcongé gcifat ? tþe eier gieUDum penum ^ioonuflii ©io» 
unDaretíar,fo fem ein ©fatt af eKumtiimanum^aDecrre ftaftDpacflcetcaD 110^ 
ftgunDaiífÐi. gg^iíi^ar ttmta(a,aD(SuD erlaonðtumtoatðDarfömare eiDCijfW 
eera,enneier «tum ftaalftr : fyat fínnuff f eir,«D foeru cxtfafcr i ^it>forð«nne/aD þ txt 
inunfeueíngan ^ijmaflitfafier/ ^mHnu fijnum 09 ^inu'íÐifrum tíl ^)öijlDnr,n<rt ia 
íefít ©aðUre<ereti(f<ttur,fo «pDap«irfivXtlfnm SijfpamanumfprerSijffjamane 
ittðit aD ^arficpfu/í)par meD @uDe er cittgcn ^ioenufra flior,^iaD pann,fem nf bau' 
S)canenum,aD i ^v>eita fijnf StnDlitiá ffpBPt pan ftjné 55rauD0 neeta,©<n. 3- 
(><fur oaboDeMD&Qinum fteunDaS)<íge (TpilPe()ann (^oijfaftaf fijnu (ErfíDí. 
po nu ab ^trit'^Binna oð ennur 'feiíijf ^rullDat Umfoif fic-u bonmtD co í;<'ð ul J' 
S>efiuttt/ í»cx» meine j&o -cmgcnn/ aD ©uD eerDe m«o einteomee 3Diui?pfe DijrDBaDur. 
3eiufepf«Dtr'OrDfef ti( margra Safla. íjjccjar ©áeiD gtecf pDiulaué uppattKoð 
l < fretíf «D« ©iefullenn ti( aö ðpcnaft ©«fa&t> 09 pflr jjaun í»o ©uw M _ < 

' CfpfrtrfrtoifAtif. 6°« 

•Waout; 2£tla ecfe «bju fícrt o^ulrare fprtr oonum eftif oííf, Boifaíar ^jievönomu* jr/Hf p«i aogieraecrerr ; var rprer, icgier og emnaipeim cprt|tnu forn swennum : 
•oetra ocerc ©pbinguutn aoottia eittfyoab til fþarfcnDa cw %H% fijnum, pelIDuc enn 
gtora Uppf)laup a» 2ífrenum,og betra ocere ISonum fceirra ab fítia aD Uuac* < 33erF<, 
wllbur enn aDDanfa opefiberltga m fijnum $unglf omu «£)cwt jbum, og er þab ^cula 
winafr,«D ofé cfrijtna ðlcnn van^vallDrei <23etf cu &<(ðumí£)e9um, til ab þioona 
<8uDt mcD, tf oitr ocerum lunllctgntr þar cn , þ oicr Ijoijlunftof baglcöu í£vfiDe , 
•)oor iiríi eg oílframavtaia i f)incfijDave©n:inetie. t£uefþaD evetfclepfcIegt/aDoiiiii 
8 fniif eo,eDuv ecfert ca þcffumSDoðunt/þcnerþaD oijft, aDþaD ec ein-'«pefuD«©F*m, 
<tb bafaft þaD aD, fcmillt crog i fiðolfu fierolepfíleðt,þoi þaD craDDijiDfa2>;efuleft 
|jtabcn.þefð SJítn cettu*2)tiDaDDijrbfa. fþcttagiora allcc þeir cb brvof a ©ubé belga 
•Öagatil Cauflcrtió/tilCfneDtjluoa OfDrpcfiu,tiHioottat©Ciemtunar,.til DfutSos 
H Stgpvne , til aDpifia ftcr ifi gie meD ©ubíe 09 £cninga ^'afte/^ar af þrcuiega orD«* 
tofaft líðoarDagar,?Igg 09 $>ccrta , Slflog SKijf tngav/ttl illé ©aintald,til aD baftala/ 
r *ðia, 09 liroga uppca SJicttungaií , til aD árprDai panh/ 09 giova illt i ©f apt. £)ff * 
fliiDc vcetC/flDecfeficrme9)ítnn faman til flijf i, cu btlgum ©öótini/imDtrpui^fvnc/ 
"ö ð<vmgai@uD6 ^)tt>é,úm þocrio ^oall fcgier , i. Sor. íi; ?IDþtir fauuififafntjt 
jjl l)ifi$oerratiné , ogeceingen ÓtanþclQun argareennþefje ; ^oiefþaberuiflaufu 
i<er þoiljf tr Ælccf cv,aD ^aulutJ fcgier , aö meD flijf um |T uíe SJtefi ecf t iimgeingne l)afa/ 
c ðaDptir eb þ\>ilijfr fremía , crfeecfe ©tib$ SRijfe: £eilijfur©la:purmunþabþcu 
^ca,aD aDbafafl foDbaíi ctt þeitu &'jmUni, fcm ^rotteíi pelgab l)ef} ? 21 meDal þcflara 
^tcefia/cr ccfe þiii mitifte , ©uDé #rcf<5 gorfoomun og þartébcilogu DcDa/fem merg* 
u fi'.cöevðllbafc^t)neppfcrlijti[©DiiD , cg aOt aííab farfara ab oifia ; $Dfi«|íft<ulfet 
í' c 5ðu v>cl uppfrctDDer , fo aD ei nuuie peir læra mifeD af eiitfolIDuin ^reflum. JQtxxa 
^iio ; Oitjfcr erucöicaifbprgínðarpeijer oetlðgum ©aoiD ;^anoarfootl uppfrcrbDe 
J c «f i)ti(ogum SinDa, aD í>ah befur mecðum oDrum bimneffa ©pefef icnt i ^falmum 
»mum; <þo fegiír ()atí, ^f.27. Sin« r»«ft e<j beOeö af ©roítne, J5efé f rtfft eg afbom 
«m,ab eg fttie j íjrpfe ©rottení alla mijna fiijfDaga, til aD fioa gegurD ©rottené og 
jjtta íjenar i banóSJíUfttre. í)oaD|ÍjneftpDur/ munbeíDaoibecfegietafunbcb ©uD 
mU i í)^í« ítjnu, einö ccl og pter ? 3»nuflu tvtur , poi eg efajtum, D»crt pier jiiíí 
*° wn uocfurflaDar , fem fo toomlcutcr erub , ab ficr oilieb ei (icu §atur pbar til ab 
SjKnga i c%og ^)m«,til ab lcita ()anó par,ebur €prunti( ab &epra&aím0rb. «S)oaD 
íih ^ av>ÍD 1 ©ubð Jp«>fe anaD en nocf r a« ftoornfceringar, i bv»«rium «D fprevmonD' 
tfi epterf omanbe (ötccbc,oib l)oeriar ban po buggabe ji9/ °9 oot 9laDuc af ^Bon* 
" e ' «npier,Doerjum^l)rijiurer meb oflum ftjnum qjelgíorntnguni f rofðfefluv af< ^ar fró 3)aoiD 

% a a a un&e 4 ^oi @<pti4tit>d <3u8tit>aj, 

unDefici eít) ©fuggatí. £iec af fpcetta aDcec Sloejcccc , líjfec ðtootene, fem 
cceftarlepfeD, pei ©uDe" ec &cena*$wð i 'aBanttttenn^iboerneg meigdP'i 
mea, netna pcím fie pceDifaD/ fegiec -JJaulutf / SXom.io. Æ icécíeif öíepfeD , £ei FjJ 
pfecgiefa ^afnaDen efl moote ^ojtulaní $8oDe , £ebr. io, Og ©amnepte 
Söarna , femt)\>aD mejt eflejt t ©uDé £elgeDoome< £iec af fplgec t)ann* $«n a J; 
gocfmctttt/ £eic ecu foDOafi SKennum etne og ein ©aman^ijfa , fem ec foguc ?* 
leif a, fo fem íöcottenn fagDe eiD £iec&ieleni , Þeic ccu fceim ncfucef onac (£ptlcW ( 
inga eDuc DeDe*f»iD« ©miDcc ciní 09 pann / €iecf). 21. €nn peaD otH í)iec « 
fplgia? Ö þuc pín fcomjfu Söecnefi !*$aD con efa, aD fjeec fem £co forfmcttet / 
fcann fecfmaiec €prift/enn l)e*c fem €f>cift focfmcuec , pann focfmcttec pan cc paJJ 
fenDe,enn pafi eD ©uD focfmcuec , þ annetil pann focfmctt,i.@am.a. £>g ec þca e»' 
leingca aD leitá aD ©letunene , fca finnuc fcana i eitijfum £llDe,fem ei tillDe leita ðj 
íOcottnei panna £wfe. •piecum mcette margt peica tala,cnn egícttÞttta nccgia w 
fo fíeDDU/Oð V)il f oma tii l>inð , cc ca CttDuc (ofaD f)efe um aD tala. 

£»ect aD eeta eigeeott piDfieclegafia <2Betf co £>cottefiö £)egunum ogeDrui" 
pelgutn $ijDunt / paD ec auDvitaD af ©ficfun @abba^£)«gftn* i gamla fyp* 
mentenu, peac SoolfeD aute famafi aD f oma til .£>elfieDopmfln$/ til aD DijcDf a <öf 
meD Offcutn 09 $oecnfcecingum , fo fem cttDue ec fagt,pei jafm>el £o£)aguc«fi fw uttf' 
breittuc/ og §oocnecnac afmcuDac meD feiccc einu ^oocn , fem ptficeDjle npiaíejW 
mentflní JttenemaDuc pefuc inboceDipaDaHcaííjeígajtai í)imnenum,aDn)t»egaP ( J 
cilijfce ^nDurlaufn , pcu et fco ecf c pane" ^ilie umbreittuc i poi/ aD (cwta pioona ftet '3 
cfccifmumSjiefium. §pcec©pnDa*3oocnecn«c offcum eierpoí faf laufa <$uD* ftambti 
íemfcctt.Upppafe SBuallDac flcutcaD cc. <3Boc UpplpptingacíDffur ecu íöcenec 01» 
•Jþacf argierDer,petta eru Jfccttlfar <25aca wwx, faö ecu eocer §rumburDer,fm íötott' 
ne eru fjdgaDer, fccn eígum eiecfram aD bera aD íennu alltijD ogaUjtaDar, enn po (lct' 
Deiiié i bane* ^vpfe,c»f eim íÖegum, fem ac til f)«lgaDec ecu,Þar til er f)in fpr jte íOaj 
ur 9BifunacboDen/fcmcttDuc ccumgietcD, fem og aDcac í)c»tijDec / þ cec eD cpciftcl4 
DftceaaD ^cfuc fett,og ciga aD fjaUDaft i jefnu ©öHdc, p\>\ ^ail fem bauD aD pelga VI 
fieuhDa íöageii ; £an pefuc og boDeo aD f>lijDa ^PfecoaUDenu, og cttfaD^o^oaDrt'*'; 
«D fcamfoma i ^eim ^)lutum/fem ©uDf ©tjcD cnfjraíca/og óafie' fierlegujíu ^elð^J 
ninga^v>ar fpcec bifi fpcfte af 0)ciftnum ^epfucunt/ pinn ftoocc Conftantinuð / »'! 
^allDageftuDagenoelgan i S»ifiing Æcofcfeftingac JtDcotteíið , og eacDe faa ©w" 
letngenocfuD, nu ec paD^oeefe noog,aD foma famantil ^ptfiunac, nema ?Wcn gi' 
Jac ©uDíSpcinDcmeD allce 8Hn>D/ afiacðec ttocJ?pcfiu*©cttngucecfenema cintf «' 
\i í)rcefne,og ötere af illu ffcorra / aD f oma par «HDrel*( fem po cr ftooc ©pnDj nc°" 
jiec,ncec poi m«t öcI otD f oma) p oi pitt cr aD ncol«giajt ©uD mcD.QSeninum/cn 
taD ec pac lcnngt fccw, og poaD gagnac í»aD til ©uDó ©ijtDac og eoccac €Mm^ 9t 

ac,aD mn fúii i í?prf iuftc/ ciní 09 ©hD fcgicc um ^il^pccnDuc Sj«o)icH0/ eap. w '€»fcrtrinifat«. e*« 

Foma ttí J> ijn ^oöpum famafi , 09 fítía fprer £íec fo fem mitt $oolf 09 w Ot& 
PW/enn^irflierafaiiecfe. $aDct$cífntil{>efö,aD Spterttftenbefuretfemifeioet' ; 
^ogcrfe eihajlaerfcaDnu^fpUDa \>or , oDfoma faman ai'beiðum Söeguni/ tilob 
kfa ©uD,&eUDur er paDein ^lcDcIcguv í)!utur, JmD crSJlpjfun @uDMH<m K uc 
*tiab feflfc £)aga til ^aDninðar ©cnlum uotum ; ^at befur ban tilreiDt eitt wifeD 
©iejtciboDi ©pnefvjnum, íþar oiD&uggarSÐa&iD figi^ncmejíu^org^r^anE^ 
Mt þaneú / *J3f.4S, €g wtbeUe #iarta mtjnu i 'ficalfutn miet / f>ac eg mun fttóO fuim 
Slorfnum burtgoanga , 09 meDbeimfara tíl @uD$*£wfámeD©leDjfapoð $>arfar* 
fiierb,meD|>eim $o«pmirfi fem ipelgena beUDur,egfagna affpi, fegier l>an en aptuv, 
$f.i2?.'3(D til mijn perDurfagt/ oier flfulum flcnnga i £m>ð ©rettenö. íþettafag* 
fce featín ^ottunsuten i 3ft<iel , 09 cinum ^Betf fyx<x\ cu meDal \>or moo x>aUa moa tií 
fefó, aDfcefia©oofnar*,Kprfiu ftjífo 00 fhmDum, cbur oðí)tt>éboonbe banö'befur fo 
ho'D fyati i €rfiDe,aD ban flictut fcaD oaUa,I)&aD ofl er ein br oopleg ©pnD. u er crfe £ar 
nuDbwcD/^tijíner^ain^aD^enn^epre^uDéOrD i áíprÉiunc, SlOaíi JÐagen a» 
©uDe aD giefa mcD riettu , ef paD gtera nwn ©toDr^aiibfpnia oegna. $egar Sfteií 
eru froa átprf mne geiugncr,fccn eiga SJlen erfe flrap aD ijœtta ft jnu ©uDrcef níe* ( 3$erf e, 
etur hfa'fo fem aUfcrei befou £eir f omeD þ ar, 09 feugfa erfe franuu þox rii ; £&aD oo |>co 
<*D giera? SKiett ct aD feDia Cijfbaman epter íþerfum, faD er 09 crfc bannab aDi>aUDa 
frtrf aniegar SJi caUSDrprfiur ca c jfum íÐegum, þ fo aD SJlen gleDie fig nuD £>tta 09 
Dijtfcf e ©tottcn meD QSitDingu , ^f.s, íþctta gietut 09 tereD eitt af&ccrleif an* 
^Berfum, efbaDergiertcnn£>i)ooté 09 S&JetnaDar; ©o'.foðbu feic We^etwaí 09 
^e^aé^ienemaDur OðSeoitarner/erfienbuSooIfenu; €tcbf)iDfeitaog DrerfeD \at* 
flfr^rprf/OgfenDeD fjeim ein^artfem etfe&afaiilbweD, þ et S)agur þ ejfeer belgabut 
§)rottne\>orum, 9íeí?em.8. íþetta buDu peir erfe afeigcn SD?pnDugí*ifa,l)el!Dur epter 
Softmaale SDrotten* ec ritaD jienDuc t ©etttetonomii $8oofar£ap, í«. í>Mtfptec 

fti jf t er leifeU í ðt,f«tt>eili$ ef SRen glepnia ecf e 9?c»unganuni 09 fyinum fcutcrf a,ín>i f eim 
bijDuríÐrottenmcDfoDDon^crtte gottaD gwra, Suc.x^. Snn ^o aD@faparen l>afe 

laatcDbcttaepta^ijfl)emum\}Otum/í)cn ei8a9Jienne.de aD (cota ©atkna fyutlaufa 
t>eca,{)ellDur(cfa bana i UmfeinfinguöuDíOtDa, er 23Í€tl I>cprt ^afi^os í efó Ccftvc/ 
Mr fem caSöcefurfuna, 09 meiga fprer oDtum afa ; <£rfe befumtoier cfecijlnet ®>enji 
fcerre eDur fmatte ^Öelgiotninða S)rottenéaDminajl/Cat)otumíÐe9um, enn©pD* 
ingat;©níet ofí jfollDt aDmimiajlca^erf©foptmaten^o0feun/ ogellu meírca 
^ta€nDurlaufnafí)el^tjteé og^pnDarenar íþrœlDopme'/ ennþeimaaSaufnkna af 
SSgpptaidnDé 2ínauD,aD ^crre fullenDaDre,(eg meina \)orre SnDuríaufn) aD S)rott» 
uVemDoofprcr ©pnDer toocar,er upprifen ofðtii Dliettlccteé ; 2( *ota SnDur jf epun 
^fl ^elguní ©fijrtrcne , b^errar §prermpnDan aD\>ar ©ainsut Sftaei* ©onapfet 
wm^)afeD tauDawtSSðDptalanDe ( fmi meigum \>iet nleinfaoffbaDfemS)rottenn 
tijDuc i ft jnu Sesmflale ; © epmcD mijna©abbató* íÐafla, foaD ticr^iteD aDeg ec 

Síaaa 2 , 2>vott< ©romnfcm abl>«l«a p&uc ,£*«& 20. $l$><pDinguí)oí(bjtn$ ,ab dí«c eí gtetut 1 

|ab efélpft<cctt&ann$b<(gtt3><ið«/ niegatingum co eocumÓBeguní , €fa. 58. Uttf 
ficttaciðum otec ab pugfaat faifumí'elgumStjmum , (>ab eigum oicrabbtijna fpf (C 
íöernum vorum ofl *S>iroum,ecf « fijDuc en 3fcaelé ©pnec SegmcaleD, og ff ulu 9JÍ eittt 
fatt tala,fm ec eingeii <pbia ©ube fiecf ace ca íöabbaté^egum/eii aD uppfra D a U»0' 
Doomenog binafcnfcooDui^cicca^cillenDoome, ^itil^efámcu eg fegia,aD cpciftenii 
?Öíftna<5«bbatf*e giertfítri £age. ©icete f3eir {jefé eDaf ©uDe fetttr eru tiíflijfraC 
Sbnac , botDc ^iennemen , ^ocellDcac og «£)rc>ébœnDuc, ogpugleiDe, heaD ffooruii* 
SKcifningtfcic eigeaD foarafprerpenna ©ag, aD eDrutn fcottefnum. SJÍufprec þtii 
aD fo ec eareD fpiíítu €DÍ< t>oru , aDfœtft<t af ofé, ica , fo fcoec fem <tngeecaf peitU 
fem (ifa ca p" e(Tacc feQDu og fuDucflu íð\lt>,þ eir gieta aQan £>ag til €nDa ©tiDe jpioort' 
oD i £iarta íijnu,can $cfé nD £uguc {ititra faaxfít fcca , £co meina eg aD leifeiegt fít' 
aD preffa £iarta fttt mcb fiDfamrc og pœoerlfre <Sf iemtcm ca ^effum ©egurti» 
^cotten eg paiíé ?cerefoeinacgeingu»tum^ocn*2lfucco@abbatáííöeige, SJiattp- 
j 2. $dí oeit eg aD frUnn banat ccf t aD gieca ftec eittboaD til 5>ccguc»t5tpttingac/ b, oert 
bcllDttrÞaDecmeD lijtcfle 9Bitlu cbuc mcinlaufum Ceif , nœc JjaDecfefFicDur aföiut' 
lijfe,af Saué!«te,af £recfeijfe , eDureDrum <£)íutumfem ©uDépmícitaðíafntoecDuf 
laftaD meb,fo og eru 9iauDfpnene eingen Seg fttt. «f)oecá 'pbar Stfne £buc Sftatit 1 
etm $ellur 3 $itt 2í <Sabbatð*3>tigt,£c ÍþaD £cf e 3afnff ioott UppbtcigeD ? ©eg' 
ier §relíarenbierí©uDfptaacnu: fþoivcit cgaDecfe ca fo EegmcalcDaD fftlia, aboH 
*3:napafc3uDumbefutDv»ereDca ©abbaté*£>eige, foDerneg fem CttftcrDefi, $aDfieit> 
crCbrtflucficnlfucmeDÞeimJOrDum, ccflcaFttotultftfi, 05 aptucmtDf\)taDf>anftg* 

itc ab ^iencmtntcnec i fRuflccenu oanf)Clgc ©abbateb, l>an meinac epter ^^acifœano 
Utltggtngu. €imi miftl ^ínna eac ab flaitra goornunum fortr 5(ítarenu,fofem « 
^)eima*«On)funi. ^nn fprer ^»i, ab peffec ^arifcri fpnuaD ^afa fagt,ab flijft belgab* 
tfl af íKujtcrcnu , þca UifDc í>an Sacefoeinunum Sírcn ab piocfa fpcer utaú ^Jcuflercb ot 
2ífreiium,ogfagbe: «Oicc «c fai,fem meirc cc cnn SJlufteceD, 3Jeattf).i2. ^)oaD cD fatí 
ÐaC/poíbanvacSJlufievcfmé^ecca, fo belfem©abbat<j*!Ðagfin6, Suc.tj. íþaD eat 
ogofguDboom!tgcc©pefttaIaD, tc bann talabt unDcr cinsS ; ©abbateD ec giert forec 
«Kancn,eniDiabucen ecf e fpccc ÖabbateD,9tacc.7. íþetta «c fatt,fo fcm oll banö jDtb, 
pciS»eaDucenoar ffapaDur coDtic cn ©abbatcD wtc fctt ; «t)oac fprer (fpllDc ^ot mo 
«cfia©fi<pna,0ubé,femcc unbec@oolune/Vecafomiegbunb«ii oiD^prfiu 2eg«ií/ 

ftntecfc aattu ab odca leinguc cnn ttl Sbriflum , ab ci mctttc bcegDamt af Cegoitcin^ 
*«a Utleggingu. ©uDé Cegmcttl rotíegguc og ftoUft fig i f efface ©cein, ^oiaD i faiticí 
SBoofar 23. Sapit. ftenDur optlega , ^ufíallt«cfectíÍJccr!Doonie'* c 33erf t)inna, t<t° 
tr ítrtf-aD aptur i 9?um.as. og 29 €apitulum. ^)i>í(tjft J»aD fie, fitnncc bceDe^fa' 
jtté 09 Secemjaé/öD <i ffule beca Söpcbcc inn utít 3erufalctné ^octcu ©abbat^ 

í^egum/ og mca pwaf c(aoa, ^ ifefju ijaft m<R Núflb pmD. 9?u «c St<íf< _l>tc? txmWi. % - -, 

*5 l t^ttH(n« íftanna ifltira^i picc erum ecf< aD eBuIeice bwiDna* toib ©pDinganna 
. ,ut J>aD<aD ®uD jf ipat,aD Jttta goamcolum <_5abbat«»íðagenn (f ule uera þ «im 
5[tt'asfenlegt£éamcttl i f> eirra _?pnjlooDum,etm J>cer ruflluÐújt,ei kongt cpter £imna* 
Bac 5Dcottennl/Ofl nu peit eingeít af ^eint, «f f>.ec»e att (>amt ec,pm ec Baö,bect,aft 

Jl_. -r r' * • . ___ . • ._P *£#_>* w • __■__*■' r-fl, _tt _f_f • _-» í m ,. _ _ 

£ii ppecncg fem þ eiju ec P ac<D,Þco . i'í eg abfppc'ia: £>öac fpcec mun ^aulué jtcaffa fiti 
t^alatia fegianDctSal^. $>iectafeD Q3aca co íÐógum 09 -ííainuDtim 09 £ijm» 
jn ogSícum ? $.0. fprec mun t>aíi aptuc fcgia »iD þ<a i Soloéri^^ap.-, Cingenti 
Iral Dcema pDuc i SJeat <Duc S>rpcf,eDur ttm £cotijDarDag$ ^allD/eDuc np SMcwn* 
{{oa 43e(gar,eDuc £oijlDacDaö$,fem aDer ©fuðsepefó cptecfomanDa,enn £l>cijtí«t 
"ijfbanten? £oaD ec jþetta anaD,cnn aD ©abbatfmá Cegmcoí ec aD nocfcu leiteíinaD, 
H ccfe fo ftcemgclega boDcD d>cijln.um _fteimmn,fo fcm þ aD »ac 3uDum ; Sg toil 09 
WD tiMeggja^aD fiaD fallajt $etfni <£toDi SSoof at. 3 i.£ap. £paD muttDefiaD £ctt 
f<ifna?íþaD œoatanDe ©abbat femS)cott«n bpciaDc mcD finc Uppcífu Diec i 9?caD* 
^ennnitmfulifomnatUpptifu alíca -Jtana/ljoat eptetaD UtoalDetmunu ccfcctatú 
ft D <2B«rf wno,en aD lofa ©ud. §pt(t ©icn nu f>afa ficoifan £luteil auaceiDu aD nocf* 
[« l«ite,í>.i $tn>en tc ^eca Jjeírca ^íuta fem «0j«n \>centa «pt«t,£eb. n. Og aD Pijfu 
vo«teútnfullfomlegafcn eD i rottne D«pt : íþ.i jf pllDu _Jiemi £co fo mieg ballDa 
u Ppc« ^eífneD?^e9accgg'')fpatnannpefc,DtoaDflpnDccmig^oo um <Sfugflann ? <25» 
*| nu ö)cijtnum SQenum ficifelegt aD vina crt ©ufuiDogum alit ppaD jlooc ^auDfpn 
^iiggur,po fo,aD SJtetí bcpce cnDuc íöuDí OcD,«f íiépca mot,fo fent ec aD biacga 
Jtbinu fíni fcm Öf icmDum,cf pœr viDltggia, aD giera nauDfpnlcgac 9tepfut/aD piatlp* 
f! tii f<m «D £anöe btr,<f aftacé ec \ctit píD aDmiff«(t,aD SHooa til gtjfiác i fyMmt 
,J_Ö,fo fo,aD <í fte fctttcefum 9í<ptnt,«pt<r fni fem íoacttn DiooDa,og anuaD ^ejfulijft. 
vctta <r (cif«(«9C aDpjftQ/ ofi jafuPcl ^o ccfc bcre b,r<ttD.£tjffenéuauDfpn til/pco cc (0 
'cfefoDDött bculaD. ccfc ligfluc ®íafifené£ijf pio aD Draaa ^auteD upp wr£)nfcutt 

___ _r x __^^. a ■_* ■ ■> %_d - _v__« _. j _T itt __» _. _» _• _.__ _ ^_. 1 __ 5J «ppIcnfaeogmcolcD,«Diattf>.5. 9íu cc^ctta eg anaD^ri|^«umí?tíóumJofaDin«t> 
pDuut (>cettt; ^npef* «x cingen aD Dprfajt ati nauDfpttialaufu eDuc dDDcwfaSccí* 

K ^JuDí 5öacna til aflpcn«,ebuc fliota |aD af ^antcaujtc vlö ^D/cDuc Sorfmcon 605 . <tfe*ti<»iie« «uiml>«j 'epíet $rtnif«tf*. 

«1 S m í* .^W- €n P*abpiet um ítfcamaraDtfl^lmet^ubíííncten^ 
anf Æ?/^- 6 ^ 03 ©aW ^©•ð«m / n«t(l ftnne $ioonufru,pcf(but enn fltctcieíf* 
S-S? ' ^í* 06 " 1 1 ©uffP'«««n«/2íö £ann £af« Scfeb 21 *effum<2B«in* 
ffft JfcS^Í^ f ftnn / D9 ' ^--e W" 3 ^uttu gata ; Dg poerfu ab fcanP 

S í «? n ír fðBn f arí & i<r um d r auðíioofcecf e einafta af fcnn* $ale fBetta fintV . 
Wm / ^L" 11 fvar l ^^ 1 " » iD ©™f u « D « ^efoingiann.eteanblcettc um 6aD,aD 

KUfoT • ? fl J? 011 mi !í- 09 * fna af etðí,< « €#Wí.©<Í8eioi leibet til 
fcuS ti? V ^, ecF< Waíé,femetjlDrapamí íÐootte^f^trta SlnOfíoteft f>efat 
imnDeWcri,, Sítpn 2ír,ab lcpfafr nf fceffu <8anbe co <2>aMaft>S>eige ? £cfe crut* 

" A Z?^ d ^ m ^^ vaXt ^ w ^^ n '^ eigapeireb ficcfncí^unllenaoitíi/ 

eotK fft° 9 ft f ? flD J&ft? e wiD,i í|^ íœr I«i^n< ««tf P»a& me(l c» Þeffitih íÐeiae/ 
•Pterfit-t fmj fcoer befut Ctbfef ogCfnetil. 

mhMp^^W S W*% 00 - e ð f«w «*« «f P*Pta fat talab tim epnW* 
SfSí r '^^" ® ut) * 0fl ««19 wnmsMth ðoéttu Srteareiiar.og 33ctrun 
teZS flM>r ? f,<! $ reDifun « nn ft tinfallDlea , f>co oeit e ð/ ab eg'et ecfe (• 
Zlt?* mhm *' n N*MöWf pafa Nrt f>m $rebífun,ab pann ecfe t>efbe eítt' 
»,, <?Æ eu « íœ rt/0ð mun pan þo pafa peprt pœc mtðjafnat c» Beim £)egum; ©ietf 
íSfS . »í ^"'{í? wl «9 f'jnapab i qBerfcnu,fem eg numDc af&t&enti/anat* er^P 
e «?r í ] n,úa - ^Ö^'ðeuunt/ 1 gvijtta 3«o,eput meDai $»rna. Sílltijb etgum 0$ 
Zi <5Í ? m m ! nuð<r aD WM ;« nn *» oelift ctt íenum ©egum. ©uD gicefe,ab €bti|*» 
"* t( 1 , J u . to,,l0U gietafici' *ab ae©f uDu»Segmöale,fem ^auíu* riebBeimi&^ 

Sí..«.l! m - W ti! 5 <i,aAr - a ; . í)inn fpríra ® a9 ^ifunnac/fagDe f)ann,6ab et f 
^unuDagen,|ctt fegge f>»er cin ptctt ficulfum fter,fafnanö«i @ioob/fcaD ftm fe»RumP«ft 
ut eeppnafl: gcntccf a pefumeier jafnann i)ioi of«,enn pV&efum ^ fwt t Sage ÍKDfff 
w aDflierafieimgottco j&effum íÐegum ^(Keir fomacofamtofc? framfprer©^ 1 

S!S?m n,<nun L' ^ fQlum tier W aD 9«Pta.tJlftuífpniat tettra , B«r gietum t 
tcaDeDjöoot at fieínvtoiet ftm ©uD pefut giefeD 2ltiDIegD ^eimö þ\effa. íþat eun»J' ,nt 

clfj^i 9 '5 ra <i. g5in « °f Píuuut tcxmglcnta ^amon,fica er niebtafa oftf i eíliif ð f 
^taiiDbmber. ©0 og eigum x>ict aO.vitta ftwfca , ^mfa <£cfna og feburlaufta * 

pelliimpegum/fipiBaDfanat ^3etur ©ubrcefneigBerf.buggaficn/roiDIeggía fieítf' 
og ecfe Coma toomf)cnbter,efriet metgutn afieggia/enn feir eru naubftabbet : Slnn^ 
mwt ■pabnœrre Þvji,ab fegia/fareb i grib«>ermeb'pbur ogmetteft/en giefa feimPr 
ecfe hoap gnf t)antanunt gagnar.Sac. 2. eo gictteb nu íefia , djriftner m\w ð ie, 'S 
ci^iegoomater 5)rottinð ©eguui/ banó Crbt/Cbur Ijaní f)».fe, *t>i hafí l«tiit «2 
Jb fier pceDo^og ^ern fm pan forfm«»et,ían píO t)an fotfmco. Síí pu gooPt ®f % 
jjnungnr ©ijrbarenar , uerfa fu B«b meb of<, ab t>ier fo rccfium Bijna ©abbaP 
íOaga^itt Ðrb/Btjna IþioonuítU/Og aBat ftífnar t)«lgar ^tjbet/ab vícv meígunn 1 " 5T SD?ic&«lié «Ðfcffu. 606 

^!** ocnDafu'íat ©afcbat DaHDa,fcai cinc €ifijfD til afímt, mcD eHum !j«i(esum / í>am> 

ífcpt {>aD noaDuDc Sao«t, foccc 3«fum€í)Ctfl* 

um,á«0i€^. 

©UÖfpioIttÐ^tSRfttt^. 18. 

Sþatt Xi jma,o,emau Scrrcfve marncr tíí 3cf u, og foofcu : £oer 
crmefturt£imnart)fcr3efu6 faííaOe eítt^artt tíl fijn, oq 
fette paO mtot í míííum peírtra oo. fagOe : ©anníega fcme ea 
fltmr : ^ftema fcter umfnn>efl,oa, o.toreft fo fem ©mat'&orn, 
mttnuO ^íer ecíe íngomga i ©uOéSKtjfe. ^toer ftotífur (tg 
[cccf ar, fo fem Ung^ene fcetta, frn er meftur i SXijí e Jpímnana. jÐa, 
wer fent meOtefttr eítt poíííjft UngðJeefte i mtjnu Síafne, fm meoteí- 
«t mig : <£n í)oer fjan ímeíríar eiii af J>effum (Smceítngtum fem cn míg 
ttíM , fcarfara bccre f)omtttt ao S9ít)tnu»(Steírtt (jetwjOeft utít íjatm$ 
$«í$, og occre i ©íaifar.&itop focf tur. 93eí tíe Jpetmenum fnrer 
£>neírlancr,íjar fjttoota Þo ao í oma ^neírlaner. €n t>et fceím Sftanc, 
mrer boern aO £ncíríancn ííemur. €ti cf fcí jn £onö eour pitt Scotur 
oneírfar píg, fnijO fcann af ogfnara fjonum frm píer. föerra er píer 
jmtaO o,mno,a tít gíifjms t)aíltur oo, ^anöar oane, en paO ^u ^afec 
tbccr £enOur og too $cctur, oo, oecOer i etlíjfan €ííð fajíaOur. 
Jf Stuaaíittíjneírfarpiá^mfTtjt vaOtvtogfnara frnfrot ^ier;S8et. 
ta er fcier elneDgoum tfi ao ðcmtga tií 2ijffmS,en fcaO ótt íjafer too 
"#ua.u, og oerOer í fjefotWan €ííO faftaOur : ©imeo ttí aO fjter for- 
ijnmeo ecf e eiun af peffum ©mccltnatum. totoao eo, feo,te nOur : $to 
Jfírra (Snojar ot ipimttum, ftot iafnaú mt;n$ So&ttr* Sluottr, fem er 
^imnum. 

€roroíum. 

cffc t>c9l<aa#cotijD,ct öicc i ©ag l)ellDum,<r tiícinfuD Ijinum ftoora #efut}# 
€ng(c ©Íicf>ac( / f>tt<t6' Sftafn aD mcrfct, jafn ©uDc, cDa,^<c «t fo f<m @uD, 
ccfc fjcf* tjcgua, aD ^ann fic ©ubc jafn, cDuc nocfut ennut ©fúpna, ^cHDi» 
J r ^inn«, aD |>in ennuc ©uDDoomrmó ^><tfoona ©uDé cihajctciin ©onuc, ^ann bce 
* { tt« ^afn fumjlaDat i 9titninounnc,o0 mcDðl annatö Ijieu íDanicícm i 10. 09 13, 
|«pituium. €cfc bcflDut cc þ c(fc ÍÖaouc óc(ð«Duc ©uDí €nalc i ^eictc gjccu , aD 
^«nn tfu(c DijtDfa ^ann pac mcD, þti ©vottcun ©uD $inu jf afltu tiíbiDia oa (>on> 

tttti 
6©7 ftfóaeTf* í&íSnííi? m ft fl - ? ,e V l ^"5? ofemcDSMjrDfun Inglam aiol 2. D$ 

SÆ& num ftl .? w » * Wton, tt ^flnn fJgDe Sipoc. i<T@w 1 1 aD e< 

fcwnfj^ uml * DeD 4 ™«d W 

SfliK Y en0um f»«^fojaö et uettum Pier §oott>orn tiD Qtéinc,®} «ttb. 4 ftiiti' 

=4 eXÍS ^ÆSÍ? 8 * fpm * ier ' fflaDe . ?lbraI > am toiD ® Mf « * ioon fl""/©* 
cob fSr.»"S ^ , n ^ < ^ ot « mi > an, ' tií aD ^ '* e ^ nc Nnrt tfonutil £«nD« 3n> 
Sn ffi' $5 \$T a T ? e,faD flð fr« eílu iííu, @en. 48. $etut feíer : éffí* 
«nn« £ Ifn í L ÍT'A" 'íl^'!*** «nn aí) d fíwum »ier W 
5ffa^S.hí i"? "r^"?? S> ð ð. um '*« Dinir(tooté®i($«eí / binn.ftoote€nfle«BéTí 
$ fön??e£^ e«j|ubi(»ipflt tófi fo lioo Tcga openi.Dcr«D 

tími-^r^i^- 8* V wn ecfe (£n 9 ,rtna af # imne ti( ðD P&ní of* M> 
l«fl«t ■ ?«S fllfö&^ f< !! W ^^^^^Ifíi^íelTuöu 2ínD«t eru oféno* 
ud i Ir Eií „ ?™ ,Cfl ef a 5^ De 09 2lrmfum§i«nD®wnna oor r«/og £«D tootwr $«u« 
íeiní rif & J <ð f íptet ®^ iD v ^ ^ f«n flHer »ioonu|hifamet Slnnar^t&Det 

IZ&toZ^Z'P e « Iu ^ nð e ^ £fa x. $?« nifium*i<r atíet í 
£f fr<í S ? ar . fl>rer e,aum mec flD ,e 9ðia «Honn £ug« cu, «D t>ier finaaium W 

00 eauDíe 9 um 2ifnaöc,bMrum «D fett«!> <Soa«< 
?D TJrt ?? ■??- J? eEflD af him OttmmAt ^Httenq talflr ufi J&eijf Þ 
feS?^52?f^T : • ^ D ^nngiefaoDrumflffier. ft 9?(rr« 
9 SSn r? f S ð Í Um fc° eWí 99i« ml eg meD famÖrDum tflla. 
v,nn pu floo&e @uD, fíprf of^ hiet tii met> 9taD pijn* SlnDo, 1 3efu Sfafnf,$fnni» 

■Ufííflginðeft. 

»et eem^neirlflt €ínn 8f fctfíumemmu/feflier S«u«ttn : fcaDörDcr* 
■.^ejwnum frenDur, er DreigeD flf óDru ÖtDé, fem merPer at) óflHtra, og í«ö 
♦>ejoot8ua,tíD f(» fem ^neiplaDut oerDur/fjann er ecf e oeilfcettur^an ijalltrat (» 
k k í " ■ * w ~ um lu wu m11 '9 u tour r«|fl/Og i)netger i>fln ttloonDra Hi5err»" 
* tw DrD merfer m ö.riffa ^mngu R«o 3!rie,fem@norunnei)eííDur,rtJ Ouert^íf* 
jOijreD renuur/feíler p«D, 9 «n« nfer ftg,o« toerDut^tiDe^flnenum aD «rmr 09 , 

* ' D«einfalíDor 

t . . ^»,« .enrnir. $arf»r<* 

feflier ofl ©rotten fprer ®luö ^ofe(e,um I;inflomvu ^icnnemcnni 3«D« : fytt en» 
ijyjtttenu^moótír^nfl&öwrtoetDuc fjaDmcD O'tDfim eDut QSctfum. «Ð}eD&röúrtt 
»r^M»feóWhl fem eiga eDttim fi6.uuD ; ecvijfa,£eicf ietta <3Bi(luc og rotniv 
2 ^rvDoom, prtfucfe «r o*%i.D.é örDebijgqDtit/íg ÍeiDerttl ^íetunac. $$ftfift9 
epfoott yefurfSuDPfoDurfeðMDe ^>rmteanDtDocu, ftjDanf)iDf(cnrfleiooé 

ht kVétrt t K/ihh.r #iu>Pfii ht aA * I rt * . , <fk«£.*K fl* £ * l .f. í l r í * CYV* • 
wtcoooa; ^cfetmgga þcum forglMtua og'ÆmtgrcftDa, jcú', peflav Wt t %5uDP 9tafue 
S.utréevfjaií* ^erfoonurcfa'fitt eigeD ^tíft'De, tíl fijnö Sfbata, p|tíö ííim fuulfuni 

rvinjeguía^ oglivi^^^öianDe: (Sð fFal Dríw 
r rct mfcingan ^^ff, fo |cm Suottenn aD, 
5 witecfe Dwriu f eír 6etre cnifcim fe(|Tu NPómiefmm, etíÖ.rotteií falavum i $uDfpHall<nu, cr fowa i^auDa<.»um, etm 
'ttu-rt cvu pciv glepfanDe '^argat , m flh'á 'moi gV'lDa meD hwtíií moote «Ðí en Dcaga 

11 hf?-*í\ «•*»*.-? CKí.* «. ,» éMr A- /tóf.^w -'Ai £ í-i" TCZzT XtÁir*~ t : ... vír"/ '• .f.*f íWr .•: ... * ^^OtœDut og ftbiplegt ^ífll, fcm crti iBffkt, SJitmmSíPar, Drcdeg @>f icíntan,<£)ri)OP' 
8 s Jíi|D,(iooter ^eDltngar, Pg jta «ifta btíljt tllar Utín'aDucoðþneiílflidegafum^cn* 
3flfi, fiítDeilié DauD'rt ©ííficDur fiariréga , af h>cvít) itö pvawallDleggframfkmuc J.'!J9,9íí>De, íþtœta, 9íovD,$D.'annDra,p •; og altva £anDa SianDffapui'ogDauDtegt 
^fltur : $<tta f alla fumcrohlutoai.Der ®l«n Iitíac @pnDec;aufT)c(íbucaD$eic oacejí 
^ iaatajafnoci fijneigen <öern 09 ofcro fa.fro'oDa {>etta ti( ftjn f)cpca;€n ^auluí 
' v »>ecofé,aD tllt<Samtal fpilIegooDum ©ffcuni , i.€ócA'5i Dg fcamac fefliev tj.mii/ 
jjjfjtlijftecfecyriflnum^cffe-, €pl>. 5. ^ntt l)oaö er þát> ? (Scfett AnnaDenn a D fav 
li J; l g^tí|l<nn,flD ^oftulanpíöoonie, fcmaD tcuiutficc v öiljf t eDiit um ^)Pnt) í)cf« 
^> Ciuf f)atm ccfe c^tiftenev , f3aietf)onccfe ©uDííöarn,ogl)<fuc focbröteD fjflnn^ 
»cFí ■ 9 tðpoD ^fítD ©oilar finnar/ncma í)ann pítefl af^)íarta,enn fotpienaD 
^emafia 2lD sjRplnu* @tein ífeingDcfr Um £oj(é .Dehum,Dg ^)rDe i ©icofatDimp 
^tuc ; <aof«tu v ier flínDuci ® uDfpialWtm , fjellDuc og , aD Ijontjm v cDeteilijfan» 

föi>vi> eítí I 

t éoj: ; *.SflíM<&«ielW 

<£i|D Uftat : Dg of f efiiMe nu aubfcm, fcpaD (f ielfeíeð .gW&ung $ah fte. foctc 
pg éllum &eiO»icDum ®orinum,aD f)ftf>$wa Díooma fpm ^moa'r^ornunum,^" 1 ; 
eDtum einfeilDum,og Dtaga JjavmcD, ipDDait |)af tte ftco ©uDe uriDct ©atané %aWt 
£»ecutptggium b«De feim ftm tyteqcla?;, 09 f)inum femí>nei);laDucecttlcilijfcat@l6^ 
unat. íþticecuog etfe faflaufec^fÍefiUrecíjcoofatoonDurit *8etPunv 09 j»eim ecf 
i fcaritt f>afa,fotfoaca þca, ogtatafjeim alla ^)Iute tií Uwbootar,íníf bicc af íetí><flí>« ,f 
«infa((Deog$örimtD ; iil aD gietdl)iD fama, 09 el(Fap>Dfe-m f aDfpfaD ljei)cec af eDcutf 
fitt.tHDce og vuface ; íþaDec fatt,aD SJiarieriffal el(fa / enn ( íötccen^ata / oðfacaal(' , 
í)(uteai betcá ^ea i €n fim' (fal eg lofa f>an, femf)aiat©uDoggooDa<SíDu?3aft ,> 
wl £0 matðUtfalle f>aD ^)«öec(íu 09 ©paF(pnDe,aD gietá fiánefi ; €g\>oaaaD fcgí"/ 
aD f>attt eingen meicc ISÐt epfoott i eirie SöngðD cDuc CanDe ; €ri f>ct'c Sðí <ri fciu oguOícð* 
lifá 09 einf itf foijfaft^aD íei?'ðieta,en etu po' beiDta&ec i Dc&um,oð í>oaD fteic taíaeD' 
uc'ðieca, fiaDec tefeb ,fo ftm af ^iitimunt ofan fomeD, og jafri\>cli?laftc f> eicca erj 
SöflðgDecfallaDtc : ^efjec ecu e|tt ^tu^ein allá l)eiDuclc,9é 2ltl)a , fe« 09 gooDcaí 
<2£Ficf unac ; ©naca tyni PonDa ^eimé", '$atí>$uðfat ©iftfulfme' ; Dg egJjaD iiei' ,l f 
DcDc fegie,jjeit ecuSDlcijlacac tií aD focDíacfa, fp fem 2Dcottefi tafac um 'íöabplon.I)^ 
(gjec&uíem ; tyyi fallaeg pcu íitíú betcc fcm ala.Dfooma fkicca \ famijtu -£)cop(«, Pf 
toil e9 l)i«c f)afa fctöpéb Jian-.£)ciDuc,ec "ejJie'n eigaQSaUDflíoocueúeaD t>eitá>^e.e^w 
gooDum 09 fcoomum , fjtUD'uc 09 í)cecf»ijfum , f«giecJ3etuc : Dg (f cifaD cc ; ítafbtóflj' 
fcijnegijDé' ffadtu ccft ^o'lé bibia, fegjtc.^auJuS : Cn (>ittafiaDcc<iðft)cec (Femu uti'' 
ta(aDe,paD otDfafac jtooct £neicle, þýi f>aD ec notf ucofona?$a)riðba'me,oð ciettla*t (í 
^in.ccan9l<ata,eDuc aD ttiírip a f o|te íejg) v»nDa.0ð9ooDa aDjefnu- íft u ec aUt fjetta ílfo 
fem aOacciDu ec upptaIeD,en ácuníten ftjjaUjV ctí pa) faxta upp i ÍOiefulftná <£>oa |F ooW- 
Iþac ecufceít fcm aD f)afa QSaltb ofec eDcutit , fo fem.ecu^ceHDcac pfec Söovttu rt » 
fijnum,£ro*l>œnbuc pfcc ftjnum ^ienúcum , ©íooc^íccac 09 Sföáf tac*«Olcnn of 4t 
^cicca UnDecfcatum ; 9ía;c |e(fcc utooDa eitt&»aD pab Um oðtiDlegt tr,fo aD f)intc tM" 
ci atjnaD eri fjltjöa, þaD cc eiti fudfomeDDfcijf e 09 ^fccðCOttðUc ©atanéi fijnu SRijw 
fo bauD ^ebucaDnejac ftjnum UnDecfcotum aD DtjtDfa fttt ©ulf»S3ijIate , ÍDan. 3- 
ffipaDe3«(íabel aD n>totga §aIá»QJitnt at moott Síabotf). @o bauD ^)tcoP |k1 J 
S)oottuc ftnnc aD biota um 3<>l)oni< í)ðfuD. @o f om $ecoboam 3fcacl ti( f 
fmtDða,tcf)annbauDaD DijcDfa ^au ©ftDcgoDeni ©an og S8ctl)«l: DðpoaDio!''* 
oDcu fte oIijFu ffunari aD jafna, fcupac ftcttlfucíDaöiDbmum lijfuci þ\>\, tcbanu •'JJ 
^aa llciam i £«í meD ©oecOe Sftttoní Söacna. íþcffd CSptecmpnD f)ofnnj wtocv 
anDé'-ÖefDinðium f.eim,tc biooDa eDcum f>ax ^)lute, ftm <öuD l)tfuc 3lnD|lpðð D JJ 
Sftcinfacc^DfbillDC/löcipDciliDccoa i (joecn f)tll|l sOlaata,ftmpeic locfa f>a« «Duc D^J 
tíl aD Dinna íöiefienumy en mootpafgíaOuDe. 2í ^m^baenDum,cc Jjeic gieca 
|"ama,aD Þ»ilcitc femt '^etcca^aODc (tenDuc , tíl ©amíö: ^catþticbiooÞa W 

gieca oDcum ocittt ftec til Sfbata/ aD focfm^ ©uDe pv*w m uc tcela & «» ttf aD V ' SWefftt. <>io 

. „.,_„ fntít ffjlf €öt<mH ab fcftót ca «ittf)ö«tiuiu, «t £ ctt l>$f iof! cigö ÍKipKt; aD 
| l «UDa,tDuc aD ^eír bcrofá j>ca co «úil>tfetn i £out til aD fcaittf ekma fijnac ®t>cnD«t'/ 
et citt (FaDfantlcðt £neir(e ; £>ð f>m fcú'na et aD fcðia um gotellDt ano,cDut aOcá 
l^/fenivfct^etnenecufettcc/cDuc untöaancjafl m«D f)eim,oð ecf>cimj}© miflumcit* 
ganDccw í>enD</«tí ellum eDrum,fDcft-$efí$tt«ðna,aD Sot'dlDtacwc eúja búia nicfttj 
.ylcef t c» íöernunum «D bafa,oð «;|>íiD tWcrtla fanáft, aD f eic ccú fcccftec fm v»ilia eim 
Jlt ðioca t lijf í)amUðum-í)lutum,oð ÍUtnec cctt afft ofblt'jfnec if3\>iítjfu,funuc U«0P« 
í'folfunrftertjl #<I»ijti$ fpcer f eicta (SfuílDj erjþ eíc fofna |>eim tamðfeincúium SluDc, 
^ðfiéna^cim aDðietal)iDfámá ; OtcmeD nmt,«Dbe?ca «t aD ðiora Söatlt f ! tr atf* 
Nft'aD faf laufu/betra ec aD (Ica páD oð lemia tií oboota,bct ta et aD nipcDa f>aD,€ti aD 
^iclan>eÐf;oi,aDöijfáfoim nocfutt §bct*De,l)t)ac affkú fpfie áb orDfaf aft einbt>et 
'feixiIaCí^oDí/ fn»i alluc Iijfí>amleðuc ©f aDe cc í)ieðeomc aD reifna l)itw tföeimmt 
feoáláttntit. <f>fn aufmt OtDíof til-f efé,aD ofé ec oanDáft oiD ^ecneflMw,aD |>au 
«ut íjoaD'UófmuftcofjiDoonDa/Oð boaD' £áuunanumDu,l>aD tt<cDuc'|iMttVtot\>clIDara 
«o imta,naíc^auí>táðaftca Icðð/Oð ^óitefut ^celfactnn patt til ©crím^ lýxtÁ ©uD< 
fpiallcnu. £an oicDte ý'au blefíaDuc fo mifelMD f)Mn faflDc : SeifcD SÖotrtunutn til 
töiju aD f oma. £«n fetutf au til- ©ptetDceutcé f>eim fcm in Ðílla ðmnða t ©uD$ SKijf e ; 

"Öanntoot |>áúuppoa fmn 2ltm!eðð/baú bIe(TaDcI>au,l)anfeðiet I)ieci'@uDft>iallenu, 

«D íjj.wra (Snðlat @icae 3íafnan ©i jn$ je&ttt* SínDlit ©em St ^imnum €t^®lein* 
<ö f>tet ecfC/aD fjan tafc þ aD foait,J>éðat|Í>au etu bneijcluD, ct baun fo tnieð túcDec 09 

<i(f ar, fjeðac fiau etu Dreigcíí fcm í)imnattjp<,f«m ciða f efo' oiflfa %oi\ ai meDafi í;au 
íxtnefi ccu : "•Ölimu «i ©uDó btilaacc Snðlac f (aða pm fctat Icða,í;<ðat fjcitt a £ietD f cc 
í«it «cu fcttet til aD oafta/fjeðatmm et fo illa mtteif«nn,af fj«im et'ftjDft (FpHDC/ eDuc 
*D»um ol|lutoenDum/ «t oilia fem fleftá jafnfoatta fiet/ poiaD efftat tt ©leDe i £)tmn* 
ututn ofec einum ©mtDaca fem ^)Dcan ðietcc,f>oi(FpllDcf>coei @uDéf)eileðum £itðl» 
% lijfa f>áD ftoocMlía, nœc foec I)enDl>iDnieb Þ«ícta Sooftuc*©ecn ; í>t>i fajin f>occ 

{)it ncccre aD ðicta,fcm nocf ra 3í ctf t befiic ca pot íBat n«,f«m benum ec a?ftfooIð<D. Oð 
nu ^rclfarcn tale ft«t i (aqe um 33oc netí i @uDn>iaIlemt,{tat witeD aD allet aDtet ecu 
PacinefallDec. ©iefeD eitiðum neina «Öneít!an,f«iðet ^auluó' : €n ftecDeili« ecu |>aD 
^tt,ftinctit l)ané,cinfum \>olaDíc,eínfaUD«t, oð j&eit fcmbeta banné ^tofS,pói fiann 
ð'efút fjeim fetuu Stcininðac 9Mn bicta töcattb. 2 5. íþacbait fallacfcnbmaminftu, 
'^/fijna minftuíScccDut,ifanta €apitula,f>oí(fu!um oietnu oita/aDtyin atíac S5í«tt« 
r ' 1 «D bnetjcla meD DtDum,er fm,«D toáDa tinl)\>etiunt ti! nocfcac ; ©i)nDac,f;eðat ()áft 
fotðfúlluc oa niootIcettut,3obí ^ona fegier oiD l)ann i banu^ ftoocu Síatmtauu* 

^lbeioáDu ©uDc,oð far aD Deoa : t)<nne ctu allecl><ítlijfec,ciccaDa f>Arnl$mflp« 

Jú' gjíanntftium tilaD leita olcifelcðca ®íeDaIo,l)inum ftwfa til aO tcita ^tolf itiði* 
*J<mna,eDuc bcmfa aDca ^ica^tfDoð 2ífð«öaDijtDf an, bittum faitcefa til aD fteta, 

®>w Dina ftet in Si« m«D ^ttttutu oð 9lcanðfl«itne,I>íim fetn Ðtietteftn liíDUt^aD f)«fna 

# i> t> & 2 mw § 6ii w m$<u\u 

fioalfuc ftjn,efifórraiaa€ö3«íí/p3fl<ía^«fnDín^fr<w;©u&e*; £afe nocfur «ítt jDbfl^ 

<2Becf i©ini,einé og 2lbfa(on,pa oantacecfe eifi #djitopf)eí ti( aD ccnDa beitutu aD m% 
Eia gciDutc $oDuc fijttf, 2. <Sam. 16. £>g ncec Sltnmon lijtuc @prnDac*;2fugutn f 
ftfiac eigefi ©pjUiC/Jjaa oetDiir jafnoel í>aíié 58r«Drtfligur 3onaDab til fefó aD gw* 
fcemim. SRcqD,.tiI, aD. ftjeniia fiiin ogubíegaö$^ia,a.-<Saiit. 1 3. €g »i( ei tala um W 
Hmflefa aDca einfaKDa tíí at> gtera fie.c, €>«I|f'api Jjt>i,aDftcflettaaDta,til aDwtfiwa* 
€cfna 03 feDuríaufra,ttí aD Draga unócc ;fig aíiacé <Sooté meD 'pfecoacpe £o# 
cg 9*i<ttinDa : ; €ingefi befiic Jktt bctuc Mtucwíap eii <é ; aíomoti/ ec bafi fegi«c,9>totf. 
1. <Son mínn / na , c fpnDugec SÖÍenn oilia (ocfa J>íg,pavf'om ecfcfiegar f»eic fcgio,ðð» 
meD ofí,c>iec t>ijjutu umfitia 5S(ooD, oicr tMíium umfttía f)inn fafíaufa :. £>g jfe.mii 
þar eptec fegiec f>atl ofé b\>aDa.$ail iÖita.í>eic bcmfe tíl foDDafi SBeiDa : 3>iec Mtá 
ftnna allca^anDa fojtuleg 2luD«fcw'er ffuíum jílla oor $\y>t ineD #<rfa(wg,oicr jf'uí' 
nma((ecí)afaeinn^iooD. Ð! 3<n,biec ©atanéSttglarAecDamftVaD^iec^afeöð"' 
er eimi:©iooMpDar §eDur<5 9iij.fcfeiuer ^ófbingepejfo ^cimé; Sfi fo^"'"""? ^^ 
og einn <f£ippb bafa meD benum i (>inu öclíauDaSDijfcfjegar ©uDöSBeíaf tngac 1100111* 
t íDiijfe fij«e$eDur, einá og (Stiortuir ^imcn^biec munuD f<giacinéog áfcael focP* 
um,nœc biec fagtteD pDac cauigfeingnum 2(.ub.;4?efie c.ru fjau eaun-er mijnec €l|ftt0' I 
acbafa giefcD micr^of.a. (£fi nœr^iccuppoafncDi ^cloijteog J^eítittuni/tueD e 1 '' 
um þtw iv þitt IciOt b«feD ti( ©letutiacennar tueD pDac fa((f t« 21egqian,tmmuD pi« f 1 
$co fegta : 9>«jf««cu míjn 2aun ec mijnec €ljf ugac, £oltDcD, £ciiinireií og S)íofu((cn" 
fjafa .giefeD micr ? ©.0 .<r 1111 pctta bin jí'aplegajta og bneirlanlegajra ^aiI<(íðnara,oí 
JjaD^efá IjellDur, aD jlijft er t)aUD<D §camfpn« og <5f onfetne af í?3ortuini Q3eraUDat* 
«fiar. íðtenn bneic(a og ftnn ^caonga, ttœc SJfctm btíría bonum utn <iní)*>ern £>M/ 
jafiiDcí.f3anit,f<niecfe <c i batinSQScillDcuttt §oata!ftfijna,untgca»itffu,um cijfbatu' 
«nð ©fapnaD, becma tptec bcnum og fpotta l)an ; 5lílecp«ic eD fo gieca,p«ic ecfe ein f 
afiaþœD,aaD<dfapacanum/bel(Durfoma biiiiun til aDú)nDga,i jþpiban cci'Dcil jTijfi'/ 
og leitaftwD aD befnafij 11,09 faae ban ei |)cfiip.etie frantfotucD,N l)atat baö JamV 
fem baft UjDuc flijfafiCriett af ; €n í)atrcb ec «in ©pnD, fcm banac SRanenutn iúj 
^)imnarijfe. €g wiefi fcamac fcgia: ^)occ fem briríar einum unt b«tta ÖpuD/b' 11, 
ðtefuc ftooct «C)neirle af fuc, f>\>i Sftaawicann er fo tdgiern, aD ígíannenDiuuini \>erDa 
<J3?efi reiDajíer ; efi oier eigtun ecf < aD giefa 92 cxtunganum DrDfef tií neicnrar ©i)iiDar, 
(inarðgipraSDíefi ftg I)(uttafanDe í anarleguut ®t;itDunt,og !>D<ct>i(J ttppteliaaUtpaD 
fem §ung«fi bncíF(ac nieD/ii«c í;unec upptcnDcuD af #«{cijte,fegitc Sacob. €inö w 
eggiepaaaDuc.efieg (fiíft oiD ^etta SJlaa(/femec f3aD ©atan^SSDe/ec margtir ® rt>f 
ungnc bttof avvaD fpotta (ÖuDá 5J)ioonujÍu,og b(«a aD ^eim <c bana pDfa : ^etta et 
rietta&gabba (giuD/pg 6«Da aD €(>cifíoi fijtium 93ijjlum,^i fofembitwc oguDíegu 
^iennemanna ^ofDingiaC/inebpeicca f)anDug(cgcé SÖíeDfecD, íciDDtt ^aö ??oolf«Df« rt 

ffemu fli&w m ^íffPe brejbt í« Wmm* Pfl fyUfyMmnQ ®W ®* 6*4 $t,fm f<ib&uBab/f«ðiecð,tíf ^roopa litíu jtjbut,raf burt J>«mwð»<f ofé Q3orv<u 

laufaun, fo fpcevixrDur ftg marður cinfaQDÚc oa ijTeDutijteII/p«ðac pcic j«cvi,a& 
Ocijíííegtiiijfcvnc áfjáv peim'í)aturá pt'cn Sftoiíun 11111, 09 p etta ec eerra <tí alíe anab/fem 
^ttip «v uRpt^Í<t),í»t ua;t>^)ii>:ivl«í> p<fuv í>rijft cinfjoevium til aD buvtfafia ©uDS 
Ötta,oaJqöta meir ab-SÖananna ©oome enn ©uDé,í>ai fplðiajjar alíac©fam<c rti 
<Pt<v,og . Jfljíen uefcDuv nu £n«irí«D m<D DvDunum. £ii meD Q5«rf unum (f icDur f>aö 
<tf < mitla : ,98« £eimcnum fprcr ^neirlancv^Cðicv S)rotten. ; $«tta «35.« talav ^atvaf 
^•cDaumEan^IijEaoð ícðör^ariðVÍttpfcv^CTufalmi/f^ac fpv<v? fy\>\ f)ann faci,aö 
ÍJac dvDu aD f oma «£m<irlan<r ; <£cf < af ©uDo §iljtiUe,í)\>trium ecf « lijf av ogublcðt 2lu 
l)œf«,l)clibuf af£<w^ 

eiiiía, UtcD til 3ll(T u fccíjava ittjmá,íem cv fo mifef/aD i-QJiflu f pnt ab lciDaft ef jf i« mcette 
jafnvetutdaUDev. ^uficmuv ^)tieirJ«D«f ^cvfunum. 1. <j?eaav SDíeií Dtpðia open* 
.©í aniív íoa Sefte , fem cvu Épcct co moote©uDö SöoD« oð2ecjutium,fo fem £>fur, 

iðlcctc,$at)vhe,0f)oof, Dft'netnabút',09 BaD foblpðDunavlaujT,ab SJteií <cfe ein« 

aít.a ffcmiapaD.fiailf<V/f)cUDur,famftna #eim eDþaD ðiora; tþetta £ptur jfaDav me& 
tp.ciíuntootc. §prft,aDpaD leiDcc bceDe aDca <mö eonDa,fo 09 þca f<m af 'Día.ittuvumtc 
eiíu po ccfí' iUðiávn«v,ti( 'aD ðteca fcaD illt «v : <Sat fcm untacitia.it utcD f)inum f)allta> 
WucercraD íjalltra. <5cu fcm ðicfurcina fioota gor jfrift,pafi ecUDut pei,ab annaö 
flWé.Iioott cerjbur cptevj?vifaD/Oð-S)í<n fjafaafltbfmerg 3>œm< tiíjjefMD SílmcfíSnguc 
ftclájt til abgiera pav ©onDcv f«ú) fcevfkt munDu ðieva/ticma jxit fcce aDvaðiera|jaD 
fr>r<r jícv,oð aD paD'oáve'ÖiDean'é 09 SÐlPjfíj SWana cn itteöal ; €11 ai anaíi^cð I)ti«> 
toft 09 pVtc fcm fvoomev evu oð vaiD\?anD<r,.aD pcíc vxvDa of olínmooDtv i)f«v jitjfu,ein$ 
GflSÍiaá pfer Skpabá £n>f<>og ^aillpfev ðtattiðlajtcSlnatiicc^efuD^tejlé^oþatm 
íaíaDem<D ^TOnðufituK: 3;^at,fi>ifnartf>etni nocfuvífonav SeiDeog ojficfanlegt 
^anDlœtC/fo f>«ic tafapaDtil DvcaDð,fem ©.uDeec<Stpg9bi,cin$ og ^onatu pctiDti, 
^pannfftoDe unDauti ©úDó' SSoDc. .jDð cnn nu munu peirftimafr/ecleita foDDantt 
OpnDi* UvvœDa/iiccv f eiv jlcO/aD 'álít ðcinðuv 2ltiDí)atii6/ ,ounaDl)o«vt aD pciv jlcnjr í jöaffap tncD pcint, éc'paiiiHim bre))ia /; eDur ab píit pfetðiefa fmiífa ftðoa (gfpílDtt 

Ly»* <£mbcctti,é, 21 eílum «v pctta vgmeivU ftaDfamf«9t, «nn fo í)eab mé(l ca ptim, 

1«m evu *5)<ailí5 mctanDe 09 boDncv pfcr aDva. 

4 ^icneuKnevticc bncipla nccr f<ir ðíóra al.lt anab eíi f> <tr prebifa,fo ab ^cgac 5í(mwg* 
p.bet ^icuninauua faniannv-iD ^ifitobetui^oct vevbur^ioonujtuðierbennlejluD/ogt 
fetr ftiiiaft juif (ú fxííDur ai paD/ec f> eit fiai fpter 2ft|9iinuni/ fe»» «r <inf eícjtanbc ^reDo 
,fll n,l>e[^ uc cntí paD jþciv pepvDu nub €ptutium,p>i tccD« ðlepmejl f»ab fíioott,oð ppf et 
'mgenii 5ii (>aca/ nccv^i cv f)oaD fijft eptecfplðt af peini/feiutab peilftaattuaD ðieva,|)eí 
«cf< etuaU«'|c'it.eD ðiovtðietapab,fciii grelfavetí bijcur,aö plijDa pot <r f eit tafa,fem 

utia oa ^opfió @toole/<nÍi brcíta jþo ecf < «pt«t ©ietninðum ft«ivta. (£fi fooabwtbuí 

m ? ^rtbjama f«m Stefíav«fi f«0i<rV«v pan fadaDe Sffc<f»íinana©aflt3acbac : ©í m M ©atlteb jí tctftefl/t irwciu Dertur ^öa fantaD ? SJlatth. j; Da ef mt'é fymaxúM J 
jna,ht)er et<3Jon ot Jjpi,aD $ilheprehburnet gierefaD ^étuc ? «t>i£» \>eraGMega ^^ 1 ' 
hncpclar ftoorlega, ncec peic Dcema ccflnglega,tafa$ie tíi ©oonta, iníil)t)etfa goeMf 1 
iegum og giera Stiettenn aD SJlaíutt, fo fem ©pcomabucemt aD £>rt>e f iémft/ta*' 
tcanga gpDapijáintanDt/ttaDfaSJfctUum ogDtaga ^u,tilaDfrepta^anhftm ! 9í«J^ 
gmDenn (ijDut. 2lf eflu feffu fcamfiemuc eitt fFielfciegt ^)neí]c(eífi\jt^at> eíucCfóóm* 
ttpp « <£>fcwlfenuui,ög Denuc hannáf aD hcceDajt eogenn,e»tn tefuc áflann ©ug ft<? 
binum frooma,fo hann oerDuc í)inuht aD &eoaD,cDuc og aD flann tcfuc JpaD D'SKco 1 '' 
«D ccena SKietten ftjnum Dtiette, og befna ftcolfur <23am)fcDu ftnnac. Og fcamt)ei# 
ifr tcDuc petto 4bn«it;f«,ncec þ eir feht SBeIlD«n bafa,btioota ftcolftt £egen hpaD mcft : Œfl 
(auélmter/or«DoanDer/mgiarner,fotjfia í£)aglaunaran,flcfa Sigur ftjnar rot af bitf'' 
um einfaílDa/eru barcmtufamer,oft)eUDnír, ogfremia allra JðanDa ©famcr og 0* 
hcefu,«rfieir ftraffa cneDrum,fofem\)cere ecfe 8egmcoÍ«Dgiértncma'fpret $tttmt>gaí'' 
SoteliDrar og £roébcenDur pncicla S£ernenntg ÍDirccn, ccf e einafta náer j) eir lcggí* 
embtmia epnD i SBana finn,bellDuc og fremia ecf crt gott, eru toomlcotct'i aD bcpra 
©uDéDtD/^fetoallDenu oI)lijDugcr,Iater,hprDu(aufcr,reiDcgiárner,og (ífá'iltiilijfiifl 1 
©pnDum,f v>i fta meina hincr,aD ei fte ftcr oanbaca, og £ab hcitit rictt ab hntífla S hriflo' 
hina fmcnu, fo fcm hict ftcnDur i $ertanum. £intr tijf u bneirla bina fcotcef u, nctv 
petr Itfa i alléfonar Dhoofe,enn hiner fflellta. §cvttcefer bína ri'jfit/nctc jÞcir fara illd 
meD íðímufuna,og eru opacf loatet/gicfa fo hitmm DtDfef til aD ballba Jjdí mn«,feu> 
annaré cettewte aD fatta : Dg par SBerellDenn et nufullaf Mu, f ch éi: et'UttDur ^ 
greifarenn ftgic : <2Bet ©ie $eitnenum §prct £neirianet. $tamoeigt$ t íjé fcat ffl 
ftunDum .£>neirle af fetm £lutum/femb»erfe erugooDer nieeonDer i'fimlfum fíer,cn n 
oetDa peeDtum til 4j>neitlté : €gt)iltafa paD til 3)cemie>D co ©t. ^>cale £)ea« ,n 
ItpfDcft allan Segt aD eta aa mcDal chtiftenna/«inf ogtut t ootre&prfiu; ©co fem <at 
aílann «D?at, og Dinn,ethielttfigftoa fumum ^ctiDcr Doru pcir ©uDe cine fia»r«C/O0 
htferugurtoill baií aD ananDceme; ^ofegierbafr. (£fftDpin SSrooDer btpggcft oegtt' 1 
SceD(Tunar,ía get'ngur Jiu ecfieptcr JPicettótfamnn/torttjn benttm ccfemcD SccDjTu pi/t'; 
fprerht?ern Sbriftur Dcnen cr,9íom. 14. ^o ha lijtcD ppf c i pctta fpuncD/ Bca m^ 
9>oftulen þ aD fo mifelé,ban bellDur ^aD f ufte^D wcrDa einum ti(©lotunar / fctn 
©ottUthcfurfo cnDurlepfl, og hann« Dijra SðjooDfotilonijti* co f)enum ; fþoiffð!'; 
hann og i eDrum ©taD : ^iffa cg aD min SBrooDcr hncirlaDeft,ÍFpllDa eg allDrei ^ 1 ^ 
eta. 3n>ílijfer eru ttu matget »ípiutcr meDaí »or, fo fcm er ein bg ettutr ©íctgiceD* 1 
Umðeingncer t&icr f ellttm SUff arafniD co pora $votigu,eitt og annaD Cca'tgiccDe M C J' 
-fem annathtterti ÆlœDaburDeeDur afiare ^)egDan pilia \)era eDruPijfe cft aDrct v > 
hoaD jafiml fumet af ofó btrofa aa hclgum ^ijDum , nijac UppcofinDingát i imf»' 
^(utum,fcm«cfe etupetteenn híD gamla ©f tcf,«cfe hcilDut bm«,og anaD poiíiift/i'' 
aDgicctnec 9)l«nn fco pcI athugaD : fþetta tcaD'fennu íingcnn ©phö i ftcolfuftec/*" ðfcflfe 1 61* 

íabbírbttt ofc' ©önO íf 5(í«tiunðcnn Ijneirlaft fcac af,tií aO taía tlw fepnfia ínautft 
Wtuyc fo gierec áo fratflaufu,og f>\>i banngt^a,úlué,aD gieta JiaD notf uD,ca f>eetiu 
ol) nocfut $?tooDcc funne at> ^ncipla ftg tbuc;fícita/9lom.i4. 
: #PaD l)inu eDcu v>iD»ij6úc,fem «ð f>iet unt aD rœDa/iÞqa fuíía 'SÖlen f)\>aD meft aD fjneijc* 
fioalfec ftcnlfa fíg ; $aD ficmuc af þeitte <55pnD,fem i of$ bpggct,\>ocu fptQtu -öoflDe 
*9 íölooÐe,£iefé gietuc gcelfacenn f)ieci $«c.tanum,ec ban fegicc : €f1þijn .£enD €d» 
Uc ftootuc «£)neirlac $ið,$>ca<3nijD £afi2If Dg <Snaca|>enum $cot$iec. Scfe 
«tf>aD grclfarané $Keming,aD 'Sftefi ffule pana ftg cDuc Simleíla, IjelIDut fn>,aDi>iet 
Ifulunwcfect fef ícertí)afa,aD \>ier ei fjefnum f>\>i eOur fcot ofa f eftum fptr enn fiaD í)neir» 
1* ofé,fo aD oier feflutn i $ceifine/og Dcegut f)ann f)iec 3bcem< af £œf nutum : DfS ec 
tfogen «£)lutuc f iœcac.e ennpptet eimec,oa f>o ef nocfuc aff>eim ec fo cotemaD f)«tt ec 
)>it>,aD f)an meig« fetgía f)ina,f>at lijDum t>iet f>aD £cefnetnum,aD banffietefjan af,f>t>i 
jfpllDuni \>ict fjcu ccf eDepDa \>ota jacDnejf a 2imu,©autlijfe,DI)teinleifa,ilía $ilf)ncig* 
ing,v>onDa ©t;rnD,$ígprne,l)t>er aD«t ©fmtaoDa ©iirDfan,fofem^>auluá aDDtDe 
fremfr,(Iol.3. Dð f>a0 fem f)ann !>iet fcaicr um f>cffa gefte,f>aD \>ifl fjann fagrJjofá 
JJfit aHt f>iD \>onba,fem iatean ©atfunne f)tjjoer,f)i>ert f)ann upptelttt t ^>iftleitum til 
yÖalgtaé Sap.s. fþefíe ec 2ijff)ame ©pnpacemiar,fem umði«tur,9lom.6. íþaDec 
f)inn ðamlei£fiaC>ucen/f)v>ec eD brtefar fijna ?imu,eonDar @prnDer,til aD tef a Slttpff ot» 
^H: (£prcnDe,eínf oð«in ^SSerf a SRaDur brof ar #enDur oð Sœtur tií aD fiiooná ncwt* 
Urlegu 2ijfe,f>aa bptiat ofé aD &eot>a,Þctt ciðunt eier aD affnijDa oð fnata j>«im fccuof*, 
jo f>eir'í)it«irle oftf ecfe. «£mrfu opt ttecDum eiec f)micIaDec af í)eiiDunum,^egac 
öoolffaít blœá pœcupp/tif aD meiDa £ollD 9tautigan$,f>egac SigpcnOen ciettec þotv m 
IjjaD grijpa l>ane" ©oofc og 9><ninga,f>egac 8eteií ftxcfec f>cec til aO feggia fig faman, 
JJroe.24, eo Sften gietaecfe eteDfitteigeD$ötauD,ogpecDappi aO leita pefö i anacca 
Jnoiitiö ©wím. gcetucnar f>neijcla ofí,nœc íeiDenn co ©uDðDcDe og ^oomlateD i 
Jotum ©aoltibicnípar £fnum giececf aa tr«ga til aD gcwnfla i f)aná ^)n>6,en fn>fa til aD 
^aupa ÞoangaD fem fceir <Oiutet <tupOfaDet,f)tietia ©uD^efttt banaD,f <n et óin gamle 
^laDutenffiootutíögcete^en bifinDef)alltut,ogp«t f>elltum pietoféog ^neiclumn*t» 
w« toieg fionlfa. eama ec um Slugun aD f«ðia,f>D«tta Scelfaten og gietuc l)iet t ©uD* 
JPtaBenu. ^)t>aD«c i £eimenum ? fþaD ec ©pcnD |>onofení,f ijfn Slugnanna og 
Jtambfamt fitjfecne ; «£>\>ecftt opt fefla fia »oc Sluguonfeim ^)lutum,f«m <tu futtet af 
JfiFu ? $egut ^itjnO,2luDa'fc,5Di«totD,09 foDOann ^atl ^etaUDatennat^aD et wt 
í*»jna.<2JoDe : D ! f)t>aO mif íu bctut etcte þ aD Síuða n>tfln>nðeD,et tetuc ftg blinDa áf 
Mum í)íutum,cn f)»erfuc af ©uDe ftjnum og baní ^ÖoDocDum^efToegnagietDe 3ob 
gcottmaíla otD 8lugu fijn,aD ei fite 6an feim til SJíeparenac : fyvi biDuc £>aeiD ©uO : 
J5nn> ^u 8tugummtjnum,aD ei lijte pau a £i«9i>eman,$cöt ntig gatmga aþijntun QJeð* 
JJi/ðtefanDe þac ntj til QJitunDacaD faa fm ftaccc ca @Iií cg«raflDarenat f)an fiint ecfe 
^>uoé <3J«g ao cata ; ^fi J>aD fem S>tottén.í)iet fegiecum þeffa gimu^mí gawfa sölait^ ít58H<&«e"K ðffeflV 

gaD M &aB fafit bnfrt urá dlít^ab fem oft* mco frco @uDe;btdg«. &® f<m toitb« 

JÍ , ?" t ig.*f , (^"-/^n&n-*ÍOT ftcolfari jig, ©cofem ain-hcflfaD émbœtt^fem 

ÍL? e - r ð í uc / 9r - ír / nm $ m ^ mi ' e ðiwtr co fefium SDecium ) bonW$ f 
{OT 0,, « toI &an ðmrerftg t£>ectc mcD l&oOrtD l>ci» f«t iuá 'inct) ©ut é UmboD,fef i»m 

i5(«f tcenlfu ebur oriar<& £>uglepfev,|>ar hari 4>efDc aíiaré f arijf ieBoeDur'SíaDttr 'ÍáM 
nn ^ n í e "í "Jur net bnetrle af peim |)lutum,fem ecfe eru bn.í-ílanlegcr.bellimr goobeí 
lí¥? l %? r tatt 'b < tm « ÍFpnfami'egt ^anölcfí«i«itnnirifl'une,9ÍBpfeme •tpfctboÐÖ* 
l<n« i íötjoornene^ioerufliefnc ©foolameíftaraxSoreHDfaög^ró^cenDa i $hptW 

?-? ð l B to£, í nDunene ' í > 0CC f«mfWt« f»ð ftt WNMflH f«ritemici):iarmerf Clega ftcflif' 
jn |tg ; © bneýíuDu piit fig <« ®iopf< öiiÐó«D?anne / -Avt bVrin iámuDÍ <£prcnbt 
Verufllega : 21 ^iia.SDíicbea og 3«rímia,af W beic 'öanWcettu 'i-@uD$ OtaD % 
lianipim. íLhrifto,Bv>í han heiDraDc1m$ébui<.cn Bettennhiftriiriii foff • 5>i '%<»-« fl\nft« tiíum 

lœtc Jjjyijan fifl/fo bneiljcluDufi 3ftaelé @pner co SKopfe/pm bánn oajr' í)in poltrimoeDaft* 
gwDur cogerbtine: 21 Chrifto.b ei haú bto'opaöeci niefaliaDe/baú cotog Dracf m'eb 
•íoUbetmtiuSfterium og berfpnDufliun. ©avfcm <r9tang«»ðbur,ef nocfuw-©öeb' 
fiiartt,l)an hnei«Jarficolfannfig; eo eoru fceir eb fprftcr-voru leigberi^ijngarDemi/ 
<n efiinDuDubina,fem ecfe bofDu nema eina ©tuuD erfiDab : @o var hcattao SörooD' 
Itr pmö fortapaba ©onat,et ecf e gat liDeD aD bari* SoDet mplf unaDe ftg pfer baú ; 00 
jruog afler beir,eD fico Offtoonum pfer annarra Q3elðeíngi.ie 09 SucfmScomvfo ■fetu 
JefDu peir af @uD< tiné mífeb ebur meíra forflfuflDaD. ©ca eD Dogar ftec i ubrf uía 
gellf ap fem benum er ofóaj, , enn / «D«r leggnr £ag ftttPiD^cu,fem barinfan aDbltoot^ 
"ocaDa af,í)ari bneirlarjtarifari fig; <þoi bannaDe©uDfijnu gooífe aD -tnEa ttöð^ 
€anaané ®oetur,eDur aD ðiora (écattmcola PiD bcn,er bann tettaf frco peím,ab <» 
prDe^eiríeim ab ©normfieíbariartSalomon aD bafaUtriðeingnemíD reiDegiúi'imif 
©Karie. <þaD «0íco(tcefe.<r fatt.cfnocfurtePurco l $ierunc,ba lober buneib bafi : 
Sfrajei ecfc famlagaD fig ©f iccf iunum i ©íoabé eanbe ; pai fjefbe ccfe fe <f ielfcleg 
^)egning pfer {ico fomeb i í)cfbe ©arnfon ecfe bunbeD fo fö(ta Síjr wib ©alíla/P^ 
Moebaú Siugunum ballDeD :Da befoe^etur ecf c geingcD in i 23iifup$£eRena itm ,u ?{ 
í)an ecfí f)<ifa fijnum iöleiriara afneitab ?(gai fcmreiber figuppcoficolfan figcour fm 

IKrgierfí/Slfí/CBitémune, «>^-~ — a ~ * w, 

«D'l)arií)afebaD JjcigeD 
»tmm'ia;íj>feDfienaofö^) 

íCtSluanablifeötDu upprœttcr 

ub umbnetj:I*Dtal«D: ^ií l>oerrao ne peie c^trair^pao jccjier ^rcmirtmi H,VV »"''V I » 

jDröum v^ei íþtira SRafic §prcr ^)v«rn $ID^)neir(ancn^icmur. es^aDpfloj"* MnnH ©unHðað efsfer ^ritti<*ff$. , 6 16 

f lentt !}mm ofe ftaffut «t l>an faöv>e : <25«i ftcim Sttanne fem ttta'Rfetið ©on fot cctD* 

Ul Vog (jitc i ©uDfpialienu mcní'aD fíca, aD fyail f««i «cf« fafiac frai fi«r feicre~«£>enD 
<oue $cetefíml)an peitfat! , tyaft&efut forpienaD aö fafrafl t eiítjfan £KD:e>amaec 
^fe0iaiim[)inaraDrav(övcine5af^)nti);lenu/ poiecfe (fulumpiec mma, aD fco fetw 
oerneft bneijtlar eDuraDra ©uDe^cfcelinða/ l)«n mune fTeppa par n;«D/ 2U>'3)Í!)l* 
tni--©tein #einðt>«ft Um <f>am>«£)euum,;Og ^BcrDe i ©iotfacDirop ©ecftur : #ellD* 
Uctefucöcottefttilpcffa, eintf og þin^ fmoanarleðafla Cijfé <§5ttafféaiuttöal®pD* 
^ga/tilaDftjna^totrD^etfavacíSpnDar. gjarfercr, #rifrner3Beð/gtefeDnu gi«tuc 
«b peffare oollDuðUÍÐrottefté ?}>reDífun, ocj ícoteD pDur ^ana i Sprum (oDa,taúfaf eð 
«)Dai unDanfareD Sijferne oafpprieD Ba!ttt>it|fut)DavaD, Ijocvn piev í)afcD DceaeD meö 
&t£e,cBevf:e,eDuv£ptecDceme 01 DonDmTQkð/tneD ®iaílijfc,meDSauflcetc, meDgc« 
Spcne,meDí)ofmooDo3£)flcete,cð i wnuOrDeaDfcðia; «S)fí<D^)ijcDfan9BeratlDacf 
tfiav oa Renar SJiuna , os ef þatt ðeinaur en nu ot I)onum, pot Uðð«D allafi .£>uð ot, afc 
leiDal)annco binatíettu 2tiD, effuec bilieD lifa, og pDrefrl)im5 af ^w'arta. ©cu fem 
ttocfruftolcD ()efuc,|)an cu cptec SJlopftö fieðmoilefecfalltaDöiadða, ©acl>ceu$fáðt>* 
fciD Cpríft/fjeöar I)«ntt <ietlaDe ftev cpriflen aD wecDa: £af« eg noi^rum rcnnðtð'^t, 
ícUðíellD eð paD ferfallt aptur ; £nn fomiflu Dijrare f«;n <Soi!ín ec Siettu, fo miflu. 
pijiiðrefcm ©ucé SteiDe ee SRplnu*€5teincnunt , fe miflu feörafem#iuin«rijfe ec 
ftunbíeðu €pteclcet«,fo mif (u meice £uð ff pHDum mee leððiu co^ríf tner Sötcn,aD Þceta 
f>tim a£rur,fím v»iev rcent I)ofum jljnum aiiDIeðum gicfiooD. fícer pier fioicD eitt Un|* 
Hienne,einnQ3efcelinð/ einn fem Sbrotten bijDucaDtneDwfaifijnu 9Mne,. profmðfeö 
|UeD t)Duc : 0nwer cru fjcfftv aD pijftt, enn Ijann er ftpoc,f«iu er |>«irra §aDet oð jpeirva 
^tooDer; ©mœlmgiar ecu^eicaD fetíu, enn £neirleD er ftoort.^pnDcnn cr mife!,oð 
©tvafíeD obcetcltfit; söcfalinðqc ecu peiivetmfa'Ua' fai,Kut«c?e pneirlavfiðat&eim./ 
W\ j)ann fyteitlar fi0 «* £í)rifto, enn Pei fieljinum : $>ar fprcr , ef pievviIieD (jiuD^ 
^inctPíca,ef ^ictoilieö <&ailuí)iailpcna erfa , tf fiet piíicD I)«ilaðta (Stnila íþioon* 
jíftu nioota, ef piet t>ilieD^)elv»ijtií ^valer umfíija , ^oi gi«fc& pe'im ecfert ^)neicl< / 
werfe mcD OrDe/Qíerfc nie ^pterDccme; ^)oi najcbiecfjneipleöpíffa , $ cu f)neij:IeÖ 

vm rioilfð t)í>uc : $at fptet mtotaftD po»i e^rifii &afn« , fo metitafet) piec 9<mu> 

ofi f oaeD aD l)cpta m l)inuöi effla ít>ejð«, : 9>aD piet ðiorDuD einum af Jjeffum 
mijnum minnftu íörceDrum , paD ðiotDuö piet miet. fytfi unne ofé 
«D niooia f)in eílijfa (öuDDcomfmé «&oitiðn / fptet 3<l u ^ l <f^* 

«Da ^otptínuitu , .51. m e n, 

9líianí>a ©unu^ítðepíer 5;rinitaííl, 

©utfpiafleD , SJíatt^ aa, £ap, * 

t: \ >s ' ' ■ - v " / ••• y - 1 ' f ' ■ 

€(c.c Sími 1 
3(íianí>a @unu&«á 

* $atí £íjma. #w 3>íwífccarnet f)et)tbttfcab,ttbiWi í)^ 
ntbut íagðab pcn ©abucccog , famanfofnubuft peít í 
£)0, eirn goðvtftinaur af peím fpurbe íjan ab,frcíftanbe ^aw 
oo,faabe; SÖíeíftare , ()oert ec l)ib ccbfta $5oborb i gogmaw' 
ntt ? €n3cfu6 faobe ttí (jatté : $>ab, ab f>u fMft cííía {Drotf' 
enn ® nb fcítí,af otiu Jpíarta fnjttu, 09 af aUre Síttnbu frine , 03 af oíW 
jp>uai¥ote frijttu. pctta er ^fprfta 03 ftccofta SÖoborb. <£ntt í)m 
aitab er fceffít lijft , t>ab,ab eí(Tfa ffaíítn Sfccmtncja friit fo femftmíft 11 
jjtcj. ^fjeffumtoetmttr Söoborbum er tneíntnbeb aíít gocjmatí oð 
©pcttmenerner. <£nnf>cn $()arifccttrnert>oru foííífamangiomnetj 
fl^tvOe ^eftte fjcn ab , oo, faðbe i £ttab trttoeft t)bur mtt Cí)ríft , ()t>ero 
©on (jann fte É ^etr foflbtt ()onum,£>afcibö ; imn facjbe jwttíí íeítra • 
Jp>oetnen faííat S)aoíb (jafl fcctt í Síttba etrtt í>etta ityat l)an feaíer f 
érottefl faobe mtjnum S>rofttte: ©ítfnt mícttíí l)œare£anban 
fccunaabttíab eaíeojíÐtrine fcijna (Sfor Soota frina. Iftu efíÐautfc 
fattar (jan eírn«5>erra,()\>crnenct()an pcn íjamté ©onur ? £>cj eíncje»" 
aat foarab ()omtm cínn £)rbe. £>g eicje bnrfbeft noctut ttpp ftcn pcíJ^ 

íDeíae l)an framar ab fpnria. 

(£torbíttm. 

j?\>cit «ru^}artar ájrifteleo.áSa'cDoomé, 8egmoaíeD oð^pangelium. Segmcníe* 
•§f||}ec forec Öíopfen rctgiefeD , enn ^RmD og <Sati(eif e ec fpvec Sefum ^!;cifli«" 
JSöX otDeíí , 3cí;. i. §if íeamcolenu pecöuc eingenn fjoolpen, f>oi {>aD eecf<* c 
SKeiDe : $nret $nena t Seaugelio vecDum t»iec riettlaucr : Síiopfeéfegietofe* i>aD 
»tec eigum aD $u'eta,€l)tifhit,t>etnen Diet eiaum aD trn>4 : "iDíopfeö fooc ratD' ©f uððj 1 
eptetf omarcix <$iaíD<t,i €l)ti(io ec fianlfuc2íjf()amen oféoeútuc. 9?u et petta poccff 
fo ,aD ifiiia,aD ^eDucnec i samta $eftamentenu oafe af ^wangelio í)iutlaufec wcei? : 
©i(q,egfíem, t Upp&afe íöoofaceítat (íettDuc ffcifaDaf mkx, ^inn 3$iíia,uiln tyiti' 
Sioce eg/fegiec «Keéfia« fotet SÖmti SÐtunn^f.40. |)oet ec foa (>antf 93'iíie ? ©J' 
«D ^oinutiac SoeDe (f oilDe i funDuctnoía .peigptmriiié ^)efuD. gpcec f aD bleíl dt,< J 
§9cetl)eít ^afa peic allec &ia3lpa(t einé og vier, fem yoolpmc ecu otDnet , allt í>«« f J 
«D €l)ti(íut leiDDe ©aúleifafti 8ioo& $ ptet ^vivna \>«tD 2íbt a()am cietiioatut, 
fptet ^vtr>na fegtet ^>etut aD ^eDucnec ^afe í)ooípnec orDeD : €nn fo f<m pik »<£J 
ecfe aan Sttangelii eg pefð St(lðiafa , fo (fulum öicc paD og uíta , «D eiet ecf e etutti ®" 
£eðmoairuu5,poi íDcotten font ecfe til aD uppíe»f.» , J&tHDucaD uppfpfla Soamaale'J J 
SRattt). 5. <Satt ec ^aD , oJD f>út fem (5()riítotiil)epca , ^eíc ecu ecf e unDec Coðtm* 1 . 

etu , ÞaO ec , unDec Sefltticalftní íöolvan / tnn $0 ftpfe-fejU þ ttr fl« ^ eflD ^ pfé ©prnDum oð $i(&neiaioðum, ©aí. 5- $aD beímtejí eifeaf fleim ,ab fttt uwfofl 
Jr 9tttcxtleD,enn#ef6frefur @uD,aD Sðíefi llfe epter Jjoi, fetn fremft oier meðnttm,eí>u fptör í riaifofifc & 8 

, r -. w ,w,H.i. f v,v»vi«. i»v.» , >...,» v.»v...> a ,eí)ur 

pniunDtt fyAii* ^ofrular fo optbiooDaoféaDiifa guDrccfeleaa, fparfamlega ogmtt* 
J'ftfla t #eime Þejfunt ? $oi raunD«3a»b feaía,aD Srvoefi jteDauD (an 9B«t?ona? 
^oi mttnDe grelfatefi ftcölfur wtköðta gogmcoIeD , oq oij fa SJtefium tíl fefé , ef ecf e 
fjtum oier epter Seðmcwtenu aD lifa. íþetta ftcnumoieri í>efTa£. ÍÖagí Soanselio, 
Iwer.woféoerDur fprer ©ioonerfettel!©fpllDa c^rtjtent? SJíanné, fem fooíðenntr 
^Jeffu teennu. i. 8ID eljffl ©uD 09 Wcnutiðaá. 2. 21D fecfia €t)nftutnog 
vítttné ^rfoonu riettelega. Unt fietta Ijefe eð cnjett miei* framar aD tata. 
£fi pti flooDe ©uD, ftprf ofó bier tií nteD DecnD jjijnö SlnDa, i 3tft» 9Ufne,Slnun. 

UtCeððinfleii. 

w £iniifprraf)efumoiertoe SöoDorD aD atbuga, fem er,aD eljfa ©uD, eg aiin< 
:|aD , aD eljfa 'Díoaunðaú. íþaD fprra faflar ÍÐrottenn biD ceDfta oð mefta 
^Jf'SoDorD ' £egmaaíenu,fo fem 9Botier ji, etf « eínunaús Jjefé oeðtia, aD ecf ert er 
f°pppar(eðt,fe DcrtDfaniteðt, ío mif iflrar (EljfuoerDt fem ©u&, beKDur og fjeft* oegn«, 
«b eu enur 33oDorDefi bafa f»nn Jíraptoö SföpnDttðleif a af fcoi , v at aUt . l>*»aD ekr 
flierum mcD OrD 09 Q3erf,[)v>erfu oeí fem paD fijnejl öiert,ÍMD er onijtt,utafi JmD frattr* 
/óincaf (£t(fun«oð<3íirDinðunetil <BuDe\ 2UIt {>aD fcm ©uD befut boDeD,{>aDeigutu 
^ier aDðtera, affioi oier ottunjToð eljftim ban , «nn í)an eiðum oier aD elffa fprer fcco 
jmetanieðit ^ferburD^er baft beft pfer allar ftjnar ©f iepnur,baöé SM' t,baftí> ©ijtD, 
taíié 9ciettIcete,?n^oaI(ra mcfrfprer,í)ai.6©icrD(fu, foioierbefttm.ei fo©fpnbraðD 
* eDrum®reinumí)afit5DijrDleðu ^cotignar ; é\\ bana ftnnumoier 09 preifum co 
beiie cn bocriuSlugnablife, |>ei ban nppfplíer oora épterlaungunmebŒiÆDutti/fcð* 
'«r 35aoiD, ^f.103. £>ð efeier fprft oiliunt í)UðleíDa©iœD(fubanðM lijfbamleðantt 
Jöícma : Sr bafi f> ca ecf « fcn eD befur gtefeDofé 0nD oa fiijf bama ? <þoi jf pllDttm oter 
mtch eI(fá()anafaIlre0nDtioorre? wf)efttr[)aít «cfetnpl<antaD9ícpl>oð<£>fHiiinðí 
•Siatler oorar ? ■ íþoi (f oilDum oier r ca ecf e eí jí a ban af ellu $\\c$ ote oocu ? «£)ífut b^" 
' v ðitfeDofö ^)iartaD,femer ^w'ftaDur€l(!nnar? 5l boerium jípHDe l)ttn f)ei(bur f«fta 
^eficol)oniini,fem[)anaí)«fur ftcnlfurt.ilreiDt, 09 bvoeDfo DðftDfamleða utíibana f 
*^un [)<u, C i m * foa,i boerium »ier (ifum, erum oð broerunft ? Slct. 17. Uppfpllít batitt M' •Öefe eg oereD ^ftoel jo fem €pDentere , «bur 3©tD fro «r tapar 2Jo«jr't«flnm .? ^er. 
J- ©uDgiaf^aDoterotUDumoglcttta oít5"til Síifia r«nafe(fabafið'feDurlegai)iarraí 
^'«D(íu,09 atbuðaboaDetlcntbafiöiDíiUDe befur oercD, boerfu oijtSDeoméfull bafií 
.vttDDooniícga gorftoon, aD b a tl befur aleDofé cst fejfum Sírum,ei fij'Dur <mi frtooffem 

2lf ur^aKífi, aD bonunt-fofanDe, qj boerium 'oitr l> efuw l>oaD oerft lifab : @f 

Ccc(2 Her 619 " Wlattbft ©ufiítba^ 

titr&uglei&tim $ cttA/áb minnfU' JCoftt t boett ftnn,« fcafií stítet ofSnotfutn fíttW^ 
Q5el9iorninfl,^cn munDnm t>ictf)dlDíir (etDdfl ttl aD eíflfa @5uD^og ecf e fcgia mcDguD* 
laufum SuDttm : SBíerDrottnum og míium tifcamar ttlfitjn foma,3er.2. Dg titf 
at> SDrotttn lcttte efö Cicna þarbt ca flunDum , anaDf>\>ert aUa almcðeíega , cDut o£ 
notf ra fur i lagc,til *D tppta ofé jtor mcD lijfaDa Æ<ttlfö,3cr. 3 i.Sður til aD repna fti!í 
Sfcrn, J><n eigum Dier famt aD elflfa l>an,poi ^oern þatí ©on# fem $aDeren cífFar, {mff 
agar lí)an, fegier 9>aulutf, £eb.i2. <gnn ef (?etta cr&aíté €lfht*2fterfé , þoilijf gcfl' 
fmnaer JjaD pen,aDeI(fa6önei apturca mootc. ©0 fem£aDerftjtí((<J)ciDut &áUDen/ 
aD cHFa^int fijna meDaii feir Funna tjD Duga of$ , fo er þat> lijteD 9tceFtat>9Jícrf* 
DiD @uD, aD elfFaíjann alíeina meDanaíítaDDjFum gcingur : Dg ©uD ncuDe ! paí 
eru fcofofcoer, fcm gieta $aD: (£nn fo fem ©ulíeD repncft iDfncnuui/ jb proofaft ojj 
^ljFan til ©uDé i ©iootgaingcnum : Dg &\>aD mergum fycfur fcann þ rijft tií aD el|W 
&em,Tem Jtoi cttDur fiarlctger \>oru,og' fy'afa SKen tií feftffulla DcDfef,ncrr Sften gicrttf 
pefð, aD f)\>aD fem fyannð SlffenDuc Dantar íjier , f> aD mun ofé margfallDlega enDitf' 
goUDeD MrDaiUpprifutiittIwtca;\!þaD\)otÉa^ncttIfur SDcotttfi, er p4nf*giec:#oeí 
fem aD pfecgíefuc «£>ro$ og SörcrDuc og ©pflur, eDur geDuc cDur $iooDur,eDuc eigetí 
Jtenu/CDuc íöecn,cDuc Stfcafprec mijné S^afnð faferj^ann ffal f(ttí;unDroDfatít apt' 
^ urogcignaflaD^rfDumeiíijftBjf^attf;. 19. €nf>ocrnfemaDÍ)afifoipter eíluþeifiv 
cDur fo mifíu eDur litlu fcm ^enumfotfnajt, 'og þaneljFacfamt©uD fttí, og Fpi)cr (ð 
^ané 93enD,^ann giorcr aiít í)iD fam.cf. ðjíiinum \>1cr jþcn nocfuD tnitlafl ^armFvccíít 
^eflara Sftjma , nœc V)tec(Fijnumciná og<©o.oU.SXijfeoorí ge^uré? ajlatc^. 
SJlun@onuren reiFna ^au ^peggctl ec^aDec I)aná(íodí)atiu,;nar ^anfitur í ^ign oj 
•pciDrc ? íþyi er þ aD faioijfúit,aD oilia et f aupa pef]u,og P oi ^ptlDum oicr pcu ct el(Ta 
tooru l)imnt(Fa geDur; Safnpel miDt i $ermungwnum. Snt?oaDalmenelcgrt^t;p^ 
tanr»:Doijf ur,pco giíefe ©uD,aD oícr ©iIIDnm Httit ípuDcr og fam^uga ^era i Boi/aD elflfa 
©uD,fpf)anagcoítf/ ftfvDcilið faroiertJ)t(|ufctttœFafianDemeígum jofttapaD , cfoicí 
iiDgiœt»íotIium,ab þan burtrcFur ccfc cilijfícga, Dicrmcigum^fiafraDoiDofðfrau^ 
f omcD ^cra, fem &ann Ijetter fijnu ^oolFe fprer un ^oclé ©pwmaní : (Fal cnDu^ 
jjiaUDapDuc^au Slren fm aD €ingtfprettan, ^rie^Ormurcn o^ ©caé^iaDfuccn &af* 
epDt fpccc pDur,3oel.a. D \>oc ©uD ! íþpi (FpllDcr pu SRanenuhi bctala ? *pper ^efj p tcc 
nocfurn SijmagicfeD, foíju^urfec l;onum aptur aDgitfa ? 9torn.ii. ÓStlier þugiatlDa 
ofó cpter Q3erDugIeiFum,Éctt cru ooc 8aun ©auDctl , picr ^efum tcf e annaD mcDtcf <D j 
^trajf ©pnDarenat f en ppaD vicv ttluneD í>efum, og þ aD mi ncrcjla fmcuum S)íœlcr,tíí 
^\>í\>etlt)ur £ijn ©iccD(la,Þi)n feDuclcg ^l(Fa/ aD þu.otDt fo aD DcDc £oma(t : tyar fpr^ É 
(mgltiDum nu ^ctftncr'SWcfw í>ufe©uDtpptciDofí5 otlijDugaepnDa*íþrœiameD£> 
Stvmvnocf utte , cDur eDrum CanD^lcwgutri ; #efuc ^ann of* ÞaD erfc margfallDltð*- 
apturgollDeD,meD I)inc mefln 2ír^©tofD(Fu og eDru 5öiijDlcrte (ijnit ? ©f puDum oicc 

eliFa nocfucn jafufvatm ^num / tr f» lííf gr ^ »ff (it^ oa ^tn fy ? 4n þvaD fe^ 6 ^tottcn fow Sttun Sioelé fiföot i í>e|futn foma CíHpituíít ? ^oet ^tec et«b >afnabíltí<g« 

eruo mcttec,munuD#eclofa < ftafneD SDcottcfiá? £nf>oect aO (>iú gooDe @uD íjef* 

^ei optiega funoeO Sötefi m j>efiu (>ico motgum af ofoVfiaD biDeg JjcoaD f)Uð(<tDa,utn 

Weria <g l)t>ðð fcaD ttett*tolaD fi«/«t ftenDUt f>ico &ofeom <Spcoman</i £ap. 1 3 . UnDco 

'iné og pcic faDDet tttOu,f)oofft upp#ugutJ3eitca,{ut fotecf>afa Jjeicglcmntmut. €ií 

e 1{ie(T« iiiff)aml«ð $8iefían,fo miW fem l>un et,ícm J>e ec fomíf<l,aO otlDtct wtDut f>mt 

ftflpecf uO , f>a <t f>unfco ©mco*^unic bi(öl)iuuman0leðu©iafDuma0cíifna,ccpf5 

toeittetut3efu€f>cift©. $cauntofé*ectamuDeIfta ©uofocet ficet ©cafuc^fem-ölíec: 

fofnt nioota,fi>cec fjané ©ool,ec I>«ít íceiur (F ijuo ofet eonOa 09 gooDa,fptec paD SXegttí 

coet&atí f«na íœtuc pfec cconglaataog ciettlcata,«Ðíattf>.$. #oatfecet? ^oioDaB* 

ct nteina ftg þ «f$ oerOuða,focfl allcc (>afa pefð femu S&ot/in 3l\>e)ctucen oerDur f> meíce 

foco fumum,en fumum mine,jafnoel tfoaD totic fjaf« (jina femu $tbutDc,poi Sölcfá* 

on^tottcíte'etpaDfem #rofeO boððet ; £n f>afré ociífufamleg 'tJÍ ooö i €f>tifio ec oug* 

Uooð orOeftellum sKenum^tt.a. #unecalU)rei cooajctaríaus f>ico peim,fem fcana mj 

tftfa oilia,oa pot ec etngttt Sftiðmunuc co eHum peim,fm jafntbeta ítg eptec (>eni^pi (>i<w 

tanum ec ecf ctt ®tangceinat«?llit,pac e,c (>perfe @t>Dingj nie <9ti(Tur,$>raM eDi §relf» 

inðe,f>eilDur alíereitt i3cfu€bri(io,@al.3. €n forcc pefia (jaöleitu @uDá <í8eigiern* 

'ttga <l(f a fl<ft«r Ijann (>oaD minft ; £oor ft>m ? $oi. ! ©etm Dccma eptec .&oi(D.euú,enti 

&0IIDÍD (Ftjniat ccfeDoaDöuDö 2fnDaet,i.€ðr.2. at|ttgumpol)o«rtmeira*er,aD(?a* 

Pa #imen og 3ierD,eDut aD íoata @uO,fm fjocttoeggia (Foop,taf« co fig fiijf ingu fonD* 

UQð ^oilDð,3íom.8. 2(0 (f apa.®laneri,eDuc ao euDut(jnpaí)aú: ffÞ.giðtnfjanð'gijí* 

tanta of SJioíiDU/Og blcofa íifanóc ðnDa i Ijú* Íftafer ; <£Dur aD (f apa i l>enum eiú ntjatl 

$>tftn,og ðiefal>enum -MuOo : 210 Itððia ailo £lutcunD<t (jaftó §4tut, $>f.8. €öuc 

«D giefa ftn eingieten ® ou.tpt foret I>ann,aO banfgcerfaccft ecf c,l>eUOut Ijafe eili jft Sijf : • 

«10 gicfa (>enum jacDneffa SœO(Itt,eOuc aD aí« ()nn co fijné @onat^)oHD« og íölooOe : 

*(D gicfabenum ^)cott og-wtb.utDi tiIaDtotoega9íctcinðuftjnn/eDigiefaí>enum ©totf 

J^ootgmngcnum/gceiitíngunum og Offoofuunum; $mt cc meira aÐ giefit ^enuttt 

^Bitog fKoenti/tif ao fico fpcec pfffu (ijfbamlego SijfC/<D.ut fitt £. OtO/ fcm ^ánn upp* 

' r «öic ttl ciltjfó Sijfd/OO oD upplijfo bœoi ^iíiaíí og ©f iínnigiií/ aO^ait gitti bo'Depecft 
QJuo - 1 - " — — - — - •- < 

♦tturn 

^ fijDucfliiy^crt ct meicg,aó glefa f>enum ©ull oa ^lfur,^!? og ^oíf fcnaD,cDuc aö 
J^ega l)enum ^afi §iefiooD,fem et co 4>tmnum,(>oetmm ci tan SíeU uie 9lio oo gtan* 
m SJiattb.6. ^Dvect eD ©UDÍ eigeO 5öíooOog4anéOijtan©auDafoflaÐ^^^ ea» 
jjctta fautan bír,j)an mun fínHa/ftO fo mifiuaOce fcm ©co(enn<c tijf t>ám«num,fo 
^ntiu fcgtc fcm ^)imnanjf ið ÍÖtjrD et focgeingeltgu ©ltf<<$«ralíDM«úac ; 3oa,fo mif » 
[« atDt< f ( m (§5 U ÍC e|| Um (ijnum <bf iepnuui/ fo mif iu í;«itato cigum t>íct J>an aO e((Fo 

^»»f)iua6nöi«gH ^íifliííiíinðO/ljeiiDut m Nfi^«nií<jí«/ívinDif€um»5itít()a^ 

%, C C £ J , tt>uc aD ðiova l)c^nö ?:unðu t)tl calanD^fo l>a« fcae viD fícoifað 1@hD tc\UÖ ? Oí A 621 -9töanba'$u8u9«ð " 

|«« J foraeingefeðt «/ « fi i í>innm?fica(fan fig>fm aD bíijfur/frm * tvein og ptn fafif «, og btí* 
ÍTf P fot I nttí ^*P«&.i. Oð bwr f«m ©uD fllltina fpr«jarDne(Fa SRune eiffi«r,bann 
j>e*ur alletna 35íatar^|í cn benum,tinð og eiií ^rcefnare frn tilbiDur bífi rijfa cn nieDflf' 
jan e|ur í;an. . £>afprerfe(?aroiuetaníesu@uDð2l|rðíafavei(sum oicc bafi nuöDeljfa 
poaD meftaf eUu Ætatta eoru,og aBrc ÆnDu oorre^og ellu £ugjFotc- \>oru ; IbaDerv 
a| efiunt ecufar oa 2ijf«Æreptum,fo fem ©av>'iD bijDur ; Sof feig í u 4Z>nD mijn i&rott' 
neog fliit beaDt mter cr baúe &«ilaga Sftafne. €il fte €ljF.t er v>i« ca @uD« bofum fpret 
ttjmflnnicga«Wune,bun <n aD oera fo Freptug, aD bun ncnefcm «Kcole,erbatí ttlœtlaD 
Mur ; <bem er,«D bun teiDc ofé til aD cl(Fa pafi i <£brifto og forer ebriftum/htxro- €ljTfl 
«0 "jjaulué fegtec aD fie betcetfiaílt aDtoitfl/ogban lijfcr Söotoon vfct f>eini;fein ecf e cl(F« 
^votm oorn Sefum €brífium,og Bctta er nú fo talaD um biD mcjta og ; «Dfia SðoDorD 
t tegnrmUnu. ^JttanaDcrMuíijft/feftiergrelfarcn : £l(Fa fFalít *u íifi Sícuungfl 
tem flaalfan ptg. aút befur ©nD ficnlfum bififprlta og mefta .fxiDur (FtleD ; (£fi fpter 
P »t,flp jm fem fcgicft clfFa ®uD/efi batar fm SörooDtir/bafi cr 2iwgare,fcgier Sobaficé, 
J^ob-4. tþ».eratiDfcm,aD Statmgané €l(Fa fplger OuDé €l(Fu jafnan-ctt «pter, 
M* vegna famtctngct; og ganfnarcfifccjTcttie $8oDorD,ísi f)*erugt tnctt afiarémifTa. 
tscn femcljFar ©uD,ban cl|íar ftn S3rooDur,og ciugcn clfFar ful SötooDur ríetteleaa, 
ncma bancI|Fe banfprtc ©ubá ®aF«. £ier tíl farf og miFla Sl(toeru,og fcar 23ot> 
orDpcffc cru fo (FplíD,fian rijDureiné miF<DcmbcaDum;eo fcm'í)<I\)ijtc cceijft&eim 
feni cefc cl(Far ©uD,fo fcgier og £bcijuir,aD fro fem reiöcft SSrooDur fijnum,prtfi ftc fefí 
«P«ioutté€llí)t$/Sfiattb.5. íþctta 23oborD$pFec mergum nœrjra6ungr,og fierDeílió' 
9 f r r<m utleggur^aö biccr SJtattljcéum fegi«nD< : £ljF«b Doinc tDar, 

DiejjcD^cntr pDur beloct/gteríD ptrm gott f<m i)flta ptmcog biDtcD fpm Beimfmctu 
VDur mootfaIInec.o4.'offceFia,t)D?. £n ^ebancö-fegicr ^O/flD bn« SöoDorD fuu <cf i Bumg ; 
^fttotlog.fegt«,aíD«cf«t SSoDorD «c rictwijfflra og ecfcrt nptfamlegra til ^tlfcrDar. 
5Xt«ttv>u jí er 6«D,5öi ban í)cfuc ofé BaD boDeD fcm cc ficulf 9vietttoijfcfí,fcm cu <33a!ip 
aD bioeöit ofé boaD ban ota,ftin eíjFaDc ofé/&oct\Mec eocum bafié Doiner,f«m aD eiugnm 
«r umncttt <FplIDugur,cfíeierccum benum jFpUDugccUm ©ool oggijf/ogalltboaD oící 
jrum. ©agufamt « BaD,fet>i foa « f giec«/ í>an óinur I)in befta £lut,&\>i bftn vcröur flf 
föuDt «i(FaDur. $\>tt er 6\>ilijFur í)Iutur,f<m aD otto ©pnDcr fijnar Feittac ? €n 
u\t ban,fem fo «I(Fac Ooin fifi/aD ban tilgicfuc bonum bafié SÖÍ iégiecDer/ftD <5Bítiu 
§c<lfrtc«n6,«banfagDc :.(gf Biec fprecgicfeD SDteúiinuni ^eirra «£fíiégiecDcr,fccn mun 
mm gaD« ttígufa pDuc pDac epnD<r,fiot M cg fcgia biD fatna bi«um og ým« fn^t>c 
unt'iötaneft.lí'oinu ; <&oa fcm ci.(Far fijna cigcfi Æomt/bafi clfFar ficxUfati fia,€pb;. 'i- 
JJg aHtbtD fama gierer íyafi fcm cl(Far fifi S3rooDur,og b««um bafibatar,ban l)at« f 
ficnifafi ftg. : €fi Bcjfa €!jFu tií 9taungané cigum oicr aD auglijfa,ecf « meD OrD< oð 
pngu,b,ctlDur mcD <=8«Fi og eanlcíFa, anaré el(Fum uicr ccfe riettelcga : ©uD cífi o^ 
Oraö t vmm bpððir,^ví ^an rafifaf ar ^íijtun^AD t>eit5ÖtaDur«fiícfe / bafiDa;m. ; f^ 5fofytuniiffl. !þ\)i£aneg etfeabfeðia,aDfca clffe ftn ^<mmga,fmedfcrt aotttetutíif' 
fttt íeiDa;f>at cií fiicfur 3*"cob ! miet DíDfof,et I)an fíffit ?8fð$jfe eDut s 25rooDet etu 
n Afetl,og \>antat ©aölegt ^íDvkccccíí einf)\>ec ijbiíc feget : gateD i 3tiDe,\>ermcD t)D* 
*t og m«ttft,en{jief*D peít\i fio ecf e paD 2ijf fyameít \>iD (j arf,lj>\>aD gáfltiar faD ? Dg f etta 
ttnttfo framfagt thít{>c(jeti>e ©toottt Q3oDotD : 3 l)\)eriumgtelfarenií fegier^Da.dt 
^ogmcalcD ogföpcnmenerncr jteuinnefalDer : <£nj>4gar \)ietni!ranfofuml)\3aDmifcö 
ofó oantar cu aD fplla -j)efle ©uM J80D, pa mun ofá tíl £ugar f oma,aD íeíta einð *íkt$ 
^rDoomá / &oatfpr«:\)ietfunum[)í)olpnet «D \>cröa.$il {)anð\?ijfatofé€í)tiflutifine 
'&purninau ttl @i)Diuga,cr kanjagöe : Jp\>uD QSfltDejt^DucUm €&rifí £\>or$<Öo« 
í)an©ie?^\)ar um \>ier \>iíium nu tueö foaum Ótöu^ 

(Sv&ingar: I>efDu ftamfett fi)tct SDtottenn toœt Dnptiu ©purningar, aaDur eiin 
íeflVfom. tilum íöoDotDen:2lDta bami^&atifcci og^Xtobté íþienatar fram,f)oert 
aö UifDcfl aD giefa Jtei)faranum €Sf «tt eöut ei ? íþeim fuarabe ()an rot af,ef eg raco fo að 
öcö'e fomafltVfem verDugt \>ar,í>\>i ©íaDurcnn ffat ei fwra einum SDcura uppcu fttt 
2íDra <s5aDiiccti,er £eic fpuröu / &oet« aD ^onann (FpUDe \>erDa i Uppnfunne af 
fioíörccD'cum/*emaUerí)ep)u 'fraftfrana? Sþcn niDuc tagsaDeban/Og llrújfaDe þzívux 
öoitudeif. íþefle D«r í)in J>riDia,03 \>oru utít bana pmfar ®einíúgar f)ia*©i)Díngf 
ttm. SlDrer Í)idiDuf)in beKftu \>eta unr$oornernac : SlDrír ttmiHtrnaccpnar^ðí 
ttical: 9Íocftetumí)VMjlЫt»©a9en-: £nníörottenn,etffo»lfut fjafbefiogmcwleD m* 
SíefeD,íf)otrium abbiuggu alletgicoruooDet ^itífunaivbanu lepltewr tycnnecqnUm* 
^cpnfiugar/tiífeíé/aD ftjnapeim J)\>aD roifeD Jk#DantaDt(tt@uD*£. 2egmcultfUpp* 
fr)lling,fcm meituutyana aö\>cra einwngitf foolgna i wtoortiS ^crhim,ennecfetiUD 
fiena ÍKim,aD nocfur giœte «f Öogmcttlenu í)oolpennorDeD,og|nM tiijfát pnn £cimti( 
^rijlumofi t)annð^eifoonu/fo|eir\>e(mmttu (œra ©culubícnfparennac S3eg,l)efDu 
Peit baft^ilia eöut <2Bit cuepteraDtafa,cbuc ftamat bicrum aD fpprui/Cinéog^í* 
gbemuíj^oaD^iitDtf ^Dur Utít€l)ti|tí)t>etð©oní)an €Jie?éeiiet.grelfáten: 
£dt <SogDu |>enum íDaoiDd. <j£cfe neitat ©rottenn JjdUD í)ann occrc 3)a\>iD$ 
J5on,fo fem ei \>ar qjon tí(. ©11D ftafDc ©a\>iD þeiteö,ab þatl \>ílloe gtefa bonítm einn 
fe ön # ^er4 SK'jfeaD jípUDecíiijft \>erba / 2.©'am.7. *?)aner©onur 3)aoiMept# 
^oílöenu/fcm^auluö »ottat ; ^aíi er giovDut af ©ctbe 5)at)íD#,en fiejfe bin fame ^ llt)C| ^mn ^pertu r^mgenn g 
■^ötufiur, at» ^flöettft f áU^ónen ^erra. 2íhtum \>et«/aD eingaöer jte ecfe ^ong 
J°\ ? «ð/O ð ' ;^Mté«utti^ó^tí%^iðn- í)(otnaÖ f (i|^fo aö S^Detenn fallabe Mlfctra^f 
^ bar.bcrCSuDé^rfoonu i"i»3erDunne: €nn^\>erncnn mpoittc fdDttfla pi\ma ^íca 
jv^v>iD,l)\>ir eDficalfut Dat^onungur/íö oa«« net einganti cebte;nema ©ub'afleina, 

"»» í>ijv i í)imtwnuiU/Oj tv íilitít §>mui\ ? $w <v paí) auöfteö/^D fa tc ^MD,1<V@uDð 
onwr 1 Mtoto ©ufhtbtffl 

©onur / er.|«tttt.A«t5 faffat-í <þar fpw fesicr Srclfarenn : 6f$>ab(b JfalfdV dð" 
#erra,£»crnen gr£ann $><xi £annéeonur? OgföaDemgennfpnneableiDflfttf 
i *U8,aD »aöto(mnocPuraf €nglunum , cDur $efuD»eno:fuhuni,fen! ©aeiD ffllW 
•gerra \ ptftum @taD,£<B fœreríÐrottenntilfúnO Sðiailto' þm ©reinaf @pcuDooni< 
^atotDé/fem cmgum €nflfeeDur nocfurre ©ficpnu tilI)eprer,og ecfc utah«lieiua ÖuÐ* 
espnc ., fem er fannttr ©uD , ©itDe geDtir og peííogHm 3nba fanueilijfur oa ffltf' 
jafn aD aílrc ^ifln^aft og <2BeIlbe,og £o fannur «9íaDur or&«nn,fomifiu<eDre€nfll' I Z ■ ' ,C- •yanoar/ípar *u <£g vcga Wbtnt tpnna £il ©fararftooM íþino. 
£btflDtilb»cr$ af£-nglunum pcfur pann nocfurn £ij.mafagt:@itíu mter til .ft&flte 
4WnDar ? @egtcr $fl'tiluó,£ebr. i. Sío^nfliHenn f bflDft »cra @ani«$toon 8¥ 
jantg/cr pann talaDe»tD patl i Opennberancnne. £»crnenn mautcfc a £>a»iD noefufl' 

>' 'T 1 m ? @w er * a SKetntnflínn i *effu $aíe grclfar «ní »iD@pDinflfl/ 
JD ^prifíur fíe íöatoibé* @on,pAb cr «f geí runum ftfbbur/Cpter £o«Denu,eg í o 
gonutflf jonum gútcn fprer aHflr2U!Der,paDer faiiur ©uDoafanurSRaDur i einiK 
4>er|oonu,&bat> 09 fwa tucn af pcím ^artSpoitte ; 2ID @ítia til ©ubé pa?arc£anD' 
* r '«X *i nðUm 9 i$ mr ti'^prt/itcmafcim/fcm cr cin ^irfoona famfettafföuDDoctue 
eg ^atmDoome. íp<tta pefbu ©pDingar f utmaD ctDlœrfl/ogýo niiflti IFiIianlcgar rfl unum mmlaDur 1 pau * £>rDe, »(** (f ulum reif na ofepaD fpw cilijfann @ooma,og í)u' fl 
ttcffU ^uggun^aD ©up er SflaDur orDenn,og ob oojt £o(ID cr tippf)«feD ca &u&* 
^tönar*@tool fprcr 3bn)b ©uDDootnfui*. €nn pbaD cr fcaD,«D fttia <x\ pœara <2M 
JpuDc^ ^xjp ifoguf ^nuluí n>f,er pami fcgicr,i.€or.iy. £enum bpríar aD rij?' í 
^artilhajinlcgguralla O»inetil$ootfffltflrpímum. £h f)»i(íjft«t &íti«SXijfe?*<»? 
W/flb pctn cr fcttuc pfcr flílaií £efDing|f«p og QJcllDc og Æcapt oa £írrrtDa;me/Oð* íl 
Scofn fem ncfnaft,ecfc (tnojfei tyfíatt ÆHD/pellDur 09 píjw ti(fomflnDc,(Epí>.i. 
niiDanfcfluDi)rDlc9ti«HijfeurDn ^ijflcrnaraD goanga,poi lijfer I>an ftcn(fur,érp« n " 
lalflDc »iD l>oo tooyfcm tif €mauégeingU/8HC24. Dfl lagDe ttot fpw ^eim . «Xitnínfl<» t ! 
jar/icgtanDc : fclaut ei €l>rtfturpetta tíDliiDfl,oainacttnaa ftjDati i ftjna£)ijrD. ©t' r * 
eonur <r «D fennu iTonungur frcn ciIijfD, þtfc atctur .^íitojD/fcgiflnDc : @uD,f>ia" 
*«flnftr*eto6ll »ftWuntaíIDuroð- ; iimaaDet^IÍDfl..-&t8eun nico ^onungur 
jeiitfl 9an JKijfc pafccnn <ÖÍanfind,@oniir br.aut fig tulKtjfiá i gicgnum ýijfltrn** 
JOauDan íAport^)eIbttií,p«gflt bann toof ^crlciDinmma aD ^crfrtitigc/cnnitorf' 1 ^. 
«De l)emtm/fcm ^cfur «}flft<K»rerflnnfl,bgfcttcfl(iQ ®ub<{)aitignar @tocl 
wjttv gD e.iiijfu, fo flb &ann <r »pr ^onung'ur oíDenn,eptct porre ^twtutU/Cnn ttic . 'wH í&wtmfi aD tr öfé eilíjf íntflðunv SScrDteð ðumrtte ett SajarUv, PecDe «ð auö«' 
J'tbeiea'wín patl é ^ofiuIar,\KtDt cð Slfraf 09 :$ccinfunar .^ooen ^tcaacar, cinð H 
IJJ.'.f/bctÐc cg fo fmtccf ur fem fiaalfuc ^oit^ ab ea ecf e í)afe £ar eflf ttne aD f)aQa aD ^)ofDc 
|™,paDermiecnooð,oD mitt í)oflD 09 QMooDcijfec o» «£>imnum,oð fiturco f)œgr« 
•^^©uDe/nieDtiverium^anfceDer mig'ofl DrpcfiaC/til ©taDfeftu jjac um,aD cð fem 
fjoniim lijD,niune 09 ftjDaíi meD penum cijf 10,03 f) .oerfu fem miö gijf f)ame peDt af* 
Pftmtut af ^oláDe ofl QíefjoHD, í>ca (Tal f>an po »«rDa famlijfur pannð DijrDleðum 
y f f)ama,j«t,fcðD er mier ecf e fijtel ÍWððmvaD paD faiua «£>olID ofl SBleoD, fem fttuc o» 
®uD w f)œare^)enD, faDmeDtef egi^).2ílltareftné <Sacramente, tií <gcpc£ingarurö 
SjBtttun ©pnOa mina/ftoMb t f> eim Eijfpanta/fem broteti sa.r oa áírojTenum,oði^i 
f "öiooDe,ec f ar toar wtí)cllt/i Jw fáma bpððer oli gpuitifl ©nDDoouifiné lijfíjamlcða/ 
f egac cg mepuf Cijf ftawa 09 Söíood SJianfin$/pa meDtef eg eg ficalfan ©uD ca mooti 
wetium eg fpnbðaD pefe/og aífpocrium buaD. meft f)confler <2Derbuöfeif e mijnð €5»nöa*- 
w.HD v . U?ar;f»rer,nar cð ff ieífcft af Bmt ©ptiDa mtna,i3cn »evD ca af ^efju Í>us9' 
ft t>ur,{> »i ef aD'mitt 4)iarta forDceinér mið,íi(n er ©uD mtire #iatta mijnu,oð páD mun 
'Jc-rei bregDafUc ©uD t)cfut f)«it«D t €f)cifro fttcr SJíun3íerenijce: €fleitaD vetDut 
JD SKcatiflttftc 3íraeIiv,þco jfal J>ar ccfert vCra,og ©pnDtr ^uDa fftilu eing.ufíftaflv 
«0 immförerðiefafmmer ea mun epterffilia< D tuitt .£erra 3<fu ! Sptet l)\>crs 
pfullD munfaD vera,aDfmi$aDer miDtiSceiDenc tnifiejtw&PÍftmfemctia,.£)ttM* 
'Öfeat f»ret Þteftuc fjan* >£)iarta i f)enum,fo f)aii l)fijtur ©onDaranum mt)(f uníam* 
Jf aD t»era? 3er.3 1. «&»ar f»r«r ffjeDiitJ>«tta,©rottcií mín,nema fprecpijnaSWeD* 
f'ðflungu/fcni fituv fyenum a* pœöra Söeg ? 9>eflar eðfeD eina fcreptta ®cnl ogupp« 
Wle ficcl)»eria crmðraiDa <5caf, þ aá oafe eð til fcefv,miu ©oeftur.miec jafnatm faít* Jiftfcao- tticc victcum tiné atcoafrcroð pDiufamct i pnnnð 9>ioonu|ht/jca,$tíðD flooc 
H otncelanfeð fie \)<xM ©icrDff a,pfcc $<ini,fem jafnpcl l)afa pinac perjlu ©imDer pcíjgt, 
JJ^FtBWc l>an fícmu fijDar meD pefjumailra biartncrmufiu DrDum : €f aD «g)im* 

acn veííuc ma , !DucaD ofan r ctitc ranfafaDur förunD»oflur SarDacenac uD ncDann 
P«t tFaícgforfiitcu allt3ícaelv <SctDe,fprer afltpaDpcic gioct^afa: Sn fofempaDec 

n^ðuleðt ellum nema l)onum einum,f«mí)imenen f)efur rotÞaneD,oð mœktpanmeD 
"jn.e ep.enn»og SecDena pefur ðrunD»afíaD ; @o ec í>aD omoðufeðt, aD £$runnuc 
* m íuníenienar v>erDe uppaufcn^pcr cD allDrei tœmDtir ^erDtjr/nema af^eint/fem ccfe 

U vf »^ íil W axa ^ a í»á/Oð fotfmca 9ujfopom.M*'?Nenm*Detf / p<ic tilýeic f;afí» 
ffif ^afcc ©pnDana, í)»aD mun nu ttallDa^»i,cf)cifín2u 5D?enn,aD þann^fcm 
f»tm««. rta í? tt0 « Sllöuc/faa eD brenur allt til l)\M neDfta ^eloij tiö, í>afí pili wra ofð 

'»«tuauin A^rmum fo. ncn&ugiir ? -g)»ðD oeliDus |o$ , ap ^imnarijfe li/Dur foDD* 1f 6*5 ; ðfUtWUl&A <$Mtutí«ð 

«nn Dfrijfe ?<Dlxib annaö inn fcaD, aD Ijann fem er fimlfur ©uD / pann fítut í tftfj 
^oaDe^óeria^onu (famajtfíjnecfe SötceDutaD fallaí^annmucfcaieeg/til^cwf 
arenö fjceare -DanDat 09 InDutfprer ofé ; ^ejfe er faa fioore SepnDatDoomur, f)D« r " 
^aulud feoúr, aD <3Btttingat <j8etallDar f)afe ecfe ffpniaD / enn J>o et opennbetat 1 ^ 
ef$,femetum ©uD$ ©mcelingiat. £>! £«tjtoot'u 9tat>, D! fcau Diropu Sftpjf una*'' 
<PDUt ©uD$ , i peetium l>ann pefut »itiaO \>or Uppruneííaf £>crDum; ^pn* 
um fie fiof , SMjcD 09 #eiDut, ©pefe 09 Æraptur , um SWDer 

SíllDa , $í m e n. 

9íí)tíaní>a (Sunnufcaa tyta Srínítatti 

©uDfpialleD , tSJíattí). 9. C«p. 

'iþanS'fjma. SefttS ftfe m©ítp/foor tjann t)ferutttaptitt'> 
oa fom i ft jna &org. £>o. ftm , ab f>eír fcerbtt tíl f)aú£ gtm* 1 ; 
faííéftmfaú SÖíaú , pann er ím í ftúe metff tt. €ú fcm áefu* 

íeít nu fjeirra Stm>,fagDi f>an ttí íriúé £tmafaíf éfHtfa - SÖerf 11 

(mðfjrauftur ©omtr , fcíjnnr ©nttber ertt frier ftjrerdtefncjj; 
ftm , at> nocf rer af frtiftícerbum fogou meb ftmffum fter : Sþeíí' 
mt tlaftar. £>a fem ^ef u$ fm fcetrra JFjucjreútttaar , faabe Oaú : 
fnrer f)uo/eb frier fot>onbtt nbrum Jfpiortttm? í>*oerter aub'oeUbat' t ] 
ctb fegía, pter eru fctjuar @t)nberft)reratefnar?€fíegarabfe9ia,ftatt 
tmp pg %aá *? <£ú fo ab t>íer biteb , f>ab stoanfmð ©onur fjefur $Raítif 
2terbu titát fi)cero.íefa 6mtbernar (fcm facjbe f)aú tíí f)túé gímafaítf' 
nmf a. ) ®tatt upp f taí t lutrt <Sce na Jriina, oa ðael 3 í futt ^tt>é. £i 
í)aúftoob upp,oa foor t fttt j£m>g. <2ú f>m ^oolfeb fm |>etta,mtbrat>w 
$ab, prijfanbe ©ttb , fm eb WwU< «0tof t ýefbe ^onunttm ðtefeb. 

€;eorbtum. 

atga í>lute fafla SÖlenn aonDa í 4>eimen>mt , J> at ec f eíttaetí ponDut t' 41 !^ 
©pnDen atlcina/Piet fellum ©trajf @pnDarennariBt,enníaDet^o <cfe'" 
i funifu jlír,pt)i í>at et eingeú Dlucf a,a& ei f onte ^un fvcn ©uDe, fem ef ð ^ 
eina aooDur, fprer oora ^fuÐD necDur ^aD illt, fem f> aD forítenaD í)efum meD 
enne , 03 v>etDur f aD mergum gott , fem ^pi taEa fo fem ®uDé ^octi / w 
anDIearar ^j.eiliuboetac. Q5œref ar einsen 3íoot/ pcqocereecfe í)eUDiicnei»n 5 íö£, L 
ur , oa tcere f ar einaeii ©pnb , Ji m tœre einaeií Ölucfa. íöauDeit cr Q3<íí' 1 "^ 
©pnDarenar,ftaier$atn/foer oa aHurl)anné ^jcr, femunDerf)anníjíoonac, ©'^ 
Doomur/örbpraD^allœre , Dffoofner , «{ooDéUtl)elii!)ðar,©faDra , Denf^;" 

MtttDð ^íDct^llöt: ©0« &ca©Ditbtííí>m einauaOíOfpftiffllííatOlMcfuanDi^ 
I > 

<? pí« Sthtitafi*. <a6 

^fllijfbamlegrdc, ■ W#fli«utefoM/€ap-. 4a. íwt ^efut fliött 3aco&ab£«r< 

[^fle oa epDlngt Sfratt ? #efue tcft £>tott«n gtett þ ab y <tt moote faetium wet 
8>%ab l)omm,og ]>cit wllDu ecft gcanga oa f)anné 9}egum,ogf>ah »tt>e«te pfet þoa 
Jgtimb fthar <8rœDe,oa meflnu etrijbe ? Dg þarf l)iet etf < lamgt ab !Kof um ap letta, 
^otten^tfuöfienetofé l)i«tt@uDfpiaIlenu , í)\>et abfie DtDfef til alltf SJtoottettö 
|Mafi«, jattöpafifaflDewD f>ttm feantfvifna : SBertu 

^ r u$>ijnat töi)nDec$pcergíefnac. ^ilium oiet þt>i af „ . 

W eigumaDfaa $3oot\>iD tgpnDene,i f)t>trret>itc alDet trum, l)t>ettat SujfuKcapt* 
jj^baðleaabrijtfr vtHum eijff>ainaþeija S>auDa, fpittattbeallceúocteUmgemgne : 
Jfw ímb; ertöemu fterbcilié, fem er btein ^Dtan , 09 etugg $no og Srauft cu 3«m 
öorp lítu ,jiu. ^jcnipa oféí)iertil, gooDe ®ub, m«D9taiD þtjn«2lnba, fotttgef* 
l, «> efrtiftum , 51 m e *i. 

rrottenfaöbcöibpennan bcolfoifna Seann , <£ertu £ugf)rauftuc <$onut,$iec 
<£ru íþijnar ©pnber $»rergiefuav. €ingeh €fe er cw poi,$5roeDur «MD þeffe 
^^^efartthgutf)cfur cungrajbur \>ereDt>egna ©pnbaflmw, ctfjanbefut þeihfia 
gcutt,ab vœtuDrbfef ttinjní ^roanf Dcemií : fcefó ttegnafagbebmgoDbtSWiiau; 
™.t Difft f)tiab meb Sftancnum bioo,ab pahé ©phbet vscetu penumfpretgitfnar ; €h þu 
Jtijten SBabut, fcmþetta peptet , atpuga fjpab 3efu6 fl>araD«ftinuhvS«r«f\>«inum , 
oof>.9. ^rpeirfputDubah,f)Ыrtl)ðn,f«m()linbutbor«n par,l)efbe fpnbgab,ebucSot* 
JJfccar banö,í?)rottch fsaraDe : Jp\>erf e fpnDgabe þcfje,nic §ot«DDr«? pattö,J)«Db} fo ab 
^uDé íöijvD opehbec prDe,ecfe meinte ^íefué þ ab , ab pan ebur pane^oreUbrat ttœtu 
n>nD!aufec,þ\>iþoaf>efDt f>an ecf e bíínbur fccDDur oereD, þar @ub flcaffar eingan fptet 
ect ; £ut níetnte I)ah , ab \youh fjah nie ^otcllDtat pahtf pcfDu meiva unmb tit þeíja 
^.anjfapnabar^en movger abrer,f)enDuc \>cere þeffe QSanpeiliiibe/fem macgt fjcfDc fbr* 
JtiflDaD,cu f)ah legD,til abbprta ©ubð S>ijtD ogSUmcme f>ahé @onat. €9 pogg pab 
^®culafaií«fí,aDef@uD t>illOe tilrcifná ©mtbernar , þcumunbe fcn«tf)eilffignvr i 
^ttoHbtna fctDaff,fca«t f)«ilum S«te <xi 3'erbcna ftijga, fcotc opifen árm wtcietta, 09 
tln 9«n um citt Shtgnablif peillotva, peubut fetf? ©Ub íagt fumat ©f iepnur fúnat i2ij* 
"'a/til ab fljna þier f)eiíf>rt)gbum ftjná ©ijrb , og t>x>ect QSaOb ^ann b'futpfet þijnustt 
i^nbugum ^roppe,ef f)ah \>itt i ðlicttlcctté í£)oom gconga ; Ccut þac ft)tet þau #rf um(I» 
^/er þucuebrumfttr , enn þuþefurttiluheb , þrtjflo^iartrtþijnutil abpbrajlþtitra 

^Vnbaha,cr f)«fa þoh flooba ©ub ftpggbah, tr lient l>efj þier ,f)«ilt)ita ©ouí t beiibtpgb* 
"UtSijff) ■■■-•■•i*'-- - w-fi^*..^-^ - r n (o ab wra peit og aloarleg, þeffe tyculfoifne 9«abur l)efur cun efa »ereb forgfullur 1 
vtartanutitgna ©onba ftho.,þab fieha of^ Dcb Cbtifti/fo ftft eg fíraj: fagbe : ^orgiefí 
f temut þU/íÖQtn mitt/fram fntet ©ub,til ab bibia um Æoittun ©pnba þiha,nema 6*7 3iijtianfca ðtaSutag 

þ\i awfiri tfar, nemapugrottcr b^iflfíega m'j <Petre,nema |5u Jtooer €f)rifti SœturttM* 

$carum #iarta £ijná, ein$ og ©iaria , ncma fmt £iarta brcuone i jjier fo fcm ann^ 
<2Baj;,eíní 09 SDawD'í,c<f e fo mieg af $tlfiningu ©uD$ 9ieiDe,fo fm af ©ff un.e tíl þan< 
©íceb(Fu,fem upplauf (ijnum 2íugum,cr t)árft biinDur foren af 3Jí ooDur* gi jfe :og OauD' 
ur i ©pnDunum,er J> ig foefur inDurtcppt ftco eilijfu #e(\>ij.ti$ Söaalc^mtD fijnð ©onðf 
©auoa/Oðfpara^fiðftjOan mtDtiiS^nDunum: goat f icr fcaD til £iarta gcunga^aD 
fiuljefur Ijan moobgaDogDagleða jípggcr, jafn\>eIineD\>itanlegumÍbpnDum. ©0 öd 
©uDð^arna^Dran ^cottaDaD Dcra^og <rí)tm ©uDe fo fcœg, fofent aDtöpnDcn eí 
fcenum lciD ; 3oa,en þoa fcœggre, pt>i ® pnD.cn gietur allDreifo jbor orDeb,ab <i |i« tmi^ 
SRpirunen,i)ttar fem ©pnOen pfergnofer, þco pfergnœfer 9taDen miPjufca«miel;'iW 
UjteD gtecer ©ub m ©pnbene, £egar íjun cr affwctgcn meD ^Dranefie, enn l)un cu a& 
Dera atoaríeg, eige t>un ©ubc aD þ ocf nafi ; ©co fem \>/B af $iarta pbí a{l©pnDdnn«/ 
$an (f al \>eí xaiifaU fíoolfan fig, og I)aIIDa Steifning t>iD fítt eigeö £iarta af £>rDum 00 
©ierDum, og fp mif ía Æiœtc femf)ínn pDrcinDe fjefur þaft af ©pnDene,fo míf eD Slngut 
bpriar foenum aD fcafa t QjDranene :3Jíetíeíga abí>repta\5ib @pnDcnaeinð'og.2(moii 
forDum oib ©pfhir ftjna^I)amar,(«meDan^annfi'amDc fin gjiltameD l)ene,?l(TaDe 
fcan í)ana,par epter raf $an íjana rot af ©pruniim : $>o benum fcrrc fo jfatnarlega, 
aD ecfc fíe uqtrrt þx>\ verra íÐocme til, þca cigutu \)ier jþo einlab breita t>ib JSpnDena; 
SBier eigum aD lcwta ofó I)ana (eiDa \>era,og er þ ab \>ij jt , aD foa fcm fcefur ©aman al 
8ierDum;@pnDum,n«r fjenum J>ctr i £ug f oma, fceuum cru £crc eft þca apturljallD' 
nar : SÖrage emgen fíoalfan ftg cw $<wlar ; ?£tlum ecf < aD @uD ncegejt £«r meb,ab oirt 
laitunjtumftunbarfafcrpDraft ©pnDana , entigaungum foapturtilfteitrá, einéog 
^unDur'til @ppu,cDuc ©oijn f aD,cr wBter |ler i fama ©auv,2. s ])et.2.íj>egar ©rott^ 
cn I>afoc fprergícfcD í>oor^onune ©lcrp í)cnar,f cw fagDc í>an þ : ©acf nu feurt , t>9 
fpnDga ccfefvamar:©iefanDcpicrfarmeDtí(^8ítunDar , (^ciflef? ?DlaDur ;§lt>þa^ 
forgiefcné/aD ^u j) igger ifoittun ©pnDa ^ina af ©uDcnema Jju fporner \)tD £eim fratír^ 
s>eigiðpaD mefla jpumcwtt. !þeaar3efuðf(Q^anð2ani SJluflerenu/cr&anfíemuaiO^ 
, ur lccfnaD IjafocoiDíDijfcDíöctcjDa ,^xí fagDef>ann: ©icn/tiuertu^eilIorDenif/ 
fptiDga ecf e framar,aD ci ^enDc Jj> tg anaD \)crra, 5 . §eif nanDe par meD,aD ©pn^ 
en ^efoc \)ereODcDfef til ^anð ©iwf (eiía ; 6n ^u,fem framf iemur fprer <^uD6 Scrtnr, 
til aDíoata{)icr()oDa^ittun ©pnDafina af ^atiíUmboDðmane i ©frifta^töoÞ 
num ; íþaD er aD fenu oij jl,aD cfí>u pDraft ut af í)itrta (SpnDana , og trepfler ca 3^ tf 
©uDtf ©onar gor^icnujlu, fcntoerDapicr^crr fprer()auö5ÖlooDfprergiefnar,po þtf 
ften rauDar fem 23looD , og fe fem ^urpurc rauDar , og f>u íœf naDur af ellum ^tjniu^ 
anbleflym ÓI)ti(enDum , cnef(mccfe leitaflDíD framocigi6aDfrof6feflaí)ttt|)oUD flt 

frcmfta ^egne,^ mun ^or^icnufta I)inð f rofífcfta ccfe mieg gagna þ icr, mif In '&eDD* 
forbcema ^ig, ncuiajmfporncr oiDvðpnDéiíe. QJit^aDfprcc oijjt, aD€l)riftuf^cf2Ccf< 

forgicfenítalabumian oí)wnaanDa/f«nwferafWan«nui»/ a^N»t«f*íío SlnD* 

w <?et<r $rinitatj&1 ö38 
t,og Ijotrfe apti i fíttfprta^roí , og wcDe fo ftfe' fdm«1W^né IjiD fijbaca arga* 

ta binu fptra. <£iugen ec efe aví>oi,oD 3>rottcú meinðr l)ier feco/fem einufíne pttfo wtrefc 
$ £>iefulefi «>r ^iðvta ftjnu, fpver ©uDé^rðptog fttíía ^Dron,en bpggio ponttm #o 
i" ttptur,og œfo femii <g>pnDet pDtunarlðufr, eDi og oDrar \>ccte,l>ðD oitnot ^t.^etur, 
wfo eigefi &irreít>ein,erJon fcfliccum í>cci, er oellto fter i fomu ©pnDutu, oD f>eirro í)in 
ftbateiR'terfieu t>erre pinum fprre,jjoi betra fjefDe, JkimoereD/ðD ðllDrei pefDu jþeit <%tg 
SKtettictteftne" oitðD,l)eflDur eú ciD j>ccftum bonum öD fooerfa apiur frco pt?i 93oDorDe,ec 
NnrfeingeD er. ^riftner^enetaooD5repxaepter{>effum()COlfotfno2)fflrtei^ttnnð 
§(uDmi)f t og Slngvefprer (SpnDernor , etnnig i ^rwút 09 $couftenu aa @uDé(Sonoe 
^lcntt 09 SJfpffun ; <£n ecf e eigum oier poné <Soottar*§<rlc lijf <r oD otrð,i öoru Slptnr* 
bfcttrfetíl ©uDö frco .©pnDunum :.£flú oar t>öalfoifiín ; @o<igum oi<r ecfe aö oeca/Jjp 
v»ter fieum oeif <r,pð0 Yigum oier ecf e ícnlfoifuer oD oern , fo oier meinum aD giefa ©UDe' 
^elftentt.&iartaoorí/cn^elmingefi^pnpefteoggittnDanum: ©uDbanactiSíopflf 
^egúm/ttD pflfaein iföcelít fpterpiú itliínDo / 09 ottnan forer f on fromonDa. £> ! fooaö 
flieco pcu fpitDugec SJccú, pecat þ eir ff omto ©uDe rot i í£>ropa* §aíe, fjoet meD ftjnuín 
^ÖIooDiíÐcopum f)tf>af poeiöeD ©pttDer oorar,.<nu8nD(fotanumðiefa«Ð<<ú fullann: 
3)tcel<t meft oilra oorro í ijfbaga ; $>oD tr Söaalé fcioonufta, eií ecf < €(>vi(ré : €nn @t. 
%cau fegitc : 2iD Sbrifb oö^etialÆðD <c fcin famc ® jefoll ftn^öottl, <tg< <cf c«t ; íJlutr 
(f ipte faman.^Öerum jioj anoDlptrt peitér iDuc fallDec/ þoi pcitu fem ool9er.«ru,oill pan 
(fprpan>tttfftjnum 4 Æíun<,Slpoc.3(. ^effeSWaDurleitaDe^ecranS/ p^pflúoarHifuc 
otDefi ; Sctt fiaD af f)enum,lSuD$ Sððtn/ðD oaf olla íÐcotteú i l >JtepDeti<,<nn bijD fto tcfe. 
? Ptev ^oi/ðD pttú ntpDíft til ab ftraffa Þ19 ©pnDareúflr oegna ; 3)í ergum fecfuc oD feúii 
^UD^ ^egning f omeD til ^Dranar ; fent ecf t fcaftt ^ecft ©pnDer ftjn«r fprre : €n gicet 
Hð/ttDí)eirre^Drðn/ftmfrðmfiemurflfDtta«j)eötiinðflreúðr/ f>enter()cettorooit)aD> 
^ooliifl flptur,en piúc,fem ðf 3i)ugfln ftjnf OoerDugleífo,09 ©uD.6 @i(eD(fu uppfprett* 
^ ; ÍaD fte eg af 2ícf)ttb/<r EloeDDeft i ©ecf fprer ©uDe.nœr i>enum illa fticcf/en ftror fút 
^uD pttfDe iiett <€>ríjfemi af I)flúií -prpgg,^ ea ftcll&oú frcnponum tilaúfltleðra ©uDa.' 
^co fent unDaft Dregur ^ijma ^Dronðrenar/ 09 meinac aD ^oc fte olltijD nooguc £ijmt 
l 'i,i)ðú oicDe(t miec oeca einé 09 fcn,er etfe pprDer utíi J>o t>oú lijDe ©f ipbrot/ af f oi f>at> 
f une uD penDo ft9,oD ooft fune af oD f outðft <n einum glaftt. «D?eú fegia/ðD fcn fnt gíecer 
^tt^efiflment,ecfe fprr eú c» S)auDa«<Safn9eúe/ í)aú giefe <tf €r(tnðtaní §ÍC/og ecfeaf 
Jinu : «£)<ett er oiD/flD ©uD muiu cinsí polloa og f alía ^aD ecf e fter 9itfeD,fem poa er fprfr 
HeD,ncrc fagttoerDuc / giecSleifntngffoppiúflrSvaiDénteújFu/fumðottecieleinguc 
§(UDémeú|íu pafa. <£>c« fem Dagíega fce(lflr ^DCflneúe, ponn <cem«o9 fca €>fultDu* 
poutur,ec ðiefijflfitttú 900D DcD,tn betalttc allDcei : ©fpltDaooc ec^ttD ^iauðúð,aDi 
'^o ptiiiijf t l)oec ðf e^rum/ ^ccwungfltié^icecleifo o<gna, t leingftu ?eg,í>t>i oier ertiin 
'öuDe tneiro (f pllDuger/fút <r gaD<r oor flllra/<n pon <c <cf < (f oIIDuga oD lij Do #rœfnc af 

^potvíutupier ttum (fpil&uaer um©c»io9Íljf^ala*iaí6pwmaD; iijfev^ofoan 1 ÉiM^tS^ Wrrofet-f^en ojfra £»i f>allta og limíefta. j £> ©ub* SBaw'; m.m K f Uu i ðÞoom i /p % 21n ð i{tenn fiemut,og Jm Uttat aö gtio- 

Bum,ofi fl nnnt: &ann ecf e, €jecö 7. O ð et paD ftitt um towaíaS.' 
-poao ^nttfíjoaw mDDt)fur,fem et um Smma/pco etu htnat furöuíeaet &mt* 

a nmia fff a m *P^ »^^nf& aO et #afunOut %cto: 

feaX^ $T í ^ðíðttí>ína beftu ©tein co ft^fafl 

hut /líi rPa '$™* £(ute mun þa í>m ftcrfa fra aftcfaö ? ©0 fntoat Sfóta* 
í* &f Nímfltfi^ím uar^onU.. #U Pil e ð i f e«a©if» 

Snfi^ * w **3W í)uu Éienat til©mtOannaSijre^ 

n naS $ ®*Mnnna ft,aD eincjerin et ftarré ;ffraptur pennatennfra,f>oí 
IníSdníííiff'í gf^jW ©faf aO £0 3 ðotmé,mmna aD funDurjfipta #f. 

í atSom ^ 5®^«% «f e*ft« b ö ■SlnOff otanum 

$5 íSf, i *l£ 9ar § efu « f ? *« ™ ^fttncur piti! í ©uDfpiallmu^aaOe $a/í 
S? • §£, f 5 n ^ Ct f U Æ^ r oufí !! c «0"«/*««* €tU $ijnat ©pnDet Spw> 
£ iifí5L?í 2' T'K 3tfu * ^ , 90tí ' f(m » ar ' aCÍ W ðaf Bejfum wfato 'éannt 
ur m S S*?* f rpaOe aptut,o ð founDeteín* ©ralarcnar,enmifell\>at ^tffc «Wun* 

SíífltVR?* ' f,m o V rtur @ * íar « miflí °« Wamtóm <2Baní>eílfu ; talaoe 
á?Í!fí?4 rfwt U,U e,) í> aman * O&wufMtif, pcllDttt fasOe 9 ann : $itt £tu <*>íjnat 
Iffi JFv r9, fc? ar fp i cr f i aDe oa *'DpinatoantfmuDu@t>Dinða ! £t>erf 
b ftrín R W ?N ,l Sft>5 < lfc* , ?5 €tu *'Ínat©miDet Sotctgttfhat^Þut 210 ©eð' ' 

ut » jenura til gjleOaumfunat ; ^eitet ecfe ^etta aO bctnbepta otOut en fallaö <c ? 
£v < S nð s ttIa, !í u ^ l?r » Æ ntn/cr)tiflenn ^aOu^nctt þ u tetut pið af $iatta cwngtð 
f S»a ! ' ,, f <t; l ,,rt t ? ! ' fl ( í ! ime,, 09 3 erD fotðoanga>enaO tttt af banní Dtöum 
ír S í U/Cr fa 9^í ur fl «»n« pDtanOe ©pnöata^aD Jegar bann lœtur af iHu>oð 
rííf, S 8««M/f « ffu'e hné © 9 nöet oeta benum ftatKtgat^em SluftteO et <35efl' 

nuiwn/ fem lofaö þefur aO fafta pOtanöt «Öíanní ©pnDura i í>af|tno 5)iwP/ fi> 

Écfttfu ' gpter trinitatif. 63° 

fatrta flPuíe ecfe aD, eilijfu ntinnft oer.Da*: $)e(fu ficmuc $rn>entttí(2«jDar. SDrottenn 
^btaí)íjíecfc»>fei-n«ínuttJ «£)iut,f«m fyann faaí>ier co3afDri)0e: Sllit QScrallDacennac 
pfcrlcete fjootte Ijenum tinfió oert,fo fem SBon oar <x»/í»\>i allt ©ilfttc 09 ©ull oac 
wfíð ;í)an0afOg líjttD aD $aíeSa:c«fD«ínafía,|j«gac JieicftjnDu Ijenum piita foftuíegu 
1 *SpögínðU 3HufUcefiné,oðí>ootte ecfett til J>efé foma,enn v>iD pina Canaanijfu faðDt 
l)ann : 5?otw,mifel cc pijn $rw. ©oDDann ©ecfeme er jafnoel einé ©aungumatmS 
$riv> , i Sluglite $)cotten$,Dg f)oecfu Dijrmcet aD l)un ftt » ©uDé 3utölit«,f aD giefur 
^cottennficctlfurtil^itunbar iSpteclijfinguneum f>in $ijnDa <SauD og ^cning,er 
Dann cxtlpf tac meD {tejfum JÖrDum : ®o fcgie eg pDuc,aD mtice ©leDt ec v i £ímnen« 
1 um pfec eínum fpnDugum fem ^Dcan gieccc,f)tuDuc enn pfec'iNiju 03 Wjutiju cíttt* 
lcwum : í)ðUDum Jtoi J> aD fpcec fettt fem 3of>annfr fegiec , 1. ^ijl. i.€ap. €f oitc 
jctttum oocac ©pnDec,|> ca ec f>ann tcroc ogciettícofucaD f>ann fprorgiefur ofó <25pnDcc» 
hac,ogfjc«infac ofö af eDu ðtatngícete ootu ; ©0 oocu SJtpffunac/pDuc ©cottenní 
fciDf o<tm,ec Ijan leit (EpmD fiejfa oefœía «0ian$,aD f>aíí fco ftcar Stumuc ca f)enutn. £> ! 
fm ©uDí $8acn,v>illtu fia efaft um,aD.t)on l>tceci|t ®ipff unac pfec fitec ? IJjegac b iec taf a 
ti( aD foijDa bijn anDIeg ítaun, pegac í>au fronu <öcurtn taf a til aD Iifna,og Jnt tefttr tti 
aD anDoarpa t Sepnum,ftgianDt : 3tfu ©ooDe ^fíeifrace, mpjf uua |>u miec. «£)oaD 
ícgtecSefu* f)ica Sucam, (Eap.u. €faD$iec ftmt»ónDectcuD,funcD aD giífa 58ecn# 
Um pDac gooDac ©cnfuc, boaD mif lu fcamac mun pDar bimncjf uc gaDec gtefa petm 
beílagan 2lnDa,fem bann pacunibiDia; fþottoileg ifulIuScaufU fegia/fregac f>u auD# 
tnijf«Yj>igunDcc ooIIDuga ©uD$#enD,ogbiDuraf ^tactaum gpccrgíefning @pnDa 
f>inna,J><» tnun panttí StnDe bera Jjijnum SínDa QJitnióburD um, aD (u ftcct ©uDð 
^Öarn > 9tom.8. íþöt jafnt»«I f> v>iec fttum otrwec , f co ec !>aun famt tcvec , ftcolf* 
um ftec fan paíí ccfe «D nepta,fegi«c ^auluí. 9ítt ec J>aD fatt,^.3)(. ctD fannpDcanDe 
ffiíannó $rn> pecfac fo mtf eD picct ©uDe,fem nu (>efe tg fagt,tnn pann aa pco aD \)tca 

*>ifé um f»aD,aD l>ann fie t>a:D« fannpDranDe og rieUítrteaPuc. SJlacgt ec lijft met) 
ftpIlDum,fegía SJíenn i ÓcDtcefegemlu; €nn ^ctoenn og^Drunen ecutttcec ©pfiuc, 

tt ei meiga ffilia,einé ogfaMD fm "pDcanec oníjt t©uD6 2Jugiite,fem ecft foijttðac 

^lanenn til aD f cofíf e fta fitt ^>ono,fo ec og ^ctoenn DauD con ^Öecf anna,fegier SatoD, 
03 ^cctö fegtec : 2ID fm^rwalleina gt>nDí,fem aD ecfceptugfpcec^iœclcifann. ?9?«D 
5;cw>nt foocnfœca ®ltií ©uDe ftjnum QBit^munum^og gitfa ftjna ©ftlningu fcungnd 
UttDec benar>p(ijDnt:®t«D' 'JjDcanenne offra^én CBilíanum^aD panfte ©uDé?ÖoDt 
úttDepgicfenn. £rh>enngierecof$aD©uD* £<ccefoeinum: < 2)Dcttnenn aD^ané ^ioon* 
um. ^vwen upplijfec ooc ^)iectu t^filningeoocca ©catu()ioalpac <£fna : Snn^ö* 
'wnenn/tf I>un ec a(»arleg,pun ^cijjtec Öfe" tii aD gieca ©uD* csilia,og alla (SfpíiDu 
^tifteh* SOlanní. ©0 fem ^aD tc tcfe noog , aD pDcaft um.ftunöarfafecoð gotnga 
optuv eU ciD Dríjgta femu ©pnDec,fo ec paD ei l)e(louc fulluc £^cíjtennDoomttc,aD tcwa 
^m '&cijD/íDrt fiiecfl ?(vpct $vn>ac<nnar,«n faUa f o fccw m $ijma Scti|linflacenar ; r ö 3* 9tii'tini»íiaSuruií>a(í 

m* *«t> noog tií ©cttfu&icttfpar «D bpri« p«í,M fWte £i(e«m fjctttt i 'áiá«i0t$ 

ef <t porfte «D paf a og biDia, pttt t)«fDu J)inar fcttpijfu 3fomfvn>vn«r ecf e v>ev<D 
«D«r. ípaD er jf iemtelegur $)r«umur,aD cetía aD ©tiD mtine tiireifna flet goifW 
u(tu ©onaren$,en píii« po ecfert giora «f p>i fetn ®uD beDeD frefuiv SJiteg fo er 'ty 
uflaanDe fprer >i,aD fco fem geingeD frefur i pDilijfreSetDfltt (tllan fln SiIlDur fratt* » 
íöauDflii, pan tnune uppeafna i £elvijte og Jhelunum , ppi jafnpelpo aD ©ooD' 
»etfen Ðor,efnccfur fo fallatf meiga, fcau ftu ccfe mcattug tt( aDgiora ofé !)oolpn«> 
Jartter erum ff pílDuger aD joua, aD onijter íþioonar fieum oier,jafm>eI po Pier gierD' 
tmi alít^aD Pter œttumaD giora , famt ctu f>in oonDuuoogu froptug til pefó,aD for* 
Danm ofé. SgpeitaD fetiu,aD petta f aii aD fturla mavgan pan,fem niifen^«rt$£f< 
finnar befur i 3ll(funn< aíeD, <g fcc ecfe PiD fcpi giovt, fcettaetu poguDleg ©«tiinD</ 
Dg ecf e et : <23on co oDru,eii aD fpnDugé ailó ^hirta mune fieiia til,£egar SSvoDDtií 
legntaoífíne" tef ur til aD (tijnga <tt Æaummum , t>el ftepeim er fo eru piDfucriner, aD 
feir ftnn til^caréaufanó,()inum er ollum miDur far<D,er ei fitíia tíl ©uDé ©tcoff tin' 
<tr,ecf< tiieegmcolfinö^ootana, ogecfe til ^xlfijtiíJ €IiDev?bga, hpern jieir forpien' 
•«D I)afa,t;m 4)\>ería £«D fegia moa, fem 3evcmjaé fagDc um ©pDinga : <j>u tpptár Jjcö 
S)rotten,en fcetv ftna £ar ecfe til, bperra @amt>itffuv áD $atll fegier aD fieu brenn« 
merftar. €n fjtnum, fem aD fefiu oguDIcgalifaD fjafa, cnn lcwa fig po cnngra fijnat 
fcpnDer af £iavt*,og toilia par oíj Q3oot pifia,Þeimpijfa <g tilptirraeijfnac £>rD<i> 
£©t?mní«Iat.tií fpn^ugra ®ana,€fa. i.$»ceDpDur,f>retnfeDt)Dur,tafeD pDðí 
SDfru Söreptne frco mijnu 2ingl:te, f otncD fi joan og eigunfr 5*g uiD : $o pDat @pn* 
er ficu rauDar fent^IooD, þ ctt Pil eggiera pcttboijtat fent Ufl. íþu í>epnf«f fann ifie ' 
•piarta ptjnu ; €g em i ©pnDenegieteii og fceDDur,f)oevnig mn eg @uDe ^ocfnafí ? 
• gicct pefí,aD |>inn ^nDurlaufnarc,fem cr ©uD bleffaDur tim affar StnDerAan <v fccDDUt 
afgeDrunHmepterí)DllDenu , ()rcinn og f)eil«gur og frcoff ilen ©pnDiirunum: -'fþu^ 
fpnDugre<nnaDret©íen,€()»í(iur er (jciíagreenn aaec®l«n,I)an ec gorlijftinfprevpij» f 
ar, ogecfeeínungií fpr<r {»ijnar, (^eflDuróg^rer aflavQkcaUDaienav^pnDcv 
gieturecfe alDeiiiíaf ©pnDc/íe laateD, fo faDtoonDn loDeecfcDi'D pig, fmítupilltgior" 
mDsooDa,paDg«ttif)efltur©t.^cn!I, famt ftccf Ijann paD eoaraf ©uoe: tcntBí< f 
ncrðioft mijna 9íc»D , minn Æraptur fuflfomna(t iiöreiflf leifunum : ^u-fpnDgar W 
(ega, €l)vtftur biDurfprec pier oajíctttanlega -. íþijnar ^pnDec erupterpfer^fu 5 
geingnar/famtpfergncrferÞo cftcöDen mif lu framar ; $ig l;enDa optlegofomu ©P"^ 
er/fpornapiD^eimfeöimedJpu mcwtt, foaDÞcerDrottneecfeipijnumDauDIegumSij^ 
í)ama, enn 'ott f o , aD 3<fuð ()cfur boreD uppco ^rieD pctt ^)anD(f riftena , fem ntoi> te 
pm t>ar, og l)«nacn ^voféenneglí , íþarer eincjen af pijnum @f uflDum eptevff iW 
meolofennj ennbtí»fa^c«fli)ft til aD afpfcnna gierDar @pnDev^nnecfctíl§re(fíá « p 
Drijg!«|)cerfv«möeigié: í»u^pfe(t ecfertQÖerf ©uDra-fnennavfullfomeDgievt gíec rt ' 

$«!T« a^eDficnning OvetDugieifn et QJevf &eilagö 2ínD«, ípi í>icur í;ann f9V' cv ' gpfcr SriHitatt*. "03. 

J|<r rtteb ournt«t>«í<ftttm SfntwerpuHum, 09 i>icort><ir #mum ^tifíítfa : Uju f>«fuc 
'gjonn pinnSlllDuie iSHÍFunntí.UD/Og «rt aDfemcn ®«uDa,f>afauD«<cfcrt9ott c <8<tf 
v)UD« aD bipoDa,po f>u f>efD<r,munDu ^ait funa ats riettlcr ta Ího ? £*>aD f>afDc $olí* 
puntu«_Jtobur«fi ? ^uc.ig. #eab f>afDe Diceningenai Æcojfemuu ? euc.23. £eaö 
yoffe fcrccaenmfem eat ftjnum^)ecra jfpHDuðunim 10000.' SJtouma ? $<attf).i$. 
^amt uppflaf #<rrann frenum afla <£5fufID<na. ífcijn $_c\.a tefur'tií aD ecifiají i 
£>ouDanum,Þc« Cijf íjamontf ^raptar <ru oð íþtetum f omner,cfl metaa mU taf ct ca 
JJoote ©auDanðOfboDC/tnunDuf mtilpefé/aD ©uDé ©onur fjefuc £>auDon ftavaö, 
foD flraiffie/OD Ijecr f«m trmér 00 f>an,fai jf aí f ifa,jafnt)«f f)«n i>et>«,3ob. 1 1 . £cot 
fttr-jþoB.til £ugar foma Jjea&SaDer l>iné tTOnaf ftrofa fagöc : £en\vg trme od fofin, 
2 fjicöfpo í>u §rmar!<nfu mine. €in eeif §rtp cr J>o $x\x> ; £tn £UD<5í<ifle ec po 
plDu^einíijtti ^íclaalanfarfofem ein ^<vía,ein« ffijn eíit uit $rtDi2luöunv©uD« 
<e flfi«cí,fo fcm f?o !}Un v»acefterfarc,fn>i $ne«n er ccf e eort^Berf/^BDucþanðSlnDa, 

m fpiec beiDDu gcercfoeinarnec &>rotten aD aufa ftev xtnStiu ; Saatum !)ann rouDa 
palinflti &«fwt, f>aú mun ecfe fttt eiaeD ^erf o\>irba,en lauum po cefe af aö nccra 
Oftna meD »>Dualegre ^cen og 2lnDv>arpau : . Sutf)«vué feflíec i einum <5taD,aö cingen 
w«cb< forDa>mDuv,uema ; í«i fcmci ejtl trroa 'i íþao cc fatt,ef þaD «r riettffilcD,{>oifai 
JiB «f « gMmufu f)afa,fem ecf c vnft* um f>ana biDid,fo vitl 09 ecfc fco trTOö,fcm ecfebiöuc 
'ouö aD jfnpa fjrcint £:«rto i Oet,og giefo ftec nijafi oiffan SíuDa,?n í>ttf «r v.ijft,að 
<in ocif £enD tefur ctné t>tD £>fmufu,fo fcm ein fuIIf)rauíl,ofl eiiuí tel utnfaömdr cin 
Jetf ^cTO^f)vtffé gotfi«nuftu,fo fem eín fuaetus9,f)tti ©uíóálraptur fuUfomnafl t 
«oreijfieífanum,,og einn ecift'rmoDur mcu umftg fegia eino 09 ^uufue" : €9 fotmot 
OBo -^vte fi;recf)anu,fem mig mmttugan 9Íerec,€f)V'írum,Þoi {toi tg breifFut ec,f ai 
<t cg mcuttugut/fe «pbeft foí^r.rtcné „íraptuc meD f>enum,aD bann broofat pei 
Nít njnagoornfterinflU/áD I). nn bof« flooDrc ^accuttu bave^efeiDeDfunfonmaD/ 
H ^crona 9< l ) nit ' 9 ftaffieeifli« fie Her offegD ^orona SKicttlceicfmí, f)wia ©rott* 
^ni)imuictrloflte©oomoremime öíefafterai feim^eige^ogecfc einajla fjcv,f)<UDuc 

jafnteí oilum fcim fyonns ^ílfonm eíjfa. ^jennac nieoton&e oDeerDa,uiin« 

o»ö l)inn gooöe átonunflut ©ijcDacennar, fpver 3e\um 

G9tiflum,'a«W€W. 

®uD|piaaeD,«Snattf).22.€ap. 

f íuguni tí C ^ etrra;og fað^é :^_ö< wmar í| f e' er íf iít.P etm ^on- 
§ un'ge/iemlöítr-fcfattp flterbe 6»ne ftjnum. 0ðtrtfenM fljna 
" «þtooná ab faíía ^obcmenena tit &rn)tfaupfin£/ H tJetr 

rtfíbw ecf e t oma. ^anab etníenbe,í)aú tvt abra ^tootw, 

€ e e e 05 
63$ Sutíttðajto "6ut5m>«j 

oa faabe t ©eðieb {uer !8ob$ ðftmtuttum : (gícrtebAtttitta f8emfti}& 
feefe efl tllUmb, mtjner Urar og aíeb $íe er flcntrab, oa alf t er reíbt*: 
í>n>eb, fomeb ttl $8rn>bíattpftttg. <£tt fcetr foifmcnbu f>ab og aetttou 1 
fcurr, eínn ot ftn SÖwgatb, eft annar ttf Hnar ^erflttnar/ett í)tner <u> 
rer anptt fjang Spíoona, oa íeobu fcetm Jpcnbunoar tf í, 03 brcnpu fcot' 
<£n pm^onaureftfKnrbe fetta,\)arbí)aúretbur,og fettbe n>tfttt Jpct' 
£íb, oo, fnrerfoor pefjum SSJeorbínatum, 03 brenbe upp peírra $Sor& 
íþcufaabe fjan ttí ftíta ^íoona 1 í&mtt aupeb er ab fomt retbiií>n>eb,ert 
tfeír fem bobner t>oru,f>eír DorttJtffS eíuerbuaer. Sþarfyrerfarebnrt 
m©r!tttatitooten,oa;btoobeb tií Sörtvbfaupfuté íjDertttmfem píerftð' 
eb. £>g fjané SjMoonur getnau n>t m ©trcrten, oa famanfofnubuoff' 
um j> etut fem p etr funbtt, ponbuttt 03 cjoobum. Ðg 3Srn>bf mtpeb t>at'& 
fttfít meb fy>rbfett &oolr\ €nn £cn eb ^ónattrenn cuecf tmt ab ftcn ftctf 
fem tfí SSorbftnS fcnttt,foi fyann f>ar etttri SDeaú, étgc fíccbbamt mc& 
SÖetvbf'aupS J^farbe. £>a fuobe tíí ()ang : Sötnm^erttenn atetfftu 
tti f)tjtiaab,í)ttfanbe ecfe S3rft>bf*aupé*.föícebc i €ft ()an J>aobe. $>cn fnð/ 
be ^onauren tfí ftna^>tenctra:?8tnbeb()aitné^>enbur oa^cetur,oð 
f afteb (jtfnum n>t t fjtttDtfttt ðJcnríttr, par eb bera tmm £)poaSanna 
©ntjftran. ípotab mar-aer ertt íttííaber,en fmet* utbatfber. 

(gíorbíunt. 

v>erab fí< «Ðl«tning ^effarar fegru€pterlijfínöar,fem£)rottenn í>íer ffo$i0 
ur/{kiDerauDrcöDeDafeDru®uDóDrDe/Cðí>oíto^ 
fem annarftaDar ritaDar fttmafl i ©uDfpialla' Q3oofunum, ecfc fijDft af jfeitf* 
um <3$crf aí33íennena,fem leiaDer \>ocu i ^ijngarDenn^ico "Sftattljamni i 2o.£ap. £>3 
íjinncum ftco miflu .ftoellDmcoítijD/fem er aD fiiina f>icn Sucatn i 14. (£ap. uiít pot'r' 
iat bcoDarnocfuD pefur íalaDt>ereD f)íeraD framann. ^iMtungurenneríjinitaloaKí" 
^)imenéoð SarDar ^önunður/í).tnnð ®onurer SDrottcun Séjii^ftcolfur^onunð* 
ur,ecfe etnafla epter ©uDDoomenum,5elíDur 09 ®iannDoomenum,^oi @uD ÍKfurfetJ 
finn ^onung nfet fttt foeilaða ^wíl 3>otv^>f.2. ^afnvtl þo ei pœre (janné Díijft "t 
fieífum í>etme,oð a((t ^SBaKD er f)ðntim gícfeD, boeDe co ^)imne oð 3otDu,S)niJ.T'. 
®iattf).28. ^rmDfaupcD erDann*^o(IDtefta,ogaí(cr íjeirQscIðierniugar/eriíjcitt' 1 
framboDncr perDa ellu S)íanitfpne,enn otttter ^cim eintun,fcm trtpa co ?íafneíttgt< tý 
ení (Sonar ©uDi. ^iner forjíú,fem boDJw.r t>oru/eru ©pDinðar,.'5oeríum fmm 
♦Drum v>ar boDtD til pctja ntjf la S5rn>Df aupí,cttn peir forfmcoDu ^Þ/fe fetn ^atii^ 
ué oð 5öarnaba« íottuDU/ Slct.t3. ©eðtanDe : ^il pDas bpriaDe fprft ©uDsJ 

«D tala / tnn fnrfi fícr forfma»eb faD / og reifneD .pDttr fi DerDa eilijfo" Sijftf / 

fn^ttnft ^Kcr : trittitati#. ' 6»* 

Nunfl»i«t til £eiDtngianð. ©umum txrfi&n ^cwÐ&ðe :Umf\>if fcos |&tfícite ©uD* 
^iöf,fo fem af (SJuCfpiallenuet auDfœtt. #inet gripu Ijtanná íþioona/legDu fceím 
*ÖaiDungattil,og aflijfuDu þca: fieif ta gietut gvelfarenn, ct fcann fagDe \>iD ©pDmga : 
wetn af ©patmeiiunum fjafa oDat fteDut ecf e lijftcoteD ? €)g pfec fcco et geingeD þ aD 
"iclfclega <Sttaff , femf>iet umgietut i (£\>angeíio : Sptft, J>egar 9f ebucaDítejai epDe* 
,ð 9DeI)inafptrc Sevufalem , 09 ftjDan nfcr íQovn þtitva / fem aD uppfplítu SOícrting 
SeDra fmna , e't l)un DavuppbtenD og aÐ ©tein^nvgu gietD af ^tto^efpatiano, 
'H allDt ei uppboggD ftjDaú. £inet, et fijDaúootu fallaDev , etu DeiDwt SJíenu, og 
tfteDrtt antmva§oíf<Dut t>otev,ftaD$oolf,fem i ^pcfrunumfat, <é?\>. 5. Og ec tn* 
PlantaD i <£$taDen ©pDinga, fcm afbrotriet ootu , ÍXom. 1 1. £nn oiet Ijeytum i @uD* 
ípiaOenu,aDtil jKffa &rwDfaupðerfafnaDi>DnDum og gooDum 7 £oi fegiev og^auW 
•i«,-..$im.*. 21D t (looru í)rofe fieu ecfe eiíutngiö* á?iet af ©ulle og (bplfte, l)eUDut ogaf 
%ie.og©teine, og.fum til «£)eiDurá, enn fumtil 93anl)eiDur»J,enn ef nocfuc t)teinfat 
fig af í>efFu,£co mune l)annoetDa ^iev til £>tiDuf S f)tlgaD , og firalfur Saufnarefi enD* 
arþcffa £ptctlijfmgumcDÍ>íírt« Dijrmcrtu ©rein, 21D ©earger eieu áÍ'allaDct , <£ú 
ftcoet UtoalDer. |)\>ar öfliooft er , aD|>eir eruecfe aller <£t)rifii tyegnat , fem nefna 
€l)vijtuni finn £erra,til í)\>er<JÍ)ann DenDer ofó meDÍÖœmefcefó SttannS, er fomtií 
^rroDFaupfinö/ecfefftijDDut íöriíDDfaupé^lctDe , aff)o«rium egotl tafamtevOtD* 
fof tif,ot> tala «ni {ioí «£)lute / í>\)av af einnogpetl)octmeige f>ecfiafinn$8rDning,l)vett 
l)ann fte fjcefut til <\D bpttaft fpter Jfonungenum , nœr fjann geíngur inn aD ftco SSotD* 
Q3cfhna. íþu aloallDe átonungur SDijrDareúar, fem oillt,aD allet oerDe I>oolpnev , 
H fomeft til (Sannleifftné QSiDurfietmingar , oett ofs* {ujné' SlnDa 9fcoD til peffa 
^etfá , i 3'efu 9iafne , 51 m e n. 

Utíegcjína,eit. 

nn $>egar ^onunguvefi ©ietf 3fi) 2It ©ico &m §il ^öorfcftné ©Ottu, 
<Sat <£)o:í $>at Cin 9)tofi,Sige itfaDDaú íöwDf aupé^lceDe/fegie-r i 3>vtin* 
um: ^t>n-t oDfií ^etta SörlvDf aupéíÍflceDe,er auDoitaD ; ?l>aD er ftcolf2€l)rifí* 
tir,ogþané9\iettl(ttemeDQ:T\i>ticl)entiaD , foífagnar f}riniið&&riftnt , i)ia\€|ajam 
(g>et\ianDe:<5g9leDfiniifelega , tgnttjn €5co'la fagtvat i mijnum ©rottue , 
Þ\>i f)ann l>t fttv f lœDt tnig jötönínge ^tailpfCíDeftná^og meD j^fct D< 9tiettla?teftný oefut' 
W\ í)ttleD mig , einö og eínn 23ni)Dguma i f ienemannlegum ^f rreDa,og eina $)i tt>De 
iflœDDa ©fartefijnu: ^>ttta eraualioofí afftcolfreSptevlijfíngunne. ^\>arfprer\>at 
feffumt'cfcelaSDíane fajtaDifjin t>tfl« ^JeprPur ? vif i>tttVt>ann \>at ei fftijDDur SönvD* 
raupé'^IceDe. ^íctt fpvcv vevDa 1)inec \>ántrwuDu fotDcemDet ? 2lf í»vi , aD þ eit 
ttroDu ccfeat 9Mn eingictcní ©onat föuté. ^)\>at ft;t et fcettu ecf e I)inec aDrcr{)\>!* 
•'jfve Sícfftng ? ( íþ\>i uíti f)ann einn vetDut gieteD ) ft>tct i;\>i, ctD fteiv ootu if IceDDtc 
binu r ictta SöttoDf aupé ^farte. ^jioarfprer verDa utvalDer innleiDDer igegnuDfijtié 
$ma ? ^cun faDffiefotet feitvaetgen 9tkttl<Bte? Si*m fet fpt> íörotteö , ef $ti 

C e ee 2 vííít 
<Sf SAtíti9*fla tSufíuba^ 

©illt ttíteifnaepnDtciwt^Dccfcerpcu flaDefi, fegiec 3>aPiD,33f. 130. eingcnnlíf«"' 
t>e ©iannamun cíettlcstaft i £ijnu Slugiíte , fegttc bann í -ÖooTfptececpaD poa?*n 

þx>\ aDpcicttwDu (nl)an / femtiett(a í terofluDíeaan / fe9tet^ttUluö,Díoni.4.Da('>' i ^ < ' 
mut pann ccfe til £)oomfms,fegtet $telfaceií. ©ceH ec faa,bj>ecó <öpnDec ^uloarerujr 
fegietíÐíWD,^f.32. €n mtD ^íœDunumeetba£ijt«nbulen, eín^otanDfegSölPð * 
«n,m<D 3efu blejTuDuni9iie«la?ti«@ffVDDtt,^fý9íetut í>anfiaolfut i Dptn'becunUttt 
Soþðni^tolttnDetiDSöifFupen igttoDicw^ beecn bðnnnaEen fallac, jþac f>«nnrctDUf 
benum,ab f aupa af ftet @ufl J> aD fem i SllDc et tepnt,aD bann cijf uc eetDe og f íceDOUt 
böijtutn ®EtwDa,fo aD$8lpgDanbann«$at(epfi$ ec fe öpcnbeccff, Sípoc.j. WcnW 
©tooflen f>ufDe forDum ©nga<acMtmtu(á>£>cfena/ 1 b»erre gegmail6*$eblurnaí 
flepmDac eoru: fþu 3efu!jHurt«inn 9taaDac»@too« i fijnu 23iooDe,DÍom.3. $pr* 
cr fcttt ©aflepfe , D Jj)ecca 1 fem gegmmleD uppfpllt pefuc , cnn t>arfi po cn moote 
segmanlenu DcemDucfpc er J>aD etu pufDac allctc potac ©pnDec, fem moote eegmoal' 
enu giocDar etu,f egac piec ow pitt 9íafn twum : £paD mun egœtlatíl pcfe\ aD ccj 
fpnDuguc Ocntut i mijnum eigen ^lccDum bpctaftf uúe i pijtið í)imneff a $eDuc$ 2Iug* 
lite ? £ioaÐ mun egetlia foma frammeD |v.D , fem ete'm$ogSftiDIageV£ut? £ea9 
mun eg btooDa ^aDftamfemet^cnlfeetf ?(Sg btceDefl ell mijn^«rf,fagDcl)íú ri# 
kote 3ot> : £>g pt»i munegatlaflttl £efé, aDmijnfteu bctte? &oacfpr«tmuneg oiíía 
bcctaíiannfagttt^pct«í,€tfeumtefgiefeDl)efj,mcDmijnum £otrum?9)(unegf)eííagte 
íuSofuabmn o-Dfle^tefiut/ ecflooDifaucugum^íceDuin fpcec€ngíef)ínm$mifla 
SiaiDf3aco.3.<Öo munbefifaca/^cottenminníaDbcrDeea og «Dcec fpnDugec 3)cefi 
nioote ^eiccac ^cnDaC/fem pann naut,«D þu burttttfeceort9tcunglírrc,og jfipter utti 
JTíceDetjiD ofe\ eo et nu petta ÍBite&faup^IccDe «cfertanuaD<tm9limiccteS : efu 
€()tt(it meD $r«mne meDtef eD ; Sþvi ifUeDunft eiet fptfiaHtai efijtncnc / I>«íég't<tuc 
3>aulu0,fegtðnD« : fcier etnD alier GJufce" íöecn fpcer §twn a<n 3efum €f)ti|ium, í>\>í 
tymkx fem ttppcw €btiflum IfijtDtt etuD^tec pafeD if JctDft ebcijio ; 3 l)en« mcDa of* 
epnDetnat fprergt«fnttr/«cfe«inafralIppnma@pnD«n , í)cilDurcígumPier,iÆcttptf 
I)maf/Sptefgiefmngttc98on , untflflflSéfcöora, a» gioc anlegnm épnDum, nmicc 
lettum l)eú«c rt'wel«aa , £pí faflar$cturbana©oíUtmcula gooDrac^atiipitííuhí 
«mgeú f pnc tim ettt SJughflbíif jooltfla ©amoitff u aD ^afa,nema f)an eilje jiev .ftoiuun' 
ac 9Bon (^pnDa fina : 3 l)«n«x>erDum eiet ©uDf Söetn ; 3 pene.tneDterwi ^ uúuw 
«n anDa,ftmpcu aöa enDucnpac,fpver^copt^nDucgietníngacenttc,fm ecfe mootfian* 
Dabenum meíiocfoa bðn;íþpí« fcttcietttleðaffcijDDjíöneDEaupð^lccDe, fmenDuo 
fitcten ec af cöatne 09 SlnDa, ef ^on ei fpillec aptuc fine enDurfiictnnjflu.enn paD PerDuí 
metgum^tttmiDucoflpacfpccctc eEíjcncnccfccinpitjttiíbeiJa^teninðtf , nemaaD 

l)«natíctttpt2ttuglijieftgiof« / na , CPiccDcegunOmíegg / ogl(ctumootn€bti|ienDooin / 
og «t pttD fpifl i Jtoi ítíefaíeD, aD ttma ciettelega cu ©uD,l)paD cD IfteDz meD toetiu tnoote: 

^pcft aD JMa foöfl ^ccf infl« n tmwMHí ©tw?ra«f iMm^Mn* ^cið^ciiingutu , f'ntofótierba tDtöíiiufcttiíi&ofenít: 2liíttD ec þ «D,ctD t>icv tt epflum l&enum, etjfum og 
^ítbum^ frotft- pfer ttflct #(ute: «£>vaD pei fpcca \>iD\>ijf uc,|> aa er J> aD \>ijft,«D i t^f ijcíicne 
totum \>iec ©uDe 09 enum baiíí ©toocmerf ittm , Jtar til ffuflDbunDu oftf poc ©uDf «D* 
ðin/meö fiiíc Scntningu; £n bfftD ftoDar ofö fro Sauning / nem« \>wt ícetum aD pecf ið 
kn et tiier jcatuDum,l)ftnn$ Sllmcettc, baiíé ©ooDgptne,f)an$ 9tiettlcete,patíó Sljfu til 
*- v or,og (jtoaD annD,f»n.í)an (jefi i ftjnu £>rDe openbcraD ofe ttl ©cnlupiaalpar ? tþuta \>tf 
% biDía £<a aD ^ugleiDtt/ fem ttnaDpeert ftoilfer lijteD cöur ecf ert \>ita i ftjnum €l)ttjlen* 
boonie/fo'fmoitabprittr/eDurforfoonwðDftenafftD (tjnutn^öðrnumog^iroutU/jafiu 
Delfro ftcnlfet nocf uD cita mcigc. «&ier ftenDut i ©uDfpiftlIenu,um^(» fctuforfmoaDU 
&oiuingfin# $8oD/*ö gcingui burt, cin cn ftú 23n>gatD/enn anar til fmar ©pjlftnttr,«D 
pcír f)ctf« jkfé ecf e netDuger \>cceD. ©cgieD mter ^cn i © uDð *ftafne,fegieD mier,{iíer fettt 
aRareiDuecuDfttnttDer/pgtilS5orDöfetteri^onungé»(Stofunc,munuD^icrft'i fpcet 
9lijttt/ttD J> ier etuDp" «r eintifinc iúfomncr? SDítmuD j> icr bpct«jr i j>t>i fatía ^öcreDfaupá' 
SMctDe , er fiier (atteD-t>craiiDíegac@pjI«mt, joa, ©icalijfeog\>onD«n^cl(fttpDrttg« i)Dur fccu ©uDc og fjciné £()rijté $>ecf iugu ? ^)v>erfu cwgiœíet SöorDgiejtcceruD J>ier \>i* 
•örottené.&^eUDmcttitijD , nœt pier eDi pDar $öerii\>itfteingatí ©cetnarmun ftD gíera 
W ()ama ©rottení og cmnarrac §«Du , ecfe aD cepnaog pcoofafteulfan ftg, og ecf c aö 
Jftnfaf««£)t«rt«D/()\>cctJ>ier ficuD i$cn>iíe. ö!t>ci,ö! \>ei,l)\>eefu (ijtt ecu^etíf>fttU 
^örteDEaupfiué bvencr ? 9?«Dl)citec.mcD ciettu,aD'pafa 2l(t«ceD til aD fpuDga,fofeut 
^cottcnaDCrDc fiemfr fprer ©pcnmanftnö tDiun, um ^fguDaDijrDf anentt i 3uDa 1 
gicr tuppunfi piD «Dbn>a oftfi©fart , uœc öiec fj«UD« oflium ^imiiiig3)cotteni 
♦OauDii/og fo ec £eimj?afi cijf i ofó fumUm b\mium,«D fot fem ecf c pefuc fiatlfuc,()aií 
>«mar af oDcum/bwaDaD (ennuetoijtalauft i fiatlfu fiet ;£tin©uDncaDep\>«Díijteö 
wnmm ntunc umbugaD t>et«,aD bpctaft i Qefu €()ti(ti Dijcntceta Oiietttateí Æl«De,fei» 
JJtt>cg«D \>ecDuc tncD fanntc $Dcan,ftoDugce $ett> , og Sífetninge cDti(leíegð SifnnDar. 
f «c fpccc cí>ci(tnec ?9í en ; 8of ccD «D becf i« @uD og batlö ©toor mecf e ; 2«reD «D þtdi* 
NlfapDur og po«c DoerDttgleif ;gceceD«D(jecfi« ®uD$ ^iíia af baná íöoDorDuni/ 
'° í icr og Þ«cf i« meigeD^ciD mif eií ©f ort ptec ()«feD co parce í)toofttn,frá fprec ^íuDe 
Wer. £inn ttfmr ^arturporrar^cotningar er fco,aD oietlofum aDtrep(ia ©uDe og 
1J104 ofí uppcap annö feDurlega @iceD(Fu og §ocftc«,b«!De i SReDlcete og «Koot(cete,enn 
S^íxiTu bcc cercD míeg fyicmti'ergum í)\>crium , fem pomeinftrfig Delbroen i 8ambftntf 
^wDEftup ; i «OlcD!cetcnu trep jium \>icr uppcn (ínalftt ofó fumec ()i>eciet,uppca 2(uD oortt 
J wtctorD,uppca SBineoa ^efDingUi/en ecf e uppca b»fi/fem ec Jöcotten «ncin« cijf ur: 
J*° ni mgurcnn crf ^pro fagDc i £i«rt« ftjnu : €g er einn (tcrfut©uD ; €nn £>rotten feg» 
r ^ & mim,muntu fegi« \>iD f> in cöeganDtt,eg em jletf 1 ® uD? Og þ ttep(ta í)íen uppco 
^Dafi eina ^Batnð^oolu ftamac eií on ©uD,fm ellu c«Di bceDe oa «í)imne og ^erDu ♦ 
Jttiit poa ?;cau(leD ? ^)i>«c ec fiaa ^rmen, fem SJlenn eiga cti ©uDe aD (jafa « ?9íumi 
^lKvma^ntu^t ©úfwc i^vífli íörwDf aupfretofu / « faat b,efuc; ^jpec fctn * 37 SuítujafU @ufiut>a9 > 

ÍHPW &*Mr SatoK °ð SJíooDuc/ #onu 09 93ern,©örtut öa&c«Dur,*8 
WtmeIfimo<tg«n©<ol, 5«n gíctur ct \>«rcD mffi 8«retwin? sWenftanDttfterfe9í< iö< ' 
gwptmí ^craílDar £efDingia,cr«S»enn fo falltt , f egac peir pgla (19, 6co erufunttt 
SJten braner tiNDgiera aílt þeaD f» eir bíooDa,oa jafm>el binar eerftu ©fam«cog#l« f< 
t ðicgn ©uDMtiftan ottaf i pcír ei, i beert* £«nW aD oll eBcrallDareiíar SMt er einá 0« 
etn njDanDe »of a,oð Þo \>i|ia SJten cbr iftner &eita,£ cetla söícn fier meD pwlijf u ©f fV« 
ifH bn ?,* .^ w L fa íP 'í «ö 9Conða,mcD f ctm ©uDö £etíuttt, fem jaftwel erfe fitt£i)f 
jMFuDu allt j ©aupan , far fprcc bafa tfeic nu fcoðaD fin ©f cwDa i b«tí$ SMooDe. 3 
swoottetenu eru «0len ccfc einafta o£ olenmooDer,fcm jafnoelŒuDé %$oth facnDer,í)eW>» 
ur m 99 luitarfamerniootc@uDe,falla fiec.OciettðiecDaií , ertccnta banð 2iDftoDac , 
ocijpa til J> eirra 3ícoDa,fem f>an bannnD befur : £>g i einu £>rDe aD feðia/fafta i burtu 
£t mne <o ban,od brioota DfeD i fuitDur: gine SÐíeii nu citt boaD af pefmmco fier/am 
«Dl;oert/a_Dpcaoantc nauDfpnlega íþecfingu co ©uDe og fijnmn ©toluWlpac £fa* «,íí m V' • r : , K ° ^'^ * ' « ull(l '" n oanncr loeroen. v or<cingtnfoJLUP 
mijn /fl Deðm«inefo etnbecrn futic norf uD af (Tijf n aD &enDa, aD þenumíar forcreW 
Itrar aD fafta i þmetftu «Díprfur: ©teDff a 3>rotteit$ er folenmooDacepfcc ©miD' 
mn torum en fo/paD fijna ofá <t>ceme bífta nteftu ©pnDara, fm po þafa coDur þaft foH« 
ptiDé $erf mgu,fo Un\ Sfroné , ®at>iDáoð$etur*, en» l>itt fegtc eg>at> ®J«fi ul« ecf' 
iwwf a peffii ©uDð^oaD ttl qD ala ©enDena co þcnne. €gfaðDa fpwjíemo, a»» 
efi;nícncocrrumt)i<c fprftífteDDer^rroDfaupfctfteDenu; €n@uD ncot)«,aDíat 
l ' í r l° °P tfe d» ^íettut oct, ogfoataftíaD iSoreDumgScrallDttcenac, aDpaDwIlA 
f ccf eft co ftunDum, eií f aD co buctu aD peomeD í>eitre ^Dran 09 þaná Sorpi<ntiftti,fró 
&rcmgiew R3ecue«\>i/3efueþri(ti,þe«r aDereinð 09 ©copa fceotta^Wta/fcgie' 
Cípa3maDuc<ng)íala43.«itt^teDeeciafn{iottpoaD©aucfallecn.paD/efpaD <rt>< 1 
f«m mtDtefeD bafa ^o @uD<J 5ínDa • ^>roqaet) crfc bcilaðann SltiDQ/ fegíet ^^lu 15 : 
3>oD ff uDuc p«ðac pciC/ftmenn^ecuí^uDð^coD/peimeícD^aD/aD^eiricotatP 1 ' 

«r^olíDenu,fóecfealltí)Dafaaf<ttuSnaaD< ; (£nn\>«ifia ^o nt«D pt5i tfcapta ft» n f J 

cnDurðtttnmfiQt , fo (><tc tru <rf < fo iro>f<c <ö qD &ietQ p«D @uD< lijf av. 5(ptuc fegtc^ €j>fcr SriuiUtif. «38 

f)fln 5 ^íftdfbíb ecfc Itiíttfldnn 2ínba. SþaD fFUöut nœt fðíc.nn fo toenia fig co fnnD' 
^il.c^t ^1^^'/«^ ÍMr.fiAnt cúiðeil S5artwttrt vg)onöftnö 03 Sfnbané/peliDitr Icota«SJí<n 
^PttDcna Drottna i ftjttunj DauDIegum Stjfbamtt/fo J>eir pioona I)enne,J>ar meD tap» 
Sftenn SlnDanum tt(fulIé,og rata i @uDé £>oingan. ^)tner priDiu eru J> eir, eD moot* 
ftonDa beiíegum 2(nDa,fofem $)rottenu f«flDe oiö ®t)Dinfla,og f>aiíð ^jijfaríSÖottí 
Uc <s5tepí)anué : íþaD ffieDur, ncec einfjwr forfmctter 2JnDann,n«c bann annaD^oert ' 
ftcaffar <s$pnDena i DcDenu,eDur og meD fijuum inre<23erfunum t £iart«nu,og ftanDa 
«U«oote benum.af ellu «Öcegne,fQ aD J5o fceíc eitel;>\>aÐ cíett cc og bicttlpfamlegt/ 
finijDaJjetc fiecSftetningacog Slffafanecctt moote ©uDé£>cDe,og 3nnbíasfrcel)ei(agé 
5tnDa/oglettafiv>iD «D ftprf ta Jtoc nuDfceím 9lofum/fem#ollDeDog©iefulknnfpr» 
.«t J?<tt Dpcf t«c : Dg peffeerbtnfijDat'fta $cappa,um ^eriamicr eicDeft aD ^>oftuleíí 
taletil <£>ebra;oé,€ap.6. SfDoafla eDuc etfeeigeapturfocemttil^Dranar. ©iauejfoí 
buer og einuaD ftcaífum fier, fco eD fjenna f)imnefrtt ©iefl ^efnr einuftnné &loteD, aö 
knn lctttefig af benutn ÍeiDa Ullann ©atíletf a,I>«nn bcette einéog€jec$jielié ©ijC/ 
Pau geingjuriett;cafr«nvtin« 09 cirra 2(nblít l)or,fDu,fj\>ert fem aD fioalfuc 21 nDen foor, 
P«t foortt J>au. ©oeiflumt)icrogaDgierac^riflnec?Dcen,ca meDan@u& geingurunD* 
önn oföi©Epí©too(pafinaDrDa,í)OflCi2(nDenn bijr,£ac toiecccafum i (SpDemerfu 
í)eitué fjeffa ; $>t>i ef oiec gaungum i 2lnDanum,pco munum eiec ei fcamfocemtt £ollD* 
finé ©prnDec,@a(.s. Sþar banu leiDcc allDcei nertia tiI@uDMf &oeriumf)an fcam* 
Seingenn ec. §rweD mier, djciftner Sttenn, aD mifel ©aumgicefne ^eprer tilpefé,aö 
fanfafa l)v>ert«ffien í)ofa SBitnióburb beilag*2ínba um J>aD,aD J3eir fteu ©uDé33ern, 
«t>ur og, aD f>cic íeícafi af feljf'um 5fnDa,fem loflí fceim SfcfíetfD ©uDé $8ttrntt,uppcw 
ooijfa cöort/fem benar erupontiuft oerDer,boao margan mun t)enöa,f>oi ©ecr. fþaö 
fictt SJleíí ecf e eina jla af ^I).acif« unum,|>eim «£)r«fnurum,er meintu ftfl aKeina aD f>af« 
|pfelen «D@uDé Ötijfe ; €nn f>t>«rfu Icongt £eíc &afe fc<ttf>oi eeceD, pottac futilfuc 
ganleifuretí, gftattjj.23. #ell&uc og w mergum eDcum, fem aö fenu ecfe efafl um 
©uDð 9?<tt&/en lifa #0 eirtgaimigen ao ©uDé ^iiia/jafncel þ ei Dcpge J> eic ©tooc* 
!®l<rpe; ífeejjum c*Duc ^ojtuletV ncerfia ^iflt/éc fyan fegter : SíepneD peect ^iec ectiD 
'.'icvone/ljoaDieí DirDuc meD eDru moote betuc gíört, «fí aD 3Jí<n rannfðf e ftnn 8ifn«0 
ðranDgicefeIega,f oi fen ^ttio tc aUDrei : (OPaptarfaué/^flDuc etrfac 6un fpcec ^ícer» 
Jtifann/pper qD ecSegmcoIftnéUppfpflíng/og allac cprt'flelegac íÐpggDec fjefuc t fiec 
wignar. $ÍD feitu er Sefu bleffaD ðliettíœteíaD fafitt ^örroDfaup6í@fart,fem ?<ct# 
umgietur,ncer J>aD er meD ^rvone bonDlaD ; €nn ©lanfen ca ^effu ^ignar^KeDe, 
, JJ 1 * ^Qerf en,fem af betie framf oma,t)oer ^ana auglijfa/og um bana ootta^oi af>eicc<t 
^^Dctnm ff uIuD pier pecf ia pítt/íegier grelfaren um Uifana,fem foma t ^auDtt^iœö* 
Ul,, /og tinðmco uni ©ttDé ^öorn fegia : €cfef)plucgacoe ítíceDanna fiijte ciifí^am* 
gð/ci l)e(iDur twtebp tger óann §coff og átullDa/óellDucgateD/fem aDgtjtenn bprgec. 

ðíora og cöerfenu emganu ciettlaawtm>^eIÍDut ír»enn,fem poi peiiDur/aD taort aí9 íu«u$aj!« (Sttfíuba^ 

&oo$ folijfecfocet Mum,ab peic pot ©oöDoetf fíoi,og DiitbFa'tootn *eDur,fem <u 
-n«mnumer / Wött&. 5. ©oolenn ct <cf« SBprta, eri po giefur bun SSprtuna frítt 'fu* : 

pleDeretfe £tf,oð J>o bet gif cnn (Spleb : $t»erin et b'ílltut «cfe<3ktf,eri fcoet 
.aUÞvctoan^crf Aiia^vi feðici: ^acoÞ.: ®tjn.nifci: ^iina Smaf GBetfunum. ^ 
gv>icmðenfo bím&ut,flDf;an o?t(c^Dí;«n jle tietMtwdDur oi meDcmn bann ecfe^ 
|troatenat ^oerte. £oaD ffulu^eripavtaíautfvbina PcnDu £>liD,fem victlifum*? 
£g |f aí giefa peim eitt £ tat toi 09 eiri <23eg tíl aD ottajt mig,f<giíc 3>cottéri um €bcifl«' 
enaojmja £«fiam«nterena SDegum,fpcec ^un-3ctemjce,^ap.B2. .«0<unfi«tM A(Ufí 
l)iai meraum amrum ©egmu/pat<D fomat^^^^ SJíaDutenn^iafntff 
t fcetm.p lutum.fem bepca til@uD<j©ijrDfunar,oa ©a\lui)ia}(penn«\>iDfótha. 2ÍD eg 
tole ccfcum aDra £íute,folamgt ecfcat foi,aD sj)ícnf)afeeitt©inc.ti(aD ottaft@uD/ 
«Dicmu ianDe,emne SöpggD,* eirie ©oofn,ec f> at DauDlegt #atuc / %g / Sii!ÍD«;!l>tcct<i/ 
g>ijDtcegne , mntovM §lcottffaput : Iftcnn itoga pcec uppoi annánn íijtum é 
fDfemum/ptetta boec annann i^aupum og @ehmi,fwjfiaft <tt innbpcDíftmeD^iafi' 
mœium, beranDe ^uuotng i !Kunne/ enn @alf i ^icirta. þ o> ? €ru ©ut>* 
£>rb oD SörpgbmctíaíorDerin ? .giarre tr Mfte@uD fannfegulí^cnn a(l«t «D<<nn Spð* 
J5 ð s;S Du í. er i flö ^fí to «9n«/«& uterecutn foftcníeítct ogoiijfer PotcnerbinefprfNt 
ftprf m,pat aiíet cbnffner \>oru eitt v og aller £iutet fameigenníeigccmeDalbtna 
twuDU/ogfo^aííDa aílet figóafa biD fagta SötfoDfaupé^KtDe til aD btta. 2?t<tD' 
w moner,t>ili«D&wrbepca Jwc eaftC/fprec poeciac @nD rctcaf fittgoolf i l)inabaN< 
lonijfu 4?etleipmðti,l)Pat fcíc mcmtu lijDa fo ff ielfeiegat £ecmungac,aD ooífa befu* 
|pmjftbeprftfrm aiíDeDIe,portflanDa ffcifaDat I)ic»€$etÍ>íe( <Spatmanne,£ap.23. 
2t pennðnn -Octttt : geDut og SÖcooDur Wrfrtn £ett etaf tf,i>ro binn framanöa pertDlí 
£eitfoiffamlega,(£cfiunneog (jmum feDtiríaufa gíecapeirOiiett : €nn aDDefTuíciff 
ffiíenn fiet ot liunDum og ebcu poilíjfu, og J>pfec paD £ofm«úffa toeca : SJJun »« 
tfonunguren ^ecfiaperta fpcec5örn>Dfðupð^la?Df,nœcpari lijtuc af #imntim ofaf'/ 
UlaD ftai ept«c $ÖW)t>faupeV©í«fiunum Y €g \>il«i tula um Siwtífapog^UnDerferií/ 
ecjo mieíj Dcottnac i ^eimenum/ijafnttei meDal peirca,ec \>el cf)riftnec p«ita toíiia,oð 
œt(a fiec emf lé 216oota Pant. £in af j^eim mcflu efomum;fem \> oijngdDc ©uD tí( $ 
% f«rgufg futSoolf 3uDa/\>ar pín ftafaOtcpggD,femDrottnaDe ca %ám ©egum ; W$ 
Sietur 3etem)aá/€ap.9, ©egianDe : Qíate fig f;pet eínn pt'D fijnum 93in,og trcpfl* 
•Dei uppcttnemn lötooDut/^oi einn iStooDít l)an btcgDut'eDcum,oq ftccf)pcc 
nc br»f ac $lfDcaJtt ogðabbacQíin fin^eictata ccf « ©attícifan,feic fiena.$unðti.fití« 
«D tala ^pgat/Oð íecpta fig i 9tang jleitnenne. eegícD mict ,<f Setemjað tncef te |»«tf« 
«4>tut til eí)f|iná,munDeI)ann ei fecfia nocfuD £efé fjcottat meDal tiot ? Dg mcn fj" D 
eingpanoeigcri iöttPDfaupá^ictDt nefna, (atngtum foeKDuc toíleg falia þa'o SínDfJW' 
nní 5öoDémannéfí\am,etbanri flœDDí par,f»egac baiin taíaDepÍD €eu i ^eggocnK' 1 ' 
um/Oð bauD i)enne uppm €pleD; íþ»i©apiD oo. ^auluý 9{om.3. ©egia/aD ^fiðð^ / ■ wnifl'©tu* ftcunDer cöerum $ úm, <nn ^iefulleíí «t fict aHtíjD Iijfut,oð pefé 
pcllcutvfeni pan v>eit ab pan l>efuv jlpítvc §iima. €9 oilei fctt mlev ta JDvDa tim l)ína 
f ðoíegu SJgpvnc {kivta,fennmfm)ga fecfna 09 foDutlaufta Q3atna,ogfeliaf)ití 
wtceFa fprct cinn ©fop. SDíatgan mun ©uD fic« t f)imie almttielegu SötmDf aupá* 
| Btefti jljué Ssonat,£aD cv bine fijnclcgu ©uDg icpvfiu f>icr co SoiDunne ; €9 feaiC/ 
I í)an itmn Jiutr mavgaii ftcw UjPan Jjeim fem fvamfaUa i ^antfettunt $lceömii,jco,l)ani* 
I ,niun ftco SÖlooD Ofia oolaDva i íofum ^lœDa {>eivta,f)v>aD fijneftpDut,4>tiítnet 9)7en ? 
1 SDítmu ®íen i JkMíijfum Sönntinge iftöcrmga iSambfinö &twDfaup?2amöt ev ftcn 
Km : $pvev poi l)teinfeD pDut,í> \>oiD t)Duv,lccteD rtf tUu,lceriD gott aD gioto,£fa. 1 . ©iet* 
«M)V\iD vim ev cci I^ctiumSíovgnC/ogfvelfeDfanfem SKomcD lijfctiv of {jefé' «£)cnDe 
fem uttDevJnpcf cr baii, fe oD Sövct-De ©vottcné ccfe mtfave fo fero einn <£lltuv, fot eö 
migcn fcne pecít,fpvev Sliffu ©afet pDðt 2ltf)afna, fcgiet £>rotteii fprer SJíuíi ^cvi 
ciitjccCSvtp.á 1 . £nn miie SJlefi v>ita,f)\>aD aD fie piD tietta-SBwDf aup«* j5l«Dí/p<» et 
l'oD Sefu bkjJaD 9í kttlccte,meD einnte fannte 09 íifanDc <£Sbté utTtfaDtttaD,fem aiDut 
ft faet : íSnn I>oaD 2lttevtum Stroarenat píDoijf uv,fem allDtei f unna otD pana aD |f itia, 
!)eUDut cft 23pttaii oiD Sioof«D,pcn fce«g paD ccfe betur fagt,l)eUDut «n §>ainD i í)inum 
fimtanDa $faíme,mcD í>cjfum JDtDum: £Dtottenn,í)oet fcetaD bwa i jjtnne $iaílt* 
*ÖmD,«Dur Ijoct munljoijlajt uppcvt {m'nu l)cilaga giallc ? «£>ann fai eD fvamgeinöuc 
Rccf iaué og gietev t iett og talat ©aiiletfann mt af <£)tarta, \)\>tx cD ecfe foiEfnmlcga 
inalct meD ftm 5utiðU,oð íJíaaunga fijnum ccf«rtilItðieveV/Oð.leðð»r fijnum ^aiunga 
<cf«rt lajtlígt til/l)v>ev l)an I'ciDet I)ica fiet 5)in illgiatna,«n i^eiDtc l)«fur biií ðuDbva-DDa/ 
bcv í)cmn focv jtjntim 9cc«unða,09 fv>ijfur ^an ecfe,I)oct t)an giefut ecfc ^iewt uppcw 
Öfur,og tefurccfe «Ðíwtu,pfer í)ift faf laufa , f)V»«t «d þetta gietct/I)ann mun ftoDug» 
*it blilfa ajfcnnlega. S'jtcD nu ^ict/fo fem i eDtum ©peíglc,f)oet ncnn fieim b»t je l)attt<* 
itíumáD v>«to,fcm tiettílcgactutilficffa ^öttoDfaupé bwnet: <£nn bilie ?Kenn ^aD«t 

bcpva, Jjcfl I)epveD po, cf;vifinct 25í«nn, t)\KV cD uvDu-Snöalof fejTa aunia 5Jíann$,et 
1 ^cirtDitDti föomfœtcD meD almennelegum Sðwninðe : ^5inDeD /£)anné ^etiDuv Og 
^cctuv, fagDe ^onunðtivenn, Dg ^aftcD ^enum 3 £in <ptftu «^pvfuv, fyax «Ð<uu . 
^e'voCp Dg Satrna ©rtljftvmi. í£cfe favfegmavgtaD fl'ð»a of ^flu §ert)c?nunð* 
Gtéftar \íanDc,"paD et noog,fem m« jícnDut : 51D íþat ©ie Dp Dg ^aiia ©mjjtran, 
^9 nteir oantatofé þat>,aí> »atají|)cIoijtc,f)clíDutenn aDfietecfe'nœttegietum f)oet* 
fubeittpaDfte: íþeifepefa!le®íaDut\)atecfccinajta »ttefeii/TOt íövmDfaupcnu,I)ellD* 
egvav l)onimi i SJJprfoajtofu fajiaD ; @omunu og allet p«it,et ecfe etu ScfuDtjt* 
Ji'cctum9íiettla , tið^-pvtle ff riÐDer,{>«it munu ecf « einungié tPtvef net terDa fvot 2lug# 
^c^uDð/og^tpvfleifafjannéí^ijvtat/a.^efJ.i.^ellDutog t eilijfum SUDc btena 
Jcd §>ieflenum og ellum f)annó Sltum, $>cgat 3ftael f)eptDe , ap ©uDé DíeiDeí 
r e u i ^)ot«b,na > t eearocaleD vsat tvtgiefcD / f cvt pvísDDuji feiv fpv«t €llD«niun, ojj 
**tDu ecfe \m aDscanga ; €r\ f)paD munoetDa Jiegat 9>eiDctefuttil aDbtena 

fí f f f *M X / «41 -Suítugofla ag ft>vfia 

«lft til wDfta ^efoijtia t>ftt f»eím,ec aalta anaD 9tocDu,en aD bcioota petta gég^j' 
09 öDcuDuftfio allDcet 8fbcotanci,eDuc fcepnftuum,aD afptmnap\utnii®uDö ©o«' # 
«t gocptenujtu ? SllDucen fnette ccf c ©pbtngci/lío gctítu í>eír eí ftaDeft oD f t co l> a n tv , 
€nn l)t>ilijf mun peítca JÖfraun oecDa, fem i ^efotjtié ©i»e oelltaft numu fccct'etij' 
€ilijfDtil annatac?$ac fi)tetmijnetelífanleöet,nc«eDtil,aD fnetðieteD pDac Utoal* 
ninau toifiV.^et. 1. SElceDeft ©r ottne 3«fu £()ciíto,ðiotn. 1 3. tþaD ec í-anné ERiett' 
lotte ; 3f lceDed *&etíf cn)Da SXiettlcet:íme,€pl).6. 3f lceDeft íöconiu §cwacennac o9 
áCicecleifanð, it 5£í)eff. 5. ©0 aD ÍXú oecDugec oecDeD i £ambftn$ SöcmDfaupe $ 
ftanDa ftame focet @uDe,iff cíjDDet biectu 2ijn*Æl«ot,fem'«cu 91 iettlcetinðae l)eilcígtð/ 

Slpoc. 19. ^cíccaceílijfu§acfcellDat/9iefeof<5©uDaDnioota, 
f»cer3efuftjné <Sonat Dijcmceta S8Í00.D 09 §ot* 

pienufhi , 21 «Ðí € 9f. 

Zuttuwíta n fyxfta <3utmuftoð epíer HtíuíUí ift 

©uDfpíalltD , 3oí>. 4. €ap. 

tyan Sijnta. Spar our eíft áfrnðfr ©tatotr,{j»er$ @ottur u& 
fuvf ur ícn tií (Caperttanm. ^pcnt?an (jet)rt>e Í>a0,aö 5efu$ rW 
fonteft af ©t)o.tn0a'2ani>e í ©altíoe nm, foor f)ft tíí í)ftS,ca. baD 
()aft,í>at> í)an fccre ofaft oo, íccf uaoe © oir baftS-jtotab l)au oar ao 
meftu Oauðnr. $>ot fagOe 3efu$ tií í)aft& : 9cema aO jfter ítotef 
í&eírn oo, ©toormerf e,trn?eö feier ecfe. $otta^9)eatmrefl fagOe tií Í)tí6<' 
^erra, far {m ofaft otour eft ©onttr mtnanOaft. ^efné faaOe bomtn 1 
í»at : Sar ott,©onur £tft íífer. £)a, $cV.0uren trtvDe peim £>tOunt 
3efu£ fagOe t)onum,ocj ajecr* paOan. <£ft í?ot eO \mm foor ofamt cpf' 
er, cjeínau í)antt$ $>ienatari moote ()onum,f uútttjtorou fomm ( W 
íanoe : ©onttr tnnn íifer. Jpan fpurOe ^cn Jntr aO, at ()oeriunt Xijttt^ 
JKtö í)onum ()efOe batnab,oa Detr focjOu bottum: 30iccr mít ítomtDtJ 
©tunOu t)oarf frm ponum ^aíIOann. $>ca f ormer cte Saotremt/ ito 
fcaO oar um ^aft í£ijma,cn í)oerium al> 3eftt6 bafoe facjt, ©onnr^tnn 
ttfer : £)a í)amt trtvoe, 03 aíít í)attné ^eima»Sooít 

€rorMum. 

pafe ecftecfai'aenngeoneD?@oftDu Þett i ^()ínmðtMotDtlm\>iö'^Samfon/ <, ' 
f eit ()efDu cœDeD ©attu (>anö ? 3uD. 14. £ð eg »N fe9»« ': 2iö Sctoetl et e"J 

p«» ftecfate,f\>i f>un fifltat f aD SeoneD af ^pne 3"Oa,ec þtfur ()innfc«9 a |J 

©Í9UC unneD/fem um SiDtxc be»)cft ^efuc. fyvi lijfec 6ann bíefjaDuc, ec ^in canwP 

fctepue píí> t;ann , enu Ijíwn faflDe : ^ona , mifel.ec ýijn íc«>« , pecoe þitt eP tíV 

P 


éjrter Sriniíaf ». «4* 

fem j$u Dííf. SrnntDum « aOt meflutegt, fcm fctflbe og ^eífairenti, «Watt&.i7.€f 
g«í>cfDuD $rn> fofem eitt ^uftavDá $orn , $aum^^ gt$& 
M JwD.ann ofl l)ijnð«D / 09 þaD mun fceva fuj, ecfevt tuun pDur omesuUðt Mi'aV 
£\>ab\)el!Dur ícwpm, a& \>íec fcm £0 bœDe Ptlium trroa, 03 trroum cn S&rijtum/aD 
J'tr ccfc fonum ellu til 93eðar fomeD, fem \>iev gwrnunfl ? $>at liðgur ©pat til, JjaD 
wmá fcm $reífarenn fagDc gctrefoeínunum , er freir aDfpurDu t)ann, J3v>if»eiv fjefDu eí 
ftietaD wttefeD ^ronglraeina iefulenn , íjanri fagDc: cjjecyia t)Dar $t\i>arleofu; ög 
íörerfctM/aDj&cffa Ijeilaga íÐað$'§ejfte,ðiefur otóvDfof tiUDtala framar ()ievum, 
tot afíöœwe^onung^íDlannruitf/^aBWIeflaf frönumt\>enntf)UöleiDa. 1. QSeiflei* 
h £nv>arennar, 09. feenav gromfer. 2. ©uD$ ©iœDjf u i Jwi, aD efla í)ana. 
©qjrf ofí l)iet tíi ttcqDuðe gaDer , foretSefum 0)vifhtm,2{men. 

\>ev aD \)eveD &afc$ottunsí*®aDur J>effe,etu matflM Öttut ot : Stjfujt er f>t\u 
ra $DiCÍnmg,at> mitíe í)9ðfiiu , cv cctía tyann fceteD (>afa eift af #eroDií Sþícnur* 
uin,^ijafn\)elfo«t)eroD^v)cereecfe^onunður/ IjellD* 8iooríung$<£>efbinðt 
Mhirn , ^(UDaríjanfofoncfnDurafnjnum, oflfoeDrumeptevfccim , fofcmaö lcfaet 
[ííob SJarcum i ftotta £apit. £>ð (jefur fjatí £m cnn efa ©pDingur \>crcD, (>\>i ©DDinga 
^ioonujluogöiDum lietft ^efoDeí fplgia:' €mt J>o l)ann ©pDituuit wcre, tgl>eprt 
ÍKfDe ©poaDoomana um Sleífiam, oa af 3efu, JjaD (>an giorDe £au <2Ber f , fem eingenn 
funeaD gieta, ^aVfaft^ancimifeDuut ()aneDurl)aná SœrDoom, \>eðtta J)\>etól)an\>at 

h epter'ftjnu ©paimannéSmbœttei^eimen fenDut : ©0 geinðut J>aD.meiöumaf 
ofó : <2>icr erum jf ijrDer, v>íer erum i €l)rijlennDoomenum uppa(Der,\>ier funum aD píl* 
ia \>om Ó3arna^cBrDoom,ofl furaer \>ita aD gíora ©rcin on fyenum , mebftUPortiaSBiD* 
utf icninau,enn Imrfu aD raptut $nt>aveVffiir fie tijfur i £>iavtanu (>icn allmerðtun, 
fraDftjncftiSijfcvniá £cmtuuum , peðar ©uDcu apeljfaframpferaHaíXute, feðat 
^ungwlWW cn tíl aD ðiefa í)aní .SJliísierDer , os gíera gptt í)inum \)0(aDa ,£aÐ tljn^ 
lutr í)otiDeD oi aD frofífcjla , os i ^rofébuvDenum ^cgar aU inanníeð í)ioalp et wte. 
©rotíen^ati^dúd J^at ^etta }!teDe , ^aDttar Ii)ti(l93cevoð(iððut bittumíþtjos*- 
Híanna'Æeib ftcö ^eitte jloovu 35cvð<£apernaum, ^arsievDe3«fu*ÞaDmifia^rapf 
ta^erf/er^amtfnew^atne i ^ijn , J>aD v>ar ()íD fprflaer íjan flietDeij3eim©taD : 
í>ettat)efur^onunðí*fflíaDuren ^eprt canefa,os ^\)ileitar ^atm ®rottené.^)iaalp* 
^^riil Bo ecf e nema til li jf l)aralcðtat 2lDjloDav,af f\)i l)ann«,©onat ^ícpD trepnsDe «ö 
^nuni ; <£n íuifiíi raeit lcn ()enutu oa f*x>i, aD brwf a í etta ^vapta^evf ftev oð ftjnum 
W anulcstar í)eil jitbootat , fvM ícn et l)tnw ttette Slttejf tur ^vapta^erf ana, o$ fw« 
Jil8«influr.íÐrottettí , nar ftanh síevDe ^au , annaDf)\)ert fpveCficrtlfan jlfl / «Dur ftjna 
* ^ojWla : Sn,©uD noaDe ofaaD \>i«v erum cíné IpnDer 09 peffe ^ottuitflíi® aDtit \>at ; 
^■eBatlöféiijDutfltlaD ellu fpifem2ijf()amanum\)tDtMjfuv , |>cat)orDum \)ietecfefo 
^ies um ©aalen«/ 09 Uitum ei€()vi(ié, j afnocl {?o aílt &efuDeD fte fivof t, aflt £iartaD 
«43 $uttttða|totfj fi>r|l«®ttnnt>«g 

peift,fcctt í>Picfi« óð aHt tií 3(ia fte par eí nema <5att, átaun, íöcniac og tycotc : 08»*? 
leítum panfyfegie «g/ef ofé bteftuc nocf uD af 98«ta[IDat SJiunum, pegat v>icr fifof & cr ' 
um,pegac ofé bteftut 21 totriu oota/ncrc oiec offoof tct erum,og DlotngetiDeft lijDuni,09 
toier cigumfo aD gíera; íj)t<i (>an ec Sföeiftacc tií aD fcjonlpa, ogooc í)iotíp fiemucfro 5 
©rottne,ftm ff apaD bcfuc #imen og ^ecö: €nnDlcita©uDé9lijfí«oð()an«9viett' 
fcctié,p^c«cummcc fo tregectií, jafm>el£opaD fteí>aDeina..femecomi(|"anDe,^oigierD' - 
um toiec fo/pcw munDe ofé adt anaD til leggiaft,og fegieD miecboaO ec oocce §cvt> pa bct' 
ucboutaOerí ÞeffaÆonuhgémané? £an befttc aD oíjfu.£>efDingei>eceD. 'iftocf cec cttl* 
l)an()afeoeceD ()in fame og €f)ufa,fca eD onr SírmaDur £etoDié/ ! boecéÍ?oiria Sobatifl 
aO ftjDan eptecfplgDC Cbtifto af @alí(cea,og ^íoonaDe benum ; Órj et peicca ©cttta «cf « 
Dlijfícg ()iec ftenDut um'J> ena SÐIan fijDafi, aD bann ()afe tcroaD og allt baiíépeima 
goolf. €n fpcecpoí,aD ()an oac «9íaftat*3JcaDut , ennum€í)ti{t b«fut ban ecfe eDtm 
wijfe nieint/oellDuccnn urnení ©pomiati , fofent <£ltani,£(ifceum og aDra foDDan,pcd 
oill f)aíí aD SDrotteri fome ofan tneD fiec. íþeffe ec flijfra $ug(a $egimD,aD jafnuct p> 
fvám tigðe ntif eD cu,Di(ia Jjeir lotfa fig oícDa framac eDcum íSJíenum. £iné oat Saftué 
©anifunDu«|)efDitig« (pnDut,f)oer eDi>ar feniuSBocgác^aDuc/f^an beiDDe ©rotteil 
aD foma meD ftec/og (eggia £onD pfcr S)oottut ftjna,fo fcmbah giccteecf e reift pana af 
OauDum ftarlcíður, ogbcfurbann po ain efa beprt pettaSDceme: <2mttpo©rotíctm 
liete faD eptcr beiiunt/fiai befur þ aö ei pereD pefó oegna, belíDt aD pari gterDe paD riiif ía 
Æraptaoerf í ^ugfpnfotnargra/crifprfturie DairuDubað. .fmrfu lijf t ec pma9ía< 
amanbinum<Spr(enDffa ?<Ec (SíífamébauD benum r»D poo fta fto fimtm i 2lne 3ior< 
0an,a.9l<g.s. tyaftcauf baribuct i 3kíDe<@oip, 03 fagDeft meintl>afa/aD barimunD« 
fcafa f omeD m ti( fijit/og aif aííaD 9íafn £)coít«fié ^uDö fijné : £>an ícit m ^trDingac 
ft)nar,en ccf « a» fni lijf praia,J?copp. ^cf e gierDe fo bihÆaitaaniff a,ccf e bin blooDfaKí 
fht>fa,ecfebinírblinDU/er fawtpiD <35egenog feííuÐu; ^c*ca@onuiíDavMDt$ mpff' 
unapuocfur,«0íattf).2o. $effetbeiDDu unt€f)rifti«f)iaiIp,fofemaDtaíDlnujfu, |joí 
þiit cuttu «i ntiflum ^crallDar $luD /tie ^icDingum aD trepfía : Dg ©uDg»a;fe oíec 
i»ií(Duinogpccfiaj3aD,aDaller erumofer íörottcnö íþurfa^eíí. €cfe gat ^acimati 
faftaD af ft'ec £ijfpccttne,nti ()an«míf(a ©ulleog ^ilfce : €cfegatSjccpiaé^onunguC 
ba , ttficc«&cilfunameDal(cefineS)íaft : Dgei qat pe'ffe^onung^9)iaDurtcfcDJfellD» / 
una fcca^pne ftjnum, anarí l)cfDe í)an ecf c tif Sbrifuun f omcD :€ti wif tuftjDuc funutn 
oicraDaufaofé^rnjna , enn ^tmacoeifcna ocDfafatmatgoptpaD^)ecfingatIepfc,ec 
Piet befum, bccDe ai ©nöe og ftcolfmn ofr : 31 fiatlfum ofé i Jot,aD oiet f eHítm ofí ecfetc 
omaattugt/tKct aO Dff um geingut,enn m ©uDe i poi , aDoiec tcepftum benunt fo lijteD/ 
^egarmatHeg^iatlperme. €ní;oaDer^o2)?aDurcn ? €in&ufctttitai\, poereOfieft 
um ftunDatfafet,ení)ocrf2 fíjoatí, fegiet 3acob : |)oaD er QJijritce fcemucenenut ^te ? 
cBetDut tcf cD af£oi Sfne til nocfut é «i8ecfé ? fegict iörottcri í)t'at<£jecf)ie[em/ €np. 1 $ 

Dg l)PaO«c m ^mi ^m^m^ utvfeni \U\\ttí er ^fuc. ,,nema aD upp; . ■ <£|>fcv£tiíiiíflíi$. 644 

|Jððt>fl|l og i €í(í)e bcefíafr. JftMtunguteiUf ?£ðpptafanbe cr $.aDttt,oð ecfe ftetfuc 
^u-v-jieftac pcivca evu £ollD,oð ecf c 2íiiDí,feðiec $)votteft otD fitt §eétE,€f-3i. £c 
J«c n-epftu Beffuui ^ofDingta frntuav cn ©uDe ftjnum : DghoaD (FpllDu petcpatœtf* 
jPptt fiaaífa ftg, fem lcanatum ecu mine moutav : €n QBantvaufieD ót ©uDe f iemuv af 
P&i,aD Söjeti ceiDDu fjg ccf e uppavhaií, £ cgat oef gíecf^eKDuc uppcn ftoilfa ftð/Oð facDu 
goocnec fpcec Díeíe nfnu. Síftefj ertt ooanec poi,aD moa t <2Bonene «t moote eDuc fcamac 
^on.eitié oð Slhcaham, 9vom.4. 'Siec oilium ftm eittboevt SHcDal fpcec Síttðumtm , 
crwcc moa ff ulum , eitié oö fccíjé .ftonunð^íaDuc : «£)aií bciDDe Í-Dvotten aD fata of* 
ðn oö lcefna iíDon fin:$ÍDfeiíu oacfcac nomiv$rtoac^#chicohenum, en mt'eðfo 
jetfuc: eoecutw oiecoöoafiunDumefapcfavnet , jafnoel&ooieveeloitum,aD@ U D 
Jffe $ufunD <2Jeigc til aD hicaípa , í aVcc paD fo fem oiec eilium (Frifa hinum aloijfa eití 
Jttcuta fpr<c,r)oecnen hati l>ícalpa fF u(e, 3 $utvoiDvenu,biDium eiev utn 9tegn,t 9Ugn» 
««u um $uvf,en ecf e fo um ®uD$ <£lcf]an,t Dffoof nunum umSall Doina oovca , entt 
<cfe tim ©uD$ 2fDftoD ca mootefc cim, i©h»fDoomcnumum £cilftiboot,enecfe fomiea 
m\ ípolenmðf De : Soungt etf ccwboi , aDeg fcðie^aDftci«aí>eDeD,poiaHtffalaf©uDe 
Fð«i«/«n fio ca EaD aD eeca meD poi moote, aD oiec fejhuu allce eorre Slhpððiu uppor 
^Ocotten,fuUeruððec fiefMD þan mune 6oi oel til QBeðac f oma : Sti oier eerDum ofcoí* 
jnmooDecoi flunDum,cf eiec ccfe ftcap bomhcpcDec oevöum;og £ aD fomieg,aD ofó oevD* 
wcStjfeDleitt ein$og„í_;íice,eiiu?og3ob, erhannfagDe, 3ob. 3. íþoigicfuröuDgioofeO 
jnutm mootlœtta, oaStifeD^cinvfem evtianðuvfuÐectil^oeccaSauDcneificmuc, 60 
gic t>tjDe eptec f)enum , fofctuf)UlDum gieftooo ? íþoilijf DcDoð ^ttðfanec pte|Tac 
^ootlCEteDoptíegawtaf fcim, fem jafnoel f)afa mocðutn f iertDt Oð ftpcft f)inac oeifu 
«enDucnac cmtf og 3o(> , ennfeim oerDuc cictteltga foacaDmeDDvDum€íipf)aíaf 
€l)tmau,ec f)an fagDe oiD þeúa &m Sffloin : mn m DauDlege oeca cicttlattace enit 
^uD?5Wun ©iaDuveti oeca f>veine ennoannéefapace? 'SBiececumhanóCBcvfJot 
JiegiarpaaSetcfieceD aamoDtepeimfemgtevDe paD?£»ac fpcececfectecaftaDDviÍDi 
Aootð.oanðcnum^ecn mijn,en aD ballDa fleDugt oifcará i ^öcenene, 1 hf!a. iv" vwul pau nœvve iemu Jurðttm,ieðianDe: J)erra ^acípii IJMn 
«c(£D(M,uc «Sn»n SlnDoft 5 Og mad fioo, aD pané $m hefj efift oiD þ au OcD,ec €briftuc 
^ Uip e : ticatum ofá ci faca miDuv en ^efjnm Seane. €i oifTc fean aD 3efué oac «9ícífiaá, 

V*M02(PtlaDe haniMiinhí «íra(Hiih«^rthiii'«Af*iii. iiiPn > <(S^«<¥im_tM..»..^ uz. I ,oicc_oitum,aD han cc«f@uDetotgeingcn, oiec ^ecf ium,aD f)aÁ ev aptuv ti(V)itucná 
JPP facen, og hefuv íKenunum (^aafuc gicfcD. €cfe þ\trf @ U D JCvaptaoecfen til fitftf . 

MV 9i(VUpa ofö/ fau«cu9ievD forer f)inaoantvrouDu / .fegtei;^ðufw$;^iVojeí tvwm, *45 *i)tíug«fca 'og fyrfía ©luiuoag 

09 fegiunfí m»a,ppi ttfa §m t>oc fo \>eif ca jiunDum, at) pter trmum «t nema bkx ttl* 

umoo, eíné 09 pefjet ©alilcei, «t ecfe tcroDu, nemaptitfceu^eifnoð^toofmevfc/ oð 
ftvojc fcm totcc eí finum til S5œní>ei>r|Tunat i lij^amlcðum^fnum^cnfeUumvietofí 
pfergiefna. <2anmt>cnct fomegn, «Dl)ungieret5irmcett« ©uDé uanmcttttugt, (effo 
mccttc at) DtDe fomaft) pm í)tm mctut ©uDé ^capt eptet @maíinunum ftjnum ; 
gctfíaðaríÖrotten/Bací). 8. fcfliant>e : 2lfpt>i, aDpWcrf»fDatilcgtiaugumÞ<(T« 
tfoolf é,jf »!ID< paD f>ca ma furbanícflt i mijnum Slugtwtt ? SBiturii wet <cf e,aD fiefé itcec 
totet ctum ©uDc, pefé meite f)ofum : t>iet<Smecf epterf omanDe 2l!lDar, enn nu etum t>i«t 
genumalí&tei na?t,eni^tofét)utDcnum., ef\>ietberum<£f)tifti £>f tiettelega. ©egieD 
tmcr, giorer ©uD pco illa t>iD ofé , aD (>an fearar ofé ut af oa ftunDum, ncev túet biDiunt 
nm þ ctía tijmpnlego,til pefé aD auf a ofé £crona,eg fefla £iatta t>ott t>iD paD eilijfa,ftú 
Pieteigum UtngfHiDaD bma ? íþeðatíÖtottennumataDí pcfJumSJiannenteDfuliri 
^ctnpent fIu,£oo fegiet £<ftcii : £>g SJíaDureti SnuDo $eún DrDum tt ^efuó «5agD< 
J)enum,Oð©<cf^þflDan. ©ocflDeft nú^cmal)ané,etífemucttDjeattijtt*mt>anDe/ 
l)nn tctJDgaDeftecfeum imD.£)oIID og £MoóD , pegatl)anf)afDefeing<D §cn>na, í)el(Duv 
reiDDe jtg einfallDlecia og m j fullu $raujr< uppco f)anóDtD,et I)an £0 ecf e pecf t« aD full'.i, 
cg t>alla mett en f>an fjcprt í)afDe,anaDf)t>ett jícwlf} , eDur af eDrum,fm \>otu i Setufalcm 
, <« í>cöttjDarDeg«num, oð.pm«r ecf« afc unDra, po©uDé^erntrepfief)entmi,l)t>«rium 
()an t fijnuCrDc er fptcr Stugunum afmoalaDur , l)\>err« áícaptnc f>an ct miDt i ^ettu* 
uncpi_um,Dffoofnunum,2fnðijten«, þviþca Jjau&eif eru,meðtia J> au alla £lute,fprcr 
^ati/fm f>au mcttttug öierer,etuó og^auíué : SþcgaráíonunðéíSJíaDj pefje fprjt ttn>De, 
f>« fiijttc (Mtí ftet ecf e í)«im aD nitia uttt ©on jiti,Þaraf mcimarfá $rn> f)anné,ÞaD eaí 
tim fieunDu ©ninD aD í)an jft)liD« toiÐ3efum,ÞaDft>arar litlurn §ijmaeptcr <£)art>«ige 
f)ia> ofé>ð <i f om l)an l)etm fprr «n aiíaré §)agé ept«t,«n 9)<guten et ei leingte en aVout 
etfagt: €inéeruogÞcit IpnDet , fcm tilfiuié etu bpggDer cvt Þ«n £i)rninðar>c|$teíii » 
Sion, €f.28 3'eium€()f!fium;<|)eivmjtafúvccfemieg, f<giet©pcomaDuven; íþeír 
^aupaecfemeDlþioofnum ti! aD fi<l«,ecf e taf a fjeic til fcrtnijtta ÖícwDa eíné ogSlc^aé/ 
€f.7-Si giera í eir ©ambanD t»ÍD íöauDann, nie ©oattmatí vmD ^)clv>ijt<D mcD mnu'" 
Stií)laufa,í£fa.28. -$)cllD) bijDa ^eir epter 5)vottnc,ft9rfia ^)uga |in,oð eignajt <Sai!'t 
íijnaci íþolenmoeDc^uc.a 1. Oq fatcD fter tcmur.petta ^ugatfat , t' I)enum et 
fulloarcn , ogSbvifíutaDfullu mpuDaDut. Dg ()»«« jTollba cg bellDur fljtauiiec? 
S)tottín,ef í»u p cerer reiDur ; ?>o cð uppf)efoemiðm«D (£Dom,cinó og Qtmú,fiQ boflð* 
mict ^)f«iDuf mcDaí @tíar nana,í>a munDcr pu f a jra miet ofatí í>aDan,Ol>aD.e.4. 0<i 
()\>«rt oífia fcir clíta mig/ncef ^u crt natDugur,nema aD ^ijnum §ootum ? #t>erra Sf & 
«D SecDen «r , ogallar íþíooDet nar aa f)ene fprct ^iet fo ftít 93atné«£)tope i Síufu,^ 
ti! <g ffcmur liggia,f ar t>il eg fulferuggj bn>a,par t>il cg l>ceDa aD ellum fn'jnum og \\\W 
um Coinutn,par \>i! cg ^rotteiié bijDa, og patDecita fjanéQJcðu^a mun()aii uPl' 

l)«pa mig ;«S)enumfu2of,í5)ijvD 09 ^eiDut aD <i(ijfu,?imtn, <Öo«t nu wtalaD «t° gpíer $vinit«tí*. 646 

^<iFleifa$rn>'ar<íiar cg f)ciiar Cfltnq^ptcrfolð^t í)ib fljbatMteg f>tec um ab taía, 
; ©ubfpíaliamaDurcfifcgier/Í^ butt 
1 ©ali!ccam,fcm þan f)afe ficalfut \>itnaD,aD SpcomaDut t>efoc et QBirDiiigu i fijnu $eD* 
ur*$anDe, SDiátéct ballDa, aD #at meD fic $ajar«I> meint, fem uar ^ooflur^erD 
3)rottenné,og fo er ^unf«0uDftico3)íatt^œum/€ap.i3. €nn £effc$3orgt>ar ogfo 
i©ati(cca,|toigieturí>aD einSDeíSuDcta eDur ©pDinga^CanD \>ereD,()\>ar fyannfceDDuc 
t>at : 'ánn l)\)ernennfemf\)ier\)areD/pcoreiftebann fram l)ico I)inne\>antrroubu9fía$* 
aretf)t petta @inn,um í)wia®íattl)ccuð fijDarj!rifar,aD^aian^afeet gioutfarmorg 
"vaptaocrf fefum þeirta £tn>ar(ei)fu,og fcrDaDeft til <£ana,l*oer eDIco i peim^am 
anDfcn$,ec nefnDeft ©alifcea JpeiDingianna/pat lco og €apernaum ; ec tóac l)in fcijbajl.a 
$Öocg affeim tiju@toDum. íþetta€anD bpggDumacget £eiDingiat,Jjat \>otu $t)t* 
Uð og ©t)Doti/ftaöann \>at [>in cananiff a,et ÞrcptceptD SÐrottenn ; 3 Sapernaum \>ac 
•BunDraDé^efDingenn, l)\>cré §rn> fjann fo mieg þroofaDe. fyetta fiemur míer til 
aDprijfaf)anné febúrlega @i&Dflfui(N>i,aD fnctíutoof f)anntil pefðbfcffaDuC/aDlijtci 
til \>ot£eiDingianna,jafn\>el £0 fjahn fictilage \>cete fenDuttií föttapaDtaiSauDáaf 
£>wfe 3fcaelí. <£cf c er aö efa,aD ftau morgu $capta\>etf,et fjanu gierDc í (Eapcrna* 
Um,ec nefnDefí l)anné 35org,£ au f>afa fnvPcD morgum #eiDingia co éijffiní ^eg. (£ff 
lijtum nu til Dor/d&rijínec Sftenn, fmco \>oru Upptof SfyriftneboDfené f)ico ofé iforjt* 
unne,ogerfe\>arlm>flegaco moote tefeD feffare ©uDS @iof; QJoc SforiftennDoomue 
^ar oftfo miog í QJeif íctf a fram eptér 01IDunum,f fyefum \>icr,fcm nu lifum,og fo $eD* 
urog$or*$eDur\>orer tilfcefí funDeD/uDpaD er fa'ti fem ©cottenn fegietiSpterltjf* 
ingunne,^Jíattf).2 3 . ?JD ^imnari jfc fie lijf t SJlufl atDð^ornenu,f)\>ett aD einn toof 03 
(coDe iSJftc fljnu.m,b*ertaDet ^iDmiuflaaf©ccDtmum/ennfegac^aD\)c>: upp,erÍ>aD 
OiDjl«r(taaf'^(»U©refunum/'oð wrDur aDeinnc<£tf,fo*D Sualar £imenfení bwa 
fiec J)reiDur i ©reinum Jícf*. ©o l;efur nu ©uDeflt d>rí|tefega $cn> I)ico ofé, ftm í 
forfhtnne eí Dorum ncma lijteD ©œDe,jtoi ei íunnum oier "aD nepta í>\>i,aD ei bro^f>rifii 
OcD rijfugicga mca meDal. QSier &ofum fjeprtfjannö Æieriniriqar,l)anná ítrapta* 
*erf ,l)anné ^ijnu og 2>auDa,I>anné Uppcifu og £imna §er, fo aD Sefuð €&ri|hie 
[WfprcrSlugum afmaalaDur fcofðfefíur co meDal \>or, ei ftjDur cnn feim i ©alatía, 
guD gtcrfc,aD Por €()riflcnnDoonurr Jtar cpter auglijfie fifl * ^rwarennar Sloeptum 011 
^iccricifahó93crfum,fo \)ier f ecftumog finDum tíl,aD®uDé 9lijfe&œreinnel)icn ofc. 
wm\\)w* ecfe,aD íórottenn I)ufc fíabnccmfi i ntirnreaf ©alileœ ^Sorgum/fprreim 
J^nn f om tíl <£ana, par {)afDel)anncoDurgiort paD miffa ^raptauerf, er Ijanri fncre 
^atne i cgijn, fo fem f)ier aD framann ec imtgicteD,con efa til aD reöna I>t>arri Sl^ejtt ab 
jöofjac^enn ^efbufcert í^ar af,og ()\)aD pcim f)efoe i ^rtonne fram fareD,cnn ^aD mca 
Q^ X f\ iX a f() a une@v)are niD ^onungé*9)íannenh/aDI)ann eibafefunDeDfpcec fíer alit 
^ ^ffum^toifagDeþann : Wemtfíjþter©t(MD$tt^^ 

Ccfe. l;anntalfitccfetilf)ann< alleina, fjellDuctilallraf eicca fem ncolccgec ^octt, 6 47' ^afíugafta 03 fyvfta @ntnit>aij 

fofem bcnöanbettípef^Aö jafm>cl fo $eir nuDtcete fyaft oeðiw Jfeajjt4tottF(in(i/fpfr ttl 
©UDJpianamaDuren fegier,fa nceDu{tou famtccfe £t)i ^aiM)^ fprer £au gierí) 
ru,fm\>ar,aD trvi)a $aD fyafi we fío ftít foma jíi)lIDe,f)r>ar forer fyan 09 bijfaDc 3o&flö'/ 
cDur ricttara ab fcgia/Sobanií S(enfocinum til (Kirra. Sþanen frrepter ©uDéföDurtóíi 
©icrDjía einnen t>iD ofé/tíl aD \>ef ía t ofá §rrona 03 aDrar cf;riftelegar ©t>ðfiDer : £v>aD 
optlega (Iraffot Jjann i ofö ^anmöna, 35«narIcpfcD; SfoajctarlepfcD, ogi^Jpí^^ 
mceDcna, Jksar J)ann tafar piD ofé i ftjnu fyeilasa Orue ? .QSel'fie í ein'i fein lica Jh>i jSpty 
un til notfrav Sptertecftar 09 Umböctar Sijfevnefiné ; <£nn ®uD noaDe,ab jtóð&iti 
ci alltijD oi epterfplgia : ^SBier íjeprum (SJuDí DtD mcD SciDenDum oa (tunDuni,eúré 
0fl3fraclí@pncrcatu1Dlanna av<£pDemerfutine,o0po\)crDttr ofð.fofaatt vl SXroDa 
i Slnflíflcne, iafnocl f>o foún fte p aD <2B-erf fcecc,meD Í^erjit aD ©11D umjfier pau oum|f or* 
nu £prun 09 Jpiertun, fcm ecfe oa annann QÖeg bcpra nie trtoa t>ilia. Scfe fnereft 
£pf)raim tiI©uD*/fprr cnn I;ann vnn* tpptaDnvvfo fcni lijfat)uuilailfut,3^.3 1 . 'Gcff 
lieDc SRanaffeð l)enum<£prun,fpn\enn í)ann &ar beíflDur i^nsumSmni^iDjiun : 
€cfc í)lij&naDeft 3uDa Ijemint/fprr enn Ijann lcerDe jþaD.af SltmuDennei Jöabpfon- 
Ofl ecf e munDe Jjejfc J?onunðð*9JíaDur ftafa |f ipají \>iD OrD S)rottcnnð y nema foannó 
€>onur beftoc IciflcD DauDflrof ur i Qfapernatint : ©0 eper nuíörottenn £rn>na i Ærofá* 
burDcnum,oð erftaD.fflloala fannajl/aD 'paD fem ömefluUflterfpm^ennum/jwDec 
meguleðt fprer ©uDc : íþciut fent con. ©uD$ eru i £eimcnum , |>cím cr SÐíootlcrteD 
$itt ntcfla ÓrDfef til ijuðarmi!é,J> aD tef ur alian SÐufltor $ cittt fcnt ccfc ©uDc trcp|la/ 
enn f)önn fem reiDerfið uppat©uD,fann tetur ©rbttennoera fut -^iartanð Srauft 
ofl «£iutfl?iptc, {»0 aD Sijf 03 ©cnl oanntcgncfi>pefí gictur Sacob i fcanné ^Jiflifó i\ . 
€ap. fegianDe : £viHDeD fcaD fprer $nn tuefía SegmtD, íörcebup mijncr, fo opt fertf 
picrratcDtímiöícgarSv^^iítingar/PitanDc^aD/aDSíepnjla pbar Srawrwrfar íþolcn* 
mccD^na: ^>v»ar fprer wf ar l)un ^cvt íþöícnttntceDcna? íþviaDToleinge fem pav cv 
5war*9leifíe t ^anajtnð ^iarto, f oct er f>ann ftUDrci oan ©uDé, bPcrfu lijteD fcttt 
^ann er,cnn ©utá ^raptur er aBDrei Iijtín,f b^n broe i (itlu,{>efé ocgna fullf ontnaft 

• l>annt ^rciiTUiPatnim/fað^cí^an fioalfur v>tt)^coí; íþatfprer ffrifarfcpöuDéíDía^ 
, ur fo fufíug(cg<t{)ier utntilDlomoeria, £ap.5. ^ier þroofum ofí af ^ermungunuifl/ 
fcgícr (jatt/OitanDe ^jermungenvcrfar íþoIeumceDC/«n íþoleítmceDen ^epnjluna/ettn 
SUpnjlvul QJoncna/Cfi^onenlœtur ei til @famarocrDa";-íþ\)iaD®ffa ©uDS ertot* 
l)ellti ^iertBm \)orunt/ fprcr Ijcilagan 2liiDa/fcm oféer giefen. ^)perncnn t^crfar nu 
^rmungcn íþoUnmcrDena/^iab I)\>ar cingen ^öernuing <r,farorfar ccfcat fþol^ 
fliaDcD/j^i \)cvfar íþoIenmcsDcn 'SKfpnfluna ; tltft Sicc^íam ifeomtng fíenDur (frifafy 

• % <E6tonic. 32. ?1D ©uD f)afc freiftaD Ijané fo aD íippff cwtt pvDi f)paD f>atl i@ine IrfMf 
t$4 fprcr foi,aD ©uD.oiflc fap ccfe, þv>t f)\>ar fprec ffpUCc t)M ccfe »ita f)\?aD nnv 
SJlancnum bijr,fcm Síanen ff apaD f>cfuv ? ^)ellDuraD Ijanu rcpnDe jtanlfan Oð, bvtö 

miflA ^tcpta l)an ^fDi(ciflfD,tiUD.i>fra ©uDí Silag/aDljannðtoofiQJoncfí^ít ^«f# mítt fc(intv>ctðíé/©ðfaíkn to<rear^ót«nniœö«ú Dtcenflund/Oð ERcpnftanu S8on* , 
<HNaD <SifFa ©uDé cr rctf>cllt i <£>ievtum i>orum : Óítev lijDum/Vítci* frcíftunfV/WCt 
Wimt, og trn>um pe i ellu pe{]u,f>eiaD \>icr elff um ()atju,f<ni ?ct;net efó,og \>ituuj,aD 
jjjttn pann €5en fcmfyanelfFarypannagnrljttnn. é)uDið©onm: eac fopfcrfotncnu t 
£ijfitimim,flD f)ðíí beiDDeaD f>tn fn>re DieiDefuir.SvaíeiFuc m.atte frcafÍeítafttff,cfí>aD 
Jfcre geDutfiné CBtítC/oa f o )>ac fyenum Siff'ann fómefln tilr>or f»nDugra,aD þatm 
pptíc díd £)auDan,oga.af ccfc upp,ft)rr esmpaD v>ac fuiifemnaD. <Ötet meD íjcfut 
jHmn paD afrefaD ofé;aDeiet f>afi el(Fum,aííer p>ir,fcm ai í)anö3í?afn viettc!caatrn)a, 
PbinD t p>t ec ittœrleífurcn/Ccfc ab tticr tlfFuDum ®uD, f)eIlDur «D fuulfuc íSuD. of* 
^ffaDcfeater 3oi)aneé, x.3oí)4. $ei (FpllDe fc« ecfe ©ffaíí til íyaM \>cra fe rijf ,t 
Jfó,aD uiev lijDum fraD nteD §ru> i>fi ^elenmctDc,fem í)aý on ofð leggur,til pcfö a P Htí,(; , 
Wnum lijfer i ^ínciificnue, fo eicv meD I>enum fagna tueigum i SMjvDcnne, íþegar 
jyrotteíi IjafDc nu^fearaD jþcfTum$8?aúe nocfuDl)arDIega,oaJ)ann gafpo ecfe upp aD 
pioiO/jafneeí^ofaD eare iQ3eiflíi6a/|iai eíií íjaií bleftaDur ccfe vetflecfeapena iijttí 
NanDc £eríÍ?eeif,'!)<llDur fegier (jaíí : gar $m,©onuc $>iii £ifet\ $at> DrD, fetu 
i^crtanum ftcnDmvgieturog nierft,£an Sifer £cill: £an fem plffe IjeaD tiísD ®í afi* 
cmimbioo/bannítecfte/aD ei muuDefiefTe SsftaDur fo polefimooDur cDur mruirfteifiir, 
[Mettt f)incananiíFa,fei tefur íjanecfcfcanwr fi>r:r fjenum. SSievf fjiec paD,cf)tiftcim 
paDnt'/ oö SDvottenu v>cít $ijmo og ©tunDer, ncer mcol er aD f)ioilpa, |>»i fveiftar 
l )anneinff'íóefer?ðíeðn frðm,foaD Svveam&votne ecfe : ^i'evfei,jafneel|>oecfefu)f* •Ovottne,p<xi mun fcan l)n<tgiafut£»va til pijné Slfallé^Uo. €cfevt fijuefegt^eD*. 

fcci f effe ^onung^SjíaDur tii fcefé,aD 5öarne fijnu munDe í)oolpeD \>erDa,og paD 
b rwft |)enum,er f)aír\>onaDc fjciift cpter,fem rav,aD ©rotten munDe fokvaft ofatm 
«ieD l)euum,/^o ttm\ bann ^effum DrDum;ct3«fii6fagDe. ©ceier cvu £eir fem ccfc 
'°a og tvwa |>o,fagDc ©rottenn eiD tl)otuam,af í>ei l)ann ci eillDemmi/uema f)ann 
J*'« «J f)enum,\>íer felinm í>«i fcela,er ^rapta^evf cnn fcou y en í)ítn Ealfár ofí enn 
' a jJ' e '«trV3>tim«» I)aft,oan |>efé,aD pKf fiaoum íiau : €cfe eiílÐu ^eifqcn alítíjD ^efí 

' J r w f)ica ©pDinðum,aD pcir fnerufr og t)vDu f)oolpper,f eir fpurDu,f)eert ?eifn fijn> 
[^P^aD pier lepfefl þ ctta ? íþegar ^an raf m |ai er fcliDu og f epptu t ^uficretui/Oa 
flierDe fo merg ^cifn oameDaí Jjeirra : íþeir leltuDu af í)enum cptec SJeifnc af 
^^ne/^gar ^an I)afDe n>tref eD ©icful þaíytt ÍDumbe ear,euc.ii. €i 
$49 < l Suttugafia" , 0ðflHaíi : @ttKub«í 

©9 trtmtm $o : 2fb fonnu eru^tapta^erfenn tiípefí stetb/ob <ffd 
J>aD ficttum t>ier berfega af þ cffu Söceme, fem nu er IjenDlaT) um : Spcjfe 3JiaDur-fom $ 
3efutn,af Jroi þann I>«prt íjafoe f> ap fem gtorDcft i Sana og annarftuDar,enn ccf e i pcirt* 
SJlciningu ifjjrjiunnc/ aD lcero€f>rijlenDoomenn aff)önum,cínéoð WceÐemu^enn j>í 
trwDe fyan þtim £>tDum,et Sefué fagDe Denum t lijff>amlcðum <£fnum,um íöata Öow 
ötftjnð,enn jljDan,et þan ftecf ab repnaíaDer^antrtDaDfjafDe^ca fegier ^cjctctir 2W 
£)an §rwaD £>afe,Dg Sllít $annð |Kima^ooif . SKeb fjocrrc $t» ? <£cfeaDf)anit 
tocrje ein almew lejjut €bpcttmaDut,í>eUDur SJleí fia$ 09 guflfare 43eimftné,£\M fomerfr 
erfetta £>rD,2(D $troa,opt(e8aí ðlitntnaune : íþetta íÐotöfeftiöar*93ctf,Dat ecf< 
^eHDurpDiúlaufl/^ab fom ^míotil «bbtDiaum2tjfí©iofí5)oottur ftnnqr,þaD UiDDC 
^unDraDéí^ðfDingiann til aDleita «£)ica(par jtjnumDauD*fnt>fa$ioon : QSícr fjefutrt 
-09 f cfic UnDur f)eptt,oá morg ennut fieire,loatum þ au fo (tprfia £iarta \>ort i §tn>nne/ 
aD allDrci öantrepflu'm pict l)onum,fem er fo t>íj$,fo öooDgiatn, 09 mautujjut, f)\>aD 
fem ofð fan til £anDaaD (>eta,f)elIDut gfeDiujtfi,fo fem ^etur ofáfeðicr,aD uiet f)tpg^ 
<r wrDum um Itjtenn £ijma, ef íþotf giwcfl , meb pmtélegum Scetjfrngum , fo aD 
Síepnjla^orrar^nDar PerDe funDenn miFfuDijrmccta-te,enn @uIlftnð,f)Mtt eD fot* 
seínður,09 BerDur £0 i <ElIDe repnt,til Sofð, 4í)eiDuré 09 SDijrDjar ; íþegar Sefuð <£f>riffc 
uð oerDur opennberaDur, (juerp ötct elj?uir», enn ftoaum fco ci, ()octn Dter riu ccfe jlofl' 
anDe, cnn £ ttroanDe m f)ann,$leDiunft mcD oumtcr Deíeðutn 09 Dtjvblegum SegunDe/ 
betanbetDtSBijtum ^Setblaun §rn>ar toocrar,f)&ettaDer Ooaíuí)iaalp* 
cn. •£)etlat niootanfte aD octDa/.une ofá SDtotten'altöbetiat Æonung* 
ur eílijfcar SDijrDar, fprer 3<fum <2[)tifluni,2l *&l £ -9?. 

Æflftttgaftaog anann ©unnufcag eptír Srmitatfo 

©uöfpinlleÐ , SJlctttí). 18. €«p. 

9 3eftt$ fagfce tií ttfia 2ccref\?eína. ^ímttrtrtjfe et* U)tt vtt> 
etn ^onuttð/fem retftiaDfílDetn'D pioom ftjtta : £)get-f)af» 
tooi tíí aí) ret^na/fom eiim fnrer í)amt/ fm eb íionum \>0 
ff iXíoumtr um tiju ^ufimD9>mtí)it,ennpai^amt öaföeí^f 
etge ti(,fem ^ann ^Uoemaííoa/feípaDe J^errann aö feíta 
í)aft,t)ané ^^fret)u,og fo S3<?rnen,oð aíít pnD í)ait cette, og b^rgn Pat' 
meö. énfot ^toon jiell fram, titbao bannoo^ jaaöe : ^af ^oíenn' 
imcfce t)tb míg,alít j?at C3 pter m'afíöa. (£nn ijerrann fot Sííttmur & 
^eim 5þíoon,og íiet ()amt lattfauu,oí| ðafí)e»mtm upp aífa ©eMtátttt* 

€n ^m í)an aíecf tt)t,fan()afteift áf ftjmmt ©am(a^»^íoonum/f^ 
eí> ^0num mtte ai> ðíaííí)a f)ithDra© ^etttnga/Jann fama (rattof^ 
í?att/ðveíp fyxtv ®m? ar ^tumt/ 09 fagDe.; 0íaííD pao ff,t£iiw 
<?l>fcr ftrtitttati*. «5« 

jfyfíbuðttr. íDgf?ané ©amíaaé--<)Moott ftefí frattt f ií $oota fjafiS, bctö 
wnoðfagtie : £af olefimccbe mb tttto,, fr>ía(ítff'aícaamabaf>ctr. 
<Sn ()mt Mdbe ccfe. Jpeííbnr foor bttrt , oo. ítct (jafttíöDbliffu, fccnna/ 
Jb t|t ()an ()afbe borgab fijna ©f utfo. €n f«m twné ©am.^ioonat 
fíttu f)t>ab ff febe, tttbtt pett tnioa, btnððwt- toíb/fomuoafunatevbuttt' 
itum Jp)etTa,aíít ()\>ab eb ðtovft f)afbe. &cn fctfíabe í)aft£.£evva cn han, 
|g fagbe ttí ()att$ ; $m f ííttv $>ioott , af ía J>cn Ufíb gaf cg fnev um>,af 
|t?t fju haUt tttta. .£t>evt boviubc f>íev pcn ccíe mt)fftmf0ittum ab t?eva 
totbfctn ©atttfag^.^toott , ííjfafem |>ab eð t>av £tev . mpflhtnfamut; i 
£)ðí)aú$ £m*a tar'o veibuv,og ofuvfeííbe l)aft^t)o(uvunum ,fjcnnðab 
ttí ()an()afDe borgab,afft^ab batt t>av fyonttm fft)ííbitðttv. 60 mttn 03 
ttttn í)ímnetínr ^aber ðfora t>tbt)btir ,ef ab fn>er ubarferttctvnfnvev' 
ðiefur ecre \x>t af .£tavta, ftjnum fövoobttv, banS Stogievbet. 
_ %, , €rovbtum. . 

ai> cr iFrífaD um 2íugu{tum5?ei;fara,aD pcn $at eitt ftft boo ein ^ifcÐare , fem U« 
íoniiflat ©fuUDeteptet jtg , aöbanö 5!rfur oanft&oerge n«;rre til Sucftungar, 
_ ^cu bafe.S\e»faren boDeD, aD faupa <Scengl)«ité til £anDa fter,£»iaD Umbogð'' 
ia © tioornarenar f)icnt cBofu fprer I;onum optlega : $cif nanDe par meD,aD fco 'SKaDur 
munDefoefníctUt>eceD í)afa,ec fjangat fio nocfurn $ijma fofeD, fo mif lum ©fuUöum 
t>afe:í : tyui í)«n fcm til Scctné tcf ur meir enn t)an foer goUDeD,()ann l)<fuc ScclfeD fcUt,og 
er $r*ll (>iiíé,fcm f>ann {futlDbunDcn cc: $ef« gietuc f)ínn otjfe , er l>ann fegiec: ©<» 
" cD b$gget fttt £n>émeD annaté ^ic , íjanit er (ijf uc £eint cr fafnar <Stcinum at> ®roi 
nune/ (ápr.21. <£nn $>rœ!left I>efur euisac ^ícaDer, nema ^cer fem í>ané ScaoarDtu: 
oill benum cpterlcBtd. «5>t>ernia fcm poi cc nu t>cottaD»ot at meDat,fcn tcfur f aDt>f* 
er,aDt)cra oföitturt>iDÍ)inn (toora |)itnené og 3íarDar ^onung/fcmcrfe farfaD t ub^ 
^otta aD ^fuUD ftnncccf e faf ia l)ana tncti 2ogum,ecf e tuorg Umfcif I>afatil2ítus* 
av, I>eUDur fann'aö oarpa Siifc oa <!5cníiiieilijfan<£líDna:t l>onutn {tocfnajt/ f>ww\t 
e,a ccf c í>octncn fco f ann aD l)afa ttocf ca 9too eDur ^oijtD, cr oeit fta of oittan oiD Uijt* 
ciií #ma, fofcm efcanDeDfegicr : .poer oiU oa;nta fiec <2BœrD oggnD, oeca ofattt* 
ut &o »iö ÖJuD 2 €ií þcfo eru jáo atler ^eir , er ei oilia titgiefa ftjnum lörootjur (>anntf 
^iiögiorDer,fo fem of<5 i peffa©agé €oangetio(>erlcga f iennt oetöut, af ()oennotet 
toennt í>ug(eiDa oilium. 1. «Ö»aD mifeD eg I>ocrncn (SuD ofé fyrergiefe. s. «poat> 
nttf «t> og ^octnen oict eiaum ^counganum aD ft>tctgicfa. 

Íitcotpaofó i ^efliu ©uDl>to:D(lunat ^otcnDe , ncabuge §aDec , fotet (jann , fem 
J&efuc betfttóD aUat ttorar <^ef tec. , tfinn ©on 3efum e()ti(ttun , 21 m « n. 
\- - ' ' ': ••• ••-v • . ^ , > , • ' . • - •;•::■' /• Utleðatngcn. 
©ððð2 ^ctftt 
£tiífu<jaífa 03 «n«íl @»nu&rtí 

toetfu naif et> at> ©ut> ofé femsiefe , toettuc etf e fuHfððt ; €f M<Sm loiffc 
opí fean fpntigabe/pai moftte fjanf an ff ie noctce gieta Í>oaD mifeö fjemun ti(aíe£ iKtul eD to« ce,en SDatoiD f allat paD omegulegt, et f)an fegíet : 45>toet jf il2 í)\>aD opc foafl 
fonDnat ? tootoilium totet n» fotft f)ugíeíDa , f)\>ilijf afi Siiett ©uD fjefur til \>or, mif lu eí 

r . - ri íí . ú£. h L^ m r^o ; rc\ r»*c.,. Æ.^a Íaíificcrre en fco/ec toicreigum pfet .öotúmQíinuííÐiituni / jtei ecfe f)efum \>iet jfapaD 
jtaU/en &an f>efut gíert ofé, fegiet SatoíD, $f. ioo. Dg #egac »iet f)dfDum jFotejt unDetf 
$ínDj?otaíí,og \>otum i fcaííé <28aI!De, p o& þefur f>an enDurlepfi of$,£toi Jjier etuD SBerDí 
feppter,fegier$auíué,i.£or. 6. gcFemeDfotgeingeIegum^lutum/®ulfeog(S9fftO 
í)eDDut meD Sefu €&tijli fáflaufuDíjtm«ta5SfooDe,^et*eD fjefurgíefeD ftg fiaufnat' 
©ialID fprer alla , og £ egat toier fo enDurlepfier toorum , f)efut I>ann fjelgaD ofé , f> oí 
©uDð^nDe&efurfallaD oföif)annð^ijngarD; gptfl i ^f iftnene , fú&ann Daglega í 
DtDenu og <Sacramentunum,fo toier erum ecf e toorer eigeíí fo fem ^>cwll aD DcDe f iemft/ 
ogjMD wtietttil \>or talat), femíötoítcn fag&e^iDfittgoDlf, <£fa. 44. Sþu ett minrt 
íþtcell 3ftaef , eg fyefefteífaDfig :€nn til I)toeté etum toiet p $ (f apaDer,ftelfaDer oð 
f allaDer ? £<f e til aDtoera jDiuIaufer, ^ellDut tií aD etfiDa,enn alftafijftnfaD jffenta 
eDut fpilla&ann* SJfte; £)Ilum*fof$ f)efut f)ann(itt^uuDi^enDutfeíngeD,fumum 
meí*a,fumummina,enalíetf)afa noog, p egatfiemut aD 3teifuingð(fapatí£)eigenum : 
íþioonfe|fe\)atflri)lIDuflut^onungenuín 10. íþufunD ^tomba , ^aDeru 60. fínnum 
«S)unDraD SþufunD Cromir, fetta \>ar eingen ©mca* ©f ullD ; €n £0 er £aD meita/fent 
©uD f>ef? ofé loanaD/fem er 8tjf fyame og @a*í , f)»ec ©uD ; |Poop i ÖnD\>etDu,epter finne 
SJ2pnD,í)^erf)anenDutiPoo'p, fptétfij;ið@onat?ölooDj-í)eildgte ^SBatn^Saúg^öet og 
Daglcga eiga fptet í)eilagan ánDa aD enDutnpafl eptet f>anö 9)ípnD, fem jþau jfapaD f>ef^ 
ur : €n gietum tiier nu fv>araD ® uDe pejfare fuie Dijtmc?tu ©f iepnu jafngooDte ? Sctingt 
er fro^p\)i / ef toierniootum ofóeiSulftingið. ^efDumöiettotafDaaeD'íiDÖfijtna^ 
©oaen,pctt \)otum Diet fo aD f afla jafngooDet,eun fjoetfu opt tyefúc nu jlettjt uppca \>ott 
©fijtnat^teDefijDan? 8íjfí)amenerf)inn o«Dte ^>attuc ootí ©fapnaDac , foetu 
íxcDc ©enfen og ^ati mcD @uDé 93looDe enDuríei)|í , *£)enDutnat autttm öiec aD btwfa 
til aD etftDa,margutf)efutlafltfcrtfamatímeD f)imim lata: ?ilaDf)ic«Ipa^caunga^ 
um, enn fumet hafa wottiettipat tiIaD meiDaþann. Slugun tilab |íaí SíumurcoÞeí^ 
tooIuDu @uDÖ,margur5efur jlungeD fau \Dt,pegar ofé (>efur gtefeHDtDfof þartil,enn 
ecf e ^egar ^au f)afa f)neij;laD ofé : S^run ecu ofö giefin tíf aD |>épra ® uDí DtD/^éim íccfa 
SJÍen fptet ^oi optlega / eií líwf a peim tipp fprer J&iegoomanum ; ©'umet fptet jf atnat^ 
legum DtDtcsDumogft'jíðlegu í)iale :9JJium og ^ungu fjofiun \>iet íeigtDtilaDlof^ 
©uD, ogaD ^ioalpa^íoaunganum / tiI aDtalaíðíaiIeScfiunnat, f)iná fo&útlaufa,oa 
þinínnDetfrtpcfta ; D tooc @mD ! Q3ettu ncnDugut, f>oaD matgra íþúfunp ^JJunDa 
@f uIID aD petta toecDe,moa coaDa,ecf e eina jla af Scegfetf anum tíl s 3œnarenar oó hf* 
gietDarenar, f>elIDur af fo matgte^anbtwíun Sungunnar, ©uDIajte, 9loog,8tj^/ 

€?PwD«ttm/íö«fíð«lfle/Ofl (\flv« p<ívveD^/U/ <r^pil(infl ^vWttuvmwr ■Uifuc f«» <£|>ter Srittlfattt. ' 

Ab/fo fent efevii $abf* ; W> eg foaemiev «cfe tif Dcöa, Jjbevíuilto otec F;onb!um mei> 
íejfa S£ia(iDbmD <S5c«lacennac,í>ac toiec tciootum optlega niDuc £aD ©udó SDlufiece, 
nieö oíjooffamceoðofficfannlegce Umaeinane, 09 ef |>av nu felluc |>oiliifuc Sloevtuc 
«f 2ijff)amanuni,l)0«eium oiec allDvei foavaD 'fcm»m,UKiv enn ^ioon pcffc fijnuni 10. 
ípufnnD^unD.um,5onDniun jjm ecfe af ©oaluime falfa ? 4>ofumoiev bvrófaD £i(* 
l)tuíginðarnac tií aD efffa©i»D 09 ottajt IjaumQStliann ti! áD ftunDa þaD f)onum lijf* 
av, <Sf pnfemena til aD cefa fig i £pt , fem oové goDuvé ev ? £>g «cf e mif íu IjellDuv ca 
moote I)enum,enn í)pev oDcum til <öf aÐa , 09 SíanDanum til íþioonuftu. 

D <í8ei ! O QJei ! jjoevfu Dircpt ecutn oíec ÞmfocfnevniDuv i Stfgvuú ©fu(íDana,ocj 
pccce f oaílt ðooDcagiaKDa oecDt,nema aD oiev afcccPtutnf an §íefiooD,ec ofé ec boDeií 
af einjftcevve 9cc»D, til aDbcetaallt Jjettafuílum SSootuutfOgfajcuin i((a meDfímffí 
Simfnav*@aKDeD, fcaD cc Scfu Dijvmceta Söloob , fem foveinfav ofé af ellum eovum 
<8t)tiDutn. £>fé ec oitanlegt, aD i í>eíloðu ?if tauefínö <Sacramento\>evDa f eimoKutn 
<Sfu(IDevnav uppgiefuav/ev {>aD oecDuglega meDtafa,eil fjoab fegiec^auíué um f)ina? 
<S«gi«v f)atl«cfe,c*D peiceteo9 Dcccfe ficttlfum fiec ©oom? $>aD erSovDccmingu : 
fegieD miev{KW,aD boeviu ntun peim 9agna ©cöttmaalané £3looD , er I)a(|Da {>aDfo 
fllmenneíegt,oð tcoDa ©uDé <öott unoev §ootunum? 9öiec oitutu, aD ^eilagur StuDe 
Upp(ijfeuefé,ogljeígacmeD fijnum Slfrgiofum : «£)annleiDcvpoa í alíatl ©atlleif a, ec 
fier (oata flíoocna af f)enum, í)aií ev ^antuc SívfleifDav oovvav ; €tl boevíttopt befum 
V)icc iiutnootftaDeöí)enum?^)oaD ttjDtfjofum i>iec5cp99t5an,í)oaDfraa|uluiuf)ofum 
\>ier mt fíocft fjan/meDttijéöitanDeSJcootgíocDumogíöoDocDa^cotumigiegtH^uDe/ 
09 íeiðeí>ipeimecfeaíl*lijten^ijma , wfÍunDutnpoectcvtmooteíSamoitlfurte/fo oiee 
bofutn mift ^caDena/og befDunt f>ana aD fullu mift,n«ma ©uDé foDucfeg ©iceDffa fjef* 

vuneb co moote ofé fortepuDunt <2>onum ; O9 af jþeffu fem nu ev fagt/fcm po er eítið* 
flíi ^Seigetl fjmffl"aðt,f>CB f atl fjoeré einé fauttpbranbc Sföané £>iavta aD Dœma,í)oevfu 
ntifeDaD @uDf)OnumDagleQa;ti(giefe. Snttboerium tilgicfuvbannpctt ., cDur()occict 
?ItfecD brrofav baun i Jtoi ? $>ab fíjnev ofé £eíteii : ^)ann 9í eifnafl ^iD tþíoona eij* 
l1 a; ©0 giovec^ann'b.Dofé/bamifaKacofétil Síeifningéfíapac / aDjtanDa©fil a» 
£ ) tDuu?,&iovDum oð^ugvennmgum; ©0 falíaDeöuD fiaalfuv 2lDam,ev fcatí fpn&í 
9aft l)afí>e,fo fallaDe í)atl ^inioe ^öovgar ®í<»ii fpvevSonam, fo ftefnDc (>ann ^)aoiD 
[U Díeifningéff apav fprcv ^atl)an ©paimaú/ fo ftefnDe í>an eKuSoolfe oa vf)o(lDtcf m 
^>egUmíÖvottcöó,meD ^reDifutt3of)annióffijrava, fofl«fnevf)annoféenn i JÖag 
Jf ^hmnt fuina ^i«naca/t;eiv bafa l)atlé ^lvefu t ^)enDununi,paD evu f)atlé $iju»8aga 
'OoDotD, toov ©eeDfiefiínð ev ff vtftiD 1 23oof oovvav ©amoitff u ; ^)oev f«m þetta toent 
famailbevvijan mun ttna ,aD b^ail ecf e einafla cv 10. íþufunD ^unDa ff pKDuguv, beKDuc 
^ðfomifeD camoote^oeviu SöoDovDe afÞeimtiju , evotevautumupp aDfpKa. ^mp 
voiöienn þcpve fetta nu fo opt , poa ctu þo «cf« allec fo limfev aa aD fatmafl oiö 

^fullDcna/OfiennfijöwvwD sialfHþoi paD ec «i ti(,«v giállDn ffal,6i«í fwlfum ofé: 1 : <»53 íuífusajtaoG anafi^nnu&ag 

!< 2BtD foDDon ©f un&fl*tyrioota brwf ar ()inn ciettloíuc ^onungut fo fettt nföfóðfofltt' 
*E)arDr<eD«,C>g ©f ipar 2(D ©elia $<o, íþeirra ifcmur £>g S5ern,C>g 2(llt £ua& pcj* 
€iga; ©o fellDe ©uD fitt $oolf $fracl/ ncer pett r»oni r)emim poctbtotner , Jxw utí' 
fpcoer SJíopfee" , fcgianDe : 32. «f)wnen ellíet einn SJÍaDur íþufunD Ttfwtf 
1$mn,og tueir refa io.tyufunD co ^lootta ? «fiiun ?o.D ei f c$ pegna,aDpetrrfl ^tfl 
l>efurfelltfco?$ar um fPartar$)aPiD/ fecjianDe : ^f.44. ^Ul)efur felltjmt gool* 
fprerecfert, ofl ei cobataft af feítraQíerDe; ©ofelur partnpcoefiiíDag, fcmci t>ilM 
(f ipci jí PiD íjðfié fcicttara Slmiiíingar , Jíegar ban Ieggur co í>co Ærofðeií, tef ur nf peim 
í)etlfnna / f(eirra^'oinum 09 SÖernum, f«m íjccmger af pwra<Scnlu,emö og SÖenja* 
mjné nf %mbi ; ©öiptet pca tijmafilcgrcSölefian, eDur giefut #0» t^allD Ðtíina 
fifici, aD ei jfule £eir netDo ^futfcODet iftcoíeitt ©ifie , einé 09 ^&arno, Sícfjab 09 3<to> 
foam,fem y><tr fellDur til aD giera illt , f)\>cria í)afi t)afDc £0 coour fpree jtg falfaD, og et 
JkiD ftoor @!tottefiö 9ícoD, aD r)ann brcitec pantQ \>iD ©pnDacan,(oDuunn I)aú Ijefur 
uppfpílt SJíccíer ©pnDafia. tyegar nu fo ber piD , pco trroe eg jflejrum fotne tíl #ugat , 
«D tijfra eitifé og $tnnan,og f urra ciné og ©n>fafi,og aD biDia tnj f>et]um auma $10011 : 
í>of ^olennmcvDe <3BiÐ 5JJ}ig,2ílít ©fnl €g $ict ©iallDa. ©ud gictfe, aD fcolfr<oíif< 
tœre frer ugre pw ofé, enn fjann nar l)ico (jenttm : <£nn I)t»aD ffHiltim i>ier pco gialIDa ? 
#v>aD c» fnauDur ft;rcr aD giefa ? $0 oíer lifDttm €ngla SifnaDe , m pú cier fuerunft 
til©uDé,í><0 crttmntoicraD jcota: £>ntjter tyioonar erum r>ier , auf f)cIlDur aD oiet 
fojum' f)inaniinnjlu ©pnD ofplconaD af ofö til. tþctta ct ^ttgaunen olleina, 21D 
•fkftafi ©c« Slumut % <þeim Sþtoon , Og @af ^onum Upp St'.fa ePuliDena. 3 
llppgiefefieer ell Smfningen, i ?»}pjíunfcmefie eii ^utlncegian, i €f)vijti^oclijfim ell 
griDpcrgmgen : €nn cc í)un pco allDeilið gicfené ? 2íD fenrtu, aD Poru leite,en Dijrt f)<f ý 
ur í;tm fojtaD porníöorgunar*50ian/pr'il)ann gaffittSijfrptfprerfijnaeattDe/^of). 
10. ©íui ^erra ^cfu ! cg í)itofrt til fcefó, er ©rotten fegier ft)rcrSJíttnn-(Sfajcc €ctP> 
15. Um ýcer í)ermungac,ec €alDceimunDulijDa,af feím SJícDið og ^críié.-ggjTo! 
íaDgiera,aD einn DauDfegur jfaí becDa Dijrntcetare enn ()ÍD bejta@uil : SeifnanDe p& 
v.teD ; ()t>íltjf} aDperDa mutiDe ©ritftleifeiDxM'tic'na, aD eiif«KanfmémunDe ct fait v>eri !rt 
fprer nocfuctCBecD. íSnn l)öaDDaratmit$Jíaíifpn Mt, miníörottcfi/aDfaDniaittí 
eicnDurlcpfa,nemamcDpijnu 551ooDc, O ! ©ttD. @o mifelpar 93rceDe^eDucfiní5/fo 
BtifeDfjanné 9íiettlcete,fo mifel ©tcrcD ©pnDacetiar, aD óin mt'nnjla ^ferfioon oarP 
ei Itnft mcD allrar QíeraHDarcnar 2(uD, og fo Diirmœt oar pcjfe-ef iepna , fem i 0nP' 
tcerDu »ac cpter ©uDe (íepu&, ^ac fpcec bar CBerallDarefiac ©fapare cöeralíDareno 1 
SpnDcr , og mco (>ier mcDal annara af ©tcécD SaufnacaialIDfiné tnacfa ^iingi' 
©f u(IDarefiar,f«m upp er fliefep. íþegar ©pnDacen nu fo fcamf iemur fpter ^cobc ^ 
etoelefi,míD congcuDu ^)tnrta,i ^tapte 3eftt §orí ienufíu, pca er (jenum UpPði^' 
v-tlé : íþvi t>*at fem cD.@pnDen pfet gncpfet , £at pfetgncefet pt> ^coDcfi mif íu' fratu^* 
€nnpieilijf Uppgief ? í)attn©af^)énumUppS(I(aefullDena , fegier S«)»en v ®° 4 fttiiu @ub rtb titetefa-Sltó9ierten«,|»eðae^«nn ec fci&(iifltUí,poi6r»far9litiiinfl# 
*HnfrffaOrbðpcMtU/ab pann fafie eorum ©onbum í £affmð SMrop/ogmíieJmr* 
*« <cf e aD eiljjfu minnaft : 21D í)ann giece ofð pœr fo ftartceflar,fem Sluftreö ec SBejteenu, 
$oaD fegiec pm íÐrottenn mtnn ; €c(ni talar utn,l)oecftt iijteD gocnernar gpUDe t 
frjnu Síuglite, Sfa.40. gialleD gibanuó munDe ecfe Duga til ab brenna, og ell pefð 
$)ijr munDuei precfoatiliöcenuefoorna: €nn J>u,eec ©ub,fem aUt petta n«gcc ecf e, 
h lcctucpiec ntfgiajtmjpDcanDe^cuið Scuc,þau jIecfoa€UD jþinarSHeiDe,pauDeig* 
k paD ©tculeDaf $íocDecnu,pau leggia SBenD ctt pann,fem £>iefulcnn t>unDeDf)ef» 
Ur ; ^u,fprer peerínm aDSþiooDernac eru ecfe meic enn QÖatnð^rope i 2lufu,og fo 
fctuí^úpti «Síet«ffc»Umt,j}uert cunœgDur meD einn gatmimpngenn og funDutfnof* 
oDann SinDa :•' £oat fptev ? €cfe fovec oovcat ^Dtunat ©fullD, fem aD jafneel ec 
©onb af eotce Sílfu, pcKDut fpter Sefu SölooD ; #oect eD teingeft eib ©pnDaean* 
Scoc i «Ket«flf«Henne oa ntootð iMDJjitt 9tiettlœ,te. tþegac ©cotten bcirlac Serufal* 
<muúiíiiua9*anecífíog$<cfinga^^^ í)oac 
er jm ©f ilnabar»'©f ccp,er eg gof pDar SföooDur ? €Dur l)oet et foMÍ mijnutn J?cmpa» 
nautitm,cregí)íf<felítpDut?€)iacj,piereruDfprecpDac Stcnngíœtingar |c(IDec,og fef* 
utn §c«if>DacfðoDac SíooDur,er !)uu ein lcutenn v Og £0 fegiec f>i.n eilijfa @i«D(f« 
fotet SDlunn fama @pc»mannð,ta(eb pab' fem ^ecufalem er f> ocfnanlegt,og preDif« 
eD f)«ne,aD pennat cufvacDaDur £ijtne fteuppfplltut/pennac SKcvmgiœte fie betalab, 
bun fjafe fcingeD teefalít af >£)enD« ©rottetmð fprer alfar f)ennar. ©pnDcr : $<iT* 
ttlíra l)iiggunacfamlegu(lu OcD,eru fo fem Slnngcnnguc til <öpoabootufinð um ()inn 

forjh tíítja^efiamcnteítuð ^Dwuav ^ceDifaea, 3of)anneiu ©fiícara. O ! mttm 
«6<rva 3efu; -*>ec peftie pa« ©ialíDeb lofeD?£toec nemaím @ub? £oec ebiooru 
^ollDe lijDauDebefucofðtpefailbannSiertoob afcefab,fem «r,§pc«rgiefningu ©unb» 
«nna,og eilijftSijf; íþefíe <c Slubur fnjnð SKijfið i ellu €oangelio,i)oecium þu$m 
Unguc ©ijcbðtennat,af einffiœcce SRcnD rotfcijtec tyegnumfcijnum : 9í«c oiec bepc* 
«m tSJlopfen fcefta ofð ©fuílDa peicta, ec Piec eigum ©ube ab gia(lba,f m moðlac 
^olIDeD/paD geinguc l)onum ecf c betuc f)icn ppi/f)ellDur enn Í)i0ð ftjnum eigenn í €o0e* 
Hievftine : ÍJjaD pill fcnta ta(a jjaD,f<m f>v>i ec £ocf nanlegt,en íjajta ctt íjaD/S>rott* 
efi,fo >aD peige,jtratja fab,fo faD prcere fig ecfe,ogna poi/peijnga ^aD^foJ&ej feij&e, 
eií. tala fijDann f> aD/ fem 3erufalem <c f> ocfnanlegt/ fcm ecaD ofð fte ell <öfu(IDenn 
uppflicfen,og lait ofð ecfe fafna peim fijDaú : Og ec ^aD fo tef-talaD um í>ib fprrá. 

€pterfi;(gec í>ib fijbaca meb fcoum Orbum «D l)ugl«tDa. ^ecten fegier : €n J>oi 
•Öun ©j í( jp' Ut,£itte ^)an €iií 2if eijnúm @amlagð*$þioouum/€r, Sjóawi Sítte 
5ID QMaiioa 100. ^<ninga,$>an ©ama 43anDtoof ^aft/^itcip $t)ccc ^ocrSar <g)en* 
uni/Og ©cgDe: ©iallD #kiD $>u €rtSDíiec ©follDugtir. €cf c efafl eg tim,aD feflt 
tonDe <tyoon íjefuc nœrfla blimgur,f)r«DDur, eg ffiacilfanDe peceD, feegac l)ann floob 
ícame fyux ^onungenmn/og fjeprbe f ab ^ac «\tt«,2lb e<liaí)aim <^i«ilfafi,^oinu V" 1 r r r — ■ m . - ' > i *«■»•■ »*« C * 1 w * ~ » * mZ JUÉ ■% 1»t ^ i*i wrftlt^** _^ * s _J_* k ***\ T * • ** -Z W Ww Æ M ■ * t **** «1 * r *V' ~ _- * ■ _ ~ í p *■_»__# ■ . , F y * u ▼ , _ h - - T_Bp>~ -.W • Tf _ — * ■_ — gr «w / ■ — Jt — ■*» m _____D __r_______i 

í>ahe Oð SBern,Ð>fl Sfift £oaD Sittc : £h Mc Síubmpf t PAtDe ttf < Wtttówi* 
fem panoar n>t af ©pnmum 9eingeh,og pah ftt) jm <3B«rPanaut ioiDfijPum íþrautuirt 
jtaDDan,fein frann ^ofbe (fetnu (ftDur t>vreD,f)enD(aDe!)annotDpann mpffunar.aul.. 
Jjud ncoDc oféaumagjícn : $«garoier lefumoort ©pnDa>?Kegiftur/og ©mwitffan 
tcfur aDIcmta ofétneD SD.inninou 30gierDanna,£ m tvtttmnftoierfprcr©uD/i>eirfettt 
nocfuD pprDa um eculu ftjna t€fi ©uD betre J>aD,aD oicrnuinutu folijtcDtíl paúT 
Wiplfunat/fegaröier eigum 9camngatumi aD mpjFuna,og fumcr ccfc nteira wMt 

SfJl ilr'«? I * . r * to<s ií? ,cf c *' eic f0 w^ð«f/f«tn ín-ifoat,f.ooruin fttmuut ai fjoerití 
Vlce,[a»afttafaÆtMttun ©pnDa fmna i ©fciptat>©toolnum, cnn «cu f>o parDfoijt* 
«Der,mt; funarlaufcr/bciptrcrfncr, og v>iíia ecfe í)iD alltít minnfta uppflicfa af fijnuut 
sXietre:Dg þttta ernufoa.m.nt / b'<eD< i ©PunDaí)c«mtum,ofl foi Uppaief 5SJ<i«oerfí 
í nn A? «r r ?ff mín raía í ,fll) /« ©tottcnn fcflicr,3[cr.2. 3 Sofum Stfoba fiinmv cr 
funDcD ^looD^mnaiíoíuÐnemín^íBlooDpiniia íaflaufu : Scfefarf cgaÐgrafaft 
jpter ■ *Jcflu,ppi paD etpfet ítíl^fllec ©rottenn : $u fegicr,pann erecfe faPIauáian 
rV UÍ ^ rt ^ ier ^ 01 ' 1 "" * il : € ð fcgic,jtt>,f)nnn <r faPlan^cflar Mm oillf nD ofgiert 
pafa : u> w £>mtttm fegtct Í)iaív2ucam : €f í>inn Q3rooDcrfpn,Dgarcö moote I>Íer,Ba. 
ytel ^anmog cf&ann i)Dtaft/*a, forícut íjenum .Mtupctt DprfaftaDfaUapannfcf* 
«nn vmD Jifl/fcm @,uD I)cfur jfipaD pter fafíaufann aD t)aÐDa? íþu feflíer,f)ann í}efur 
09 1 ©uDe t mootc brotcD/oD í>ann PiD mifl afðier&e,f)oaD Pteitutr paD oiD fcig ? ©iai 
tti ao j)U giorcr f>una©PpnDn,femet aD fpmgiefa ^onum ; ^oerectBufem óhnac* 
legann íþioon p<rm«t ? :^)ann ftenDuc og fellur fiinum ^crra,(cot f ier ei oerDa ^aD 
lem *pctte« lcuD, er pann fagDc : 43oaD (Paí f efíe ? ©ief fjijua ©efepter,((ttt ©uD 
tyDapoaDpangíera-affinne;€n faöcr ojjft,aÖ panntilgiífur l>enum í)dha^ccc^að 
pDrnft/^ter paD ©fem fprcc |ífl,aD apturpallDa þim^ nœr gaf I)anBier UtfiboD til 
«D fcf|afefuDDacftnar/nemafuft«t ^feroanD/ogcífler ©uDo SKictt aDfo:Pia?Sá 
W um fltera «Bícn fter ecfe fo ant oa ftunDum/beUDur laðtafinnfprcrgatnga,jafn\jeí 
po ap fltjft cetttaDgouigaf octtcn mootepoi fcm|>aDalmene[eaa ti(geiugur,^í ©rott* 
enn t>cfuvfagt : íblcíJeD peim fem pDut beíoa,cnn cefef einTfem beloa miet, ofl mun 
emgenn ofunDa pig afpoi/aDfata tíl^)eíoijtiðmeD pot ^)efnD er fuftalftfrcnöuDe, 
íf>u fegt«C^uö gtctuc tefeD fmn SKiett ncctOann oin,«nn efl «cP«,efl oil tafamcDaheö 
jwt. íþu SBttfpttingut/af f oiaD ^u ett oefcefl og oanmouttigut/OiUtuf ot pafa fta?rre 
SCtetrenn pum aímaittuge ? gnn ^aD ct fitt ecf t ofgtrtt aD tafa Binn Sliett íat fei« 
^)uD jl?pper njtium^ufiet i>o«tneh pgD giecf (>inum oonDa <þioon,2lD -Jbettah Ofur' 
feíIDe ^atr ^oeíurunum/íþar ^il^an £afDe SöorgaD íþap í)an <3Bat ©PnliDafl* 
ur : <^im ^relfarenn fcgiec f)ier ú^ertanum : ©o _íuu O9 SJíih £vmtt«i?ut SaDeí M íiera CBtD ^Dur^f 2ÍD ^tocr $Dar ©em€ih ^orergiefur €cfe«t 21f ^iart* ©ij"' 
in ^>rooDur cf)anó S»tí(iierDer. ©róttenn fegter : v&anné sOtíðgierDecpann t<( ( 

w «mga unDah / ftHap oill l;«n tilfliefnaí fwu/fama fegitc pann baf oiD S)cottehi>3 a 2«n^rtttT).^ ^íirBibíum feier/siD ©uD gpceröiefe £>fé ^ocar ŒFuííÐeirv©© 

^ím^icv^ccrðiefum^oruniéfulíDu^ðutum/^iliuíH i>icr{K«aD @uD foríatt* 
°f^D nocfruteite,o0«cfe'a& eilu ? €imuu {>aD raiDlcgt/fwi ■ í>in minfía <S5t)nD P.ifiur 
[iieiiijfrfir §orDa , uiingar,neíim f)tu» fie upp0iefe'tm og forlijfuD,í>t>i foi fem fjefíbut nílt 
"osmaileD/OðMrDur brotÍ«ður i einu í>an er fefucoiö elí,fí£icc ^acob : %u focíatuc 
©uDofá ein$ 00 Piér ^oaunsanum foríouum ; íþar ft)t*cr,cf picc pifium aD l)aú til/ 
BicfeofeaUar v>orav<SptiDcr,pai fyreraíe/um porum £3rooDuralfar fijnac. Jj)an©afs 
>&enuniUpp2ílla <SfuuDena,fefiicr í Sertanum i ©oeiðum túecaD Dceita; 2JHt eig* 
utu \>!crrtDuppðicf«,í)yeciu Sftafnc feinl)eitcc,f)Mr)uiijft fein J>aD Uðfluc ofö i <6£'ap«, 
faern ^faDa,DiMrDin0cDui-<^anja f«m t>icc í)(et«D l)efum,f>aD nwei 0pUDa, £aD 
ifat alít uppðiefa fpccv ©uDe faf ec,&ð mtm JjaD eiuðum í>eim pfðollDeD p" pf ia,fm pDuð*. 
H<\ buðlciDer,f)öaD mifcD l)onnm tioilfum íie af ©uDe uppðiefcD, <$ f)pat> \>arDar 
>iii0 unt .ÖPifDiHg Jfcjfa fPimiaiifa •Seime',pc0nr eð liooma einö oð ©ool i ðiijfe nujní 
SeDuc? 0ecmún f m«c'0Útvfpövid,|etct í)an fie ffpllDuguc aDtippgicfa lcnnaD gie oð 
t>fuliDsr,femf)annaiaÐeDtuin ? ífcac tiifiwae&aDccfetalaríörottennum §'Wt* 
Iðeimtuc t.píffum ©taD, f)dlDur f>ttt>fat f)ann £ctta ©amc i €ptíi'iijfiugunne til 
fl í> frfna ofö ©fpllDu »ota,i uppatefa «01 téðierDcrnac : €n £o öil eð pac um fe0ia : 
?ID cf piiin <SfullDní9iawuc er fo pefalUD l)an ecfe mot miffa paD fem pati cn fciec aD 
9ía]iöa,tKma f>aií f>at fprer rate i 2trmeoD 00 <3BD{œt)«,p ot fnjríar |>ier aD fóffe 3?ok 
efiuKeDePtD f)aíi,oð jafnceígicfafjeuumuppaHa ©PulíDena,efl)an mouianar&lifa,? 
ífij^ict cr uili&or0cD,e!lcfiar ertu fef uc i f)anó £)a\i\>a fprcr ©uDe,f \>i i)an cr {>a $urfa< . 
SíaDur,enn ®uD f)cfuc feingeD l;emnn fmn ðíiett til pefofcm pu þcfur ofmifeD. 

Síptttr munu SRcií fpt>cía,f)\>ert cí fie cicitoijflforer ©uDe, aD fisfia Svíctt fiít.fpcíí 
(Diiftciígu 'pfecoallDe, ot meote' peim f«m oféf>«fa ti(0íect?1l>actil íi'ððuc ©\>ar,aö 
P«ð ftofeft aD eijfu,ef ©íaDuc ncec eiðíiette fijuum a» ananC8«g,ellavcece«iSeðenoð 
^firvoííDiO af @.uDi tí((Fttífat> ^crolfDiííðferur -00 <ecP« <un Jpefé i»cr iO/fefum SKaxnqtf * 
Uitnié cl)iutt>anDra ©Vðfta^p <?ai paD iikD flijfrc 95(\reöðí>9Íoca,aD ei caff eft cDtifteí 
'esuí .íCioerUifí,oðaD^œfiant>«n ccfc f^ateft PiD^an,fem í)an \>arl)ent at,nieþocrigí 
^ feiö amn,ti f)cllí>ut fjíaupetiíSJoomnfanéförcr (SmcafíKimcf)f«ria,a(l«ina fuv» 

SJletnaDcic éafcr t €nn fpcer ^\>i,aD ^«Dal*.P)oofeD ev panDratáD t fieffii,í>m ec 
iwfitttíiöiíPítDt aDv>ita,f)»ecnettPiecei0Um aD fprcrfltcfa>og erfaD fprjtaD atJ>uaa/ 
fl D pciv ct> ofó moote gioca, ecu meD teenu moote : ^)ac ecu fieic fem ð'eva of$ tií/cg pD* 
tfl íi t>«fó ccf C/fjpf «r txentum faD,f)roofa fter |>av af,«Dur biDia^ovíouó ttínDgabbíi 
ofí/flD ct v>ctD«feic afí)cnítf«c S)oomaranum,en f)afa J>o f)iD fama i©i"«/Oð itccfa 
PðD ncer ^ciauceDur fo eiD aD þorfa; ^cfjum eiðum piec fe aD fprergwfa m«D peí 
■moote.aÐ mctci olutn ucíua ^eípt tíl í>eirra, jafnptf $0 v>í«c n«pDtmft tií aD focfeara 
*wt /Öíafn ©0 giicfte, toora Q5ine 09 cBörtDa?VÖíeú,Povac Siðuc oð §iattc«í)lutc,fcm 
^flt* túunDt vetDo píC«tD»enDiun iOíenmn aD SörotD/flD viw |>.t> tcft 0líDiunfi pfet • « • - . i .Wy ■ - i *. -w - ' 

Ofetum pitíM, fjtflbut biDium ®uD.aD fnwa ftím ; ^ofegíct ©alomon í-tþíá^ 
Cwinuc pm ftlluc,f cu gleD jt tcf f,ncec pan f)capat/p oa fagnt f i £ia«a pitt, at> £aD tt fljj? 
tjl iflt í Slugum $)cott(nn$,og pann fnwtfccn f>enum SKe ibtnnuu JHg^coo^. ecp 
ojfum f>tim nticntac 4pefnDac af$Rennum,ncma Jmccacfem £oglepfaofé,oð fo ccf* 

ojfa peiíac fítfacf en SifgierDtií fc,tií $0 miflu<ftjDur,aD beiDafr©uDá £efnDac pftf 
Jfím,ancaf#<i'0'fö@tcaffá ; $aD cc etn oguDleg £>(f ,foa eD £cfé biDuc,f)ann biDitf 
unt (lijf « *&cfnl)/f«m @uD aflf ina f)tfuc SHittt ti(,og tc SlfguDaDijcDf ace,í)\>aD J>o macðt 
§oolf giécec i Ófjíœff S3cceDf fmnac : £f(IDuc cigum oitc ogf tffum aD fpctcgitfd/ 
tn gitfa@uDt .£)tfnDfna,og jaftwel £0 tnec gaungum aD Jwi Dijfu, aD Jieic muneleitd 
cttofðaptuc: ©ogiecec ©uD,f)ann(íct^f)acao ftanDa f>egac patitt beiDDcft gciDaC/ 
Jjo pann v>ijTe aDci munDc pann fleppa 3fcaeí, f)an fpcergafSlcpab f>cu f)an ffceDDtjt 1 
©ccf,i.JRcg.2i. QSijTe fjaií fjO/aDfm'pDran munDc cí fcingc oaca,cn gcclfactn í>cf* 
uc jfipaD ofí/OtcfD mpjfunfamet/lijfa fo fcm pDac^aDcc ccmpjfunfamuc/og ccfc raí' 
ac ©cottcnn umpaDoiD^>ctuc/Ccf)ann^ipaDc fjenum aD tilgitfa ftjnum 23cooDuí 
ftetiju f.nnum ftennnum,«SJ?attp. 1 8. •£>«*« at> f)inn fcfc pDeaDeft finnac SJíootgierD* 
ac cDUcci. SIDcec ecuf>ctr,fem wtaf «£>iarta pDraft «föootgíerDanna,ttiííaf>aD giaciia 
bœta,ecfieic bcotcD I)afa,og ftjna JiaD i <<>3ecfunum,ec Beic jaua mcD «ðíunnenum,f> cu 
tigum tticc aptuc i fulla ©cutt aD tafa, fo fcm ccfc pefbc ctt miflc boccD : ©0 giecet 
©cotttnn fpccc!Díun Sac&acice; <£gffalmp(funaptim,og £fit(fu(u occa fofem aÐD' 
tei pefDe cg fieim i buctu fajtaD : £>g,f)iec mcina eg aD cigc bciina fcu <s5f ilmcttle, 
jtenDuc,Succe.i7. Og jafnt>cí f>o foDDann optlegattl bice,p\>i fo gioccc ©uDoiDof*/ 
engcnn af ofémun neita f>t>i, aD oicc DugUga fpnDgunjt, 09 v>inumei nema til Jpegti' 
íngac , og Jio cc f)anð SftoaD fecjf og níjpfec oféco Ijoeciuin sDiocgní,og allÐrci ()cfuc 
^annnocfucn pDcanDcfcm ftec cefcD,l)öttfuoptfem Ijann fpnDgajHefuc. €f»ier mJ 
tt'lium ^cjfacac SJíplf uifac nmta,pa auDftjnum í)ana og DocumiöC(eDcum,anacé per 
um »i(c aungva JþlutDíilD io«nnc,09p<cc ©pnDcc, fcm oilítiocu octDuc tilgicfnac^J 
munuofé aD npu tilceifnaDac oecDa, einé og Jjeffum wonDa íþioon,poi mpjf unarlaue 
©oomucmun pfec pan gcunga ( fcm écfe Sípjfun ftjnec,fegicc 3acob,£ap.2. Ðg «J 
fcto cinfioóc í£>caca{fapuc/aD latta ■Jpciptcna fo fpccc ftgcoaDa, aD ©uDí íölooD m 
lant tJícoD fnwi'Ó pf im ti( §ocDcemíngac,cc panig bceptiC/og aD SJceií gcungi wc ©ft'ð* 
ga um paD aD mec jf pflDugcc fícum aD tilgicfa oocum föcooDj,f)oecfu opt fem ^an fpiú> 
gac,f cu bijDuc f)ann,Succe. 17. 2ID penuni ff uft fteftnnumcuíÐage fpcccgiefafl,ef w 
fwfmnum pDcaft, lijflegt cc, aD cingcn mune pptac bcioota aa S>cige,og ^o fo opt pD* 
cafl,cn íwcrncg fcm |piec \>accD/pco mecfec f>e tta,fo opt fem paií bci/tuc,eptccOcD»/ 
^cctte 9litningacenac : í)iií ciettlcatc fclluc fiefitíum m ©eigc/fegiec @alomon,^toi>' 
24. ©iefinnum co ÍÐcigc lofa cg pig, fcgiec S).aoiD, ^f.i 19. €f þ itc 
tcft/íon ^fal tg flcafa pDuc fiefant,ffgitc S>cottemi/ fitoit. 26. $>aD ti <cfennlf5«/ 

fo Ifinat jwc tcf( &ept(D : fytö pctDuv os «0 Ptw, ppi foa ftm piff p«nt« Sí> tet ; MtiíÖauDan, na?rf)om;mgiefft farDrDfoí tíf, og íaöuf ^tarta/fesfcr íOcotwfí bue 
1 .©u&fpiallínii/.ain ^ferDrepff apar,cnn SWðfltunar/íBröjfUi ogÆptertalna : ©o 910* 
^©uD/þanngicfur eliumcinloHileða / og tehir ei cptcr/fegierSaco^ £a^i. SíaÖ <r 
e j no.o9/aö^<nnumðconðe|ii?Díciiilepf< , enngc^majto <iun®lorDingiaií)iörtanu> 
°flfpffa cu£co £>enDena , er SDien fliarnaoillDuaD af tare; ©oDDdíí gprergiefninð.ec 
iðrcefnc forer ® uÐe. £erratl fon aumur ctt (jeim fyioon, fcsier SEcpten ; í>aít Eptttfl v>it> 
i£íavtanu,aD fl<n€ijmDf)an$/er i íþccr (booiit ð<ttnga cotte/ meDi?onuo$35ðrnum / 
ferDtur ellu fíjnu : @o flenDur optlcga um fcorn $rel(ara, nœr í)cm fcu cittí)\>aD aumt, 
ðD í)anné ^Dur Pfe íjrccrft a'f SReDaumf an ; ©0 v>ilí (>ann aD oier IpnDer ftcútá moote 
faím,fem ofá tii9íora,ogpDraíí ^f^ íþaDcriDeltilfunDiD.i*oru ^mle,aDflcaaum« 
uroacinum ; ©oafaDaierer,f)annfíencr i SSrioojtc um|>anfemf)ann mpffunar,l)an 
tefuv (lernod'Ub/l>ann bernocfuD affjané SpmD/OSDerDur ftculfur aumur meDfloalfc 
fler,og #aD fainnjfie ecfefljft {kfé i>ec\na,aD ^arin \>eit,aD f>an i>efur ilijf t forfctenaD, 
oft cv jtijfu ^olceCcunDetorpcnn,cf©ÚD#ll. £annfcm tilgiefur af^iarta,t)ann(U# 
lijtur l)V»aD mifeD (>an fle@uDe (TpHDuður, ofl ípaD brcuDIefla [)aií fnne fcvnliift aD l)en* 
Wt 'S'BtaDeft f>íartðrooene?Dí9j^ <n ^orunum, 

H fegier;<£tcD 03 DrecfcD/flceDeflogocrmeDpDur / ennsiefurecfert^inumfrurfanDa/ 
e\f)eÚDurí)inne, crfcflier; SgtMltífðiefaftonum, ennglepmerfcoipoallDrei, er l)önum 
^ar ttlgiert : £e!lDur {jeirre fem fyífur Diwpar SKcetur i fklaluufu £iacta ; €Híar DoU 
ue ftjtia / .ble(favíöö-eD beíoa,biDur fi>rerfeimfemoffcrfia,oððierer90tt fceíttt cDmté* 
flieraj'Óser ecfertS?fapíonDefarfœHaenfetta, ecfert-roofamlegra, ogecfertfcmbet* 
JJt í)aðf\jnuniun'e ; íþ\>ifo fcmaD.l)inn (>eiptrœfeT)tfureinga9too, l)ann$ < 5JMtur og 
^íftcfur er f>onum fror 09 bcijfur , pegar §oo(j?an. Icggur »t i &oernl)ann$8iw og 
W/ocjbenumfíijgur^ootsiorDettt^ug; ©omcuoQitm l)inn fegia;€cfoöttreDuc 
vrictten, paD fem©'awDfijngur/ ^f.119. SJlifeii §riDf)afa{mr,fem elffapittSeg* 

ftqnf/ogjíeimmœter ccfert ^neijfle / ^oi,.aimebaIpeirra^enjluíBoDorDaiSoðmatIcnU 

**i oD -tilgiefo ^i$gterDecnar,og bnctjctaffc ecf e af Oriettenum,fem forfmca Oriett* 
*Un ; Sþar fl>rer ocrcD broGblega femfcpcfev oDariöíootftoDu^ðnnum^riflner Stöeiv 
* mcDanfiereruDenfcaoi^eigemeD peím, fo etfeofucfelie?Woot(loDu*íJl<tOurenn 
^ur,©oomaramim,©öomaren affjenDe t)Ducátoalaranum, 09 £ ier.&erDeDfo-iSÖp* 
b (iffu f aflaDer. £\)ar frco (>inn ncnDuge ©uD toarDoeite pn ftjn 33orn, i 3efu 9lafne, 
^Bgjiefeollum ofí foaD.umgaangajll)\)erDiD annanfeier i ^cwDene , aDttieri eilijfum 
^iœrleifameigumfamfagnaþMr eDrum iSÐijrDene. $aD bcenf><t>re ()in 
nmDuge ©uD , fi>rcr ©oncrentf SorÞitnujlu, §f men. 

@uDfpí«tt«ö , «9íattf). 5. €ap. 459 & 2Mra j>tttw* 

aerSefué íett ^ootfeí) , metf fjaft tt \>w $iattt& £>a£ctt 
oan fette fto, ntt>ur,a,eincju Datié 2cereft>etnar tíí fcantté. P$ 
t)atí íaut 1 upp ftjttttm Sðíuiie , f tenoe fcetm og facjbe : (gceíet* 
eru pcír feut anoíega etu t?oíaoer,pt>tab peírra er ^ímnanjí' 
cb. @ccíer etu peír fem f)arma , poíab petr tttuntt fju(j<jai>ef 
vetba. (Sceíer ertt ()oogi>ccrer , puíab petr muntt SarDrtjfeo etfa. 
©ceíer eru petr fem Onmara og pnrfta epter Stietíícefenu , pi>tai> þdt 
ffttíu faDDer wrba. ©ccler eru mnfímifamer, Jtoíab pett tmtntt 
SBínffttn í)íioota t ©ccíer ertt f)teín°í)tnrtaber, ítoíab £eír mutttt ©uD 
ftcu. ©ccíerertt feír fem gtíDen femía,pbíabpetr mtmu©ubð35oftt 
i affaber t>erba. ©cefer eru peir fem ft;rer SKtctttcctefmS ©aferof 
foolter verba, £t>tab peírra er JMmnart jfe. (Sccíer eruo fjíer ncer fent 
SDíenerttet naífmceía t)bur,og Ðffooen t?eífa , og tafa tm'ecm nbutafía 
fÖonbjftt, ft;rer mtjnar ©afer,po (iípgattbe. gagnebpíer ocj»eret> 
öíaber , poiab Dbuart 23erbfattp er miftb cn 4Mmnuttt. <£\ríaD 
fooffooffupeír ©patmcitttína , pm fem ft;rír i)bttrt>otu. 

€rofbíum. 

o <tmrtfðt<Sínebfem^rtbucwer,fcgter íðemínm Wicúlitfiottt*. $caer 
eru peir #luter, fem rtlícr gooDrt Faíl<,en n i j5w f iemur elíum faman, aD þab fie 
gott aD&eta fœlí , og txuita ecfe tippco f> oD tfeir gprnafí , jjo meta ccf< aílcc 
©œluna meD einu $íuga : ípaD fem ^3auíué (;ieíít ^jrccf aD »et«, faD frtíIaaDrcc 
gull* ©celu. $>nD er flFrifaD ufít Stnarafloram ©pefing , aD ©ctífimnocfur pají 
fputt l;an aD <uip\>eciu finne , f>t>ec aD facfctlf Dccce ? £>g l;af<í>an foacaö : <£ingetm 
<if í>eím, fem pu meinat/ frettDuc fat, eD þu fallar t>ef«Iann aD D<ra,f)att et fœll. £>fl 
t>íD fama et aD fegía um Söetn QSetaíIDac fieffacac : íþaD fem jtott @ctlu falía , 
f> aD ec tepnDat QBoktDe , ef tiett et cnliteD. íþetfe •£>cntijDié íöagur et af fiœtefcf' 
tum ct)cíftelegcac ^cfíu i §i>criDene í>efgaDuc eOum ^iíogum/ J5»aD et eOurn peim , 
jfem t>afa pfetunneD fptet gambrmö 9SlóoD,eun þo fíet i 8age peiin,fcm i gcgnum maca* 
<it í>etmungat,UrIegD/0tí»pt0D,|)n?D|trof ur , gorfmcan , ÍJtwngut/^'íceDlepfe/eof* 
laot,ogalltpaD ilít, etpeitíiDu fotet€/>rijri Síafnð ÖfuIID , peini femí gieðiiumeff 
í>e(f«ö(Fep,fegieeö,oafa btoteítinnifljnö «£)etf a S)ijt D, og f> oi nefnec ^an im f<tJ<t i 
©uDfpialJcnu/fem et Söcuiíuc aflcac ©cclu , og fprcrutann í)t>ern eíngefi @«ín moi 
nefnaft,Jtt>i t)ann et @uD alleína fœll/ og feit fcm i í>enum etu , allcina fopíer,.ofleinð' 
<n foell fptet utafí f> ca. íötottenn |>afD< na;tte í»ui i íjaalft 8lt pceDifaD ^tt'anflelí* 
um SKijfeHní/i ínxtiu ^eím pccDuc ©telatt l>«íten", <t^»t ttvea •: #aimI)rtfD< <«Ditc 

fafit , «D j)Vtc fem tcpDí c« ©oneií , pann (fpHDn «i fpí«vfacajt , ítllDuc I)afa eiiijft 

2Hf/ 

Sfeefíu. 660 

2íb fco fem bípcfe af pv>i 9Batne / ecfjann mtmbe ajefa Ijenum ., ffoilbi 

Wptfta ab.cilijfu,3;,oí).4. Dg fí«ta pefó pautat pafDe n.anntaiab um ©nbé fKnP^ 
'övocelu. €nnfo fcm ab ^oinnaii , et talabe oib f>ann l)ico SacobáSöcunne i ©a* 
Mðs&fflt |?p[bcecfef)Mb í)ann nuinte^at^un fa3De:í)etta l^icf mier^ctta^ativ 
<Jb cí f'prfte mig , og ei Jhicfe eg ab foma fjíjngab ti( aD aufa <2Öatn : @o pafaocj 
Pcfrcr af panutf £ílf)eocenbum oeceb ofrooDcr um pefja ©ube* ©tef, ftcrbeilis fjac eb 
?eðmcoíflné$pcecf)eít,oib í)oec peicooru uppaíber,þau oorti annaDfjoert lijffjamleg, 
ebuc-oafciti #plmingu lijfíjamlegra £lutai $iellbe SDlanne" tooEoél^cfium 5ÖoD» 
ffap i ft)rfiunne,enní>egar tií IcingDar íicf ttiD,ogfefJeSt)rerf>eit ecfefomu fobrcoD* 
.jcga fcam, $oa í>efut Soolf eD geíngeD i toœr <Soeitec,fo fem rcobo m<o.af3of).@ubí 
fpiaila-.$8oofacftettaog fteunDa Capituíum : £>g jafnoel f)afa cunnebíoccc @cijm» 
ur co ftculfa Scerefoeinana, po ab bcsDc f> e í u og aDrec fceu ^rapta^etfen , ec íjann 
giecDeco jjeim fitofu i ®alí(cea, SSJiattf). 4. <£nn til pefð, aD unDecoijfa bceDe jkim 09 
•brum ifinne!Kijfi^<Stioorn,.£co tefutf>ann pco l)ier afm'Dið frco eDcum uppca 
«ia(íeD,og talarforccfieim SacejtDe 0lijfefin$, i I)inne mcrfelegu $kebifun,er rituD 
ffonbur i «D?attf). 5. 6. og 7. Sapítulum : £eeccac Snngconguc abec£etta fjcilagti 
©uDfpialí, c.f T>oeriu oiet í petta finn f)ugleiba oilium I)in« fpcftu ©crlu , og toennc 
|ac af ofð fpcec £enDUC taf a. 1. £oecfu ab $curctfteft fie gagulcg. 2. #oeciU 
peim 5eiteD fie , fem ecu anDlega pofaDet. €nn pu fem cct alleina cijfuc , fti)cf pu 
ofó fcotccfa og auma tilpefja <%wH , fobíec eerbumi ©ube rijfer,f»rec 3efum 
£í;riftum, Sfmen. 

Utíeððútaeit. 
& ^^^^ ^^^^ 

celec (Scu Sínbíega<23o(abec, fegiec íöcotten: €«/ beit,ab Síengcetnafí mfat 
um, boab JýettaOrD oolaPtir mecfei£eíjum©tab: ^cc-De Slufluftinuéoci 
J^Ote&cpfoftomué f)al(Da, aD £ab fieuf eic eD afneita elfum fijnum ^ecDugleif/Oct 

JaUa ftg adé gooDé ot>crbuga,en einf te ilítf ; £>g f aíí eg Jwt ecf e aD ncita,aD fro ^cinincí 
lie og foo(gen t þ ejfu OcDe,f oifo eicja allec c^cijínet fpnDecaDoecai, f^oett ()cl(Dut t ijf ec 
^ymtcef ec ecu,fam t l)pgg eg þo,a\> gaufnacen meíne ^iec fiec t laac Jico,fem eiu fnauDec 
fif^crnlíDacSJÍunumeDuc^BirDingum, foiab fo munfeiinfiejlttmí)afar)cottttD\)ec» 
Jb,ec l)enum i paD fineptecfpIgDu: íþab mco fico af fni, ec^tcnemenerncc eg^fjacifœí 
göDufot:Dunv3oI).7. ?:rtper. nocfucaf #efDingiunum oa f)an , ebuc af ^ljacifceié » 
vnnpeffe SHmvoge , fem ecfe fann togmcoieb , ec 6oioabuc: £>afacaD aufefFrifac 

7 Uc «ö aiicina i ftjuu (iSoangefio ; ^cefec €cu gcotcefer/og ec I)an oijfuc SKccbu^cott, 
"m* til fgOfo fim oefceler eru ab ©ubö íöoome; $co fegierf)ann, Cuc.6. Q3ct pDu P 
Jmbuguni/N^íer pafeb i)Dac^)uggunmebtefeD: ^þcofallo e ð ^D oijft,ab íöcottes 
"jeuie 1 ÍK(fum©tab , Þco femeil)afa miflu <33era(lbac SconeaDfagna ,ecfe alíelnrt 
vm,1en; ocpöcgecetu,f)elíbucog íco-, femco einf)»ecn f)cott eiga oibbcogan ^oft «S 
^«/ítiab pvilijf cci e« ©ubé DJijf e,fegiec gaufnacen ;. íþftP «U f eic, f«m txu eins ilu 66t 3f alít-a ^iíaðt'« 

ftaDDeteg 0r«tððr,oðp6 tcfe Jjca alla IjciíDuc , fai ntargur er f(ttt«Fur;og fficf at jiet 
ilto 1 pnne$aita:ft,er o£oIennmoobur, Oíeppuc meD íþioofiiutn tii ab fieto , Wnir alí* 
■Optefu fprer (SuíItarDoom, til aD roDta af fter ^ontcef tene ; fem i ftotlfre ftcr er ein U* 
iaður £lutur,pei ®ub$ ©onuc l> fur íjana f>ef<jaD níeb ftfnu ©œme^eðar íjait ðierb* 
efi fmtcePur eegna eor , f ar pmfii oar f> o rijfur , fo ticr af paftó got tffít ríjfcr prbuni/ 
fegier ^oftulen, 2.€or. 8. $ar fprer utann er f>un ©traff epnbareiíar , ogat einga 
-plutDetdD i fcjvu ftprcrpeite : ©'o cru marger af fafiimt ^iDígatngó £errum,er ðom* 
So mmeDaltoor/ogfeita fter Öímufui^ubé^afne , enngiaííDa SSetoan fp'tetlölefi* 
mi,ncerpctrecfcr)afan)t f)beré<ÐicnnS .£enbe fcaD ?>cir v>ílía : $rat(fiíeD«r£etta3l(< 
JtjDcjTijfretRatD, ©uDmpfFunarfijnum fattcefum, feðicr (Síajaé €ap.49. €mucFc 
anoff otane , f>eir »ccDa aD ijafa (lijfa SJÍpffun , cr'í)annpill eéfttfj fempeirlicnjttií 
Spioonufiu,at> ueílta af fier €(>riíti Ofc m moote l>anné 2egmatle,et ff ipaD l)cfur,aD fot 
jfuíe ecfecta,fcmeti>i((erfiDa,2. £f)efj.3. €n«Diattf)a;uófcðierof<Jf)ieri©uDfptaIfcnu; 
pettiet Jeít fícu et fiefje <Sœto tilpeptc , pat f)ann (eððUr ti( petta £)rb/ anblcgn , féðier 
pcmn : $aD eru peir,fem ecfe ©tocetun i gjotaDenu, ccfc eru oJfo'lennmooDer , pcllDur tií 
SriDði^enminðunum/iOffoofnunum/iSíiiðificne, i^auDunum, cíi&cg^attíué , 
peit eD ecfe grijpa til oleifclcðra $DieDato,og ccf eefunba f>oa, er í;afa <33elgeingne £eim$ 
pefja, í)elíDurauDmijfiaftð"nDernoIIDuga ©uDé^)enD i «Ðiootacungenum , Oð fegia 
pafnan, tterDe^imr^Stlie: íþefjcr ljroofaiter i fínne g^tœft, fofcm aáe'ob aD Dt'be 
fiemfl: DðfaDeru peir eD ©atiiD'faltot' ©uDétootoDa, ^f. 72. 'tþetta cr'ftö : $c& 
tceft,ereðmeína aD ecfe adttjDgagne til ^inmarijfið. SJiarðt bertílpefé , cí)tiftnct 
«Öiemi/efoierpaDvílium ríctt atI)ugd:-..íþaDer »fí vitdnkðt, aDptetDUðmnccFetil 
'Þefí,aDðierateenntieinu;?Ðiumun Ðter ícaunDereítiíjfca ^ioonaD ©UDe oö $Ta\m< 
ona ? £>ð er ^ca f)œtt DiD.pDi , aD cf annán^öern (íal pfergiefa/ aD peim ftm w'rooD 
^etta faðttrt ppfer, feir mune feðia toufj piD©.uD, fjticrn^eír fica ecfe, cnn pijbaft 
!0ÍÆtnona/I)to«r eD glanfar i Slugunum , fo aD marðaií f)enDer ftoilijf t oð ©pDinga forD* 
um, piD í)\)crta íÐrottcn fegier , €fa. 22. íþiergíereD^arPCðaimillettoCððia^imr* 
«na,fprer Q5atnebin6gantlaSifPe»íÐyPe|tn< , «n í>icr iijtcD ecfe 00 pan,femf)aD ffapaD 
og mpnDaD pefur ; €nn faafem ccf ert at i Jbetmenum , í>an f;efur mif lu Octrc OrDfef og' 
?œfcfa!rc til fefe'/aD oetDa ríjfur i ©uDC/og fprfi fjann fceinfcr ccfe at j'árDneftann 
SluD, í>atfFaIf)anaIIDrei Draga panfrctt peim^imneíFa. ©at fem mif lum SíuDefaf* 
naDpefur,r^nnliggurcafijnum ©reggiumeine'ogaJioau, 3«r.'48. ^íann [)cfur ftjna 
Wmgeingne at 3erDuiíc,par fem paííé $iefiooDur er, f at ct panné %mt& ; €n Qnið* 
«n f> arf ecf eaD gepma eanDicga f aD fm ecf crt er,í>anó Umgcingnc cr ttt'^)lm'nuiii/f)toáD* 
anl)an\)œntct§r«lfdrdné©rottene'3efu€prifti,efpanneta^ 
l>annficppefteiDaD fafnafter ^ieftooD aa ^)imnum. íþar eruog fannffii fcaerfcm 
pafarietffcingen 2luD t ^)eimenum, þ ei l>«ttcr pann eg íKcangtotié" SJlamoiia ; €n co 
ÞefJorcauDlcgD, fem i ^imnenum et/ eigaaíler ^oliaDfaf(auf\i,@atmgu*«9}aDuren íb v>c( ftm Æöinmgurentt,bíinDum,t)oiitum °ð tentuDum «r ípaic tiiboDeD,petr Hupa fpr* 

«t allé ccf evt,fem í>ann cianají, 09 íjpevfu flD fceiv fícu tjcefare tií aD nco f tfjare 2lW)íegD, 
'fetu ci fjafa mif cti epter aD Dragð,6flD f iénner ofí §vclfavcnn,cv bann fegier,nD fjcegtt ft« 
ílífciljDðhiittl aD gcBnga i giegnuni ( Dtaiíac*2lugaD, cnn vijf utit SDíatiiic inn i .fjimnu 
tijf c ; €g H ci pav um tala,aD Dcijf Doomuccnn flftaft mcD SvftOcgeijmcfí mcD Síbpgg* 
iu,óö miíjcft mcD ©ocg, cf mi(Fa(t (f at, enn fn> <Socg «c ftallDann cmt ©pnDac ; «0<eeg* 
umfjefuc l)un (teopti0vo«nting/OðDveiðcDtilaD bœta SRcoD jttt aptuv meDSKamg* 
inbunu'm, ogaDoijfueru ffeftec opol«fmtooD<cpfec@fabanum : gcocc cvu einö IpttD* 
<v og 3 ! ob,<c í)<mn fagDe : ©uD gaf og ©uD aftoof ,ft< SRafneD ©cottcnné ble(JaD,3ob. 
t. pm fcugcíetanDccifocec©ua,feniecfeoattcpaD : £ann fem ec fannur ©uD$c8e* 
ícelingut, t)ann ec fem (inDlega uolaDur , po Ijann miffe |taim gcotœf Doom , ec bann 
brrofar til StagS og 9catuc,pon l)efuc ban ccfert af ftne SluDlegD mi(t,|jöi f)un ec i £im* 
! tienuui,oun (fiemcfr ccfe/fegiec ^etucljfltta (Ffll cingenn fcctt bottum tafa, og £0 t)<tnn 
ffpflDei^rongre og íílceDlepfe »t af Dcpa,{>co flijter fcaD botturn alíeina til Stijfitf. 
ífeaD cv (fvifaD utíi Sllej:anDcr f)itl (toora,pflú fvcega Æonung, aD fegar £iD fjflííö ear öljt , 
1 JDf {nDttgbmcD ovDcD af £crfamgenu, fo fyemim pootte lijtcD framgeingt oecDa,f ca 
bccnDe bannuppSnungpeiccA,og puggflDepoi meD f oi,aDf eic tminDc fafna Dgcptíe 
Sirtir,ef peíc liettu fceflu af (ter,eft fccf tu meb glijte til £eirr n SanDa,fem ðcccu auDug af 
©ullc og ©ilfce. Sieige <g nu famaíi tafa |ab fem funDucleitaft <c,£co fijneft miec, 
aDI>innaíoijf< iíonunguc giec< PiDlijft m«D SrtJtœftcncmDftjnatoolaDfl/^oinœcfeic 
. fyafa evtcent fier perallDfcgé' SluDé,Jko f ieppaft peic cptec f eim ()imnc(f «,f cgflc tcir cetf* 
aft tif eínf ié" Stí>6 flf ðJíennum, þ oi focicc ecu ÓJinec f)innö fnauDfl/^coe. 19. 9>oa ícita 
| . £eic SiDé l>i(u S5cottnc,og ncev pfltm f)«fuv,fo fem i ©pcigIc,laflteD pcn ficct ©ijcD ftjntf 
j SHijfií mtDti íöcbpcgDenne, Jktigiecn Jteíc ©fell flDelIu Dflcete «£>«imfinóV ogec^oi 
I Stoojctuc ^cuttef tacenac f)efiTe,aD f)itn gpvncft et meic cnn pun 9«fuc,og ec í)utt þca cijf* 
] accbelIDuc eíí ©alomon efcuc Sífl\>ccuö ; 3co,f)un gpmcft ccfcct ncma ftn ©ut>, og paií 
ftenDuc binum foatcefa alltijD til SöoDa : <£ií fco «c aigiacn,fem oill eiga meica eft ^)im» 
<»ö og 3acDac <SPapaca. Stllcc toitum diev faD, aD piec bcorum ecf ect ift i £eimenn, 
ogeinó tíeUöccfcftmunumpiec ibuctu bcca,jafnoel fo fijnafc mcigc, aD itocfcec fflþ 
ecfefatt t)flnDe,flnnflcémunDuSi«n(egðifl mcice &m co,aD iifflpel,enn vecDa cijfec, 
og peltDuc paD f Pi, aD £iactaD ec fo Dimpt niDuc focfiD i «Diaucflnfl,flD fumic gja*ta 
p.ac ecfe aD,fpccenn ©auDeft gcefuc fco upp,til flD teggiflft ieinaaDca ©cef : tþeic 
ðlepma ^oi,aD naf tec fomu beic af fiijfe ©eooDnc (tfnic,oð fo tmmu f eic f> congaD nptuc 
faca,3ob.i. íþflDevofflií i3ovDetifl,f«m ev allva ?0íooDev. íþar cc eingenn fienDur, 
jeml)anfiemuc<cf«,fprec peimiooIaDa: £an co ccfcoiDmifeft ^)eim aD (filía(l; íþioí 
ffalpaDecfc Dcagabaftfcco ^)imnacijfe,og fn)StuDIegD,ec f)an cottc i ©uDeipeflfum 
í)<imc,ogecfebacnenta^>antur«pt«rfomanDe SarfœllDar/^uit fulIfomnafr,nœr t)aií 

mfieinanc i S)ijrD fijn* £«cca,o«, ccete(t,(W N"«m íaD/<r ©pcac& (f cifac : O l ©auDe ^rfuáoebutctphiji ^oottUH; ^inum foatccfa ? <SSkr ÐÍtum ^tfu ab&in liootu 
^X&^f ^"Oð ©iefuílin hafa fcettift í ^^ellDina^löPíní^fuuO/DfcÍjfí/ 
S Sj*7? fíð ÖJpanfitott/^ctfu fegie eð/«DÍ>oD fií gflðn(tccDt#imnarijf<> 
S?r? ! *Æ 5am *S 55,0 ^Doomcnn j «<n (Faf eei fllctto fijn,et ccfe hcfur ne'ip 
E? Víff fe' f r, /í uc fcðier 9>ouW.;2íD feit fem eília rijf ec eerDfl, 

J«U«nei ©lefulim* ©nerur ; eúScmcefreúeer einðoimvdocnn fehcett víd flijfu, 
«i? ^ ,,íu e ccFe í c,n! ' fcm ««".N«9« i>olaPur,p»i bonit ctnctt £imriovijf é,jnn !)inn, 
ncnto f(« njfcOTfíiinDc oD 'oero i ©uDc rijfur,og i ðooDum 93erfum,oö oD eijfuí)cfuc 
£2 ,(5 ^tu»öv.e!I (incjr tfprf iu i fprftuöe of í)inum fco tccf u,6aD f icno of<$ þ cjíe 

S , ^ n A° rí, ' e V ® uí, ^ iall(nu ÍNDM0 meD fom« £cme h f furpeile 23pgoing 
rifeD eptcr hannö £mH!o<$er,poD ou S lijfcr $oufu<, ec porin fftifot tíl €ormthio*/ 

©^eööDflrÍíeHun/íöráDu^oD ficreruD ccfemarger»oilDti0er,ecfcmatö> 
ctðemðer; ^Dfienner ofo" 3«cob $ofrule,hi>er cDeor m Sijfe ftitffyu wm cpter 

M rír"*"? tofl V" fiCÍ,1flcn,li Ri" a ©iítD;ftgionDe : ötfut ccfe ^róttcnn 

tttooic-D hmo fmtctf u i £cime&ef|um,rijfai fm^g €$^^1Ru'fi* «t hauu 
atloDl)efurfcim fcmhann ei{Fð,M« áhm%>9MnwH* íjefur niarour ÓuDuðUt 
goan noreD/^rw^oo epnD fprer ofö, oD fot fmm ©uDí eofaDo ; enn'fonereoru 
peir or JdjFiöiueiium/cr geinðu £>f ottne til £anDa, tncDon pon umgitcf ft i £pllDenu ; 
Cgwlageflat «S&cnntafo3«#arjam 09 fyatin* £ttö,TOcoDemum/3ofepf> of 2tcU 
mot|)ia/3íof)anncm : £roe%$rve Cfjuíct, IMar #ítnn tafopcjfo þurf, pctt munc bincr 
teJtonDe,fein IJtpuDuft oíd h«nn* átíeningar of £efDingiuniim, uton peir fem $epD* 
eu Dreo tií/fo fm t>oru Soicutf, jv^wunð*.&«Ducin, 00 £imDrab*£efDing.íhn,eg <ru 
pm pca t ©elff op meD fcwtcrf um,fo fcm cflDur er fó'gt. 
£teraf atlpfra C g nu fo,aD eínöog eín eíje*^or<emiDur r f)fliíec(ucí)iD befta €fne 

ll bCirror ÍOÖOaínaor.cr haíí tttlot íiít ttf \ <vfi tiatrtin '* <?Sr. hífiir iMr<ftvlfor»rr Urentt ippcw ltteti« eicc bpggDer erum,fo eocu fcitca SptecfomcrtDj frofft cptct 0iio> 
i/ f>at til íÐiefutlcií fpilíte pcffu <5)uDí ^ctfe mcD SlgpwDene/ ^funDcijne, 09 
mbUmefiVfo fcm fiooft er of CbrifíenD'eiMué'eeðunum/Oð fico. ^enn af^cfju unum 

mcDof aiíarfl/hwtfu aD gmtcrftcnn 09 ©uDð Síijfe íigatieffaman, enn po o& 0{i)f« 
©rotteíi* 3cfu l)cfoc ftjn Upptef hict co 3erDuúc,fcm eor of umf omulítium §j(f ur# 
■um,olatrDnm eg cinf ié meðnanDcpo foD cpfrbofc fprct titon out 0f&eime,&cwrepff« 
ogíSopnnbufD^eiciuðcnn hcptDc f)onné9íouftc» @trcctunum,ool)ann0 Biijfce.ot 
ccfc af pcíjum ^cimc, ti hellDuc cgjopn hanné ^crfaror lijf hflmft'ð/ í)t oré ^trijDí' 
meijn od íjófDu ^unðtmo fprct <2íeciu, íþolennmctDcno fpccc SlíeínnU/Scttno 
et efieiiD,$i<etl«ieann fovct ^ijfic^cvJtffftcno/jW/ fiwiíttiliugo gcvtKCÍt aci P« nt " m, i ftobeiin ©uflé og ©iífuré,<í £cimHríií fáffaf $fT)3<irra ^tttð,f<m &atm 

íaatagcðtTtganig&ofivfainí í)tfur fio eiiigentt af QBeraliDor ^&fDinðiuni fo eijbt wt< 
Jjflnebfttt c^ejlbc um «|)ci.ju«nn> fcm fann^oitSuD f?cfuv ðícfeD íjenum gnDemert' 
' §3írflílDavennar til 21tfkífDar,fo J&ní) erub fuiíuoa ellu xmt, fcm £fajaéferer*fpíaer/ 
€ap.2. $ab ffol ff'tcco fijDurftu í£)eömn,aD ncer fcaD c áiaHcö ©ubé í)sa>fá «c fctt 
ttppm abra ^iaíla^inDa/pg uppfyafeb nfer £aalfaua,oð allor tþioobct (f ulu í>caua* 
«b faman fflfraft. crfaDgiallíD? ^aD«.€í)ririi^ij"fc: -^ocrt cc #ab í)wf* 
<D ? íþob <r fjaúó itprfia : Sjmx cvu £au giellcíi ? $ab iru EKijf < Q$<raUDav<nar> 
um «£)<ím<n: 3cu,<íiiðennf)efuc fo piootonn,|o frceaami ©igur unn<D A fem Jjoc^on* 
unflut,«ð £o ni«D favtnn efl faua'fmu SÖtoúum ; £aii {aa&cutiDcrftamciraÖlijfcmcö 
toolf ^ofiuiunt «t (ruttum §ijmú,«nn $íl<r4HD«v ()iiT líoocc <n tooif Sícum ukD eídmt 
©ricHanbé #cr. einnSD?aDur/@t. 93cöH,I)roofar ^t,«Dl)aní)af« allt i fcooScru* 
fojcm iðtH SKDtkum uppfejlt Gllt nwD (£eanðeíium,fe £nb «rfannfo«DeD,<r gfojaé- 
tfrifar ; «Díun 3*rb<»i fœba ai túiuin íÐeigc ? $íim íin $)ioobðtct<n e<tDd i <inu * 
$þov£ion ðcingtic unDtriinéíwnðuÐ tn«D ©ernfijttog{ÆDer^ou,€fa.66. ©o ()<f* 
ur nu f)inuiti fioera fllíéf)<viflr^onunð<#ocfnðfl ab bDððia futStufe m<D gaitccfr* 
<nn<,|jt>i(fplIDu fcai ecf e íþcðnat banné fada Ijona eJlum SÍijfDoonu rijforc t $as 
fconnír alleina rijfur,f<m J3ab t)<fuc ieteafcD/fem auDeirbíleðt « fprer 4peiiu<iuun, 
<nn ©uD ncuDe ofé aumaJpaD cc i)in ol(ca nuflé ©faD«eor,aD po eicr b<rumoféa& 
Í>ioona @uDC/f<o ()ounðumtói<r fo fofi.eiD SluDíneð Síuraí^oftKD/ab^nglcmna 
©uDg^obocDum/Oflfiiiða frotii pfcr &au£ofmerf,<r fyati ()efucfctt ofé,fo etum 
frcf <r tií ^iffltené : £tm (joab <r paD,djrifinec $l«n ? $>«D cc ab fœra Soovner i^crtt* 
folcmé SttuftcrMnn offca þo fomt «1 £íeDuiuim,£oD cr aD foeriaeiD .BHafn ©rottí 
tné, oðío unber «iné eib SSJiaícom .eíné oð SuDa. <£)<»cum þ et OrD íöcotttnné af 
SJíuíic 3<r<mjce : €f f u atloraD fntea fi<r aptur ri( mijii/3frael/^cu fme $ i<r,og rcifa 
tcfc()ijngflD og ^amðáD. ^ingaiieciaencc {>aD ()i<cm<D fí\Qt,ab ®?en (f ulc f ajiafcca 
ftec olírc Uml>í)ððiu ferer S;jfl)a»ianum ; 2lda ^iltite ()<fur ©uD ?3íonn<nimi unD<t 
Sœtur (oðt/til pcfð (>efur t)an flíert 9<cutturima fo rijfa,aD SJíoncff ioil ff pííbc auDsaft 
\>ax af ; €cfcrtí)efur ()fln forðiefcné ff apaD/^ellDuv sKaiifi)nenu ti( ^ ota/CÍi ftcv tilfioftS - 
eðíÐijvbfit ; Snní)itt f<ði< íð/fiDSJíen íaate©uD vxra |)erron/cn SKamona tywl*. 

<fi,joo,aD Dierfi<um SiuDfiné |x'jrar,<n lcuntm ccfc íjon bvVttna ef<r ofé,<:nn ^o a(I* 
to fijft/aD toi<r (ciuumpentia fietto Scer fo fleffoft oiD ^jíartn v>ovf/flD eicr ölcönmui 
«?nbc <Dur 1)onné eolubam. £>q tx fab nu fo n>t-4alab tnn í)ib fevra. 

9íu cpttrft)lð<r oD tala utti J>oD, fcm l)inum flnD(<ðaeoíuDu í)citcí) cr. 3 
utn fmtDur: $ei«b ^eilu'fra ec^tnmatijfe. 9?u <r ©uDé SKijfe meD tocnu mootc ; 
£itt cct)ané3íflflDar*9lijfc/^<rt oð faiíoftÍJimnó'ðvijf^ejJiatto.ig. íþarcDftcnD* 
uv : £iir«naí£Rijf«<r lijft cinum ^oniinðe,feinrcifnafiei(lD<v)iD íþieona.fijna, 21n* 

<iD<rl)amié S)ijvíar*SHijfg : ecu fwiíiKnootil^féfijbavft/í^ni) ffajín&íí.ssA&ðfo 

ð t'í i ^íut 6<S5 5Í aöirt ^ciíagt'* 

cnDur t>ereD i f)annö 9íCODar*3íijfe ; föumer (eingur, fumec jí iemur :1þar eru tioef* 
rer f allaDer fnema -iDcerðutiMDrer ecf e fprr cri um pina elfeftu ©tunD,enn paD er piju*/ _ 
oD poerut-oeggiu fefíu tofat íörottefi £eim,feni aD em anDlcga r>olaDer/og peitra lijfc 
um. £oeícruJto» ©iceÐenn í íÐt'ottenntf 9ccoDar*9íijfe ? (Scfe SftetorD, ecfe 2íuD* 
«fc,ccfe ^ctUijfe í SDíat og 2Dcpcf/ecfe #efnD pfer Doínum fijnum,nie |>at> ^iarta* 
Ia0,er fejte fið oiö nocfuD af J3efiu, po J>aD méige Jtefut gtefafí/fetneru€í)ritfi 9>egn' 
or,jjoi ©ttba SXijfc cr ecfe $íatur bg ©rpcfur, pellDur ^iettlcete/SrtDur pg gogtu 
uDur i peiloðum 2ínDa, fegiec ^>auluó/9íom.i4. £>g rot af pcffum panné OrDutn 
t>il'egijÍuttu9)í(nlefegia/l)t)eraD ficu StuDœfc@uDé 'íR(ttDar<9íij6íá :^>aD er Oíiett' 
IctteD/Ccfe oort eigeD,fem ccfc er betra eri niDurlag$ i$at,Jjegar Jj aD cr fem fofiulegafí, 
pellDur 3cfu Cp-rijli/ boer ofo' cr til JKiettícetiS af ©ube giefcíí. ©fpIIDe eg nu oilifl ' 
tafa nocfum <2$eraUDar 2luD fprer JjaD,©rottefi minri ? §prer Jj'aDerumier©pnD* 
cr mijnar tifgiefnar ; <£nn Jjcgar fjcer eru fDÍttar,Jjcu er eg rijfare i oflu mijttu *3Bo(* 
ceDe,en <É5alomon i aflre finne ©ijrD ; 3í>oi mcotgbprtttftfpret 2lug(ite{jijné8oD' 
ur,enn ecfe i ^3clle 09 "^urpura f)inn$ ri.if a ©ct (gice tingé', 2uc. 1 6. Sprcr paD mttn cg 
©uDé SBarn faflaDur t>erDa,eri ecfejjo egnefnDur ticcreíöoottur ©onur^baraonió'. 
#oaD gagnar JjaDSiftannenum/Jjo banneigneftaflann ^)eim Jjeria,cfi lijDe £opuncU 
©crtlu fmne ? t)r>erre eg t>eit áD bonieD er,meDann eg cu Jjann "giefiooD, fem'ljun et 
enDurfeppt mcD. Sþo aD ©oeinnenn €onta -octre ©igneté*í)rijngur €0 minne bcegre 
^)cnDe/í co (f pUDa eg flijta bann JjaDanii/feðiet ©rottenn um ^econiam, <Bo» 3»oja* 
cpim$ ©pDinga á?onúngé,3ercin.22. €n eg tí f> efó funoru39ur,íÐrotterí,aD |ju ec# 
flijtur Jjijna oolaDa tot |ijné ©onar «£)enDum, i)\>ar |>eie jfrifaDer eru, p\>i eru feíf 
e>flu bettit til Jjijné SHiif ié borncr, bcnour en ^sBeraflDarennar 23ðrn,f)Derfu fcm faw 
tneðtuðcru,fcðar jþeic fjafaóannð'ðíícttlcetcfprer ftg aD bera/írn pann pefur ðiefeö 
feimOiaðt til aD r>cra©uD6 93e>rn/fctnco f)anné^afnmfa,3of)anníé.i. 

2If ^efface SKoot SefTt fprettur gríDureií/fcm ^>au(uö utngíctiti*/íi>i f)an er^ciDaw 
í)ofoinðe, €fa.9. Dg er ^aD nu fco annar SKijfDoomur i ©uD» *íícabav*3lijfe. 3 
íKijfíum 98eraflDarenarereingeíí grt'DUr: fþegaríSJícn tafa ©alomon og SíuauíIiu 1 * 
^Jepfara i burtU/J> co (fulu «JJi«n ccfe pamerð ©ctm.etif/aD^eraHDar |)ófbingiu«rt 
f>áfc tcfifl (einge SriDe aD baflDa, jofnoel fo gooDcr og ricttoijfcr r>ereö Jjafc, og fpne 
JjaDíí'icD aD pera, tif aD tcifna ^armeD Cl)t*if!i DUjfe, i í)p«riu aD cw grtDnum mutt 
eingeri énDer PcrDa, { Sf<i.9. ^ioi fco etnepcirra par bafté ^DrcrmpnDan : Sri oi ©og« 
um biné t>ar Saufnflcetli í)eimefi fctDDur: €n i €í)rifri ðíijfe geinður faD oDnn>í;jg 
tií ; &ar er ccfe fco $riDur,fcm c 2Se.rellDenn giefur, bcllDitr brtnnö SriDur, fem 5ari oí» 
ðiefcD/fem bann ofó epterlcoteD ^eftír, f)\)ern etngmn fFal «f of6 tafa. ^meroðuDIeðJj 
j>afa cingann -griD/fegier ©rotteri l)ico €fajant/ €ap.48. ^eir tonnlaft oð tpgfl<£'i • Sðfajfit. 66« 

$rit>uwn i C&rtHt- W«táM*!Rij!e ct ftaDfaftttv, fco &<M UltDévfmtav íjafe <}jicötitnc 
J £eimenum, f m Fjafa j&tiv gviD ií>oiium, og eru fulleruggcr,Ji*i &«»u ht$K 4>emieuu 
ftgvaD:$ðDcv §viDuveiD©am\Mtif"tiiia, f>v>i <SönDcfievafmmDmeD©uDé<5onac 
ERiettlcwe: SviDnvpiD©uD/ fetn evfriDftillutvfi)vev l)afié SölooD : gviDuv ínttr>i)vD|ív 
09 €ínDr«9ne t SínDánum meDalallva @uD»> íöávna : 0g i eínuÐ.vDeaD fegt&í $>aD; 
ív fmgviDuv ©uDí/fetn ceDvc ev ellUm €Sf iininge, af l)\>evimii ogfiemuv SegmtDur*. 
efí i f)eileðum2lnDa,fem ec f>tn JjriDia Sífíðtef/íit) cb ©uDoocluDumljeiten cvi€l)vifU 
9?mDav*£Kijfi ; $>aD ev fm gegnuDuc , fem fvoféfcfkvtföafictí #eimenunt,og .$t\m* 
Cfi SÐ7aficnutn,@af.6. @m eD forftumevalía ^evalIDavefiat^IeDe/fmeDlcetuv^crtí 
09 ©ílatn lofn @uD t gmngelfittui , £)anielem ö«Hiða oljvceDDafií Seona ©vofefie, 
fmecim t.il <2$cgav fienmv, aD SÖíefi grmta fo fem eí ðtmtcmDe, 09 fagna fo fem et 
fagnanDe,T.£ov.7. <So fetu l)vt)ggv>er , oö fo jafnr.fi glaDev, fo fem fmtcef cr, cntt po 
marga auDganD?,fo fem ecfevt l)afanDe,og eiganDe £oall« £lute,ein6oQ^auíuðutn 
fið ffrifac,2.€ov.6. qjejfe ec ^egnuDuren i f)eiiegum 2lnDa,fem rijf er i gfcrtfti ðtijf e. 
tyegar £pvefÐ.ematncv oevu bvpggpcc áf Jjoi , aD Saufnavcfi fagDe fceitn fpvev fijna 
Söuvtfevtil geDuvfinó, Jjco fagDe f)an : $ier íjafeD tut aD feiíu ,«D'r»ggD , efieg (faí 
ftmt)Dur aptur,ogt)Doart «&iarta (falfogna , ognDMvn goöiinDffftÍ einacfi af^Dutk 
t«f<\. £cfetalaDe&rQttcð i fcaD fjn um bina eilijftt £ininavijf i* ©IcDe , IjellDuv uúV 
fo$ S-egnuD,ev peim gaftf afljaité tlpptífu, l)oerfo eav niifell,aD£eir trveDu ecf e pei, 
a.D f)ðfiuppvtfeii ea*rc,fpvcr $agnaí<arfafcv/ eii £0 allva pellfi talar í>afi um Slfíaiafer 
hcilagé2lnDa,ct ()aft íjafDefpfaD aD fcnDa Jjei'tn af (ijnum §eDuv I #afi \>avfmeD tií 
fulléuppviette 3fváeié^ijfe,paD ev@uDé Dtijfe ifie í)im ofé,fopeiv HmtDu ollunt 
tf»íev 5öovnerum,pmemmttícv: 09 €rfitigíar/ jcn, €rftngtav ©uDé og <§amavfar 
€f)vífli,uppm paD aD efi>ievmeDl)enum lijDum,í>m(fulum pict ogmeD DöiiumDijrD* 
leöa , V'érDa / mom.8. tyejfe ®tiD$ 2luDc ec ^antut SfvjieifDav t>ovvav,(£pf).i.$eivv* 
av fcm{mv uppe ev cg eimm ffiemaft,ciðc faucaaft 09 ei votna,fo fem 93etuv aDr)ciie 
peDUv,i. ^et.i. íþaDcc f)atié ctlíjfa ©ijvDac*9íijfe , ec eúfpcec jfemu mifiteft m, 
wevt eD ÍHitum anblega uoluDu í)eiteDcv;íþaD ev fm SeðiiuDuofem ccfíí)efuc2íuflct 
ueDíOg ccfc (Spra ().cpct/og ccfc ^furinocfuréSÖiafié^uguppjiijðeb.fegtd-^fajvió: 
•ptmt @uD er allt i ellu,og eincjefi Umffiptc SiooéfcnS nic 3)íi)tfuvfinéutn oeitDan# 
»«ðctr Síliíer SíllDa. €cfert Dííjfe g?íraílDar l)cfur fo meFíttgt wereD / «D ecfe fjafe 
PoD cpDelagjt , og citt ()efur uppctcö anaD ; €fi f ctta mun cingafi t£nDa tafa , pot 
W;«mnum ciltjfleaa mcb ^briflo \>cr<i. Q?cra(IDar^ofDinðiarDrotínapfecmerg» 
"ni mtéjefnuni/fumum toonDutn, fumutiigooDiim, funtum rijfum, futnum fmtccfum/ 
mni utn mpum , fijmum Drecfptjftmt : ^mi |jctta cv ©amfunDa tyWw* , n>t»ale& 46? t\\ttmfl(/H^^'9nh^§ • 

gootf og JtDntmðTegttt Jtofóf apuc, $itut nafnfcæge jfrnnngitt %wfy\fWwú 
$onun#ut fpntbe fmnéenDctðtann/ et -fyann$afbe $m fte& fiet tíl Dtoma&otgat / 
tywlijfet ab\)cém feitra3?caö«|)ettat:? <£tm l)annfoataDe:2íD DlcnDcD ocere einð 03 
•$onunga@amfcete; CnnpaD mafl eg meD 'eííu meite Sftiette fegiamft ^eUenímí^ 
fa ^onungé^töttengS^aot^/föi þat ecu «lfet,ttnDecfmtatnet^onuiígat:2íllW5 
•£>eimurwi ncsgDe ecfe SDHtpcDa @i!>tnD einá ^ftanntf , SíícpatiDut f>inö jtooca ; <£tw 
©uDtfðííjfe ncegetfo mifíum ©fata, femeíngen fœt taleD , ögf>efur pcttijtfetewitf 
fo mifoD gtfjfraÐ "8íIe):aaDtii c 25-ellDejnö8 ieingan©cunjefnuD fom*, íþegat ÍDtotí' 
enn fpcocr utn QJeðfímt) Cf>ti(li iKijftóltfec i SftoaDenne ,$oa ft$ktfymnSad). 12. 
SíDca þ eirn 33e>g* ffule&ifi-Defœíajieflf 3uDa wcDaeinð og SDa&iD, og aD jafm>el Jjeítf 
^eimjfueifuuíiaD facattíUt, €fa. 35. Doga egaD fegia : 5tD^innmmflei3íí)Pe 
4Mmnana tmme petDa frelíagce ■efi-S-o&aneíy wtcate etl ©aíomon/fcijDate eíi Síbfaíotv 
flerfate/en ©amfon, og tijfaceen elí Stijfe^etaííDatenac og {KitcaíöijcD. Sþefí* 
a-tat ©celiíniootcmDea&toetDa / unnpuofí ^onunguteiiijftat ©ijtDat, 3*jU 
Sfocífle, ^ier tneD SeDjut og ^eií^um SínDa, (!e Q3a((ö og#eiDur/ 

9?íjfeogJ!captuci , utóífDet'SWDa , 5tm e & 

Sutt u&tffe os t> rii>ía eunnufcaa etrter ÉÉÉaííl 

©u&fpiolleD, ffiattl). 22. £ap. 

#aú Stíjma. Sþot ðefncju ^arífcearner , ocj nteffbit etfí 
Símb,ab fceir feittge wtbtíjaft i £>rbmtt. jDg fenöu tii (jafi$ 
fíjaa gccrefoettta meb Jperobts $uenm:ttm,fo feajanöe r Söceíft* 
are,iHei-t3ítutit paD íjuet*ífattfomtíf , oafíeúer 0ub$<Sotu i 
©attíeifa^eitev etge ttocfrum :$>otab pufet* eige aí> SD^rtntt* 
trirtmtejttm. tyav fwv , feíg Jju ofé, í)fcab í>ier lim íenfeft aD 
oíefa áWaranum ©^aír ebaeJse £ €ft J>at 3efu6 fórmerf te peirra 
S3ottl>iltt, facjí>eí)aft: £oab fuiftth f>ier mtjn ^rcefitat'ae ? 6ijiteí> 
mier Slítttntena ©fattftnS : £5«, fcir feíngu (jonum eírtt ^peníag. ^ef* 
u^fagDettíljeíiTa : ^toeré ðttunb oo^ferffrtft erpftta?«þeiefe>9öií 
í)ohum ^eífaranö. pm faðöe í)aft tif ^etrra : ©tefebpm ^etjfaratt' 
um, í)^ab ^'et)farané er, og pab ® rtt>e ^ab ©ub£ er. a f fí? 
t?ep.t'buÞetta,uubrubuftPetr, forítctu í)attoðð^ttgu imtrí. 

Cvorbíum. 

d?tö$Sitt ttitititi/aDpeittt fenr@ut>eí|Fa, famoer^ alítx £íut*r til f)íiitttfðoobít/f<0íec 

^^K^aulu^ / 9íom. 8. $etta faimaceH l>eiloö íHímíng m«D ^ofruíanum * 
tfc^ btöi m«fí öt'Omtt Ofi ^ffllUlitl : ^inðeim'.i)efur f\v Soíf(?tði)^eO«i@ðtu 
§W trinitoti*. 1 66% 

forcr ©ubð SBttfium, aD tjm mamuga ©rottetfó ?)enb f>afe ecfe ruDt &Att<t,og lciDt 

f*jna(gl{FenDur fat í giegnum, auín[)t>etn fjoifMíf í>cf<* go»Da , cc baun frcfuv peitii 
forerbwoeD. «&<trDpDge Sofepl)* Sörœbra \>arD bonum tíl UpppefDát , @cn. 4r. 
^oerjnool)f!u$5araoníífnere05ub fiínu ^oelfc tií ^rwacfletPitigav , Srot>. i2.@m 
^elöancr íöfií(ict)^onunguc\)ít(í)eóafafet)pt afSöifeamé tale,9íum. 23. <2$avö 
SfvaefaDSSfefJatt. 3í#itopl)c(í DvoaO.utDuecfe einungið at> onijtu , 2. ©aui. 17. 
fcellDut $Ðat>iD til tSDtvmDav 2íuf a. Slcaafer <|5aul$ álotiungs gievDu í)ann fcœgaií í 
Sfracf. 3etfabe(áDfíoofner (lerf:tu€tiam,i. 9leg. 18. Dfftope •£)amanð liettt 
^vafDoonienu!naf©uDg$eolfc,€fT:f). 8. JÓg f urfum toier ecf e macgra ©ema (>itt: 
um aD leita : €ittftjé f)efuv fo illt i <s&itíe fjaft , fo fem ^ienemana #efDingiatiterj 
í>egar#erobeóog ^ontiuépilatuSmeD £ciöingiunum.og Sfcaelé Soolfefamamu 
fefnuDuftpfer^efum ®uDé <Son, til aD giera alítf>aD,ev f)an$ £enD þafDecnDúvfpt* 
etfmgaDaDfficffplíDc, f&tt^ ^n^effave SllMetvca fnere®uDöaIt)itra9íoaöelí* 
um#eime tif S^pffunarog^pnDalaufnar , foiaD t í)ati$ 'iftafiie , femfcirifaDftmt 
fceiiigDu uppoa §vieD; fofcmaDvaSöeiean , þoa fajjieit alíer ©pnDana Spvevgiefn* 
ing,fema» fjaíte Sftafn tvn>a,aD ^ttne alíva ©poamaiía, Slct.io. <So «föeií nteig« 
jcata 6ap fattaD pera , fem €lipf)as fegicv r 3ob. €ap. 5. $ÍD ©vottenfaange^ina 
PitvutCSícoflDum peivva, og SUaDfceivta , ev i giegn ftanDa , munu Detta. i£)ctme 
f>ar uppaa íjefutn *>ier i Ma .£). ©agð <Soangefio,fart>ier foeprum, aDfjiiierDíttm 
•&unDart)ocu cn 'nu cinunnne rotfenDer , tífaD faanga I)iD faftoufa ©uDóCamb, 0$ 
befou fo&agtega tilbmeDftjnar ^eiDebreíiuv , aD ecfejfpllDe tilfleppa : <£nn fjann fent 
t>iffe bttaD m«D SJlattnenum bioo , og cnijt gievet SKcnD fjinna oguDIegu,I>aft fclIDe f> aa i 
fina fom« .@vof,er J>eitf)*fDu bettumbföeD, ogpfonncaJjeimmeDjKirvaeigett^op* 
ne, fofem Píetb«t)vDumaf©uDfpiaI(enu,af btteviuoietnu t>iliumf)ugIeiDa. ií <£>*>a& 
Pict fleum "pfcvDaiiDenu tfpllDuger. 2. Wt aD fle ©fpllDa t>ot oiD ®uD almcatt* 
ugan. ^tprfofó fjiet til> ©rotten mitt, fptet J>ijn$<5pnac Sorpienuftu, 21 m e n. 

Utfcðgiuaen, 

icfeb ^epfatanum ^wat á^pfavané £c, fegict íÐtotten ' ©len feggia £ ab íaS 

ffie aD litlu fumetf)oerier,aD^«iv &iooDa aD blijDafter , b»erra^BivDÍhgaDtoejc 
»iD aííavva UnDergiefne : SþaÐ fpfie aD ffiroga einum i ^jcanf a, aD ccf e ecere aö 
butbareiDurco foi , poaD8eg«nog ; a(menelegtr ©ficfanerfegicþcimnoriucíþpHðfl 
ai »f)enDuc,fem eíngu gieta af fl«c bruní»eD,faf er ^anmaattac fljn^pei pciv femtt caiDa 
fpvec 2egunum,fcm ^ollana taf a : €n gíattum aD f>oer faa er, eD petta fegier : í>aD feg* 
'er foa, fem aat^allD giefeD cr , bceDea»^)imneog3erDu , ^attf). 28. €nn er poi 
$vœ(é gijf e augltjftuv, ^btftpp 2. Jþan fcm aUt ©ilfur og ©ufl ai, og ecfc mll fegia 
Jíanenumtil, efban brongrar , $)f. 50. €n»btfDepoecfeboareDfjattmcatte^)efDe 
Pjnuflö fealifl/SSgttb. S. £mn fematboerce ©tunDH f ml< «6 biDio SeDuren um 12. 

p»]wv * - h - *■ k — V Ír — • *t V' *"^^ • - jH '. i 1 "*4 »i .*"» ' ■ • ' - j ml ■( % » !** - 4^^^^?^Hu tÍB?^^ " ■ jl*flí- "'''V^^jí ^^i^W^S^fír^'r* " "> > t ' . »« " »^ "' .'-fc - X' *^ í^fc"*Ji*lBP^^^^* " " * • ti**-' ?eg;on £nðMR«.tt&.aS. Síi Fom po.i ^ítmcn, <cf c til ^efé/at fdftW fter f tootta/ tjellfc'' 
itrtipp(W^ali[)aneí)fum^ioonaN,?Díatti)..2o. £oerium (SuDljafDe gtcfeD ^tgnav* 
©æteftjné $oDuc ©aoiDS,2uc. i. (Enn oarD po§orfmain^ananaog$pmlitmna 
Sojolfftnéj'gpcec »orac og aílrar < iBecflí]Dacennac(SpnDec , <Sfa. s3< @egiebnrófc 
SSrœDur mijncr,mun f>ann, fem fo f)amabur oar , fjafa taiaD ftejfe £)cD fptct fijná " 
©funD/eDurmtinDebnnecfe^afafunaDaDncoíKiettefijnum , pefDepanéSKijfeöereD 
afpejTum £etme? ScFcmunDe bonum í)afa J3ab tocfooft oocbcb/pelJDur talaDc í>atí 
pau tii ^ipgDunar J3oetbrotnum @p&ingum,f)oeriercioííiDu J3ecfia f)tnn SftonwerjF é 
tfepfara forer fin í)efDingta, ec J3o f)afD« af ©uDe p" eigcD QBallD pfer J>eim, 09 til pefí/ 
«D fiefia pier,©uD$ $5arn,{3ai£lijDne, erfmert^fcroallDenuffpllDugur um:$>iec 
fflnn aD fenn tii £ugar aD foma : -£>»ab wellDur J3oi, aD f>an (f «lc J)d tDur C>rottna Dfcc 
mm,m egpfer f)3uum,J3ac\MDecum{>o bcwDer nafteri £cinicfi bocnec, bcoDertígum 
o.iD-2€-ttoefac tií2íbamáaD rcfia / bcoba bcftir @ub ifapab / .09 f>oeríau*ocfacf)efuc 
nctttaf ftcolfttm ftec ? $>ar fcllttr ©oar tif : ^precQihiDiifafer fFalftuÍ)onum unDec» 
ðíefennöeca, f)\>ecaDcraIlra ^onungur : 9>aulué fegier nteDberutnOcDum , ðvoni. 
13. $>ac er eingenCBaiiDfíiett/ nemafjun fte af ®ube,f)cllDur crtt J3<ec QSaiíDftiettec 
fem tiIerii/af©uDefTicfaDar y |jacfprer/fctt eD SBallDftiettefic mootftcnDur, Jjaiímoot* 
jrenDur ©uDé (Sficfun, efi peir eD mootjlanDa , afia fier gorDcemingar : Ifcar fprec , 
fcct fe-m fcgieft:@uDe oilia oera unDergiefen,f)an fieog^BallDflioorneííe unDergiefenii, 
f)oer af ©ube er llricfiib. 9>u fegíer/ f>.in f om nafefi i 4)cimcfi ciné og eg, enn ef ©ube 
pocfnafi ab flœbfl í>an i $)urpura, cnn J3ig í Setuc , attttt <8ef ca froi 1 €ctu J>ar fprcr 
rmngepgbur J3o ab fcann fte gooDgifl.rti. tþiD ecuD botDec af 2lo«m f oiuner , enn fat 
fem fjafbe cöallD tií ab mpnDa Síbam af £cpr 3arDac,mun I;ann ecfe fjafa QSallb tíí ab 
fetiaeitt^ieceD tíí£eiDur$,efi aiwb tt'f Q3anl)eiDuré? Dtont. 9. ^)oecígucpcfacl)efuc 
ncittaffiwlfumflec , affjocciúm J5«i ? 2if©ub.c , J3ac fpreroittu f;oabme(taboírDfl 
$ gfi fem pfer J3ig bobtn ec,J3m J3a* SGicbingu l),an befur fram pf ec fH3,f)flnn f)efur ban af 
©ube feigeb ; ^oro t ta Jmí eiíe fjané <©f icf an, cttn lcot piec ncegiafl j)in beillbaú ^erb, 
ogfofeui^eneru^onitngÉitumifpíIbugeraD^lijDa twerit©ube , t ellumí)eimí)iut' 
unt/fem @uD ecfe baííaD fjcfuv, J>t>i framar bec aD I)íijDa (SuDeenSJofutm , fagbe^>c( 
tuc,?lct.4. ©0 bpríac of6 og ab oeca {teiitt unbecgiefnec/ fem f)afi pfec ofé ff ipab frtfuf / 
«D fo miflu leite fem f>an pefur paD jf ipaD, J3oi fo fegier ^etur, ifjfrtt. 2. SÖereD ttrib" 
ergtcfner flerf)\)errt mann(egre<5fiepnti,fafer ©rottená / f)oect f)ellDuc ^onungen* 
unt, fe> fem pfecraiDanDe/ eDur@tioocnurunum , fo fem J3eim eraf fjenum eruf«nDev : 
fca\femJ3eim mootííenDttr , er af áÍDnungenumfe'nDereru / battnmootftenDtir^oii" 
ungenum; ©oafem^onungenummootftenDur, batm mootftenbur íörottnc, f«».fet« 
mootjtenDur©rottne, panu fhppec fiec i SocDcemingu, poac fl fJ;aDoill fpIgt"«/ðÐ 
fm fem fijna <J)ferboDaca foijfuc, oanoírDec eDur mootftenDnr , t J3oi ^t<»rfe , ec 

peic <n <$tm\)tfa,\)m cc fgwa ^)oomeunDecoocpenn pioa ®uDe. ^)oaD«tu^<» ■ fftftt trittitatré. 670 

pcw ^fatafíbémi ff pííbug« ? $ab fegier ofe* ^kuíué SRöm. 1 3 . ©iaífbeb elíum fjaö 
Þiec jfpIlbug«cecuD;$>eim©fatt ec ©fattucíjcpcer/feim^ollet^oftucíjepcec/peím 
£>tta ec £>tt< bjpcec/Þeim £eiDuc ec «&eiDuc Ijeprer. Soennt JtaD ftjDara ec <cf< fe 
miegcaboota eant, jafnoéf jpo aD Dtte fca,<r fíanDa cette af Q5a(lDftioorn<ií<,f)alíD« 
fumum^otlumlijttaptur frca oonDum ^ecfum; Snn TOtoóctié fiotning og ÓBirD* 
irtcjac fco ®i«tl noogac^acec ei pfcc aD flaða,poi macguc eecDuc ti( aD fpfJaíCaÞctt 
«£enD<na,ec bangtacnatl mllD« af wtccenÞaD femcjiaUDafl c«,ecoptafttceöaca tyéa 
mecðum,ecf eftjfi toiD pco fem ofö <cu af ©uDe (f icf aDec tií aD oaf a pfec ©calum eocum, 
af Þoi Þeic ecf e (>afa (SoerDeD paD lijf bamleða i #enDunum ; €tl beaD poi anDlegg eiD* 
toijf ur,Þca I)afa fumec SJlcn fo brpniaD ©ameitjfur fljnac mcD einu <Stcwl*£iacta,aö 
©eerD 21nDané,fem cr ©uD6 ÐrD,oiiluc ecfe ca f)ana,jafneeJ Þo paD fie ðiect til Þefó, 
<\D fcepnðia ftec t gieðnum SScin og Scccg ; Dð eil ecj ecfe fca núcc faD til DrDa , 
£o<9ícn fmi tcegíec í @iellDunum,®uD gicefe Þeirra $«iíielcðum$fmim'nðum í)lijDt 

tocevc,fc« mcrmt Þeir I)itt einfie' afta,pei £>rotten ec peicca £lutjFipt<. €0 oiiaptu* 
^occfatiIpcfé,cc eg ftcat um taíaDe : ©iejiD ^cpfaranum f)oaD Æepfacane" ec,fegiet 
€f)Cijtuc : £an talac f)icc fuc i faaí um pœc ©fplIDur,er^fueallDinuðialiDafleiga, 
og Þetta cc ctfe SDívtiíé" cDuc €ngelé,ecfe nocfucötoecallDleðé^ciumðé/^elfDuc fiailfí 
©uDS ©onar íöoD/pac ft)cec,aD lijf a fo fcm fca ^oncjé UniboDömaDur,ec tef uc fram* 
«c cnn foanné £erta (>cfuc boDcD f)enum , fjann ftcluc , fo ec ocj f>inn fcioofuc í ©uDé 
2Iu0lite,er Dreðuc Þ aD af ^fuoallbenu,erÞei meD cicttu bpciac aD bafa, og fcct cc ÞaD 
iDtelcetut meb iflu ©iebe,l)*nn gtorcv ©íaUD fttt aD ©pnD og aD oonDu <25erf e,Þoi f«ð» 
icc <J>can,9vom. 13. <þac fpcec ec wnfcctt unDecðiefcnn aD oecU,ecfe alieina p<gna 
gciDenar,l>íiiDuc oa©amoitffunac ee0na,f>ann meinac ^onunglinö SíeiDe/ poec eD 
^alomon feðiec, ^coe.20. 21D f»e eittíJ oð unðö fieoné 0jf uc,b:nDuc oð ©ameitffun* 
acweðna/JpaDcc toegna ©uDð/fcm fetta boDeD pcfuc/fjoevium eicc ecumi^iectumofl 
<oamoitjtum poruttí ffuflDbutiDnec. SRarður o^ItttoanDur Þeinfec fo, og fumec f cm 

ff ic leife ftcc aD tala : íSg í)cfe ccf crt gott af QjallD jíioonicnnc/bun <c ecf c nema Sfímtog* 
amim til ^ijngjTa, feir bafa miflac Slíeguc, Slen fccta IjecDumðtefftngumaf pctm, 
Jofnetl fpccc fmcnac ©afec. ^íormicr, íöacn mitt ; 3cg oil ccfc tala unt ©uDð 
íöoD í peíju,pac ^>ojlulenn jfipac aD SJeenn ffule vera fijnum^fírboDurtiiu tinDer* 
ðiefner, «cf e cinafta froomum 00 gooDum,()ellDuc og einnenn f)acDccwDum 00 brecf oijf* 
um, i.^et,2. Og @t.^>ain jfipac/i.^im.2. 21D biDia focer ^eronc Æepfara/fem 
POtoac gtiDuutá ?ÖíaDuc: <Snn fcig miecfamuitt ^)af*©fip aD faca SeiDftjna fpcec 
Wtgn^tijre? <£tl þca ftjDurfatieenDumoðSijDum oel aDðcauða/pcim ec etngctl fíijc* 
« ; t>oec oa aD ftcajfa ©pnDcc og Scfle ? ^wec co aD ceffa oðuDlcðttm ©f co(fum,fjeim 
«e froomum oð mciniaufum vcita 'Pfiraaincj ? £oer 01 aD Dccmacn mille JölooDé oa 
^>looDé ? #»er 00 aD jf ipa 9licttinDum «Díanna/fo f)0<c f),aUDe ftjnu ? £oec ca aD gief« 

m «0 íifa eptec ? ^vej <n aD (ficfn ofö ^ií.nn<jj$uc eg ^c«,$ifflca,ti( aD upp* 1 ft*(et»itofátiící(íjfé Sijff? €n»flttia*íDeili}funt £<fofyi* -Hfoe? « 
*fé ftoa «£)<rnaD< og ^rcofum -omiDDra $íanna,fo ab mcrlifa meiguBt bœp 03 teo* 
femnSijferne meb allr* © uD wfne ca © ii5 feme ? i .$im.ít. ^vxrxn ai it Jj'etta aD aiðt^/ 
«fjjar«r «d ! <rt'$fjiv í 0AÍID? ®uDtoarDt>eitefijna €f)tiftn« frco omiilDum J?onmigmn/ 
tyenum fwu pg cilijfar ^atf«r fprer f cn ftooru 9íoiD,í r {>an Jjcfur efé giefe&framar '! 
um «JJ5onnutr. i .£)einwtum, €n J>flD Jjore <ð aD fegia,í>eíra er illt ^{irv)«ílD/«nn etfect/ 
~ Ji*öi í)t>ai* fe íöfteuDur/íiar «t f)V>«rg #s>nD í moote eDrum^aj: «r I)wcr annarö $5>cD»H/ 
|>ar eréingeim oí)UÍturum fiijffitt/emðímuim $8ertim« &>innui*/eínfl<tin mn.Síguí 
ftjnar nie 51í\>miiu,j5ar «r einaenn ©iDfem*,«m0<nn,^iœrí«ife, cíngenn ©úíe* Dtte, i 
thui OvDe aD f»flia : íþaD er íjcöíft £tlt*ijte. Sþcttð.munu ptk £)fflar f Ma,n lijDa Jjpf* 
íaft" Sí'öttur af ^flrpflílDenu/«nn «m0«mtircití)öaD<»ttI)oftir ft)t'r enn mift í)efur : £>II* 
tmt ^otíum i £<im«num íjeftir J>aD aD 9Bcg« otDeD,aD tafa fter.£)efDiu0ifl,f>arfem 
Síímennínður Ijefur t<f«D til aD ftiootna. Sllapiecf J?aD tilca2)eðum í)ina ofluDK^u 
Sfraeté ^'onunga,3<rouoamó / ?Díanasrt6*,Síí|a6é, oflannara : ^ovaf^aDcnn l*co 
»«rr,í> cgar eitiflenvar íöoomarci ^íftfleUð í)»er eifi ðiotDefaD rietf Jptoottc i (jaiiá Sluflf' 
uni/3uD. 17. íþca v»ar ealia nocfur ©uDg$>«f itip i ^fcael ; tfrca ðiorDu $&enjamín< 
ítar fjca «£)atDutið/<r ©ooleií ()«fur aungoa Derre i)fic (fíneD,f)öeria<SoDema 09 @om* 
nrrantflfttu (Fatno.fr fijn oiD aD ()eerð,f ca(TcotraDi föuttfSoolf ftjnumeigift Sötce.Drutn 
eð0i)(!rnm/í)eíI-Ie5S*ttf , oij}I,m0rðum flnifunDtim §D5aita;®o j>arv>ar.cef<«i».tona 
tpter i iöcnjamin, oð í)i>aD vilíum !>i<c lamðí leita,'oier fjefum €pterDcemcn«t íiton of$, ! 
tfegac fttta ocfccía £anD flaut i fijnu eiðemt SBíooDe, caDuc «nn ©ub ðaf ofó ^omtnð, 
fo aD <inð«un mcotte oíniltur íeððiaft i SRecfiu Ojtta , í)perfu ixiojcrtleða (eiD ofö f»cö ? 
í)n«rfu foorpcaframi $<mDe »otu ? «ÐíunDu -33íen Þcaecf<aIío"^uðarfegner p«rDa «D 

' joata iConunð<,oð ðaanga unDer ()aíí,tíl a& t^aliDa gijfe cð 2ímum, í 5riDe 09 "gf «Ife ? 
<» fiv»i I)cattaD / 'Q5r. Sorer oftf fpnDuðtuu SJíennum, toier l)líootumSaðanna íþrcíf* 
oraDpírö/Uppca ^aD t>i<r funnum*gre(f<aD fyaHpa, $m fem nu.pfíroeðarallt ptö 
fioo&a/eröier^liootumaf^allDftioornenite/DðunDer einéaíltJtaD illa,er ^un af|tijtí 
•,<r; £afr munDí meD petce @atnpít(fu og ftofarcJ&uðn ðiöta €f)tí(ti5öoD; 3 Þpí o| 
$iefa ^epfaranum I)öap $e»fatanð «c. én «f nocf tunt Jipf <r Q}allD(ti«tt«nn Stcffvnsfl' 
fcntt/^enium fanrt «g ecfert betra ptcaD enn ^aD,«rðiefur @t. ^>call, íKom.13. 
fauDe ; -^BiIitu ci^aiiDitioornena ottafl,f co gíer í)V>aD flott er,oð muntu Sofjtijr af .&« nt 
|af t/^ot ()tm er ©uDð ^3i«nac«/J)ier til ðooDa ; Snn ef fu'ðierer l)toaD illt er,f ca ttjtt 
cttajíeðennj^tói^uiKr ^JuDííí?iínat</tiIí)«fnDaro0 0t<iD<feim f<m iíla ð'<*ta : Oð 
irfowt<taIaDiiml)iDft)rrg, 
Sft^tierfumifcDaDvier^uDíífpntítigerlTeum/JSaDfan^nðen^unga ' 

t ^vxvfc ^ngía niet^aiía/Oð^i mun í>aD nocf ur fSRufur foo tPtfaðt, í>ac fem at> 
VOtöaiDer,alkr (xilager í eilijfu gijfe fcafiaD ecf < fuUgiert utn alia ^ílijfD ? ©ííjfa ?i)P 
CPalííípíféíiflfa, aD príjfa r)mð íiíijfu ©iírD(fu, og oí}tDa.imííg«s ^ÍH&et/ttí v?ð ' Gpttt txinmtil ' 6 7 5 

fflftta fjam? ^ftfit/fíttl aflDtci €nb<* tcf ttr. £eerfu metguffl toiec pctt j<tttA"m«b 3)aPiD : 
Oí?>vott«n! ^Jíifie crum\)i«olhim^ijmim sötyffunfcmDum : ©ftmt í)efurfco wt\* 
lijfa ^>ojtic\n DoDeD aD oier prijfa {fpuDum fcer S)cttDfcmDer,ír l}ftn giorcr ca ■uw&ol 
©íantma 23arna,ecf< fptcr N,aDf)«n frurfe toorrac «£)coofunac oiD,poi l>aú <t ©uo 
fcícfJaDurum allftcSllIDcc : »D<aDnr aD3f)uaaní)aiíé ^cíaiorningajtuiae v>etDa oie 
tii (SiDboota oö @<xtmí)í<ttlpar.^ttc t)eprDum fprra <5ufmDagtalaDumf)in oonD* 
tyioon , fcm oar fijnum £erra ioooo. ^unDa (foRDugm: ;«Díunum oicr ecfe aucc 
tnciða jitia cttlöecf m«D f)enum,fcegar aD ©fuflDaí©Oðunum ficmur ? ©cwf oflfiut? 
I)ama f)cfue ©uö ðicfcD ofó,til fjoeré ? €cf< tií aD Dttofa fcaD fo fcmwít toiíium ftoalf* 
<t,!)elIDurttfaD pioona ©rottnefac nicb : Sijfljamenn et f)inn occDre ^artur oorg 
é>fapnaDar,f)au f)«fur ©uDé ©iÆDjfafientofátitaDtotocða Sftwmittorö/fo aDoicr t 
©toeíia oot<$ SínDiitíé funum ooro Sörauté aD net)ía,®en.3. $o í)<fut l)amt (riícö 
ficreet'0uf)ier af,£ »i ©t. ^ctttt fegicc : ^BiteD Bier «cfe,aD »Dac íimcr <ru$tuftcrí 
fjeilftgé ?ínDa fcmit)Duc «r,f)©crn þkt í)afcD af @5uDe, og |wc ecuD ccfe ftmlfé pDac 
tften : .ÖctiDurnat Ijcfur f)«nn licnt ofé tif aD btiocta tsoIuDum oorrSSrauD/Scrtuc* 
nartíl ftD ö<ttnðafwél<ðai ©uDé£mé,&ugtmtilftDuppíppta£cimtií £im<nð/f)öab ý 
on ofð fícmut #imfpen,<£t)cun ii aD f)cpra @uD6Öcö/OðoatDo<ítap^u,Srcnðun<i 

tK aDlofaí)anð9íafníent ol!u ^efítt fjefum oier refíftjt PiD l)iiíafmoftttUða,J>ftD f) tfiwc 
<ÍHðcDftnDf)œliéfptcc ofá,viterf)ofum lieD ooca fiimu ©&nDenctil3breDav,oálaftt<D 
ona Dcottno i v>ontm DauD(«ðum Sijfí)ama, 9iom,6..1þar oiec cettum ob Ii«t fod 
Sucttlcetcnu tií ^Bcrffceta. SDcargur votriettcc £enDutnac til SXcttmJogíþioöfnaDar, 
til aD mciDa £oUb ftjné < D?cttunða/Oð aD.fjefiia fifttlfur fijn,enn ftcla .£><fuD<nne froa 
föuDe; <©o íctttifit er fr«t £oi,aDS0}<tl giefe ©uDe IjoaD ©ubé ecSa-turnarcru nœfta 
. ftmar,til aDÍ)laupa co f)in breiDa QJcð^lUðtm cru <Sf «tlf ttr, fo aD aUttt gijfoamenn 
\>evDe 0fculfur,ðranjfign tifoD fim ^oijícn iftjntf íðrooDtiré '2íuga, en aD ■ SÖioalP* 
anunt i.fiöalfum ftcr ötoeta Jjauccf>/<£t)cun flœia eptccí>t«i cc íatt f>ct)ra v>ilia,oð<vu opett 
t>iD íöuitDvc 'SScrallDac pejT«tar/fo aD @uD6 DrD f(tt ecfe Dlmmi pcim/^rcnðan tcm* 
uc fjer (famaríea CrD og Wéí«ðt ^)ial, fem djtijrmmt pcefet <cfe,9iooð,Sij9C/^öaf* 
mceiöc,oð annaD^iuntlijft. $£oföanma «9)cun ! f)t-ctfu illa fjefum ttUrfja* ©uDe 
BollDcE>t)oné ^méaígciðu? ^iteD j>ierecfc,aDfi<t cruD ^tfiaOuöó ? ©cfiicr ^oftí 
ulcn:(£nl)an fem ^uDé ÍCprf iu ff i<mcc,^ann íiíl @UD ff km, fcðict ^ann/ i.€ot.g. 
^n f)ocrnið pofum oier rccftaDOtiDö Sjwé, Söta'Dur mijncc? íþaD cotte ab pcra 
^ccHft<^)roé,cn v-ier f)ofum ðiertf aD aD Dlœninðia Q5(tle. €n ef ©uD ífilut ftet nu 
ív-ilijf au ©f att af Cijf fjomum.votum ; SSíun lul f><\ latta ©a)Icna btoa ofeiðié V Síutið* 
panc^ciðcn,^cHin9urcn<t3 : uDatfijnDu©rottiK,I)anoar golíDenfprer^)ofuDf)oert 
» oilu SKoma*91ijf c,^ac fpver gallt 09 3«fnð <Sf fttten fpccv ftg og ^ctur,et I)ftú fpurDe 
DannaD,f)t><rtoerallDleg<r ^onunflftrtícfiu^fattaffijnum eigcmveDucaf annavlegí 
w »i ? -attð«f).i7. U?flt ^ann Oðtti po ecfe^fatt ðD fiiðlíDfl/pvi f)ftnn Ht ccf e cinaftíi 
> é73 5n««ð*pa 03 ^rítiíi ®HSul»a§ 

fongbot<nn,tj<Ubttt &omtngut aD <i(ijfu ; ©o co 09 ftcrí^ct einn af Á \é 'ftjret -TBfliltt 
«Dr«0/6un bijcigcÍ9u«^)wfc / ^unco«ctc cina(la eptcr faD aDgialfDa,ljellDurog fpr* 
«r ftcolfa ftð • ^nn fa>fl& <i9t»m toicc J>co aD gialíDa,eDur í)oee er ©fattur binne' altra 
Jiœrfta ? íþaDgiererbmm ftcolfurbert,^f.so. £cfeet <g ^iethjnna jlerfu Urannd/ 
09 ccf c Drccf cg íölooD #aftanna, offra ©rottne £ofgierDenne,og Irof fjínum allr« 
fjcerfta pijn £eít. #oet ct fn> 2ofaierD, <r ©uD af ofé f)cimtet ? €e paD noog aD f <# 
upponf)ann^t)eDiufme,mcDcinu^faIm*gBerfc? gío*rre fiefh)i,paD IjcitetaD ncolceg' 
íaft Ijahn meD <25erunum,en £iattaD et tcongt par frco. @uD oerDur ecf e meD SDlceíge 
prijfaDur peirreet£ciDingiat btn>fa,og mema fig fpterpana aD bœní)eiraft,3Jiattlj. 
6. £ellDur fo fem JÐaoiD , par f>ann fcgier : £of fetg Jm £)tottn« £>nD mijn , 09 
olltf)*>aD i mietet bano" blefiaDa SRafni. £f»ief\>ílium (imDcofaila t2lnDaog@aíí* 
leifa^oo ffal ©pnDatetl foma DtceDDut 09 jf icolfanDe ftamfptet f)in beilaga i'Sftaeí/ 
fjanffaí pfttoega f)an$.$)eilagíeif,og ftít Dö«tDugleif:3ftergDmia©pnDa,og§ioUDa 
Ijanó* «D)pjfunfemDa:@uDéíþolcnma:De,og fitt&oomlcete: ©uDö btenanDe ©ffu tií 
fíjn,og jijna €pmD,ogDlucfu,fem ecfegietut igijfbamafcfJaDauDaeíffaD í>an ofoKu 
#iarra,og éllum J?reptum,er ofgfo peitt elffaDe : Dg Jjegar baiíé^iarta <c af jlijf* 
te^)ugraun btcoDnaDi f)enum fem anaD^Bajj/jKo ffal tjati broepa af ©iíopenu tíf 
íötottené,emS 09 $)ai>iD : SDUjnar ©pnDer ecu míet pfer í)efuD geingnacj) cec eru 
torDnat mict míf ifá til ofprong $öprDe,og mcD SolfljeimtUí'SÖíannenum, ®uD, oettu 
ntiec fpnDugumlijfnfamut ! £nn et£ufogietet,pco mun SlnDeíi biDia fptec{iier,meD 
oumcccDelegumStnDoerpunum : €n tjaií eD £iertun ranfafar, \><it f)»<r aD ec SínD* 
ané SJfteínihgÆoi bann ec epter ©uDeSJfcDaígccmgaie fpm beilasa, 9tom.9. Dg ef 
@uD foacat £ier i 2<pnDum £iacta J>íjn$ fprer Oeííagatt 2ínDa,faa eD ber Jujnum StnDfl 
^Bitne um,aD f> u fi*rt @uD$ í&atn, fegianDe : <25<f tu t>ugf)taufmr ©onur, þ i«c ctti 
fijnae ©pnDec fprergiefnar: íþaaoffra ©uDe Sofgi©rDene,og fcig meD 3<fu SftooD* 
ur: íSJiíjn 0nD .mifíaríörott<nogmin$tnD<gtaDDejt i@uD< ^xilfugiafgramijnum. 
!J)#r <cu ^aalfatgjata oorra, <c t>i<r <igum ©uDe aD footnfccfa, Df.i4. ^)aD er 
fitD DffceD fem focet ^enum gpHDet^oi batmfcrongeft og funDurfnofaDann 2tnD« . 
mun f)aú <cf<ft;r<r»íjta,^>f.s 1. *D»er eru pau í)«it<ft,<r ^>i<r «igum f)onum aD \\x>U z - 
!þaD eru ^aueroiet f)«itum bonum i ©fijtneiíe,fegat banné eingieten ©onut, (juttt 
ftijDajie meDat «Díananng íöatiia,ttn>lofaD< ofé fiet i ^ícoD og #t)jfunfeme ; #»ec 
ooru pau,í»aD pier jcotuDum ©uDe btfgc'Jcm^uppco^oería oier ffijrDen)ormti,cmi 
afneítuDum ^íanDanum 09 ellu f)anö Sttpcefe ? 4)oer er f)co fjeííog ^rw' ? €cf e fn) 
aíleina fem pecf <r ®uD aD o<m, í)oaD einig giora íöioflarner, og ff ielfajt par af^ac. 
2. ^xllDut^uivfmt aDoetfat fptet ^ioífleifan/Oal.s. 4)^ec aD et jjotenmooDuc og 
fiOoDgiarn^ecfe ofunDfitof ut,gierer ecf ert il!maitníega,ecf e bíœé baií fíg upp,ec ecf e ofiD' 
famur, bann feitat et eptet poí fem pantf er, ei J5n)nglpnDur, (jatl þ epnfec ei ííít,f)anit 

fagnar ecf é pftt 9í<önðl«wnU/<il fgmfagnat ©anteifanum/f;afi tímpec atoMií »' w<i «r elffl^an öonat aflt,&an polet aflt, 1 .€or. 1 3 . $ab et f» $tw,et biet jcwnfcum ©uDc 
ijrnenc,er (Tijfa élv>cjcte af fter öicfur, l)\>erier ftjDur mciga t>iD f)anaí?ilia, cií Q5pt* 
tfln\>iD<Soo(cna. €nn l)\>crt er í>oa SinDflPotiiné 2ítí>cefe cr \>ier neituDum? -^jöD etu 
^oDDfinéCBcrf/fcm^auluðupptcIur/^al.s. ^oorDoomur^aurlijfc, Df)teinfeife, 
Cíufuiíö/ €)f\i)r9oDa^©ijrDfun,^ielfinð^ ^ianDjíapur, ^rcetur , ^app, SíeíDc / 
$>toattaner ) ©unDut>íþpcfia , glocf aDroattur , og annaD pcim lijf t : íþetta etðutn 
fcieraD laata,cnnf)ittaD ðíera, efí)iervMlitím gicfa^aD ©uDefem ©uDáer, íjmfofeg* 
ier ^totwlfptcr SJíunn Sfajcr , €ap. 1. $>t>oeD t)Dur , í)teinfeD pDut , tafeD pDat 
SujMreítne ftarmijmt Slugiite, laatcD apf iOtt, ennlccrcDðottaDgiera,fomeD ftjDafí 
*>g eícjunfl £09 \>íd ; aD öfear (^pnDer fteu rauDat fetti SBlooD , fjoa ffulu í>œt v>ctDcj 
()V)ijtarf$m©nioor, ogpofxrt fteufcm ^utputcrauDar, fcttifuíutœr\)erDa f)\>ijtat 
fcnrUn. íþeit fem etu ifpttDcr unDct nocfutn ^onung , f>etm bpviat ecfe eiming* 
iá aD ðtciDa f)enum@fatta 09 (sSfplIDur , bcIIDur oðaí>ftrijDam moott batíS £>< 
toinum: ^Tiut cingcn jþv>Uijfuv ©ut)6 DtoinurfemíÖiefuUen , ^r>i€()ri|luroð53clial 
eiga ccf ert #lut(f ipte faman, 2. €or.6. $íu fprft t>ier etum öeinðncr ©uDe til {wnóa, 
y\n (fyllDiuutiierfw Draga eitt Df meD@atan ? 2lnD(Fotané $aumDrcður JpollD* 
cD,cmv©uDé?iDe ftijrcr ðnDcíí ; goattyu ofá i tjonumðcttnga/fo fnunumntevciftctu* 
ta ^)o(lDftnð©ptnDct, oðiflceDun(t(5kiDé »g)ctjftn>Da , foaD \>ictðietummootftaDeD 
^rettutn ©íefuíftnó , €pf). 6. <þcq ctum \>ier cietter ©uD$ tyegnar. <Snn 3efu$ 
Cfjriftué fcn eD ^eððorm(íní »£)efuDí)efur i fimDurmareD, oð nirutbtoteD 4?cl\>ijt> 
ana *j>ott, l)ann t>irDeftaDttot)aí2)iefulen unDer ^cttut \>ora ; <£n gicf ofá at) bctíafl 
gooDre &armttu / M;aiiDa£mníe 09 gooDrc (Sam»it(fu , par tilofé um ftjDcr \>etDut 
afftjDiéleðD <£orona Dttettlcmftntf/fent ©totten ©uD \>itDefhiD ©icfa ofðcoÍKim 
^eiðCrpcgat oierdðumaD gíaRDapctt ftjDutfíu ©fullD,og afí)cnDa£aD©uDe |}\>aD 
©lÍDéer/ fcmcr ©oaloð ?t)f/ í)wrt \>ier befum aD 2ame,og ecfe aD £iðn feigeD* 
íþaD bcen()cpte SaDer ^fl? unfemDanna , fprcr <Son fmn Sefum 
'''ré^U ■ ^ríflum, 2í ni e \h ' - > ; ' 

©u&ípiatl«D , 8!ðtt&. 9. €ap. 

<pan %i jma. ct ^cfué taíabt fytta tií peitm i ©tm ím , 
nb .P)efDtnge nocf ur' gfccí nt> , 03 tíílntb Oafl , fcgíanoe : sftíjn 
{Dootfer et* nt)'faiftt^tipu íomcg íeggpí jna ^ttb t)fttf)aM, 
og mun í>un (tfa. ^efué ftooo upp , og ft)fgbe íwutm , oa 
fobanng 2ccreft?etnaf. JÐg ftmptt , ab ^ona, ínw eb í)aft 
f afbe ?ötoobfaíí t ítooíf 5ír, gtect m Söaf ttl i>tb í)an, og fnn-te ^afíb 

*)an$ ^íccínabat ?bt)t ínm facfic met ftmlfve ftev ; €f ab eg mcettc at> 

Æfff2 etnö 


\ 
«75 SMíugafk w fwrbfl eututoai 

cin$ fnerf a f>an£ $íceonao,mutioe ea t)etí br 00.0 t?ert«t. <gú ^eftté ftW* 

eft t>i^/le.ít tí í ^enatfOð fað^e : S3ertú fmð&ra'ufi íÐootfer , fujn %vm 
aíeree pla í)ei(6rt;at>a. £)o, cn petrre fomtt ©tunt>u, Dato itonan ^eíl* 
t> rnofc. íÐq pat et> ðefué f out tn i JP>ofDina,ían$ Jptt>£ , og fca f>ar 
itr^cífara,oa SBuííDráh §ooítfiné,fagbe í)an ttí peirra : SötjíeD frat, 
f>tríat> eefcer6tuííaní)auí),l)efít»ur fefurlwn. £)<j péir oaíruOu Oan : 
<£n fem gooíieo nar ít)tortfeo,atecf fyatí {Mríntt,oa, toof umOemtar 

Jpono : £>a ©tttffatt ftooo upp. £>g peíta $t;f te fcarft tvt umalít 
$at>fama£atti>. 

€rorbíum. 

aD eru ntecFeleð £>tb, fem Sfajaé ©paimabuc jftifat t ^ané 23oofat aS. Cap- 
Dg p^íug DltooDa : 35lnði(reííeöiriu&u^eit^ijníÖfouun /fceic n>tf>efítu aitD^ 
Mitofum5Sa , num, pcgar^u tpptaDer^co. <So et fjairraDttoruauma #oíic< 
»8 ^3toot)e / ^>riflnet «0íen,aD ^caar allt at> £>fhim aeinaur, þca Jwcf et paD ai frnnfum 
fcoecfe ©ttD, nie fíhti eigen < í8eifleifa / og J>o oier fimum nœcce Daglega rnf eim , fent 
íDtottentpptar / f)\>erfu aD SÖíanncffian et ficr onoog utít a((a Jpltite , pcgar fjanti 
foprgcr fprer pefie fitt Sfuglite, ftai er J3 aD einé oa J3aD ecfe fome &ÍD ofé > fofem aD'eínn 
f)el(Dur enn annat fie unDan pcigen peim Df oftum , et ©pnDcfie rvlgia,og £lípl)né af 
Sfremanfallarollum j'afn úijfa , fegianDe : 2ID «9íaDutcn fœDefr til2ftm«Dummt , fo 
fem ^ciftarnet af <§MooDene ftttoge í SopteDupp: SnnJjoaD ÍKÍfuftefoöareD, Jktt 
ftjnefí fo fem ecf e ctge aller DiD lijfan Jloft aDfMt>a,£atnocFrcc í>aDa í 9toofum,ogt>mi 
ccfc af mif luin ^ootgaangc at> fegia : £ínec #iaift aífa 2Sfe fijna, og ftai oalla glaDatt 
SDag: <£nnfiaD cr <£pter|loonar toerDt , fjoert aD piiwa ^ioc ftcu betreen pejfara, ef 
. !Kcnn JjaDriettaDgiceía: SiD t>ijfttfíjncfrí*aDfoft;tet mamtíeguiuSDoomc, annacá ec 
JjaO öijft/ aD í gSelgeingnene et SttaimenumbœttafröíD aDglepma ©ttDe, fetu ec f)tii 
flocrfíaDIucfa/erSpnDaranumfann rífaD faíía. tþegar3íicaeí»arD fulíur og fett* 
uopatgierDeftfjannlauélamtc : íþcgac Ofeinftate $()araonté oav aptuc f ometí tif 
^itDtngar nnnar^epnfteban^etfeaiSofcp^nie^prfoaftofuna/öcn.^o. *|)egat 
9ícbucaDnciarioirDtef))ter ficr eíl f)ané tStoorötrfe, ecf)anI)afpelattcb fliora Í 25a* 
fn)lon,fc m uppf)afDeft I)anné ^)iarra,f ar til @uD ftcaffaDe f)ann, og íictpatí eta©caí 
tueD ^8iííu*5)!jcum>í£>aii.4. íþeöatSöaltaaacfat aDíÐcpcfiu , ogtvtafDfmcrnaDc 
líctfaurga iíieren,fem DmfuD ^ofDu DereD tiííþioonufíunar i ©uDð^»:>ÍC/^att>acD 
f)afí rcfcií frai 9tijfe og fiijfe, ©an. j. íþcgar ^)croDcó ^onunguc metnaoeft t fijnu 
^iactaafQJelgcingnctíC/Og gaf ecfe ©uDe ©ijrDcna, þoa \>acD,f)anfteífleú af^ngfe 
íBcottcné , og Doo oefafum ©auDa. Sntt fo aD ©ud* ^öorn ei rate t poiiijfaní 
®ca(ftt «Öaiífft/pai feggut f)in gooDe ©uDÞeim fíjné.^onac ^rofð aa ^ztoat : 

Éoceao i)tími fijnw^rtiOrtr^ijfím<ifan>tct«t iiiep^mim ein* 

unt/ • * ^ """*""*"' 

*PV*hií"5|'-*KJaT^****L. *^ t-"**T^ -*rfjj|*lJiKj *?K^^"6"*-S^ *L — ' íi^^ff^ tt«"fc«'**rfii^'^^"T^J*fl *3 i<^ * -i£ *M*-Jfc*»**fa *' 'fc !'t*f i^t^Jr*rV*S k **^ !■■■** J*tUf* *^ * *■ * I ^~*/t- f ^'****"S 1 «! i"*^QC j JLr^^^ ^ « ■^*S ^-t^^S**t^j^^B 9m^+^^* w •»*J~ * (V?"""«1t-i ***/S** t *">" *•> i*r^»i"*''r***r*'**"^-"» ^fc^ .'** 1 

ttm,enttmeb ðlíufijnuSpurlcctc. 5f mcDal anara f)öfum \>iett^ö©«itw^w tippm, 
i ÞciTuí)día0a€uangc(io, ©amPiuibuííofDinflianí Saici/ og ()ifuu blooDfaltófUDfu 
$oinu,og af boaDum {wm f>v»ctfu aD Sracn vepncfl 03 efltft i íívofðburDenum/fo fcnt 
@'uUcbft«infa(li Dfntnum/ i.^et.i. ^ier v>tlium i íöi'otunð ^afne ^uglciDa. i. 
Sairi, 3>me, 2. 4)innar blooDfalfðfttDf u. O fcu gooDe ©'uD ! ^Sertu oftf nttt# 
taguc roeD gulítijnge (njn* SinDa , i 3efu SRafne , 51 m e n. 

Utlc^útgett 

'3(0 ^>u 2(ö ^efbtnsc 9toifur ÍSiccP Slo Og- ©íibab ^>afl fegicr iOnDfpíalU 
'enu: gucaé ogíDlarcuS fegiafyanfcafeDercD ©amfunDu#efDtnge:á^n ff te 
í)an l)afe f)oerttDeggia DcreD,f>Di ©pDingar fyefDu £éfuD$*!Ðien i í)Derrc 22tt* 
I Ev>íj(X,oð ^at aDaufe í>efDuptir gorftoDu SJleni &eirta©amfunDum; í>Dernig fcni 
jíetta l)efuc DereD co-figfomeD/^oa^efuc f)atl þo mífetómetenwrep meöal ©pDinga/eii 
CijfinDe er,aDl)an muneecfe&afa mattSefutumifelð/CuDuc en^auDen^cij(leI)onum 
til £efð. Sefué í>afbe i f)eiilt 2lc f ietlt, pceDif aD og giorDt Æ'captaDerf i €apecriaum,cit 
pefá er ci gtetcD, aD 4?ofDinge fcefTe bafefeingeft mif'cDpacMrt, ft)c-c enn l)antiöeinf<* 
SDoottec Dac «Df omen SDauba. $>aD mcn og allDijDa lefa i @uDfpial(8>©ogútuim/ * 
aD fefél)óattar SJienfyetuDu Sefumframar og offooftu, en aD þeirmunDu leita 8íDí 
l)ioa l)cnum i notfrum •£>Iut , ogpar fprer fogDu ©t)Dingar focDum ©aga, ecfeirra ' 
I ©enDemén f omu aptur,og fogDu um ©cottetl/Sof).?. SíllDcei f)ef: tiocf ur ÍDiaDur taU 
aD fo fem -pejTe/ $<xx fDoruDu ptiti fegie eg ; J&Mxt ecuD piec og nillter, tcmcc notftír af 
•|)ofDmðiunumc»f)an,eDuraf^^acifceunum. SlDegfcaemtecfaDecfeuí DcDa, aö 
i S'uDacf)ofDu cttípf taD ; aD f)toec ffn meDfienDe3efumaD \>era£()cijíum/f)an (foiíDe batí^ 
I f4 4 ttur Dera,og ccef uc frco þ eicca <Samf unDu, 3ol).9. SDur um paD tale,aD pantf uti? 
Du -©ofDingen reiDDcfl ijonutn nœrfla miog er t>fi lcrf naDcá?oinuna ca ©abb até ©cge^ 
Þ'cneci i8.Slcf)afoe ot^vaufl v^ereD, 8UC.13. 8If^Deciuolluficamw> aD©uDí©onut 
í)cfur ecf e DelJiocE aMtr DeceD l)icn Jiefó (lagí ^oolf e , eít ecf e aD fijDur fáf ^ipöeS J)cnatt 
SJlan til aD faíla ^efu ti( §oota meD auDmtrof ce 53œn / fo fcm b«De Sucaé og ®laccu4 
ffcifa/fof aDcortteflca^enum/fem SDavúD utít figffrifar,^f.i8. íþegarcgfoeíiunff/ 
v ^aa^f alla eg ©cotten,og þroopa til ©uDö mijní , pat bccnl)ci>rcr Ijátl míjna Slaufí^ 
^f fijnu fflluflere. €nnp.U(&ciflenSJlaDuc/ fem^cttal)epiec; ^af fetta S)ceme tier tií 
.QJiDDerunac , oð^cwÞifwtilStpcfmgac ef oaligguc, ÞiU)cfurmcaffieccfel)t)rDt fo 
um aD lcita aD 3efu co meDan f iec oel gíeÆ ; 2í ntcDan {m Dacft ca SSioomc Þinac SSfFu # 
^aD f an Del aD Deca,aD ©pnDec J>ijné UngDoomö l)afe DereD macgac : Jpáfj nu íÐrott^ 
efiDitiaD |)ijn meD^roféenunvÞcafanaflpar DÍD/aDban bcnDecficctti aDfoma 
; tilftjn/femaDec S)cottcn^in-8«Cnac</l)afe ©uDecfeftcttffaDí>igmeD8ijfl)aman«0í 
j geift*; íþíaranfafaíoDcl/l)Dectfu albeiQ ftert. ^eflfe ^ofDingeattte eina cmfa 
[öoottur, fcmconaIlðefal)efucDcccD-&enumfi(ecaceeneH&aM íþu ant og 

fpvw cinnc @«lu-«D ftaa / f oftuíegre ©ijcacip jtnnur -tu etfe i aUcc.gjecoiiDu , faí 
$77 tttíttfsoffo 09 ffooroa 6uíjh6«§ 

l]?aD gagnar pab «5Jiatíenum,fegier enDurlaufnaren,aD l>an eigncfí alfan £eim fleíto' 
jnltjDcSepun co@cofu finc,sö}att(>. 16. íöijtniœt ct l>un, ccf c ctttafta í>efáoegna,aö 
bun er i fptfht epter ©uDt* sföpnDffopuD , t>cfltur fyin* anaré* fmngtum framaiynD 
pmi cr mcD ©ttDé 23looDe enDurfcDpt; @icetaDf)\>ertbun fjeiibrpgD ec ; $iet\>irD* 
ejt aDJo fte,af {>\>i fcu fíeiíer jþijn einfié «Öíeine>g pijn ©cola ec ecfe orooleg ípier, fo 
fettt ©aoftð oac ; €n trn> mtcr tif, ficere , aD pau©corctí eru ccf « betre,fem DauD 
eru,belftiir cn f)m,erfoijDa : Sttuntu J>ar fprer brauftare \>era, £o bu ftertlijfuc feitn 
er 3eremjað fcatcc? Cap.j. <þ u tpptar fcaa £>rottetl; £nn feicpa par ecfetif. 

«er2ijfctnté£cuttupijna faman \>iD SJtale* ©immt ©uDS fjeííaga gegmcoí* , 
bwrtbu befurelffaD £>rotten@uD pitl af alíre önDu pme , og ellu£iarta|>ijnu,og 
oHti43ug)rote {>ijnu,ogJ>in 9ícuunga fem ftcoJfatí pig^I^ertfu gieturfagt meDbinuni 
tijfa 'Pngltn&fcnifomtil 3efum,og\>iIIDe fco aD uita I)\>aD ban giera ffpllDe , fo ban 
mcctte etgtvafl eiííjft gijf, SJíattf). 19. 2ID allt fettabafer fcu giertfrcoSöarnDoonte- 
í>tjnum : Ogt>if egnu ftcppaMu/NaDeíngenSKana fjefucum 2£fe, ©uD6 Segmail 
uppfi)flt,nema I)aií cift/fem bar 'borar ©pnDer, óg aHa £egmcolfmð ^eloan,ftc«lfur 
fpne!aué,J)remn,f)eiíagur, ogfrcoffilen ©pnDurunum, £eb.7. <£nn feig míer,b<f' 
ur Jþu baflDeD gfeggoafi Dteif níngóff ap \>iD ftcctifann pig búc um> fo Jm bafec pDrafi 
tepnDana af £iarta, ogfcoteDJiierpœr feiDac oecDa ? £\>ert £ tt bcfttc fagt oíDbijn 
rotcn <Soac og atiDíegatí £ollDí§roa,|þan <JMcofiuc ecalleina fati ab gc«Da,f«m ec Scfu 
blcpb 5ötooDmeD$rrcúe mcDtefcD af Sœfnarané £enDe , ogb^ert puaDftjöurftu 
bcftirafSíIoerufappfofíaD^aD betra0ineifnab,b\>crí pu befur ecfeg<ingcbUmj3einf' 
mgaríatift aptur til femu <SpnDa, \>ellt|>ter i fama ©aur,oa fonDgaD uppco 9}<xiDena, 
og boertbin fijDare £)aguretm b«fut bœtt nocfuDimt fprer binutu fpcra. StepncD pD' 
ur,fegier ^auluá, fwertaDfiec eruDi Srrone/a.gor.ís. ©iecum fo, ttitumtil,froaB 
pcitf \>ier elffutn ®uD,f> egar JþolíDfin* §ijfn ec eDrttmeigeft : £\>eria £rn>at ^locctc 
ttiec finnum i gace \>otu,f)t>ert ©uDð SlnDe \>ecfac íofó fpcec fanua <pDcan, boectoict 
erum lotilbronec mcDöocnDíeifníngffap, aDI)occttt $oeílDe3)agö,aD\>iecf!eumj3ar 
vi.flccaD po ttiec Depum , pcu munum oier famt lifa, 3of). 1 1. $lllt fo leingc aD oier 
ecfe tetiuumofe* Þetta^ugarfar, ^cu feinfia SKennI)íD fama, fetn gngelietraf ^ao" 
Dicea,21poc.3. €g em ríjfur og auDugur noog og parf einfié t>iD, enn {mtoeítfi ecf«/ 
fegier ÍÖrottenn, aD ^u \>efœll ert, aumttcog ttolaDttc, blinDuc og fatfaué. €g rceD 
pier, aD f u fattpec @uíí af mier, ©ufl f»aD t SlIDe er repnt , fo futtuDuguc t>erD«t/ 
og if(ceDeft5t>ijtutn átlccDutn, foaD ^atmirDa'Þinnar §atlcpfuecfe opennbereft. £ií 
ncer vícr ^ellDttm Síeífning'oiD ficolfa ofvvfco fcotttn ttiec ai>f> ecfia,aDoocac 3)íiégierD # 
ec fetUrbtn alffngne ©ubfratftcforerfig , eg oorac ot>itaníegar@pnDer frameforer 
fijnu 2íuqlitc,^3f 90. ^)oaD ^cO/^rœDucmijner? «Dlunupco ccf e um fi jDer uppimtf* 
afl ooc5íugu,foaD oiec fcoum aD fico,aDallt ^jefuDeDcc fitoft,alIt^)iactaD eri>eift, 

fcco ^)j>ic|le os allt til3lia,ep facecfe nema ©ogc/^aun, ^eniat ogíþco"/ ©fo 1 - 
s gjjtev tvittítatfó. 678 
#pad er ftutot>T©<otobeiur(« fígfomen,en fceffe 4>efDingumi®ootter,m> er eat 

DauDeona,eDur oganDtoana fiijf/fo fem SÐíattbam&' ffrífav: <§5toor SftauD frepngDe 
Sairum til aD (eita gprijti ; (£fi lcotum ofé ecfeeera SRœPtar mifie erD @colev eorar, 
enn f>ann eat eiD íöoottut fijna : £ngetm er ^coffburDut meitc,enn fró Söatocuta, 
fem ec co midum ^)ol(Dfiné og 2(nDan$,@af. $. Dg §ilpíng ©pnDa fitia, meD peet* 
ium eict pefum l>inn ncoDuga @uD fteggDan,!)un upp Juttf aDt £)aeiDé ^vapta,fo fem 
J>co<£ep J>otnnr ca ©utute,f)un lagDepattn t SDauDaná ©upt,f)un bieKtSBefu fpcet 
Í)aí\$ 2íugum, J> aD f)an eatD fo mocuttouð, aD pan gat ecfe ta(aD,^>f 77. €nn beaD 
(fulumpiet f>ca DícoDá taf a,$8t. Sft ? £eaD giotDe ^aivu* ?^)an full til $oota 3«fu, 
fegícv töíatcué, og baD pann mifelega : ©iec jlijft I)tD fama, d)cift«rin ^KiDut/Cf Jut 
eillt aD J>ijn©cola peílbvpgD eevDe, auDmijf J>ig unDet PolÍDuga ©uDé iDönD : €g 
jcotaDe SDtottne ©pnD mijna, fegict £)aeiD,og J>co fptetgafftu tníec JiatyfiaD eat og 
fatt,£ei unDct einé* 09 paun f oaí)e . <5i;nDgafM)efe cg cn moote ©tottne,pco feataDe 
©pcomaDuten tftatpan penum : <So pcfut ©tottenn ©pnD fcijna i buttu tefcD, 2. 
©am.12. 3<fuö tocfte J>aD ecfe eiD jþenna <SamfunDu*.£)efbíngia, f>o fannffte aD 
bœDepanog bafiéeag&ttenpcfoufotacftaD t)atí meiv «rí um eitt r>etíít Sír, í>\>í fyatt eiffe 
aD í)anó ©cola pat conðurfull í f)önum,oö eillDe J>ei ecf e (cggia <Sotg ofann co ©otg, 
pcllDut giecf Ijan ftrar <o pro SeiD,et f)aií beiDDe ban um : 4)iet tcctcft J>aD fem £faja$ 
umf)an fpcoet,og SJtattb. 12. 3ttef at/fegianDe : .pafimun ccfeDeilaog ecfe U\ia,w 
eingen mun co ©ttcetunum paftf 9Uuft pepca ; <£in btcof aDafi Síept num fyanri ecfe 
funDuvbvioota , og einn ttrofanDa ^ot^eeif etf e mtflecf ott,f)iné fama pefuc £uaö 
eanta,cí)ti{ten tðcaDur, poer bellji |>u evt/pico ©uDe et ecfect <&angveínav<2l(ít, J>eg« 
at pu meD íöa\>iD f adat til ©tottené copijnUm SJíootgcongé^ijma^cn pu upptiett* 
et Þijna í)onD ca 9íaattat**þe(e og lcetut ecf e af, fptet f>\>i aD f> ijn ©coí oill ecf e f)ttgg* 
afllcota/^f.77. 3«J/ «l(ta óellft pegat fu biDut uth Sptergiefning pinna ©pnDa, 
}>m\ til ftefé et ©uDé ©onut i «£)cimen f otuen,aD (>an niDutbvioote ©iefulfiné 95erf, r. 
3oI). 3- 21 meDaí boevva ©pnDen et f)iD Petfta. €Dut meinat pu aD baú/fcm (tet baD 
aD Söam 3aitt,aD upptef ta f>an*©oottuv, con f)v»evé l>an futle f>f> poolpen aD pevDa, 
aD banmunc neitaf iecum^oittun f>im ©pnDa,no:c fmí)cnnat fotgfullut kitax,þat 
f)ati\>eitaD fufatuecfeconf)efiat<Bcolul)i(0(penaaDetfa,cn()anei' foiíjeituenfomen 
til pef^aD fttlla fpnDuga og ecfe ticttlcota til ^Dtanat, «Kattf). 8. £>$ \>'ll aD ader 
Wlú PetDe ©coluf)OOlpnetsog f omefl tí( ©aníetffiné QBiDurFtenningar, i .^im.a. 2tf 

biartgvooenne ©JeDaumfun og bteftanDe <£lffu til fpnDugta ?ERanna,f)toopaDe Sefuá^ 
fovDum ©aga : ^omeDtil mijn adet piet fem etftDeD bg jþmnga þicxtDet etuD/eg m( 
cnDutnœva pDuv, Sftattí). 11. íþ\>i fíemut pu J>co ecfe til ©uD^, ()\>evé ©pnDet aD 
<vu pfetpitt ^)efuD geingnat/og ^ietmifilé ti( ofpung ^ÖprDe eovDnar,f>at {tu eeitft 
<\í) f)an feateD beftit og fagt : 2f í)eetium f)e(lfl ^tjma aD fun oguDIege fnijc ftet fton ftjnu 

»8U0l«su 2ltþ«f« ; ^o fanimtlega fem ca life/ fjflnné SJii^gietoinðci ffaf ecfe oo ei> 

íijfu ■ lijftt mrfífroetba,€$e4.i8. ^iijfa #hm afrefar UmPönDim ©tottíné tyM fonfc' 
tigunt ^emtm,p<xtf)ín«et m«D auDmmrfu «£)iarta tcfeO/fo toier;n«igum jcotapaDfatt 
oD oera,fem ^iuluétií ^)«brœoá fígtcr^op.ia. Stoell §t)ptan,meDaíi f)tm coíigö* 
ur,fjpf < ofé' brnt @org og eingcíí ©feDe aD eera,efí cpter co gicfur l>un friDfamlegari %' 
uert SKiettícetefmé. Sairué f cflc,par eíft <SamfunDu*^)efDinge/ con £fa einnffrift* 
IcerDur og uppfrceDDuif i SNocfié £egmcnle,en' i> j^toi fttíut (jafi ecf ert 9tcnD mooteíDauD' 
(tmtm,fcm tí oar <2ion,Jjtoí *?8oof ftafureii DepDer cunitnDen fijfggr/a. €or. 3. föœDí 
feafi ogbanéSDootter fjefDu fonDgaD co moote Segmoaf«nu,en£egmcoIeD (fpllDar^ci 
olla unDer ©auDaíí, fem ecfe uppfplla Í>«D : @o befumog ecfc oier fonDuger ©íetm 
neiiirar £icolpar aDbcenta i £ogm<flffmó93erfum,fio oier fttumfcau ffnliDuget aD 
fiiera/{jt)i SegmcoleD er infOmeD foaD^pnDen pfergna:fbe/fcgier $>aulué, 9tom. 
!J>aD er,aDbun prDeuppv>ijé,fii>i cnn {>«fé munDum t>icr ei ©mtDena fiecf ia. SþaDcC 
«i anciD eíí eitt 53rijne,to f>»eriu ©auDen beeffct fiti 93roDD,par «D ©pnDen er 5öroDD> 
ur ©fluDané^n^raptur^pnDarefiarec SegmcoIeD,fegier 9>au(u6,i.€or:ic. íþoí 
fcaDforDcrmerpat fcmf>anaDrt)gía : #tíarbefum wrftoeijféaDIciia ? 3$ttt>nectt 
íjaii fem íegmcoíeD befj uppfpIIt,íöauDan figraD ; og boriD ©pnDir v>orar uppco $rieD, 
«n fcfí £ar ^onofF riftena pco fem moote ofé uar. (5fi fo fem ^(oímaviDuren ríetter ftg 
upp uiiDer tywnganum, fo i5er?;in>enn i ^ioféburDenum ; 3<gffaf ccfc fegia fjeerfu 
tmarftcrfur aD 3'ajrué'íxfur i fprftune tiereD/paD fijtufil)an1)af« ecfcmeint,aD ^eftié 
€iuté ©onur v>cer«, belíDur ©pcomaDur nocfur,fo fcm €liaé, eDur €lifct tié, fco eD 
f pnnc aDuppncfiaDauDa cinó egfieir, annoté niunPc fjann ecfe bafa mciiit,aD bafíW 
Jjnrfte aD goi:?gaf)eim meD ft«T/0g feggia ^enD ufer ©oottur fijna : ^)ítt ctbijft,(iÞ 
bafié §m>I)«fur ecfefo ftcvf \>et«tyfcni ^finu fefjar«r/Cr bier umgíetur/eDut I)innar 
tananceíffu/ cDur «&unDraD^|)efDtngiané. £> minn ^)erra 3«fu! btoerfu ncahctffl 
«r pijn€t)fnar^enD tií aD enburnccra &inn ritvfunDa |)erfeeif,f)an lietfíer paDccf* 
nocg ppf ia/aD l)an boenf)eprDc fjan fo fiioottfem f)'inn fune aD piDia,oggiccf ftror af 
^taD,f)cIIDj co ^cígenum ftprf tc ^an ^vn)f)ité m«D pöi allpa DcoDfamlegafta ^copta^ 
t«vfe,er bann gierDe tt'Dífv>inuna: ?ÍD fenuf)«fDeSrelfar<fifunaD aD lcnta |ictta 2ít* 
nJCtttíéíÓSerf leinttxraeinéog enur,er IjanbanaDeaD bcran)t,cn jpaD tMlíDe l)ancdP<' 
í)afis ?ijfnatí^)etiD ec friooffem : ^)an gierDe bier ttientieimt : ^)an fcef naDe dín<* 
nauD'fleDDu og fcorcoDu^onu,«r allreSffeigu ftnebafDeforgiefenéfoflaDuppco Scrfn* 
(tra,ogunDer ctná fíoffte b,an f)eííar og ^airi ^vve: íþ\)i'trtt>cD mt'crtíI,oD fjatí (jefuc 
ecfefovgiefcnétalaD pelJe OtD : <frij«i ^vn)a©:erDe <t)igí)ella. Síco, enn pco frciit" 
mvícgar í)mé^arlar ^aivi rutlu i moote benutn, fo fcm Sucaé og SDIavcué fFnf«> 
t§ fegDtt : Ömafaecfe«9íeiftaran; ^ijníöootter er fcnluD,{tco bcfe'e bennttim^tttu 
í)ugar foma,nDfaD \><trevote,en ^efuéfíeptecxfe ftne^)enDe ctff)enum,f;elíDur fagD* 
ttl f)ané : JOttaft <ef«, ttto Jm alteina. Scot petta íÐceme locra pier jafnait ^t«c Sfu^ 
unt/Cljr. ^egarpiju^vwgtefuv tit aD veiftaft iSJíooröcongenunvpppiec fumu* [il #uðat tticb flD4'bib,«u> ©ub í)afeförðl«t>wit mpiTunfööiurðbbíCð^f^. 

mx boaDttiDcab fnnn gaufnarc et',aD bonnfccifrac tinfié nfcr SJl«ðtifram> i.€or. 10. 
Vii ntcðnot ccft binn aílta minnfk Smar^wfía aD íocifia i picr,©uDö QScvÉcc 
$aD,ct |raD ocif ^rw^cacB^tvö fco §«u>,©ub ann fijnum@iernitTð«,lau fícd,aD fcu 
niícinaícfe flecfocc r)ann m«b jOJj ofennmcebtnneog SS<enarkpfcnu,oa oert fo oifS unv 
flb bonn bteé fíaiífur ab þ oið(ooanDe.$ole,«C í>ann f)«fut laat atQSavev í»ijné »£)iarta : 
•Öianu fiít «cfc ^etcum fecf oa,po í>mm ocece tmacocif ur,3jíatt{). 14. «£>onn leifDe tcfe 
flD I)anm5 2<ec«foeimic forgeinðiu : $>o {>eir o$ctu lijtibtrroaDír, Suc. 8. «£>ann npp» 
oafte gajarum fo SSíattba tfaDtft um,aD bonn munDc fott uppvijía, <nn <vt ftiDafta 
3><ið«/3cb.ii. iDgbtcvfu opt aitalDebanngœvefueinano fnttr btivca £m->arlei)fc; 
©0 abpcív beibDu f)ann,©a (>gDu : «£«rra, <utf Jj u ofé §!m)na/faint clMDcfi ©ut# 
á&aptur fo meD þtim, aD f cit uvDu £<fé. Stlfébugar fíignev , aD fceir mcöttu nioota 
fwirrar 2£rt»/aD fjofa atlac 43oaDungac bonntf oegna. 3<g v>il ci tala um J>oD mifla 
Qrfpiíunar^crf/CtScfuéðioiDíPtDbinn tuna(fimfa,oaSeDurf)anu6,«rl;annfnaDi'. 

v£f bu mx»ct,í cvi <t trrouDum alít meaukgt ;S5n S«D«t«nn«pte .£)aoftðfum oataicaDift 

mioð,fcöianD«:3eðtvroe|)ctra,en í)iaUpo£u ^antTO minne:Ðð3<fuö*rof £)ief*. 

ulcnurotðf f)inuni tunglfitDfá/toOf i£enD.I)an$oðt<ifrel)onn upp,3)<arc.9. ©olcttt 
í>i«r nu oð nceðiafr ©vott«nn*^CUD,cf>viften S)2aDiir,Jjo fticr finncft,ab jftjn &vn>a «cf c 
f«mfrevfujt fte, boi banné Æraptur fullfomnaft i ?örtif?icif\uiunv2.£cv.i2, £>ö ec 
^etta nu fo n)t*talaD utti biDfotca. 

£pt«vft)lð<raD taía meD faim ÐrDtmrum f ab fijbaca. @cf« minna Stauft <Duc 
£ioo(par 92oujtcnDuc d)tifinum «Díanc af ^titce sSloffun,f<mootSvelfar«ðiovD« or 
í>civríaumuávonu,ev ntcD Svro ftnneíjivce 4b<ilbv«)sDe af benum. <£efsbiu$ ffcifor i 
bané €í)iift«nDoomé ©eðu,097. Söoofac 17. £op. 2fD I)tm bafebciDen «ðíanc(íi« 
otctD,fpniuDror€afarea^í)iuppi. íþiítfonnctii^usötaDfoma/i'pnDuðUcaRaDuc, 
aD,SI)tiítut 5afí «cf í ðieca oiliaD|)Oilijf ©toorm«tfi,n<mam<DalftjnéSooifé 09 ©t)D* 
mðanna : <£nn £)œme f>inat canan«ifíu,í)unDfaDí^ofDíngiané,l)ifm £)iefu!ooDu 
» ©«V9cfíafiaíflnDam<ffiu!n,fijn«faUtanaD;Do5oi (FeGDe ban ntita J><iniá?t\iptaí 

vötrf anna,boecium bann bofDt sibur fprerbugaD 9? crtD €oan ^fii, fo fcm ftcnDuc l)io» 
^ia.62. 5lD©rottenmun«framleiDa fitt £Kicttlo?tc 09 fií"a íöijvö ftjrcr aíiav ^tooö* 
§i * u f«fliec/©ubðiacec po ccf«ítcapta»CB«tf Síana cvt mcDal aafcfjum ^oðum : 
.vrtfeiðtnieV/boectcc^captaíC^tcfmcicaínnjÞaD/aD bann bcfucðiettofs5?ibrflf)onií 
^^tui ftf©tcínum; faD ec af ^eiDtnflítim, feim.íc etocfa 09 @teina DijcDfuDu, og 
y>eím fióaifcr (ijf cr t ^cffe oefaia líoinaoav fnDnðum <Bnioc'Doomum uuDtroorpcfv 
^^^UuDeptcceoðmociítnU/boecbana fu<ctc, ffpdDc obreiíí ocra ollan Í5)ag til 
U«fS tfi ccfr ^i eD< Þaöíjocfoctc, (to ^oitíucnaca) ^tint ^ijma \><ecu meiv obr<inac 
f«i, Sf; X^ty b«flDut «n ct'n DauDuc 2ijf \)<xmt, \mxn sinacn mcvitte fnevta/^cIIDur fo 
ísm jjflp í)av.boDcD i ©uDö^uvtil oD tcif na ofé anDÍ«flí> i epnDutnuu DauDa,fo 

2 t í ( <58i 2titUí9«(l« n Sjtomba <§>unttbfl| 

tat oa pttt til aD miirá ofé ca ©piHingu 9tattufu Dottát ? &n pV«D tftfle fcttr mtá 
Sflannefftattatefo mfig fomenn, famt fptetltjtut ecfe ^efuð fjana : 2i(it et ptetnum 
fcreínt/$it.i. <So t>at og penum, fem et f)teínn 09 peilagut^ 09 ftaajf ííenn ©pnDur* 
unum : tþejfe #ona vat oprein eptet fiepitanna ^egmœle, fo aD eingenn mcotte patta 
fnetta,níe jtla-De f)ennat ; €nn flrop fem f)un panné $lœDa*SallD fnerte, et ftcalfut 
fieot SSetn Ijíein öierer,pco uarD pun bœDe preín 09 peilbtpgD. $af j>iet $ aD tif 
^uggunat/fpnDugiít ©iaDut/fiegat @atan fteijratfjijn meD é>tocmtíngune / faii |f ii 
ecf e fpcc en i peim jijDur jlú SlnDát jlittum,nœr f)an er fem cof afa jtur,poi pann peit pann 
pefut ftuttann $ijma. fþitt Dliettlate et fo fem 9?tDfagá*$at : «£oaD munu {>co eeta 
tymatblooDugatSlígietDet? €nnficu,píetetopnaDut einn53tunut íOaPiDé «&n)fe, 
ogfcim fem-bpggia tíl 3etufalem, til £teinfunat ©pnDaranum 09 blooDfadéfirof' 
um: íjju ctt ofjtcinn, fo fem ítona fjeffcog ecfcrt oprcint mcu innfomai^co pimneffti 
3erufalem ; £nn piet etíöfooD 3efM/f«m premfat |»g af elium pijnum <&pnDum, ií 
309. 1. íþijnat ©pnDct etu tauDat fem SÖI00D, €fa. 1. €nn Sefuó et fpret fttt eigeD 
Í8I00D einuftnne iungcingcnni paD a((tci*f)c(gafÍa,aD n)t\>cgaDte eitijfre SnDutlaufn/ 
í)ebt.9. Sþatfpterpíll pann gieta pcct peijtar fem ©nioo. íþupcfut ccfevt ©uDe 
aD (mf a fptct ©pnDena : SJjejfe ÍC»inna pafDe ecf c pcllDut ncítt aD giallDa i 8a*f nið* 
£aun,"jtoi f>un pafDeeíDtfattiía(íte (£igu fmne,aD pun mcette peiibtpgD »erDa,en foot 
Jio jafnanocfnanDe: Sefuóœjíte 09 aungtafiauna afbene,l)etlDuc fagDe ban : CBettu 
<)ugptaufl í*Doottcr,í|jtjn ©ierDeíþig í)«í(btpgDa. í)annftefúrogccfe€nD* 
iiratalÍDé af þ itv,f t»i l)ttaD mcu SDíaDuren @uDcgiaIIDa?^rw f> u allcinfl Jh>í,aD f)an« 
ftc^orlijfun fprctfijnar, ogecfc cinafta fptet fijnat,()e(lDuc 09 fpcet allar ^SecallD' 
atennat ©pnDet, i.3op.2. O& pcpt fau (íjfnarfulíu DrD,et patm talac, gfa. j j. 
f)eprcD,f)oet fem aD pprfturer^fome tílfcjfata^atna^og poer fem ccfet t ©ia((D f)«f* 
ut,pan fome og fcae fptct ccfett ; ^omeD, fegiccg,fomeD og faupeD fptet utan ^>en# 
ingn,og utati S(nDoptDc,bceDc QJijn og íKioolf ;|)oat fptet laatc £iet pDar ^cning* 
tme fptet «Watlepfu,og pDat €tftDe fptet pan ^lutfem ei fan aD feDia. ^ona^effí 
giecf S3af ©iDScfum, pun wac obtcin,bun oat er*fcota , f / fjun uar aD eílu (citc auuu 
lcga co fig f omcn, pun forDe ecfe aD prf ia DtDc có p<mn, 09 (f amaDcft fijn aD beta 
(ijna ^ocinjlafeftam fpt ct jlijf an í?et ta : 2€ b»«D mœttc ©pnD^tcnn jþcpnfta! f«> 
etoptíegapcfutwfft ftctifama @aut,og einóofl^unDurengeingeDaptutttt^pijurt* 
ar? SWun ban ecf c fpcctoctDa jtg/aD foma fcam fprerpan,ipoet62íuglite aD ccfeeru 
í)imnatnct I)t einet,fptct beetium piner DijtDícgu €()ctubim pplía jijn SlnDIitc ? ©<»/f f 
(egaeœce pef^ meir eií <3BPn: €nfprer 3efu Sotpicnujfu'@fuIID,b\)ete , 2fjiooni>P« lf 
bptgDu,og brœftuipané SlnDlit^f co meigumoiermeDfulIu^raujlcgconga til $ft-áD<it» 
©tooifmö, fo aD »ict SRpjf un eDIunjí, i bentugan Sijma, í)ebt.4. tyo ff a(.*« ^ 11 ?' 
fpnDugut sStaDut,©fpDDu ^ijna^cgat P"fe»" «« ^oDD og ajfa.Dptfcfl^tam VJ'J 

JDtptttö/flD penmn b«t íöijcDtfí Pfl íxiDuteti/en fíet btr^lpgOan ^ij^ Hoonw* 

0* <t SrinlíatM. 6&_ 

fo fliecDt £ cffe Æoina , f öt íjlaut l)un SÖíöjFun; @o gíetDu f>inec 10. Ciif|5rocitt / feic 
fíooD'u ft«me,|>i>í ucDu j>eic bceinfaDenÖogiecDe f)in beefpnDuða i ©imon_>*pf)aci* 
fotara ^)n>f</ meDf)eetium Sefuð »ac aD £cimboDe ; £un fcaup 25af tilv>iDf)ane 
Sœtuc,bg {> ooDe pco tneD §atcum ftjnum, og ficccaDe meD fijnum Jpcoc«8ocf um,f ojte 
jjco/og fmucDe mcD 9BiDfmie.ee/enn ec^>barifœuéf)n<ícIiiD<ftfacaoi ftjnu^>iacta,09 
meinu^aD B(5rcOf)af«/ aD jlijEuc@toor?©pnDare{f9llDefucctaf)aft , fem gooIfeD 
IjieUt ©pcoman gD »eea,pa» liet 3efu$ f>an ftcolfaft Icggia SDoomen m , aD fco munDe 
eljía meir,fem.nteica uppgiefeD oate , 'enn SÐtotten faflDe til bané : 2lf p \>i f)tm clff aDe 
mífeb, J>oi eru fienacmocgu ©pnDec fpcecaicfnac. 21D ftjDucfht fnectet .Stona pcíje 
fjaíið ^laDa^aUD/cptec jpöí fem l)un 9íctt6fj)teCðiecDemeDftcctlfceftec; ^acpocDé 
f>un ccfc aD gcpnga,ogee lijflegt, aD I)un f)(tfe atlaD aD Döliajt, (>ac f)an flooD miDt i 
®}aftí$>rauttðcnc , og munDe þenac þ m ecf e giata. *0tatguc f)efuc 3efum fnoctcD i 
ícflum £oop,emi eingen fo f)attfemfefJe ^ona. íþaDftcnDuc ffcifaDum oocní)tc* 
ta, aD f> egac fjann fat aumucat nocfrum , aD banó ^Duc bafe fomejHiD i f)onum af 
SJl'CDaUmfan / fo()cfuc 09 f)ier EeteÐ,b«n fan .íírapt n>t af fttc gatnga,f)anné foDutlect 
©iaDffa gat ecfe leont ftcr,$8runur SRpfFunacenat \>an l)iet uppfiatlffrofa/ogficolft 
•£)imnarijfe folDe fjicc Dfcijfe : €nn lcttt J>íet faD af fejfu til £ugat foma ,.OuDiS 
clj?ulcgt5öarn,aD3efué Cfjcijtucetuppfacenpfec aUo £inma,oð ec ecf e fcamacmeD 
öfs aD eijff)amé3,iftum,fanttupp^^ ©fuftete, 
fcm ecdjcijlclegá?i)rEia ©uDS l)iec ot 3erDunne, f> ac um fpoaet 3«cfj«tiaé , €ap. 8. 
ípaD jfaí ffie ot $éim $)egum, aD tiju SJícnn af oUum $ungumcolum ulu pttjfa i 
Æ'laÐa< l 5allD ©oDingfing, 09 fegia : <33icc nilíumfata mcDpDuc, fc.t t>iec bepcum aD 
©ud fic mcD pDur. ^»ernig et bann JSot mcD finne J.»cf iu f)ict Ot SetDunue ? 3 DtD* 
enu og ©acramcntunum,f aD ecu l)annéjftaDe,pac ec f)ann aD fí nna,potngaD otttu 
aD pcijfameD ?:cn)acennac«£)cnDe,pot cctu f)onum einé nacce , og enn pautœe.enn 
pcjfc ^ona, enn aUca fjelljt (f alitu tii pcjja SKoiDé taf a , pegac eU ennuc bila ; 9íat 
f)inu fijDacfte SDíootgotngut ©auDenn ^iet aD #enDum fiemut , og ^ijnaclijffjam* 
icgac«£enDucÞttifa etuinðuc ; «f)af pot fo fcft pijna ^rwar^enD at pcjfum Scfu 
■^lceDa^aUDe , um9cotDac-5:tjmann , oD pujleppcc f)enum allDrei ft;rv enn bann 
^ffjacpig og mun i giegnum I)ann ofann flioota til @mlac pumac ^captur af^)œD* 
um,fcaít) f)ana f)eiIbcpgDa giece af ellum feotlae og gijfa gjícinum : €nn f)«nn fetn 
tingann toill fcot ficcccfa, cc til fjanné f icntúc , fjann fcm lofaD f)efuc aD bœnbcpca 
n }^Dann pu ectaDbiDia,f)ann fcmftcolfuc {iccpttcv>iD ©auDann,og toof cuf afleða aD 
^Dio^og fannpac fpcceaD fampijnajl CpmDum ^ijnum , fjann, fcgíe eg, mun foaca 
©flfclwlinne fpcec I)cilagann SlnDg , I)oce cD vitnac meD Jjijnum SnDa y aD fiect 
^)uDð íöacn : ^Öect «£)Uflbtauft «9íij n ©oottct , ^)ijn 5en>a ©tetDe 
Q?i0 «S)ooípna. ^þaD \>eite ofé ollum gooDttt ©uD , fptec 

^ ^ífuttt €I)ciftum , 21 m e ,n. 

£ ( í í 2 Stttíu^ 6S3 -$Uttttð«jl« h Siffiríá '©HÍiUÍJðg 

SuthiAafía 8tmta@unmioaa, cpfet&taítoöfc 

_ $uDfpíalleD/«Ðíattí). 24. €.áp.. 

{SeSSSbE ^pan £tjma. Seftts fagbe ttí ftfta gccrefpeína : Star eb fncr 

ficueb6kij0 irbíng Soreíbflnnar (af í)Derre fagt ec fv?rer ©pot' 
3)catten £>atueí) ftanbanbe í fxf<utm©tabr Jfyoit femfcaO 
íe£,í)att t)t)gge íar ab. JpDerter fjm.eru m ©pbtnga«gattbe , 
fí i j e f>etr cu $ wlí/Ofl f)t»cir fjaft er cu Dttatfre, fhre íjatí etge ofatt 
ttocíub atkfa m fíjmt Jptvfe , ogfjpcrfem cu Wte er,fmr>eí)<tn eí 
aptur , ab tafa ftjn ^fccbe. €n t?ei frttmgttbttm og ?8rtooft-$ft)íf írig? 
um ot petm SDogum. <£ft í>íbteb,ab nbac gíootte perbc ecfe uttt 23et' 
ur , og ctgc ot $>t>ott*£>ctge. $>túab fjcu mutt perba fo ftoor 4$orm* 
nng, í)tuítjf abeíge partfrcuitppí)ítfe föecalíbarenar, aíít ttf f>effar« 
ar ©ftinbar , 09 et f)eífbur mun wrba. £)g nema ab fjeffee £)agar 
terbe ftt)fter , perbur ecf ert £oífb fjoofpeb. (£tl ft) rer tPtPaílbra W 
er,f>cu ffHiíufjetr ftnttaft. €n ef ttocfttr fegterpcu tff t)bar ^©icncb, í)ter 
er €í)rtfíttr eba ftar, fcca fí ufttb £íer ecf c ptu trítJtt. $nnab ínvr ntuhtt 
upprtjfa §afé=€ín*fftar 09 gaí<S'6pain]eft,oaf)efruitmttcjtorafíoor 
Soiftt oo, Unbttr, fo ab t SStíí u mttitu hitaft C efjlPte mcctte ) etrttcú tpt- 
paCfber. ©tcueb , eg fagba nbur fcab furer. Sfhi , ef petr fegta tií t;b' 
ar : @tcneb , (jaft er cn <£t;bemerf u,pm gatngeb ectemt. . 6tctteb,l)att 
er 1 2autt^ofum,poi frtveb etge. $>otttb fíjfafem €ífbtttgn>tgetng' 
ur af Uppgamigu , og jftjtt a(ít ttl ^fburgaungn , Itjfa fo tmtttog 
peraStífoma SftaújtnS ©ottar. $>otab wiv fyelíft ab ^rceeb er, 
pamgab mumtog Srtterner fafnaft. 

€rorbtttm. 

ffccfuá bijbuv íijnttm S<wf»einumi feffu ©tibfpiaífe/ ab Scir jfníe'ei írwa , $o at>frim faat 
^5»cvtc : £ier <ébnv tyax <év <£í)vi(lm-, $»i tyax SÖÍtinu Uupvíífa a)íavgcv gaiá'gíiviílnv í>$ 
gfli^©paiineTt / mcb «'om fkira fcm cpícvfyiöcv , og i @iii>fpiailc!tti ficv iijífafi ^ruicv. Mt 
vœftcft ^cíta ftrajc cpícv I;aft8 Ðaga , fo af fccjTu mca ficu , ab þab fatí cv fcm ýauhrt iiiíi &auu 
fegicv : iílb ií)onum ftcu þulbcv aller gioiifoober ^JitfFnnai-. <scfe íinajla funbu)! t>eir mcbai 
éobinga, cr jiij gi«rbu ai> S^rijlc , fo fem »ar 35aivgocaba cr Sínno 1 30. (Safuabcögriúc J> t 
oimoote^abriano ^eifara/ og fagbc(t oera ©íiðrna fw , er ££ilcam um fpoier / 3cum.';?4- 
^cllbm - ogmcbal ^cirva cv fig djrijína feHubu , fo fcm oar ©iinon I;iít fiolfiiíie/ og otaMWC/ 
íeíJt rot fomu af &att8 ©foola , og tnltm goolfcnu $ax Srro , aij pciv -»«rn ^eimft'ttá eni»uv 
laufnavcv/ gi^rbu og morg foí|t ^rap(a'93crf , fo fcm af forniim g^rijlcnbooniíj ^gnmcr 
aífuftugt; 53it»Í!e{fum teiur 3cfuá 5Java jtjiuum íícvcfocinum / og cefc einajla r ocílbur 

og pKuih ■Þcim , fem l;ann og J>afré íticíiinga^ el|fa mmibn/íoi fo fcm |>aft f^^. ' 
efie tiífúuE! fiíiiiitffF<i ; ^&iivð':'g!)Iní> rcfc tma\U fyvcv $cim (MntM'mtt Uxcfránm )Jjdu> 
tivogftJWpciiit/ fcut mntig twa hhmui , \VmwÍffl$& x • ® p r>a " 09 ,í* t ' ifta ölíl "n 
íeinifaijt, cv t>ojfiuJcV- '^'icnítts' Doímí> vcvótiv , fu fém f>.aii og iucb bcvtnit £>vbum fcgicv í>iat 
SOíavcum i 13. (Sapitw'a: íþabeg fcgie pbiiv, pab fegic cg »Uum', yaFcb fcicr: Ogfövcv pi , 
<tb 2iiniíting pcffe ^etjvcv oovfð ti( / nfev í)»cria (ij.fiegt cv at> ^ctinftuá (£-itbcv fic fomcú 
oií eg Þana alícina meb ftínum Erévboonuim jínttlcija ofcrocga. 
•í>oav 'til ofé abflobe goobnv ©ub. meb SvaptcJiné 2iuba , i 3cfu 3l«fne , 2( mt ii. 

' HUtteggittgenv 

g^f(brciftiúumtoicc©uo<íT^uvIeðtY©tœD(íul5acfptfcc abfu((p.atfivabf)anf)cf* 
p^Pur Canöc tooru bprmt fptec cBiílum og Slfgubabpcbf au; banó tftaftffte fiac fpr* 
lllÍ^eríofabogt>cgfamab uth 21Ubcc SMIbfl. ©amtmun £0 ecfe©atan (qta ofS 
t)[ut[aufa/\)acnc©uDénii!IDa £enDwD^-aD í)anbet)De @»oi(cc ^nana mcD folj?* 
úifí'^icmnatmiipoo ícitac baíi'til mcD iKtim SD«mum y mcD fconDum §octolúm,og 21* 
cacian ti( Safta oé senöra'CBecfa / $oöm(<jetc ; og £t)tf nc i pui ab oijfa beim @ub$ 
@otú,fe'm í)ana ecfefcö fíöolfcc vntab : Sitfu jRjJtw mcD &\)etiu mpote nb Sianbeú ocj 
banö^etf fcere foijfia DauDlegra fflíona <3cnier m @úDð vfjenbe. ^íl .fKiinfuiá <£pc* 
erDœme , ftccbeiltðí>eg.ac f>au ecfc ftcéffuD evu,pau'ecu fc'erf!mtit ab DpagaSaum 21nD* 
ff?tanð,etlnocfucC8íi(u»«Ðíabuc : Sttarguc mun tccafDrcccönnga'^r^focDcemDuft 
og po f anflrie ei fœtre fprcc ifíaíí <2Bcrftíaö ; $ár fpcer fegicc og €nDurlattfnaccn. QSet 
Dciin3)íanc/fpcec f>oev*ti ai> ^neipíancií f i«mur / 'íÐíatrf). 1 8 . SpíccDccmeD ccein almene* 
leð$únga,femaliecí?ilia. • $aDoac baílDeD gucDuttctf um SttittiDatem^onungt 
^ontb/aD^anbafDciSiDefijnuallcapanba íþiöoDec , og gat BotalaD fuíeSúngu »ið 
^ttecn fceicca ; £n pab er (tcecra $ucbtu>ecf/ nb eitt€ptccDcetnc taíac pcigiaiíDc \>íd nllít 
«Kcn,fcm DaD f>cpca,og Bo BaD fie ^liooDfaufr fTcalft , giecec DaD Sþ.ufunö SuHguctfijrt 
ta(anDc:3lll ©œme fpiíla ba?be uonbum og gooDum : <23onDa Dcaga bau tí{ (Spter* 
breptne; <þoi f)paD cfffac ftcclijft. tyaiígooDa tilab taiailIautnban/femÞabafftcc 
Sicfuc, ít)i fMcrecu fo rauDfettcr, aö ecfe baíín'tá-ií beimfem il(t aDbcf|í; Safitpel £0 
'SBecfiD bpcie ab ^ata cnii^caneií elffa,pg «0íéneigeab lagfceca bab fem ílla fec,cnu 
lafta ecf c, fo fcm $aulu<$ aaminec 6<n i ©alatia, fegianbc, €ap.6. iöccebut ; €f nocf* 
uc decbucpfecjtijgenafeinf)c»ecre^)rofun, DierfemanDleger cruD, leiDrt'etteDbanfamd 
meD5oog\)CCtum SlnDa. $aD ec aDvijfufatf , aD eingeftec fai cameDai wt, erfientu 
^Sinu neina ; €nn I)^ert aD Dier fufuun þ ac fpccc aD bcoofa ofö af b\)i / afrbm fanmt 
^rwco €pri|^um , fpcecboevia s^en ©oatní)oo(pncc oerDa, bocct ab I)tm bcottne t 
ollta söíatia éiectum,bac um mcettu ®lcn efafl nœrfta tniog. €nDuv(au!narenfegiet 
nm§a!í5*©p»menena , aDaf bcicca ?loettuin ffulu®lcfi fccfia Dcn : DgbiDfamct 
f oce eg aD fegia um bcn, ec bcoofa ftec af ©uDbvceDflune ($>aö ec af CpcijtenDoomcn* 
»m, fofem^auluéban m fiunbuutnefnec) enn afncita fco benar ^capte,_2. ^im.. 3. 
■«S>oítct$ca cl)cijtc(eg$cn)? $\\\\ eb toecfác fpcec ^iœtleifan , <^ai.5- fennbwnig 

i)onum p«\eb ú ® beffiim wltu og ftiDncjtu ^osum ; íþab puv ^pet úm, pmx bafv tfjnðucAínöímií i ftnn eigen SSarm/Oð fppc fitt ^iatta ab,^«rfu ffóé at> ^4tt (i< ú» 
JJ ttfgiefa fijnum Wmunga f)ann*«Díii$9ietD« ; £ttaD mif eD f>ann oiH mifla af ftjnum 
aKunam/ MaDbicafpapum aumaog nauDftaDDa : £»«fú lirofuc bann eccaaDaf* 
wa \mn $örooDur,tala vxí um f)ann,ogfœra aUa £lut<til betta <2Begac : £v><cfu Poft* 
mwt aD SotellDcrtc 09 £n>ébamDuc eru i ppi , aD ala upp S9er n fijn 09 £íto i ©uDé 
JJtca i og .gooDum@iDiim : SDíeD f)petiu@fape aD ^ðcnoa$ioou|W.§ootf bJtjDa 
»oreUDrum og í>mð6oinDum , eDuc.f>inec unDecgtí'fhu feim pfecboDnu : Sfttt œtiaeg 
ííi fl '' a í^/S^í c ! Jtierflum SJíaííc : £»«t paD Ijjcprcr, fann f)t)ga«par aD, «Dur 
;S ífsf ^S^nftenDoomuren, er Sh en J)roofa fter af, begac Æicccleifan oantar ? £v>«c 
öoert&ajj^rmareanar ; ©ofem Sacob fegier; 2fD f>un fte DauD cun SBerf anna , 
SÍS' ^ l i c ^ nDut ' ent! »erDu ©uDfpínlletui : 9ío?r {tteríijteDev)ijoirDing §or* 
Wumir, ftanDanDe i f>efgum@taD : «Kargac ©etut «um>i,l)v>aDfccnapec«D 
yjy. ^ocfcer meina £aD f)afe vereD5öiifa'te f>in* ÐípitittcrfFa ^epfata: SíDrcr neita 

J,,Æ eö - Í al> flUDcei innl omeD 1 3«ufrtícm<í «Dí uftece : éumec œtía paD ccf ett 
jnnaD ne^cii £« «Rt >mv>«ria,af pt>i, aD Jjegar gucað jfrifat um £etta €fne,fegiec f>an : 
t cí r ^L^Í Serufaíem umf rijngDa mcD £erff pllDe ; €Dur og fo OaliD.ar gfocf > 
<c J ce ^ u I prec ^belegginðuna bcauft inn i 3«ufalem,og faurgaD« «fóuftec«D 
«>aj<ocDe,^anDcaij&um, ogailca^anDaepijtmDingum: fccfTerPoru ©pDinaa 
fi?I?'lV? l r m Pð-ðOptrt / fcaDec QBanDtetaca , 09 »ar *aD ev>ijt>irDíngnoogu 
IX ? e ' c í ettu upp(n r,g ðuDIegcac QBanDíaítingac, fem ©ubo' Sftuftece fmav 
S S§ VWWV'KWW norf «m Sijma ^ciDíngtac. $il ecu þw fetn f)i)ðgia , aD 
JH )< ömjmrbtnð SorepDflunac bafewccp ©uuVÖrnm fn> , cc£«oDe$ áfonunguc 
liet Uua uppm SDiuffeceD/ tií 2f ð i«t«á »m ðioma Dtijfc, í>v>«ré EierfcaD ^xnentTac, 
^IMDu mon.meciac mpetmtonab mifetl , pefo gietuc Sacitu* iftnnac Slncoia 
^oofac, £ap. 2 . <£cognm(ijflegt,aD þat> bflfeuocfuDpefi3f)aHtacöec«D ; <þ\>i ept> 
?íí nð . » 0CÍ 9 D flumu,fn> ecíöanieltaíat um,€ap. u. £c oan aflð efa SÖijlœtc ©fmr#- 

SoDrmð3upptt«té / ec 5lntiod)ué €pipi>ancé lict fctiainni©uDða)7uftec«', affjoecíti 
roiDa nmi,aD .íefTe/Cc íÐanieliimfpajec/Cap.s. Og^nDuclaufnacen í)iec umgíetuc, 
muncjitiefpcre co «mbv>crn f)COttl)afa lijf otreD ; @amter alltpwartDtoijfuotmft /og 
goeg feg ie fjterum jmfca 3flana«SJ?einingar, tií ^rooDíeiféÞeim, ec eptec Pilia tafa; 
*capacDacofé/d)nflna^<n,natflalijuD()i«cum ;€nf)ittbt)tiaDe ofóaD cannfafa, 
nvwtaD ©ot)titcDinggt>ccpDftunac fptleecfe cnnuaDfinafli ©uDéítpcfiu, ef t>ef ec 
cttaí.. 3 3mifaíem bafDe ©uD fett gjciúing fijnó 9í afnS afeniega ; J&in lijf í>aml«9* 
ttniDuvbcoten/^uD^eiDeíetocmucnefucbeneum^oll faftaD,etÍ()inanDleaainun 
jcrDa bicyj ofé til SnDa cöeralfDac, SDíattf). 28. €mtf)Wí beime «caí(tíjD fo^'íne 
JallDeD, fem bpciar, por «r v>anDlega aDgicetanDe ; £g fagDc , aD i Secufalcm ^efDí 
©uD fett «SSmmg fijní 9?afné,pac bíoo f>an pfec €f)ccubim,cnn f> aD «c «cf e minV'JcavD, 
aDl)tnn ÆDfte^ceftuc^fucfaðttilvjocSof).!^ «S)v>« fem ílff ar mig, l>annoacDv>«it* 
cr €l>icr tritftíafit?. 6«6 

et ttiijn DrD,og min fraDet mun eljf ct bafi/til l>anð munum PiD f óuia,os ^Giftar^cru 
tíicu I>cmum giera. <£ít œ ofé DauDlega SJfeii/unDec dsípnDena fcliDa ! £>ocrfu lijtilcc 
SJltning ©uDö föafntf bica of$,J> egac oiet mctunt aUa #fuie ftatuar l)aíi$ 'SMjrD ? 
•Öocrfu UjteD aftoorum ©aðnfmunum^oru^iifíiamanéSptcrícctc^DVum^itDinð* 
um,\>iiium t>iet m ftunDúm mitfa fptet panö élff u ? £oaD opt mctum oicr SöoD SJíaíí 
atla meiten @uD$,ogbtc*Dunttmeic ícwcDgijfoamanfunaaDDcpDa>cnoan,fcm8ijf« 
egtbcxmi fflnaDfaftateiíijfanSflD? £paD optgietumoier ftmlfa ofé aD @uDum,et 
Dicr tilteífnum oota £amingiuog2utfu>8<nnStamfpneoocceog SrjtDiímununi/cmi 
gios tum ccf c aD |>Dt,aD ncma @uD oafte ^otgcrnar, joa oaf ti<-Bef u*9Jícnccnec til foc* 
9iefen$,nema @uD bpgge .£)n)feb,£ co crftDa pcit c'D bpggia til onijti* ? tyi 127. £oaD 
lijtil et SDlifting pane* 9íafn$ l)ico of$/pegat oiet oanbttof um gafié &cilflga^afn,focr« 
ium og litDgum fiar toiD/jcO/^fCjC paD eingen ©pnDoeca,|>oi JjaD fte baglegt SJJcnl .? 
3<0/margur fcluc 3cfum fprermina <n3uDa$,fco cD icggur pané" tJcafn oiD I)tfi allca 
imnfia «f)iegooma : .gwcfu lijtilcr SJliníng f)afi$ Scflfné l)icu ofö,pm otec foceftunt 
I>ané petlaga C>cD,og f orDun jl þ congaD aDfoma,fcm £aD cr um •ÖenD paft ? £oec* 
fu lijteD mínunjt\>iec J>co co baivfem SJiootmcelen {iolDe af @pnDucunutu,tii aD opcfu 
bcta fonDugum SJieímm Öijfune^eg ? íþegat oiet oíiium ccfe lico Por outnffötenn 
€pru til aD pepra faD, fem er £0 Æraptut <SuD$ til ©mlufyimlpar eHum fcim fm trroct> 
SRom.i. SJien fttia co jtunDum unDcr £<pen ©uDé* £>cDa,og oitaaD bciíaguc SínDe 
tr i DrDemt/og þ aD <c<in*og<itt!föujtatDé*$ocn/boect aDetf)ibmtfiftameDal©mD* 
«na/cft »cr po fo f)mtt,aD Suglat 4i>imenftné btea ftct «£)ceiDuc i ©reinutu ficfé/SSlattf). 
13. ©amt otliá SRen ecfe íim fioibíD aflra minjta 9in>m i Sffce fijné J?iarta,f)oac 
inncpaDfrioofgajt mcigeogSloert fctca. @o fttia oocet SöwgatDac, t>oc 2lf utpte 03 
allca .^)anDa ^)icgoomc cÖccallDaccnac þat, fem f)in beilagá ©ubDoomrtnl tþrcnn* 
íngattc aDfttta/t ftjnu S)íu(tcrc,f«m aDet\>ortc£)iacta,i.£oc. 3. ©cgicDmicr i©uDí 
*iJíafnc, fcgicD miec ; €t ecfe pDiiijPt^ttUötcDingSoccpDflunnflc jlanDfltiDc i bcigum 
@taD ? Sefuð bcfuc fcoteD í fíjna ^prftu l)iec míjíecDune infctia jítt SBíjlcetc/f aD cí 
^íœtIetfuren,paD cr l)afi« <S5ípnD/j>t.i f)an et ©uD,og8toomcftin6:5eDuc^©g3mpnD 
I)aní guDDoomleðtar ^>cifoonu/^cb. u €n @uD er ^icecicifitccrt A i,3of),4. íþctw 
fitt íöijlcetcftccf f)ant |)cnDut ftjnum clffillcgum eœccfjcinum/CtfíanfagDcgof). 1 jj 
^at affuluaflct pccfia pDut/aDþict fteuD mijnct gcetcfoeinat/aD bicc cfffcDboct an* 
^n. tþcjfa £ijf ncjf iu 3efu fcttu feit in i baní ^pt f tu f)iet co 3ðrDufte,mcD aflcc 2tv» 
v *Qí£)pggD,poi (Frifat) et,2lct.a. $ÍD aflcc ^)lutccpotu famcigcnnlcðec meDl»cint tiro* 
*>Du i ^ccufalem ; ^eít bmtu Stguc fíjnac fiam fprtc ^ojtulaná $cetur,til aD (ftpta 
fei»uppmcDaínauD^ucftuðra,oðafleroorupcir i SÍnDcœgne Slnöanð : O ! f)oaDo* 
fnf cc ^tfíum ^ijmum ; íþat SKaan og ©titlDuc, Ofuc, ^acDDccegnc, Staongjl ;itne f 
^aupun og ©elum/«JJlp(f unarIcpfc/2ígg/9lctDi,§tanDjf apur f £)funD og JÖrambficmi 

W\* íutcta s^anna m mc&al, mmaDl)P«ct emget Of ojíctv eput ocj fo fmcwcc Scjlct ^87 ' tiiífHgójfe OQftimia @ttnti&ðfl 

cD. peca : €c fiaD Jjctiíé !5ijf œte, femfo fxítt «l(f aD«,ofó aD fjann fcoo fpcec ofé tdMð' 
tcotrt/pcotoieíÐoruiiiOðiíðDwnet'/ Dtom.j. £c paD þannð £ijf íng,fem (cfctipplauf 
ftjnum SJíune/pcðcsc fyenumeac mootm(clt,í)«liDuc<n ©auDuc til ©lcatrunackiCD' 
tir? £fa. 53. €r p^D patV«SrtpnD,f<m gíecf tf cijng, gíecDe gott og gr<rDD« alía,j<w, 
«t!!tðiefí>cí)ann\>el y fii>i Dnufaliet $tom f)epra,og mculfaufatala ?£> eei ! De«H-3'«g 
fore aD feaja, porcr ennur SftpuD tnnfomenn , ecfe &iné comeecífa áíepfaca cDttc 
íjanué Sftetfe^ í)eí(Dtic 8lnD(fotanéog.()anné -^erfeó, fem «c ©pnDenn, f;v>eria aD 
Siaburenn tetuc Drottna i ftjmim DauDlegum i'ijf()ama,og licecSimu ftjna l)ctm< ti( 
<2Bopna v$riec tcuD af geDunuim gtauDa, og leiteft oiD aD fpcec foma míec, fegieí 
3«fuét)iD @pDtnga/3oí;.8. <£mt f eic eí) ectt l)arDl>rioö(íaDec, CQfcrlncc, ftecpUegnec, 
agecfe ppcma í^anné^imum/munu íieicecfeflcijDaunDecfatna SEfiecfe og jfttc (Dpairo 
fcetuDu ogafgtjfe toofu?(£Ducf)öaDcc^aDfettv3vcnufrenn af^imnefagDettiD ^caf, 
2lct.9. (£r !)aniífoor meD #<cnaDe og ÓfciDe til ® amafcum,aj moote &uH ©efit* 
ttDe: ®auí, @ai/í,pfei offafer f umig?€DucpaD fent ©oonmce iifenDca ogDauc-ra 
utll ffiðt'ö "nfi í)imtagtiDla»i|u,pegac í;atm fiemuci@fijum «£wnenömeD ©íafrog tmfítt 
cBeliDo/on f)ínum frccnnga £)cig<: alí$ £oílDé : £eaD$ier gierDuD cinmn af pcflum 
niijiufítt mitmfru Q3r<eDrum,[)aD giorDuD fcier mier, SJiattt) .2j. SínDjfotenu fom t 
£)rm* Z\i$t,þ cgacfiann foeíf Poraforfru 9)iooDur,fcaD oacf>anné sÐipuD; £nn £í)cif> 
ttr nefnec þax (£ptiir*£>rma og ^eD»m.^pn,sföattt).23. ©em aD mtfiroga £cf * 
iro ogTeDmlaufrn ; íþefrcD tijunDa Sftínru/Sínitfog £um<n,4)lutefem ccferttar ifpttií' 
«D ; £nn gfepmDu pmfem &<llft (r i£egtucol<ittt,$tn)nn< og ?Öíp|Iunfem<mte ': SDíun 
ícfejn'jfc £oggDrmfmo SttpnD aíIoijDa tera ffríDetroiimfprer ©rottemré Wtau,\tm 
trSíannfmé £íarta'? íþac gtoattffapuc'oð UnDa'í)i)ðði«- fptumetm famantt PiD %* 
gpxnc og$-;<Dttftít, og aDraJkaíijfaeefte,Fpfet framfpncaD e«ra,og fat ^ttfprring' 
tir/fcmcrf'e fffno atiHdta ftev i£<f]u. €f>rí(fucfegiecf)icc.i®uDfpia!(etut; 2(D £<n(fe 
fnkw ^!jma,fcmfoma'mtme<pt<r3ecufalems"€pDelegAingu,tmmefo mif e(í oecDa ; 
2íDi ^ilíu'mune jafneeí íciDaff,ef (fie fpnní,utoaí!Dec;0g^aD p^gna $Ai>©pat* 
mammnna, ftciicra ecoptiDu eptec ©uDé 2lltn<ett«,og fttitu ntargac <Soakc fcoa f)oit« 
um : íDoffieDtjc og cn ^cfftun DonDu ©egum alitijtt og aílcijDa, aD j&eir fent aimacé 
mmiDu fcoomec oera/fcim tefjtpaD ccfe vegna ()ina rcongfnvpnucg ()cecfoijfu i.^er* 
eflDctme/tmT^ecia (Safomon tolac,^>roD.i. 2(D fyit fegie : jftbm meD ofé,feier tfa 
iumiimrttia íBíooD/og^pltaofí aD ofefiufprer ^ínum meinlaufa ; ^iec jfulum eign* 
afi mifcl 2ítiD(cfc,og fiHía ^oc í)wð meD >&<cfcang,legg ^c»£ag meD ofó,mcc (f uIuuí 
atíereínn eiooD (;öfa. ©ngaacgarcga(ðí(6pmmctmpacf,en (joilijfa a3cliaíé€ipve/ 

cg fo fpiííta ^cctttirn ttora, pv>ií)v><r ein frci(íaft{)cðac^anaffmc<igeri ^)pcnD ''j)«»ð«í 
tœlDuc og afocga l<iDDut',par cptcr ©prnDen,nafc f)un cc fciooffefin oocDctl/fofDf ^utl 
CspnDona/ífí ^egflt' t&puDcnnlrgiecD, fœD<t í)'un SÐattDann, fegUc 'Sacob/^P- í* 

ÍÖtaö« eingefi ftoöifaf) ftg Scwlac í)avm<D^o. aD (lijfec urogcwnfl<ít. ««l> f^* 

Jfrctttt ! ffpfer f rinííítW. 

-ftffttí cð atiwr t ©ufcé £pttfrm' ; $eit peptaDfDeD^fifffta <t2ÍPertpd¥ af,flett btmfy 
©acvatuenten/eti Jjo ftcttil ©ootné»21fcUið ; Ifceit fegia, <£>etra, '#erra,enn giota (j» 
<cfe3pDurftn$^iiia,í»>it>in ogSDoemarcíitil fccirra"fegia co pintuuif la 2iÐél)criar« 
ífcíjnge ; <£tfe{><cfta t$ pDur. Sefutf fegiet titíi Safóí^patmetmena, aD J?ctt fottte í 
©au5a*lílcet)itm,en intafteu f eit glcpfanDe QSatgat : ©o etu og f>etr,cD íorfa ein* 
faDDar ©colet frcö ©uDe mcD oonDum gortelum ; fþcffít eru peic et 3uDa$ 
urótalati í)atíé^i|íle fe^ianöe*. SþeffetetUvSSlctiet i pDac Jci«clttfé*3Bett(tum,n«c 
fieit paBDa ©amfcetcmeD pDuc : §«DanDe ftcölfa ftg ppggiulaufr, €>fo fptcr utann 
Qktn/bvetiu^mPuren^frijug fcpfer,rotnat €pfur og a)»artarlaufar,anfoanum<> 
inuDauDat og upprattat; £>g effcaú Qkgoat pcmtaD oa í)inum fprjtu €í)vi#nenn 
at íÐeguni/Íjcgat aD $tat>taí<3$ctfcíi fpígDu eii í>a Jtietlingune ; #oaD uftm ei nu wta 
$at «D'fc»i mun IijDa,aD gjlanpné <Sonut«f <p< $vw cö 3©rDu ? 8uc. 1 8. Dgujf 
!e#<t;aDfcir$ijfflat nu pferftanDe, fem DieDDcnn af £imn< fpcxtetum, Slpec. **, 
<$ci pDut fem co SerDune btoeD og ca ©ioonum,f öi ©iofuffen er ofan til pDat fawfi, 
pafanDe 85r«Dumfl«,afppi pafi pcit Í)aní)efuíjtuttan3;ijma. Síufptct íw>i/ c^rífl* 
net SÐccn,aDpietef jlijfut <2íoDe oa fttDum,|>a» vcvDum oier af pinumgooDa SKeiffc 
ma cominnttt i JjttfTa pcilaga SDagé €oangelio ; Scutum oftf ecf« fcifia öf pvetiuut 
^BtínDe ?«vDoomftná,€pf).4. <£Dut teigía meD ^nfgpÍUí©aung ÖJctallDarcnnac i 
35tvetuc SDiefuIfiné. 3efué gierer faD í)iet bertmeD ffijrum DtDum,í)cevnig fyann 
»0()an6.f tcntngu fcccfia meige ftcn annarleaum ficevDoomum. €f s 3?eir <2>egia £atí 
^íe 51 <£pT>emerfu,frenDtir ()ier ; SíDfennu 'fienDe ^efuð i SpDemotfit, po i margra 
íþtifunPa ?tí)f prn,ecf c i £autu$ofunt, ppi pann tolpDe ecfctt i 5iff imum,beUDut f ienDe 
bancptnbetlega i SJhifrtrenu,f> arfprcr (ijfet ()<tn Siifomu imeoiD í£[IDwðuÞa),ermt 
fcr af Uppgaungtt/cnnfftjnaiittií^iPuvgaungu^^aD eg IwggaD ecfeftcaD jfilio um 
f>aúé §ilf omu til S>oomfmé,pcllDut um l)oné ^cuPafí^iífomu i DrPcnu,og2cppt* 
ran ^oangcIii,í)oetéíSptía<iD ftracepterban$.£imna*$er,og anta pelffrtpter 3<vu* 
faleni6£pDílegginguupplijftc mif enn ^art <2$eraHDat froa Stufíte tUCJ3<jmvé ; Dg 
JaDDregegparaf/aDpíer talafl ecfe um ©fiootíeif'SííDingarenaopellOutum benac 
^prtc,cg3cfué «t()iet Um^teningar nD taia, ctm ecfe um fijna ^ilfomu til ^Doom* 
Vm«,fDtv eft fijDat t peffuni fama Sapitula. Um)?effa SBprte ©uDéSoangeliiog firlí 
«f 'ÍJceöifiinat taíat «Pauíuð,2.g;of.4.©egíanDe : ^at fptee (>efum oict affalaDofá 
P<m §plfnc,et «0íentueiga ffamafl fijn fDier, ecfe ganngnnDe m<D UnDe.v()pggiu cDup 
JrtlfanDe ©uDfiDtD,()CÍIDut t'Dpcnberun ©annícifané,gieranD< ofí i -alíra SDlanm*. 
^anroitff um txl^oef aDa fptec OuDe ; <þoí ef oort €eanðclíúm et puleD, f oa et þaD 
J«w i PUlcD fem tapaDcc toctDa. 9íu fptflaD©uDéf0D.urIeg©Í£EDff.apcfut fo mjDtmc* 
í Sí t ^'"9" 9*<>N,fo paD §oo(f femfati«9lptfrunum pefurficD?iooé miU 
SSjÍ..* r 4,: Pöí> imtc <umigtil toot fomen,ícmbroum unDet þeffu ptfla ^eitnfiní 
©raute,|» dt, f íð i a w gootíefet QJetallDatcnar^ oafat í>in§oot wa fwfan,íprifl« 

^ m m m m f%9 tu«uða(í« og fiflíta ©nfíiibflí 

<ú$caDuc,ttf ðí> gmnga't (BuD$ «£>tt>$,p atfem M^OcöfrUÍ&^íftöMUð'flÍ&w** 
«0 ^cttlu Jjijna \>elg<otD pttífofemeDcu Sícttmete/poiþaDev gooDuc l)enar,am f)\>erl 
(>ene raun meD eiitjfu #tt>ngre fcalgaD \>erDa i «£)elmjte,f)oar forócemDcr ecf c fco. munu 
einíÖropaQBatnStií aD ftcel<i£n>rtgu funameD/paríieitfocliaíti feimfioaa/Suc.i^ 
•f)\)ac femaD £cœeD <c,£<xmgaD fafnaft €rntrner : $>etta taíat ©ÚDé <Sonur cttrt 
altf €fauni ftcalfatt £> minn £erra 3efu! $\>i er fo aDfDcDeD pijiiumbUfjaDci 
£ijff>ama ? .poern öD jafnoel €nglartter oð«&efuD^€nijlarúer tigna : gtjrer f>\>ec* 
tttm aD Æraptac Dimnanna bifafí : gnrec böerium eu" QjereltDcn lcifuc cn SKeíDe* 
©ficalfe :3í)oerium aD bijc eOgplJtnð©uDDoomrtn4újff)amle»}a,Sot. 2. ^)an \><cD# 
tir f)ier Jprcc nefnDuc : í)t>arfpmcr Jfota (ficD, c|>cifhtecð}fen? 3«« miiíejt.ca mijnat 
(BynDec aa pejjum Söeige/faðDe^SfatnftaM 9>f>acaoni$focDum i 2t£gi>ptafaiiD< <: Ócj 
p^imunDeofsjiaccfe ellu fFoflDaca i>eca,aD mtnaftcn oocar SHfliecDer/fem f)afa ©uDÍ 
©en íöalDatí/oa «£)<rtoga ©ijrDareftar «t $re(j<n feftatí ? íþot fanicga bar baií worac 
€5DnD<c,og\>ðrum £>rfumjlum frlooD f>an <n ftg,«£)egningenn fjefur ca benum ieicieD/ 
eg fprer tyanöiBeniar <rum t>ier beifbrpgDer norDner : «&aíí ec orDeií f)iií ftirerlítlecj* 
afte og forfmoanaríecjafre , fulluc ComDa og Ærcnnffeifa ; <3o fem fcw,eD f)t)lDe.(ttt 
?f nDfit fprír ofí,ocj^ac i>ac ecf ert co f)enum,fcmt>t<r \>itDtum,€fa. $3.3 anu Dct>í;aD 

fegia: «£>an oar fo fem et'tt tt)tfaft«D «í3c<*,fo fem SDíaDfuc ocj ecfe SftaDuc, fpur ttofo* 
<É>fullD, f<m Icctum i \>oru $8looDe,tt>tfaftaDec c« <2öijDa\>oangenum,og jpar \>ar ecf<eitt 
Slugafem mojFunaDe ofð/feðac^anfaflDetílDor/tooru C5iooDe,ttD.\>icr (FöUDu'm Ú'fci/ 
€i«f). 16. €nn fjenna Sfócalébcutt fcamfetuc \>or ©rotten til f efó,aD fienna ftjnutii 
ícecef\>einum,f>\>acbanfieaD fuía,f«m er,t bjne fenuci)cíftefeguáti)rFiu,er f>ann fjcfut 
fíiptaD f)ier ctt 3orDutíe,par er í)ané aD leita'i DrDenuocj ©atramentunum : $>cnng* 
aDfcefia anecf)atíé StfFenDur : ©0 ftm Srnenuc nD'IU'œenu. €f eg \>erD uppbafeft" 
froa 3ecDÚ/|)í» mun eg Dcaga afla tif mijn ftcnffá/fecjier %iíu$,%!>{). 12. ^atí mctnai 
oin alló €fa/fe9arf)an prDeuppf)afen cn Ærofjftng ©colcja ; !}?ot 3of)aíieö (fcifac : 
^D f>an bafe facjt petta, teifnanDe m<D l)Dcrtum S)auDa í)ann Det;a inuuDe'. 

S f> effum 3cfu íöauDa (>afa aflar barmprn>ncjiiar/allar fann>t)DranDi 9)íanne(FiuP/ 
ðOar^cer fetn fttttncjra 09 ^prfla epter 9liettl«tenU/f«c í>afa pac/fíði<e9,<t'tt anDfeð* 
§oöDur, ecfe (tjDur enn Srnerner i í)rcc<nu. «£)et{agur 3obanneé,fcn eD þma ffi'ifr 
at/um íjoern 09 fe9i<(t,aD Sífuábafe f)ann <l(FaD,l)ann »ecDur famtijftur <inutn €rn</ 
09 íþaD pefð oegrta, aD ^ann ^efur meD bannö anDlegum ©filninge fo bcatt ffovieD/ 
«D eingen l)efut fo greinefega talaD umpatí oranfafannlega C<t)nDarDoom ©uDDoetu* 
finð ^>refiingar,09 «&oUDtef iunac €f)ci(lt, fcm f><m í f)««ð Coangelti og ^iftiiii forftu 
€apitulum. €tn ciett*<$ciften @cafa<c<ín fafiuc €f)rtjti gcer<föein,^t>erní)aun ^'1"' 
«r,f)<nar UtÚ9<tngn< <c ca «pimnum,f)t>ac f)<nac §t<fioe>Diic ec,pac er \)m<\t $* n f' 
tti f>«nat §ieftooDur <r ca £imnum,btt<riitm ei fan Síotur ní< 9ÍtD aD arauDa,^^^' 
6. «£)un ffijcjur uppi^ceDecnai; nt?D^c»ac«nnac { iÖ«nðium,uiiDecf;\>,<cca^'P ít i D,,í I &utt flicfuv fijna Sftíningu fomgtta , jMtfimrc&iin fíte $ooDttr,£bi Datí$#olí& er fanj 
fltíeg'g<eDfl,og í)«nð : í23(oóDfannárícgnííÐt|)cfut: 9?cttafttt >£)cllD ogSölooDgafbait 
fijnumeíffuícguni Sarefreinutn til 9íaumart ©vottcnlcfltc $o©llDmmltijD , ffemu 
oibuc cnn pan lijflaitcnn wat , og gierDtft fo fcm citt 49tœ fprerttorra ©pnDa fafer > 
^cnnflaDfafnnjlcnn nu i ©as,cpter'banné$8oDe,ttllcríjeitfemetfiDaog $>wmgaeru 
^tcoDcr/tíI aDcnDurnoerfl ; ©caIcrfunar 09 «Dminnaft©fluDa©vottcnnö,mcD l)\>er* 
mutfieir forbjfter eruuiDbiií UfanDa ©uD, paii feDur Jjin Sfóun meD©iccDum,ogenD* 
urnijar^ín UngD©óm , fo fem Évnarenar,fegi<r £)a\>iD, $>f.io3. £\>erge ffieDurfaD 
bcIÍDur, <*m,i ®}« Dtef u <£prí fti ^oUDé og íöíooDsJ^oí ©íaDurcn f>cfó neptet: nnDcr einí 
tncD ^rvöarcnartKunc/Ofl cinnl)arm^nt>nðen SlnDe fmacf ar t)oaD fcetur aD ©rottctl 
tr,{> vi ^cfiuS fcfltct : íSðcvbiDlifanDaíövauD, fem af£imnumofanfom: £f nocfuí 
ítiivaf ícp ^rauDC/^anfíalcilijflcðalifa : én paD 55rauD>er eggief, cr mitt«£>oIID, 
fem.eðmunrotgicfafprer Sijf QSeralíDareftac , ^of). 6. ^annmein'ar p>r famtpinct 
ðiiMíflii <ftc.tttn>f«tn tneD $w>u< (heDur: gprer f>x>i fefiítr t)ann aptur fo, 30^.11.69 
em UppVifcinn 04 CijfeD; £)v»er 'fctn ot mig tnucv, JipbannfTe Daubur, í?ca fíal l)ann 
famt lifa : '3oi,af peffave ?JnbIcgve iftauttt/ verDa Jjeir l)imnc(Fu €rner/fem cru d)rift* 
nnr (^oilcranDlega cnDutnijaDcr, o0 alltijD ein nij ©ficpnai ©uDéSluglitc, fanaf 
I)cnnc tiiDuvf oeif <ft $1 nxtí, af £1 n>tie f iemuv €íffan, nf fgijF uiíe fcebefl ^icerlcif urensi 
tii iRonungané/ af I)Ocriunt aD uppfpmta allar d)riftelegar SDpggDcr 09 söianf ofter 
#>ar fi)vcr fcgicr 3efue$ e tí |3<W/3oI).6. ^co fen.i etur mitt «£>ofID og Drecf ur mitt SölooD, 
I)flnblijfur i ntícv/Oðegí bemitrt : <£nn foa "SJíaDuv cv blijfur i penum,og t)an i SJiancn*' 
uu^ann bev mtf én Stvójct , 3ol), 1 j. €9 ppgg Sefué !>afc tef eD pena OrD*«-.£>aut af 
3ob« Q5oofat,€ap. 39. Q>avcD§>voticn fcgietttiDpan um0rnena,&unbijciÆí«t* 
itnum og { §iellununi,oðJ 3:urnununi,{jaDanífpflnctti)uncptet2atumlcanðtfla2ciö 
ntcD Slugum fijnum: í)cnarUngavDrccfa33IooDcD, pgb^arfem £rafeíter , u,&aíngaD 
flijtcr íjun ficr. íÐíinJberra 3efu ! pv>cr ev paun , femfegier, Cflnt.2. SKijtí ©rofj, 
í>u fcnt i íSiargfforunum bijv , og i ^plfnunt í)inmi jj\>cvf)tiijt>tu ifrcttanna : ©ijn 
tuier pittSInDlit,og Imt tnigbcpra 9lfluftpiina,poi|jiin?)?auftívfcifluv,oð ^iin SlfijnD 
IpftcUg : €vtu ci fiailftlvJwD, unnn ^erra ^efit ? £oer er I)in fcrta Slauftcn 7 $aDec 
feaD SofeD f>u befur jfiicc tilteiDt af ?ÖiUne ©mctuSBarnana, fem mpífia finflr iÐíooDuv* 

93viooft,og Þimttiv..Unuftu. vfoper cr í)in fagra SífpnD ? ^þaö cr fn>, fetn J?u ofí afvcf* 
ftíiev^ egar pi jn Slficnna *avD afiívctmD,meic enn anavva ?D7ana, &m tr })ijn 2Ðmffl> 

tttmn ^evvn ? íþaDec fjiind)rtfi«{<0 ^pvfia , fcm f>icr vevDuvi €v»angclio0rn fel(« 
uö. í)ocriar cru ^iargftóruvnav ? fþajo'eru pijnar blcfTaDav UnDcvJu fem ert Mbit 
fofta 5Siara,og í)c{Ia; vovö iDiaiípvœDi^. ^jttcvicv crubennar Ungar? íþaDevupijn 
^iicnnar «Öern, fjijn íöovn , fcm £)votten í>efur giefcD^ier, €f. 8. Ðð ecfc cpteí 
*í)°Jjvfmð ^iIlD/.cDur «ð7anfinð <2Bilia,f)ellt>ur cptcr ©uDeertt f<rDD,í)Perium jSut pefui 
»9 wíflViQiefeD ©uDéíÖevnutrtflDtícra,3oI).i. ^)p«ttcrpa& íBIopDeD,erj>eirIepia? 1 


«9* tuttttjifla oð faffct "ÆfuftiiW 

tþaDtt ^ítt 58loob # Ð'Scfu! fem f>reinfar ofð af ellum ^otunt ©DftCum/ i. ^ol). M 
.í)Mrt'« £aD £rceeD,er $eir fafnajt aD? SþaDet J>in bíeffaDut fiijf ^ame>feni et fanaw 
leg $<rDa,3&f). 6. Dg cq ©colðan \>ar fprer \>orar SllflíorDer-^iagpur ; .íjþ.cangab tiiíl 
tum Merfflfnajt,£ar t>iliunroiet@aDningfinna©aiIumt)otúm./ {>at táliunittier íifa 
t'ð Depa : 3pe(fum33iarö^Eorumt)ilium táer Ijplia oféca l)inumftrconga ©eige / 
itieDan ðleiDenfram &ia»ijeinfltir/og ecfe fcgta til #oalfana> i)9lieDofá,eDur§ia(laita/ 
jjfrinícD pfer of$,þm þu íörotten ert t>or j?a|tate/\)ort erugt^BijgC/ toort fafta^Marg. 
Sþier mcD geDut og í)cilegum SínDa / fie £óf, $Mi)í/ ^)eiöur 09 ^eðfemö , 
03 2£ra / af elíum »tt>elDum Snglum 09 SBíennum fegD 09 fwngeu/ 

um ailDer SIIIDa, Slmen, i Sefu %tfne , 21 m e m 

©uDfpialieb , 9Díattí).n. £ap. 

fe£ $>aít £tjma. 2f*fu£ anDfaaraDe 03 fagDe : pacftv Jnet 
SaDer ogíÐcotten^tmenéC()^arDar/rtt)|)tt DuÍDer í>ettaf»i> 
er ©peítngtóm og 93í trtn<jum,oa opetífceraDer {kiD ©möfíttuj' 
tttm. 21D foíru gaDer / |>t>taD |>aDt>ar fo þctpkQt fwerpíer, 
Slííer £íuter ecu mter t SSaííD ðiefner af mijnum $oDtu\ £)g 
eíitðeft|jecfer€>pnen nema ^aDeren , oðetnðenpecícr^flDurennema 
éonttren ; ogt)Derium(Sonuretnníí (jaDopetífcera. átomeD atfer tií 
nujn/i>íet jem erftDcD , 03 Sptí>nga cruD íjfofcuefr , ea jjqf enDurn&ra 
ur. £aícD'mt)íttt mittiDf / oaíccrcD af míer 7 Í>»uiDeaeín íjooödccí: 
H af 4pfartó ííjtefottur f 04 munuD {ríer fuw JptríjíD ® «(um DDrum , 
$tuaD mtttjÐf er fcctt og mtjn §8i)rDe er ííett- 

(SjrorMum. 

fftalfatniK cg , aD nocíur ImðpnarfamlcGre Orein fiucjl i Iþciíagrc SKitninoti , cn^au Dtjf' 
*Om<*tu ÖrD grclfaraní , cjr fianDa i Jpcffu fclcffaÞa (Sftangciio / mcD &»cr iirm í>aii ^cfuv íil 
'finar 9l^öaro9©-uí)tirna?rinðar fcoDcDtfUum |>cim , fcm (írftDc bxiiqia,oq tywmá ímfli^ir. 
AmD f aíi f<« ðkDclcgra aD f>ct>ra , fcm aUftíu^ eyiuDmn f)Iaöcn 1 6 * , og ctnf iá ox gjön neiiwreiíi/f' 
ra ©Ufla', i>dlöwr cíi ^aD , aí) þan fem alir$$allt)'rr gicfcí)at ^imnc 09 3W>«/ S0?a«©.' x s»« 
.^anWínr frtftjti ab fprra SBtafjbc fobDan eífic t>o(aDrc 09 tapaörtSKant|Tíir,Dae<fc f fimtfla'' 
biÍDurljCnctiI fijn , fjcllöur ocjlofar aD ^an: uilic rnDurnírra ^ana ?'5þetta er fo Diírmírtt ^vD /- 
öD ccfcrt fnit fapaDatfamara aD I>ugfaft cDur íalafl : (ífi^Dcricr aD ficumcintcr mcD ptfíuM 
taufuaranéOvDum , $ar mh cr ccfc allra^Oícíníntjciul (Sumcv .<ctla aD Drottcft .þafc talaí> 
Ijivr wm ftcr i laflc , fcm QD IcituDu ©oaltt&iwlparcfiar ^ ©uftum i tt^tnU&^ 
fjogmwfcnu , í gcDvafia ©etnin'gum , 09 t ■95crfuni i^omaj[|má , cft Fu-Rti eítuja ^ijiíD aí>' 
feíra -lum funum ^ar af. íþcffc íöícininð cr 0uDé övfcc fam&íiooDa ,^öt ffifaja«Æa"K^ 
falíar $^m<ttlcb St)rDar ^mirqa. 2iDrcr mcina aD þicr meD ftcu ^cir mcinícr ; fcm ^?© 
jSrDffcnum jlonia ,09 bcva 6í>riftiOíoi ^crDum fícr, cfi 6riooM cch Ohb i fMtyr*f? u h 

ívcrífaHafl w'níwtf QuOí/ fein f aD Mlcsður. «b WDur(lu ^tlfl tlijcfírvV «0 £aM ru f<w €|)tfv trinitfttií. « 9 « 

fom ftyrtiaunbcr&ttrfre ®puban« , og fTtcIfaft fi)rcrí®ub$9tcibe og tilíifve ^vn^mingn. 
SRu f.jrcr Jroi, aD i)iú lloore 95ijíup mcö £<u KllaTDu Smitguua plagaí)e, m fliumn £ierpiftar 
£>*ðum mifla og niarga £lutc t faiiim örbum iúcaD DtuDa, jpa bt>gg ci}' ab allt f>ctía, fem 
WDurcr umgictcb /fícfoolgcD i fccffu 5D?mle ,f>aú biíbur joílum ul ftjin 7 £ab er öffum ^VtiU/fcni 
Weinf^crn fjoitt cru mæbDcr cbttr flMtwga fyotDcr / iafnwl öijuDfcgum , pDvunarlanfum 0$ 
Jnjcrbrotnum ., ^evium ^in mcfta &t)vDe m £cvDum iíflguv , $0 ci fific fccir til í)cnár , $at 
pafi crfyrcr alía Daicú/ 2. <£ov. 5. £)g fyvcr f)Wia ^au Dateú cr , £eim f)cfur,|)aú til fiirt 
boDcb / |3ui ciuqcn yilúan tapcfi , f)clfbur ab alfcr Fomcjl til ©aúfeifanS ^ibuvljeúíucuu' , u 
Stttt. €8 fofum £ef* , un cr ctngcú fai mebal v>or , fcm lcitc aD ©athtljiailpcúc 1 Si.vamatU 
fíné 53erfum ebuv ©etninaum , cu utít Síroféburb Ðrottcné í>cfc cg nocfwtm jtúum aitmrtal* 
<tí>. <þat »u cg i fcctta ftú táfa uiít £cu , fcm unDcr 35t)rbc ®t)ttbaúa ^reittcv cru , ogfn>ai> Utíegcjíttcjen* J|o far ccfert anaD Dcete, fent fpnne aDl)rcera ofé tií aD fagna p>ffu gtceDff utijfi* 
fcJ$8oDc, pca er p aD \>or eigeii €pmD : «Öect et fo ^ntOnr, aDl)an»evDeetfcfcið«ií JÍSsr aD Drecf a^nmaraDur a6 mcttafl,, f rct>ttur aDf)\)ijla|t/ ftoobraf efi aD nca «Öefúí 
tnc, fm>f ur,aD bafi ecf e giefe SlUiðU ftjna til, aD ^an meiae (jeilí \)erDa,09 f«» eD i gcanð* 
elfc fttttr,aD f>an f aupe ecf e 2aufn ftjna Dijrum ^oomum ? Snn nu er JjaD aub&itnD; at> 
SJíancffiune aa meDan fjun er unDcr (^uDö 9t«iDe, lýtíu er miDur farcít en ellum {jcjTum. 
^ingeií íþovftc,^)mnður , <£vfíDe eDuc ©iwfDoomur fanaD jafnajt r>iD J3 aD , aD eicja; 
^oncttbatiöDblijDu , fprer or>eré2tucjliteaDifiatlfa§i(far©iaafarcné , t>g$uglac 
•S)imcnfcné,og S)ijr tSJierf urenar,09 ell <£>f riDf oif inDc aa SorDune, o'g allcr SJí cn,fcnt 
co ^evDune eru/Sieiien f lofna,íötergen l)tpnia,og attec Siroc^egger ntúnu ti( 3arD* 
ar falla^icc^. 38- €cfert^af»3íoot er fe f<m iöelial«i íöecf ec , fif. 18. <2>ofem£att 
QSetnen , fem 9oanga tn aD ©cniu etnt$ cangccaDé <SpnDaca, ^f. 69. .g)oer evu|att 
íöenD 09 gtetucfem meig'e jafnafl »iD SWpcC rana £lecf e, 2. ^et. 2. <33iD ^aD íöijf t 
fem oeflur af (£llDc og 53reitcjieine ? $lpoc.2 1 . Dg funnum toicr ecf e aD efafr utít, aD ollt 
fcetta ec ©pnDavanunt bteeD,{»cgar eier lefum tfiegmmle ©vottetté, íöev-t.^y. 2lDfa» 
ffultVbebaDuc pcvafemecfe IjellDuc aflt þaD feni farer ineffvifaD: ©egicDmiícpav, 
^Öetu mijn,l)oiIíjf Sóafum ec £aD,aD taf a ecf e co moote benum.mcD alféf ouac ^lijDu, 
fem bijDur SJíonunum aD giera fccufoitta eiD D|T eppeffc ? í)iaapoetiumeD ^evaliD* 
atcaar Dgiaffa^teugur/Satlepfcbanttœnac ©oottec, ÖcbpcgD, UtlegD,Offoof iur, 
^iiDð*9íauD, ©v>erD>3*S9ðiac , 09 jafnoel ftcolf Sierlnotcn i ©auDanum: *o alíf 'ettateinublaDeftadeina ®afuffiutiftallan í)cim6ailDuc , faame^aD , fegieeg, 
iDlnefta €-ptecla*te og ©ala bico f)inum eilijfu .vÖevmungum,ec ^pnDcn befuc tiíuncD. 
^t^ace nu f> ctta ^tlboD ecf e fo mif etö v>icCanDe, ef etcc befoum nocfuD til pcfó uncD, 
gUTt'rtituöum pefa aD ft)vva.S5ta0Dc , pVMjÞaDft)nnepcooDbeitafo fem nocfuiíf onae 

«ö«Dft«p,f(j fcir» efsin íþienace gievev etitljMD £aD, fimeinum«£)«fDinfiiapellijfa¥ t <S#3 £uííttða|la w <Sieffa ^unubaft 

aD þflntt fctur^)rtn tótb fiít Q5orfe, 09 fccmer &an ©iefum, jafn&eí metr eii ftaíi f;afb> ^ 
uneD : ÍÖaoiD gierDe txeloiD 3J}cpf)ibojet, og liet í)ann eta ^att>íDfít't&orD,fefunr 
QSSnmttu finnar t>iD 3onatf)angeDurl)annð f 2. ©am.9. ^iDlijft flieröe baíi og 
DiD ©on SöarjiIIaircr ©iIef3aD,i.9leg.2. <£nnfj\>i ececPetilaDfcðiaf)iwofé;Síngcn 
feitacaD@uDe #egac banfiemuc !penaiDeim,ftaalfuc bijDuc fcannofa tif fmnar <£nD< 
- wncrcingar i ©'Eijrnene : íþaD ínoi um a(fa Sföenn fcgia,fem SRítntnacnn fegter um f>in« 
H8antTOuDttQ3crelíD,aDal(t #oliD f)afc forDiarfaDftjnaQSegu, ©en. 6: DteiDenuac 
5Bern fœDuhfittíer,<£pI),2. DteiDcnnar SB.ern munDum v>iec uppalaft , ogDepa DleiD* 
cjmar Q3ern,nema ©uD forer 3efu ©auDa í)efoe metre 3)ít;ff un m ofé gíert. <£g ()Ct)« 
tcfe.i ©uDfpiallenu,aD #aD goolf eD fem \>ar famannfomeDaDf^eijrapeffa ^3reDifutv 
pa*o f)afc IcitaD eptec f> effú ^ilboDe, #ann blefiaDuc&ac i pejTarc 9fa?DuaD ftraffa £cec 
cguDlcgu ® orgec £ocajih,^etjáíDa og €apecnaum,t f)l>ecium gíerD öötu flerft bannð 
^capta\)erf,og er f)ann fcm meft rongraDeft af SÖiajmanna £>J>acf(cete, þ cu fprgtt upp 
fcefTelijfnaifulíaQktné^ 

ww f)afe £ab alUinatalaD til £efö ^oolf ftní, erf> cn ncn(œgt\>ar, bellDur og titóftr,jej« 
OrD f)anö bei)rum efi nu i SÐag. ÍÖcrmeD J>ier nu fiaalfec, íörccDur mijner,cf etrl HrtUD* 
fiaDDuc og altóf onac (SpmDum í)laDefi oífle fter #cele vnjft, og oillDe f>efé ecf e leita, jafn* 
frel þ ecf e ocece fyenum fmD boDcD, ýafnwl fco f>an mœtte í>afa ftooca €ptcrgcung&mune 
J>ar fprcr, munDc í?an eí ra&D(au$ ballDcn af ellum SDíenum ? £> ! f>v>aD tefur ofó fcoa aD 
r.etlaaimoote\>orum93ni)Dguma , ecaDfprrabragDefjefur ofó ©lc?pa*^eíumt og 
£>oinum ftjnum J>effa Dijru |)ei(fu»©tef framboDeD , og íictt af ofá feffu £>fe ? 5þu feg? 
ict f anjf ie i £iarta fnjnu,eg fttí ecf e til peífarar 23i>rDar,*>d fev um múwog cg f icne itiijn 
tinfié SJicíntf ; íþetta er allt offatt, I)vaD ©uD naaDe, finDu SJlen.n til SJíeina í\nm,fox 
itiunDufidre ^eitbrpgDer v>erDa : ^utpptavpoa ©rottcn og pcir fina par ccfc til, fagDe 
Síremjaé,Sap.s- Um$<M>IfeD { 3etufalcm; ©ama moa eafcgiaum^oa, fem©uDó 
!)eí(aga£egu!0Q(é9{cíDar^runiur |T(« um €prun> og £eir ftnna þat crfe til, \>o par 
fiims3ccinn ©fruggu^tcin af ©onai i !)Mriu OrDe. O jþu v»efœU STJaDur ! síœt 
J&cf^oDbnraer eitt mifeD ©car,cf paD er iífanDe, (jeflDÍue cnn lijtel ©fcina DauD og 
fii3cn ; ^Sctcc ^oru allor ^oonglcrtingac^otl^eimtumanftná ^gató^an: v^ocu jcotaDar, 
^cKDurenn allt ^3()arifccarané íXtcttlcctc, fcm bann jíccrDe ftg af,2uc.i8, íöctre,t>o* 
ru ©ptvDcr fjiíxar berfpnDugtí, f^m^oDe Scfu^cctuc t ^covum ftjnum, í)clirur e«0Í 
Q3anDÍ<ctc (éimoní,ec f alíaDe $ aD D3íerninq,aD fncrta fjuna^uc.y. íþu ert f)tcr ciin> i 
vc\ (£íooc©ícrpa uicD^itatiDc/ mmuu ^gr forcc v>cra faflaué fi)rec©uDe ? ©citftu 
ecfc aD ^Jinmafia ^imnarcru crfc (yreímr i band Sdigdte? ^íoI).i 5. tyú numtu þaj 
t>cra/fan Daa(cc\a ft)nDaar,og Dinuc et nema tií «Oegníngac ? ^eitflu ecfe aD jaím>e! 
unntíafepnD fídpcr'SJíanncnumí eilíjfa ©ietun,ncma ©onur©uDýí)efDebccttfv - 
<r l)i na? ^cfccmafta ^án , fem siorcr ©toormcvfcn af^t^i fcmbanaD er í geo^ 1 ' 

enu,()cflCuroð foByfuit eifliercr.rtiU ÍJaDfemí^i boDcDer, fyamuv belv>aDu.r, ^ 3- 

- : ~> í / :-íi 1<Í tiíiMtXt Cpft * Sxnútttii. 69* 

Œftintufai <cfct>tD©«D fefucwta ; 1$>o ci t>cger pu $<an,<but f winf cc £gta'<3?oinnu 

pijné Siaumga, cDut ftclet uieD'fiaunutið patíá *5«munuin? SDur cr í?aD focgi<fertó*, 
fem pann ()«fuc fagt,$D}attí). j. <£>v>et fem íijtut «ina átonu til aD gprmifrí)ana,f)ann p.ef* 
ut aflaceíDu Dcpflt í)oot meD pennc i fíjnu <£)iarta ; Djj l)o«c fctn RiDejV25rooDuc 
fijnum,f)ami «c DktDtf fefuc ? " 

£> QiuD gtcef* ! aD SÖíenn oacu fo f oflgicefncc i JjoUd rannfaf á fianlfa fi&fo fent aö 
(jmijffl titít annavé ^)CDttfente,^aD ec of* ecfe fo feruít aD aiota, jafavct fo ecfert fte 
ofí patfata <Dut nauDfpnl<ðta,til aD tiaileegiafr ootn §t<lfata nteD d)cijtelcat< < PDtan / 
|>aD ct fo otuiffan&c,aD cf oicr vtftttm paD <cf< ðieta,!pcö flijetct l)ann paD fem aD #tort» 
yn*ð ^ijtun rannfofar : $>oi fegicr fjann ^ica 3opl)on.i.£ap. $aDffalffi< mpeim 
| ©<ið«,aD jXöflt «9 rannfafa 3<rufal<m UreD Stoof<,aD <ð flFal ftcaffa fkn «9i<nn, f<m 
«tu famanngcooneV oiD ^etrra <Saur<nDe ; (£cf< þ<fá<o«ðna,aD £)rott«nn paf« íþerf aö 
ranttfafaoorac £ugrenningac, aflct #(ut«c eru bercc og nafter fpc<c panné Stttgum, 
ÍEbr.4. «£)<l!Dur aD pann aualijfe paiUpfc toorrar S5lt)öDunar, ?ípoc.3.' Ucœr oicc 
l)ana <í ftaalfec pecfia oilíum , og Nraoorumeið<nn$)cecf t oocac Slftoonucfofettt 
SÖíaíacptaó' aD OtDe ftemfr,(£ap.2. 9xgat oiít toilium<cf<þYo panafmeD ^cvtcum 1 
Dorrat ^Dranar : <2íit« þm aflcc 3Jienn,at> einðenner fo bci(aður,ai) *f banti ca fratfi 
fpr«v©uD aDfoma,aö fjati«cfe av einbocrn •öcwtt mcið< liettaaf jtec SÖDrDeOpnD'*' 
ana ; ^tí l)i>entenui«tl)an penne afli<tta,f)af« bann allDtci tilbenturfmiDeD? Ogfo 

(einge bafrecfe ttl l)cnna'rput,fo(cittð<ec pann©uD« og f>aíií$ c&p;ie ftarlccgur ; j£)áíí 
«r fomcíí aD falla fpncúga og ccf < riettlatta til 'PDrunac, b«i(«t pafa <cfe SæfttfltánS 
i ^erf,?S5eattI).9. ©tiDé ©onut <c i £<itn<n f omeu til aD lcefna þaD f<m funDutrnac* 
«Det; €nn p»<tn«nnmaií)aiin fitt^iarta lcrfna,<fþaD<t()ciíIt,oðþu ftiiuttífdngra 
©ícina ? £ð ^epw bieti @uDfpiaUenu,aD í)ann bijDut ti( jtjn Öllum $>eim ©«m 
^rftD^^rpðii/Oð^ifnða^ruíþiatD^paD <c ellum f<im,f<mcru funDtitftamDec 

«f 2Ji«gn< <Öana>itff tmnat,fpt<t p<itta Stfbrota <2>afet, pvxtiec <D <tf\Da t Scnnin* 
tmi,oð v>œta um 9?œrucftjtt« (Scenð uieD S)apiD, Ijperium ©uDé «OonD «t 'of<^Ditg 
borDcú/OðÞacer <ingcttn 9»cottuctf cimfpr<r í)ann« Dðnan,^f.38. Oq lcangac fo 
«pt<c ©cottne Oa SþurWníxnu,, ^>f. 63. íþtffum bijDuc Srcfué til flnnac €nDurnœc 
('iðac^n ccf < peim fem pcoofa fiec af ^oi,aD pcic fieu ccf e <inð og aör<r í)í<n,euc. 18. (£i 
i J<HDuc l)inum,l)V5<vi<r po aí> p<ic fi<u pinum pecftu 09 fvolufiu ^lœf ium og ©f omum 
i «)kDnet,f»ai finna f><it ccf < mcica pac til <nn ^l<ttuccn ; íþo SJícn teggc ()etlaií-©ftpá* 
Sacm «DucaIlDc<i fo mifen íþronga ofan oa pan,fo mcattuguc <c iÐiefuflinnil&cicca 
^anttvo^pl)^. íþac fpc<c,fpnbiiðucSnaDuf,Dili<tpu nt'oota f<ffa £ill>oDé,og all* 
w l)elifr i Ixilagte ÍÐtottcnnó ^oeflDma»ltíjD(()oat SnDutncetingcn cc can SDtaíina 
^'ambob<ti éllum pt<pttum og ollum fotgbttnunO^íliet pu í»etfa t)íot bafa, fcgie 
^pctfttcl^iattapittmcD Spugan pinaoonDu ^Secfa/og ©uDð ()cilaga gogmáilö: 

•ÍIllDtei \xw pgu fo f«»/aO«cf«nuifleÞauofbiooD« put/uccc f u pufileiöec piii DoecDng* 

^ Uit o£ mií tt l at *' ^ ím N £wðfltfar/og (lijt $idtfo *tjnu meb fobDonji 

^pauntum Mgiego^ai muntu brcoDteflo erfiDfl pifl mooDoít,os fo mif enn íþtpnga fíná/ 

wÍ U »r"i v> °, l , la & ""öctrifeO/íoi crtu og fprfr í>œfur til «Ð tofn œ moote j?e|T« 
■#vt>tjþy>>®im ^cninflut en oetDuc ecf e flíefen pcim,fem illt aeftofafott pellcuc iJeitn, 
icm ecfect cmmoJ/íiiDuc p<im,fcni t>era£ito od$u,nga íÐflflfm^Stott(j. »o. #0 
Itimer Iwe poitn ffíemuc enn fumec,oð poi peimetoD tale$reífflcennum fítD eilnfo 

S.£ r & ínta ^ <tiJ íí. ul> 09 «& ín,nun '/*<B et pofro €nournœrinð/ fem eittpDranbc 
^utö^arnnMnur i^itn^burtc beitafiöSítiDa ^arum^aD^aD ncöuDð SSflcn/pun 

Á&^'<r mm íl irtð . c tilijfu SnDurtwringat/fem SotmneS umtfllar, i 9 aíí* £>p< 
ffií 2 l^- 1 * - *«6«fi prijfar ecelu peircfl,íem t £>cottneDðuDececu,poi pett 

JK!l fl fr2í5 :cnö . w " Wflíl flf S** Wn»/Í*»/«W« íiwO, míjn, jtca tíun 
jpur DroiDícfla lamflo eptec @uce,fo fem £iertcn cptcr fccffu <2Batne,$f. 4 2. ©a* 

í Kh^Eí*!" ? in '^ cun « n » ^etleí)em ( cn^gncpcir fœrDu ponurtt <2ÖatncD/pa> 
» iDcnanccfeDrecfa /9 cIIDur wtódItí pot fpcer £>rottne,i.$orat.i2. :€n fceflar fot 

SI? £ ^ flt ,^ rum few« @uÐe,fem íþecf inö ©pnDano pefuc fceift mt af pDar Stufl'* 
^""^l^^utnaítftpDurmeD pcimíjtninciFu <2BatHe*etraumum,f<m fraííi 

£oer fem por flfDrecfur,pðn{FaIecfe 
C ®?' 111 «D etí.jfu. flomum poitiIpeffacA CBatno/gngnuin jpcfíu $tIboDe ; 
JKomum oðfflupum fpcecalíé ccfcrt/bceDe <3Bijn ofi «P<ioolf,íSfa,55. Oq po aD %*ð< 
IE!3 n ? aUrt i 1,nní «£ptijfta fomio&OD ^iortaepnDoroné!,na!cí;oimftenDiic'unD» 
«t; t )tr,nfofc eompitffunat/flD patmtelie ftg ooerDuflAnn @m>e 9tort>or,p ca gior '<* 
f tjnum ðcelforo^an Dci<tt,flD þu cf<c utti 9 onn« 9ut>Doomieö*«D?p|ruii,fem e»eitíé 
Itoor og ponerfiailfuc/ 9 oerfufempu ertbinumoccftu ©pnDutnblaDen^fpupDraftaf 
^tactO/oglÆtuc of pcim, t>oer f<m paD <for,paD et einé og f>ail pitlDe fetta £í>ríft af 
£ifln unc/pbt bartecpefóocflno ^onunflUcoocepnDrtranfl/flDbonn t>efuc pgroD ooro 
potne,emj f eppt efé ®uDe til £anDa mcD fijnum ©ouDo. ©cig miec,í)poD (Föl fca 
yoto ttl ob txco/fcm emumjfol mpffuno/ncmo ^catt<nnogqMliflnn2£nnutní>ocrt* 
tccoflio pettatcFui •©cotteíí flllan <£fa frm ©pnDaranum i ^efiu ^eitága ©uöfpialtc 
gprft Tegier t>on : Síiler £luter eru mier ofurgiefnet of niijnum goDuc : <})<tto tolflf 
«.t)tt|tuceptec S!JannDoomenum,poieptec @uDDoomenum"« 9 fliineiaiIfccnDeanto 
2 Víf Silijfpttl€ilijfDac/mcD ?5oDuc 09 neiíoflum StnDo: (Snnfpcft í>ommi«t 
oiir^oHD ðtefcD bœpe m ^ímne 09 3ecDU/af í>enum fcm þaD afleina befut/O^j fem -oM* 
miflffltt aDfprerfliefaepnDcrnflC/poi jfpUDe !>aíi f>ca ecfe funfloDtiIfliefflBiecítijuat 
«pnDer f9 Mcfii fem faecliootac ecu og onDfipðfleleflar/ncerpu 9 atac fiar,ogpíUt flf 
pemticota ? ^)ail fðgDe-focíuin fcegac ^uDac pneijfluDufl ca foi,flD pannfagDe w° 
l)in boalfptfno ; fcice ccupijnoc.epnDecfpcccflicfnac/boectec tiettacfl oD fegifl/^í« 
eru ptjuoc epnDec fpcec. 3 iefnoC/ eDur «D fcgifl, ftfltt upp og gacf ? «Dcattt>.9. ^ in,í 

»pertfl^e|u!nwito foftflt>e pifl pflD,oD enDmfflpa mig of §tnD(fotonum »o«lí«P ðÐ ' 

aú/ 
fytirmmnM. 65,6 

ab«fi, pclíDut ín ab (F«p« fjétfum £«ílfuna,fempu fjafDtt i foí'fhÍHnéi ^oebUt*2# 
tfapgD,eú fptft í?u njn&«t mcö ^cfíu ^rapta^etf^ðl) «0íanfíné @omirl><fDé^a9ittV 
öb fpreraiefa ©pnDei* co SerDu, f ctt gietegícfcefaumti/aDpufufter mijnar ©önövr 
«b rilaicffl/^erfufem pcee fmíat ertt: íþu femfagDer tit-éne^>coIf\>ifna : ©tattupPf 
ta£©ceng pijna cgg«cf (>urt,íDí«ttt>.9. €g wft 09 «D pu gietur l>ícoípaD miet meo 
SftcoD pijnö 2lnta, aD rijfo upp afteiro' ©pííDaim'a $5eD,er eg fo teinac f>efe fefeP «»j 
©uu er alleina fcO/fWíÐmDfemDa&gktf ríj gierer,^*. £«n en>9 fca altcui«,!ettt 
tílgie fa mco <Spnt*na í 4)í>ertt>«ggi« gíerer Jm l>icr, íötotten mtn , £01 gtet eg ecr t 
um QíaílDptft efaft ; €«um <æiliau mifíufuDur,pmpan fegierpieci ©uífptaiiwu :• 
^omeD $il ©ItjnSHtar. íþa »<iteg«bpett«$tIl>oD nccrogtil mijn,poeðícereU>nDuðte 
enn atlcr SÖcenn ; $eg«r egetftDa i tyetíingu og Scutningu ©onDa mm«, i pMttum 
í>u min Srelfarei^fnr trftDaDy €fa.43- $e«ar cg oarpin Dttinut,íKeni.5". 0» 
fegier : Jtomeö'Sil SDtijrt 3ttter íþier ©em ^tftDeD, 09 £egar eg ftin unDtr ^wnganum/ 
et Jhi tnitft mínna&egna, N««t ^egningcnn lca co f>ier,enn ég D«rD í>eilbrpðl>ur fprer, 
$Öcni«rpiinar,£f«.53. pufegiet: ÆomeD$ilSKijn©cm$ii)nga ÉmD VþtcnD* 
er/til^oeré? <£cf e tíl £ eíMD ffipa micr aD torg« f>ín ftjDatfra <3>ening,pDt -t&uö Muc 

foter fAim efuiiD uppgtefcb micr «lla ©fullDena t @cfe til WMb eg ttofe ptétpcö 
>S>anDj!fifttn« er {jp (>efur.cn ^roffcn neglt/€o(.2. í>ellDurtilícf6-,aDfutafercomoon 
micr fcurcuDre Sflaneff tU/fo f«m $abéreflttb f>inum «uma©pne,es fme mnenDtoo* 
aD l)flfbt,£uc.i5. $)eiv>il«g Síllé^ugar feigen foma,D #erra 3éfu ! og pwðcetj 
urptjnameD ^corum mijnum,og fmpriapco mcD&ngrcmijnö ^iartaogclffuní tti 
f>iin,et mkr befur fo m«rfi«t «tpnDet tilgiefeD, 8UC.7. €f eg pefö DerDugut \>crD« 
mcette fowt pijna ergeú §orí>ienufíu. ^omeD §tt SKifn Slllcr Sþier ©etn SvfíDcö, fcg* 
ier fötuúur @iœDf?unar:tljctta mcette tiif>et>r« jafn&el (>ínum alíra 1)cilegu|iu Sften* 
um,9coc, 2Jbröf>«nv3of>,€íia»/3o(>(sni 23«ptijt«, 09 jafm>el ©uDé* SJcooDttt ftcVí!fre f 
fo fjeilacmr et @uD, fo er f>ann rietticotur/aD f>ann mm ei IijD« f>ib minnfta OranD ca 
<Ðíatlefíiunc/Con fullfomcné SnDurgiallDg fpr«r @pnDcna,eíí f> aD v>erDur ei öoIIDíD 
Uema i €f>riflt §or^icnttftn,09 af fjene f>afaQííri cingcn ^ot,utaú ©ícú DDrcft 0pnD« 
o^aafjbiarta/cnn aD pöraft *€>pntann«,foflar f>anna(JtijD nocfttrt ^rfií5<,fem pecf ec ©«D6 ^cotign 09 ftn QJcifleifa/parforcr ffuíu f)«naíler ^oitttmar í)iDí«,^f.32. 

h\\v \m 9Uíf ningutenn |?«l f>allDaft, fprer prcebéft 3ob elt ft jn ^ ccf , 
«f f)anf)rfleDe^Þau,&9 j«fnoclf>inbejl:u,|?cn munpeim <SnDðSianefottf>afa,aD f>ami 
ít)tfte^)Dranar\)iD,l>t)cr aflDrcígeingurcrftDiéiíiujlaf/Cigc f>tm ©uDcaD íijfo/parum 2Í 
cun 
nn ■ I fe>atan,ab ci c t>oer« þané 8ijf e i SanDenu,öD f>ft VKerefuUfomen,riettoijé,auDf>rcpD&ur, 
ogforDaDíft paD PonDa/^ot).*. £par af fSícfi ftco,oD ^aD fattcr,fsm ^colt ftgicr : 

«lö altuí «S»iniur«nn fte fprer ©uDe faf faílenu, 3íom. 3. 8$ ab «in0<nn fte fo í>«í» 91. n n « U\a Í97 tuttuaafto 03 flítto ®*ííub«9 

laðut,ðt> tyan ecf« 2í(í$ljUðar f«ig«n m«ið« t«ta- Jbffu ncaDatfuffátaufnatattP" $iíí>obe ; 
€tí Bat mtn .£>etta fegiet : Æomeb §íl 'Síl ijn Slilet $>iet ©em tyronga £tub ^íatbttr 
JcöfaUa«ami«tbol>et)meb{ieiTate9u&leau9tau(l,oa eIlum©tootfpnDutum/femtnif. 
en 9>att 2£f«fuiac I>afe i íþtiooflfune 09 ©lœpunum altb,«n fprft í)an pefur í ctb talaD/ 
fctxré 93loob ab j>r«ínfat ofs af eHum t>orum ©pnbum,i.3of).i. -£)an f«m et $ot* 
lijf un fprer aUx QBeraBbatenat ©pnbet, 1 3of). i. Síítapte beírrar Sootnar,i I>oer* 
te@ub forlijfab«^)«iment>ib ftcolfan fig,2;€ot.5. fyoa gi«t eg «cf « cttfab,ab l)«n fettt 
óOeína «t fanofbut/SKom.3. 2lb í)ati mune fpptna miet fpnbugum Drme i burt of 
€>fec goota ftna,ncer«ð J>ar figgmebfanre^bran/og fulíum&fetningetil 'pftvboot* 
ar,|>t>t ffplfbe «ð Jico lcota mijnar 3((ð»ðrbcr ogblooDuð Slfbrot fjinbra mig frcu,a& 

• táf a j>«flu giceDff ufulfa $ilboD« m«b fjínum mefla gegnuDe mijne* cwngrcoDa ^>iarta,i 
feffu'fíprfiamíðpannS bleffuD §prerí)«it,f>ar (>an NceD f>efur,ab baiíetpilte ©pm> 
«ran* 2bauDa,j)elIDur ab bann fmee fttr og Iif«, €i«d). 33. Um f «tta tafa ailann <£fa 
fcco mi«c(toubijcma!tuDcb,ec IjantaUbb^fuc/ab.fyan oiíie cingan fcco fict titaþan 
fem til pané f iemut, 3of) 6. D ! fcoi ff pllbe eg Peca f>ca fo mpff unarlauS mb ftoalf* 
ann mið/ab eg ei ff pllbe leúa panð 9ccobat,pat «g Pcit pann cc fo mpjf unfatuuc ? $aD 
tr f ufiugt f)t>crfu aD Subafjafoe reittíÐrotteö til9*eiDe,og Döerfu ab f>an nepbbeft til 
abrefa pco tbtwr f>t>i 8anDenU/Cr f)an pafDe giefeb geDrum fjcirra ; £nn. jitaar bann 
j>afDe t«f eb f* co i ©cott aptut/tfoa feðicr pin eilijfa ©iceDff a/3acp. 10. €g ffal mpfftma 
j&«im/Oö£eit ffnlu veta einéoð eð frefDe íeím allbtcii buttf aftab ; ©0 lcancjt «t ftai 
Jtoi,ab @ub tilteifne fanpbtanbe SWane bcpðbat <Öpnb«r,íi«gár I)an fnijr fter tii^antf 
«feiIu.£iarta / ogf>of mcigc tilbeca, ab ©rottenn t«ðet« aa fig tíjmanleða SKefftng, 
tpríflenn !Kabur,tu fem aa Sefum tcn)cr,fprer unbannfarnat @pnber,til pcfá ab 
«cfe meincr f ið faflaufan ab v>era, f co Icot^iecci puðfaltafl, «Dur tctla aD bann mune 
burtrcfa cilijfieða. 9Sal(a nocfur íþiooD i £eim«num pefur fo fwngre ^cðttingu: 
fcettaf pane t>o(lDUðr« ^)«nDe,fo fem^aní frumðietenn ©onur 3fraclí €poD.4. Uiít 
nocf ca ©tunb ; 09 j>o fefiíet §abir Sftpff unfembana,3er. 3 1. ^yeptib pter Drb ©cottí 
tH,Ó Þi«r <£>«ibinðiar ! oð f ungierib jteb t ftarfagum genbum,og fcgieb : «£)an eb funO# 
utbtetfbe 3fra«í,f)ann famannfafnar penum,og t>arbv>eiter pan fo fem £ptbet ^)ietö 
f jna,N ©totten enbutÍepfet3acob/Og ftclfat I)atl af£efð£enbe fem er f}«cfac«ben# 
«m. íþacf «r fieu pier f u £>ijrbar«n ar ^onungur,ab ^etta §ribat*íöob «r oð f omeb ti( 
toor þ ifta aumuflu Q5«fcclittga,fem bmurn «> í)ala C8erallbarenar,^ei eilium eier Slílö* 
J)tigarf«ðn«r b«Pta fttnní ðooba ^prDcríJ SRaufl,fem til ftjn bijbureilum|jeim ©et» 
€rfiDe©tpðia,Dð$tt>nða €ru ^iasber. íH)«r«rfcoí>ioon,«fpanmiíbrijturnocf* 
ub wb ftn 8átnar*íbrotten/Og pafe baíí nocfca SSru^aug t ft«r,«Dur ^prDeutft 9Seí« 
ficb fijna,abccf« leite pan ©cotta ttll)anðcaalla c8egu/fterD«iltð «fí)anaa Spr«rgief» 

, ningarQJon. Síu f>o v>icr co pt>err« (6tunDn> bocrtu Slugnab/ife, flpggium íörott* 

tn ^imcn* pg SarDac ; tþpiffpllbuntpier ppccft famt leita Sotlijf unac >i(tt ftenum/ f f j>í(r tv'mmil 69* 

€t totcr bitutu «C « fe auDDeffotit aD tafa vít> (SpnDutUtjum, afc Ijatí ícðtct/ 3<»cí>. i: . 
©nrocD aptur ttimijti/Oð ÍEai eg ftm>a mier til pDar. ^)ict ^atf ecf e Soab at> trrof a 
^ijöDoonié^ominaaf ^jjecoba til aD friDa fntet Slbfalon bim©at>iD,2.©«m.i4. 
€cfe jþöi-f btec^aulum til aD fcetta Cmefunum t>iD ^í)ilemonem,^r)ileni.t>.io. €nn 
4)ier erSefuöe&riftu* ©uD oa, SföaDur , fca eínafte SJííDaigconaarc miilum ©uDö 
ea SERanna,i.í£tm.2. ^anfegieti ^tapte £efé umboDé/ ec í)«n tjafDe af binum ai# 
*ailDa ^onunae,til aD fœtta SíanföneDoiD (jan oð tlcolfanfta ; í)anfeaiet meDfuU* 
um SJtynDUdleif a : j?omcD $il9}}ijn$lílct $iet @«m €cftD«D £>a $ronða SruD 
íþicaD«r,€ð ^ii cnDtirncera *PDur. íþaDer cittntifeD §t)tctf)eit/fem ©uDaiefuv3«* 
íot>cDur3'fra«Ié •£)rofe / 3er.3o. í)ané^)efDinac ffotafl)eimmfoma/0ðb«n$©toít« 
uarc (falaf ^enumframðoöttða/ IjVeriumcð biooDa munaD l>an natlceöv'ft mið ; $w 
l)V>ev cr faa,f«m fote aD lofa ftet i ftinu <£>iarta/ aD f)an silie nailðaft mið/ f«ð'*t íÐt.ott* 
<tí. |wt cr fco ^ofDinae ? $>aD ertuSÐijrDartnar Æ'onunður, 3«ft< Sf-rifte. $Dtt 
«r fm©rottnaren? 9>aD «rtu ©uDé og Sftatiu ©ornir , Jmfemaf «Dlcpat £ijf« ett 
\x>tð«inð«n / af Sijfe ít)oottur 3acobé,jafm>el J>o Jjinn Utganngur fie pe frat eilijfu> 
©íícr).5. ^Jtierium cq muft biooDatií mijn aDfoma/ fcðict ©rottcíi,|M ffol banntil 
ftjn fomo, £>!£erra? £an f«m bijr i|iM ©faute frm Uppbafe SiliifDarennat, 
3eD. 1. Dgeptet «Sí«iíDoomcnum cr ban foa IflaDur fcmí>i«r nactftutet , 13- 
. íBor wgna befut bafi twalgaftfið ; D ®uD! fcm fíarlœð<t r>otum , loftiigtfrat^ijnu 
Siugltt(/0ðfratC8«llDcl5)ijrDatfifiar,€pí).2. ^toeriumfaftaatttcimnvtftuíDiptfiir. 
^or öcgna crl)an fi«r natlcegur tóorbeií/ fo fem ^íetíemaDutepter ®ficfanSJíeld)tj(* 
Dcd)é/^íbr.5. 3fið«ingcn i J>aD alíraííjefaafU , i £iménen ft atn fnret í>tg / meDeimi 
§ootn,aD n>t\>eðaDre «iiijfre €nDttrlaufn,€br.9. £t>er et fa>,f«m {>i)rDeaD iofa i £iat» 
ta fijnti/aDbanPillDenatlðafrÞið? £t><r fcillDe tafa ftec pann^eiDuttil? (Sindeun 
frmDugrn gjíana. D£)tottcn ! «£)t>ttDmmiu«$aatm*@trawfibn>a\>iD «in fortcrranDt 
€tlD? €Dur 3íieeDtoiD<2itorm«n af €t)Demerfufic ? £\>aD S«oren t>tD3ami''©pij* 
runa ?4ÖooD ^Batn^SSootnií ; ^)eaD ©ufá SarDarciíar t>iD 9íciDar(leð 'Oimeu* 
f«né ? ^ttn «ití,t)an«inmatpi9noaloeðiaft ,fpr«r bverímuSroonatncc og ®iagtar* 
velíDen f^iCQlfa,og ()an tilbiDia, €br.i. ^ocraiíeina i £im«n«ií uppftiíaur/IDíanfmá 
^omtr fcm ofan«rfbjgcftaf«Oimne/09pDCO«f)imnum,3o^3. Dð m«D í)onum munu 
uppftijga ailer í>eit fem ban befur mcD fier DtCðcD, ^ao ban uppbofeíí t»ar,fiaD etu aU«t 
»Dt«nD«@tMiDatar ;2(llct íþcir fem crftDa og íþmnða eru ^iatDct; 3cu , allcr pcit 
fcm ttirteKi cct 9l'«fn cinðietené ©onar ©ttDé, Síct.io. t£nn pefð et aD atœta, ^örafíut 
miiner,aD ptffu naiDflrfulla SilboDe fplð«r efiimatíe nocfur. 3:afeD 21 ^Dut «ÐíUt 
Ðf,£)ð?cet<D2if«B.i«t / íþ\)i t£a c£m ^oogvxer, Dð ^lf «&iarta St jtetmtur.- <£gwlnu i 
jþctta ftn ctíe tola margt uin Df £)rottené,cr ftcr i laðc ncfneft í)anné ^rofé ; og et 
InnefaleD i 50)ootla;tinðum Bcffara ííijma, f)el(Dut x>iíeð«áía unt paD,fcmí)lijDer^vi 

€fnc,«t «^ií<5nDp<tDu&oofumaDta(a ( femi ttwim |)lutum it fQOÍgtD ; fþaO <r t fnrftu «99 Sutíttðafla oa'Siatea ©túutbaj 

aD plcttga €5<»fu ftjna met> f)rcefne$laufre ScMnittgu og $iffíningu ©pnDatenar, 

!>t>ar af 'PDrauen f iemttr. Dg i annaíí ^oita , aD Pvoféfcfta l>mn gamía Sftannen , 
3vom.6. gjfig forDiarfar i ©prtvDumQMiiuDeomftntf , £pl).4. tyeftr^cofðburDur 
er @uDe f)\>aD ficeraftur, og ef SBianneifíati temDe fter í>ann DagUgivfcqamunDefaD 
affííjra morguutoortié áftootlcete, jaftwl £o ©cottenn co (lunDum ^íc&t ftjna 6efld 
^ftwnemeD $eifne ftjn$ ©onar, 

<2Ster jfemunftt>or aD fennu, aD joatn @pnDer \>orar fyrer Sföetíunum : <3Btet Dpf* 
tumfwr l)\>aDmefi\>ier fuíumt, jafn\>el jrprer feeimfem \>erreeruetí \>cer( mmajjetrfcm 
©íefuUenfjefurfo bareD@iggt , aDfeirí>afami(íana^iifinin9u, fofceirftceraftgaf 
©lcepunum) £>ð ?aD öellDur'pm, aD ©pnDen erío lioot,aD,jafn\>el marger petr fem 
6Í)lutt>anDer eru, bata f>ana og íafta <o eDrum; €nnf>öt munuSÖÍen\>iliaDpliaf>an« 
fprer ©uDe , einð og alíer #iuter fteuecfe bevcv og nafter fprcrf>enum?€br.4. £mt 
fcetta gíerum \>iec ecf e einafta,ncer \>ier ecf c joatum <SpnDernar,f>ellDur og ncer \>ier ecf í 
íwmfefum Jjcer ; Seítum ccfeepter {>eím fmcwfmugíega t ínnjtu §ilfnum \>(>r$ #ugffot$, 
egecfe pDrunjí|mrra af £iarta, ncer\>íer Ijefum funDeD fcee. <£nn f)i>i Dplium v>icc 
€5ifl)f Doometl fprec Scrfnaranum ? <£Dur íþerfena og ^anmcwtten fprer l>euum , 
femer alíeina rijfur ? typrmer Jju ; ftcalfum Juer, fka mun ^an í>ier miépprma, ef Jni 
Oplur/paamttnf^anopenberð^öiífpílDeeg ei wngrafí ft>rer fjenum, fem gteDft af 
£tffu$ngre,ogoilInríer paD launa meD f ttfunDfaflDre ©leDe? íþt>iegtnlenDuvncera 
pcur , fegiecSaufnarcn : Iþyi tnuneg ffprraftmDaD joata ^nnDermtjnariSlugfpn 
f>eilagra <£ngla, far nmce©icDeeri^imnenumpfer einum fpnDugum, feut^Dran 
gíerer, enn pferníjuog níjutíju ricttloatum ? 2uc. 15. 5)?cnnl><*fa aflDret t)epn, aö 
(SuD í>afc Deiít SDeilum \>íd eirn fannpDranDe 93efceltng,en niít l>íua fegíec f)an,3er. 
2, <Sg ífal prcwta \>iD fng , af þpi Jni fegíer : €g f>efe ecfe fpuDgafi ; £nn þ\>ar meD 
Jjroutar f>ann? (£cfe meD£)rDum toomum, ecf e mcD ©ocrgmatlé*|)liooDe , f feitt 
<6poamaDnren afc ÖrDe fiemji,í>ellDur meD ©repfóott j>g SJíannDroapum, £jed).38. 
£)gjafm>el meD^pífre 03 2anagnijflran\)iD|)oa,femecfe jFipafl\)íDfctta 3?cöDar$tí* 
t>oD. íþar fprer,$5rceDttr míjner,^efó bttm fem \>ier pecf ium ©uDð feDnrlega ©iceDffiv 
i f\)i, aDtafa \)tD©pnDaranum,ncer{>a)lt>Drafí, ogí)ef^tneire^)c«jfafemtMer\)itum 
©fé bn>en \>era, nema\)íer pDrunfl: íþeftf þellDur íeggium allt ^appctt, a& bleita v>ou 
•Oíortu fprér ©uDe, fo ^etíagur SinDe foaefar íne4ni)eD, wnf>oert5\)urecfe getum til. 
^efum f omefí, fo fem \>ier meDfienum í \>orre S:rn)arjcwtningu, oger^aD ecfe noog , 
öDoangrafl fprer ©pnDernaruni flunDarfafer,í)aD er einé og (EilDurt ©inu^laupe, 
eiD loata ftervolgitanodfra ©tunDum^)iartarcrturiiar , nema ^Dranetl \>erDe ofð f» 
flerf,aD\)ierf>ötum ^crr ©pnDernar, er ofð oaDur I>afa f>\>aD ficerafiarwrcD, ^\>aD 
gagnaDepaD ^inunt \)ollDugu í Scvuíalem , aD peirgcafu laufa íþvceIaftjnaögS(m> 
bcuttcr ;1þegar 9íebu^aDnejar fjafDe lagjíum ^öorgena, enní>neptu^au apturi 

5þrí?íDoj>iö,u(erf>anparbuvt wfeuum (tunDavfaf ec , 3w.j4'€ni*«^«iíwS>lan«íi €pter Scittifatíð, N 70» 

^ran/fem ðttöta ©pn&ec jt/uar fycec ©uD^crl ()\>ecfa fo aptur íií ^ina femu : ©oDO* 
cn^ftran forDccmcr^anefuueic , ( ennaffafac ;^iMÍ)ininjn^ÞaD 7 aDl)an&efuc^cc^ 
©pnDena, 09 J>o ccfe af I)cnnc (ana. ©cotten l)cfuc f ient fpnDiigum 5)íane eicu 
©fciftaðamð i)ic«3eremjam. JQxim (fpllDeoféallDcei wrSJiinnc fatla : íþieclíuiuö 
Ijafa CeiDa.ca ficnlfum pDuc fpcec pDac £Kamd(cctmða faf ec / 09 (f amajt pDac fpcec t)D> 
ac Öt>t)t)tcDinöac,09b(i)ð&aílfi)cec pDac^eöu. SfSðícnlietu íiec {Ktta()Uðfaji\)eca y 
JjoftmuuDu íieírccfe laua fíer íh)fiafo\)œntutu<6pnDena , aD 6ctc oelltefícciljcnné 
aptur jíi^/fcm fteíc ecti ðeinðnecfccu ^ccflímö átniaam. ©ooD Uppbpciun ec paD a!> 
fenu, aD dufa tat £iacta fijnufpcec ©uDe meD SauninðU ©pnDaiía , 09 ecfe jf ie'Duc 
JjaD nemafpccc 9)ecfaní)eila0ö2lnDa: <£nn <Sst. 93atfl cttuiínerfctti^effalonica/ i* 
SejT?. SlDfetcei (Fuíe jlecf pa SlnDan, 09muuí)aftf aD\)iliaDÍ)afao(lumfaðt;i)ci)9ð* 
tD ccfe ()eitasaú SlnDa ©uDé ; 3 b^criutti fuec ínnfiðlaDec ecuD ti( £)aðé Sntmclauf* 
narcnac, feðicc I)ann/ Spl).4- ^ar af auDfccrtec,aD ^aDurfannmcDSIpturl)\)arfe 
til ©pnDacetlac aD fctla ©uD$$nDafcc«fiec. (£inéoðS>^furnacflpa 9vei6en; <2>o 
flijc ©uDö §ínDe ft)nDfam(cðac £>uðfancc ; en Rðac íjeilaðuc $lnDc ec Intctoif etí ; |)oal> 
liððuc {kafpcec Defcelle SÐlafieffiu? £cfe anaÐ ennft)cec©aui^onuuðc,i.^)am. i& 
SlD pegacöuD toof fiimStnDafccnfjonum; ^þoft^u|lepfec()i\nn©uÐöoonDuc5inDe f 
}W/ecfe annaDcnn aö einn oljcetnn SlnDe tefuc fie aDca SlnDa fiec \)eccc/ oð f)\)ecfur 
aptucí«£)tt)6 fítt ^aDan f)ann fom ; £>ð vccfcuc fo £ef6 5)íann$ l)iD ftjDaca acðaca 
I)ínu fpcca,2uc.i 1. %<xi, paD fann aD foma pac, aD f«a fctii fo tijDt forfmoncc 2ínDa 
9ícoDaccnac,íS(>i\ 10. SÍD ©uD ucrDe fcontim fo cciDuc umfijDec / aD l)ann pfecðiefe 
fcann i fcooJettt ©ínne : (Sinö 09 $>coll" talar um 4ÍKiDinöiana, 9vom. 1. tþaD ec 
SDiaalöfyaattur ©uDó optlega í fXitningune / aD^cðac SKannejfian lcetuc fiffcangca 
<g>pnDetia,{>ca \>ilíe fjofi pDrafl f>cfé ií(a,cy í>ann ()UööeaDðteca foenne ;SnfetfefoDur* 
lcð©i^(fa fjiíið mpjfunfama ©uD$, fem cotteaD Dtað* ofðtíl ^Dcunaivbunajiai; 
. mecðum íÐcaca enn meice SþoecroDac, fo f cic þ\)ecfa optuc til ©píjunac/ fcm ^3etut 
aDÖcDcficmjl/ 2.^et.2t. 2!f£\M<$uD l)efuc fo tijDt foclcatcD^cim^nceua ; Smi 
ftcae^eic td/fem panen þafa paneD rii aD miébrwfa ©uDé íþo(enmcc&c,aD ecfeDecDc 
|címfaðteinéoð 3ecufalem:^u þcfuc pfecðiefcD mið ; tþu ect ca5öafaptucf)ocfefv 
pac fpcec Dilep \x>tcietta niijna *f)enD m^otefiec/ til aD.facða piec ; £9 em \)ococit 
pcepttucafaDpDcajl/Sec.is. ©uD fiiœfe,aD Jjcir femeinuftne6afafmacf^Di)iDðooD* 
föuDé Drö/Oð^capt cpterfouianDc SlíIDaC/fcirDiUDu í)U9lciDaí)\>aöniieíu pu&asieec, 
yaíxwl fn> t)ri)ððD/fem aDeceptec©uDe/2.Coc.7. ^eUDucennalluc^cimjlnéffiíu^ 
naDuc ; íþeðac f)ann ðetngur fem pœDjt , f>\)t ef 5iö^u^©fcaUDfegicc, aD |)acf« 
nocfuc QJelípft i pvi aD gccata / ()\>aD mun eí pttm ^pfia , fera 2ínDe SaðnaDaren* 
pcej[ac^oaceu m afSluðunum. <D ca ^Pöut SDittt Öf , fc^ici: Srctfarcn ^íer i ©uD^ 
fptaíUnu/íþoigjiittOf Sc©cctt/OðS)í^ ÖV^ D «^ Siett. Sð^i< ccfciþetta ftn ta(a 

§í ciö<nnlíaft um ^cofö^pcDe Ocottenð i uwquíí lí^ítltítí^unj / oj f ca^uð* 7°" £uttMð<ffi« O{f«i0ífo <Sunul>a$ 

feeítm pitíé aooba SfnHfem peíie jafnati fplger , f)c(lbut t>i( «9 tala pienfm SDepbirtðu 
#oilD_finé,og ^cofsfeftinöu l)iná 9am(a SlDame 1 , fein bijc i ofé ; ©eðie miec peic, eí) 
ítnuitnc (>afa fient oa í)t>aD fœtuc aD ®cotten ct: SRun nocfuc Slffwtuð i njuu ftooca 
«E>etmbobe,€f4i. tfóun íiocfuc Söafta&ac t eííu fijnuDpoofe, £»011.5. ^ocfutije* 
tooeeM fijnum £oocu*©anfe,^attl). 14. tJíocf ut 33enf)aDaD i Jpec btobum ftjnum, 
MKcð.a^sDiunupcí^feöíeefi, una fope(ftjnum£að; eöfemriett»twaD$?öianni5 
<boaía t Soatningu ©pnDa ftna fpret ©uDe ; í)cqat2(nDe©tottenébctoeneíBitne 
öm,aDmmfte <$uD$5öatn ? SKom. 8. StllDtei befur hinn gamle SBaburetí fomifel 
UmI>tot,aDccfefiefaD ^ntœle feim fcm i ©uté" £ecff rtoDa b«cft, €pf),6. 2ÍD figca 
i)aii,og f)an fi(eDft cf gegmcule ©rottenö, fcgier ^otll^om.?. 3afn\>elp^í)annftiíá 
jjpfeft cttt annaD gegmotl í ftjnumíimum , fem pectafcpannunDet ©pnDaccnnac 
jegmail : m fennu funaíjincraDflceDaft^cIIcog^urpura/ogpafafoftuIegtíSorD* 
gallD,euc.i6. Sftargur mun foteeca, cr fegiec til ©atlacfitiac , þ cgacpan be'fut af($ 
yiœðtcrmté>afntt»t\>e9aDar : <£t 09 Drecf ®ai(amijn , ft\>i j&upefuc til macgca 5íw 
fatnaD,euc.i2. <£nn allDcei fann petta aD jafnaftpiD pé 9}aiDac«s8iola,ecDettaaf 
m pmmcffa SöocDe ofafi ca §oofc©fec íörottcné, SJlattf). 1 j. £t>ac \>iec fpnDugec 
prmnr ffcijbum 09 mcenumi £imen«n,ept«c í)iiie eílijfu £119(^0111^ ©uDé 2íiiDe 
Þcitec oTé rpccc «J>oalé «0íuii,ef \>iec becum €f>cifti Df nieD <þoIeíimceDe. SceccD 2lf 
SJÍier $\>toD £g £m ^)oo0\>o?r Dg Slf^>tacta gijteíoitUc. ; £oar fprer ? £ier unt tat< 
«r 5 pofttiícn,£«br. 5. fcðianDe: $0 I)ann ©onur ©uDá \>cere > fcm pefur l)ann icert 
^mfrncnMf f> t>t,fem f>afi (iDeD pefur. <5egieD micr nu, J?ier fcm eruD 2£ttíeiDinnar , 
09 ccfe (puDe'eínfa <gpner,eínaofi f>annv>ar: S)7nnuDí)iecnocrucn^ijma(Cð9Ía^aú 
iCcoff oipiii gamla 5tDam,aD ecfe ^afc©cottenó^rofé\>eceD()enumpijn9ce,fcmI)au 
bac oa fijnum 2íjf^ama,famlijfur £olíDenu <Spnt>enne unDecoorpnu, |>cgar í)ant>ac 
af olíum pfergiefenn; Dg jafm>c( af fijnum f)imncffaSeDuc? '•Biarc. 15. D!f>\>ilíjf 
wjijnfun er nu $aD,aD oter ff pllDum eipilia \>afa eina <£tunD meDf>enum,ttí aD ^icxi 
©calec toocac mcD c&ciftelegcc^Dcan , og ©epDingu \>occa éonDca ©pcnDa; tyat 
K« M ut j&fa ®f< f'í |lé ^ugfÐelun, nœc biec fo giocum. ^afeD m pDuc mitt 
Df/fegtec ©cotten I)iec : Snn f)\>aD ec Spcifti Df ? *aD ec aílt £aD,fem iKen bcca meD 
yoIenuKeDe, ()\>ectI)eBDuc^aDfiemucfcm©uDeftatIfum , fo fem ecu ©ítofDoomac , . 
^fttoínaíUntffet/^faDefaa/ectticcmeinum aDfomeaD^cnDingu, cDucaftaD f\>i(ijft t 
edegac pan f iemuc fcaa ^enunum ; <So fem ec Dciettuc,Socfmcon,of|oof ncc, 09 befó* 
boðttar: €Duco9aD^aDec<Stcoff\>occaei9en@pnDa, eciDÍecftailfecatofó Icaðíum i 
^Dcanacenac <3B«rf «, 09 55ormttuiie moote ^oiIDfimS ©pcnDum. 2(Ilt ec paD tjf)rifti 
Df, eftDíen beca^aD fo fem ()>in ffípaD (>efur,^\>i ecf ect af ^effu f an aD benDa ofð, fenr 
tiet ecf e for£ icnaD befunt m«D©pnDcne eDut anaD()t>ett fptetbaná ^iI^IutaneDuc 
Sillcntfcme; Sfi ef ÐierfeftumDftnu iburtnteD oíepfeleaum^xettcgíet.a. fþcttvetP* 

w ^()eilfufaöiaí5)i;ottífi«DfaD©iefulí«ní Dfe; €fptec ecum ejelenmooDec i I ©irofboomenum/meðmnatfamer t (öttoi&tfcrf wt ðieflbum etn Oricft meb > oDt# 
nm',08 bœtutu -ootn ©faDa meD ©faba Staunðan* ; fp.co.at oiet pan 91 esbtettum, 
ímfjefum »iet einatat€nDutncetinðat/etnðtac |>ugf»eíunat aDiocenta escatum »0» 
uni/Bco (>oetfut ©cetleif e faa,et ebtifW Dfyoð f>anð SöptDe foíget ; 3aa,b*aD metta 
«. ab fcaD £>f,femofð \>etDut uppcoiagt fptet £eimíf u Mttat 09 ©unDa @afet,paD 
funum toiet aD ðieta aD JÐtoitení Df C ; €f oiet betum fcaD meD ^oogöcetD og \ qx\\u* 
iegte íþolenmceDe. ©a\>ÍD et ofð tiiSptetOœmié f)iet i: £9 efaft ei um,aD f aD l>ep S«nð* 
<D henum tií t)iatta,pegat l>an t>ar ref en ftm SRijíe af ftjnum cigen epne,2.eotn. 1 í. 
£gpeðatS£ftotDí€ngellen jtooSoolfcD fefum gaííð < pfetfioonat,2.©am.24. ípooaji 
ban fo mif eD c» meO fatite ^Dt an og 2luDnu>f t <£)iatta fíjné,aD ©uD letDDe í>an Jettn 
aptut/ttieD ©œmD og DeiDte^.eam. 1 9. £>9 linaDe 3M<Wðutnat,2.©am. 24. iíoat* 
mu ofðpeffe JOamt til £f>tiftumíeiDa,auDmíjfium of6unDetooílDuga©uD6^)enD, 
i.^5et.5. QSeiðen Pitum Díer,fpetum ecfe ctDðmnga &ann,tefum caofð í)iDftftaDf 
€l)tiili,og (Fiootum ofs ecfcunDanu pannð $8ptbe,fo wet mciöumfmnaeili)fa<£nD# 
utnceting/eilijfa £uöf»eiun ©colum potum,oð gmnða inn til bannð.^oijlpat. 
íþaO*eite ofð aooDut ©uD/fptct fijnð ©onat.blcífaba $ot&ienu|tu,2lm. 

^uttuðafía ogfíoun^a(Sunuí>að cptet Stínitati?. 

©uDfpíaKeD, «Öíattr>. 17. €ap. 

toeimSíjma. jÐa ftf £oaum par epter,toof 3efu$ mct> 
fter ^etruht 00 5acobum/oa3oí)aúem^rooburl)aúé,oá 
(jafbe fccnafftjbús uppcn í)cntt $tatí/Oa ummpnbabeft fm> 
ef fceím. £>g ímús 2tftcnna ffein fem ©ool, eú naúé ^ícebe 
ut'bu fo biort fem 2too£. íDg ftcn , ab peím bortuft |*ír 
SJíepfeS Oð^íta^og totttbttpíb ()aú. <£ú 93cturanfabe oo. fctcjbe tit 
Sefu : Æerra , l)íer et* ofé aoft ab wa. €f pu oiíít, f>mr-tlutm oter 
ðiora tner fcrtotr £taííbbn>ber : Spíer eítta, "ðttoflft etna, oo. €ítcc eína. 

£>ð pcn í)an rar fcetta ab tala,ftat , ab biart t j utnjf pobe fcat. íDa 
ftat, ub íKobbeitm-eríjenu facjbe : ^effe er ©omtr mín elffuíegur, 
ab t)oertum míer toeí^ocf mift , bfijbeb ^ier í)omtm. £)a, er 2ctrt* 
fVeinarner pei;rbu fcab, fielíu í>eít* frain cu ftjnar ^ftotuer, og ttrbn 

miog brcebber. (£n Sefttö Qkd tílj^etrra , toof cn petm , 09 facjbe : 
©tanbeb up'P/Og r-ereb ei f)rcebber. €n (>cn petr lituupp/fcnubeíc 
mttwan nema ^efttm afíeínafta. er^eir aeínau ofaú afSitáí- 
tm\M\\t> Sefué ^eíttt/ oa faðöe : $>íer frníub etngum í>effa ©í|tt fea> 

ta,í>ar til ab Mn« ©ou er upp aptur rífen frm lamm. ^ 
1 703 Sttttiiöúfa h fmm @uíítioaa 

€*etMam. 

Pnvra ©ubcv cvn gialíatía @ubcr,fegt!U fovbum <þicnavav S5cn^babí'(SttvIattbá $ onnng?, 
erjþcir ooru clítcr af 3fraclá QRennm : ©rmtlcgt crtil pcfé ab t>ita,f)t><nuíi ©arait jefut 
bltnbab a)?ancjTiiina , ab ©fynfcmc £oHbfíti'j fmiibar ficr fo öatrlep SpamFa utít @ubá £to 
tigti, fo fcm at> feafié SKijfe.fw ccfc einá vijfí i bIIhih Slttum MMcllbiS, en ^crncR fcm pi 
er.nu »avcb, fcoi fiai g)?cn po,ai>@ub þcfur fíg fcoab me/I opcnbernÞ íp?arifi;nctni ai" Qi>tfutiutii : 
31 f laffenu ©ina tofgaf ban Þ'ft 20gm«l, <£rob. 20 9t 6t>i fama í^iaffe raíabc m bib ^ftoift 
t.£ciírcniim. JtgmUnn mvia talabc ©tibé ©omir t>ib 2tl>raf>am, er ftafi villbc bafa offrab 
©tibc ©t;nc funum 3faac / (Se)!.32. 2t pi>i ftialle floob Scrtifafems; $P?uffcrc, hitar ®nt> þafbc 
ftn <>fíb og fw ötn , tfrfa. 31. Ög m« funaft , ab @nb hafe teifnab' meb ^cffu , ab fian »«rc 
jnn onva H'ffte , og uyggcv i ^itDunum , fo ab ©iofitlicu fjcfttr ojj aoab cvtcv pcffarc ®ttb$ 
l , ™ i c ' n J 09 1 n,< "'9ti »bvn , og loifcb ficv <u ^bniii pioona : Sþub tútna bcex j&a-bcttiar 
mcbal ^ttbe ftootfá , cr baú fo mi*g fií SKcíbc rcííttt , « bwitim baii fcgícr , ab ci ft'eu ncma 
jprctrcr. <£tt 1 pcffrt Ðagé £»angcíio fieerum oicr fiina a!!ra bijrblcgufítt.og fiugguttarfetmiftu 
öj>cn;iueran , fcar fiitin cingictttc tSor.ur gobtirftné , iM«bbtin>oru £olIbe, timmnnbabcft fync^ 
tcga tpvcr.?<rrcfccinHnnm m giallcnu ficIga,fiocrí cb fiincv gontfu ítercfcbitr €í)viftncnac bafa 
í icr i>Z 111 í rcrqvc uíirni6 pn.r tiin , ptu »u cg tocota t)our, t»juo§ i&orn , tti a& 

jjn nga afftjbjé mcb (Sfirífíe og fiané Sc»rcfi>cinum,til ab fiugletb* fjcffa bijvblegtt ; öi>cnnl>cvan, 
w ! Á Í- r a * ati )"W> fft" cr. 1. ©i«Ifa Sovflaivuiicua. 3. sCotíana fcm n«l<rgcv 
wtii. ^roítcu , ocrtu i sQcrfemcb ofg, og 3<«ib pn%t Stitba, fi)vcv3efu govpicmifiii, 2fmcu. 

ðíí Ummt>nbofciji$t>r«c tþcim,f«ði<r ^cytíá : ^cfe er pnufbab fBiím,«^ r>t»ffö 
mðfiÐoomIc9 9?coíturabafeuttt(>rcptflcu nocfurn|)Cötf,f)eílDucforfímraDcíj: 
lt)W\\ ; |)in uijrölega ®uCDoomítn« §i;ainð,fcni i f)entimutoo,(?ciutn)t ® cijíum 
ftjuum i mnnlegu ^)oHDe,fofeic fpfiu ctD ftco fjaH S)ijrD,S)íjrD fo fítn einðiítenó 
€>eiiar afSeburnum ; $aí\ afr 5 iceDDtft,fo aD fcgia , íþioonfrSRimDefie um ©tunt* 
.«r ©af tr,en ecft ^cntturunne. ^of $ aD til ^ugUiDinaar af ptlIu,©uDé $5urn,<J0 
#ptur eií pu mcott famítjPj öerDa ^eíjarc DijrDIeau SðtonD JjijnS ^rclfaro,fm í>ier utn 
$iítur,pmbpriðc ^teraDummnnDftíi:epterl)afié5S5(onD,fcm J>ia (fapaD l)efiir,f«b et, 
inDutnnaft í J>ijtm ^juglFotc^Pi fo fegict grclfarcn, nema £ter umnn)iiDc|l- / oð flí©r* ; 
cfífo ftm fetta Una^ðtii,pcofuúíD píet ecfeaD inaconaa i ©uDéDÍijfe. ffliattbóc*. 
uölíijter frco p\>ii §ejctanum,í)Píujt'«b ttercDbafc^otílmtaníelJc/Þatoanfeaict/SlD- 
#aúé Slfícnna í)afe <g>fnn«D <Scm «Sool ; Óa iTufum t>iet po ecfc a'tla, ab tSoof 
Scicttlo'tcftné, Síaf.4. - í)afefoecfcuIlufccjUr í?t)neD,<fi íkfíc ct an í)itntiínuniííoeni* 
at; Sþpi- í)eííat S5t)ttc fufutm wicr allet ab (lauDa(Í/ eft pcgar Sccfcfocíiiummi flafft 
etitipcffe m mifla,f oa ifrifar «2flamié,€ap.9. 2ID peir f)afc porDcD ottafJeancr,fa 
ab ^tur vMffecefef)vaDÍ)an tafaDC/fD fcnr bceDe ^ofioa Suca6 €ap.s>. ffcifa,f)eilbuc 
tcfttr ©tibfpfaiiðHtctburen Sijfina af ^ooluue,p\)if)an íjafoe ecfett Diattata/aD jnfnci 
»iD,fem DauDlí autn $úw$ func,oð ú (fuUtm vict b«öDut íucina petta ^flfc f «> \ gpttr &íttiftrt*. 7°4 

©§tfy.ct©BW ©onuí' íöttc ^ítítt fijnum §eDur; éöDur en ©tunbfcelíur §ö<ral(Daí> 

ennar \>ar lagDuv ; 9>v>i jafmxl votoaKDer ff uíu iTijna eítu5 og.@ool * SHijf i fijt;l$eDur, 
1 ©íattlj.13. (*tl l>v>iiijf fw Söptte 'mune ma,tt$ai nfauDfcevt, aD r>i<c (culum ocrDa 
€ivg(unum jafner/t)t>«vra ©ioorter aD DauDlegcc Sftenn £0 oanít fraDtft favíw.n fagDe 
ðJíatiofjít ; SBiD munum;fann(cga D<pa,í»3i oiD f>ofum ft<D Sngcl SDrettcnnf ; £>ð 
ffulum oiec po v>íta, aD í£>ijtD oa £aotigu ©uD* ©onar pfirgeingur fouufeD €ngl* 
mía ©ijcD,f«m l>an bcfur peím ceDra SfíafneDlafr. gtamot fcgiet $£<)cteú/§ib ^fttlý 
íltceDc «£)af< <28otDeD @o SSiert ©em Siooá : $>eg«v «SWopfcé f om ofatl af $iallcnu 
€5ina meD Segtr.colcD , þ m ffrifar ^auluö, aD bano* Síftcuna f>afe oereD fo lúevt , aft 
SfraclölBoncr f>afe eitucuttu'jtaí gitgn í>ene,allcina afpoi,aD iyxn í>afDe fcið^uD ta(* 
oÐ,og po fíecf fiftoofets f>«na bprgt iU!D Bfij(uúe,<ví)aúí)einaDeft>vev fttt 5inDIit ; €it 
tfetta i)ftrancrfcr,f>icv fca ccfe átiœDétl innelucft ftafí fficera ©uDDoomfitté ^egurDar* 
Uiootna, fcm biöo i €l)viftifovflcnvuDu^)oUDe,^el(fcuv jfcinbmiigiegnum,fo þauurDu 
fegur cintfog Siooé\ £> mín ^ctvaScfu ■! er jwtta fro $Dii>nD,feniaD ^ictf co ÍCvoféf 
«num,pegnr J>u cjiovDeft s 3etoan fnret mijnar ©onDcc ? <£n> fcm (Efajné umwiar t 
53. <£apitu(a, fcgtanDe ! íbat ec eingena SJípnD eDnv $eguvD co oenum , og f>egac 
toiet lijtum f>ami,tr pax ccfcrt 2llií,fem oier gDrnunfr, íjann ev forfmaumr og Síanna 
•uDuivDelegaftur^an ev plcngaDuv af VSJíeinum , og átamfDcentenu aloanut,og fo 
fem etnn SföaDuv <r bprgtr fitt SlnDlitfnrcr oftf, fo foracfraufegr.v,aD v>ier »irDum l>atí 
einfitf ? D fu fa!imtfa<@uDé £amí> ! I>iníiif corunufeffe Uni|Ttpt<,©rott<ntimifi? 
í)»aD oovum oicr. fóní'ugev Dmnvt , öD f>u fifoome goDurfmé ©ijvDat fft>IID<t fo 
6era Dor.^ramfDœme ? #dí>Ð þxiiftt píet til Bcfö, minu íaufnarc, aD f>\\ jft)IIDcc 
t>tev)t« peífare :퀻ijrD i f ca (>crfctem Slfimnu, et tbpcötnaDnrcn talat um? €cf crt anaö 
en fijn ðuDDoomleg €lff<i,pijn Dimpu ^jFtmo.tf'pDur , i ^verium í>u v>ítiaDcr doc 
I Upt>runcmt af ^ceDum. enii pu ©uDvl Söarn, ftm l>ei>r<r þena DijrDlegaSlttuvD, taf 
f> ierí>ino ftiefVö .&!-'gc\unaf l>ot>um,pcgav ©uDé fefcuvlcg ©iccDífavtTDer ^ig nwDfijná 
(Boaar 4tvolTe,aD fo eijrD^gut! fem l)an gierDcft í)ia-fprct $liigumec?rcfvetnai;na,fo 
teegt'útv.legm' og DHtl tecgfomiefiri numtu vxtDí, nar tu iúflíinaur t ^ijue; ^ívra S^gn* 
11D, ef tHitefur f>anöDf ait*ig/og fi>lger f>onum epter,foi peffa f;afifJÍ?>i;t£> Pmu ,be.c 
D ; ntirtcgum?íugum,fofcm bccDe^tctur og 3o()«fi^ ootta ; €nn ÞaD l)cfur ccícíluga 
fi<D,ogcÆ« €ora l)ev)rt,og ecfc f>cfut JtaD i nocfuré ®íané ^uiuDut #iavta fcmcD, 
^aD@uO r)"fut ^cim tiilnucD fen. oann elff a : £n ^lffan til í>ailéfiC|tallDt<íbctiiccrí 
• t ^octlcEtmivpar repncft pun fo fetn ©uítcD i Ofncnum,pat <r fat Ctiff'Söolluvenn/ 
f>car <D (>inat anDlegu ^ticmpur ciga aD ftjna grcrflcif ful ; $>ac cr <É>fciD»S l otur<n/CC 
allcr ^cir et'ga aD l)íaupa mcD ^ajle,fím \>ilía Í3noiJ<D eílaft, fiucao , m f>cfut fagt 
ofj^öD,i)<>ítt aD vxteD f>afe %\n<xt ^<fé ©amtalé/ef f«ir éíopfcS og Ciiaí oattu viD 
ÍSrotten oa gialícnu i^c(ga,fí m tar unt f><& Utfer,<t ^a/i íf pllDe fullf omna i ^eruflt* 

Kiu,^Det 1K> Söurtfot tii goímrfm^tr l)an ncfncr t>i« 3oí)An<m » Capitula, i 7 o 5 £ufíugafto og fú>uuí>d <Suuuba<j 

Écicce fiiactnœmu 9>cet»fun,ec ban talaDefpcct2<tcef\>einunum un&ec fijmi ^ijftai* 
©«unqU/Bctt eb l>n» fullfomncit)ie.o9,b«ttfuUan.<íSnl»a co f>aD,fcm bané §aDtc baföe 
henummmboDeD.(£cfe(>efuc pefi>eíjueDur petta@amtal ffieD fptec £í)cifti ©EullD, 
toi ficulfuc viffe í>ann alít fjaD er pfir bafi cotte aD foma ; eicoifuc pecfte í)ann Ojj 
©uDDoomfin* £tutign 09 <2$egfemD,fem aD i benum bico,íjeUDuc ^oftulofia uegua, 
feoeciec eD fijDaíí mcottu pola fo mif lac £erinungar,Síetucy£wDftcofuc, Dffoof nec, 
Umícotuc,jcu,fíjta og gccota, p egac #eitnucen fagnaDe, og J>aT? fptec epctftt vcafn« 
©af er,ío aD antijD nctc fceic i £ecmungunum miötuft co þ effa DtjcDiegu Dpeimbec* 
<m/ffpuDufaitl)afa£aD£eít fpnnu aDenDutnceca £iatta fttt meD, fem v>at ein $un* 
átfía um6vilijfa©tjcD,ec^eic fcounufpcccSíugum fiec, ogppi et ccfe aD unDca, pt» 
oD fieit oq beitta gagémenn geingiu giaDet mt ftcoiKcoDenu, nccc feic bmDftcpfteí 
votu,ico,ecfe 60 aD ©t. ^colUcece vel ti! SciDð t Dffoofnnnum , i 5lngiftenne , t 
^atiDunum^ac ()cmn befuc ecfe einaftá peffa ©ijn f)epct,r)ellDtu: ogoacftoalfuctl)tmi 
BriDfa Öímen uppnumenn. ^etuc bafbe fpcecffeníu fpuct ^tottenn ap, beaD pctc 
ífnnDui Saunbafa/femaD pfietgcöfu a!{a £lute,os fpiyöu benumeptet;£nn©cott* 
tfifiinec f)onum()iecc»S'aUenu,aD fo ntifluleitc fem f)an fton fnnne, t peffu DauDlega 
^ollDe.neerð f)ann cctte SBon fpcec fijna $ioonuftu,og ec 6xtD cofa fannaft ; J)etcc 
fcootte fomifeD til pefia f oma^jafmjel 60 écfc poece paD meicabico f)tnne etiufu í£)tjrD, 
hell&ur ennSHiftc ©alomonié fprec ©cottningimncaf 2ícabia,I)onumpoottefomt^ 
tDttlpefé fonia,feqie eg,aD.f)aun fagDe, £ter (Sr Df* ©ott 21D <£era : £ami vac 
fœDDur i ^uD(Ea,einu fianDcfemee^araDpé af <$ecollDene,banbafDc\>i)Dai)ereDmcð 
kbctftO/bœDepac ogi @ali!a!a,()að b«ft>« fi«D SmifcUemö 2Jluft.íve,o 9 1)tnafoftuiegu 
•«uD« iioonuftu pac inej €ð eíiu gkpmDe ban pot fem tit bafa »ac,l)tet fiocf te bottutn 
aöeina áott aD oeca. D bpecfu munu fceic fm gkpma elltt Dfke te c£«ta!lDac ! pllu £pt* 
triœte oa SaanaDe i ^eimenum 7 ecfitia Sambftné ®í»6E aup i ^imncnum ? $1D eijfti, 
«ac etinbeffe niife!,ec ^oftulunumgaffl,og!œ(a niocipca falla afl)Cne,eu poecpeim 
ei minapeitt,fem ©cottenn auglijfec ftg i ^iactanmpoi fcelec ecu pcic fem ei ftco oa 
tcroa Bo/fagDe eaufnacen focDum »ÍD Sboma* ; <þaD fte cg co fo mecgum ^ufunD* 
um^iiflacoottaíÖrottenó,um í>oc.ria í>aö fbnfttcDeD ec fem ^fajaé fpcocCjCap 24. 
21D fceinuijfuDuíöcotteiin miDt i €llDenum. ^etuc DacviDftaDDur peffa Dpenbec* 
>>aflbet)>'De®íoi)feii og €líam tala unt guflfotnnan ©rottetie Utfacac, og pav 
ab- áuf e bcpcDc bafi SeDucfiné 9lauft/po glepmDe pefle ©uDð cfiinurollu þefju ff em* 
um ©ima íat eptec,i Q5íjf up6^elletle,ecfc DacDe pefTe UmmpnDan ©cottemMemg* 
hkn benuni' €nn pegar Cbrifturvactbeuftmttl fullé mpnDaDucio fem ^aulué aD 
Srt) f 'emftÆ mut.Dc bann fpccb^fa polaD ^inac ff.clfelegttftu^ijflcc.^ccallDac, 
dTaD fa(lafrcoS()rifto,oggafftDíami peffeoptlega f«ÍDaii : Dg jj>«a« nuiro e ioc »1 
m^efu€f)rifto,ec viec eigum aD f ofta ^appé um aD nto, co alice t>octc fKctfu ftco 

&gune til ©cafacenac : fytí ec paD &ei(rfsa§iall,ec piíceigum öD f nfcaft upp<o> 

mcDafi fpttr fí'ttiíaíii 706 
meban »iet iifam. ©ctt fem pannig |efaí f omeb 2íuga cw €ljtiflum,*jan f aflat ©rott* 
en fptet fitt £lutffipte,f»o ab ©<r<l 09 gijf vanmegneft, 09 ncer fcann ®uö ftn pefut / 
•imffeitet patv. í)oerfcum4)!mennie3erD. €nn fo ftmaD petta et ettt mtfeDÆlut* 
'ffipte, í)*ec fetní&i n<et, jca , fo míCcD , aD £imcn 09 3erb meiga í cingan eam* 
iefnuö Poma; ©0 (f«í 09 mifebtil pcftf oinna , ef toiéc toilitnn toetDa ntootanDeW 
ffiptiö fceiláatai íioofenu , €ol. 1. €f to'iet toilium focfnaft ©ube i Stoofc ttfanDt 
sOíaftfi/^f. 5 6. $ca bptiat ofo' aD ff rijt>ap í)toí jta^oDuht, ecfc fijöut eú f> eit i $ptnD* 
ene,fem ©fijvnog Sbtiftnc tafa toiilDu, ftab et,aDtoiet iflctDunft £etf lctDum íiooö» 
fw&ab \>iet'if(a;btii){reinum nijumSíknne, «D oict if lceDunít ©uDó ^etff cwDa,þaD 
«v, i eimiOtöeab feöia,meD ^aalf £>vbum,€ot.3. 2lb toict tflctöunft fo fnt utoaUD* 
cv ©uöé £.og elff'ulegc: piavtgvooene ©íwíTunfeme, (8ooDsptncne,Stjtelcttenu,#oog* 
toctcDcfie , fyolenmctbciie. £9 v>cít «D jþaD mcttfctjfta unDatlcga ttl Dtbé teceD, «D 
spofitilen teuuiv fictÍKÚa&rDéljarttt/aD iflceDafi3)pðgDunum,en toalla fanbenoefut 
bctte ab páft : 2ln ^íctDana gietum \>tcv ccfe lifaD^au etu ÞaD fem toevts ofe' ^tofteog 
$ulöa ; ©0 fuúum wet ecf e í)elIDut aö {ifa anölcðu Sijfe fptet utaú pena ©af lepii* 
f'iné ehroD.a : £ann toarnat ofó toiö£etoijtié3Sttina. ^lceDnaDut ©totteúéttato 

f«9tit 09 lcipttanbe af fi>i, ab ©ubboomjmé' ^ptte, femi pané £olibebtoo , Inm 
fftin i gieanum pau, eínð 09 ©oolefi ©lereb, fo eigum totet aD lcuta f aD ftco i \>otum 
gijfetni* &co:tum,DtDum 09 atbefnuni/Cö ©ub brot ioféfptet ^cmna, frab bijp# ut'gcelfaten gœtef\)eimtnutn,^attf).5.?Öíeb peffum Dtbunr. eotijfepbat£tooéfpt» 
a- Sjonum/aD "jtirftcoc pDat (É)ooDoetf,o9 DptDfe pDat ^oDut/fem oa ^uunum ct: 
£im fptct ^oD Daaieaa fletteft upprttoort<6fijtnat*^lctDe,ca meDantotet aatmg* 
um i gtcguuiu §-oteD ^etallDat befTatat , "6ca mco paD DagKga $v>eia«ö vctDa. 
SJíaccuéfftifat um ^lctDnab ©tottené, €ap.9 21D í)ann pafe fo biattuc veteD, aö 
cinaen *ootta??ÐíaDut co Setbu funne ^ilijft ab gieta : 09fat«a«t ftDfegtaunt 
ttovt ^tmDEaupé^la'De , {mDfann cinaen fó i>teint aD 9'eta cu 3orDu,aD « Jpbð 
21'uðUm bpttaft mcíge: !iþab mcn míl oféalla jaatajem í5)totteft feðitt unt fitt ^ooli-, 
S r. 2. ^o ptt pooev fna. i ©allt^ette/ogfafnat í3ietmif'Hte©aipu,Þatertufo.ii!t 
obvctimfiu'etmjet: Jpann cínn,[)ann einngieturfau aD ftinu pícinfatv fetn ct einé y'ð 
& v ep.i?í emíDfutéiSilDuc , 09 einé O9©oopaíþootta:®íana , $»01.3. $)aD ec þttc 
Dtjcntata íöiooö/tninn $reiíare, i ptoeri'uaDatlet r>eilagct ijafa "3\>eigeD jtnn ©ftvoDa, 
Slpoc 7- ©o.fcmntu 09 íötotten m'um^aDgieva jafnv el ©pnDCt miinarl)VMjtíU-ein4 

»« etiioo, fcojKcrfieu vauDat fcm ^BlooD, 09 tlllt)VMjtat , £0 ^cet ^urpura rcuibac 
cíoii c&(/t t Qm. ön- iitíi Uiite fuiiiM'iiimni 1 . nh na>r ftii"f%r#ih{jj |jinn lióoutauDc ^lctDa* 

©uDDoomjmí Splling feti 

,. v , a T _.i^iallenu pelgrt/en.'ic^ovte 

mtmtar Siiff u mun rtUDvei giota 'brctefl i giepum ^efTa ^öprte inn i SJuau |jijn6 

^inmefra SeDut : <þeJTufu!!t.veifie cg í&rottcn minn/ í>dí eövtu,ab {mert fomíú u( 

$ o 2 <fi 767 tuttuí'afto h famH 6tttutM$ 

oDUíta ab^ífrmWpaD et / og tö fafla fenDuga / og tó+t\iitíút*t\ltybmári 
fietfteM/ «ta / SDíaft 09 í55jjf»> a& eílijfu , Sfmen. 

SSJhtne t^ggiá eDut funggio- -ffulu oll DrfcftunDft /foijbe'ÍÖrtttwmí $eg#$ooB 
finneforbitm: énumfetcaíþij'naínco eg fegía fuD , cc 3o&ane$ feciíect^nnðfpífíft 
35i'ftiíá fimta CapTtuia. fþctjc ccu {>eit f<m.t»íroa 00 ^jintne, og jjrijc wu peit iemvutna 
ettSocDu. $iícecuj>cijc ^Bottac jatDncflPer , os aDc't Jktjc ^imnc^er. Sgvnítala 
f y v ft úrft J><u jarDne(Fu, (tot Qjtyten gietut fptt um fcca. íþaDt>t>ru ^etrué, -gacö&uí 
*g 3°N»éí , fi-effet'ootu eingoer ©mœiingiac i ©'uDi^wfe ,jafn\>cl fo {mr*#r* 
tjíaUDner Slfrnf og #ceinfuuar*Soorh frioa ^ereSDenne. ^eturwr fco éD fprfluv allra 
^JojíulanafecftC/aD 3efu$*<ete €f>riftur©onur ©uDð ItfanDa, SSJíattf). 16. $ámt 
t>arfcn eb ©rottenfprftum afí)enDu2pí{^^ininaví>eí^íil aDicijfa 03 binDa,ccfeí)aD/ 
aD ^tur afíjenDte (><tt f)inum ^ofhiíunum rot af (ler , l>e(lDur gterDe ©rotten £ ab 
ftoatfur ftjDan : *f)aíí fa^De SijfeDofan otftjna SJléDfíeningu urn 3>cfum , £oijafnv>ef 
pöecfeí;afe®>enfotóiffar <Segur um banné gljfícat ,þca fiener 3ol>ane$of$£aD, aD 
Caúfnaren fyafe fpcnD f)dnumjn>i; 2fD f>ann inunDe @uD meDftjmmi^auDa*DijrDf<n 
gacob foa / er fprfíur aflra af peim toolf ííet fiijf fttt fprec 93itm$bu'tDen 3efu , ofi 
wnBerfPrtfa&e bannmeD fijmifafíaufa SðlooDe. Sobauncí wr foa, eD loa fprerfranw 
au ©röttefi um ^eHDmcöítijDena, bonum augíij(te f>an ©otf arafi,f>ann er fai gœre* 
júeifi/Um Petn (TrifaD fténDur , aD 3efúð f>afe f)anne!fFaD; JDann ^efur oö gretne* 
tegaftaf o!lum ©uDfpfaílamennunum tofaD um^erfoonu §relfataué , f>enum aag* 
lij(leS>rotten Jk» núfJu^hue/etffre (FpllDu coepterfplgianDe?íjmum;<Öofem íioofi 
cr rtffjanniS £)penbertmum : ^ann íifDeogíeingftaiira ^Softufana, tii- abméotfíonDa 
Jjeím Sbíoni ogderintf)o,er neituDu <&uDDoomr\>or$Srelfara.£>g fcféMgnaeríaD 
afguDlegce gorftoon ffteD,aD f>ann feinge fyaimi <ffmti$n Sfugum aDIijtat^ejfum 
©MD , fofjann^efébetuc ft)r.ne £arumaDi)itna. SJíooDcrpeirra^aeobá og bannð 
beiDDe §relfaranum,aD anar@ona ftria mcme fitia bennm ca l)agra Q}<g,eu anacía 
tinjíce, ^cotamfoaraDe^ené; íþíer fciteD et l)M$ f>\tx bíDieD : Snpofijneflmter,aD 
^anbíejTaDurbafeaD no'cfcú leiteorDeD oíD 53oon b^nar i fceffum ©taD > fatban toof 
jþoofcamareDrum n?eD^>etre , tifaDftjna feímfo fem (ttleingDat tn í f)oa SDijtD, feui 
ínnn oa I;icnft}numi>iiHncfPa ^oDur. <£nn af pef|"are\)egiegu ©ioonf)afaí»e(Tei' '&uH 
^enn5crrt,Þacpeir\>altagcoíu flaDefl bana,aD eímunDefeimf)enDtifeffuDauDk>ga 
•ÖollceöD firia bonutn (ú í>o?gra eDnr oin(lre^)ltD i S)i;rD »öimnana, og pmfperuDu 
^irecfe ftjnaDauplega ^ti^batne ftjDanu fprec bannö ©fulfD,{fegatf)íir \?u^nerooru 
epferfu!!foinnimi^cr(et ©)rifit Slliouré, fo^ir meD ^aulo , *JM)t(. 3» naa fonímt 
Upp'íifu f)ínna DauDu , ^uoffenu ^etrrar átallunar / fem -f>M uppe cr i Qíeífw €í)nfío. 
én #e$wn nu í>ci;rt fjofutu QS'tne ^eírra utft ^orFlcaran ©rottenö, og ottum aD peic 
innöcingtíermt i íötjrD fijní ^ra'í ^ter (Fuíum íeggiaallan ^ucj aa, aDvwactn^ 

ípnUcr ntyix / oö viít ^UOum aiia #lwte íþc<cF w wva /*ð jafuovtfwlft gijfeD/ r i fo*vct<W^n«mS^lftum^&H,3 . ^öt f)t>ev fem aD !)atáX&«iIu fljudif #tm £eimc, 
fcaii mttnttavDfceita í>ana íil eilíjfögijfa, 3of). 12. Dg M<c etu nul)incv iavDnc|Tu 
<$cttar i aD^toocinetfeMÍU/ f«m "^D þafatoiDSBituc ÍJctvva f>imncífw : U:n [vocvni 
cc} I)ef4iec cptecnctf uD aD tala. 

íDcotten fcgpe focDum uuDec ftjna $tjnu , 3or>. 1 a. §aDec , tecvfama fcitt 9íafn , 
og ðtaufren af ■iQwmu foacaDc benum ; <£g l)efe ÐegfamaD, og <g flfal gpíuc tvcgfama t 
j^ot f.vcjD* Ijafi eiD Scmfocinana : $>cjfe 9lautl (f ieöé ccfc oegna, u>iju,f)euDu,c pDac oegj 
na ; éí.ttioft cgogfeö.ia umficu í)únnejfu95otta , fcin^íptín umaiettir/aD 'ci bpctu^ 
jieiv&>vpttne fpccvf)an£<5fuliD/ (jelIDucBcicca fem mcD !>cnum ooru, jai/ioeðna rtlUai; 
f>eitca,fem cptec jmm f)u>ca tnutvDu fiena Í£tlí>ucD. 93»ttacnec ectt Jjcijc of £imnuuv 
^cpfe^S-liaé/Oð ftcolfó geDucftnð SRauft , cc oitnaDc af @fijenu. «Öcot>fcé Par «ití 
tcroc 3UuD$* , aJtoDuv i eilu ©tiDe" ^mfc , &ann ealDe ®uD til aD tmíeiDa jut Soolf af 
^gt)ptaíanDe,l)an tataDe díd ©uD i .Öoccb , fegac SfcacíoíllDe f)afaftg unDanjHÍg*] 
cnaD f>ei)ca ðlaujtcna ©cottcnö@uDé ftjné, i)an meDtopf 2egm<x>leD af íxaúsj^nDe^, 
«9 talflDe oiD bann optlega einé eg SJeaDuc \>iD9Jiann talac. #wvt $ÖcopfefM)afc 
ttcreD f)iev mcD <bœlog£íjff>araa,jfai egecfe macgtum taía , JjaDcceijft / aD ■ f>an Doe 
<n §iollmuitu^)abacim/ í)oaDan@uD ftinDc benUtn SanDcD €anaan,og ©uD gcoof . 
ban iSDalnum , fegiec SKitníngen , SÐcm. 34. $o-cc lijflegt, aD«Ðíoofc« f>afc f>»ct 
afluc dci'íÐ, f pi uttt ©iam ec fcaD píjfl, aD í>ctnn foor meD 0nD ogSijfljatna til 4>:tu* 
<nð, enn eíngaít SJfun giecec «0íattt)ccu3 cDuc t)inec ©uDfpiaUatnenccner jj ctcca i ftjnu \ 
3íite om í?effa Dpcribecon. ^ocf cec fccva til aD jtovf ia J> cfja Sfóeíning;t,{)aD fem jtcnD*. 
ut i 3uDaé^3ijt(c, 0.9. 4D?Wict)aet^>ofuí*ti£nð«líI>afcl;vcottaD oiD<Satan umSijf* , 
I)atna^oöuef,fo fem aDwillDe StnDjfoten bafv fcittgeD ^altD l>ané\, enn ©uDbaft 
jjann uppiittmcð , ogaD oijfu lijtut ^ctuc til {niccac ©ogtt , cc fiac (ícifuD ftenDur, ; 
i ftjn$>fijData^>ijtiiö eDcum €apituía. €nn p»evnenf<m pcflfu ec oaceD,;í),m\>cit cg, 
oDI>annfem ttpponftc ©on€cfiunnac af ©accpta, ogf)innac@tmamiti(ftt/ I>anti . 
feinSajacttm UiDDctot af <té)ieffinnc , f>annfeiuuppceijrcí5)oottuv 3aivi,D>mn fciw 
lietmacga fcamliDna uoctnga wr ©vofuuunt i Spriflí ttppvifu, l>onmu oac ecfc utíi 
SJtegn, aD lcuta Síopfítt foina tilþcífarar c^cotijDac co §iatíenu belga mcD £)ntx 

og íijf batna , og £ Cjfe pac nu I>itm annac f)ímne(ifca QJotta af SWonnum. €nn 
l)inn pav aD ftjnu fette .ctngu minnc / Sliaé , ^oec mcD elltttu ðíictte mctt n«fna(I 
f)inn pppavjíe af ©pcutuontiunum, f)ftm oat f)itm mcjle QJanDlcctave wecma @uDí 

ÍKcafné , !)ann lietjíiutca 3«lTaDelð ©pcunionnutn oiD 8«fctm ^ifdjotí / bonunr 
fcnöe @ud <£KD af .^iutne pfcc ^cu toentta jfmti'ju 2lcf>aN vSenDc'^am , íjan fí'.cf 
meD ^3œnaf @uDe ©oggaf^>inmenum,f)cwccfe f)afDcrignti f)eíl ^cito 2fc,f>an fooc 
tueD edDleaum í)cjtuin og QSegnutn tií í)inma ,f)annt«laDe biD(öuD oa ^taHciui 
jQoub , eittjj oa ^opfcé, og bcoDet feftuDu Jieic t4o..^>aaa og 40. SJÍœtuv , eiuá 

»9 SI)Cijluc i ^pÐeuwfcnc , beggia ^cicca gictuí 09 ^Aiflýiðð i bciDta ^apituií 7 Ó 9 Suftngafto H fgmu ©uiíubaa 

fmuar SDíotla ?33ooFar i unber cinö 09 bann enbat í>ít> gamfa §«frameflt. (Sfijfa 
QSotta bpriaDe ©ubö@pneabf)afa til SDíjrbar'finnar t er f)annforflcnrabeft;£>ð 
ffulum twcr mtfl , ab©uD gíerer ecfert forgiefe*u$ , auf beUbur fo tilifia ÍHute, fcm 
j>efje var , eíl v>or eg Iþerf oi poi ; ©n> §ijD v>«r ncerre fomenn , aD ©ubnuutbe 
ftco <f)i>rDcren , og aD@auDet ^piarDarcunar sttunDu funDur tuiftraft ; €nn boerfu 
ab ^cerefceinarnerf^ofeöerebbranerunberísco Dgn , pab fijna ©fó ©ubfpiaflá <6eg* 
urnar. SíDfennu f)ofoe ^>etur f ijfí p\>t fíemu coOur^attí). 1 6. 2to ^efuá Pcere Sbrífc 
ur©o:u'tr ©uDö lifanbn, 09 f alIaDe $r«lfar«n bann fíelhn jtor fprer ; Sþtoi £ollD 09 
^loob befoebomun JtoDecfc opennb.eraD , bcHDur Slube fijné SeDuré; €1111 \> otoof 
.f)oílbeb 'foaP vatDa ffómu ftor cpter , er 3«fu£ tala^ uitt fijna ^)ijnu , ab ^etur 
cntalbc (tomi,»9 fagbe : <gpar« ficctlfann pía ab ti t>«rD«f>Ierfc«:ta ; 3at,£egarban 
fccprt bofoe ,«o«&topfeé og €líaé teluDuoiD S>rottenwn pannéfijDurflu Utferfrctt 
3ertifaíeui,J>c« tiarjþo €infcílDncnn forijf i .p-olíDemi, abt)annfa.abe:9íier < 3Biliuth 
<Siera£ier .$riatr$i«llD'/$Stt>Dcr: $>iec €ina, SDiopfi €ina , og€lict€ina/Og Jto 
íjðnn befDeSDToal ft)ter f)inunt ^oflultuuim , J>at ev ouDoitab, aD £etrbafaeiné~f«v* 
ficcner vcreb. í)ier inat ntt fegiaptob fama um fccnufl ©ubé Síjtoín, fem ^auhuHtm 
fr« fegier : tyegat «g t>ar Söarn , gierba^g fem Söarn ,,og <g tölabe femS3arn : 
fjietuc \>ar enn nu ecf í 'futloa^nn i €J)rift«nboom«num , og .þw talabe f)ann b«rnjf.« 
lega. £> pu ©uDs $laDúr í munbe pann norfub J&urfa $iallD*$ÖTODarttíD, þoerá 
SlfiOtnaaD ffvin fem ^Pöí> og pannö SílceDe eoru bieruin&og £iooé? sföunDf bann 
cetía fieraDeiga tatng.v &>oolav p«fTugialle, fctr. cc,Dur fagtbafoe : SlD^amvmunDe 
íijjlovtenn berDa i 3erufaíem, boaD {>u ogbeorber , <£n»té töihut , flff>«(fum toeim< 
uv IjimncflPu <2$ottum ? QBat ^efje Ópennbcran tíl Jjcfé gioc , aD buuffpllbcleiitge 
t>ara, ogeitniflu bcllbur til aD oera ^orfmecfut pínnar eílijfu ©ijroar ? íþoi (Fpfioe 
«Dtot)frog €líce giera ^iallDbrob , einé og ab ei vcere i Sefucínum <B«lannfulI? 
Stictt bafapíirnu^íorcuá ogSucað, (f vifaD t:nt f«tta ^cvtfrœDe ^>eturé , <vD f)amt 
fjafe ecfe t>itaD ^uob bann fagbe, f annff ic fwi , ao ^elmtur t>ar^fer í>at f otncn : €ntt 
t fjiM mav marfo €5f!uftai og ^aufl, «r bann Ijafoe m ©rottne , aD bann gierer ei 
fÉoaDfprer neinne ^íallObn)* banba fier eöur fijnum íagóíSWennum/poibtan^efttr 
ttcreD fuíltvnm pot uttt, aD ^at fcm panné í)etra tocrté / Þ'itnmnbuog fieitecrba. 
€-0 ffulumvieroglynDet t>eta , cptúnict iSíenn ,6egat t>tet etumt>ifjet um€l)tijlé 
cginatttt), ^avtvertmt ecfebugfiroferfprer Sijfe fjeffu. |)\>ar i nnnum öict fooD t>era ; 
í/iat 3T«fu}ab ofé ilia lijbe ? J&tw mcigum oíet fo tprer utann bann , ab ofó t>«( 
lijOe^^erpumpbi allreuorr,' 5Ibpggíu uppat ©rotteíí/ bannmunfoi t>«Itil C8eg- 
«r foma. Dg f3íffet>ar nu ^eificiEe^eturé ogbinna Sœtefvieinanna ; <£nn til pcfð 
aDba^Jico unO«rl)ino mtf lu $c«iftirig / fcut cu ev>t*rf»)la,D« ; ^)at fficbenufefjebijrb* 
fega 3Earbtdfn , og fo fceim ftJIefl míeg fo ^ugur , (icaar i Díounernat raf, 

f ot><t pab tjíjft , ab \h\x ^cfDU uuf iu uriCut boft fi$j , f)«fc-« í>eit m famtat v)«t<b. 

^efjep fpter'SrfoitotW.-'.' ■ -7«o 

.SbifTet Potu fceir $w ScetefMinat «t 3«fu* toot afftibtó tiieb (Ter, m faitti ^oott ec 
bon fotrcubeu oar,fcegat ^oeleft boofjt. ©uD SffcnDí ofé aumaog fpnDuga ! sstee 
öictum l)o«tfe frolaD peitt nie fallt meD 3«fu ; $ejT« tnjtolegu epujottu £eit oalla 
'jtobífocnni tfoelenní Mfu Jjeit, þ<xi pfttgaafu feeit pann aflct : 'c nn ^apfet-fteti 
fitet ,í)ín guDDoomlega @pef e,pu fonnt «D miDla fptet ofébceDe SJleDlcete 03 SPccot* 
rlcete,ept«tfcoifem (>uoeít(taD mcD.Sftancnumbijt ;3 pJne bijvblegu §otf lon'an Itctftu 
»ijna éeftula ftca íjnaS>ijtD,aD fo miflu lcitc,fcm|citta DauDlcð Sluflugautj W 
aD,cnn i áloolenne lcpfDct fm peim aD fofaum £cijb ; $u gaf jt peítu 09 Saprlepíe 
Begac £oopuc föíanna oat pfw f> ig fomenn, fo.fcaD mctt' joua,£)tottcnn uun,aD pw 
m einn <5iiTupfreijíaDut ataiiamt£catt lijfa fcm Piet,fc* caw ©pnDat imv fptec 
fnnnt pu <tD fampijnafr €pmDum votum. ' . . 

SiDuteneg (ftlft \>iD {ktta < mcci\,$<x\ oilegf at um taía,aD $o|tul«tnef fccTtu þ<xt 
©lopfen 09 ■€(íam, et fcit aliDrei pefDu f CttDuc ficD : Stjf Kg ct &eitta ©aata , ec 
meina,aD afeamtalmu f>afe beic moití í>ecf ia £ot : <£nn poecfc SJiopfcó- ntc1£lta$ 
flofDu gteinuglcgat fpcttD um S)tottcnné ^ij(lcr,!)o.l'Durenn ©aotDog l)tnct epa> 
m«nnetnct,fterDciíié€fajaé,ncmal)annI)vifc pro viD 9>afn fallaD, j)oat unt cefcrt cc 
jfrifab, jtoi feelíD eo pab íijf leara, 09 ncette fpí fpret fatt,aD ©uDó 2inDe pafc peun 
fmb opctmbecab i pat> finn, pDi paim fem lict e«muel pctfta eaul J?ommg, cnÐ* 
utcnn f)ann fmfee paim fteD , fem (iet 3ol)aímcm pccfia fmu >£erta i ©>ooDní>2ijfe, 
pann 9at og auDDeliDle&a giefeD €t)ti(ti tafwinum £effa ^^cfmgu at Síopfeog 
£lia , og «t paD ccf< lijtíl £uggmi fprcr cprijtna SJícnn , ob ppec. <tnn mun }>ccfia 
«cf< cinafta ftjna Stfl^ine,! Jþeiftc I)inmcffu ©lcDe , IjcliDuc 09 alla uttaiDa , fcm 
l)afa pfitunncD fpc«c eatubfmð 25Iood , froa peim fptfta til Þefé fuDarfta , jcm tnn* 
geingut i ^egnuD ftjné «Oerra, ogmcD ^eimeilijflcgagicDuijt/og^uöcfioffijngiaai 
fci'H ^agnabatení SanD?,og«tnu^cttafagt um^copfié og©ict^it'n<,t£tnootufrai 
4Di'itinum. gtl f>icr ftcmuvcin eUurn m<itc,femuppfplUt bceDc43iittcn og 3erD,í»aD ec 
^abet <Stottef»ð bocð 3íefu €l)ti(tí,f<ntQÍct t>í l tnat,*cjf< <£t @onuc Sfem ^ljíulcg* 
Uf,^)eHum ©fulutíþuc J&ci;ra. 9íi<tt «r ©cata ^)i«conpmi £ccc«fðDur, aD minne 
^)oggiu,ec I>an (f rifdr aD «Öíot>f«éofl íSiiaé l)af« M$ P«flna ttcrcbfoeipaDeti©fi|c|)i)i 
binu . bwcta / (»but.ínn Síaujlen f oaDoiD, aD ci (f pljDu ^>oftulatnct m<iua, aD amivtc* 
f)Uv öfjjcímoÆte fcö,et ttl oat talaD: DgÞcgat^cif uppfíooDU/ícnfiauÍKic.emftann 
ncma 3<íum : Í>eicfcau oamt aHeina, if)occium ailcina ec ©atlul)tailpcnn : tydi 
fcau ()ann ail<ina,f<m et l)in «in<tf« öícDalgcangat«millc©uDé og 'ðKana: €nn l)oi* 
tijfut ct ttu CBitmöbutDurenn ? íþcjfc €c mun €ljfulegtic eonuc. 3<fué (looö 
tia i ftjnum fultitm ©cannDoome, fultum af ©uDboomcnum , og ^o fcgicc^abefcnn: 
ÍNT« «f ®íitm ^ljTuleguc ^ottuc,t)oat af anDfcctt tx, aD €f)ttftut et ©uPí ^on* 
ut, bccÐc ept«c ©ubboomítum og «Ðíannboomcnum.. ffiltnn ^ceffarc, íþeir fell, 

<Dufið ^pmbutmanníuié ewt, í).mn^«í)etfeði<c: M« ^«l«ö»í©on, «r. p&t fecjbu dD £u |i«tbrt *ig aD @uDe,af f tt i fu faífatM &ub ftntl Sefett'wföv 
«uDfcgur&ier: $ef[e €r ffómn €í(futcgur e»nur : $<it foðDu i ^iev vilium etfe 
lcnf a penna Dvóttna pftr ofé, enn ©rottenn öllra &mmrt\m$mx;nþmh\l* 
uDu fm @up, cr.nfktftupanFoecfe^an feöicr : Sþíffe€rS9h'n€íifuíe9ur,eönur/ 
•penum efuíub íþter $w«- SDíopfeé frafft <oö«c fpver fdgt,í5>éöt. 18. ©pctt* 
ittdn mun^róttefiupptoefiapDuraf SBraDrum pDar^onum ffutuDpurI>eM;ftr&riri 
fcu l>in fume f om til ftfiar gimtar, oq paöé eigefi £ecf tu í>an ecf e. «9iopfeé terDe 09 ftcnlf* 
ur meira pur, fiellDur cn pafi ficulfur f>afDe fprerfpoaD: Síd fefiu PijfaDeMíttl&flfi* i 
SremDum ©paaDoome/ínnfíierfœ feann faDrfem baiDet^nn 09 marser ©pctmunn 
SPtntujt.ab ftcfyoð fcrtu þ aD ecf e. Slbr«I)am feu ftaii* ©ao, aD lefiu , efi <i feo pm 
^rottenn t>oru £oI!De tfíaDDann ,etné 09 SDJoDfe'é i <»#tn etaD. Mia pjDarft 
»11 eg . ð«rta*efí gjipfhmðr^cvf 4, éc íQrotrenn ð'ecfce (ö ea?refoemttnum, er fccim 
»arliDcD 1 ^nooft af ^ffaré íE>ijvl?av.eioon, aD patmöieef uDíuiui, oa fnart pm,oa 
frm: etanDeDUppDa ^creD OfjröíDDer. íjaunfcm ahxmurpar S>ijvDcnne, oa. 
joi mannlegu ^otiDe opern]furaDuv,f)an fufíe Dcjt aD sccðia JÖoflDfin* <£cifletfa : 
4>ft* mtittJ)an*$»anDoom,flD bafi fnart f>cu,paÐ auctlijfet pofié ©UDCoom, aD ijann 
reifle pa> ca gcrtur meD pefju $ltwf .. mm\ ^ ír ra '^cfu ! <g fceíf. aD % evt ei fijD* 
ur mpottuðutnu enn ptt, oð ecfert «9<annðreinflr Sllit er pka £ ier : <g>o f*öat Picc 
glumi miDlegOmeiðe/oebefum einðfltm Sflcmt eDur gtiD twrutn Söcímiim oeðtm 
JbonDana, pca gutur $u mcrtcD ofe*,ocj reift oféco gcctur ftptur,j<n,<Örottefi,p>c)aí 
!>£> fijDdrfta 5luna,oiteD ujDur pfír ofé i ©auDanum , fnert of* {•<» tnímt $relf«ve, 
»fl feifl tíl ecolar v>otroj: : etat* upp oa oert o^»oo > op í««o ofo* fo inn i 
jþittid íöijrD, ^ar er ofí gott aD tera, par uilíum tMec eilijfkða uuD 
^iet btoa, fíer,^et>urnum 09 l)eiIofltmt SfnDa ocnD» 
öntcat £of fijnflia, um 5UIDer SfílDa , Slmen, Oft ^ríagt cci ^rerfefin ©íjfupfínö , f efé foela ^erta ©ítjutíbav ©tcfiTaina 
•tleaí 0^*flti* qö <S?ooCa. 

4pooíum i ^ifliitflDai ©ag. 7. ^avtii. 1799. pettti ^lf etðtir. 

^•^S S.£^>?V" ' i' .'• ' ... v * ;. * -'^f.f- ' • '/'-ílT V: '■ '" •'. ' ';•»•** ' r ': : ' ■ 'v. ' v . , " ^t' -. , *..,' • •;; ,-.á 

p/ ■ *• * _ » • 'fi *• * * **_ ijBr - '* ■ y>iMi^^Biy » 1 f ™ i L. . i ^^J^Bhki _ tb - • í^"ÍJS * •■^Wt J ^^t íj '^J*S ^^*&Qít' i*nVíwí'» * ^ _ s * 'iM^SR-KT 1 ** "^"^l^kJfV Jr^^^"* •<1IK_ _______Tf^_ ^P___y_____ ^___P , j* i___é-T'i - 1 1 * a _•*•-• b _! ip 

#flii WWf fem fíðaft Funn<i í f e(fare SSoof / «t sooDfw«Sefar< utúDeDífi a*v 
íafifctra 03 lefa 1 fcleD. 
0* f